terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 2 timóteo*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS TIMOTHEON tk=EPISTOLÊ tk=DEUTERA am=B
[1,1] PAULOS APOSTOLOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU DIA THELÊMATOS THEOU KAT EPAGGELIAN ZÔÊS TÊS EN KHRISTÔ IÊSOU
[1,2] TIMOTHEÔ AGAPÊTÔ TEKNÔ KHARIS ELEOS EIRÊNÊ APO THEOU PATROS KAI KHRISTOU IÊSOU TOU KURIOU ÊMÔN
[1,3] KHARIN EKHÔ TÔ THEÔ Ô LATREUÔ APO PROGONÔN EN KATHARA SUNEIDÊSEI ÔS ADIALEIPTON EKHÔ TÊN PERI SOU MNEIAN EN TAIS DEÊSESIN MOU NUKTOS KAI ÊMERAS
[1,4] EPIPOTHÔN SE IDEIN MEMNÊMENOS SOU TÔN DAKRUÔN INA KHARAS PLÊRÔTHÔ
[1,5] UPOMNÊSIN a=LABÔN b=LAMBANÔN TÊS EN SOI ANUPOKRITOU PISTEÔS ÊTIS ENÔKÊSEN PRÔTON EN TÊ MAMMÊ SOU LÔIDI KAI TÊ MÊTRI SOU amk=EUNIKÊ t=EUNEIKÊ PEPEISMAI DE OTI KAI EN SOI
[1,6] DI ÊN AITIAN ANAMIMNÊSKÔ SE ANAZÔPUREIN TO KHARISMA TOU THEOU O ESTIN EN SOI DIA TÊS EPITHESEÔS TÔN KHEIRÔN MOU
[1,7] OU GAR EDÔKEN ÊMIN O THEOS PNEUMA DEILIAS ALLA DUNAMEÔS KAI AGAPÊS KAI SÔPHRONISMOU
[1,8] MÊ OUN EPAISKHUNTHÊS TO MARTURION TOU KURIOU ÊMÔN MÊDE EME TON DESMION AUTOU ALLA SUGKAKOPATHÊSON TÔ EUAGGELIÔ KATA DUNAMIN THEOU
[1,9] TOU SÔSANTOS ÊMAS KAI KALESANTOS KLÊSEI AGIA OU KATA TA ERGA ÊMÔN ALLA a=KATA b=KAT IDIAN PROTHESIN KAI KHARIN TÊN DOTHEISAN ÊMIN EN KHRISTÔ IÊSOU PRO KHRONÔN AIÔNIÔN
[1,10] PHANERÔTHEISAN DE NUN DIA TÊS EPIPHANEIAS TOU SÔTÊROS ÊMÔN b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU KATARGÊSANTOS MEN TON THANATON PHÔTISANTOS DE ZÔÊN KAI APHTHARSIAN DIA TOU EUAGGELIOU
[1,11] EIS O ETETHÊN EGÔ KÊRUX KAI APOSTOLOS KAI DIDASKALOS b=ETHNÔN
[1,12] DI ÊN AITIAN KAI TAUTA PASKHÔ ALL OUK EPAISKHUNOMAI OIDA GAR Ô PEPISTEUKA KAI PEPEISMAI OTI DUNATOS ESTIN TÊN PARATHÊKÊN MOU PHULAXAI EIS EKEINÊN TÊN ÊMERAN
[1,13] UPOTUPÔSIN EKHE UGIAINONTÔN LOGÔN ÔN PAR EMOU ÊKOUSAS EN PISTEI KAI AGAPÊ TÊ EN KHRISTÔ IÊSOU
[1,14] TÊN KALÊN am=PARATHÊKÊN tk=PARAKATATHÊKÊN PHULAXON DIA PNEUMATOS AGIOU TOU ENOIKOUNTOS EN ÊMIN
[1,15] OIDAS TOUTO OTI APESTRAPHÊSAN ME PANTES OI EN TÊ ASIA ÔN ESTIN am=PHUGELOS tk=PHUGELLOS KAI ERMOGENÊS
[1,16] DÔÊ ELEOS O KURIOS TÔ ONÊSIPHOROU OIKÔ OTI POLLAKIS ME ANEPSUXEN KAI TÊN ALUSIN MOU OUK am=EPAISKHUNTHÊ tk=EPÊSKHUNTHÊ
[1,17] ALLA GENOMENOS EN RÔMÊ a=SPOUDAIÔS b=SPOUDAIOTERON EZÊTÊSEN ME KAI EUREN
[1,18] DÔÊ AUTÔ O KURIOS EUREIN ELEOS PARA KURIOU EN EKEINÊ TÊ ÊMERA KAI OSA EN EPHESÔ DIÊKONÊSEN BELTION SU GINÔSKEIS
[2,1] SU OUN TEKNON MOU ENDUNAMOU EN TÊ KHARITI TÊ EN KHRISTÔ IÊSOU
[2,2] KAI A ÊKOUSAS PAR EMOU DIA POLLÔN MARTURÔN TAUTA PARATHOU PISTOIS ANTHRÔPOIS OITINES IKANOI ESONTAI KAI ETEROUS DIDAXAI
[2,3] a=SUGKAKOPATHÊSON b=SU b=OUN b=KAKOPATHÊSON ÔS KALOS STRATIÔTÊS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU
[2,4] OUDEIS STRATEUOMENOS EMPLEKETAI TAIS TOU BIOU PRAGMATEIAIS INA TÔ STRATOLOGÊSANTI ARESÊ
[2,5] EAN DE KAI ATHLÊ TIS OU STEPHANOUTAI EAN MÊ NOMIMÔS ATHLÊSÊ
[2,6] TON KOPIÔNTA GEÔRGON DEI PRÔTON TÔN KARPÔN METALAMBANEIN
[2,7] NOEI a=O b=A LEGÔ a=DÔSEI b=DÔÊ GAR SOI O KURIOS SUNESIN EN PASIN
[2,8] MNÊMONEUE IÊSOUN KHRISTON EGÊGERMENON EK NEKRÔN EK SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KATA TO EUAGGELION MOU
[2,9] EN Ô KAKOPATHÔ MEKHRI DESMÔN ÔS KAKOURGOS a=ALLA b=ALL O LOGOS TOU THEOU OU DEDETAI
[2,10] DIA TOUTO PANTA UPOMENÔ DIA TOUS EKLEKTOUS INA KAI AUTOI SÔTÊRIAS TUKHÔSIN TÊS EN KHRISTÔ IÊSOU META DOXÊS AIÔNIOU
[2,11] PISTOS O LOGOS EI GAR SUNAPETHANOMEN KAI SUZÊSOMEN
[2,12] EI UPOMENOMEN KAI SUMBASILEUSOMEN EI a=ARNÊSOMETHA b=ARNOUMETHA KAKEINOS ARNÊSETAI ÊMAS
[2,13] EI APISTOUMEN EKEINOS PISTOS MENEI ARNÊSASTHAI a=GAR EAUTON OU DUNATAI
[2,14] TAUTA UPOMIMNÊSKE DIAMARTUROMENOS ENÔPION TOU a=THEOU b=KURIOU MÊ LOGOMAKHEIN a=EP b=EIS OUDEN KHRÊSIMON EPI KATASTROPHÊ TÔN AKOUONTÔN
[2,15] SPOUDASON SEAUTON DOKIMON PARASTÊSAI TÔ THEÔ ERGATÊN ANEPAISKHUNTON ORTHOTOMOUNTA TON LOGON TÊS ALÊTHEIAS
[2,16] TAS DE BEBÊLOUS KENOPHÔNIAS PERIISTASO EPI PLEION GAR PROKOPSOUSIN ASEBEIAS
[2,17] KAI O LOGOS AUTÔN ÔS GAGGRAINA NOMÊN EXEI ÔN ESTIN UMENAIOS KAI PHILÊTOS
[2,18] OITINES PERI TÊN ALÊTHEIAN ÊSTOKHÊSAN LEGONTES a=[TÊN] b=TÊN ANASTASIN ÊDÊ GEGONENAI KAI ANATREPOUSIN TÊN TINÔN PISTIN
[2,19] O MENTOI STEREOS THEMELIOS TOU THEOU ESTÊKEN EKHÔN TÊN SPHRAGIDA TAUTÊN EGNÔ KURIOS TOUS ONTAS AUTOU KAI APOSTÊTÔ APO ADIKIAS PAS O ONOMAZÔN TO ONOMA am=KURIOU tk=KHRISTOU
[2,20] EN MEGALÊ DE OIKIA OUK ESTIN MONON SKEUÊ KHRUSA KAI ARGURA ALLA KAI XULINA KAI OSTRAKINA KAI A MEN EIS TIMÊN A DE EIS ATIMIAN
[2,21] EAN OUN TIS EKKATHARÊ EAUTON APO TOUTÔN ESTAI SKEUOS EIS TIMÊN ÊGIASMENON b=KAI EUKHRÊSTON TÔ DESPOTÊ EIS PAN ERGON AGATHON ÊTOIMASMENON
[2,22] TAS DE NEÔTERIKAS EPITHUMIAS PHEUGE DIÔKE DE DIKAIOSUNÊN PISTIN AGAPÊN EIRÊNÊN META TÔN EPIKALOUMENÔN TON KURION EK KATHARAS KARDIAS
[2,23] TAS DE MÔRAS KAI APAIDEUTOUS ZÊTÊSEIS PARAITOU EIDÔS OTI GENNÔSIN MAKHAS
[2,24] DOULON DE KURIOU OU DEI MAKHESTHAI a=ALLA b=ALL ÊPION EINAI PROS PANTAS DIDAKTIKON ANEXIKAKON
[2,25] EN a=PRAUTÊTI b=PRAOTÊTI PAIDEUONTA TOUS ANTIDIATITHEMENOUS MÊPOTE a=DÔÊ b=DÔ AUTOIS O THEOS METANOIAN EIS EPIGNÔSIN ALÊTHEIAS
[2,26] KAI ANANÊPSÔSIN EK TÊS TOU DIABOLOU PAGIDOS EZÔGRÊMENOI UP AUTOU EIS TO EKEINOU THELÊMA
[3,1] TOUTO DE GINÔSKE OTI EN ESKHATAIS ÊMERAIS ENSTÊSONTAI KAIROI KHALEPOI
[3,2] ESONTAI GAR OI ANTHRÔPOI PHILAUTOI PHILARGUROI ALAZONES UPERÊPHANOI BLASPHÊMOI GONEUSIN APEITHEIS AKHARISTOI ANOSIOI
[3,3] ASTORGOI ASPONDOI DIABOLOI AKRATEIS ANÊMEROI APHILAGATHOI
[3,4] PRODOTAI PROPETEIS TETUPHÔMENOI PHILÊDONOI MALLON Ê PHILOTHEOI
[3,5] EKHONTES MORPHÔSIN EUSEBEIAS TÊN DE DUNAMIN AUTÊS ÊRNÊMENOI KAI TOUTOUS APOTREPOU
[3,6] EK TOUTÔN GAR EISIN OI ENDUNONTES EIS TAS OIKIAS KAI a=AIKHMALÔTIZONTES b=AIKHMALÔTEUONTES tk=TA GUNAIKARIA SESÔREUMENA AMARTIAIS AGOMENA EPITHUMIAIS POIKILAIS
[3,7] PANTOTE MANTHANONTA KAI MÊDEPOTE EIS EPIGNÔSIN ALÊTHEIAS ELTHEIN DUNAMENA
[3,8] ON TROPON DE IANNÊS KAI IAMBRÊS ANTESTÊSAN MÔUSEI OUTÔS KAI OUTOI ANTHISTANTAI TÊ ALÊTHEIA ANTHRÔPOI KATEPHTHARMENOI TON NOUN ADOKIMOI PERI TÊN PISTIN
[3,9] ALL OU PROKOPSOUSIN EPI PLEION Ê GAR ANOIA AUTÔN EKDÊLOS ESTAI PASIN ÔS KAI Ê EKEINÔN EGENETO
[3,10] SU DE a=PARÊKOLOUTHÊSAS b=PARÊKOLOUTHÊKAS MOU TÊ DIDASKALIA TÊ AGÔGÊ TÊ PROTHESEI TÊ PISTEI TÊ MAKROTHUMIA TÊ AGAPÊ TÊ UPOMONÊ
[3,11] TOIS DIÔGMOIS TOIS PATHÊMASIN OIA MOI EGENETO EN ANTIOKHEIA EN IKONIÔ EN LUSTROIS OIOUS DIÔGMOUS UPÊNEGKA KAI EK PANTÔN ME ERRUSATO O KURIOS
[3,12] KAI PANTES DE OI THELONTES EUSEBÔS ZÊN EN KHRISTÔ IÊSOU DIÔKHTHÊSONTAI
[3,13] PONÊROI DE ANTHRÔPOI KAI GOÊTES PROKOPSOUSIN EPI TO KHEIRON PLANÔNTES KAI PLANÔMENOI
[3,14] SU DE MENE EN OIS EMATHES KAI EPISTÔTHÊS EIDÔS PARA a=TINÔN b=TINOS EMATHES
[3,15] KAI OTI APO BREPHOUS a=[TA] b=TA IERA GRAMMATA OIDAS TA DUNAMENA SE SOPHISAI EIS SÔTÊRIAN DIA PISTEÔS TÊS EN KHRISTÔ IÊSOU
[3,16] PASA GRAPHÊ THEOPNEUSTOS KAI ÔPHELIMOS PROS DIDASKALIAN PROS a=ELEGMON b=ELEGKHON PROS EPANORTHÔSIN PROS PAIDEIAN TÊN EN DIKAIOSUNÊ
[3,17] INA ARTIOS Ê O TOU THEOU ANTHRÔPOS PROS PAN ERGON AGATHON EXÊRTISMENOS
[4,1] DIAMARTUROMAI b=OUN b=EGÔ ENÔPION TOU THEOU KAI b=TOU b=KURIOU b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU TOU MELLONTOS KRINEIN ZÔNTAS KAI NEKROUS a=KAI b=KATA TÊN EPIPHANEIAN AUTOU KAI TÊN BASILEIAN AUTOU
[4,2] KÊRUXON TON LOGON EPISTÊTHI EUKAIRÔS AKAIRÔS ELEGXON EPITIMÊSON PARAKALESON EN PASÊ MAKROTHUMIA KAI DIDAKHÊ
[4,3] ESTAI GAR KAIROS OTE TÊS UGIAINOUSÊS DIDASKALIAS OUK ANEXONTAI ALLA KATA TAS b=EPITHUMIAS b=TAS IDIAS a=EPITHUMIAS EAUTOIS EPISÔREUSOUSIN DIDASKALOUS KNÊTHOMENOI TÊN AKOÊN
[4,4] KAI APO MEN TÊS ALÊTHEIAS TÊN AKOÊN APOSTREPSOUSIN EPI DE TOUS MUTHOUS EKTRAPÊSONTAI
[4,5] SU DE NÊPHE EN PASIN KAKOPATHÊSON ERGON POIÊSON EUAGGELISTOU TÊN DIAKONIAN SOU PLÊROPHORÊSON
[4,6] EGÔ GAR ÊDÊ SPENDOMAI KAI O KAIROS TÊS b=EMÊS ANALUSEÔS a=MOU EPHESTÊKEN
[4,7] TON b=AGÔNA b=TON KALON a=AGÔNA ÊGÔNISMAI TON DROMON TETELEKA TÊN PISTIN TETÊRÊKA
[4,8] LOIPON APOKEITAI MOI O TÊS DIKAIOSUNÊS STEPHANOS ON APODÔSEI MOI O KURIOS EN EKEINÊ TÊ ÊMERA O DIKAIOS KRITÊS OU MONON DE EMOI ALLA KAI a=PASI b=PASIN TOIS a=ÊGAPÊKOSI b=ÊGAPÊKOSIN TÊN EPIPHANEIAN AUTOU
[4,9] SPOUDASON ELTHEIN PROS ME TAKHEÔS
[4,10] DÊMAS GAR ME EGKATELIPEN AGAPÊSAS TON NUN AIÔNA KAI EPOREUTHÊ EIS THESSALONIKÊN KRÊSKÊS EIS GALATIAN TITOS EIS DALMATIAN
[4,11] LOUKAS ESTIN MONOS MET EMOU MARKON ANALABÔN AGE META SEAUTOU ESTIN GAR MOI EUKHRÊSTOS EIS DIAKONIAN
[4,12] TUKHIKON DE APESTEILA EIS EPHESON
[4,13] TON mk=PHELONÊN at=PHAILONÊN ON APELIPON EN TRÔADI PARA KARPÔ ERKHOMENOS PHERE KAI TA BIBLIA MALISTA TAS MEMBRANAS
[4,14] ALEXANDROS O KHALKEUS POLLA MOI KAKA ENEDEIXATO a=APODÔSEI b=APODÔÊ AUTÔ O KURIOS KATA TA ERGA AUTOU
[4,15] ON KAI SU PHULASSOU LIAN GAR a=ANTESTÊ b=ANTHESTÊKEN TOIS ÊMETEROIS LOGOIS
[4,16] EN TÊ PRÔTÊ MOU APOLOGIA OUDEIS MOI a=PAREGENETO b=SUMPAREGENETO ALLA PANTES ME EGKATELIPON MÊ AUTOIS LOGISTHEIÊ
[4,17] O DE KURIOS MOI PARESTÊ KAI ENEDUNAMÔSEN ME INA DI EMOU TO KÊRUGMA PLÊROPHORÊTHÊ KAI a=AKOUSÔSIN b=AKOUSÊ PANTA TA ETHNÊ KAI ERRUSTHÊN EK STOMATOS LEONTOS
[4,18] b=KAI RUSETAI ME O KURIOS APO PANTOS ERGOU PONÊROU KAI SÔSEI EIS TÊN BASILEIAN AUTOU TÊN EPOURANION Ô Ê DOXA EIS TOUS AIÔNAS TÔN AIÔNÔN AMÊN
[4,19] ASPASAI PRISKAN KAI AKULAN KAI TON ONÊSIPHOROU OIKON
[4,20] ERASTOS EMEINEN EN KORINTHÔ TROPHIMON DE APELIPON EN MILÊTÔ ASTHENOUNTA
[4,21] SPOUDASON PRO KHEIMÔNOS ELTHEIN ASPAZETAI SE EUBOULOS KAI POUDÊS KAI LINOS KAI KLAUDIA KAI OI ADELPHOI PANTES
[4,22] O KURIOS b=IÊSOUS b=KHRISTOS META TOU PNEUMATOS SOU Ê KHARIS METH UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=TIMOTHEON t=DEUTERA t=TÊS t=EPHESIÔN t=EKKLÊSIAS t=PRÔTON t=EPISKOPON t=KHEIROTONÊTHENTA t=EGRAPHÊ t=APO t=RÔMÊS t=OTE t=EK t=DEUTEROU t=PARESTÊ t=PAULOS t=TÔ t=KAISARI t=NERÔNI] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário