terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 1 tessalonicences*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS THESSALONIKEIS tk=EPISTOLÊ t=PAULOU tk=PRÔTÊ am=A
[1,1] PAULOS KAI SILOUANOS KAI TIMOTHEOS TÊ EKKLÊSIA THESSALONIKEÔN EN THEÔ PATRI KAI KURIÔ IÊSOU KHRISTÔ KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ b=APO b=THEOU b=PATROS b=ÊMÔN b=KAI b=KURIOU b=IÊSOU b=KHRISTOU
[1,2] EUKHARISTOUMEN TÔ THEÔ PANTOTE PERI PANTÔN UMÔN MNEIAN b=UMÔN POIOUMENOI EPI TÔN PROSEUKHÔN ÊMÔN
[1,3] ADIALEIPTÔS MNÊMONEUONTES UMÔN TOU ERGOU TÊS PISTEÔS KAI TOU KOPOU TÊS AGAPÊS KAI TÊS UPOMONÊS TÊS ELPIDOS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS ÊMÔN
[1,4] EIDOTES ADELPHOI ÊGAPÊMENOI UPO a=[TOU] THEOU TÊN EKLOGÊN UMÔN
[1,5] OTI TO EUAGGELION ÊMÔN OUK EGENÊTHÊ EIS UMAS EN LOGÔ MONON ALLA KAI EN DUNAMEI KAI EN PNEUMATI AGIÔ KAI a=[EN] b=EN PLÊROPHORIA POLLÊ KATHÔS OIDATE OIOI EGENÊTHÊMEN a=[EN] b=EN UMIN DI UMAS
[1,6] KAI UMEIS MIMÊTAI ÊMÔN EGENÊTHÊTE KAI TOU KURIOU DEXAMENOI TON LOGON EN THLIPSEI POLLÊ META KHARAS PNEUMATOS AGIOU
[1,7] ÔSTE GENESTHAI UMAS a=TUPON b=TUPOUS PASIN TOIS PISTEUOUSIN EN TÊ MAKEDONIA KAI a=EN TÊ AKHAIA
[1,8] APH UMÔN GAR EXÊKHÊTAI O LOGOS TOU KURIOU OU MONON EN TÊ MAKEDONIA KAI a=[EN m=EN a=TÊ] m=TÊ AKHAIA a=ALL b=ALLA b=KAI EN PANTI TOPÔ Ê PISTIS UMÔN Ê PROS TON THEON EXELÊLUTHEN ÔSTE MÊ KHREIAN b=ÊMAS EKHEIN a=ÊMAS LALEIN TI
[1,9] AUTOI GAR PERI ÊMÔN APAGGELLOUSIN OPOIAN EISODON amk=ESKHOMEN t=EKHOMEN PROS UMAS KAI PÔS EPESTREPSATE PROS TON THEON APO TÔN EIDÔLÔN DOULEUEIN THEÔ ZÔNTI KAI ALÊTHINÔ
[1,10] KAI ANAMENEIN TON UION AUTOU EK TÔN OURANÔN ON ÊGEIREN EK a=[TÔN] m=TÔN NEKRÔN IÊSOUN TON RUOMENON ÊMAS a=EK b=APO TÊS ORGÊS TÊS ERKHOMENÊS
[2,1] AUTOI GAR OIDATE ADELPHOI TÊN EISODON ÊMÔN TÊN PROS UMAS OTI OU KENÊ GEGONEN
[2,2] ALLA tk=KAI PROPATHONTES KAI UBRISTHENTES KATHÔS OIDATE EN PHILIPPOIS EPARRÊSIASAMETHA EN TÔ THEÔ ÊMÔN LALÊSAI PROS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU EN POLLÔ AGÔNI
[2,3] Ê GAR PARAKLÊSIS ÊMÔN OUK EK PLANÊS OUDE EX AKATHARSIAS a=OUDE b=OUTE EN DOLÔ
[2,4] ALLA KATHÔS DEDOKIMASMETHA UPO TOU THEOU PISTEUTHÊNAI TO EUAGGELION OUTÔS LALOUMEN OUKH ÔS ANTHRÔPOIS ARESKONTES ALLA b=TÔ THEÔ TÔ DOKIMAZONTI TAS KARDIAS ÊMÔN
[2,5] OUTE GAR POTE EN LOGÔ KOLAKEIAS EGENÊTHÊMEN KATHÔS OIDATE OUTE EN PROPHASEI PLEONEXIAS THEOS MARTUS
[2,6] OUTE ZÊTOUNTES EX ANTHRÔPÔN DOXAN OUTE APH UMÔN OUTE m=APO atk=AP ALLÔN ~a=
[2,7] DUNAMENOI EN BAREI EINAI ÔS KHRISTOU APOSTOLOI a=ALLA ~b=
[2,7] b=ALL EGENÊTHÊMEN a=NÊPIOI b=ÊPIOI EN MESÔ UMÔN ÔS a=EAN b=AN TROPHOS THALPÊ TA EAUTÊS TEKNA
[2,8] OUTÔS am=OMEIROMENOI tk=IMEIROMENOI UMÔN EUDOKOUMEN METADOUNAI UMIN OU MONON TO EUAGGELION TOU THEOU ALLA KAI TAS EAUTÔN PSUKHAS DIOTI AGAPÊTOI ÊMIN a=EGENÊTHÊTE b=GEGENÊSTHE
[2,9] MNÊMONEUETE GAR ADELPHOI TON KOPON ÊMÔN KAI TON MOKHTHON NUKTOS b=GAR KAI ÊMERAS ERGAZOMENOI PROS TO MÊ EPIBARÊSAI TINA UMÔN EKÊRUXAMEN EIS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU
[2,10] UMEIS MARTURES KAI O THEOS ÔS OSIÔS KAI DIKAIÔS KAI AMEMPTÔS UMIN TOIS PISTEUOUSIN EGENÊTHÊMEN
[2,11] KATHAPER OIDATE ÔS ENA EKASTON UMÔN ÔS PATÊR TEKNA EAUTOU PARAKALOUNTES UMAS KAI PARAMUTHOUMENOI
[2,12] KAI am=MARTUROMENOI tk=MARTUROUMENOI EIS TO a=PERIPATEIN b=PERIPATÊSAI UMAS AXIÔS TOU THEOU TOU KALOUNTOS UMAS EIS TÊN EAUTOU BASILEIAN KAI DOXAN
[2,13] a=KAI DIA TOUTO KAI ÊMEIS EUKHARISTOUMEN TÔ THEÔ ADIALEIPTÔS OTI PARALABONTES LOGON AKOÊS PAR ÊMÔN TOU THEOU EDEXASTHE OU LOGON ANTHRÔPÔN ALLA KATHÔS ESTIN ALÊTHÔS LOGON THEOU OS KAI ENERGEITAI EN UMIN TOIS PISTEUOUSIN
[2,14] UMEIS GAR MIMÊTAI EGENÊTHÊTE ADELPHOI TÔN EKKLÊSIÔN TOU THEOU TÔN OUSÔN EN TÊ IOUDAIA EN KHRISTÔ IÊSOU OTI am=TA am=AUTA tk=TAUTA EPATHETE KAI UMEIS UPO TÔN IDIÔN SUMPHULETÔN KATHÔS KAI AUTOI UPO TÔN IOUDAIÔN
[2,15] TÔN KAI TON KURION APOKTEINANTÔN IÊSOUN KAI TOUS b=IDIOUS PROPHÊTAS KAI amk=ÊMAS t=UMAS EKDIÔXANTÔN KAI THEÔ MÊ ARESKONTÔN KAI PASIN ANTHRÔPOIS ENANTIÔN
[2,16] KÔLUONTÔN ÊMAS TOIS ETHNESIN LALÊSAI INA SÔTHÔSIN EIS TO ANAPLÊRÔSAI AUTÔN TAS AMARTIAS PANTOTE EPHTHASEN DE EP AUTOUS Ê ORGÊ EIS TELOS
[2,17] ÊMEIS DE ADELPHOI APORPHANISTHENTES APH UMÔN PROS KAIRON ÔRAS PROSÔPÔ OU KARDIA PERISSOTERÔS ESPOUDASAMEN TO PROSÔPON UMÔN IDEIN EN POLLÊ EPITHUMIA
[2,18] a=DIOTI b=DIO ÊTHELÊSAMEN ELTHEIN PROS UMAS EGÔ MEN PAULOS KAI APAX KAI DIS KAI ENEKOPSEN ÊMAS O SATANAS
[2,19] TIS GAR ÊMÔN ELPIS Ê KHARA Ê STEPHANOS KAUKHÊSEÔS Ê OUKHI KAI UMEIS EMPROSTHEN TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU tk=KHRISTOU EN TÊ AUTOU PAROUSIA
[2,20] UMEIS GAR ESTE Ê DOXA ÊMÔN KAI Ê KHARA
[3,1] DIO MÊKETI STEGONTES EUDOKÊSAMEN KATALEIPHTHÊNAI EN ATHÊNAIS MONOI
[3,2] KAI EPEMPSAMEN TIMOTHEON TON ADELPHON ÊMÔN KAI a=SUNERGON b=DIAKONON TOU THEOU b=KAI b=SUNERGON b=ÊMÔN EN TÔ EUAGGELIÔ TOU KHRISTOU EIS TO STÊRIXAI UMAS KAI PARAKALESAI a=UPER b=UMAS b=PERI TÊS PISTEÔS UMÔN
[3,3] am=TO tk=TÔ MÊDENA SAINESTHAI EN TAIS THLIPSESIN TAUTAIS AUTOI GAR OIDATE OTI EIS TOUTO KEIMETHA
[3,4] KAI GAR OTE PROS UMAS ÊMEN PROELEGOMEN UMIN OTI MELLOMEN THLIBESTHAI KATHÔS KAI EGENETO KAI OIDATE
[3,5] DIA TOUTO KAGÔ MÊKETI STEGÔN EPEMPSA EIS TO GNÔNAI TÊN PISTIN UMÔN a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS EPEIRASEN UMAS O PEIRAZÔN KAI EIS KENON GENÊTAI O KOPOS ÊMÔN
[3,6] ARTI DE ELTHONTOS TIMOTHEOU PROS ÊMAS APH UMÔN KAI EUAGGELISAMENOU ÊMIN TÊN PISTIN KAI TÊN AGAPÊN UMÔN KAI OTI EKHETE MNEIAN ÊMÔN AGATHÊN PANTOTE EPIPOTHOUNTES ÊMAS IDEIN KATHAPER KAI ÊMEIS UMAS
[3,7] DIA TOUTO PAREKLÊTHÊMEN ADELPHOI EPH UMIN EPI PASÊ TÊ b=THLIPSEI b=KAI ANAGKÊ a=KAI a=THLIPSEI ÊMÔN DIA TÊS UMÔN PISTEÔS
[3,8] OTI NUN ZÔMEN EAN UMEIS am=STÊKETE tk=STÊKÊTE EN KURIÔ
[3,9] TINA GAR EUKHARISTIAN DUNAMETHA TÔ THEÔ ANTAPODOUNAI PERI UMÔN EPI PASÊ TÊ KHARA Ê KHAIROMEN DI UMAS EMPROSTHEN TOU THEOU ÊMÔN
[3,10] NUKTOS KAI ÊMERAS UPER EKPERISSOU DEOMENOI EIS TO IDEIN UMÔN TO PROSÔPON KAI KATARTISAI TA USTERÊMATA TÊS PISTEÔS UMÔN
[3,11] AUTOS DE O THEOS KAI PATÊR ÊMÔN KAI O KURIOS ÊMÔN IÊSOUS b=KHRISTOS KATEUTHUNAI TÊN ODON ÊMÔN PROS UMAS
[3,12] UMAS DE O KURIOS PLEONASAI KAI PERISSEUSAI TÊ AGAPÊ EIS ALLÊLOUS KAI EIS PANTAS KATHAPER KAI ÊMEIS EIS UMAS
[3,13] EIS TO STÊRIXAI UMÔN TAS KARDIAS AMEMPTOUS EN AGIÔSUNÊ EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS ÊMÔN EN TÊ PAROUSIA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU b=KHRISTOU META PANTÔN TÔN AGIÔN AUTOU a=[AMÊN]
[4,1] m=[TO] tk=TO LOIPON OUN ADELPHOI ERÔTÔMEN UMAS KAI PARAKALOUMEN EN KURIÔ IÊSOU a=INA KATHÔS PARELABETE PAR ÊMÔN TO PÔS DEI UMAS PERIPATEIN KAI ARESKEIN THEÔ a=KATHÔS a=KAI a=PERIPATEITE INA PERISSEUÊTE MALLON
[4,2] OIDATE GAR TINAS PARAGGELIAS EDÔKAMEN UMIN DIA TOU KURIOU IÊSOU
[4,3] TOUTO GAR ESTIN THELÊMA TOU THEOU O AGIASMOS UMÔN APEKHESTHAI UMAS APO TÊS PORNEIAS
[4,4] EIDENAI EKASTON UMÔN TO EAUTOU SKEUOS KTASTHAI EN AGIASMÔ KAI TIMÊ
[4,5] MÊ EN PATHEI EPITHUMIAS KATHAPER KAI TA ETHNÊ TA MÊ EIDOTA TON THEON
[4,6] TO MÊ UPERBAINEIN KAI PLEONEKTEIN EN TÔ PRAGMATI TON ADELPHON AUTOU DIOTI EKDIKOS b=O KURIOS PERI PANTÔN TOUTÔN KATHÔS KAI m=PROEIPOMEN atk=PROEIPAMEN UMIN KAI DIEMARTURAMETHA
[4,7] OU GAR EKALESEN ÊMAS O THEOS EPI AKATHARSIA ALL EN AGIASMÔ
[4,8] TOIGAROUN O ATHETÔN OUK ANTHRÔPON ATHETEI ALLA TON THEON TON a=[KAI] b=KAI a=DIDONTA b=DONTA TO PNEUMA AUTOU TO AGION EIS am=UMAS tk=ÊMAS
[4,9] PERI DE TÊS PHILADELPHIAS OU KHREIAN EKHETE GRAPHEIN UMIN AUTOI GAR UMEIS THEODIDAKTOI ESTE EIS TO AGAPAN ALLÊLOUS
[4,10] KAI GAR POIEITE AUTO EIS PANTAS TOUS ADELPHOUS a=[TOUS] b=TOUS EN OLÊ TÊ MAKEDONIA PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI PERISSEUEIN MALLON
[4,11] KAI PHILOTIMEISTHAI ÊSUKHAZEIN KAI PRASSEIN TA IDIA KAI ERGAZESTHAI TAIS a=[IDIAIS] b=IDIAIS KHERSIN UMÔN KATHÔS UMIN PARÊGGEILAMEN
[4,12] INA PERIPATÊTE EUSKHÊMONÔS PROS TOUS EXÔ KAI MÊDENOS KHREIAN EKHÊTE
[4,13] OU am=THELOMEN tk=THELÔ DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI PERI TÔN a=KOIMÔMENÔN b=KEKOIMÊMENÔN INA MÊ LUPÊSTHE KATHÔS KAI OI LOIPOI OI MÊ EKHONTES ELPIDA
[4,14] EI GAR PISTEUOMEN OTI IÊSOUS APETHANEN KAI ANESTÊ OUTÔS KAI O THEOS TOUS KOIMÊTHENTAS DIA TOU IÊSOU AXEI SUN AUTÔ
[4,15] TOUTO GAR UMIN LEGOMEN EN LOGÔ KURIOU OTI ÊMEIS OI ZÔNTES OI PERILEIPOMENOI EIS TÊN PAROUSIAN TOU KURIOU OU MÊ PHTHASÔMEN TOUS KOIMÊTHENTAS
[4,16] OTI AUTOS O KURIOS EN KELEUSMATI EN PHÔNÊ ARKHAGGELOU KAI EN SALPIGGI THEOU KATABÊSETAI AP OURANOU KAI OI NEKROI EN KHRISTÔ ANASTÊSONTAI PRÔTON
[4,17] EPEITA ÊMEIS OI ZÔNTES OI PERILEIPOMENOI AMA SUN AUTOIS ARPAGÊSOMETHA EN NEPHELAIS EIS APANTÊSIN TOU KURIOU EIS AERA KAI OUTÔS PANTOTE SUN KURIÔ ESOMETHA
[4,18] ÔSTE PARAKALEITE ALLÊLOUS EN TOIS LOGOIS TOUTOIS
[5,1] PERI DE TÔN KHRONÔN KAI TÔN KAIRÔN ADELPHOI OU KHREIAN EKHETE UMIN GRAPHESTHAI
[5,2] AUTOI GAR AKRIBÔS OIDATE OTI b=Ê ÊMERA KURIOU ÔS KLEPTÊS EN NUKTI OUTÔS ERKHETAI
[5,3] OTAN b=GAR LEGÔSIN EIRÊNÊ KAI ASPHALEIA TOTE AIPHNIDIOS AUTOIS EPHISTATAI OLETHROS ÔSPER Ê ÔDIN TÊ EN GASTRI EKHOUSÊ KAI OU MÊ EKPHUGÔSIN
[5,4] UMEIS DE ADELPHOI OUK ESTE EN SKOTEI INA Ê ÊMERA UMAS ÔS KLEPTÊS KATALABÊ
[5,5] PANTES a=GAR UMEIS UIOI PHÔTOS ESTE KAI UIOI ÊMERAS OUK ESMEN NUKTOS OUDE SKOTOUS
[5,6] ARA OUN MÊ KATHEUDÔMEN ÔS b=KAI OI LOIPOI ALLA GRÊGORÔMEN KAI NÊPHÔMEN
[5,7] OI GAR KATHEUDONTES NUKTOS KATHEUDOUSIN KAI OI METHUSKOMENOI NUKTOS METHUOUSIN
[5,8] ÊMEIS DE ÊMERAS ONTES NÊPHÔMEN ENDUSAMENOI THÔRAKA PISTEÔS KAI AGAPÊS KAI PERIKEPHALAIAN ELPIDA SÔTÊRIAS
[5,9] OTI OUK ETHETO ÊMAS O THEOS EIS ORGÊN a=ALLA b=ALL EIS PERIPOIÊSIN SÔTÊRIAS DIA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[5,10] TOU APOTHANONTOS UPER ÊMÔN INA EITE GRÊGORÔMEN EITE KATHEUDÔMEN AMA SUN AUTÔ ZÊSÔMEN
[5,11] DIO PARAKALEITE ALLÊLOUS KAI OIKODOMEITE EIS TON ENA KATHÔS KAI POIEITE
[5,12] ERÔTÔMEN DE UMAS ADELPHOI EIDENAI TOUS KOPIÔNTAS EN UMIN KAI PROISTAMENOUS UMÔN EN KURIÔ KAI NOUTHETOUNTAS UMAS
[5,13] KAI ÊGEISTHAI AUTOUS a=UPEREKPERISSOU b=UPER b=EKPERISSOU EN AGAPÊ DIA TO ERGON AUTÔN EIRÊNEUETE EN EAUTOIS
[5,14] PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI NOUTHETEITE TOUS ATAKTOUS PARAMUTHEISTHE TOUS OLIGOPSUKHOUS ANTEKHESTHE TÔN ASTHENÔN MAKROTHUMEITE PROS PANTAS
[5,15] ORATE MÊ TIS KAKON ANTI KAKOU TINI APODÔ ALLA PANTOTE TO AGATHON DIÔKETE a=[KAI] b=KAI EIS ALLÊLOUS KAI EIS PANTAS
[5,16] PANTOTE KHAIRETE
[5,17] ADIALEIPTÔS PROSEUKHESTHE
[5,18] EN PANTI EUKHARISTEITE TOUTO GAR THELÊMA THEOU EN KHRISTÔ IÊSOU EIS UMAS
[5,19] TO PNEUMA MÊ SBENNUTE
[5,20] PROPHÊTEIAS MÊ EXOUTHENEITE
[5,21] PANTA am=DE DOKIMAZETE TO KALON KATEKHETE
[5,22] APO PANTOS EIDOUS PONÊROU APEKHESTHE
[5,23] AUTOS DE O THEOS TÊS EIRÊNÊS AGIASAI UMAS OLOTELEIS KAI OLOKLÊRON UMÔN TO PNEUMA KAI Ê PSUKHÊ KAI TO SÔMA AMEMPTÔS EN TÊ PAROUSIA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU TÊRÊTHEIÊ
[5,24] PISTOS O KALÔN UMAS OS KAI POIÊSEI
[5,25] ADELPHOI PROSEUKHESTHE a=[KAI] PERI ÊMÔN
[5,26] ASPASASTHE TOUS ADELPHOUS PANTAS EN PHILÊMATI AGIÔ
[5,27] a=ENORKIZÔ b=ORKIZÔ UMAS TON KURION ANAGNÔSTHÊNAI TÊN EPISTOLÊN PASIN TOIS b=AGIOIS ADELPHOIS
[5,28] Ê KHARIS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU METH UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=THESSALONIKEIS t=PRÔTÊ t=EGRAPHÊ t=APO t=ATHÊNÔN] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário