terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 1 timóteo*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS TIMOTHEON tk=EPISTOLÊ tk=PRÔTÊ am=A
[1,1] PAULOS APOSTOLOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU KAT EPITAGÊN THEOU SÔTÊROS ÊMÔN KAI b=KURIOU b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU TÊS ELPIDOS ÊMÔN
[1,2] TIMOTHEÔ GNÊSIÔ TEKNÔ EN PISTEI KHARIS ELEOS EIRÊNÊ APO THEOU PATROS b=ÊMÔN KAI amt=KHRISTOU IÊSOU k=KHRISTOU TOU KURIOU ÊMÔN
[1,3] KATHÔS PAREKALESA SE PROSMEINAI EN EPHESÔ POREUOMENOS EIS MAKEDONIAN INA PARAGGEILÊS TISIN MÊ ETERODIDASKALEIN
[1,4] MÊDE PROSEKHEIN MUTHOIS KAI GENEALOGIAIS APERANTOIS AITINES a=EKZÊTÊSEIS b=ZÊTÊSEIS PAREKHOUSIN MALLON Ê k=OIKODOMIAN amt=OIKONOMIAN THEOU TÊN EN PISTEI
[1,5] TO DE TELOS TÊS PARAGGELIAS ESTIN AGAPÊ EK KATHARAS KARDIAS KAI SUNEIDÊSEÔS AGATHÊS KAI PISTEÔS ANUPOKRITOU
[1,6] ÔN TINES ASTOKHÊSANTES EXETRAPÊSAN EIS MATAIOLOGIAN
[1,7] THELONTES EINAI NOMODIDASKALOI MÊ NOOUNTES MÊTE A LEGOUSIN MÊTE PERI TINÔN DIABEBAIOUNTAI
[1,8] OIDAMEN DE OTI KALOS O NOMOS EAN TIS AUTÔ NOMIMÔS KHRÊTAI
[1,9] EIDÔS TOUTO OTI DIKAIÔ NOMOS OU KEITAI ANOMOIS DE KAI ANUPOTAKTOIS a=ASEBESI b=ASEBESIN KAI AMARTÔLOIS ANOSIOIS KAI BEBÊLOIS am=PATROLÔAIS tk=PATRALÔAIS KAI am=MÊTROLÔAIS tk=MÊTRALÔAIS ANDROPHONOIS
[1,10] PORNOIS ARSENOKOITAIS ANDRAPODISTAIS PSEUSTAIS EPIORKOIS KAI EI TI ETERON TÊ UGIAINOUSÊ DIDASKALIA ANTIKEITAI
[1,11] KATA TO EUAGGELION TÊS DOXÊS TOU MAKARIOU THEOU O EPISTEUTHÊN EGÔ
[1,12] b=KAI KHARIN EKHÔ TÔ ENDUNAMÔSANTI ME KHRISTÔ IÊSOU TÔ KURIÔ ÊMÔN OTI PISTON ME ÊGÊSATO THEMENOS EIS DIAKONIAN
[1,13] a=TO b=TON PROTERON ONTA BLASPHÊMON KAI DIÔKTÊN KAI UBRISTÊN am=ALLA tk=ALL ÊLEÊTHÊN OTI AGNOÔN EPOIÊSA EN APISTIA
[1,14] UPEREPLEONASEN DE Ê KHARIS TOU KURIOU ÊMÔN META PISTEÔS KAI AGAPÊS TÊS EN KHRISTÔ IÊSOU
[1,15] PISTOS O LOGOS KAI PASÊS APODOKHÊS AXIOS OTI KHRISTOS IÊSOUS ÊLTHEN EIS TON KOSMON AMARTÔLOUS SÔSAI ÔN PRÔTOS EIMI EGÔ
[1,16] ALLA DIA TOUTO ÊLEÊTHÊN INA EN EMOI PRÔTÔ ENDEIXÊTAI b=IÊSOUS KHRISTOS a=IÊSOUS TÊN a=APASAN b=PASAN MAKROTHUMIAN PROS UPOTUPÔSIN TÔN MELLONTÔN PISTEUEIN EP AUTÔ EIS ZÔÊN AIÔNION
[1,17] TÔ DE BASILEI TÔN AIÔNÔN APHTHARTÔ AORATÔ MONÔ b=SOPHÔ THEÔ TIMÊ KAI DOXA EIS TOUS AIÔNAS TÔN AIÔNÔN AMÊN
[1,18] TAUTÊN TÊN PARAGGELIAN PARATITHEMAI SOI TEKNON TIMOTHEE KATA TAS PROAGOUSAS EPI SE PROPHÊTEIAS INA STRATEUÊ EN AUTAIS TÊN KALÊN STRATEIAN
[1,19] EKHÔN PISTIN KAI AGATHÊN SUNEIDÊSIN ÊN TINES APÔSAMENOI PERI TÊN PISTIN ENAUAGÊSAN
[1,20] ÔN ESTIN UMENAIOS KAI ALEXANDROS OUS PAREDÔKA TÔ SATANA INA PAIDEUTHÔSIN MÊ BLASPHÊMEIN
[2,1] PARAKALÔ OUN PRÔTON PANTÔN POIEISTHAI DEÊSEIS PROSEUKHAS ENTEUXEIS EUKHARISTIAS UPER PANTÔN ANTHRÔPÔN
[2,2] UPER BASILEÔN KAI PANTÔN TÔN EN UPEROKHÊ ONTÔN INA ÊREMON KAI ÊSUKHION BION DIAGÔMEN EN PASÊ EUSEBEIA KAI SEMNOTÊTI
[2,3] TOUTO b=GAR KALON KAI APODEKTON ENÔPION TOU SÔTÊROS ÊMÔN THEOU
[2,4] OS PANTAS ANTHRÔPOUS THELEI SÔTHÊNAI KAI EIS EPIGNÔSIN ALÊTHEIAS ELTHEIN
[2,5] EIS GAR THEOS EIS KAI MESITÊS THEOU KAI ANTHRÔPÔN ANTHRÔPOS KHRISTOS IÊSOUS
[2,6] O DOUS EAUTON ANTILUTRON UPER PANTÔN TO MARTURION KAIROIS IDIOIS
[2,7] EIS O ETETHÊN EGÔ KÊRUX KAI APOSTOLOS ALÊTHEIAN LEGÔ b=EN b=KHRISTÔ OU PSEUDOMAI DIDASKALOS ETHNÔN EN PISTEI KAI ALÊTHEIA
[2,8] BOULOMAI OUN PROSEUKHESTHAI TOUS ANDRAS EN PANTI TOPÔ EPAIRONTAS OSIOUS KHEIRAS KHÔRIS ORGÊS KAI DIALOGISMOU
[2,9] ÔSAUTÔS a=[KAI] b=KAI b=TAS GUNAIKAS EN KATASTOLÊ KOSMIÔ META AIDOUS KAI SÔPHROSUNÊS KOSMEIN EAUTAS MÊ EN PLEGMASIN a=KAI b=Ê a=KHRUSIÔ b=KHRUSÔ Ê MARGARITAIS Ê IMATISMÔ POLUTELEI
[2,10] ALL O PREPEI GUNAIXIN EPAGGELLOMENAIS THEOSEBEIAN DI ERGÔN AGATHÔN
[2,11] GUNÊ EN ÊSUKHIA MANTHANETÔ EN PASÊ UPOTAGÊ
[2,12] b=GUNAIKI b=DE DIDASKEIN a=DE a=GUNAIKI OUK EPITREPÔ OUDE AUTHENTEIN ANDROS ALL EINAI EN ÊSUKHIA
[2,13] ADAM GAR PRÔTOS EPLASTHÊ EITA EUA
[2,14] KAI ADAM OUK ÊPATÊTHÊ Ê DE GUNÊ a=EXAPATÊTHEISA b=APATÊTHEISA EN PARABASEI GEGONEN
[2,15] SÔTHÊSETAI DE DIA TÊS TEKNOGONIAS EAN MEINÔSIN EN PISTEI KAI AGAPÊ KAI AGIASMÔ META SÔPHROSUNÊS
[3,1] PISTOS O LOGOS EI TIS EPISKOPÊS OREGETAI KALOU ERGOU EPITHUMEI
[3,2] DEI OUN TON EPISKOPON a=ANEPILÊMPTON b=ANEPILÊPTON EINAI MIAS GUNAIKOS ANDRA ak=NÊPHALION mt=NÊPHALEON SÔPHRONA KOSMION PHILOXENON DIDAKTIKON
[3,3] MÊ PAROINON MÊ PLÊKTÊN a=ALLA b=MÊ b=AISKHROKERDÊ b=ALL EPIEIKÊ AMAKHON APHILARGURON
[3,4] TOU IDIOU OIKOU KALÔS PROISTAMENON TEKNA EKHONTA EN UPOTAGÊ META PASÊS SEMNOTÊTOS
[3,5] EI DE TIS TOU IDIOU OIKOU PROSTÊNAI OUK OIDEN PÔS EKKLÊSIAS THEOU EPIMELÊSETAI
[3,6] MÊ NEOPHUTON INA MÊ TUPHÔTHEIS EIS KRIMA EMPESÊ TOU DIABOLOU
[3,7] DEI DE b=AUTON KAI MARTURIAN KALÊN EKHEIN APO TÔN EXÔTHEN INA MÊ EIS ONEIDISMON EMPESÊ KAI PAGIDA TOU DIABOLOU
[3,8] DIAKONOUS ÔSAUTÔS SEMNOUS MÊ DILOGOUS MÊ OINÔ POLLÔ PROSEKHONTAS MÊ AISKHROKERDEIS
[3,9] EKHONTAS TO MUSTÊRION TÊS PISTEÔS EN KATHARA SUNEIDÊSEI
[3,10] KAI OUTOI DE DOKIMAZESTHÔSAN PRÔTON EITA DIAKONEITÔSAN ANEGKLÊTOI ONTES
[3,11] GUNAIKAS ÔSAUTÔS SEMNAS MÊ DIABOLOUS ak=NÊPHALIOUS mt=NÊPHALEOUS PISTAS EN PASIN
[3,12] DIAKONOI ESTÔSAN MIAS GUNAIKOS ANDRES TEKNÔN KALÔS PROISTAMENOI KAI TÔN IDIÔN OIKÔN
[3,13] OI GAR KALÔS DIAKONÊSANTES BATHMON EAUTOIS KALON PERIPOIOUNTAI KAI POLLÊN PARRÊSIAN EN PISTEI TÊ EN KHRISTÔ IÊSOU
[3,14] TAUTA SOI GRAPHÔ ELPIZÔN ELTHEIN PROS SE a=EN a=TAKHEI b=TAKHION
[3,15] EAN DE BRADUNÔ INA EIDÊS PÔS DEI EN OIKÔ THEOU ANASTREPHESTHAI ÊTIS ESTIN EKKLÊSIA THEOU ZÔNTOS STULOS KAI EDRAIÔMA TÊS ALÊTHEIAS
[3,16] KAI OMOLOGOUMENÔS MEGA ESTIN TO TÊS EUSEBEIAS MUSTÊRION a=OS b=THEOS EPHANERÔTHÊ EN SARKI EDIKAIÔTHÊ EN PNEUMATI ÔPHTHÊ AGGELOIS EKÊRUKHTHÊ EN ETHNESIN EPISTEUTHÊ EN KOSMÔ a=ANELÊMPHTHÊ b=ANELÊPHTHÊ EN DOXÊ
[4,1] TO DE PNEUMA RÊTÔS LEGEI OTI EN USTEROIS KAIROIS APOSTÊSONTAI TINES TÊS PISTEÔS PROSEKHONTES PNEUMASIN PLANOIS KAI DIDASKALIAIS DAIMONIÔN
[4,2] EN UPOKRISEI PSEUDOLOGÔN a=KEKAUSTÊRIASMENÔN b=KEKAUTÊRIASMENÔN TÊN IDIAN SUNEIDÊSIN
[4,3] KÔLUONTÔN GAMEIN APEKHESTHAI BRÔMATÔN A O THEOS EKTISEN EIS a=METALÊMPSIN b=METALÊPSIN META EUKHARISTIAS TOIS PISTOIS KAI a=EPEGNÔKOSI b=EPEGNÔKOSIN TÊN ALÊTHEIAN
[4,4] OTI PAN KTISMA THEOU KALON KAI OUDEN APOBLÊTON META EUKHARISTIAS LAMBANOMENON
[4,5] AGIAZETAI GAR DIA LOGOU THEOU KAI ENTEUXEÔS
[4,6] TAUTA UPOTITHEMENOS TOIS ADELPHOIS KALOS ESÊ DIAKONOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU ENTREPHOMENOS TOIS LOGOIS TÊS PISTEÔS KAI TÊS KALÊS DIDASKALIAS Ê PARÊKOLOUTHÊKAS
[4,7] TOUS DE BEBÊLOUS KAI GRAÔDEIS MUTHOUS PARAITOU GUMNAZE DE SEAUTON PROS EUSEBEIAN
[4,8] Ê GAR SÔMATIKÊ GUMNASIA PROS OLIGON ESTIN ÔPHELIMOS Ê DE EUSEBEIA PROS PANTA ÔPHELIMOS ESTIN EPAGGELIAN EKHOUSA ZÔÊS TÊS NUN KAI TÊS MELLOUSÊS
[4,9] PISTOS O LOGOS KAI PASÊS APODOKHÊS AXIOS
[4,10] EIS TOUTO GAR b=KAI KOPIÔMEN KAI a=AGÔNIZOMETHA b=ONEIDIZOMETHA OTI ÊLPIKAMEN EPI THEÔ ZÔNTI OS ESTIN SÔTÊR PANTÔN ANTHRÔPÔN MALISTA PISTÔN
[4,11] PARAGGELLE TAUTA KAI DIDASKE
[4,12] MÊDEIS SOU TÊS NEOTÊTOS KATAPHRONEITÔ ALLA TUPOS GINOU TÔN PISTÔN EN LOGÔ EN ANASTROPHÊ EN AGAPÊ EN b=PNEUMATI b=EN PISTEI EN AGNEIA
[4,13] EÔS ERKHOMAI PROSEKHE TÊ ANAGNÔSEI TÊ PARAKLÊSEI TÊ DIDASKALIA
[4,14] MÊ AMELEI TOU EN SOI KHARISMATOS O EDOTHÊ SOI DIA PROPHÊTEIAS META EPITHESEÔS TÔN KHEIRÔN TOU PRESBUTERIOU
[4,15] TAUTA MELETA EN TOUTOIS ISTHI INA SOU Ê PROKOPÊ PHANERA Ê b=EN PASIN
[4,16] EPEKHE SEAUTÔ KAI TÊ DIDASKALIA EPIMENE AUTOIS TOUTO GAR POIÔN KAI SEAUTON SÔSEIS KAI TOUS AKOUONTAS SOU
[5,1] PRESBUTERÔ MÊ EPIPLÊXÊS ALLA PARAKALEI ÔS PATERA NEÔTEROUS ÔS ADELPHOUS
[5,2] PRESBUTERAS ÔS MÊTERAS NEÔTERAS ÔS ADELPHAS EN PASÊ AGNEIA
[5,3] KHÊRAS TIMA TAS ONTÔS KHÊRAS
[5,4] EI DE TIS KHÊRA TEKNA Ê EKGONA EKHEI MANTHANETÔSAN PRÔTON TON IDION OIKON EUSEBEIN KAI AMOIBAS APODIDONAI TOIS PROGONOIS TOUTO GAR ESTIN tk=KALON tk=KAI APODEKTON ENÔPION TOU THEOU
[5,5] Ê DE ONTÔS KHÊRA KAI MEMONÔMENÊ ÊLPIKEN EPI b=TON THEON KAI PROSMENEI TAIS DEÊSESIN KAI TAIS PROSEUKHAIS NUKTOS KAI ÊMERAS
[5,6] Ê DE SPATALÔSA ZÔSA TETHNÊKEN
[5,7] KAI TAUTA PARAGGELLE INA a=ANEPILÊMPTOI b=ANEPILÊPTOI ÔSIN
[5,8] EI DE TIS TÔN IDIÔN KAI MALISTA b=TÔN OIKEIÔN OU PRONOEI TÊN PISTIN ÊRNÊTAI KAI ESTIN APISTOU KHEIRÔN
[5,9] KHÊRA KATALEGESTHÔ MÊ ELATTON ETÔN EXÊKONTA GEGONUIA ENOS ANDROS GUNÊ
[5,10] EN ERGOIS KALOIS MARTUROUMENÊ EI ETEKNOTROPHÊSEN EI EXENODOKHÊSEN EI AGIÔN PODAS ENIPSEN EI THLIBOMENOIS EPÊRKESEN EI PANTI ERGÔ AGATHÔ EPÊKOLOUTHÊSEN
[5,11] NEÔTERAS DE KHÊRAS PARAITOU OTAN GAR KATASTRÊNIASÔSIN TOU KHRISTOU GAMEIN THELOUSIN
[5,12] EKHOUSAI KRIMA OTI TÊN PRÔTÊN PISTIN ÊTHETÊSAN
[5,13] AMA DE KAI ARGAI MANTHANOUSIN PERIERKHOMENAI TAS OIKIAS OU MONON DE ARGAI ALLA KAI PHLUAROI KAI PERIERGOI LALOUSAI TA MÊ DEONTA
[5,14] BOULOMAI OUN NEÔTERAS GAMEIN TEKNOGONEIN OIKODESPOTEIN MÊDEMIAN APHORMÊN DIDONAI TÔ ANTIKEIMENÔ LOIDORIAS KHARIN
[5,15] ÊDÊ GAR TINES EXETRAPÊSAN OPISÔ TOU SATANA
[5,16] EI TIS b=PISTOS b=Ê PISTÊ EKHEI KHÊRAS EPARKEITÔ AUTAIS KAI MÊ BAREISTHÔ Ê EKKLÊSIA INA TAIS ONTÔS KHÊRAIS EPARKESÊ
[5,17] OI KALÔS PROESTÔTES PRESBUTEROI DIPLÊS TIMÊS AXIOUSTHÔSAN MALISTA OI KOPIÔNTES EN LOGÔ KAI DIDASKALIA
[5,18] LEGEI GAR Ê GRAPHÊ BOUN ALOÔNTA OU PHIMÔSEIS KAI AXIOS O ERGATÊS TOU MISTHOU AUTOU
[5,19] KATA PRESBUTEROU KATÊGORIAN MÊ PARADEKHOU EKTOS EI MÊ EPI DUO Ê TRIÔN MARTURÔN
[5,20] TOUS AMARTANONTAS ENÔPION PANTÔN ELEGKHE INA KAI OI LOIPOI PHOBON EKHÔSIN
[5,21] DIAMARTUROMAI ENÔPION TOU THEOU KAI b=KURIOU b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU KAI TÔN EKLEKTÔN AGGELÔN INA TAUTA PHULAXÊS KHÔRIS PROKRIMATOS MÊDEN POIÔN KATA m=PROSKLÊSIN atk=PROSKLISIN
[5,22] KHEIRAS TAKHEÔS MÊDENI EPITITHEI MÊDE KOINÔNEI AMARTIAIS ALLOTRIAIS SEAUTON AGNON TÊREI
[5,23] MÊKETI UDROPOTEI a=ALLA b=ALL OINÔ OLIGÔ KHRÔ DIA TON STOMAKHON b=SOU KAI TAS PUKNAS SOU ASTHENEIAS
[5,24] TINÔN ANTHRÔPÔN AI AMARTIAI PRODÊLOI EISIN PROAGOUSAI EIS KRISIN TISIN DE KAI EPAKOLOUTHOUSIN
[5,25] ÔSAUTÔS KAI TA b=KALA ERGA a=TA a=KALA PRODÊLA b=ESTIN KAI TA ALLÔS EKHONTA KRUBÊNAI OU am=DUNANTAI tk=DUNATAI
[6,1] OSOI EISIN UPO ZUGON DOULOI TOUS IDIOUS DESPOTAS PASÊS TIMÊS AXIOUS ÊGEISTHÔSAN INA MÊ TO ONOMA TOU THEOU KAI Ê DIDASKALIA BLASPHÊMÊTAI
[6,2] OI DE PISTOUS EKHONTES DESPOTAS MÊ KATAPHRONEITÔSAN OTI ADELPHOI EISIN ALLA MALLON DOULEUETÔSAN OTI PISTOI EISIN KAI AGAPÊTOI OI TÊS EUERGESIAS ANTILAMBANOMENOI TAUTA DIDASKE KAI PARAKALEI
[6,3] EI TIS ETERODIDASKALEI KAI MÊ PROSERKHETAI UGIAINOUSIN LOGOIS TOIS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU KAI TÊ KAT EUSEBEIAN DIDASKALIA
[6,4] TETUPHÔTAI MÊDEN EPISTAMENOS ALLA NOSÔN PERI ZÊTÊSEIS KAI LOGOMAKHIAS EX ÔN GINETAI PHTHONOS ERIS BLASPHÊMIAI UPONOIAI PONÊRAI
[6,5] am=DIAPARATRIBAI tk=PARADIATRIBAI DIEPHTHARMENÔN ANTHRÔPÔN TON NOUN KAI APESTERÊMENÔN TÊS ALÊTHEIAS NOMIZONTÔN PORISMON EINAI TÊN EUSEBEIAN b=APHISTASO b=APO b=TÔN b=TOIOUTÔN
[6,6] ESTIN DE PORISMOS MEGAS Ê EUSEBEIA META AUTARKEIAS
[6,7] OUDEN GAR EISÊNEGKAMEN EIS TON KOSMON b=DÊLON OTI OUDE EXENEGKEIN TI DUNAMETHA
[6,8] EKHONTES DE DIATROPHAS KAI SKEPASMATA TOUTOIS ARKESTHÊSOMETHA
[6,9] OI DE BOULOMENOI PLOUTEIN EMPIPTOUSIN EIS PEIRASMON KAI PAGIDA KAI EPITHUMIAS POLLAS ANOÊTOUS KAI BLABERAS AITINES BUTHIZOUSIN TOUS ANTHRÔPOUS EIS OLETHRON KAI APÔLEIAN
[6,10] RIZA GAR PANTÔN TÔN KAKÔN ESTIN Ê PHILARGURIA ÊS TINES OREGOMENOI APEPLANÊTHÊSAN APO TÊS PISTEÔS KAI EAUTOUS PERIEPEIRAN ODUNAIS POLLAIS
[6,11] SU DE Ô ANTHRÔPE b=TOU THEOU TAUTA PHEUGE DIÔKE DE DIKAIOSUNÊN EUSEBEIAN PISTIN AGAPÊN UPOMONÊN a=PRAUPATHIAN b=PRAOTÊTA
[6,12] AGÔNIZOU TON KALON AGÔNA TÊS PISTEÔS EPILABOU TÊS AIÔNIOU ZÔÊS EIS ÊN tk=KAI EKLÊTHÊS KAI ÔMOLOGÊSAS TÊN KALÊN OMOLOGIAN ENÔPION POLLÔN MARTURÔN
[6,13] PARAGGELLÔ a=[SOI] b=SOI ENÔPION TOU THEOU TOU a=ZÔOGONOUNTOS b=ZÔOPOIOUNTOS TA PANTA KAI KHRISTOU IÊSOU TOU MARTURÊSANTOS EPI PONTIOU PILATOU TÊN KALÊN OMOLOGIAN
[6,14] TÊRÊSAI SE TÊN ENTOLÊN ASPILON a=ANEPILÊMPTON b=ANEPILÊPTON MEKHRI TÊS EPIPHANEIAS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[6,15] ÊN KAIROIS IDIOIS DEIXEI O MAKARIOS KAI MONOS DUNASTÊS O BASILEUS TÔN BASILEUONTÔN KAI KURIOS TÔN KURIEUONTÔN
[6,16] O MONOS EKHÔN ATHANASIAN PHÔS OIKÔN APROSITON ON EIDEN OUDEIS ANTHRÔPÔN OUDE IDEIN DUNATAI Ô TIMÊ KAI KRATOS AIÔNION AMÊN
[6,17] TOIS PLOUSIOIS EN TÔ NUN AIÔNI PARAGGELLE MÊ UPSÊLOPHRONEIN MÊDE ÊLPIKENAI EPI PLOUTOU ADÊLOTÊTI ALL a=EPI b=EN b=TÔ THEÔ b=TÔ b=ZÔNTI TÔ PAREKHONTI ÊMIN tk=PLOUSIÔS PANTA am=PLOUSIÔS EIS APOLAUSIN
[6,18] AGATHOERGEIN PLOUTEIN EN ERGOIS KALOIS EUMETADOTOUS EINAI KOINÔNIKOUS
[6,19] APOTHÊSAURIZONTAS EAUTOIS THEMELION KALON EIS TO MELLON INA EPILABÔNTAI TÊS a=ONTÔS b=AIÔNIOU ZÔÊS
[6,20] Ô TIMOTHEE TÊN am=PARATHÊKÊN tk=PARAKATATHÊKÊN PHULAXON EKTREPOMENOS TAS BEBÊLOUS KENOPHÔNIAS KAI ANTITHESEIS TÊS PSEUDÔNUMOU GNÔSEÔS
[6,21] ÊN TINES EPAGGELLOMENOI PERI TÊN PISTIN ÊSTOKHÊSAN Ê KHARIS a=METH a=UMÔN b=META b=SOU b=AMÊN ~~ t=[PROS t=TIMOTHEON t=PRÔTÊ t=EGRAPHÊ t=APO t=LAODIKEIAS t=ÊTIS t=ESTIN t=MÊTROPOLIS t=PHRUGIAS t=TÊS t=PAKATIANÊS] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário