terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 1 pedro*PETROU k=EPISTOLÊ tk=KATHOLIKÊ t=EPISTOLÊ tk=PRÔTÊ am=A
[1,1] PETROS APOSTOLOS IÊSOU KHRISTOU EKLEKTOIS PAREPIDÊMOIS DIASPORAS PONTOU GALATIAS KAPPADOKIAS ASIAS KAI BITHUNIAS
[1,2] KATA PROGNÔSIN THEOU PATROS EN AGIASMÔ PNEUMATOS EIS UPAKOÊN KAI RANTISMON AIMATOS IÊSOU KHRISTOU KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ PLÊTHUNTHEIÊ
[1,3] EULOGÊTOS O THEOS KAI PATÊR TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU O KATA TO POLU AUTOU ELEOS ANAGENNÊSAS ÊMAS EIS ELPIDA ZÔSAN DI ANASTASEÔS IÊSOU KHRISTOU EK NEKRÔN
[1,4] EIS KLÊRONOMIAN APHTHARTON KAI AMIANTON KAI AMARANTON TETÊRÊMENÊN EN OURANOIS EIS amk=UMAS t=ÊMAS
[1,5] TOUS EN DUNAMEI THEOU PHROUROUMENOUS DIA PISTEÔS EIS SÔTÊRIAN ETOIMÊN APOKALUPHTHÊNAI EN KAIRÔ ESKHATÔ
[1,6] EN Ô AGALLIASTHE OLIGON ARTI EI DEON a=[ESTIN] b=ESTIN LUPÊTHENTES EN POIKILOIS PEIRASMOIS
[1,7] INA TO DOKIMION UMÔN TÊS PISTEÔS a=POLUTIMOTERON b=POLU b=TIMIÔTERON KHRUSIOU TOU APOLLUMENOU DIA PUROS DE DOKIMAZOMENOU EURETHÊ EIS EPAINON KAI b=TIMÊN b=KAI m=EIS DOXAN a=KAI a=TIMÊN EN APOKALUPSEI IÊSOU KHRISTOU
[1,8] ON OUK ak=IDONTES mt=EIDOTES AGAPATE EIS ON ARTI MÊ ORÔNTES PISTEUONTES DE AGALLIASTHE KHARA ANEKLALÊTÔ KAI DEDOXASMENÊ
[1,9] KOMIZOMENOI TO TELOS TÊS PISTEÔS a=[UMÔN] b=UMÔN SÔTÊRIAN PSUKHÔN
[1,10] PERI ÊS SÔTÊRIAS EXEZÊTÊSAN KAI a=EXÊRAUNÊSAN b=EXÊREUNÊSAN PROPHÊTAI OI PERI TÊS EIS UMAS KHARITOS PROPHÊTEUSANTES
[1,11] a=ERAUNÔNTES b=EREUNÔNTES EIS TINA Ê POION KAIRON EDÊLOU TO EN AUTOIS PNEUMA KHRISTOU PROMARTUROMENON TA EIS KHRISTON PATHÊMATA KAI TAS META TAUTA DOXAS
[1,12] OIS APEKALUPHTHÊ OTI OUKH EAUTOIS am=UMIN tk=ÊMIN DE DIÊKONOUN AUTA A NUN ANÊGGELÊ UMIN DIA TÔN EUAGGELISAMENÔN UMAS a=[EN] b=EN PNEUMATI AGIÔ APOSTALENTI AP OURANOU EIS A EPITHUMOUSIN AGGELOI PARAKUPSAI
[1,13] DIO ANAZÔSAMENOI TAS OSPHUAS TÊS DIANOIAS UMÔN NÊPHONTES TELEIÔS ELPISATE EPI TÊN PHEROMENÊN UMIN KHARIN EN APOKALUPSEI IÊSOU KHRISTOU
[1,14] ÔS TEKNA UPAKOÊS MÊ SUSKHÊMATIZOMENOI TAIS PROTERON EN TÊ AGNOIA UMÔN EPITHUMIAIS
[1,15] ALLA KATA TON KALESANTA UMAS AGION KAI AUTOI AGIOI EN PASÊ ANASTROPHÊ GENÊTHÊTE
[1,16] DIOTI GEGRAPTAI a=[OTI] AGIOI a=ESESTHE m=GINESTHE tk=GENESTHE OTI EGÔ AGIOS a=[EIMI] b=EIMI
[1,17] KAI EI PATERA EPIKALEISTHE TON am=APROSÔPOLÊMPTÔS tk=APROSÔPOLÊPTÔS KRINONTA KATA TO EKASTOU ERGON EN PHOBÔ TON TÊS PAROIKIAS UMÔN KHRONON ANASTRAPHÊTE
[1,18] EIDOTES OTI OU PHTHARTOIS ARGURIÔ Ê KHRUSIÔ ELUTRÔTHÊTE EK TÊS MATAIAS UMÔN ANASTROPHÊS PATROPARADOTOU
[1,19] ALLA TIMIÔ AIMATI ÔS AMNOU AMÔMOU KAI ASPILOU KHRISTOU
[1,20] PROEGNÔSMENOU MEN PRO KATABOLÊS KOSMOU PHANERÔTHENTOS DE EP a=ESKHATOU b=ESKHATÔN TÔN KHRONÔN DI UMAS
[1,21] TOUS DI AUTOU a=PISTOUS b=PISTEUONTAS EIS THEON TON EGEIRANTA AUTON EK NEKRÔN KAI DOXAN AUTÔ DONTA ÔSTE TÊN PISTIN UMÔN KAI ELPIDA EINAI EIS THEON
[1,22] TAS PSUKHAS UMÔN ÊGNIKOTES EN TÊ UPAKOÊ TÊS ALÊTHEIAS b=DIA b=PNEUMATOS EIS PHILADELPHIAN ANUPOKRITON EK a=[KATHARAS] b=KATHARAS KARDIAS ALLÊLOUS AGAPÊSATE EKTENÔS
[1,23] ANAGEGENNÊMENOI OUK EK SPORAS PHTHARTÊS ALLA APHTHARTOU DIA LOGOU ZÔNTOS THEOU KAI MENONTOS b=EIS b=TON b=AIÔNA
[1,24] DIOTI PASA SARX ÔS KHORTOS KAI PASA DOXA a=AUTÊS b=ANTHRÔPOU ÔS ANTHOS KHORTOU EXÊRANTHÊ O KHORTOS KAI TO ANTHOS b=AUTOU EXEPESEN
[1,25] TO DE RÊMA KURIOU MENEI EIS TON AIÔNA TOUTO DE ESTIN TO RÊMA TO EUAGGELISTHEN EIS UMAS
[2,1] APOTHEMENOI OUN PASAN KAKIAN KAI PANTA DOLON KAI UPOKRISEIS KAI PHTHONOUS KAI PASAS KATALALIAS
[2,2] ÔS ARTIGENNÊTA BREPHÊ TO LOGIKON ADOLON GALA EPIPOTHÊSATE INA EN AUTÔ AUXÊTHÊTE a=EIS a=SÔTÊRIAN
[2,3] a=EI b=EIPER EGEUSASTHE OTI KHRÊSTOS O KURIOS
[2,4] PROS ON PROSERKHOMENOI LITHON ZÔNTA UPO ANTHRÔPÔN MEN APODEDOKIMASMENON PARA DE THEÔ EKLEKTON ENTIMON
[2,5] KAI AUTOI ÔS LITHOI ZÔNTES OIKODOMEISTHE OIKOS PNEUMATIKOS a=EIS IERATEUMA AGION ANENEGKAI PNEUMATIKAS THUSIAS EUPROSDEKTOUS a=[TÔ] b=TÔ THEÔ DIA IÊSOU KHRISTOU
[2,6] am=DIOTI tk=DIO tk=KAI PERIEKHEI EN b=TÊ GRAPHÊ IDOU TITHÊMI EN SIÔN LITHON AKROGÔNIAION EKLEKTON ENTIMON KAI O PISTEUÔN EP AUTÔ OU MÊ KATAISKHUNTHÊ
[2,7] UMIN OUN Ê TIMÊ TOIS PISTEUOUSIN a=APISTOUSIN b=APEITHOUSIN DE a=LITHOS b=LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENÊTHÊ EIS KEPHALÊN GÔNIAS
[2,8] KAI LITHOS PROSKOMMATOS KAI PETRA SKANDALOU OI PROSKOPTOUSIN TÔ LOGÔ APEITHOUNTES EIS O KAI ETETHÊSAN
[2,9] UMEIS DE GENOS EKLEKTON BASILEION IERATEUMA ETHNOS AGION LAOS EIS PERIPOIÊSIN OPÔS TAS ARETAS EXAGGEILÊTE TOU EK SKOTOUS UMAS KALESANTOS EIS TO THAUMASTON AUTOU PHÔS
[2,10] OI POTE OU LAOS NUN DE LAOS THEOU OI OUK ÊLEÊMENOI NUN DE ELEÊTHENTES
[2,11] AGAPÊTOI PARAKALÔ ÔS PAROIKOUS KAI PAREPIDÊMOUS APEKHESTHAI TÔN SARKIKÔN EPITHUMIÔN AITINES STRATEUONTAI KATA TÊS PSUKHÊS
[2,12] TÊN ANASTROPHÊN UMÔN m=EKHONTES m=KALÊN EN TOIS ETHNESIN atk=EKHONTES atk=KALÊN INA EN Ô KATALALOUSIN UMÔN ÔS KAKOPOIÔN EK TÔN KALÔN ERGÔN a=EPOPTEUONTES b=EPOPTEUSANTES DOXASÔSIN TON THEON EN ÊMERA EPISKOPÊS
[2,13] UPOTAGÊTE b=OUN PASÊ ANTHRÔPINÊ KTISEI DIA TON KURION EITE BASILEI ÔS UPEREKHONTI
[2,14] EITE ÊGEMOSIN ÔS DI AUTOU PEMPOMENOIS EIS EKDIKÊSIN tk=MEN KAKOPOIÔN EPAINON DE AGATHOPOIÔN
[2,15] OTI OUTÔS ESTIN TO THELÊMA TOU THEOU AGATHOPOIOUNTAS PHIMOUN TÊN TÔN APHRONÔN ANTHRÔPÔN AGNÔSIAN
[2,16] ÔS ELEUTHEROI KAI MÊ ÔS EPIKALUMMA EKHONTES TÊS KAKIAS TÊN ELEUTHERIAN ALL ÔS b=DOULOI THEOU a=DOULOI
[2,17] PANTAS TIMÊSATE TÊN ADELPHOTÊTA m=AGAPÊSATE atk=AGAPATE TON THEON PHOBEISTHE TON BASILEA TIMATE
[2,18] OI OIKETAI UPOTASSOMENOI EN PANTI PHOBÔ TOIS DESPOTAIS OU MONON TOIS AGATHOIS KAI EPIEIKESIN ALLA KAI TOIS SKOLIOIS
[2,19] TOUTO GAR KHARIS EI DIA SUNEIDÊSIN THEOU UPOPHEREI TIS LUPAS PASKHÔN ADIKÔS
[2,20] POION GAR KLEOS EI AMARTANONTES KAI KOLAPHIZOMENOI UPOMENEITE ALL EI AGATHOPOIOUNTES KAI PASKHONTES UPOMENEITE TOUTO KHARIS PARA THEÔ
[2,21] EIS TOUTO GAR EKLÊTHÊTE OTI KAI KHRISTOS EPATHEN UPER a=UMÔN b=ÊMÔN am=UMIN tk=ÊMIN UPOLIMPANÔN UPOGRAMMON INA EPAKOLOUTHÊSÊTE TOIS IKHNESIN AUTOU
[2,22] OS AMARTIAN OUK EPOIÊSEN OUDE EURETHÊ DOLOS EN TÔ STOMATI AUTOU
[2,23] OS LOIDOROUMENOS OUK ANTELOIDOREI PASKHÔN OUK ÊPEILEI PAREDIDOU DE TÔ KRINONTI DIKAIÔS
[2,24] OS TAS AMARTIAS ÊMÔN AUTOS ANÊNEGKEN EN TÔ SÔMATI AUTOU EPI TO XULON INA TAIS AMARTIAIS APOGENOMENOI TÊ DIKAIOSUNÊ ZÊSÔMEN OU TÔ MÔLÔPI b=AUTOU IATHÊTE
[2,25] ÊTE GAR ÔS PROBATA a=PLANÔMENOI b=PLANÔMENA a=ALLA b=ALL EPESTRAPHÊTE NUN EPI TON POIMENA KAI EPISKOPON TÔN PSUKHÔN UMÔN
[3,1] OMOIÔS a=[AI] b=AI GUNAIKES UPOTASSOMENAI TOIS IDIOIS ANDRASIN INA KAI EI TINES APEITHOUSIN TÔ LOGÔ DIA TÊS TÔN GUNAIKÔN ANASTROPHÊS ANEU LOGOU am=KERDÊTHÊSONTAI tk=KERDÊTHÊSÔNTAI
[3,2] EPOPTEUSANTES TÊN EN PHOBÔ AGNÊN ANASTROPHÊN UMÔN
[3,3] ÔN ESTÔ OUKH O EXÔTHEN EMPLOKÊS TRIKHÔN KAI PERITHESEÔS KHRUSIÔN Ê ENDUSEÔS IMATIÔN KOSMOS
[3,4] ALL O KRUPTOS TÊS KARDIAS ANTHRÔPOS EN TÔ APHTHARTÔ TOU a=PRAEÔS b=PRAEOS KAI ÊSUKHIOU PNEUMATOS O ESTIN ENÔPION TOU THEOU POLUTELES
[3,5] OUTÔS GAR POTE KAI AI AGIAI GUNAIKES AI ELPIZOUSAI a=EIS b=EPI tk=TON THEON EKOSMOUN EAUTAS UPOTASSOMENAI TOIS IDIOIS ANDRASIN
[3,6] ÔS SARRA UPÊKOUSEN TÔ ABRAAM KURION AUTON KALOUSA ÊS EGENÊTHÊTE TEKNA AGATHOPOIOUSAI KAI MÊ PHOBOUMENAI MÊDEMIAN PTOÊSIN
[3,7] OI ANDRES OMOIÔS SUNOIKOUNTES KATA GNÔSIN ÔS ASTHENESTERÔ SKEUEI TÔ GUNAIKEIÔ APONEMONTES TIMÊN ÔS KAI a=SUGKLÊRONOMOIS b=SUGKLÊRONOMOI KHARITOS ZÔÊS EIS TO MÊ am=EGKOPTESTHAI tk=EKKOPTESTHAI TAS PROSEUKHAS UMÔN
[3,8] TO DE TELOS PANTES OMOPHRONES SUMPATHEIS PHILADELPHOI EUSPLAGKHNOI a=TAPEINOPHRONES b=PHILOPHRONES
[3,9] MÊ APODIDONTES KAKON ANTI KAKOU Ê LOIDORIAN ANTI LOIDORIAS TOUNANTION DE EULOGOUNTES b=EIDOTES OTI EIS TOUTO EKLÊTHÊTE INA EULOGIAN KLÊRONOMÊSÊTE
[3,10] O GAR THELÔN ZÔÊN AGAPAN KAI IDEIN ÊMERAS AGATHAS PAUSATÔ TÊN GLÔSSAN b=AUTOU APO KAKOU KAI KHEILÊ b=AUTOU TOU MÊ LALÊSAI DOLON
[3,11] EKKLINATÔ a=DE APO KAKOU KAI POIÊSATÔ AGATHON ZÊTÊSATÔ EIRÊNÊN KAI DIÔXATÔ AUTÊN
[3,12] OTI tk=OI OPHTHALMOI KURIOU EPI DIKAIOUS KAI ÔTA AUTOU EIS DEÊSIN AUTÔN PROSÔPON DE KURIOU EPI POIOUNTAS KAKA
[3,13] KAI TIS O KAKÔSÔN UMAS EAN TOU AGATHOU a=ZÊLÔTAI b=MIMÊTAI GENÊSTHE
[3,14] ALL EI KAI PASKHOITE DIA DIKAIOSUNÊN MAKARIOI TON DE PHOBON AUTÔN MÊ PHOBÊTHÊTE MÊDE TARAKHTHÊTE
[3,15] KURION DE TON a=KHRISTON b=THEON AGIASATE EN TAIS KARDIAIS UMÔN ETOIMOI b=DE AEI PROS APOLOGIAN PANTI TÔ AITOUNTI UMAS LOGON PERI TÊS EN UMIN ELPIDOS a=ALLA META PRAUTÊTOS KAI PHOBOU
[3,16] SUNEIDÊSIN EKHONTES AGATHÊN INA EN Ô a=KATALALEISTHE b=KATALALÔSIN b=UMÔN b=ÔS b=KAKOPOIÔN KATAISKHUNTHÔSIN OI EPÊREAZONTES UMÔN TÊN AGATHÊN EN KHRISTÔ ANASTROPHÊN
[3,17] KREITTON GAR AGATHOPOIOUNTAS EI am=THELOI tk=THELEI TO THELÊMA TOU THEOU PASKHEIN Ê KAKOPOIOUNTAS
[3,18] OTI KAI KHRISTOS APAX PERI AMARTIÔN EPATHEN DIKAIOS UPER ADIKÔN INA am=UMAS tk=ÊMAS PROSAGAGÊ TÔ THEÔ THANATÔTHEIS MEN SARKI ZÔOPOIÊTHEIS DE tk=TÔ PNEUMATI
[3,19] EN Ô KAI TOIS EN PHULAKÊ PNEUMASIN POREUTHEIS EKÊRUXEN
[3,20] APEITHÊSASIN POTE OTE am=APEXEDEKHETO tk=APAX tk=EXEDEKHETO Ê TOU THEOU MAKROTHUMIA EN ÊMERAIS NÔE KATASKEUAZOMENÊS KIBÔTOU EIS ÊN a=OLIGOI b=OLIGAI am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN OKTÔ PSUKHAI DIESÔTHÊSAN DI UDATOS
[3,21] k=Ô amt=O atk=KAI tk=ÊMAS a=UMAS ANTITUPON NUN m=KAI m=ÊMAS SÔZEI BAPTISMA OU SARKOS APOTHESIS RUPOU ALLA SUNEIDÊSEÔS AGATHÊS EPERÔTÊMA EIS THEON DI ANASTASEÔS IÊSOU KHRISTOU
[3,22] OS ESTIN EN DEXIA a=[TOU] b=TOU THEOU POREUTHEIS EIS OURANON UPOTAGENTÔN AUTÔ AGGELÔN KAI EXOUSIÔN KAI DUNAMEÔN
[4,1] KHRISTOU OUN PATHONTOS b=UPER b=ÊMÔN SARKI KAI UMEIS TÊN AUTÊN ENNOIAN OPLISASTHE OTI O PATHÔN b=EN SARKI PEPAUTAI AMARTIAS
[4,2] EIS TO MÊKETI ANTHRÔPÔN EPITHUMIAIS ALLA THELÊMATI THEOU TON EPILOIPON EN SARKI BIÔSAI KHRONON
[4,3] ARKETOS GAR m=UMIN tk=ÊMIN O PARELÊLUTHÔS KHRONOS b=TOU b=BIOU TO a=BOULÊMA b=THELÊMA TÔN ETHNÔN a=KATEIRGASTHAI b=KATERGASASTHAI PEPOREUMENOUS EN ASELGEIAIS EPITHUMIAIS OINOPHLUGIAIS KÔMOIS POTOIS KAI ATHEMITOIS a=EIDÔLOLATRIAIS b=EIDÔLOLATREIAIS
[4,4] EN Ô XENIZONTAI MÊ SUNTREKHONTÔN UMÔN EIS TÊN AUTÊN TÊS ASÔTIAS ANAKHUSIN BLASPHÊMOUNTES
[4,5] OI APODÔSOUSIN LOGON TÔ ETOIMÔS EKHONTI KRINAI ZÔNTAS KAI NEKROUS
[4,6] EIS TOUTO GAR KAI NEKROIS EUÊGGELISTHÊ INA a=KRITHÔSI b=KRITHÔSIN MEN KATA ANTHRÔPOUS SARKI a=ZÔSI b=ZÔSIN DE KATA THEON PNEUMATI
[4,7] PANTÔN DE TO TELOS ÊGGIKEN SÔPHRONÊSATE OUN KAI NÊPSATE EIS b=TAS PROSEUKHAS
[4,8] PRO PANTÔN b=DE TÊN EIS EAUTOUS AGAPÊN EKTENÊ EKHONTES OTI k=Ê AGAPÊ a=KALUPTEI b=KALUPSEI PLÊTHOS AMARTIÔN
[4,9] PHILOXENOI EIS ALLÊLOUS ANEU a=GOGGUSMOU b=GOGGUSMÔN
[4,10] EKASTOS KATHÔS ELABEN KHARISMA EIS EAUTOUS AUTO DIAKONOUNTES ÔS KALOI OIKONOMOI POIKILÊS KHARITOS THEOU
[4,11] EI TIS LALEI ÔS LOGIA THEOU EI TIS DIAKONEI ÔS EX ISKHUOS m=ÔS atk=ÊS KHORÊGEI O THEOS INA EN PASIN DOXAZÊTAI O THEOS DIA IÊSOU KHRISTOU Ô ESTIN Ê DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AIÔNAS TÔN AIÔNÔN AMÊN
[4,12] AGAPÊTOI MÊ XENIZESTHE TÊ EN UMIN PURÔSEI PROS PEIRASMON UMIN GINOMENÊ ÔS XENOU UMIN SUMBAINONTOS
[4,13] ALLA KATHO KOINÔNEITE TOIS TOU KHRISTOU PATHÊMASIN KHAIRETE INA KAI EN TÊ APOKALUPSEI TÊS DOXÊS AUTOU KHARÊTE AGALLIÔMENOI
[4,14] EI ONEIDIZESTHE EN ONOMATI KHRISTOU MAKARIOI OTI TO TÊS DOXÊS KAI TO TOU THEOU PNEUMA EPH UMAS ANAPAUETAI b=KATA b=MEN b=AUTOUS b=BLASPHÊMEITAI b=KATA b=DE b=UMAS b=DOXAZETAI
[4,15] MÊ GAR TIS UMÔN PASKHETÔ ÔS PHONEUS Ê KLEPTÊS Ê KAKOPOIOS Ê ÔS a=ALLOTRIEPISKOPOS b=ALLOTRIOEPISKOPOS
[4,16] EI DE ÔS KHRISTIANOS MÊ AISKHUNESTHÔ DOXAZETÔ DE TON THEON EN TÔ a=ONOMATI b=MEREI TOUTÔ
[4,17] OTI a=[O] b=O KAIROS TOU ARXASTHAI TO KRIMA APO TOU OIKOU TOU THEOU EI DE PRÔTON APH ÊMÔN TI TO TELOS TÔN APEITHOUNTÔN TÔ TOU THEOU EUAGGELIÔ
[4,18] KAI EI O DIKAIOS MOLIS SÔZETAI O ASEBÊS KAI AMARTÔLOS POU PHANEITAI
[4,19] ÔSTE KAI OI PASKHONTES KATA TO THELÊMA TOU THEOU b=ÔS PISTÔ KTISTÊ PARATITHESTHÔSAN TAS PSUKHAS am=AUTÔN tk=EAUTÔN EN AGATHOPOIIA
[5,1] PRESBUTEROUS a=OUN b=TOUS EN UMIN PARAKALÔ O SUMPRESBUTEROS KAI MARTUS TÔN TOU KHRISTOU PATHÊMATÔN O KAI TÊS MELLOUSÊS APOKALUPTESTHAI DOXÊS KOINÔNOS
[5,2] POIMANATE TO EN UMIN POIMNION TOU THEOU a=[EPISKOPOUNTES] b=EPISKOPOUNTES MÊ ANAGKASTÔS a=ALLA b=ALL EKOUSIÔS a=KATA a=THEON MÊDE AISKHROKERDÔS ALLA PROTHUMÔS
[5,3] m=MÊDE atk=MÊD ÔS KATAKURIEUONTES TÔN KLÊRÔN ALLA TUPOI GINOMENOI TOU POIMNIOU
[5,4] KAI PHANERÔTHENTOS TOU ARKHIPOIMENOS KOMIEISTHE TON AMARANTINON TÊS DOXÊS STEPHANON
[5,5] OMOIÔS NEÔTEROI UPOTAGÊTE PRESBUTEROIS PANTES DE ALLÊLOIS b=UPOTASSOMENOI TÊN TAPEINOPHROSUNÊN EGKOMBÔSASTHE OTI a=[O] b=O THEOS UPERÊPHANOIS ANTITASSETAI TAPEINOIS DE DIDÔSIN KHARIN
[5,6] TAPEINÔTHÊTE OUN UPO TÊN KRATAIAN KHEIRA TOU THEOU INA UMAS UPSÔSÊ EN KAIRÔ
[5,7] PASAN TÊN MERIMNAN UMÔN a=EPIRIPSANTES b=EPIRRIPSANTES EP AUTON OTI AUTÔ MELEI PERI UMÔN
[5,8] NÊPSATE GRÊGORÊSATE tk=OTI O ANTIDIKOS UMÔN DIABOLOS ÔS LEÔN ÔRUOMENOS PERIPATEI ZÊTÔN a=[TINA] b=TINA a=KATAPIEIN b=KATAPIÊ
[5,9] Ô ANTISTÊTE STEREOI TÊ PISTEI EIDOTES TA AUTA TÔN PATHÊMATÔN TÊ EN a=[TÔ] KOSMÔ UMÔN ADELPHOTÊTI EPITELEISTHAI
[5,10] O DE THEOS PASÊS KHARITOS O KALESAS am=UMAS tk=ÊMAS EIS TÊN AIÔNION AUTOU DOXAN EN KHRISTÔ a=[IÊSOU] b=IÊSOU OLIGON PATHONTAS AUTOS a=KATARTISEI b=KATARTISAI b=UMAS am=STÊRIXEI tk=STÊRIXAI am=STHENÔSEI tk=STHENÔSAI am=THEMELIÔSEI tk=THEMELIÔSAI
[5,11] AUTÔ b=Ê b=DOXA b=KAI TO KRATOS EIS TOUS AIÔNAS b=TÔN b=AIÔNÔN AMÊN
[5,12] DIA SILOUANOU UMIN TOU PISTOU ADELPHOU ÔS LOGIZOMAI DI OLIGÔN EGRAPSA PARAKALÔN KAI EPIMARTURÔN TAUTÊN EINAI ALÊTHÊ KHARIN TOU THEOU EIS ÊN a=STÊTE b=ESTÊKATE
[5,13] ASPAZETAI UMAS Ê EN BABULÔNI SUNEKLEKTÊ KAI MARKOS O UIOS MOU
[5,14] ASPASASTHE ALLÊLOUS EN PHILÊMATI AGAPÊS EIRÊNÊ UMIN PASIN TOIS EN KHRISTÔ b=IÊSOU b=AMÊN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário