terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 1 corintios*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS t=TOUS KORINTHIOUS tk=EPISTOLÊ tk=PRÔTÊ am=A
[1,1] PAULOS KLÊTOS APOSTOLOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU DIA THELÊMATOS THEOU KAI SÔSTHENÊS O ADELPHOS
[1,2] TÊ EKKLÊSIA TOU THEOU TÊ OUSÊ EN KORINTHÔ ÊGIASMENOIS EN KHRISTÔ IÊSOU KLÊTOIS AGIOIS SUN PASIN TOIS EPIKALOUMENOIS TO ONOMA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU EN PANTI TOPÔ AUTÔN b=TE KAI ÊMÔN
[1,3] KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS ÊMÔN KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[1,4] EUKHARISTÔ TÔ THEÔ MOU PANTOTE PERI UMÔN EPI TÊ KHARITI TOU THEOU TÊ DOTHEISÊ UMIN EN KHRISTÔ IÊSOU
[1,5] OTI EN PANTI EPLOUTISTHÊTE EN AUTÔ EN PANTI LOGÔ KAI PASÊ GNÔSEI
[1,6] KATHÔS TO MARTURION TOU KHRISTOU EBEBAIÔTHÊ EN UMIN
[1,7] ÔSTE UMAS MÊ USTEREISTHAI EN MÊDENI KHARISMATI APEKDEKHOMENOUS TÊN APOKALUPSIN TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[1,8] OS KAI BEBAIÔSEI UMAS EÔS TELOUS ANEGKLÊTOUS EN TÊ ÊMERA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU a=[KHRISTOU] b=KHRISTOU
[1,9] PISTOS O THEOS DI OU EKLÊTHÊTE EIS KOINÔNIAN TOU UIOU AUTOU IÊSOU KHRISTOU TOU KURIOU ÊMÔN
[1,10] PARAKALÔ DE UMAS ADELPHOI DIA TOU ONOMATOS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU INA TO AUTO LEGÊTE PANTES KAI MÊ Ê EN UMIN SKHISMATA ÊTE DE KATÊRTISMENOI EN TÔ AUTÔ NOI KAI EN TÊ AUTÊ GNÔMÊ
[1,11] EDÊLÔTHÊ GAR MOI PERI UMÔN ADELPHOI MOU UPO TÔN KHLOÊS OTI ERIDES EN UMIN EISIN
[1,12] LEGÔ DE TOUTO OTI EKASTOS UMÔN LEGEI EGÔ MEN EIMI PAULOU EGÔ DE APOLLÔ EGÔ DE KÊPHA EGÔ DE KHRISTOU
[1,13] MEMERISTAI O KHRISTOS MÊ PAULOS ESTAURÔTHÊ UPER UMÔN Ê EIS TO ONOMA PAULOU EBAPTISTHÊTE
[1,14] EUKHARISTÔ a=[TÔ b=TÔ a=THEÔ] b=THEÔ OTI OUDENA UMÔN EBAPTISA EI MÊ KRISPON KAI GAION
[1,15] INA MÊ TIS EIPÊ OTI EIS TO EMON ONOMA a=EBAPTISTHÊTE b=EBAPTISA
[1,16] EBAPTISA DE KAI TON STEPHANA OIKON LOIPON OUK OIDA EI TINA ALLON EBAPTISA
[1,17] OU GAR APESTEILEN ME KHRISTOS BAPTIZEIN a=ALLA b=ALL EUAGGELIZESTHAI OUK EN SOPHIA LOGOU INA MÊ KENÔTHÊ O STAUROS TOU KHRISTOU
[1,18] O LOGOS GAR O TOU STAUROU TOIS MEN APOLLUMENOIS MÔRIA ESTIN TOIS DE SÔZOMENOIS ÊMIN DUNAMIS THEOU ESTIN
[1,19] GEGRAPTAI GAR APOLÔ TÊN SOPHIAN TÔN SOPHÔN KAI TÊN SUNESIN TÔN SUNETÔN ATHETÊSÔ
[1,20] POU SOPHOS POU GRAMMATEUS POU SUZÊTÊTÊS TOU AIÔNOS TOUTOU OUKHI EMÔRANEN O THEOS TÊN SOPHIAN TOU KOSMOU b=TOUTOU
[1,21] EPEIDÊ GAR EN TÊ SOPHIA TOU THEOU OUK EGNÔ O KOSMOS DIA TÊS SOPHIAS TON THEON EUDOKÊSEN O THEOS DIA TÊS MÔRIAS TOU KÊRUGMATOS SÔSAI TOUS PISTEUONTAS
[1,22] EPEIDÊ KAI IOUDAIOI a=SÊMEIA b=SÊMEION AITOUSIN KAI ELLÊNES SOPHIAN ZÊTOUSIN
[1,23] ÊMEIS DE KÊRUSSOMEN KHRISTON ESTAURÔMENON IOUDAIOIS MEN SKANDALON a=ETHNESIN b=ELLÊSIN DE MÔRIAN
[1,24] AUTOIS DE TOIS KLÊTOIS IOUDAIOIS TE KAI ELLÊSIN KHRISTON THEOU DUNAMIN KAI THEOU SOPHIAN
[1,25] OTI TO MÔRON TOU THEOU SOPHÔTERON TÔN ANTHRÔPÔN ESTIN KAI TO ASTHENES TOU THEOU ISKHUROTERON TÔN ANTHRÔPÔN b=ESTIN
[1,26] BLEPETE GAR TÊN KLÊSIN UMÔN ADELPHOI OTI OU POLLOI SOPHOI KATA SARKA OU POLLOI DUNATOI OU POLLOI EUGENEIS
[1,27] ALLA TA MÔRA TOU KOSMOU EXELEXATO O THEOS INA a=KATAISKHUNÊ TOUS SOPHOUS b=KATAISKHUNÊ KAI TA ASTHENÊ TOU KOSMOU EXELEXATO O THEOS INA KATAISKHUNÊ TA ISKHURA
[1,28] KAI TA AGENÊ TOU KOSMOU KAI TA EXOUTHENÊMENA EXELEXATO O THEOS b=KAI TA MÊ ONTA INA TA ONTA KATARGÊSÊ
[1,29] OPÔS MÊ KAUKHÊSÊTAI PASA SARX ENÔPION am=TOU am=THEOU tk=AUTOU
[1,30] EX AUTOU DE UMEIS ESTE EN KHRISTÔ IÊSOU OS EGENÊTHÊ b=ÊMIN SOPHIA a=ÊMIN APO THEOU DIKAIOSUNÊ TE KAI AGIASMOS KAI APOLUTRÔSIS
[1,31] INA KATHÔS GEGRAPTAI O KAUKHÔMENOS EN KURIÔ KAUKHASTHÔ
[2,1] KAGÔ ELTHÔN PROS UMAS ADELPHOI ÊLTHON OU KATH UPEROKHÊN LOGOU Ê SOPHIAS KATAGGELLÔN UMIN TO a=MUSTÊRION b=MARTURION TOU THEOU
[2,2] OU GAR EKRINA b=TOU b=EIDENAI TI a=EIDENAI EN UMIN EI MÊ IÊSOUN KHRISTON KAI TOUTON ESTAURÔMENON
[2,3] a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ EN ASTHENEIA KAI EN PHOBÔ KAI EN TROMÔ POLLÔ EGENOMÊN PROS UMAS
[2,4] KAI O LOGOS MOU KAI TO KÊRUGMA MOU OUK EN a= b=PEITHOIS b=ANTHRÔPINÊS SOPHIAS a=[LOGOIS] b=LOGOIS ALL EN APODEIXEI PNEUMATOS KAI DUNAMEÔS
[2,5] INA Ê PISTIS UMÔN MÊ Ê EN SOPHIA ANTHRÔPÔN ALL EN DUNAMEI THEOU
[2,6] SOPHIAN DE LALOUMEN EN TOIS TELEIOIS SOPHIAN DE OU TOU AIÔNOS TOUTOU OUDE TÔN ARKHONTÔN TOU AIÔNOS TOUTOU TÔN KATARGOUMENÔN
[2,7] ALLA LALOUMEN b=SOPHIAN THEOU a=SOPHIAN EN MUSTÊRIÔ TÊN APOKEKRUMMENÊN ÊN PROÔRISEN O THEOS PRO TÔN AIÔNÔN EIS DOXAN ÊMÔN
[2,8] ÊN OUDEIS TÔN ARKHONTÔN TOU AIÔNOS TOUTOU EGNÔKEN EI GAR EGNÔSAN OUK AN TON KURION TÊS DOXÊS ESTAURÔSAN
[2,9] ALLA KATHÔS GEGRAPTAI A OPHTHALMOS OUK EIDEN KAI OUS OUK ÊKOUSEN KAI EPI KARDIAN ANTHRÔPOU OUK ANEBÊ A ÊTOIMASEN O THEOS TOIS AGAPÔSIN AUTON
[2,10] ÊMIN DE a=APEKALUPSEN O THEOS b=APEKALUPSEN DIA TOU PNEUMATOS b=AUTOU TO GAR PNEUMA PANTA a=ERAUNA b=EREUNA KAI TA BATHÊ TOU THEOU
[2,11] TIS GAR OIDEN ANTHRÔPÔN TA TOU ANTHRÔPOU EI MÊ TO PNEUMA TOU ANTHRÔPOU TO EN AUTÔ OUTÔS KAI TA TOU THEOU OUDEIS a=EGNÔKEN b=OIDEN EI MÊ TO PNEUMA TOU THEOU
[2,12] ÊMEIS DE OU TO PNEUMA TOU KOSMOU ELABOMEN ALLA TO PNEUMA TO EK TOU THEOU INA EIDÔMEN TA UPO TOU THEOU KHARISTHENTA ÊMIN
[2,13] A KAI LALOUMEN OUK EN DIDAKTOIS ANTHRÔPINÊS SOPHIAS LOGOIS ALL EN DIDAKTOIS PNEUMATOS b=AGIOU PNEUMATIKOIS PNEUMATIKA SUGKRINONTES
[2,14] PSUKHIKOS DE ANTHRÔPOS OU DEKHETAI TA TOU PNEUMATOS TOU THEOU MÔRIA GAR AUTÔ ESTIN KAI OU DUNATAI GNÔNAI OTI PNEUMATIKÔS ANAKRINETAI
[2,15] O DE PNEUMATIKOS ANAKRINEI a=[TA] b=MEN PANTA AUTOS DE UP OUDENOS ANAKRINETAI
[2,16] TIS GAR EGNÔ NOUN KURIOU OS SUMBIBASEI AUTON ÊMEIS DE NOUN KHRISTOU EKHOMEN
[3,1] a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ ADELPHOI OUK ÊDUNÊTHÊN atk=LALÊSAI UMIN m=LALÊSAI ÔS PNEUMATIKOIS ALL ÔS a=SARKINOIS b=SARKIKOIS ÔS NÊPIOIS EN KHRISTÔ
[3,2] GALA UMAS EPOTISA b=KAI OU BRÔMA OUPÔ GAR am=EDUNASTHE tk=ÊDUNASTHE ALL a=OUDE b=OUTE ETI NUN DUNASTHE
[3,3] ETI GAR SARKIKOI ESTE OPOU GAR EN UMIN ZÊLOS KAI ERIS b=KAI b=DIKHOSTASIAI OUKHI SARKIKOI ESTE KAI KATA ANTHRÔPON PERIPATEITE
[3,4] OTAN GAR LEGÊ TIS EGÔ MEN EIMI PAULOU ETEROS DE EGÔ APOLLÔ a=OUK b=OUKHI a=ANTHRÔPOI b=SARKIKOI ESTE
[3,5] a=TI b=TIS OUN ESTIN b=PAULOS b=TIS b=DE APOLLÔS a=TI a=DE a=ESTIN a=PAULOS b=ALL b=Ê DIAKONOI DI ÔN EPISTEUSATE KAI EKASTÔ ÔS O KURIOS EDÔKEN
[3,6] EGÔ EPHUTEUSA APOLLÔS EPOTISEN a=ALLA b=ALL O THEOS ÊUXANEN
[3,7] ÔSTE OUTE O PHUTEUÔN ESTIN TI OUTE O POTIZÔN ALL O AUXANÔN THEOS
[3,8] O PHUTEUÔN DE KAI O POTIZÔN EN EISIN EKASTOS DE TON IDION MISTHON a=LÊMPSETAI b=LÊPSETAI KATA TON IDION KOPON
[3,9] THEOU GAR ESMEN SUNERGOI THEOU GEÔRGION THEOU OIKODOMÊ ESTE
[3,10] KATA TÊN KHARIN TOU THEOU TÊN DOTHEISAN MOI ÔS SOPHOS ARKHITEKTÔN THEMELION a=ETHÊKA b=TETHEIKA ALLOS DE EPOIKODOMEI EKASTOS DE BLEPETÔ PÔS EPOIKODOMEI
[3,11] THEMELION GAR ALLON OUDEIS DUNATAI THEINAI PARA TON KEIMENON OS ESTIN IÊSOUS tk=O KHRISTOS
[3,12] EI DE TIS EPOIKODOMEI EPI TON THEMELION b=TOUTON KHRUSON ARGURON LITHOUS TIMIOUS XULA KHORTON KALAMÊN
[3,13] EKASTOU TO ERGON PHANERON GENÊSETAI Ê GAR ÊMERA DÊLÔSEI OTI EN PURI APOKALUPTETAI KAI EKASTOU TO ERGON OPOION ESTIN TO PUR a=[AUTO] DOKIMASEI
[3,14] EI TINOS TO ERGON MENEI O am=EPOIKODOMÊSEN tk=EPÔKODOMÊSEN MISTHON a=LÊMPSETAI b=LÊPSETAI
[3,15] EI TINOS TO ERGON KATAKAÊSETAI ZÊMIÔTHÊSETAI AUTOS DE SÔTHÊSETAI OUTÔS DE ÔS DIA PUROS
[3,16] OUK OIDATE OTI NAOS THEOU ESTE KAI TO PNEUMA TOU THEOU OIKEI EN UMIN
[3,17] EI TIS TON NAON TOU THEOU PHTHEIREI PHTHEREI TOUTON O THEOS O GAR NAOS TOU THEOU AGIOS ESTIN OITINES ESTE UMEIS
[3,18] MÊDEIS EAUTON EXAPATATÔ EI TIS DOKEI SOPHOS EINAI EN UMIN EN TÔ AIÔNI TOUTÔ MÔROS GENESTHÔ INA GENÊTAI SOPHOS
[3,19] Ê GAR SOPHIA TOU KOSMOU TOUTOU MÔRIA PARA TÔ THEÔ ESTIN GEGRAPTAI GAR O DRASSOMENOS TOUS SOPHOUS EN TÊ PANOURGIA AUTÔN
[3,20] KAI PALIN KURIOS GINÔSKEI TOUS DIALOGISMOUS TÔN SOPHÔN OTI EISIN MATAIOI
[3,21] ÔSTE MÊDEIS KAUKHASTHÔ EN ANTHRÔPOIS PANTA GAR UMÔN ESTIN
[3,22] EITE PAULOS EITE APOLLÔS EITE KÊPHAS EITE KOSMOS EITE ZÔÊ EITE THANATOS EITE ENESTÔTA EITE MELLONTA PANTA UMÔN b=ESTIN
[3,23] UMEIS DE KHRISTOU KHRISTOS DE THEOU
[4,1] OUTÔS ÊMAS LOGIZESTHÔ ANTHRÔPOS ÔS UPÊRETAS KHRISTOU KAI OIKONOMOUS MUSTÊRIÔN THEOU
[4,2] a=ÔDE b=O b=DE LOIPON ZÊTEITAI EN TOIS OIKONOMOIS INA PISTOS TIS EURETHÊ
[4,3] EMOI DE EIS ELAKHISTON ESTIN INA UPH UMÔN ANAKRITHÔ Ê UPO ANTHRÔPINÊS ÊMERAS ALL OUDE EMAUTON ANAKRINÔ
[4,4] OUDEN GAR EMAUTÔ SUNOIDA ALL OUK EN TOUTÔ DEDIKAIÔMAI O DE ANAKRINÔN ME KURIOS ESTIN
[4,5] ÔSTE MÊ PRO KAIROU TI KRINETE EÔS AN ELTHÊ O KURIOS OS KAI PHÔTISEI TA KRUPTA TOU SKOTOUS KAI PHANERÔSEI TAS BOULAS TÔN KARDIÔN KAI TOTE O EPAINOS GENÊSETAI EKASTÔ APO TOU THEOU
[4,6] TAUTA DE ADELPHOI METESKHÊMATISA EIS EMAUTON KAI a=APOLLÔN b=APOLLÔ DI UMAS INA EN ÊMIN MATHÊTE TO MÊ UPER a=A b=O GEGRAPTAI b=PHRONEIN INA MÊ EIS UPER TOU ENOS PHUSIOUSTHE KATA TOU ETEROU
[4,7] TIS GAR SE DIAKRINEI TI DE EKHEIS O OUK ELABES EI DE KAI ELABES TI KAUKHASAI ÔS MÊ LABÔN
[4,8] ÊDÊ KEKORESMENOI ESTE ÊDÊ EPLOUTÊSATE KHÔRIS ÊMÔN EBASILEUSATE KAI OPHELON GE EBASILEUSATE INA KAI ÊMEIS UMIN SUMBASILEUSÔMEN
[4,9] DOKÔ GAR b=OTI O THEOS ÊMAS TOUS APOSTOLOUS ESKHATOUS APEDEIXEN ÔS EPITHANATIOUS OTI THEATRON EGENÊTHÊMEN TÔ KOSMÔ KAI AGGELOIS KAI ANTHRÔPOIS
[4,10] ÊMEIS MÔROI DIA KHRISTON UMEIS DE PHRONIMOI EN KHRISTÔ ÊMEIS ASTHENEIS UMEIS DE ISKHUROI UMEIS ENDOXOI ÊMEIS DE ATIMOI
[4,11] AKHRI TÊS ARTI ÔRAS KAI PEINÔMEN KAI DIPSÔMEN KAI a=GUMNITEUOMEN b=GUMNÊTEUOMEN KAI KOLAPHIZOMETHA KAI ASTATOUMEN
[4,12] KAI KOPIÔMEN ERGAZOMENOI TAIS IDIAIS KHERSIN LOIDOROUMENOI EULOGOUMEN DIÔKOMENOI ANEKHOMETHA
[4,13] a=DUSPHÊMOUMENOI b=BLASPHÊMOUMENOI PARAKALOUMEN ÔS PERIKATHARMATA TOU KOSMOU EGENÊTHÊMEN PANTÔN PERIPSÊMA EÔS ARTI
[4,14] OUK ENTREPÔN UMAS GRAPHÔ TAUTA ALL ÔS TEKNA MOU AGAPÊTA a= b=NOUTHETÔ
[4,15] EAN GAR MURIOUS PAIDAGÔGOUS EKHÊTE EN KHRISTÔ ALL OU POLLOUS PATERAS EN GAR KHRISTÔ IÊSOU DIA TOU EUAGGELIOU EGÔ UMAS EGENNÊSA
[4,16] PARAKALÔ OUN UMAS MIMÊTAI MOU GINESTHE
[4,17] DIA TOUTO EPEMPSA UMIN TIMOTHEON OS ESTIN b=TEKNON MOU a=TEKNON AGAPÊTON KAI PISTON EN KURIÔ OS UMAS ANAMNÊSEI TAS ODOUS MOU TAS EN KHRISTÔ a=[IÊSOU] KATHÔS PANTAKHOU EN PASÊ EKKLÊSIA DIDASKÔ
[4,18] ÔS MÊ ERKHOMENOU DE MOU PROS UMAS EPHUSIÔTHÊSAN TINES
[4,19] ELEUSOMAI DE TAKHEÔS PROS UMAS EAN O KURIOS THELÊSÊ KAI GNÔSOMAI OU TON LOGON TÔN PEPHUSIÔMENÔN ALLA TÊN DUNAMIN
[4,20] OU GAR EN LOGÔ Ê BASILEIA TOU THEOU ALL EN DUNAMEI
[4,21] TI THELETE EN RABDÔ ELTHÔ PROS UMAS Ê EN AGAPÊ PNEUMATI TE a=PRAUTÊTOS b=PRAOTÊTOS
[5,1] OLÔS AKOUETAI EN UMIN PORNEIA KAI TOIAUTÊ PORNEIA ÊTIS OUDE EN TOIS ETHNESIN b=ONOMAZETAI ÔSTE GUNAIKA TINA TOU PATROS EKHEIN
[5,2] KAI UMEIS PEPHUSIÔMENOI ESTE KAI OUKHI MALLON EPENTHÊSATE INA a=ARTHÊ b=EXARTHÊ EK MESOU UMÔN O TO ERGON TOUTO a=PRAXAS b=POIÊSAS
[5,3] EGÔ MEN GAR b=ÔS APÔN TÔ SÔMATI PARÔN DE TÔ PNEUMATI ÊDÊ KEKRIKA ÔS PARÔN TON OUTÔS TOUTO KATERGASAMENON
[5,4] EN TÔ ONOMATI TOU KURIOU a=[ÊMÔN] b=ÊMÔN IÊSOU b=KHRISTOU SUNAKHTHENTÔN UMÔN KAI TOU EMOU PNEUMATOS SUN TÊ DUNAMEI TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU b=KHRISTOU
[5,5] PARADOUNAI TON TOIOUTON TÔ SATANA EIS OLETHRON TÊS SARKOS INA TO PNEUMA SÔTHÊ EN TÊ ÊMERA TOU KURIOU b=IÊSOU
[5,6] OU KALON TO KAUKHÊMA UMÔN OUK OIDATE OTI MIKRA ZUMÊ OLON TO PHURAMA ZUMOI
[5,7] EKKATHARATE tk=OUN TÊN PALAIAN ZUMÊN INA ÊTE NEON PHURAMA KATHÔS ESTE AZUMOI KAI GAR TO PASKHA ÊMÔN b=UPER b=ÊMÔN k=ETHUTHÊ amt=ETUTHÊ KHRISTOS
[5,8] ÔSTE EORTAZÔMEN MÊ EN ZUMÊ PALAIA MÊDE EN ZUMÊ KAKIAS KAI PONÊRIAS ALL EN AZUMOIS EILIKRINEIAS KAI ALÊTHEIAS
[5,9] EGRAPSA UMIN EN TÊ EPISTOLÊ MÊ SUNANAMIGNUSTHAI PORNOIS
[5,10] b=KAI OU PANTÔS TOIS PORNOIS TOU KOSMOU TOUTOU Ê TOIS PLEONEKTAIS a=KAI b=Ê ARPAXIN Ê EIDÔLOLATRAIS EPEI a=ÔPHEILETE b=OPHEILETE ARA EK TOU KOSMOU EXELTHEIN
[5,11] am=NUN tk=NUNI DE EGRAPSA UMIN MÊ SUNANAMIGNUSTHAI EAN TIS ADELPHOS ONOMAZOMENOS Ê PORNOS Ê PLEONEKTÊS Ê EIDÔLOLATRÊS Ê LOIDOROS Ê METHUSOS Ê ARPAX TÔ TOIOUTÔ MÊDE SUNESTHIEIN
[5,12] TI GAR MOI b=KAI TOUS EXÔ KRINEIN OUKHI TOUS ESÔ UMEIS KRINETE
[5,13] TOUS DE EXÔ O THEOS KRINEI a=EXARATE b=KAI b=EXAREITE TON PONÊRON EX UMÔN AUTÔN
[6,1] TOLMA TIS UMÔN PRAGMA EKHÔN PROS TON ETERON KRINESTHAI EPI TÔN ADIKÔN KAI OUKHI EPI TÔN AGIÔN
[6,2] a=Ê OUK OIDATE OTI OI AGIOI TON KOSMON KRINOUSIN KAI EI EN UMIN KRINETAI O KOSMOS ANAXIOI ESTE KRITÊRIÔN ELAKHISTÔN
[6,3] OUK OIDATE OTI AGGELOUS KRINOUMEN MÊTI GE BIÔTIKA
[6,4] BIÔTIKA MEN OUN KRITÊRIA EAN EKHÊTE TOUS EXOUTHENÊMENOUS EN TÊ EKKLÊSIA TOUTOUS KATHIZETE
[6,5] PROS ENTROPÊN UMIN LEGÔ OUTÔS OUK am=ENI tk=ESTIN EN UMIN a=OUDEIS SOPHOS b=OUDE b=EIS OS DUNÊSETAI DIAKRINAI ANA MESON TOU ADELPHOU AUTOU
[6,6] ALLA ADELPHOS META ADELPHOU KRINETAI KAI TOUTO EPI APISTÔN
[6,7] ÊDÊ MEN a=[OUN] b=OUN OLÔS ÊTTÊMA tk=EN UMIN ESTIN OTI KRIMATA EKHETE METH EAUTÔN am=DIA am=TI tk=DIATI OUKHI MALLON ADIKEISTHE am=DIA am=TI tk=DIATI OUKHI MALLON APOSTEREISTHE
[6,8] ALLA UMEIS ADIKEITE KAI APOSTEREITE KAI a=TOUTO b=TAUTA ADELPHOUS
[6,9] Ê OUK OIDATE OTI ADIKOI b=BASILEIAN THEOU a=BASILEIAN OU KLÊRONOMÊSOUSIN MÊ PLANASTHE OUTE PORNOI OUTE EIDÔLOLATRAI OUTE MOIKHOI OUTE MALAKOI OUTE ARSENOKOITAI
[6,10] OUTE atk=KLEPTAI tk=OUTE b=PLEONEKTAI m=OUTE m=KLEPTAI OUTE a=PLEONEKTAI a=OU METHUSOI OU LOIDOROI OUKH ARPAGES BASILEIAN THEOU b=OU KLÊRONOMÊSOUSIN
[6,11] KAI TAUTA TINES ÊTE ALLA APELOUSASTHE ALLA ÊGIASTHÊTE a=ALLA b=ALL EDIKAIÔTHÊTE EN TÔ ONOMATI TOU KURIOU IÊSOU a=KHRISTOU KAI EN TÔ PNEUMATI TOU THEOU ÊMÔN
[6,12] PANTA MOI EXESTIN ALL OU PANTA SUMPHEREI PANTA MOI EXESTIN ALL OUK EGÔ EXOUSIASTHÊSOMAI UPO TINOS
[6,13] TA BRÔMATA TÊ KOILIA KAI Ê KOILIA TOIS BRÔMASIN O DE THEOS KAI TAUTÊN KAI TAUTA KATARGÊSEI TO DE SÔMA OU TÊ PORNEIA ALLA TÔ KURIÔ KAI O KURIOS TÔ SÔMATI
[6,14] O DE THEOS KAI TON KURION ÊGEIREN KAI ÊMAS EXEGEREI DIA TÊS DUNAMEÔS AUTOU
[6,15] OUK OIDATE OTI TA SÔMATA UMÔN MELÊ KHRISTOU ESTIN ARAS OUN TA MELÊ TOU KHRISTOU POIÊSÔ PORNÊS MELÊ MÊ GENOITO
[6,16] am=[Ê] tk=Ê OUK OIDATE OTI O KOLLÔMENOS TÊ PORNÊ EN SÔMA ESTIN ESONTAI GAR PHÊSIN OI DUO EIS SARKA MIAN
[6,17] O DE KOLLÔMENOS TÔ KURIÔ EN PNEUMA ESTIN
[6,18] PHEUGETE TÊN PORNEIAN PAN AMARTÊMA O EAN POIÊSÊ ANTHRÔPOS EKTOS TOU SÔMATOS ESTIN O DE PORNEUÔN EIS TO IDION SÔMA AMARTANEI
[6,19] Ê OUK OIDATE OTI TO SÔMA UMÔN NAOS TOU EN UMIN AGIOU PNEUMATOS ESTIN OU EKHETE APO THEOU KAI OUK ESTE EAUTÔN
[6,20] ÊGORASTHÊTE GAR TIMÊS DOXASATE DÊ TON THEON EN TÔ SÔMATI UMÔN b=KAI b=EN b=TÔ b=PNEUMATI b=UMÔN b=ATINA b=ESTIN b=TOU b=THEOU
[7,1] PERI DE ÔN EGRAPSATE b=MOI KALON ANTHRÔPÔ GUNAIKOS MÊ APTESTHAI
[7,2] DIA DE TAS PORNEIAS EKASTOS TÊN EAUTOU GUNAIKA EKHETÔ KAI EKASTÊ TON IDION ANDRA EKHETÔ
[7,3] TÊ GUNAIKI O ANÊR TÊN a=OPHEILÊN b=OPHEILOMENÊN b=EUNOIAN APODIDOTÔ OMOIÔS DE KAI Ê GUNÊ TÔ ANDRI
[7,4] Ê GUNÊ TOU IDIOU SÔMATOS OUK EXOUSIAZEI a=ALLA b=ALL O ANÊR OMOIÔS DE KAI O ANÊR TOU IDIOU SÔMATOS OUK EXOUSIAZEI a=ALLA b=ALL Ê GUNÊ
[7,5] MÊ APOSTEREITE ALLÊLOUS EI a=MÊTI b=MÊ b=TI AN EK SUMPHÔNOU PROS KAIRON INA a=SKHOLASÊTE b=SKHOLAZÊTE b=TÊ b=NÊSTEIA b=KAI TÊ PROSEUKHÊ KAI PALIN EPI TO AUTO a=ÊTE b=SUNERKHÊSTHE INA MÊ PEIRAZÊ UMAS O SATANAS DIA TÊN AKRASIAN UMÔN
[7,6] TOUTO DE LEGÔ KATA SUGGNÔMÊN OU KAT EPITAGÊN
[7,7] THELÔ a=DE b=GAR PANTAS ANTHRÔPOUS EINAI ÔS KAI EMAUTON a=ALLA b=ALL EKASTOS IDION b=KHARISMA EKHEI a=KHARISMA EK THEOU a=O b=OS MEN OUTÔS a=O b=OS DE OUTÔS
[7,8] LEGÔ DE TOIS AGAMOIS KAI TAIS KHÊRAIS KALON AUTOIS b=ESTIN EAN MEINÔSIN ÔS KAGÔ
[7,9] EI DE OUK EGKRATEUONTAI GAMÊSATÔSAN a=KREITTON b=KREISSON GAR ESTIN GAMÊSAI Ê PUROUSTHAI
[7,10] TOIS DE GEGAMÊKOSIN PARAGGELLÔ OUK EGÔ a=ALLA b=ALL O KURIOS GUNAIKA APO ANDROS MÊ KHÔRISTHÊNAI
[7,11] EAN DE KAI KHÔRISTHÊ MENETÔ AGAMOS Ê TÔ ANDRI KATALLAGÊTÔ KAI ANDRA GUNAIKA MÊ APHIENAI
[7,12] TOIS DE LOIPOIS b=EGÔ LEGÔ a=EGÔ OUKH O KURIOS EI TIS ADELPHOS GUNAIKA EKHEI APISTON KAI AUTÊ SUNEUDOKEI OIKEIN MET AUTOU MÊ APHIETÔ AUTÊN
[7,13] KAI GUNÊ a=EI a=TIS b=ÊTIS EKHEI ANDRA APISTON KAI a=OUTOS b=AUTOS SUNEUDOKEI OIKEIN MET AUTÊS MÊ APHIETÔ a=TON a=ANDRA b=AUTON
[7,14] ÊGIASTAI GAR O ANÊR O APISTOS EN TÊ GUNAIKI KAI ÊGIASTAI Ê GUNÊ Ê APISTOS EN TÔ a=ADELPHÔ b=ANDRI EPEI ARA TA TEKNA UMÔN AKATHARTA ESTIN NUN DE AGIA ESTIN
[7,15] EI DE O APISTOS KHÔRIZETAI KHÔRIZESTHÔ OU DEDOULÔTAI O ADELPHOS Ê Ê ADELPHÊ EN TOIS TOIOUTOIS EN DE EIRÊNÊ KEKLÊKEN a=UMAS b=ÊMAS O THEOS
[7,16] TI GAR OIDAS GUNAI EI TON ANDRA SÔSEIS Ê TI OIDAS ANER EI TÊN GUNAIKA SÔSEIS
[7,17] EI MÊ EKASTÔ ÔS EMERISEN O a=KURIOS b=THEOS EKASTON ÔS KEKLÊKEN O a=THEOS b=KURIOS OUTÔS PERIPATEITÔ KAI OUTÔS EN TAIS EKKLÊSIAIS PASAIS DIATASSOMAI
[7,18] PERITETMÊMENOS TIS EKLÊTHÊ MÊ EPISPASTHÔ EN AKROBUSTIA a=KEKLÊTAI TIS b=EKLÊTHÊ MÊ PERITEMNESTHÔ
[7,19] Ê PERITOMÊ OUDEN ESTIN KAI Ê AKROBUSTIA OUDEN ESTIN ALLA TÊRÊSIS ENTOLÔN THEOU
[7,20] EKASTOS EN TÊ KLÊSEI Ê EKLÊTHÊ EN TAUTÊ MENETÔ
[7,21] DOULOS EKLÊTHÊS MÊ SOI MELETÔ ALL EI KAI DUNASAI ELEUTHEROS GENESTHAI MALLON KHRÊSAI
[7,22] O GAR EN KURIÔ KLÊTHEIS DOULOS APELEUTHEROS KURIOU ESTIN OMOIÔS b=KAI O ELEUTHEROS KLÊTHEIS DOULOS ESTIN KHRISTOU
[7,23] TIMÊS ÊGORASTHÊTE MÊ GINESTHE DOULOI ANTHRÔPÔN
[7,24] EKASTOS EN Ô EKLÊTHÊ ADELPHOI EN TOUTÔ MENETÔ PARA tk=TÔ THEÔ
[7,25] PERI DE TÔN PARTHENÔN EPITAGÊN KURIOU OUK EKHÔ GNÔMÊN DE DIDÔMI ÔS ÊLEÊMENOS UPO KURIOU PISTOS EINAI
[7,26] NOMIZÔ OUN TOUTO KALON UPARKHEIN DIA TÊN ENESTÔSAN ANAGKÊN OTI KALON ANTHRÔPÔ TO OUTÔS EINAI
[7,27] DEDESAI GUNAIKI MÊ ZÊTEI LUSIN LELUSAI APO GUNAIKOS MÊ ZÊTEI GUNAIKA
[7,28] EAN DE KAI a=GAMÊSÊS b=GÊMÊS OUKH ÊMARTES KAI EAN GÊMÊ Ê PARTHENOS OUKH ÊMARTEN THLIPSIN DE TÊ SARKI EXOUSIN OI TOIOUTOI EGÔ DE UMÔN PHEIDOMAI
[7,29] TOUTO DE PHÊMI ADELPHOI k=OTI O KAIROS SUNESTALMENOS a=ESTIN TO LOIPON b=ESTIN INA KAI OI EKHONTES GUNAIKAS ÔS MÊ EKHONTES ÔSIN
[7,30] KAI OI KLAIONTES ÔS MÊ KLAIONTES KAI OI KHAIRONTES ÔS MÊ KHAIRONTES KAI OI AGORAZONTES ÔS MÊ KATEKHONTES
[7,31] KAI OI KHRÔMENOI a=TON a=KOSMON b=TÔ b=KOSMÔ b=TOUTÔ ÔS MÊ KATAKHRÔMENOI PARAGEI GAR TO SKHÊMA TOU KOSMOU TOUTOU
[7,32] THELÔ DE UMAS AMERIMNOUS EINAI O AGAMOS MERIMNA TA TOU KURIOU PÔS a=ARESÊ b=ARESEI TÔ KURIÔ
[7,33] O DE GAMÊSAS MERIMNA TA TOU KOSMOU PÔS a=ARESÊ b=ARESEI TÊ GUNAIKI
[7,34] a=KAI MEMERISTAI am=KAI Ê GUNÊ a=Ê a=AGAMOS KAI Ê PARTHENOS b=Ê b=AGAMOS MERIMNA TA TOU KURIOU INA Ê AGIA KAI a=TÔ SÔMATI KAI a=TÔ PNEUMATI Ê DE GAMÊSASA MERIMNA TA TOU KOSMOU PÔS a=ARESÊ b=ARESEI TÔ ANDRI
[7,35] TOUTO DE PROS TO UMÔN AUTÔN a=SUMPHORON b=SUMPHERON LEGÔ OUKH INA BROKHON UMIN EPIBALÔ ALLA PROS TO EUSKHÊMON KAI a=EUPAREDRON b=EUPROSEDRON TÔ KURIÔ APERISPASTÔS
[7,36] EI DE TIS ASKHÊMONEIN EPI TÊN PARTHENON AUTOU NOMIZEI EAN Ê UPERAKMOS KAI OUTÔS OPHEILEI GINESTHAI O THELEI POIEITÔ OUKH AMARTANEI GAMEITÔSAN
[7,37] OS DE ESTÊKEN b=EDRAIOS EN TÊ KARDIA a=AUTOU a=EDRAIOS MÊ EKHÔN ANAGKÊN EXOUSIAN DE EKHEI PERI TOU IDIOU THELÊMATOS KAI TOUTO KEKRIKEN EN TÊ a=IDIA KARDIA b=AUTOU b=TOU TÊREIN TÊN EAUTOU PARTHENON KALÔS a=POIÊSEI b=POIEI
[7,38] ÔSTE KAI O a=GAMIZÔN a=TÊN a=EAUTOU a=PARTHENON b=EKGAMIZÔN KALÔS POIEI a=KAI O b=DE MÊ a=GAMIZÔN b=EKGAMIZÔN KREISSON a=POIÊSEI b=POIEI
[7,39] GUNÊ DEDETAI b=NOMÔ EPH OSON KHRONON ZÊ O ANÊR AUTÊS EAN DE m=KAI KOIMÊTHÊ O ANÊR tk=AUTÊS ELEUTHERA ESTIN Ô THELEI GAMÊTHÊNAI MONON EN KURIÔ
[7,40] MAKARIÔTERA DE ESTIN EAN OUTÔS MEINÊ KATA TÊN EMÊN GNÔMÊN DOKÔ DE KAGÔ PNEUMA THEOU EKHEIN
[8,1] PERI DE TÔN EIDÔLOTHUTÔN OIDAMEN OTI PANTES GNÔSIN EKHOMEN Ê GNÔSIS PHUSIOI Ê DE AGAPÊ OIKODOMEI
[8,2] EI b=DE TIS DOKEI a=EGNÔKENAI b=EIDENAI TI a=OUPÔ a=EGNÔ b=OUDEPÔ b=OUDEN b=EGNÔKEN KATHÔS DEI GNÔNAI
[8,3] EI DE TIS AGAPA TON THEON OUTOS EGNÔSTAI UP AUTOU
[8,4] PERI TÊS BRÔSEÔS OUN TÔN EIDÔLOTHUTÔN OIDAMEN OTI OUDEN EIDÔLON EN KOSMÔ KAI OTI OUDEIS THEOS b=ETEROS EI MÊ EIS
[8,5] KAI GAR EIPER EISIN LEGOMENOI THEOI EITE EN OURANÔ EITE EPI m=[TÊS] tk=TÊS GÊS ÔSPER EISIN THEOI POLLOI KAI KURIOI POLLOI
[8,6] ALL ÊMIN EIS THEOS O PATÊR EX OU TA PANTA KAI ÊMEIS EIS AUTON KAI EIS KURIOS IÊSOUS KHRISTOS DI OU TA PANTA KAI ÊMEIS DI AUTOU
[8,7] ALL OUK EN PASIN Ê GNÔSIS TINES DE TÊ a=SUNÊTHEIA b=SUNEIDÊSEI b=TOU b=EIDÔLOU EÔS ARTI a=TOU a=EIDÔLOU ÔS EIDÔLOTHUTON ESTHIOUSIN KAI Ê SUNEIDÊSIS AUTÔN ASTHENÊS OUSA MOLUNETAI
[8,8] BRÔMA DE ÊMAS OU a=PARASTÊSEI b=PARISTÊSIN TÔ THEÔ b=OUTE b=GAR b=EAN b=PHAGÔMEN b=PERISSEUOMEN OUTE EAN MÊ PHAGÔMEN USTEROUMETHA a=OUTE a=EAN a=PHAGÔMEN a=PERISSEUOMEN
[8,9] BLEPETE DE a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS Ê EXOUSIA UMÔN AUTÊ PROSKOMMA GENÊTAI TOIS a=ASTHENESIN b=ASTHENOUSIN
[8,10] EAN GAR TIS IDÊ SE TON EKHONTA GNÔSIN EN EIDÔLEIÔ KATAKEIMENON OUKHI Ê SUNEIDÊSIS AUTOU ASTHENOUS ONTOS OIKODOMÊTHÊSETAI EIS TO TA EIDÔLOTHUTA ESTHIEIN
[8,11] a=APOLLUTAI b=KAI a=GAR b=APOLEITAI O ASTHENÔN a=EN b=ADELPHOS b=EPI TÊ SÊ GNÔSEI a=O a=ADELPHOS DI ON KHRISTOS APETHANEN
[8,12] OUTÔS DE AMARTANONTES EIS TOUS ADELPHOUS KAI TUPTONTES AUTÔN TÊN SUNEIDÊSIN ASTHENOUSAN EIS KHRISTON AMARTANETE
[8,13] DIOPER EI BRÔMA SKANDALIZEI TON ADELPHON MOU OU MÊ PHAGÔ KREA EIS TON AIÔNA INA MÊ TON ADELPHON MOU SKANDALISÔ
[9,1] OUK EIMI a=ELEUTHEROS b=APOSTOLOS OUK EIMI a=APOSTOLOS b=ELEUTHEROS OUKHI IÊSOUN b=KHRISTON TON KURION ÊMÔN a=EORAKA b=EÔRAKA OU TO ERGON MOU UMEIS ESTE EN KURIÔ
[9,2] EI ALLOIS OUK EIMI APOSTOLOS ALLA GE UMIN EIMI Ê GAR SPHRAGIS a=MOU TÊS b=EMÊS APOSTOLÊS UMEIS ESTE EN KURIÔ
[9,3] Ê EMÊ APOLOGIA TOIS EME ANAKRINOUSIN b=AUTÊ ESTIN a=AUTÊ
[9,4] MÊ OUK EKHOMEN EXOUSIAN PHAGEIN KAI a=PEIN b=PIEIN
[9,5] MÊ OUK EKHOMEN EXOUSIAN ADELPHÊN GUNAIKA PERIAGEIN ÔS KAI OI LOIPOI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI TOU KURIOU KAI KÊPHAS
[9,6] Ê MONOS EGÔ KAI BARNABAS OUK EKHOMEN EXOUSIAN b=TOU MÊ ERGAZESTHAI
[9,7] TIS STRATEUETAI IDIOIS OPSÔNIOIS POTE TIS PHUTEUEI AMPELÔNA KAI a=TON a=KARPON b=EK b=TOU b=KARPOU AUTOU OUK ESTHIEI Ê TIS POIMAINEI POIMNÊN KAI EK TOU GALAKTOS TÊS POIMNÊS OUK ESTHIEI
[9,8] MÊ KATA ANTHRÔPON TAUTA LALÔ Ê b=OUKHI KAI O NOMOS TAUTA a=OU LEGEI
[9,9] EN GAR TÔ am=MÔUSEÔS tk=MÔSEÔS NOMÔ GEGRAPTAI OU a=KÊMÔSEIS b=PHIMÔSEIS BOUN ALOÔNTA MÊ TÔN BOÔN MELEI TÔ THEÔ
[9,10] Ê DI ÊMAS PANTÔS LEGEI DI ÊMAS GAR EGRAPHÊ OTI a=OPHEILEI EP ELPIDI b=OPHEILEI O AROTRIÔN AROTRIAN KAI O ALOÔN b=TÊS b=ELPIDOS b=AUTOU b=METEKHEIN EP ELPIDI a=TOU a=METEKHEIN
[9,11] EI ÊMEIS UMIN TA PNEUMATIKA ESPEIRAMEN MEGA EI ÊMEIS UMÔN TA SARKIKA THERISOMEN
[9,12] EI ALLOI TÊS b=EXOUSIAS UMÔN a=EXOUSIAS METEKHOUSIN OU MALLON ÊMEIS ALL OUK EKHRÊSAMETHA TÊ EXOUSIA TAUTÊ ALLA PANTA STEGOMEN INA MÊ b=EGKOPÊN TINA a=EGKOPÊN DÔMEN TÔ EUAGGELIÔ TOU KHRISTOU
[9,13] OUK OIDATE OTI OI TA IERA ERGAZOMENOI a=[TA] EK TOU IEROU ESTHIOUSIN OI TÔ THUSIASTÊRIÔ a=PAREDREUONTES b=PROSEDREUONTES TÔ THUSIASTÊRIÔ SUMMERIZONTAI
[9,14] OUTÔS KAI O KURIOS DIETAXEN TOIS TO EUAGGELION KATAGGELLOUSIN EK TOU EUAGGELIOU ZÊN
[9,15] EGÔ DE a=OU a=KEKHRÊMAI OUDENI b=EKHRÊSAMÊN TOUTÔN OUK EGRAPSA DE TAUTA INA OUTÔS GENÊTAI EN EMOI KALON GAR MOI MALLON APOTHANEIN Ê TO KAUKHÊMA MOU a=OUDEIS a=KENÔSEI b=INA b=TIS b=KENÔSÊ
[9,16] EAN GAR EUAGGELIZÔMAI OUK ESTIN MOI KAUKHÊMA ANAGKÊ GAR MOI EPIKEITAI OUAI a=GAR b=DE MOI ESTIN EAN MÊ a=EUAGGELISÔMAI b=EUAGGELIZÔMAI
[9,17] EI GAR EKÔN TOUTO PRASSÔ MISTHON EKHÔ EI DE AKÔN OIKONOMIAN PEPISTEUMAI
[9,18] TIS OUN a=MOU b=MOI ESTIN O MISTHOS INA EUAGGELIZOMENOS ADAPANON THÊSÔ TO EUAGGELION b=TOU b=KHRISTOU EIS TO MÊ KATAKHRÊSASTHAI TÊ EXOUSIA MOU EN TÔ EUAGGELIÔ
[9,19] ELEUTHEROS GAR ÔN EK PANTÔN PASIN EMAUTON EDOULÔSA INA TOUS PLEIONAS KERDÊSÔ
[9,20] KAI EGENOMÊN TOIS IOUDAIOIS ÔS IOUDAIOS INA IOUDAIOUS KERDÊSÔ TOIS UPO NOMON ÔS UPO NOMON a=MÊ a=ÔN a=AUTOS a=UPO a=NOMON INA TOUS UPO NOMON KERDÊSÔ
[9,21] TOIS ANOMOIS ÔS ANOMOS MÊ ÔN ANOMOS a=THEOU b=THEÔ ALL ENNOMOS a=KHRISTOU b=KHRISTÔ INA a=KERDANÔ a=TOUS b=KERDÊSÔ ANOMOUS
[9,22] EGENOMÊN TOIS ASTHENESIN b=ÔS ASTHENÊS INA TOUS ASTHENEIS KERDÊSÔ TOIS PASIN GEGONA b=TA PANTA INA PANTÔS TINAS SÔSÔ
[9,23] a=PANTA b=TOUTO DE POIÔ DIA TO EUAGGELION INA SUGKOINÔNOS AUTOU GENÔMAI
[9,24] OUK OIDATE OTI OI EN STADIÔ TREKHONTES PANTES MEN TREKHOUSIN EIS DE LAMBANEI TO BRABEION OUTÔS TREKHETE INA KATALABÊTE
[9,25] PAS DE O AGÔNIZOMENOS PANTA EGKRATEUETAI EKEINOI MEN OUN INA PHTHARTON STEPHANON LABÔSIN ÊMEIS DE APHTHARTON
[9,26] EGÔ TOINUN OUTÔS TREKHÔ ÔS OUK ADÊLÔS OUTÔS PUKTEUÔ ÔS OUK AERA DERÔN
[9,27] a=ALLA b=ALL UPÔPIAZÔ MOU TO SÔMA KAI DOULAGÔGÔ a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS ALLOIS KÊRUXAS AUTOS ADOKIMOS GENÔMAI
[10,1] OU THELÔ a=GAR b=DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI OTI OI PATERES ÊMÔN PANTES UPO TÊN NEPHELÊN ÊSAN KAI PANTES DIA TÊS THALASSÊS DIÊLTHON
[10,2] KAI PANTES EIS TON am=MÔUSÊN tk=MÔSÊN a=EBAPTISTHÊSAN b=EBAPTISANTO EN TÊ NEPHELÊ KAI EN TÊ THALASSÊ
[10,3] KAI PANTES TO AUTO b=BRÔMA PNEUMATIKON a=BRÔMA EPHAGON
[10,4] KAI PANTES TO AUTO b=POMA PNEUMATIKON EPION a=POMA EPINON GAR EK PNEUMATIKÊS AKOLOUTHOUSÊS PETRAS Ê b=DE PETRA a=DE ÊN O KHRISTOS
[10,5] ALL OUK EN TOIS PLEIOSIN AUTÔN EUDOKÊSEN O THEOS KATESTRÔTHÊSAN GAR EN TÊ ERÊMÔ
[10,6] TAUTA DE TUPOI ÊMÔN EGENÊTHÊSAN EIS TO MÊ EINAI ÊMAS EPITHUMÊTAS KAKÔN KATHÔS KAKEINOI EPETHUMÊSAN
[10,7] MÊDE EIDÔLOLATRAI GINESTHE KATHÔS TINES AUTÔN am=ÔSPER tk=ÔS GEGRAPTAI EKATHISEN O LAOS PHAGEIN KAI a=PEIN b=PIEIN KAI ANESTÊSAN PAIZEIN
[10,8] MÊDE PORNEUÔMEN KATHÔS TINES AUTÔN EPORNEUSAN KAI EPESON b=EN MIA ÊMERA a=EIKOSI a=TREIS b=EIKOSITREIS KHILIADES
[10,9] MÊDE EKPEIRAZÔMEN TON KHRISTON KATHÔS b=KAI TINES AUTÔN EPEIRASAN KAI UPO TÔN OPHEÔN a=APÔLLUNTO b=APÔLONTO
[10,10] MÊDE GOGGUZETE a=KATHAPER b=KATHÔS b=KAI TINES AUTÔN EGOGGUSAN KAI APÔLONTO UPO TOU OLOTHREUTOU
[10,11] TAUTA DE a=TUPIKÔS a=SUNEBAINEN b=PANTA b=TUPOI b=SUNEBAINON EKEINOIS EGRAPHÊ DE PROS NOUTHESIAN ÊMÔN EIS OUS TA TELÊ TÔN AIÔNÔN a=KATÊNTÊKEN b=KATÊNTÊSEN
[10,12] ÔSTE O DOKÔN ESTANAI BLEPETÔ MÊ PESÊ
[10,13] PEIRASMOS UMAS OUK EILÊPHEN EI MÊ ANTHRÔPINOS PISTOS DE O THEOS OS OUK EASEI UMAS PEIRASTHÊNAI UPER O DUNASTHE ALLA POIÊSEI SUN TÔ PEIRASMÔ KAI TÊN EKBASIN TOU DUNASTHAI b=UMAS UPENEGKEIN
[10,14] DIOPER AGAPÊTOI MOU PHEUGETE APO TÊS a=EIDÔLOLATRIAS b=EIDÔLOLATREIAS
[10,15] ÔS PHRONIMOIS LEGÔ KRINATE UMEIS O PHÊMI
[10,16] TO POTÊRION TÊS EULOGIAS O EULOGOUMEN OUKHI KOINÔNIA a=ESTIN TOU AIMATOS TOU KHRISTOU b=ESTIN TON ARTON ON KLÔMEN OUKHI KOINÔNIA TOU SÔMATOS TOU KHRISTOU ESTIN
[10,17] OTI EIS ARTOS EN SÔMA OI POLLOI ESMEN OI GAR PANTES EK TOU ENOS ARTOU METEKHOMEN
[10,18] BLEPETE TON ISRAÊL KATA SARKA a=OUKH b=OUKHI OI ESTHIONTES TAS THUSIAS KOINÔNOI TOU THUSIASTÊRIOU EISIN
[10,19] TI OUN PHÊMI OTI a=EIDÔLOTHUTON b=EIDÔLON TI ESTIN Ê OTI a=EIDÔLON b=EIDÔLOTHUTON TI ESTIN
[10,20] ALL OTI A a=THUOUSIN b=THUEI b=TA b=ETHNÊ DAIMONIOIS b=THUEI KAI OU THEÔ a=[THUOUSIN] OU THELÔ DE UMAS KOINÔNOUS TÔN DAIMONIÔN GINESTHAI
[10,21] OU DUNASTHE POTÊRION KURIOU PINEIN KAI POTÊRION DAIMONIÔN OU DUNASTHE TRAPEZÊS KURIOU METEKHEIN KAI TRAPEZÊS DAIMONIÔN
[10,22] Ê PARAZÊLOUMEN TON KURION MÊ ISKHUROTEROI AUTOU ESMEN
[10,23] PANTA b=MOI EXESTIN ALL OU PANTA SUMPHEREI PANTA b=MOI EXESTIN ALL OU PANTA OIKODOMEI
[10,24] MÊDEIS TO EAUTOU ZÊTEITÔ ALLA TO TOU ETEROU b=EKASTOS
[10,25] PAN TO EN MAKELLÔ PÔLOUMENON ESTHIETE MÊDEN ANAKRINONTES DIA TÊN SUNEIDÊSIN
[10,26] TOU b=GAR KURIOU a=GAR Ê GÊ KAI TO PLÊRÔMA AUTÊS
[10,27] EI b=DE TIS KALEI UMAS TÔN APISTÔN KAI THELETE POREUESTHAI PAN TO PARATITHEMENON UMIN ESTHIETE MÊDEN ANAKRINONTES DIA TÊN SUNEIDÊSIN
[10,28] EAN DE TIS UMIN EIPÊ TOUTO a=IEROTHUTON b=EIDÔLOTHUTON ESTIN MÊ ESTHIETE DI EKEINON TON MÊNUSANTA KAI TÊN SUNEIDÊSIN b=TOU b=GAR b=KURIOU b=Ê b=GÊ b=KAI b=TO b=PLÊRÔMA b=AUTÊS
[10,29] SUNEIDÊSIN DE LEGÔ OUKHI TÊN EAUTOU ALLA TÊN TOU ETEROU INA TI GAR Ê ELEUTHERIA MOU KRINETAI UPO ALLÊS SUNEIDÊSEÔS
[10,30] EI tk=DE EGÔ KHARITI METEKHÔ TI BLASPHÊMOUMAI UPER OU EGÔ EUKHARISTÔ
[10,31] EITE OUN ESTHIETE EITE PINETE EITE TI POIEITE PANTA EIS DOXAN THEOU POIEITE
[10,32] APROSKOPOI b=GINESTHE KAI IOUDAIOIS a=GINESTHE KAI ELLÊSIN KAI TÊ EKKLÊSIA TOU THEOU
[10,33] KATHÔS KAGÔ PANTA PASIN ARESKÔ MÊ ZÊTÔN TO EMAUTOU a=SUMPHORON b=SUMPHERON ALLA TO TÔN POLLÔN INA SÔTHÔSIN
[11,1] MIMÊTAI MOU GINESTHE KATHÔS KAGÔ KHRISTOU
[11,2] EPAINÔ DE UMAS b=ADELPHOI OTI PANTA MOU MEMNÊSTHE KAI KATHÔS PAREDÔKA UMIN TAS PARADOSEIS KATEKHETE
[11,3] THELÔ DE UMAS EIDENAI OTI PANTOS ANDROS Ê KEPHALÊ O KHRISTOS ESTIN KEPHALÊ DE GUNAIKOS O ANÊR KEPHALÊ DE a=TOU KHRISTOU O THEOS
[11,4] PAS ANÊR PROSEUKHOMENOS Ê PROPHÊTEUÔN KATA KEPHALÊS EKHÔN KATAISKHUNEI TÊN KEPHALÊN AUTOU
[11,5] PASA DE GUNÊ PROSEUKHOMENÊ Ê PROPHÊTEUOUSA AKATAKALUPTÔ TÊ KEPHALÊ KATAISKHUNEI TÊN KEPHALÊN a=AUTÊS b=EAUTÊS EN GAR ESTIN KAI TO AUTO TÊ EXURÊMENÊ
[11,6] EI GAR OU KATAKALUPTETAI GUNÊ KAI KEIRASTHÔ EI DE AISKHRON GUNAIKI TO KEIRASTHAI Ê XURASTHAI KATAKALUPTESTHÔ
[11,7] ANÊR MEN GAR OUK OPHEILEI KATAKALUPTESTHAI TÊN KEPHALÊN EIKÔN KAI DOXA THEOU UPARKHÔN a=Ê GUNÊ DE DOXA ANDROS ESTIN
[11,8] OU GAR ESTIN ANÊR EK GUNAIKOS ALLA GUNÊ EX ANDROS
[11,9] KAI GAR OUK EKTISTHÊ ANÊR DIA TÊN GUNAIKA ALLA GUNÊ DIA TON ANDRA
[11,10] DIA TOUTO OPHEILEI Ê GUNÊ EXOUSIAN EKHEIN EPI TÊS KEPHALÊS DIA TOUS AGGELOUS
[11,11] PLÊN OUTE b=ANÊR b=KHÔRIS b=GUNAIKOS b=OUTE GUNÊ KHÔRIS ANDROS a=OUTE a=ANÊR a=KHÔRIS a=GUNAIKOS EN KURIÔ
[11,12] ÔSPER GAR Ê GUNÊ EK TOU ANDROS OUTÔS KAI O ANÊR DIA TÊS GUNAIKOS TA DE PANTA EK TOU THEOU
[11,13] EN UMIN AUTOIS KRINATE PREPON ESTIN GUNAIKA AKATAKALUPTON TÔ THEÔ PROSEUKHESTHAI
[11,14] b=Ê OUDE b=AUTÊ Ê PHUSIS a=AUTÊ DIDASKEI UMAS OTI ANÊR MEN EAN KOMA ATIMIA AUTÔ ESTIN
[11,15] GUNÊ DE EAN KOMA DOXA AUTÊ ESTIN OTI Ê KOMÊ ANTI PERIBOLAIOU DEDOTAI a=[AUTÊ] tk=AUTÊ
[11,16] EI DE TIS DOKEI PHILONEIKOS EINAI ÊMEIS TOIAUTÊN SUNÊTHEIAN OUK EKHOMEN OUDE AI EKKLÊSIAI TOU THEOU
[11,17] TOUTO DE PARAGGELLÔN OUK EPAINÔ OTI OUK EIS TO a=KREISSON b=KREITTON a=ALLA b=ALL EIS TO a=ÊSSON b=ÊTTON SUNERKHESTHE
[11,18] PRÔTON MEN GAR SUNERKHOMENÔN UMÔN EN tk=TÊ EKKLÊSIA AKOUÔ SKHISMATA EN UMIN UPARKHEIN KAI MEROS TI PISTEUÔ
[11,19] DEI GAR KAI AIRESEIS EN UMIN EINAI INA a=[KAI] OI DOKIMOI PHANEROI GENÔNTAI EN UMIN
[11,20] SUNERKHOMENÔN OUN UMÔN EPI TO AUTO OUK ESTIN KURIAKON DEIPNON PHAGEIN
[11,21] EKASTOS GAR TO IDION DEIPNON PROLAMBANEI EN TÔ PHAGEIN KAI OS MEN PEINA OS DE METHUEI
[11,22] MÊ GAR OIKIAS OUK EKHETE EIS TO ESTHIEIN KAI PINEIN Ê TÊS EKKLÊSIAS TOU THEOU KATAPHRONEITE KAI KATAISKHUNETE TOUS MÊ EKHONTAS TI b=UMIN EIPÔ a=UMIN EPAINESÔ UMAS EN TOUTÔ OUK EPAINÔ
[11,23] EGÔ GAR PARELABON APO TOU KURIOU O KAI PAREDÔKA UMIN OTI O KURIOS IÊSOUS EN TÊ NUKTI Ê a=PAREDIDETO b=PAREDIDOTO ELABEN ARTON
[11,24] KAI EUKHARISTÊSAS EKLASEN KAI EIPEN b=LABETE b=PHAGETE TOUTO MOU ESTIN TO SÔMA TO UPER UMÔN b=KLÔMENON TOUTO POIEITE EIS TÊN EMÊN ANAMNÊSIN
[11,25] ÔSAUTÔS KAI TO POTÊRION META TO DEIPNÊSAI LEGÔN TOUTO TO POTÊRION Ê KAINÊ DIATHÊKÊ ESTIN EN TÔ EMÔ AIMATI TOUTO POIEITE OSAKIS a=EAN b=AN PINÊTE EIS TÊN EMÊN ANAMNÊSIN
[11,26] OSAKIS GAR a=EAN b=AN ESTHIÊTE TON ARTON TOUTON KAI TO POTÊRION b=TOUTO PINÊTE TON THANATON TOU KURIOU KATAGGELLETE a=AKHRI b=AKHRIS OU b=AN ELTHÊ
[11,27] ÔSTE OS AN ESTHIÊ TON ARTON b=TOUTON Ê PINÊ TO POTÊRION TOU KURIOU ANAXIÔS m=TOU m=KURIOU ENOKHOS ESTAI TOU SÔMATOS KAI am=TOU AIMATOS TOU KURIOU
[11,28] DOKIMAZETÔ DE ANTHRÔPOS EAUTON KAI OUTÔS EK TOU ARTOU ESTHIETÔ KAI EK TOU POTÊRIOU PINETÔ
[11,29] O GAR ESTHIÔN KAI PINÔN b=ANAXIÔS KRIMA EAUTÔ ESTHIEI KAI PINEI MÊ DIAKRINÔN TO SÔMA b=TOU b=KURIOU
[11,30] DIA TOUTO EN UMIN POLLOI ASTHENEIS KAI ARRÔSTOI KAI KOIMÔNTAI IKANOI
[11,31] EI a=DE b=GAR EAUTOUS DIEKRINOMEN OUK AN EKRINOMETHA
[11,32] KRINOMENOI DE UPO a=[TOU] KURIOU PAIDEUOMETHA INA MÊ SUN TÔ KOSMÔ KATAKRITHÔMEN
[11,33] ÔSTE ADELPHOI MOU SUNERKHOMENOI EIS TO PHAGEIN ALLÊLOUS EKDEKHESTHE
[11,34] EI b=DE TIS PEINA EN OIKÔ ESTHIETÔ INA MÊ EIS KRIMA SUNERKHÊSTHE TA DE LOIPA ÔS AN ELTHÔ DIATAXOMAI
[12,1] PERI DE TÔN PNEUMATIKÔN ADELPHOI OU THELÔ UMAS AGNOEIN
[12,2] OIDATE OTI am=OTE ETHNÊ ÊTE PROS TA EIDÔLA TA APHÔNA ÔS AN ÊGESTHE APAGOMENOI
[12,3] DIO GNÔRIZÔ UMIN OTI OUDEIS EN PNEUMATI THEOU LALÔN LEGEI ANATHEMA a=IÊSOUS b=IÊSOUN KAI OUDEIS DUNATAI EIPEIN a=KURIOS b=KURION a=IÊSOUS b=IÊSOUN EI MÊ EN PNEUMATI AGIÔ
[12,4] DIAIRESEIS DE KHARISMATÔN EISIN TO DE AUTO PNEUMA
[12,5] KAI DIAIRESEIS DIAKONIÔN EISIN KAI O AUTOS KURIOS
[12,6] KAI DIAIRESEIS ENERGÊMATÔN EISIN O DE AUTOS b=ESTIN THEOS O ENERGÔN TA PANTA EN PASIN
[12,7] EKASTÔ DE DIDOTAI Ê PHANERÔSIS TOU PNEUMATOS PROS TO SUMPHERON
[12,8] Ô MEN GAR DIA TOU PNEUMATOS DIDOTAI LOGOS SOPHIAS ALLÔ DE LOGOS GNÔSEÔS KATA TO AUTO PNEUMA
[12,9] ETERÔ b=DE PISTIS EN TÔ AUTÔ PNEUMATI ALLÔ DE KHARISMATA IAMATÔN EN TÔ a=ENI b=AUTÔ PNEUMATI
[12,10] ALLÔ DE ENERGÊMATA DUNAMEÔN ALLÔ a=[DE] b=DE PROPHÊTEIA ALLÔ a=[DE] b=DE DIAKRISEIS PNEUMATÔN ETERÔ b=DE GENÊ GLÔSSÔN ALLÔ DE ERMÊNEIA GLÔSSÔN
[12,11] PANTA DE TAUTA ENERGEI TO EN KAI TO AUTO PNEUMA DIAIROUN IDIA EKASTÔ KATHÔS BOULETAI
[12,12] KATHAPER GAR TO SÔMA EN ESTIN KAI MELÊ b=EKHEI POLLA a=EKHEI PANTA DE TA MELÊ TOU SÔMATOS b=TOU b=ENOS POLLA ONTA EN ESTIN SÔMA OUTÔS KAI O KHRISTOS
[12,13] KAI GAR EN ENI PNEUMATI ÊMEIS PANTES EIS EN SÔMA EBAPTISTHÊMEN EITE IOUDAIOI EITE ELLÊNES EITE DOULOI EITE ELEUTHEROI KAI PANTES b=EIS EN PNEUMA EPOTISTHÊMEN
[12,14] KAI GAR TO SÔMA OUK ESTIN EN MELOS ALLA POLLA
[12,15] EAN EIPÊ O POUS OTI OUK EIMI KHEIR OUK EIMI EK TOU SÔMATOS OU PARA TOUTO OUK ESTIN EK TOU SÔMATOS
[12,16] KAI EAN EIPÊ TO OUS OTI OUK EIMI OPHTHALMOS OUK EIMI EK TOU SÔMATOS OU PARA TOUTO OUK ESTIN EK TOU SÔMATOS
[12,17] EI OLON TO SÔMA OPHTHALMOS POU Ê AKOÊ EI OLON AKOÊ POU Ê OSPHRÊSIS
[12,18] NUNI DE O THEOS ETHETO TA MELÊ EN EKASTON AUTÔN EN TÔ SÔMATI KATHÔS ÊTHELÊSEN
[12,19] EI DE ÊN TA PANTA EN MELOS POU TO SÔMA
[12,20] NUN DE POLLA MEN MELÊ EN DE SÔMA
[12,21] OU DUNATAI DE am=O OPHTHALMOS EIPEIN TÊ KHEIRI KHREIAN SOU OUK EKHÔ Ê PALIN Ê KEPHALÊ TOIS POSIN KHREIAN UMÔN OUK EKHÔ
[12,22] ALLA POLLÔ MALLON TA DOKOUNTA MELÊ TOU SÔMATOS ASTHENESTERA UPARKHEIN ANAGKAIA ESTIN
[12,23] KAI A DOKOUMEN ATIMOTERA EINAI TOU SÔMATOS TOUTOIS TIMÊN PERISSOTERAN PERITITHEMEN KAI TA ASKHÊMONA ÊMÔN EUSKHÊMOSUNÊN PERISSOTERAN EKHEI
[12,24] TA DE EUSKHÊMONA ÊMÔN OU KHREIAN EKHEI a=ALLA b=ALL O THEOS SUNEKERASEN TO SÔMA TÔ a=USTEROUMENÔ b=USTEROUNTI PERISSOTERAN DOUS TIMÊN
[12,25] INA MÊ Ê m=SKHISMATA atk=SKHISMA EN TÔ SÔMATI ALLA TO AUTO UPER ALLÊLÔN MERIMNÔSIN TA MELÊ
[12,26] KAI EITE PASKHEI EN MELOS SUMPASKHEI PANTA TA MELÊ EITE DOXAZETAI a=[EN] b=EN MELOS SUGKHAIREI PANTA TA MELÊ
[12,27] UMEIS DE ESTE SÔMA KHRISTOU KAI MELÊ EK MEROUS
[12,28] KAI OUS MEN ETHETO O THEOS EN TÊ EKKLÊSIA PRÔTON APOSTOLOUS DEUTERON PROPHÊTAS TRITON DIDASKALOUS EPEITA DUNAMEIS a=EPEITA b=EITA KHARISMATA IAMATÔN a=ANTILÊMPSEIS b=ANTILÊPSEIS KUBERNÊSEIS GENÊ GLÔSSÔN
[12,29] MÊ PANTES APOSTOLOI MÊ PANTES PROPHÊTAI MÊ PANTES DIDASKALOI MÊ PANTES DUNAMEIS
[12,30] MÊ PANTES KHARISMATA EKHOUSIN IAMATÔN MÊ PANTES GLÔSSAIS LALOUSIN MÊ PANTES DIERMÊNEUOUSIN
[12,31] ZÊLOUTE DE TA KHARISMATA TA a=MEIZONA b=KREITTONA KAI ETI KATH UPERBOLÊN ODON UMIN DEIKNUMI
[13,1] EAN TAIS GLÔSSAIS TÔN ANTHRÔPÔN LALÔ KAI TÔN AGGELÔN AGAPÊN DE MÊ EKHÔ GEGONA KHALKOS ÊKHÔN Ê KUMBALON ALALAZON
[13,2] KAI EAN EKHÔ PROPHÊTEIAN KAI EIDÔ TA MUSTÊRIA PANTA KAI PASAN TÊN GNÔSIN KAI EAN EKHÔ PASAN TÊN PISTIN ÔSTE ORÊ a=METHISTANAI b=METHISTANEIN AGAPÊN DE MÊ EKHÔ k=OUDEN amt=OUTHEN EIMI
[13,3] a=KAN b=KAI b=EAN PSÔMISÔ PANTA TA UPARKHONTA MOU KAI EAN PARADÔ TO SÔMA MOU INA a=KAUKHÊSÔMAI b=KAUTHÊSÔMAI AGAPÊN DE MÊ EKHÔ OUDEN ÔPHELOUMAI
[13,4] Ê AGAPÊ MAKROTHUMEI KHRÊSTEUETAI Ê AGAPÊ OU ZÊLOI a=[Ê b=Ê a=AGAPÊ] b=AGAPÊ OU PERPEREUETAI OU PHUSIOUTAI
[13,5] OUK ASKHÊMONEI OU ZÊTEI TA EAUTÊS OU PAROXUNETAI OU LOGIZETAI TO KAKON
[13,6] OU KHAIREI EPI TÊ ADIKIA SUGKHAIREI DE TÊ ALÊTHEIA
[13,7] PANTA STEGEI PANTA PISTEUEI PANTA ELPIZEI PANTA UPOMENEI
[13,8] Ê AGAPÊ OUDEPOTE a=PIPTEI b=EKPIPTEI EITE DE PROPHÊTEIAI KATARGÊTHÊSONTAI EITE GLÔSSAI PAUSONTAI EITE GNÔSIS KATARGÊTHÊSETAI
[13,9] EK MEROUS m=DE atk=GAR GINÔSKOMEN KAI EK MEROUS PROPHÊTEUOMEN
[13,10] OTAN DE ELTHÊ TO TELEION b=TOTE TO EK MEROUS KATARGÊTHÊSETAI
[13,11] OTE ÊMÊN NÊPIOS b=ÔS b=NÊPIOS ELALOUN ÔS NÊPIOS EPHRONOUN ÔS NÊPIOS ELOGIZOMÊN a=ÔS a=NÊPIOS OTE b=DE GEGONA ANÊR KATÊRGÊKA TA TOU NÊPIOU
[13,12] BLEPOMEN GAR ARTI DI ESOPTROU EN AINIGMATI TOTE DE PROSÔPON PROS PROSÔPON ARTI GINÔSKÔ EK MEROUS TOTE DE EPIGNÔSOMAI KATHÔS KAI EPEGNÔSTHÊN
[13,13] NUNI DE MENEI PISTIS ELPIS AGAPÊ TA TRIA TAUTA MEIZÔN DE TOUTÔN Ê AGAPÊ
[14,1] DIÔKETE TÊN AGAPÊN ZÊLOUTE DE TA PNEUMATIKA MALLON DE INA PROPHÊTEUÊTE
[14,2] O GAR LALÔN GLÔSSÊ OUK ANTHRÔPOIS LALEI ALLA b=TÔ THEÔ OUDEIS GAR AKOUEI PNEUMATI DE LALEI MUSTÊRIA
[14,3] O DE PROPHÊTEUÔN ANTHRÔPOIS LALEI OIKODOMÊN KAI PARAKLÊSIN KAI PARAMUTHIAN
[14,4] O LALÔN GLÔSSÊ EAUTON OIKODOMEI O DE PROPHÊTEUÔN EKKLÊSIAN OIKODOMEI
[14,5] THELÔ DE PANTAS UMAS LALEIN GLÔSSAIS MALLON DE INA PROPHÊTEUÊTE MEIZÔN a=DE b=GAR O PROPHÊTEUÔN Ê O LALÔN GLÔSSAIS EKTOS EI MÊ m=DIERMÊNEUEI atk=DIERMÊNEUÊ INA Ê EKKLÊSIA OIKODOMÊN LABÊ
[14,6] a=NUN b=NUNI DE ADELPHOI EAN ELTHÔ PROS UMAS GLÔSSAIS LALÔN TI UMAS ÔPHELÊSÔ EAN MÊ UMIN LALÊSÔ Ê EN APOKALUPSEI Ê EN GNÔSEI Ê EN PROPHÊTEIA Ê a=[EN] b=EN DIDAKHÊ
[14,7] OMÔS TA APSUKHA PHÔNÊN DIDONTA EITE AULOS EITE KITHARA EAN DIASTOLÊN TOIS PHTHOGGOIS MÊ m=DIDÔ atk=DÔ PÔS GNÔSTHÊSETAI TO AULOUMENON Ê TO KITHARIZOMENON
[14,8] KAI GAR EAN ADÊLON b=PHÔNÊN SALPIGX a=PHÔNÊN DÔ TIS PARASKEUASETAI EIS POLEMON
[14,9] OUTÔS KAI UMEIS DIA TÊS GLÔSSÊS EAN MÊ EUSÊMON LOGON DÔTE PÔS GNÔSTHÊSETAI TO LALOUMENON ESESTHE GAR EIS AERA LALOUNTES
[14,10] TOSAUTA EI TUKHOI GENÊ PHÔNÔN a=EISIN b=ESTIN EN KOSMÔ KAI OUDEN mt=AUTÔN APHÔNON
[14,11] EAN OUN MÊ EIDÔ TÊN DUNAMIN TÊS PHÔNÊS ESOMAI TÔ LALOUNTI BARBAROS KAI O LALÔN EN EMOI BARBAROS
[14,12] OUTÔS KAI UMEIS EPEI ZÊLÔTAI ESTE PNEUMATÔN PROS TÊN OIKODOMÊN TÊS EKKLÊSIAS ZÊTEITE INA PERISSEUÊTE
[14,13] a=DIO b=DIOPER O LALÔN GLÔSSÊ PROSEUKHESTHÔ INA DIERMÊNEUÊ
[14,14] EAN a=[GAR] b=GAR PROSEUKHÔMAI GLÔSSÊ TO PNEUMA MOU PROSEUKHETAI O DE NOUS MOU AKARPOS ESTIN
[14,15] TI OUN ESTIN PROSEUXOMAI TÔ PNEUMATI PROSEUXOMAI DE KAI TÔ NOI PSALÔ TÔ PNEUMATI PSALÔ DE KAI TÔ NOI
[14,16] EPEI EAN a=EULOGÊS b=EULOGÊSÊS a=[EN] b=TÔ PNEUMATI O ANAPLÊRÔN TON TOPON TOU IDIÔTOU PÔS EREI TO AMÊN EPI TÊ SÊ EUKHARISTIA EPEIDÊ TI LEGEIS OUK OIDEN
[14,17] SU MEN GAR KALÔS EUKHARISTEIS ALL O ETEROS OUK OIKODOMEITAI
[14,18] EUKHARISTÔ TÔ THEÔ b=MOU PANTÔN UMÔN MALLON GLÔSSAIS a=LALÔ ~a=
[14,19] a=ALLA b=LALÔN ~b=
[14,19] b=ALL EN EKKLÊSIA THELÔ PENTE LOGOUS a=TÔ a=NOI b=DIA b=TOU b=NOOS MOU LALÊSAI INA KAI ALLOUS KATÊKHÊSÔ Ê MURIOUS LOGOUS EN GLÔSSÊ
[14,20] ADELPHOI MÊ PAIDIA GINESTHE TAIS PHRESIN ALLA TÊ KAKIA NÊPIAZETE TAIS DE PHRESIN TELEIOI GINESTHE
[14,21] EN TÔ NOMÔ GEGRAPTAI OTI EN ETEROGLÔSSOIS KAI EN KHEILESIN a=ETERÔN b=ETEROIS LALÊSÔ TÔ LAÔ TOUTÔ KAI OUD OUTÔS EISAKOUSONTAI MOU LEGEI KURIOS
[14,22] ÔSTE AI GLÔSSAI EIS SÊMEION EISIN OU TOIS PISTEUOUSIN ALLA TOIS APISTOIS Ê DE PROPHÊTEIA OU TOIS APISTOIS ALLA TOIS PISTEUOUSIN
[14,23] EAN OUN SUNELTHÊ Ê EKKLÊSIA OLÊ EPI TO AUTO KAI PANTES b=GLÔSSAIS LALÔSIN a=GLÔSSAIS EISELTHÔSIN DE IDIÔTAI Ê APISTOI OUK EROUSIN OTI MAINESTHE
[14,24] EAN DE PANTES PROPHÊTEUÔSIN EISELTHÊ DE TIS APISTOS Ê IDIÔTÊS ELEGKHETAI UPO PANTÔN ANAKRINETAI UPO PANTÔN
[14,25] b=KAI b=OUTÔS TA KRUPTA TÊS KARDIAS AUTOU PHANERA GINETAI KAI OUTÔS PESÔN EPI PROSÔPON PROSKUNÊSEI TÔ THEÔ APAGGELLÔN OTI a=ONTÔS O THEOS b=ONTÔS EN UMIN ESTIN
[14,26] TI OUN ESTIN ADELPHOI OTAN SUNERKHÊSTHE EKASTOS b=UMÔN PSALMON EKHEI DIDAKHÊN EKHEI b=GLÔSSAN b=EKHEI APOKALUPSIN a=EKHEI a=GLÔSSAN EKHEI ERMÊNEIAN EKHEI PANTA PROS OIKODOMÊN am=GINESTHÔ tk=GENESTHÔ
[14,27] EITE GLÔSSÊ TIS LALEI KATA DUO Ê TO PLEISTON TREIS KAI ANA MEROS KAI EIS DIERMÊNEUETÔ
[14,28] EAN DE MÊ Ê DIERMÊNEUTÊS SIGATÔ EN EKKLÊSIA EAUTÔ DE LALEITÔ KAI TÔ THEÔ
[14,29] PROPHÊTAI DE DUO Ê TREIS LALEITÔSAN KAI OI ALLOI DIAKRINETÔSAN
[14,30] EAN DE ALLÔ APOKALUPHTHÊ KATHÊMENÔ O PRÔTOS SIGATÔ
[14,31] DUNASTHE GAR KATH ENA PANTES PROPHÊTEUEIN INA PANTES MANTHANÔSIN KAI PANTES PARAKALÔNTAI
[14,32] KAI PNEUMATA PROPHÊTÔN PROPHÊTAIS UPOTASSETAI
[14,33] OU GAR ESTIN AKATASTASIAS O THEOS am=ALLA tk=ALL EIRÊNÊS ÔS EN PASAIS TAIS EKKLÊSIAIS TÔN AGIÔN
[14,34] AI GUNAIKES b=UMÔN EN TAIS EKKLÊSIAIS SIGATÔSAN OU GAR a=EPITREPETAI b=EPITETRAPTAI AUTAIS LALEIN a=ALLA b=ALL a=UPOTASSESTHÔSAN b=UPOTASSESTHAI KATHÔS KAI O NOMOS LEGEI
[14,35] EI DE TI MATHEIN THELOUSIN EN OIKÔ TOUS IDIOUS ANDRAS EPERÔTATÔSAN AISKHRON GAR ESTIN a=GUNAIKI a=LALEIN b=GUNAIXIN EN EKKLÊSIA b=LALEIN
[14,36] Ê APH UMÔN O LOGOS TOU THEOU EXÊLTHEN Ê EIS UMAS MONOUS KATÊNTÊSEN
[14,37] EI TIS DOKEI PROPHÊTÊS EINAI Ê PNEUMATIKOS EPIGINÔSKETÔ A GRAPHÔ UMIN OTI tk=TOU KURIOU a=ESTIN b=EISIN a=ENTOLÊ b=ENTOLAI
[14,38] EI DE TIS AGNOEI a=AGNOEITAI b=AGNOEITÔ
[14,39] ÔSTE ADELPHOI a=[MOU] ZÊLOUTE TO PROPHÊTEUEIN KAI TO LALEIN b=GLÔSSAIS MÊ KÔLUETE a=GLÔSSAIS
[14,40] PANTA a=DE EUSKHÊMONÔS KAI KATA TAXIN GINESTHÔ
[15,1] GNÔRIZÔ DE UMIN ADELPHOI TO EUAGGELION O EUÊGGELISAMÊN UMIN O KAI PARELABETE EN Ô KAI ESTÊKATE
[15,2] DI OU KAI SÔZESTHE TINI LOGÔ EUÊGGELISAMÊN UMIN EI KATEKHETE EKTOS EI MÊ EIKÊ EPISTEUSATE
[15,3] PAREDÔKA GAR UMIN EN PRÔTOIS O KAI PARELABON OTI KHRISTOS APETHANEN UPER TÔN AMARTIÔN ÊMÔN KATA TAS GRAPHAS
[15,4] KAI OTI ETAPHÊ KAI OTI EGÊGERTAI TÊ b=TRITÊ ÊMERA a=TÊ a=TRITÊ KATA TAS GRAPHAS
[15,5] KAI OTI ÔPHTHÊ KÊPHA EITA TOIS DÔDEKA
[15,6] EPEITA ÔPHTHÊ EPANÔ PENTAKOSIOIS ADELPHOIS EPHAPAX EX ÔN OI a=PLEIONES b=PLEIOUS MENOUSIN EÔS ARTI TINES DE b=KAI EKOIMÊTHÊSAN
[15,7] EPEITA ÔPHTHÊ IAKÔBÔ EITA TOIS APOSTOLOIS PASIN
[15,8] ESKHATON DE PANTÔN ÔSPEREI TÔ EKTRÔMATI ÔPHTHÊ KAMOI
[15,9] EGÔ GAR EIMI O ELAKHISTOS TÔN APOSTOLÔN OS OUK EIMI IKANOS KALEISTHAI APOSTOLOS DIOTI EDIÔXA TÊN EKKLÊSIAN TOU THEOU
[15,10] KHARITI DE THEOU EIMI O EIMI KAI Ê KHARIS AUTOU Ê EIS EME OU KENÊ EGENÊTHÊ ALLA PERISSOTERON AUTÔN PANTÔN EKOPIASA OUK EGÔ DE a=ALLA b=ALL Ê KHARIS TOU THEOU a=[Ê] b=Ê SUN EMOI
[15,11] EITE OUN EGÔ EITE EKEINOI OUTÔS KÊRUSSOMEN KAI OUTÔS EPISTEUSATE
[15,12] EI DE KHRISTOS KÊRUSSETAI OTI EK NEKRÔN EGÊGERTAI PÔS LEGOUSIN b=TINES EN UMIN a=TINES OTI ANASTASIS NEKRÔN OUK ESTIN
[15,13] EI DE ANASTASIS NEKRÔN OUK ESTIN OUDE KHRISTOS EGÊGERTAI
[15,14] EI DE KHRISTOS OUK EGÊGERTAI KENON ARA a=[KAI] TO KÊRUGMA ÊMÔN KENÊ b=DE KAI Ê PISTIS UMÔN
[15,15] EURISKOMETHA DE KAI PSEUDOMARTURES TOU THEOU OTI EMARTURÊSAMEN KATA TOU THEOU OTI ÊGEIREN TON KHRISTON ON OUK ÊGEIREN EIPER ARA NEKROI OUK EGEIRONTAI
[15,16] EI GAR NEKROI OUK EGEIRONTAI OUDE KHRISTOS EGÊGERTAI
[15,17] EI DE KHRISTOS OUK EGÊGERTAI MATAIA Ê PISTIS UMÔN ETI ESTE EN TAIS AMARTIAIS UMÔN
[15,18] ARA KAI OI KOIMÊTHENTES EN KHRISTÔ APÔLONTO
[15,19] EI EN TÊ ZÔÊ TAUTÊ b=ÊLPIKOTES b=ESMEN EN KHRISTÔ a=ÊLPIKOTES a=ESMEN MONON ELEEINOTEROI PANTÔN ANTHRÔPÔN ESMEN
[15,20] NUNI DE KHRISTOS EGÊGERTAI EK NEKRÔN APARKHÊ TÔN KEKOIMÊMENÔN b=EGENETO
[15,21] EPEIDÊ GAR DI ANTHRÔPOU b=O THANATOS KAI DI ANTHRÔPOU ANASTASIS NEKRÔN
[15,22] ÔSPER GAR EN TÔ ADAM PANTES APOTHNÊSKOUSIN OUTÔS KAI EN TÔ KHRISTÔ PANTES ZÔOPOIÊTHÊSONTAI
[15,23] EKASTOS DE EN TÔ IDIÔ TAGMATI APARKHÊ KHRISTOS EPEITA OI am=TOU KHRISTOU EN TÊ PAROUSIA AUTOU
[15,24] EITA TO TELOS OTAN a=PARADIDÔ b=PARADÔ TÊN BASILEIAN TÔ THEÔ KAI PATRI OTAN KATARGÊSÊ PASAN ARKHÊN KAI PASAN EXOUSIAN KAI DUNAMIN
[15,25] DEI GAR AUTON BASILEUEIN a=AKHRI b=AKHRIS OU b=AN THÊ PANTAS TOUS EKHTHROUS UPO TOUS PODAS AUTOU
[15,26] ESKHATOS EKHTHROS KATARGEITAI O THANATOS
[15,27] PANTA GAR UPETAXEN UPO TOUS PODAS AUTOU OTAN DE EIPÊ OTI PANTA UPOTETAKTAI DÊLON OTI EKTOS TOU UPOTAXANTOS AUTÔ TA PANTA
[15,28] OTAN DE UPOTAGÊ AUTÔ TA PANTA TOTE a=[KAI] b=KAI AUTOS O UIOS UPOTAGÊSETAI TÔ UPOTAXANTI AUTÔ TA PANTA INA Ê O THEOS a=[TA] b=TA PANTA EN PASIN
[15,29] EPEI TI POIÊSOUSIN OI BAPTIZOMENOI UPER TÔN NEKRÔN EI OLÔS NEKROI OUK EGEIRONTAI TI KAI BAPTIZONTAI UPER a=AUTÔN b=TÔN b=NEKRÔN
[15,30] TI KAI ÊMEIS KINDUNEUOMEN PASAN ÔRAN
[15,31] KATH ÊMERAN APOTHNÊSKÔ NÊ TÊN amk=UMETERAN t=ÊMETERAN KAUKHÊSIN a=[ADELPHOI] ÊN EKHÔ EN KHRISTÔ IÊSOU TÔ KURIÔ ÊMÔN
[15,32] EI KATA ANTHRÔPON ETHÊRIOMAKHÊSA EN EPHESÔ TI MOI TO OPHELOS EI NEKROI OUK EGEIRONTAI PHAGÔMEN KAI PIÔMEN AURION GAR APOTHNÊSKOMEN
[15,33] MÊ PLANASTHE PHTHEIROUSIN ÊTHÊ am=KHRÊSTA tk=KHRÊSTH OMILIAI KAKAI
[15,34] EKNÊPSATE DIKAIÔS KAI MÊ AMARTANETE AGNÔSIAN GAR THEOU TINES EKHOUSIN PROS ENTROPÊN UMIN a=LALÔ b=LEGÔ
[15,35] a=ALLA b=ALL EREI TIS PÔS EGEIRONTAI OI NEKROI POIÔ DE SÔMATI ERKHONTAI
[15,36] a=APHRÔN b=APHRON SU O SPEIREIS OU ZÔOPOIEITAI EAN MÊ APOTHANÊ
[15,37] KAI O SPEIREIS OU TO SÔMA TO GENÊSOMENON SPEIREIS ALLA GUMNON KOKKON EI TUKHOI SITOU Ê TINOS TÔN LOIPÔN
[15,38] O DE THEOS b=AUTÔ DIDÔSIN a=AUTÔ SÔMA KATHÔS ÊTHELÊSEN KAI EKASTÔ TÔN SPERMATÔN b=TO IDION SÔMA
[15,39] OU PASA SARX Ê AUTÊ SARX ALLA ALLÊ MEN tk=SARX ANTHRÔPÔN ALLÊ DE SARX KTÊNÔN ALLÊ DE a=SARX a=PTÊNÔN b=IKHTHUÔN ALLÊ DE a=IKHTHUÔN b=PTÊNÔN
[15,40] KAI SÔMATA EPOURANIA KAI SÔMATA EPIGEIA a=ALLA b=ALL ETERA MEN Ê TÔN EPOURANIÔN DOXA ETERA DE Ê TÔN EPIGEIÔN
[15,41] ALLÊ DOXA ÊLIOU KAI ALLÊ DOXA SELÊNÊS KAI ALLÊ DOXA ASTERÔN ASTÊR GAR ASTEROS DIAPHEREI EN DOXÊ
[15,42] OUTÔS KAI Ê ANASTASIS TÔN NEKRÔN SPEIRETAI EN PHTHORA EGEIRETAI EN APHTHARSIA
[15,43] SPEIRETAI EN ATIMIA EGEIRETAI EN DOXÊ SPEIRETAI EN ASTHENEIA EGEIRETAI EN DUNAMEI
[15,44] SPEIRETAI SÔMA PSUKHIKON EGEIRETAI SÔMA PNEUMATIKON a=EI ESTIN SÔMA PSUKHIKON b=KAI ESTIN a=KAI b=SÔMA PNEUMATIKON
[15,45] OUTÔS KAI GEGRAPTAI EGENETO O PRÔTOS ANTHRÔPOS ADAM EIS PSUKHÊN ZÔSAN O ESKHATOS ADAM EIS PNEUMA ZÔOPOIOUN
[15,46] ALL OU PRÔTON TO PNEUMATIKON ALLA TO PSUKHIKON EPEITA TO PNEUMATIKON
[15,47] O PRÔTOS ANTHRÔPOS EK GÊS KHOIKOS O DEUTEROS ANTHRÔPOS b=O b=KURIOS EX OURANOU
[15,48] OIOS O KHOIKOS TOIOUTOI KAI OI KHOIKOI KAI OIOS O EPOURANIOS TOIOUTOI KAI OI EPOURANIOI
[15,49] KAI KATHÔS EPHORESAMEN TÊN EIKONA TOU KHOIKOU m=PHORESÔMEN atk=PHORESOMEN KAI TÊN EIKONA TOU EPOURANIOU
[15,50] TOUTO DE PHÊMI ADELPHOI OTI SARX KAI AIMA BASILEIAN THEOU KLÊRONOMÊSAI OU a=DUNATAI b=DUNANTAI OUDE Ê PHTHORA TÊN APHTHARSIAN KLÊRONOMEI
[15,51] IDOU MUSTÊRION UMIN LEGÔ PANTES b=MEN OU KOIMÊTHÊSOMETHA PANTES DE ALLAGÊSOMETHA
[15,52] EN ATOMÔ EN RIPÊ OPHTHALMOU EN TÊ ESKHATÊ SALPIGGI SALPISEI GAR KAI OI NEKROI EGERTHÊSONTAI APHTHARTOI KAI ÊMEIS ALLAGÊSOMETHA
[15,53] DEI GAR TO PHTHARTON TOUTO ENDUSASTHAI APHTHARSIAN KAI TO THNÊTON TOUTO ENDUSASTHAI ATHANASIAN
[15,54] OTAN DE TO PHTHARTON TOUTO ENDUSÊTAI APHTHARSIAN KAI TO THNÊTON TOUTO ENDUSÊTAI ATHANASIAN TOTE GENÊSETAI O LOGOS O GEGRAMMENOS KATEPOTHÊ O THANATOS EIS NIKOS
[15,55] POU SOU THANATE TO a=NIKOS b=KENTRON POU SOU a=THANATE b=ADÊ TO a=KENTRON b=NIKOS
[15,56] TO DE KENTRON TOU THANATOU Ê AMARTIA Ê DE DUNAMIS TÊS AMARTIAS O NOMOS
[15,57] TÔ DE THEÔ KHARIS TÔ DIDONTI ÊMIN TO NIKOS DIA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[15,58] ÔSTE ADELPHOI MOU AGAPÊTOI EDRAIOI GINESTHE AMETAKINÊTOI PERISSEUONTES EN TÔ ERGÔ TOU KURIOU PANTOTE EIDOTES OTI O KOPOS UMÔN OUK ESTIN KENOS EN KURIÔ
[16,1] PERI DE TÊS a=LOGEIAS b=LOGIAS TÊS EIS TOUS AGIOUS ÔSPER DIETAXA TAIS EKKLÊSIAIS TÊS GALATIAS OUTÔS KAI UMEIS POIÊSATE
[16,2] KATA MIAN a=SABBATOU b=SABBATÔN EKASTOS UMÔN PAR EAUTÔ TITHETÔ THÊSAURIZÔN O TI a=EAN b=AN EUODÔTAI INA MÊ OTAN ELTHÔ TOTE a=LOGEIAI b=LOGIAI GINÔNTAI
[16,3] OTAN DE PARAGENÔMAI OUS EAN DOKIMASÊTE DI EPISTOLÔN TOUTOUS PEMPSÔ APENEGKEIN TÊN KHARIN UMÔN EIS IEROUSALÊM
[16,4] EAN DE b=Ê AXION a=Ê TOU KAME POREUESTHAI SUN EMOI POREUSONTAI
[16,5] ELEUSOMAI DE PROS UMAS OTAN MAKEDONIAN DIELTHÔ MAKEDONIAN GAR DIERKHOMAI
[16,6] PROS UMAS DE TUKHON PARAMENÔ Ê KAI PARAKHEIMASÔ INA UMEIS ME PROPEMPSÊTE OU EAN POREUÔMAI
[16,7] OU THELÔ GAR UMAS ARTI EN PARODÔ IDEIN ELPIZÔ a=GAR b=DE KHRONON TINA EPIMEINAI PROS UMAS EAN O KURIOS a=EPITREPSÊ b=EPITREPÊ
[16,8] EPIMENÔ DE EN EPHESÔ EÔS TÊS PENTÊKOSTÊS
[16,9] THURA GAR MOI ANEÔGEN MEGALÊ KAI ENERGÊS KAI ANTIKEIMENOI POLLOI
[16,10] EAN DE ELTHÊ TIMOTHEOS BLEPETE INA APHOBÔS GENÊTAI PROS UMAS TO GAR ERGON KURIOU ERGAZETAI ÔS a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ
[16,11] MÊ TIS OUN AUTON EXOUTHENÊSÊ PROPEMPSATE DE AUTON EN EIRÊNÊ INA ELTHÊ PROS ME EKDEKHOMAI GAR AUTON META TÔN ADELPHÔN
[16,12] PERI DE APOLLÔ TOU ADELPHOU POLLA PAREKALESA AUTON INA ELTHÊ PROS UMAS META TÔN ADELPHÔN KAI PANTÔS OUK ÊN THELÊMA INA NUN ELTHÊ ELEUSETAI DE OTAN EUKAIRÊSÊ
[16,13] GRÊGOREITE STÊKETE EN TÊ PISTEI ANDRIZESTHE KRATAIOUSTHE
[16,14] PANTA UMÔN EN AGAPÊ GINESTHÔ
[16,15] PARAKALÔ DE UMAS ADELPHOI OIDATE TÊN OIKIAN STEPHANA OTI ESTIN APARKHÊ TÊS AKHAIAS KAI EIS DIAKONIAN TOIS AGIOIS ETAXAN EAUTOUS
[16,16] INA KAI UMEIS UPOTASSÊSTHE TOIS TOIOUTOIS KAI PANTI TÔ SUNERGOUNTI KAI KOPIÔNTI
[16,17] KHAIRÔ DE EPI TÊ PAROUSIA STEPHANA KAI a=PHORTOUNATOU b=PHOURTOUNATOU KAI AKHAIKOU OTI TO a=UMETERON b=UMÔN USTERÊMA OUTOI ANEPLÊRÔSAN
[16,18] ANEPAUSAN GAR TO EMON PNEUMA KAI TO UMÔN EPIGINÔSKETE OUN TOUS TOIOUTOUS
[16,19] ASPAZONTAI UMAS AI EKKLÊSIAI TÊS ASIAS a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI UMAS EN KURIÔ POLLA AKULAS KAI a=PRISKA b=PRISKILLA SUN TÊ KAT OIKON AUTÔN EKKLÊSIA
[16,20] ASPAZONTAI UMAS OI ADELPHOI PANTES ASPASASTHE ALLÊLOUS EN PHILÊMATI AGIÔ
[16,21] O ASPASMOS TÊ EMÊ KHEIRI PAULOU
[16,22] EI TIS OU PHILEI TON KURION b=IÊSOUN b=KHRISTON ÊTÔ ANATHEMA a=MARANA b=MARAN a=THA b=ATHA
[16,23] Ê KHARIS TOU KURIOU IÊSOU b=KHRISTOU METH UMÔN
[16,24] Ê AGAPÊ MOU META PANTÔN UMÔN EN KHRISTÔ IÊSOU b=AMÊN ~~ t=[PROS t=KORINTHIOUS t=PRÔTÊ t=EGRAPHÊ t=APO t=PHILIPPÔN t=DIA t=STEPHANA t=KAI t=PHOURTOUNATOU t=KAI t=AKHAIKOU t=KAI t=TIMOTHEOU] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário