terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 2 pedro*t=EPISTOLÊ PETROU k=EPISTOLÊ tk=KATHOLIKÊ tk=DEUTERA am=B
[1,1] k=SIMÔN amt=SUMEÔN PETROS DOULOS KAI APOSTOLOS IÊSOU KHRISTOU TOIS ISOTIMON ÊMIN LAKHOUSIN PISTIN EN DIKAIOSUNÊ TOU THEOU ÊMÔN KAI SÔTÊROS k=ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[1,2] KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ PLÊTHUNTHEIÊ EN EPIGNÔSEI TOU THEOU KAI IÊSOU TOU KURIOU ÊMÔN
[1,3] ÔS PANTA ÊMIN TÊS THEIAS DUNAMEÔS AUTOU TA PROS ZÔÊN KAI EUSEBEIAN DEDÔRÊMENÊS DIA TÊS EPIGNÔSEÔS TOU KALESANTOS ÊMAS a=IDIA b=DIA a=DOXÊ b=DOXÊS KAI a=ARETÊ b=ARETÊS
[1,4] DI ÔN TA am=TIMIA a=KAI atk=MEGISTA ÊMIN b=KAI m=MEGISTA tk=TIMIA EPAGGELMATA DEDÔRÊTAI INA DIA TOUTÔN GENÊSTHE THEIAS KOINÔNOI PHUSEÔS APOPHUGONTES TÊS EN a=TÔ KOSMÔ EN EPITHUMIA PHTHORAS
[1,5] KAI AUTO TOUTO DE SPOUDÊN PASAN PAREISENEGKANTES EPIKHORÊGÊSATE EN TÊ PISTEI UMÔN TÊN ARETÊN EN DE TÊ ARETÊ TÊN GNÔSIN
[1,6] EN DE TÊ GNÔSEI TÊN EGKRATEIAN EN DE TÊ EGKRATEIA TÊN UPOMONÊN EN DE TÊ UPOMONÊ TÊN EUSEBEIAN
[1,7] EN DE TÊ EUSEBEIA TÊN PHILADELPHIAN EN DE TÊ PHILADELPHIA TÊN AGAPÊN
[1,8] TAUTA GAR UMIN UPARKHONTA KAI PLEONAZONTA OUK ARGOUS OUDE AKARPOUS KATHISTÊSIN EIS TÊN TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU EPIGNÔSIN
[1,9] Ô GAR MÊ PARESTIN TAUTA TUPHLOS ESTIN MUÔPAZÔN LÊTHÊN LABÔN TOU KATHARISMOU TÔN PALAI AUTOU AMARTIÔN
[1,10] DIO MALLON ADELPHOI SPOUDASATE BEBAIAN UMÔN TÊN KLÊSIN KAI EKLOGÊN POIEISTHAI TAUTA GAR POIOUNTES OU MÊ PTAISÊTE POTE
[1,11] OUTÔS GAR PLOUSIÔS EPIKHORÊGÊTHÊSETAI UMIN Ê EISODOS EIS TÊN AIÔNION BASILEIAN TOU KURIOU ÊMÔN KAI SÔTÊROS IÊSOU KHRISTOU
[1,12] DIO a=MELLÊSÔ b=OUK b=AMELÊSÔ tk=UMAS AEI am=UMAS UPOMIMNÊSKEIN PERI TOUTÔN KAIPER EIDOTAS KAI ESTÊRIGMENOUS EN TÊ PAROUSÊ ALÊTHEIA
[1,13] DIKAION DE ÊGOUMAI EPH OSON EIMI EN TOUTÔ TÔ SKÊNÔMATI DIEGEIREIN UMAS EN UPOMNÊSEI
[1,14] EIDÔS OTI TAKHINÊ ESTIN Ê APOTHESIS TOU SKÊNÔMATOS MOU KATHÔS KAI O KURIOS ÊMÔN IÊSOUS KHRISTOS EDÊLÔSEN MOI
[1,15] SPOUDASÔ DE KAI EKASTOTE EKHEIN UMAS META TÊN EMÊN EXODON TÊN TOUTÔN MNÊMÊN POIEISTHAI
[1,16] OU GAR SESOPHISMENOIS MUTHOIS EXAKOLOUTHÊSANTES EGNÔRISAMEN UMIN TÊN TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU DUNAMIN KAI PAROUSIAN ALL EPOPTAI GENÊTHENTES TÊS EKEINOU MEGALEIOTÊTOS
[1,17] LABÔN GAR PARA THEOU PATROS TIMÊN KAI DOXAN PHÔNÊS ENEKHTHEISÊS AUTÔ TOIASDE UPO TÊS MEGALOPREPOUS DOXÊS b=OUTOS b=ESTIN O UIOS MOU O AGAPÊTOS a=MOU a=OUTOS a=ESTIN EIS ON EGÔ EUDOKÊSA
[1,18] KAI TAUTÊN TÊN PHÔNÊN ÊMEIS ÊKOUSAMEN EX OURANOU ENEKHTHEISAN SUN AUTÔ ONTES EN TÔ b=OREI b=TÔ AGIÔ a=OREI
[1,19] KAI EKHOMEN BEBAIOTERON TON PROPHÊTIKON LOGON Ô KALÔS POIEITE PROSEKHONTES ÔS LUKHNÔ PHAINONTI EN AUKHMÊRÔ TOPÔ EÔS OU ÊMERA DIAUGASÊ KAI PHÔSPHOROS ANATEILÊ EN TAIS KARDIAIS UMÔN
[1,20] TOUTO PRÔTON GINÔSKONTES OTI PASA PROPHÊTEIA GRAPHÊS IDIAS EPILUSEÔS OU GINETAI
[1,21] OU GAR THELÊMATI ANTHRÔPOU ÊNEKHTHÊ b=POTE PROPHÊTEIA a=POTE a=ALLA b=ALL UPO PNEUMATOS AGIOU PHEROMENOI ELALÊSAN a=APO t=OI b=AGIOI THEOU ANTHRÔPOI
[2,1] EGENONTO DE KAI PSEUDOPROPHÊTAI EN TÔ LAÔ ÔS KAI EN UMIN ESONTAI PSEUDODIDASKALOI OITINES PAREISAXOUSIN AIRESEIS APÔLEIAS KAI TON AGORASANTA AUTOUS DESPOTÊN ARNOUMENOI EPAGONTES EAUTOIS TAKHINÊN APÔLEIAN
[2,2] KAI POLLOI EXAKOLOUTHÊSOUSIN AUTÔN TAIS am=ASELGEIAIS tk=APÔLEIAIS DI OUS Ê ODOS TÊS ALÊTHEIAS BLASPHÊMÊTHÊSETAI
[2,3] KAI EN PLEONEXIA PLASTOIS LOGOIS UMAS EMPOREUSONTAI OIS TO KRIMA EKPALAI OUK ARGEI KAI Ê APÔLEIA AUTÔN OU m=NUSTAXEI atk=NUSTAZEI
[2,4] EI GAR O THEOS AGGELÔN AMARTÊSANTÔN OUK EPHEISATO ALLA SEIRAIS ZOPHOU TARTARÔSAS PAREDÔKEN EIS KRISIN am=TÊROUMENOUS tk=TETÊRÊMENOUS
[2,5] KAI ARKHAIOU KOSMOU OUK EPHEISATO am=ALLA tk=ALL OGDOON NÔE DIKAIOSUNÊS KÊRUKA EPHULAXEN KATAKLUSMON KOSMÔ ASEBÔN EPAXAS
[2,6] KAI POLEIS SODOMÔN KAI GOMORRAS TEPHRÔSAS a=[KATASTROPHÊ] b=KATASTROPHÊ KATEKRINEN UPODEIGMA MELLONTÔN a= b=ASEBEIN TETHEIKÔS
[2,7] KAI DIKAION LÔT KATAPONOUMENON UPO TÊS TÔN ATHESMÔN EN ASELGEIA ANASTROPHÊS ERRUSATO
[2,8] BLEMMATI GAR KAI AKOÊ O DIKAIOS EGKATOIKÔN EN AUTOIS ÊMERAN EX ÊMERAS PSUKHÊN DIKAIAN ANOMOIS ERGOIS EBASANIZEN
[2,9] OIDEN KURIOS EUSEBEIS EK k=PEIRASMÔN amt=PEIRASMOU RUESTHAI ADIKOUS DE EIS ÊMERAN KRISEÔS KOLAZOMENOUS TÊREIN
[2,10] MALISTA DE TOUS OPISÔ SARKOS EN EPITHUMIA MIASMOU POREUOMENOUS KAI KURIOTÊTOS KATAPHRONOUNTAS TOLMÊTAI AUTHADEIS DOXAS OU TREMOUSIN BLASPHÊMOUNTES
[2,11] OPOU AGGELOI ISKHUI KAI DUNAMEI MEIZONES ONTES OU PHEROUSIN KAT AUTÔN PARA a=KURIOU b=KURIÔ BLASPHÊMON KRISIN
[2,12] OUTOI DE ÔS ALOGA ZÔA a=GEGENNÊMENA PHUSIKA b=GEGENÊMENA EIS ALÔSIN KAI PHTHORAN EN OIS AGNOOUSIN BLASPHÊMOUNTES EN TÊ PHTHORA AUTÔN a=KAI a=PHTHARÊSONTAI b=KATAPHTHARÊSONTAI
[2,13] a=ADIKOUMENOI b=KOMIOUMENOI MISTHON ADIKIAS ÊDONÊN ÊGOUMENOI TÊN EN ÊMERA TRUPHÊN SPILOI KAI MÔMOI ENTRUPHÔNTES EN TAIS APATAIS AUTÔN SUNEUÔKHOUMENOI UMIN
[2,14] OPHTHALMOUS EKHONTES MESTOUS MOIKHALIDOS KAI AKATAPAUSTOUS AMARTIAS DELEAZONTES PSUKHAS ASTÊRIKTOUS KARDIAN GEGUMNASMENÊN am=PLEONEXIAS tk=PLEONEXIAIS EKHONTES KATARAS TEKNA
[2,15] a=KATALEIPONTES b=KATALIPONTES tk=TÊN EUTHEIAN ODON EPLANÊTHÊSAN EXAKOLOUTHÊSANTES TÊ ODÔ TOU BALAAM TOU BOSOR OS MISTHON ADIKIAS ÊGAPÊSEN
[2,16] ELEGXIN DE ESKHEN IDIAS PARANOMIAS UPOZUGION APHÔNON EN ANTHRÔPOU PHÔNÊ PHTHEGXAMENON EKÔLUSEN TÊN TOU PROPHÊTOU PARAPHRONIAN
[2,17] OUTOI EISIN PÊGAI ANUDROI a=KAI a=OMIKHLAI b=NEPHELAI UPO LAILAPOS ELAUNOMENAI OIS O ZOPHOS TOU SKOTOUS b=EIS b=AIÔNA TETÊRÊTAI
[2,18] UPEROGKA GAR MATAIOTÊTOS PHTHEGGOMENOI DELEAZOUSIN EN EPITHUMIAIS SARKOS k=EN ASELGEIAIS TOUS a=OLIGÔS b=ONTÔS a=APOPHEUGONTAS b=APOPHUGONTAS TOUS EN PLANÊ ANASTREPHOMENOUS
[2,19] ELEUTHERIAN AUTOIS EPAGGELLOMENOI AUTOI DOULOI UPARKHONTES TÊS PHTHORAS Ô GAR TIS ÊTTÊTAI TOUTÔ b=KAI DEDOULÔTAI
[2,20] EI GAR APOPHUGONTES TA MIASMATA TOU KOSMOU EN EPIGNÔSEI TOU KURIOU a=[ÊMÔN] KAI SÔTÊROS IÊSOU KHRISTOU TOUTOIS DE PALIN EMPLAKENTES ÊTTÔNTAI GEGONEN AUTOIS TA ESKHATA KHEIRONA TÔN PRÔTÔN
[2,21] KREITTON GAR ÊN AUTOIS MÊ EPEGNÔKENAI TÊN ODON TÊS DIKAIOSUNÊS Ê EPIGNOUSIN a=UPOSTREPSAI b=EPISTREPSAI EK TÊS PARADOTHEISÊS AUTOIS AGIAS ENTOLÊS
[2,22] SUMBEBÊKEN b=DE AUTOIS TO TÊS ALÊTHOUS PAROIMIAS KUÔN EPISTREPSAS EPI TO IDION EXERAMA KAI US LOUSAMENÊ EIS a=KULISMON b=KULISMA BORBOROU
[3,1] TAUTÊN ÊDÊ AGAPÊTOI DEUTERAN UMIN GRAPHÔ EPISTOLÊN EN AIS DIEGEIRÔ UMÔN EN UPOMNÊSEI TÊN EILIKRINÊ DIANOIAN
[3,2] MNÊSTHÊNAI TÔN PROEIRÊMENÔN RÊMATÔN UPO TÔN AGIÔN PROPHÊTÔN KAI TÊS TÔN APOSTOLÔN am=UMÔN tk=ÊMÔN ENTOLÊS TOU KURIOU KAI SÔTÊROS
[3,3] TOUTO PRÔTON GINÔSKONTES OTI ELEUSONTAI EP a=ESKHATÔN b=ESKHATOU TÔN ÊMERÔN a=[EN] a=EMPAIGMONÊ EMPAIKTAI KATA TAS IDIAS tk=AUTÔN EPITHUMIAS am=AUTÔN POREUOMENOI
[3,4] KAI LEGONTES POU ESTIN Ê EPAGGELIA TÊS PAROUSIAS AUTOU APH ÊS GAR OI PATERES EKOIMÊTHÊSAN PANTA OUTÔS DIAMENEI AP ARKHÊS KTISEÔS
[3,5] LANTHANEI GAR AUTOUS TOUTO THELONTAS OTI OURANOI ÊSAN EKPALAI KAI GÊ EX UDATOS KAI DI UDATOS SUNESTÔSA TÔ TOU THEOU LOGÔ
[3,6] DI ÔN O TOTE KOSMOS UDATI KATAKLUSTHEIS APÔLETO
[3,7] OI DE NUN OURANOI KAI Ê GÊ amk=TÔ ak=AUTÔ mt=AUTOU LOGÔ TETHÊSAURISMENOI EISIN PURI TÊROUMENOI EIS ÊMERAN KRISEÔS KAI APÔLEIAS TÔN ASEBÔN ANTHRÔPÔN
[3,8] EN DE TOUTO MÊ LANTHANETÔ UMAS AGAPÊTOI OTI MIA ÊMERA PARA KURIÔ ÔS KHILIA ETÊ KAI KHILIA ETÊ ÔS ÊMERA MIA
[3,9] OU BRADUNEI b=O KURIOS TÊS EPAGGELIAS ÔS TINES BRADUTÊTA ÊGOUNTAI ALLA MAKROTHUMEI EIS a=UMAS b=ÊMAS MÊ BOULOMENOS TINAS APOLESTHAI ALLA PANTAS EIS METANOIAN KHÔRÊSAI
[3,10] ÊXEI DE b=Ê ÊMERA KURIOU ÔS KLEPTÊS EN b=NUKTI b=EN Ê OI OURANOI ROIZÊDON PARELEUSONTAI STOIKHEIA DE KAUSOUMENA a=LUTHÊSETAI b=LUTHÊSONTAI KAI GÊ KAI TA EN AUTÊ ERGA a=EURETHÊSETAI b=KATAKAÊSETAI
[3,11] TOUTÔN a=OUTÔS b=OUN PANTÔN LUOMENÔN POTAPOUS DEI UPARKHEIN a=[UMAS] b=UMAS EN AGIAIS ANASTROPHAIS KAI EUSEBEIAIS
[3,12] PROSDOKÔNTAS KAI SPEUDONTAS TÊN PAROUSIAN TÊS TOU THEOU ÊMERAS DI ÊN OURANOI PUROUMENOI LUTHÊSONTAI KAI STOIKHEIA KAUSOUMENA TÊKETAI
[3,13] KAINOUS DE OURANOUS KAI GÊN KAINÊN KATA TO EPAGGELMA AUTOU PROSDOKÔMEN EN OIS DIKAIOSUNÊ KATOIKEI
[3,14] DIO AGAPÊTOI TAUTA PROSDOKÔNTES SPOUDASATE ASPILOI KAI AMÔMÊTOI AUTÔ EURETHÊNAI EN EIRÊNÊ
[3,15] KAI TÊN TOU KURIOU ÊMÔN MAKROTHUMIAN SÔTÊRIAN ÊGEISTHE KATHÔS KAI O AGAPÊTOS ÊMÔN ADELPHOS PAULOS KATA TÊN b=AUTÔ DOTHEISAN a=AUTÔ SOPHIAN EGRAPSEN UMIN
[3,16] ÔS KAI EN PASAIS b=TAIS EPISTOLAIS LALÔN EN AUTAIS PERI TOUTÔN EN a=AIS b=OIS ESTIN DUSNOÊTA TINA A OI AMATHEIS KAI ASTÊRIKTOI STREBLOUSIN ÔS KAI TAS LOIPAS GRAPHAS PROS TÊN IDIAN AUTÔN APÔLEIAN
[3,17] UMEIS OUN AGAPÊTOI PROGINÔSKONTES PHULASSESTHE INA MÊ TÊ TÔN ATHESMÔN PLANÊ SUNAPAKHTHENTES EKPESÊTE TOU IDIOU STÊRIGMOU
[3,18] AUXANETE DE EN KHARITI KAI GNÔSEI TOU KURIOU ÊMÔN KAI SÔTÊROS IÊSOU KHRISTOU AUTÔ Ê DOXA KAI NUN KAI EIS ÊMERAN AIÔNOS a=[AMÊN] b=AMÊN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário