terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 2 corintios*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS t=TOUS KORINTHIOUS tk=EPISTOLÊ tk=DEUTERA am=B
[1,1] PAULOS APOSTOLOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU DIA THELÊMATOS THEOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS TÊ EKKLÊSIA TOU THEOU TÊ OUSÊ EN KORINTHÔ SUN TOIS AGIOIS PASIN TOIS OUSIN EN OLÊ TÊ AKHAIA
[1,2] KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS ÊMÔN KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[1,3] EULOGÊTOS O THEOS KAI PATÊR TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU O PATÊR TÔN OIKTIRMÔN KAI THEOS PASÊS PARAKLÊSEÔS
[1,4] O PARAKALÔN ÊMAS EPI PASÊ TÊ THLIPSEI ÊMÔN EIS TO DUNASTHAI ÊMAS PARAKALEIN TOUS EN PASÊ THLIPSEI DIA TÊS PARAKLÊSEÔS ÊS PARAKALOUMETHA AUTOI UPO TOU THEOU
[1,5] OTI KATHÔS PERISSEUEI TA PATHÊMATA TOU KHRISTOU EIS ÊMAS OUTÔS DIA am=TOU KHRISTOU PERISSEUEI KAI Ê PARAKLÊSIS ÊMÔN
[1,6] EITE DE THLIBOMETHA UPER TÊS UMÔN PARAKLÊSEÔS KAI SÔTÊRIAS a=EITE a=PARAKALOUMETHA a=UPER TÊS a=UMÔN a=PARAKLÊSEÔS a=TÊS ENERGOUMENÊS EN UPOMONÊ TÔN AUTÔN PATHÊMATÔN ÔN KAI ÊMEIS PASKHOMEN m=KAI m=Ê m=ELPIS m=ÊMÔN m=BEBAIA m=UPER m=UMÔN b=EITE b=PARAKALOUMETHA b=UPER b=TÊS b=UMÔN b=PARAKLÊSEÔS KAI b=SÔTÊRIAS tk=KAI atk=Ê atk=ELPIS atk=ÊMÔN atk=BEBAIA atk=UPER atk=UMÔN
[1,7] EIDOTES OTI a=ÔS b=ÔSPER KOINÔNOI ESTE TÔN PATHÊMATÔN OUTÔS KAI TÊS PARAKLÊSEÔS
[1,8] OU GAR THELOMEN UMAS AGNOEIN ADELPHOI UPER TÊS THLIPSEÔS ÊMÔN TÊS GENOMENÊS b=ÊMIN EN TÊ ASIA OTI KATH UPERBOLÊN b=EBARÊTHÊMEN UPER DUNAMIN a=EBARÊTHÊMEN ÔSTE EXAPORÊTHÊNAI ÊMAS KAI TOU ZÊN
[1,9] ALLA AUTOI EN EAUTOIS TO APOKRIMA TOU THANATOU ESKHÊKAMEN INA MÊ PEPOITHOTES ÔMEN EPH EAUTOIS ALL EPI TÔ THEÔ TÔ EGEIRONTI TOUS NEKROUS
[1,10] OS EK TÊLIKOUTOU THANATOU ERRUSATO ÊMAS KAI a=RUSETAI b=RUETAI EIS ON ÊLPIKAMEN a=[OTI] b=OTI KAI ETI RUSETAI
[1,11] SUNUPOURGOUNTÔN KAI UMÔN UPER ÊMÔN TÊ DEÊSEI INA EK POLLÔN PROSÔPÔN TO EIS ÊMAS KHARISMA DIA POLLÔN EUKHARISTÊTHÊ UPER m=UMÔN atk=ÊMÔN
[1,12] Ê GAR KAUKHÊSIS ÊMÔN AUTÊ ESTIN TO MARTURION TÊS SUNEIDÊSEÔS ÊMÔN OTI EN APLOTÊTI KAI EILIKRINEIA a=TOU THEOU a=[KAI] OUK EN SOPHIA SARKIKÊ ALL EN KHARITI THEOU ANESTRAPHÊMEN EN TÔ KOSMÔ PERISSOTERÔS DE PROS UMAS
[1,13] OU GAR ALLA GRAPHOMEN UMIN ALL Ê A ANAGINÔSKETE Ê KAI EPIGINÔSKETE ELPIZÔ DE OTI b=KAI EÔS TELOUS EPIGNÔSESTHE
[1,14] KATHÔS KAI EPEGNÔTE ÊMAS APO MEROUS OTI KAUKHÊMA UMÔN ESMEN KATHAPER KAI UMEIS ÊMÔN EN TÊ ÊMERA TOU KURIOU a=[ÊMÔN] IÊSOU
[1,15] KAI TAUTÊ TÊ PEPOITHÊSEI EBOULOMÊN a=PROTERON m=ELTHEIN PROS UMAS m=TO atk=ELTHEIN b=PROTERON INA DEUTERAN KHARIN a=SKHÊTE b=EKHÊTE
[1,16] KAI DI UMÔN DIELTHEIN EIS MAKEDONIAN KAI PALIN APO MAKEDONIAS ELTHEIN PROS UMAS KAI UPH UMÔN PROPEMPHTHÊNAI EIS TÊN IOUDAIAN
[1,17] TOUTO OUN a=BOULOMENOS a=MÊTI b=BOULEUOMENOS b=MÊ b=TI ARA TÊ ELAPHRIA EKHRÊSAMÊN Ê A BOULEUOMAI KATA SARKA BOULEUOMAI INA Ê PAR EMOI TO NAI NAI KAI TO OU OU
[1,18] PISTOS DE O THEOS OTI O LOGOS ÊMÔN O PROS UMAS OUK a=ESTIN b=EGENETO NAI KAI OU
[1,19] O b=GAR TOU THEOU a=GAR UIOS IÊSOUS KHRISTOS O EN UMIN DI ÊMÔN KÊRUKHTHEIS DI EMOU KAI SILOUANOU KAI TIMOTHEOU OUK EGENETO NAI KAI OU ALLA NAI EN AUTÔ GEGONEN
[1,20] OSAI GAR EPAGGELIAI THEOU EN AUTÔ TO NAI a=DIO KAI a=DI b=EN a=AUTOU b=AUTÔ TO AMÊN TÔ THEÔ PROS DOXAN DI ÊMÔN
[1,21] O DE BEBAIÔN ÊMAS SUN UMIN EIS KHRISTON KAI KHRISAS ÊMAS THEOS
[1,22] O KAI SPHRAGISAMENOS ÊMAS KAI DOUS TON ARRABÔNA TOU PNEUMATOS EN TAIS KARDIAIS ÊMÔN
[1,23] EGÔ DE MARTURA TON THEON EPIKALOUMAI EPI TÊN EMÊN PSUKHÊN OTI PHEIDOMENOS UMÔN OUKETI ÊLTHON EIS KORINTHON
[1,24] OUKH OTI KURIEUOMEN UMÔN TÊS PISTEÔS ALLA SUNERGOI ESMEN TÊS KHARAS UMÔN TÊ GAR PISTEI ESTÊKATE
[2,1] EKRINA a=GAR b=DE EMAUTÔ TOUTO TO MÊ PALIN tk=ELTHEIN EN LUPÊ PROS UMAS am=ELTHEIN
[2,2] EI GAR EGÔ LUPÔ UMAS KAI TIS b=ESTIN O EUPHRAINÔN ME EI MÊ O LUPOUMENOS EX EMOU
[2,3] KAI EGRAPSA b=UMIN TOUTO AUTO INA MÊ ELTHÔN LUPÊN a=SKHÔ b=EKHÔ APH ÔN EDEI ME KHAIREIN PEPOITHÔS EPI PANTAS UMAS OTI Ê EMÊ KHARA PANTÔN UMÔN ESTIN
[2,4] EK GAR POLLÊS THLIPSEÔS KAI SUNOKHÊS KARDIAS EGRAPSA UMIN DIA POLLÔN DAKRUÔN OUKH INA LUPÊTHÊTE ALLA TÊN AGAPÊN INA GNÔTE ÊN EKHÔ PERISSOTERÔS EIS UMAS
[2,5] EI DE TIS LELUPÊKEN OUK EME LELUPÊKEN am=ALLA tk=ALL APO MEROUS INA MÊ EPIBARÔ PANTAS UMAS
[2,6] IKANON TÔ TOIOUTÔ Ê EPITIMIA AUTÊ Ê UPO TÔN PLEIONÔN
[2,7] ÔSTE TOUNANTION MALLON UMAS KHARISASTHAI KAI PARAKALESAI a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS TÊ PERISSOTERA LUPÊ KATAPOTHÊ O TOIOUTOS
[2,8] DIO PARAKALÔ UMAS KURÔSAI EIS AUTON AGAPÊN
[2,9] EIS TOUTO GAR KAI EGRAPSA INA GNÔ TÊN DOKIMÊN UMÔN EI EIS PANTA UPÊKOOI ESTE
[2,10] Ô DE TI KHARIZESTHE a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ KAI GAR EGÔ a=O a=KEKHARISMAI EI TI b=KEKHARISMAI b=Ô KEKHARISMAI DI UMAS EN PROSÔPÔ KHRISTOU
[2,11] INA MÊ PLEONEKTÊTHÔMEN UPO TOU SATANA OU GAR AUTOU TA NOÊMATA AGNOOUMEN
[2,12] ELTHÔN DE EIS TÊN TRÔADA EIS TO EUAGGELION TOU KHRISTOU KAI THURAS MOI ANEÔGMENÊS EN KURIÔ
[2,13] OUK ESKHÊKA ANESIN TÔ PNEUMATI MOU TÔ MÊ EUREIN ME TITON TON ADELPHON MOU ALLA APOTAXAMENOS AUTOIS EXÊLTHON EIS MAKEDONIAN
[2,14] TÔ DE THEÔ KHARIS TÔ PANTOTE THRIAMBEUONTI ÊMAS EN TÔ KHRISTÔ KAI TÊN OSMÊN TÊS GNÔSEÔS AUTOU PHANEROUNTI DI ÊMÔN EN PANTI TOPÔ
[2,15] OTI KHRISTOU EUÔDIA ESMEN TÔ THEÔ EN TOIS SÔZOMENOIS KAI EN TOIS APOLLUMENOIS
[2,16] OIS MEN OSMÊ a=EK THANATOU EIS THANATON OIS DE OSMÊ a=EK ZÔÊS EIS ZÔÊN KAI PROS TAUTA TIS IKANOS
[2,17] OU GAR ESMEN ÔS OI m=LOIPOI atk=POLLOI KAPÊLEUONTES TON LOGON TOU THEOU ALL ÔS EX EILIKRINEIAS ALL ÔS EK THEOU a=KATENANTI b=KATENÔPION b=TOU THEOU EN KHRISTÔ LALOUMEN
[3,1] ARKHOMETHA PALIN EAUTOUS SUNISTANEIN ak=Ê mt=EI MÊ KHRÊZOMEN ÔS TINES SUSTATIKÔN EPISTOLÔN PROS UMAS Ê EX UMÔN b=SUSTATIKÔN
[3,2] Ê EPISTOLÊ ÊMÔN UMEIS ESTE EGGEGRAMMENÊ EN TAIS KARDIAIS ÊMÔN GINÔSKOMENÊ KAI ANAGINÔSKOMENÊ UPO PANTÔN ANTHRÔPÔN
[3,3] PHANEROUMENOI OTI ESTE EPISTOLÊ KHRISTOU DIAKONÊTHEISA UPH ÊMÔN EGGEGRAMMENÊ OU MELANI ALLA PNEUMATI THEOU ZÔNTOS OUK EN PLAXIN LITHINAIS ALL EN PLAXIN am=KARDIAIS tk=KARDIAS SARKINAIS
[3,4] PEPOITHÊSIN DE TOIAUTÊN EKHOMEN DIA TOU KHRISTOU PROS TON THEON
[3,5] OUKH OTI b=IKANOI b=ESMEN APH EAUTÔN a=IKANOI a=ESMEN LOGISASTHAI TI ÔS EX EAUTÔN ALL Ê IKANOTÊS ÊMÔN EK TOU THEOU
[3,6] OS KAI IKANÔSEN ÊMAS DIAKONOUS KAINÊS DIATHÊKÊS OU GRAMMATOS ALLA PNEUMATOS TO GAR GRAMMA a=APOKTENNEI m=APOKTENEI tk=APOKTEINEI TO DE PNEUMA ZÔOPOIEI
[3,7] EI DE Ê DIAKONIA TOU THANATOU EN GRAMMASIN ENTETUPÔMENÊ b=EN LITHOIS EGENÊTHÊ EN DOXÊ ÔSTE MÊ DUNASTHAI ATENISAI TOUS UIOUS ISRAÊL EIS TO PROSÔPON am=MÔUSEÔS tk=MÔSEÔS DIA TÊN DOXAN TOU PROSÔPOU AUTOU TÊN KATARGOUMENÊN
[3,8] PÔS OUKHI MALLON Ê DIAKONIA TOU PNEUMATOS ESTAI EN DOXÊ
[3,9] EI GAR a=TÊ b=Ê DIAKONIA TÊS KATAKRISEÔS DOXA POLLÔ MALLON PERISSEUEI Ê DIAKONIA TÊS DIKAIOSUNÊS b=EN DOXÊ
[3,10] KAI GAR am=OU tk=OUDE DEDOXASTAI TO DEDOXASMENON EN TOUTÔ TÔ MEREI a=EINEKEN b=ENEKEN TÊS UPERBALLOUSÊS DOXÊS
[3,11] EI GAR TO KATARGOUMENON DIA DOXÊS POLLÔ MALLON TO MENON EN DOXÊ
[3,12] EKHONTES OUN TOIAUTÊN ELPIDA POLLÊ PARRÊSIA KHRÔMETHA
[3,13] KAI OU KATHAPER am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS ETITHEI KALUMMA EPI TO PROSÔPON a=AUTOU b=EAUTOU PROS TO MÊ ATENISAI TOUS UIOUS ISRAÊL EIS TO TELOS TOU KATARGOUMENOU
[3,14] a=ALLA b=ALL EPÔRÔTHÊ TA NOÊMATA AUTÔN AKHRI GAR TÊS SÊMERON a=ÊMERAS TO AUTO KALUMMA EPI TÊ ANAGNÔSEI TÊS PALAIAS DIATHÊKÊS MENEI MÊ ANAKALUPTOMENON a=OTI b=O b=TI EN KHRISTÔ KATARGEITAI
[3,15] ALL EÔS SÊMERON ÊNIKA a=AN b=ANAGINÔSKETAI a=ANAGINÔSKÊTAI am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS KALUMMA EPI TÊN KARDIAN AUTÔN KEITAI
[3,16] ÊNIKA a=DE b=D a=EAN b=AN EPISTREPSÊ PROS KURION PERIAIREITAI TO KALUMMA
[3,17] O DE KURIOS TO PNEUMA ESTIN OU DE TO PNEUMA KURIOU b=EKEI ELEUTHERIA
[3,18] ÊMEIS DE PANTES ANAKEKALUMMENÔ PROSÔPÔ TÊN DOXAN KURIOU KATOPTRIZOMENOI TÊN AUTÊN EIKONA METAMORPHOUMETHA APO DOXÊS EIS DOXAN KATHAPER APO KURIOU PNEUMATOS
[4,1] DIA TOUTO EKHONTES TÊN DIAKONIAN TAUTÊN KATHÔS ÊLEÊTHÊMEN OUK a=EGKAKOUMEN b=EKKAKOUMEN
[4,2] am=ALLA tk=ALL APEIPAMETHA TA KRUPTA TÊS AISKHUNÊS MÊ PERIPATOUNTES EN PANOURGIA MÊDE DOLOUNTES TON LOGON TOU THEOU ALLA TÊ PHANERÔSEI TÊS ALÊTHEIAS a=SUNISTANONTES b=SUNISTÔNTES EAUTOUS PROS PASAN SUNEIDÊSIN ANTHRÔPÔN ENÔPION TOU THEOU
[4,3] EI DE KAI ESTIN KEKALUMMENON TO EUAGGELION ÊMÔN EN TOIS APOLLUMENOIS ESTIN KEKALUMMENON
[4,4] EN OIS O THEOS TOU AIÔNOS TOUTOU ETUPHLÔSEN TA NOÊMATA TÔN APISTÔN EIS TO MÊ AUGASAI b=AUTOIS TON PHÔTISMON TOU EUAGGELIOU TÊS DOXÊS TOU KHRISTOU OS ESTIN EIKÔN TOU THEOU
[4,5] OU GAR EAUTOUS KÊRUSSOMEN ALLA b=KHRISTON IÊSOUN a=KHRISTON KURION EAUTOUS DE DOULOUS UMÔN DIA IÊSOUN
[4,6] OTI O THEOS O EIPÔN EK SKOTOUS PHÔS a=LAMPSEI b=LAMPSAI OS ELAMPSEN EN TAIS KARDIAIS ÊMÔN PROS PHÔTISMON TÊS GNÔSEÔS TÊS DOXÊS TOU THEOU EN PROSÔPÔ a=[IÊSOU] b=IÊSOU KHRISTOU
[4,7] EKHOMEN DE TON THÊSAURON TOUTON EN OSTRAKINOIS SKEUESIN INA Ê UPERBOLÊ TÊS DUNAMEÔS Ê TOU THEOU KAI MÊ EX ÊMÔN
[4,8] EN PANTI THLIBOMENOI ALL OU STENOKHÔROUMENOI APOROUMENOI ALL OUK EXAPOROUMENOI
[4,9] DIÔKOMENOI ALL OUK EGKATALEIPOMENOI KATABALLOMENOI ALL OUK APOLLUMENOI
[4,10] PANTOTE TÊN NEKRÔSIN TOU b=KURIOU IÊSOU EN TÔ SÔMATI PERIPHERONTES INA KAI Ê ZÔÊ TOU IÊSOU EN TÔ SÔMATI ÊMÔN PHANERÔTHÊ
[4,11] AEI GAR ÊMEIS OI ZÔNTES EIS THANATON PARADIDOMETHA DIA IÊSOUN INA KAI Ê ZÔÊ TOU IÊSOU PHANERÔTHÊ EN TÊ THNÊTÊ SARKI ÊMÔN
[4,12] ÔSTE O b=MEN THANATOS EN ÊMIN ENERGEITAI Ê DE ZÔÊ EN UMIN
[4,13] EKHONTES DE TO AUTO PNEUMA TÊS PISTEÔS KATA TO GEGRAMMENON EPISTEUSA DIO ELALÊSA KAI ÊMEIS PISTEUOMEN DIO KAI LALOUMEN
[4,14] EIDOTES OTI O EGEIRAS TON KURION IÊSOUN KAI ÊMAS a=SUN b=DIA IÊSOU EGEREI KAI PARASTÊSEI SUN UMIN
[4,15] TA GAR PANTA DI UMAS INA Ê KHARIS PLEONASASA DIA TÔN PLEIONÔN TÊN EUKHARISTIAN PERISSEUSÊ EIS TÊN DOXAN TOU THEOU
[4,16] DIO OUK a=EGKAKOUMEN b=EKKAKOUMEN ALL EI KAI O EXÔ ÊMÔN ANTHRÔPOS DIAPHTHEIRETAI ALL O a=ESÔ a=ÊMÔN b=ESÔTHEN ANAKAINOUTAI ÊMERA KAI ÊMERA
[4,17] TO GAR PARAUTIKA ELAPHRON TÊS THLIPSEÔS ÊMÔN KATH UPERBOLÊN EIS UPERBOLÊN AIÔNION BAROS DOXÊS KATERGAZETAI ÊMIN
[4,18] MÊ SKOPOUNTÔN ÊMÔN TA BLEPOMENA ALLA TA MÊ BLEPOMENA TA GAR BLEPOMENA PROSKAIRA TA DE MÊ BLEPOMENA AIÔNIA
[5,1] OIDAMEN GAR OTI EAN Ê EPIGEIOS ÊMÔN OIKIA TOU SKÊNOUS KATALUTHÊ OIKODOMÊN EK THEOU EKHOMEN OIKIAN AKHEIROPOIÊTON AIÔNION EN TOIS OURANOIS
[5,2] KAI GAR EN TOUTÔ STENAZOMEN TO OIKÊTÊRION ÊMÔN TO EX OURANOU EPENDUSASTHAI EPIPOTHOUNTES
[5,3] a=EI a=GE b=EIGE KAI a=EKDUSAMENOI b=ENDUSAMENOI OU GUMNOI EURETHÊSOMETHA
[5,4] KAI GAR OI ONTES EN TÔ SKÊNEI STENAZOMEN BAROUMENOI amk=EPH amk=Ô t=EPEIDÊ OU THELOMEN EKDUSASTHAI ALL EPENDUSASTHAI INA KATAPOTHÊ TO THNÊTON UPO TÊS ZÔÊS
[5,5] O DE KATERGASAMENOS ÊMAS EIS AUTO TOUTO THEOS O b=KAI DOUS ÊMIN TON ARRABÔNA TOU PNEUMATOS
[5,6] THARROUNTES OUN PANTOTE KAI EIDOTES OTI ENDÊMOUNTES EN TÔ SÔMATI EKDÊMOUMEN APO TOU KURIOU
[5,7] DIA PISTEÔS GAR PERIPATOUMEN OU DIA EIDOUS
[5,8] THARROUMEN DE KAI EUDOKOUMEN MALLON EKDÊMÊSAI EK TOU SÔMATOS KAI ENDÊMÊSAI PROS TON KURION
[5,9] DIO KAI PHILOTIMOUMETHA EITE ENDÊMOUNTES EITE EKDÊMOUNTES EUARESTOI AUTÔ EINAI
[5,10] TOUS GAR PANTAS ÊMAS PHANERÔTHÊNAI DEI EMPROSTHEN TOU BÊMATOS TOU KHRISTOU INA KOMISÊTAI EKASTOS TA DIA TOU SÔMATOS PROS A EPRAXEN EITE AGATHON EITE a=PHAULON b=KAKON
[5,11] EIDOTES OUN TON PHOBON TOU KURIOU ANTHRÔPOUS PEITHOMEN THEÔ DE PEPHANERÔMETHA ELPIZÔ DE KAI EN TAIS SUNEIDÊSESIN UMÔN PEPHANERÔSTHAI
[5,12] OU b=GAR PALIN EAUTOUS SUNISTANOMEN UMIN ALLA APHORMÊN DIDONTES UMIN KAUKHÊMATOS UPER ÊMÔN INA EKHÊTE PROS TOUS EN PROSÔPÔ KAUKHÔMENOUS KAI a=MÊ a=EN b=OU KARDIA
[5,13] EITE GAR EXESTÊMEN THEÔ EITE SÔPHRONOUMEN UMIN
[5,14] Ê GAR AGAPÊ TOU KHRISTOU SUNEKHEI ÊMAS KRINANTAS TOUTO OTI m=[EI] tk=EI EIS UPER PANTÔN APETHANEN ARA OI PANTES APETHANON
[5,15] KAI UPER PANTÔN APETHANEN INA OI ZÔNTES MÊKETI EAUTOIS ZÔSIN ALLA TÔ UPER AUTÔN APOTHANONTI KAI EGERTHENTI
[5,16] ÔSTE ÊMEIS APO TOU NUN OUDENA OIDAMEN KATA SARKA EI b=DE KAI EGNÔKAMEN KATA SARKA KHRISTON ALLA NUN OUKETI GINÔSKOMEN
[5,17] ÔSTE EI TIS EN KHRISTÔ KAINÊ KTISIS TA ARKHAIA PARÊLTHEN IDOU GEGONEN KAINA b=TA b=PANTA
[5,18] TA DE PANTA EK TOU THEOU TOU KATALLAXANTOS ÊMAS EAUTÔ DIA b=IÊSOU KHRISTOU KAI DONTOS ÊMIN TÊN DIAKONIAN TÊS KATALLAGÊS
[5,19] ÔS OTI THEOS ÊN EN KHRISTÔ KOSMON KATALLASSÔN EAUTÔ MÊ LOGIZOMENOS AUTOIS TA PARAPTÔMATA AUTÔN KAI THEMENOS EN ÊMIN TON LOGON TÊS KATALLAGÊS
[5,20] UPER KHRISTOU OUN PRESBEUOMEN ÔS TOU THEOU PARAKALOUNTOS DI ÊMÔN DEOMETHA UPER KHRISTOU KATALLAGÊTE TÔ THEÔ
[5,21] TON b=GAR MÊ GNONTA AMARTIAN UPER ÊMÔN AMARTIAN EPOIÊSEN INA ÊMEIS am=GENÔMETHA tk=GINÔMETHA DIKAIOSUNÊ THEOU EN AUTÔ
[6,1] SUNERGOUNTES DE KAI PARAKALOUMEN MÊ EIS KENON TÊN KHARIN TOU THEOU DEXASTHAI UMAS
[6,2] LEGEI GAR KAIRÔ DEKTÔ EPÊKOUSA SOU KAI EN ÊMERA SÔTÊRIAS EBOÊTHÊSA SOI IDOU NUN KAIROS EUPROSDEKTOS IDOU NUN ÊMERA SÔTÊRIAS
[6,3] MÊDEMIAN EN MÊDENI DIDONTES PROSKOPÊN INA MÊ MÔMÊTHÊ Ê DIAKONIA
[6,4] ALL EN PANTI a=SUNISTANTES b=SUNISTÔNTES EAUTOUS ÔS THEOU DIAKONOI EN UPOMONÊ POLLÊ EN THLIPSESIN EN ANAGKAIS EN STENOKHÔRIAIS
[6,5] EN PLÊGAIS EN PHULAKAIS EN AKATASTASIAIS EN KOPOIS EN AGRUPNIAIS EN NÊSTEIAIS
[6,6] EN AGNOTÊTI EN GNÔSEI EN MAKROTHUMIA EN KHRÊSTOTÊTI EN PNEUMATI AGIÔ EN AGAPÊ ANUPOKRITÔ
[6,7] EN LOGÔ ALÊTHEIAS EN DUNAMEI THEOU DIA TÔN OPLÔN TÊS DIKAIOSUNÊS TÔN DEXIÔN KAI ARISTERÔN
[6,8] DIA DOXÊS KAI ATIMIAS DIA DUSPHÊMIAS KAI EUPHÊMIAS ÔS PLANOI KAI ALÊTHEIS
[6,9] ÔS AGNOOUMENOI KAI EPIGINÔSKOMENOI ÔS APOTHNÊSKONTES KAI IDOU ZÔMEN ÔS PAIDEUOMENOI KAI MÊ THANATOUMENOI
[6,10] ÔS LUPOUMENOI AEI DE KHAIRONTES ÔS PTÔKHOI POLLOUS DE PLOUTIZONTES ÔS MÊDEN EKHONTES KAI PANTA KATEKHONTES
[6,11] TO STOMA ÊMÔN ANEÔGEN PROS UMAS KORINTHIOI Ê KARDIA ÊMÔN PEPLATUNTAI
[6,12] OU STENOKHÔREISTHE EN ÊMIN STENOKHÔREISTHE DE EN TOIS SPLAGKHNOIS UMÔN
[6,13] TÊN DE AUTÊN ANTIMISTHIAN ÔS TEKNOIS LEGÔ PLATUNTHÊTE KAI UMEIS
[6,14] MÊ GINESTHE ETEROZUGOUNTES APISTOIS TIS GAR METOKHÊ DIKAIOSUNÊ KAI ANOMIA a=Ê TIS b=DE KOINÔNIA PHÔTI PROS SKOTOS
[6,15] TIS DE SUMPHÔNÊSIS a=KHRISTOU b=KHRISTÔ PROS k=BELIAL amt=BELIAR Ê TIS MERIS PISTÔ META APISTOU
[6,16] TIS DE SUGKATATHESIS NAÔ THEOU META EIDÔLÔN a=ÊMEIS b=UMEIS GAR NAOS THEOU a=ESMEN b=ESTE ZÔNTOS KATHÔS EIPEN O THEOS OTI ENOIKÊSÔ EN AUTOIS KAI EMPERIPATÊSÔ KAI ESOMAI AUTÔN THEOS KAI AUTOI ESONTAI a=MOU b=MOI LAOS
[6,17] DIO a=EXELTHATE b=EXELTHETE EK MESOU AUTÔN KAI APHORISTHÊTE LEGEI KURIOS KAI AKATHARTOU MÊ APTESTHE KAGÔ EISDEXOMAI UMAS
[6,18] KAI ESOMAI UMIN EIS PATERA KAI UMEIS ESESTHE MOI EIS UIOUS KAI THUGATERAS LEGEI KURIOS PANTOKRATÔR
[7,1] TAUTAS OUN EKHONTES TAS EPAGGELIAS AGAPÊTOI KATHARISÔMEN EAUTOUS APO PANTOS MOLUSMOU SARKOS KAI PNEUMATOS EPITELOUNTES AGIÔSUNÊN EN PHOBÔ THEOU
[7,2] KHÔRÊSATE ÊMAS OUDENA ÊDIKÊSAMEN OUDENA EPHTHEIRAMEN OUDENA EPLEONEKTÊSAMEN
[7,3] b=OU PROS KATAKRISIN a=OU LEGÔ PROEIRÊKA GAR OTI EN TAIS KARDIAIS ÊMÔN ESTE EIS TO SUNAPOTHANEIN KAI SUZÊN
[7,4] POLLÊ MOI PARRÊSIA PROS UMAS POLLÊ MOI KAUKHÊSIS UPER UMÔN PEPLÊRÔMAI TÊ PARAKLÊSEI UPERPERISSEUOMAI TÊ KHARA EPI PASÊ TÊ THLIPSEI ÊMÔN
[7,5] KAI GAR ELTHONTÔN ÊMÔN EIS MAKEDONIAN OUDEMIAN ESKHÊKEN ANESIN Ê SARX ÊMÔN ALL EN PANTI THLIBOMENOI EXÔTHEN MAKHAI ESÔTHEN PHOBOI
[7,6] ALL O PARAKALÔN TOUS TAPEINOUS PAREKALESEN ÊMAS O THEOS EN TÊ PAROUSIA TITOU
[7,7] OU MONON DE EN TÊ PAROUSIA AUTOU ALLA KAI EN TÊ PARAKLÊSEI Ê PAREKLÊTHÊ EPH UMIN ANAGGELLÔN ÊMIN TÊN UMÔN EPIPOTHÊSIN TON UMÔN ODURMON TON UMÔN ZÊLON UPER EMOU ÔSTE ME MALLON KHARÊNAI
[7,8] OTI EI KAI ELUPÊSA UMAS EN TÊ EPISTOLÊ OU METAMELOMAI EI KAI METEMELOMÊN BLEPÔ a=[GAR] b=GAR OTI Ê EPISTOLÊ EKEINÊ EI KAI PROS ÔRAN ELUPÊSEN UMAS
[7,9] NUN KHAIRÔ OUKH OTI ELUPÊTHÊTE ALL OTI ELUPÊTHÊTE EIS METANOIAN ELUPÊTHÊTE GAR KATA THEON INA EN MÊDENI ZÊMIÔTHÊTE EX ÊMÔN
[7,10] Ê GAR KATA THEON LUPÊ METANOIAN EIS SÔTÊRIAN AMETAMELÊTON a=ERGAZETAI b=KATERGAZETAI Ê DE TOU KOSMOU LUPÊ THANATON KATERGAZETAI
[7,11] IDOU GAR AUTO TOUTO TO KATA THEON LUPÊTHÊNAI b=UMAS POSÊN KATEIRGASATO UMIN SPOUDÊN ALLA APOLOGIAN ALLA AGANAKTÊSIN ALLA PHOBON ALLA EPIPOTHÊSIN ALLA ZÊLON am=ALLA tk=ALL EKDIKÊSIN atk=EN PANTI SUNESTÊSATE EAUTOUS AGNOUS EINAI b=EN TÔ PRAGMATI
[7,12] ARA EI KAI EGRAPSA UMIN OUKH a=ENEKEN b=EINEKEN TOU ADIKÊSANTOS OUDE a=ENEKEN b=EINEKEN TOU ADIKÊTHENTOS ALL a=ENEKEN b=EINEKEN TOU PHANERÔTHÊNAI TÊN SPOUDÊN k=ÊMÔN amt=UMÔN TÊN UPER k=UMÔN amt=ÊMÔN PROS UMAS ENÔPION TOU THEOU
[7,13] DIA TOUTO PARAKEKLÊMETHA EPI am=DE TÊ PARAKLÊSEI a=ÊMÔN b=UMÔN PERISSOTERÔS tk=DE MALLON EKHARÊMEN EPI TÊ KHARA TITOU OTI ANAPEPAUTAI TO PNEUMA AUTOU APO PANTÔN UMÔN
[7,14] OTI EI TI AUTÔ UPER UMÔN KEKAUKHÊMAI OU KATÊSKHUNTHÊN ALL ÔS PANTA EN ALÊTHEIA ELALÊSAMEN UMIN OUTÔS KAI Ê KAUKHÊSIS ÊMÔN Ê EPI TITOU ALÊTHEIA EGENÊTHÊ
[7,15] KAI TA SPLAGKHNA AUTOU PERISSOTERÔS EIS UMAS ESTIN ANAMIMNÊSKOMENOU TÊN PANTÔN UMÔN UPAKOÊN ÔS META PHOBOU KAI TROMOU EDEXASTHE AUTON
[7,16] KHAIRÔ k=OUN OTI EN PANTI THARRÔ EN UMIN
[8,1] GNÔRIZOMEN DE UMIN ADELPHOI TÊN KHARIN TOU THEOU TÊN DEDOMENÊN EN TAIS EKKLÊSIAIS TÊS MAKEDONIAS
[8,2] OTI EN POLLÊ DOKIMÊ THLIPSEÔS Ê PERISSEIA TÊS KHARAS AUTÔN KAI Ê KATA BATHOUS PTÔKHEIA AUTÔN EPERISSEUSEN EIS a=TO b=TON a=PLOUTOS b=PLOUTON TÊS APLOTÊTOS AUTÔN
[8,3] OTI KATA DUNAMIN MARTURÔ KAI a=PARA b=UPER DUNAMIN AUTHAIRETOI
[8,4] META POLLÊS PARAKLÊSEÔS DEOMENOI ÊMÔN TÊN KHARIN KAI TÊN KOINÔNIAN TÊS DIAKONIAS TÊS EIS TOUS AGIOUS tk=DEXASTHAI tk=ÊMAS
[8,5] KAI OU KATHÔS ÊLPISAMEN a=ALLA b=ALL EAUTOUS EDÔKAN PRÔTON TÔ KURIÔ KAI ÊMIN DIA THELÊMATOS THEOU
[8,6] EIS TO PARAKALESAI ÊMAS TITON INA KATHÔS PROENÊRXATO OUTÔS KAI EPITELESÊ EIS UMAS KAI TÊN KHARIN TAUTÊN
[8,7] ALL ÔSPER EN PANTI PERISSEUETE PISTEI KAI LOGÔ KAI GNÔSEI KAI PASÊ SPOUDÊ KAI TÊ EX a=ÊMÔN b=UMÔN EN a=UMIN b=ÊMIN AGAPÊ INA KAI EN TAUTÊ TÊ KHARITI PERISSEUÊTE
[8,8] OU KAT EPITAGÊN LEGÔ ALLA DIA TÊS ETERÔN SPOUDÊS KAI TO TÊS UMETERAS AGAPÊS GNÊSION DOKIMAZÔN
[8,9] GINÔSKETE GAR TÊN KHARIN TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU OTI DI UMAS EPTÔKHEUSEN PLOUSIOS ÔN INA UMEIS TÊ EKEINOU PTÔKHEIA PLOUTÊSÊTE
[8,10] KAI GNÔMÊN EN TOUTÔ DIDÔMI TOUTO GAR UMIN SUMPHEREI OITINES OU MONON TO POIÊSAI ALLA KAI TO THELEIN PROENÊRXASTHE APO PERUSI
[8,11] NUNI DE KAI TO POIÊSAI EPITELESATE OPÔS KATHAPER Ê PROTHUMIA TOU THELEIN OUTÔS KAI TO EPITELESAI EK TOU EKHEIN
[8,12] EI GAR Ê PROTHUMIA PROKEITAI KATHO EAN EKHÊ b=TIS EUPROSDEKTOS OU KATHO OUK EKHEI
[8,13] OU GAR INA ALLOIS ANESIS UMIN b=DE THLIPSIS ALL EX ISOTÊTOS EN TÔ NUN KAIRÔ TO UMÔN PERISSEUMA EIS TO EKEINÔN USTERÊMA
[8,14] INA KAI TO EKEINÔN PERISSEUMA GENÊTAI EIS TO UMÔN USTERÊMA OPÔS GENÊTAI ISOTÊS
[8,15] KATHÔS GEGRAPTAI O TO POLU OUK EPLEONASEN KAI O TO OLIGON OUK ÊLATTONÊSEN
[8,16] KHARIS DE TÔ THEÔ TÔ a=DONTI b=DIDONTI TÊN AUTÊN SPOUDÊN UPER UMÔN EN TÊ KARDIA TITOU
[8,17] OTI TÊN MEN PARAKLÊSIN EDEXATO SPOUDAIOTEROS DE UPARKHÔN AUTHAIRETOS EXÊLTHEN PROS UMAS
[8,18] SUNEPEMPSAMEN DE MET AUTOU TON ADELPHON OU O EPAINOS EN TÔ EUAGGELIÔ DIA PASÔN TÔN EKKLÊSIÔN
[8,19] OU MONON DE ALLA KAI KHEIROTONÊTHEIS UPO TÔN EKKLÊSIÔN SUNEKDÊMOS ÊMÔN SUN TÊ KHARITI TAUTÊ TÊ DIAKONOUMENÊ UPH ÊMÔN PROS TÊN a=[AUTOU] b=AUTOU TOU KURIOU DOXAN KAI PROTHUMIAN am=ÊMÔN tk=UMÔN
[8,20] STELLOMENOI TOUTO MÊ TIS ÊMAS MÔMÊSÊTAI EN TÊ ADROTÊTI TAUTÊ TÊ DIAKONOUMENÊ UPH ÊMÔN
[8,21] a=PRONOOUMEN a=GAR b=PRONOOUMENOI KALA OU MONON ENÔPION KURIOU ALLA KAI ENÔPION ANTHRÔPÔN
[8,22] SUNEPEMPSAMEN DE AUTOIS TON ADELPHON ÊMÔN ON EDOKIMASAMEN EN POLLOIS POLLAKIS SPOUDAION ONTA NUNI DE POLU SPOUDAIOTERON PEPOITHÊSEI POLLÊ TÊ EIS UMAS
[8,23] EITE UPER TITOU KOINÔNOS EMOS KAI EIS UMAS SUNERGOS EITE ADELPHOI ÊMÔN APOSTOLOI EKKLÊSIÔN DOXA KHRISTOU
[8,24] TÊN OUN ENDEIXIN TÊS AGAPÊS UMÔN KAI ÊMÔN KAUKHÊSEÔS UPER UMÔN EIS AUTOUS a=ENDEIKNUMENOI b=ENDEIXASTHE tk=KAI EIS PROSÔPON TÔN EKKLÊSIÔN
[9,1] PERI MEN GAR TÊS DIAKONIAS TÊS EIS TOUS AGIOUS PERISSON MOI ESTIN TO GRAPHEIN UMIN
[9,2] OIDA GAR TÊN PROTHUMIAN UMÔN ÊN UPER UMÔN KAUKHÔMAI MAKEDOSIN OTI AKHAIA PARESKEUASTAI APO PERUSI KAI a=TO b=O b=EX UMÔN ZÊLOS ÊRETHISEN TOUS PLEIONAS
[9,3] EPEMPSA DE TOUS ADELPHOUS INA MÊ TO KAUKHÊMA ÊMÔN TO UPER UMÔN KENÔTHÊ EN TÔ MEREI TOUTÔ INA KATHÔS ELEGON PARESKEUASMENOI ÊTE
[9,4] a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS EAN ELTHÔSIN SUN EMOI MAKEDONES KAI EURÔSIN UMAS APARASKEUASTOUS KATAISKHUNTHÔMEN ÊMEIS INA MÊ a=LEGÔ b=LEGÔMEN UMEIS EN TÊ UPOSTASEI TAUTÊ b=TÊS b=KAUKHÊSEÔS
[9,5] ANAGKAION OUN ÊGÊSAMÊN PARAKALESAI TOUS ADELPHOUS INA PROELTHÔSIN EIS UMAS KAI PROKATARTISÔSIN TÊN a=PROEPÊGGELMENÊN b=PROKATÊGGELMENÊN EULOGIAN UMÔN TAUTÊN ETOIMÊN EINAI OUTÔS ÔS EULOGIAN KAI MÊ am=ÔS tk=ÔSPER PLEONEXIAN
[9,6] TOUTO DE O SPEIRÔN PHEIDOMENÔS PHEIDOMENÔS KAI THERISEI KAI O SPEIRÔN EP EULOGIAIS EP EULOGIAIS KAI THERISEI
[9,7] EKASTOS KATHÔS a=PROÊRÊTAI b=PROAIREITAI TÊ KARDIA MÊ EK LUPÊS Ê EX ANAGKÊS ILARON GAR DOTÊN AGAPA O THEOS
[9,8] a=DUNATEI b=DUNATOS DE O THEOS PASAN KHARIN PERISSEUSAI EIS UMAS INA EN PANTI PANTOTE PASAN AUTARKEIAN EKHONTES PERISSEUÊTE EIS PAN ERGON AGATHON
[9,9] KATHÔS GEGRAPTAI ESKORPISEN EDÔKEN TOIS PENÊSIN Ê DIKAIOSUNÊ AUTOU MENEI EIS TON AIÔNA
[9,10] O DE EPIKHORÊGÔN a=SPORON b=SPERMA TÔ SPEIRONTI KAI ARTON EIS BRÔSIN a=KHORÊGÊSEI b=KHORÊGÊSAI KAI a=PLÊTHUNEI b=PLÊTHUNAI TON SPORON UMÔN KAI a=AUXÊSEI b=AUXÊSAI TA am=GENÊMATA tk=GENNÊMATA TÊS DIKAIOSUNÊS UMÔN
[9,11] EN PANTI PLOUTIZOMENOI EIS PASAN APLOTÊTA ÊTIS KATERGAZETAI DI ÊMÔN EUKHARISTIAN TÔ THEÔ
[9,12] OTI Ê DIAKONIA TÊS LEITOURGIAS TAUTÊS OU MONON ESTIN PROSANAPLÊROUSA TA USTERÊMATA TÔN AGIÔN ALLA KAI PERISSEUOUSA DIA POLLÔN EUKHARISTIÔN TÔ THEÔ
[9,13] DIA TÊS DOKIMÊS TÊS DIAKONIAS TAUTÊS DOXAZONTES TON THEON EPI TÊ UPOTAGÊ TÊS OMOLOGIAS UMÔN EIS TO EUAGGELION TOU KHRISTOU KAI APLOTÊTI TÊS KOINÔNIAS EIS AUTOUS KAI EIS PANTAS
[9,14] KAI AUTÔN DEÊSEI UPER UMÔN EPIPOTHOUNTÔN UMAS DIA TÊN UPERBALLOUSAN KHARIN TOU THEOU EPH UMIN
[9,15] KHARIS b=DE TÔ THEÔ EPI TÊ ANEKDIÊGÊTÔ AUTOU DÔREA
[10,1] AUTOS DE EGÔ PAULOS PARAKALÔ UMAS DIA TÊS a=PRAUTÊTOS b=PRAOTÊTOS KAI EPIEIKEIAS TOU KHRISTOU OS KATA PROSÔPON MEN TAPEINOS EN UMIN APÔN DE THARRÔ EIS UMAS
[10,2] DEOMAI DE TO MÊ PARÔN THARRÊSAI TÊ PEPOITHÊSEI Ê LOGIZOMAI TOLMÊSAI EPI TINAS TOUS LOGIZOMENOUS ÊMAS ÔS KATA SARKA PERIPATOUNTAS
[10,3] EN SARKI GAR PERIPATOUNTES OU KATA SARKA STRATEUOMETHA
[10,4] TA GAR OPLA TÊS STRATEIAS ÊMÔN OU SARKIKA ALLA DUNATA TÔ THEÔ PROS KATHAIRESIN OKHURÔMATÔN
[10,5] LOGISMOUS KATHAIROUNTES KAI PAN UPSÔMA EPAIROMENON KATA TÊS GNÔSEÔS TOU THEOU KAI AIKHMALÔTIZONTES PAN NOÊMA EIS TÊN UPAKOÊN TOU KHRISTOU
[10,6] KAI EN ETOIMÔ EKHONTES EKDIKÊSAI PASAN PARAKOÊN OTAN PLÊRÔTHÊ UMÔN Ê UPAKOÊ
[10,7] TA KATA PROSÔPON BLEPETE EI TIS PEPOITHEN EAUTÔ KHRISTOU EINAI TOUTO LOGIZESTHÔ PALIN a=EPH b=APH EAUTOU OTI KATHÔS AUTOS KHRISTOU OUTÔS KAI ÊMEIS b=KHRISTOU
[10,8] EAN a=[TE] b=TE GAR b=KAI PERISSOTERON TI KAUKHÊSÔMAI PERI TÊS EXOUSIAS ÊMÔN ÊS EDÔKEN O KURIOS b=ÊMIN EIS OIKODOMÊN KAI OUK EIS KATHAIRESIN UMÔN OUK AISKHUNTHÊSOMAI
[10,9] INA MÊ DOXÔ ÔS AN EKPHOBEIN UMAS DIA TÔN EPISTOLÔN
[10,10] OTI AI b=MEN EPISTOLAI a=MEN PHÊSIN BAREIAI KAI ISKHURAI Ê DE PAROUSIA TOU SÔMATOS ASTHENÊS KAI O LOGOS EXOUTHENÊMENOS
[10,11] TOUTO LOGIZESTHÔ O TOIOUTOS OTI OIOI ESMEN TÔ LOGÔ DI EPISTOLÔN APONTES TOIOUTOI KAI PARONTES TÔ ERGÔ
[10,12] OU GAR TOLMÔMEN EGKRINAI Ê SUGKRINAI EAUTOUS TISIN TÔN EAUTOUS SUNISTANONTÔN ALLA AUTOI EN EAUTOIS EAUTOUS METROUNTES KAI SUGKRINONTES EAUTOUS EAUTOIS OU a=SUNIASIN b=SUNIOUSIN
[10,13] ÊMEIS DE a=OUK b=OUKHI EIS TA AMETRA KAUKHÊSOMETHA ALLA KATA TO METRON TOU KANONOS OU EMERISEN ÊMIN O THEOS METROU EPHIKESTHAI AKHRI KAI UMÔN
[10,14] OU GAR ÔS MÊ EPHIKNOUMENOI EIS UMAS UPEREKTEINOMEN EAUTOUS AKHRI GAR KAI UMÔN EPHTHASAMEN EN TÔ EUAGGELIÔ TOU KHRISTOU
[10,15] OUK EIS TA AMETRA KAUKHÔMENOI EN ALLOTRIOIS KOPOIS ELPIDA DE EKHONTES AUXANOMENÊS TÊS PISTEÔS UMÔN EN UMIN MEGALUNTHÊNAI KATA TON KANONA ÊMÔN EIS PERISSEIAN
[10,16] EIS TA UPEREKEINA UMÔN EUAGGELISASTHAI OUK EN ALLOTRIÔ KANONI EIS TA ETOIMA KAUKHÊSASTHAI
[10,17] O DE KAUKHÔMENOS EN KURIÔ KAUKHASTHÔ
[10,18] OU GAR O EAUTON a=SUNISTANÔN b=SUNISTÔN EKEINOS ESTIN DOKIMOS a=ALLA b=ALL ON O KURIOS SUNISTÊSIN
[11,1] OPHELON ANEIKHESTHE MOU MIKRON a=TI b=TÊ a=APHROSUNÊS b=APHROSUNÊ ALLA KAI ANEKHESTHE MOU
[11,2] ZÊLÔ GAR UMAS THEOU ZÊLÔ ÊRMOSAMÊN GAR UMAS ENI ANDRI PARTHENON AGNÊN PARASTÊSAI TÔ KHRISTÔ
[11,3] PHOBOUMAI DE a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS ÔS O OPHIS b=EUAN EXÊPATÊSEN a=EUAN EN TÊ PANOURGIA AUTOU b=OUTÔS PHTHARÊ TA NOÊMATA UMÔN APO TÊS APLOTÊTOS a=[KAI a=TÊS a=AGNOTÊTOS] TÊS EIS TON KHRISTON
[11,4] EI MEN GAR O ERKHOMENOS ALLON IÊSOUN KÊRUSSEI ON OUK EKÊRUXAMEN Ê PNEUMA ETERON LAMBANETE O OUK ELABETE Ê EUAGGELION ETERON O OUK EDEXASTHE KALÔS a=ANEKHESTHE b=ÊNEIKHESTHE
[11,5] LOGIZOMAI GAR MÊDEN USTERÊKENAI TÔN a=UPERLIAN b=UPER b=LIAN APOSTOLÔN
[11,6] EI DE KAI IDIÔTÊS TÔ LOGÔ ALL OU TÊ GNÔSEI ALL EN PANTI a=PHANERÔSANTES b=PHANERÔTHENTES EN PASIN EIS UMAS
[11,7] Ê AMARTIAN EPOIÊSA EMAUTON TAPEINÔN INA UMEIS UPSÔTHÊTE OTI DÔREAN TO TOU THEOU EUAGGELION EUÊGGELISAMÊN UMIN
[11,8] ALLAS EKKLÊSIAS ESULÊSA LABÔN OPSÔNION PROS TÊN UMÔN DIAKONIAN
[11,9] KAI PARÔN PROS UMAS KAI USTERÊTHEIS OU KATENARKÊSA a=OUTHENOS b=OUDENOS TO GAR USTERÊMA MOU PROSANEPLÊRÔSAN OI ADELPHOI ELTHONTES APO MAKEDONIAS KAI EN PANTI ABARÊ b=UMIN EMAUTON a=UMIN ETÊRÊSA KAI TÊRÊSÔ
[11,10] ESTIN ALÊTHEIA KHRISTOU EN EMOI OTI Ê KAUKHÊSIS AUTÊ OU amk=PHRAGÊSETAI t=SPHRAGISETAI EIS EME EN TOIS KLIMASIN TÊS AKHAIAS
[11,11] am=DIA am=TI tk=DIATI OTI OUK AGAPÔ UMAS O THEOS OIDEN
[11,12] O DE POIÔ KAI POIÊSÔ INA EKKOPSÔ TÊN APHORMÊN TÔN THELONTÔN APHORMÊN INA EN Ô KAUKHÔNTAI EURETHÔSIN KATHÔS KAI ÊMEIS
[11,13] OI GAR TOIOUTOI PSEUDAPOSTOLOI ERGATAI DOLIOI METASKHÊMATIZOMENOI EIS APOSTOLOUS KHRISTOU
[11,14] KAI OU a=THAUMA b=THAUMASTON AUTOS GAR O SATANAS METASKHÊMATIZETAI EIS AGGELON PHÔTOS
[11,15] OU MEGA OUN EI KAI OI DIAKONOI AUTOU METASKHÊMATIZONTAI ÔS DIAKONOI DIKAIOSUNÊS ÔN TO TELOS ESTAI KATA TA ERGA AUTÔN
[11,16] PALIN LEGÔ MÊ TIS ME DOXÊ APHRONA EINAI EI DE a=MÊ a=GE b=MÊGE KAN ÔS APHRONA DEXASTHE ME INA am=KAGÔ MIKRON TI tk=KAGÔ KAUKHÊSÔMAI
[11,17] O LALÔ OU b=LALÔ KATA KURION a=LALÔ ALL ÔS EN APHROSUNÊ EN TAUTÊ TÊ UPOSTASEI TÊS KAUKHÊSEÔS
[11,18] EPEI POLLOI KAUKHÔNTAI KATA b=TÊN SARKA KAGÔ KAUKHÊSOMAI
[11,19] ÊDEÔS GAR ANEKHESTHE TÔN APHRONÔN PHRONIMOI ONTES
[11,20] ANEKHESTHE GAR EI TIS UMAS KATADOULOI EI TIS KATESTHIEI EI TIS LAMBANEI EI TIS EPAIRETAI EI TIS b=UMAS EIS PROSÔPON a=UMAS DEREI
[11,21] KATA ATIMIAN LEGÔ ÔS OTI ÊMEIS a=ÊSTHENÊKAMEN b=ÊSTHENÊSAMEN EN Ô D AN TIS TOLMA EN APHROSUNÊ LEGÔ TOLMÔ KAGÔ
[11,22] EBRAIOI EISIN KAGÔ ISRAÊLITAI EISIN KAGÔ SPERMA ABRAAM EISIN KAGÔ
[11,23] DIAKONOI KHRISTOU EISIN PARAPHRONÔN LALÔ UPER EGÔ EN KOPOIS PERISSOTERÔS EN b=PLÊGAIS b=UPERBALLONTÔS b=EN PHULAKAIS PERISSOTERÔS a=EN a=PLÊGAIS a=UPERBALLONTÔS EN THANATOIS POLLAKIS
[11,24] UPO IOUDAIÔN PENTAKIS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA PARA MIAN ELABON
[11,25] TRIS m=ERABDISTHÊN atk=ERRABDISTHÊN APAX ELITHASTHÊN TRIS ENAUAGÊSA NUKHTHÊMERON EN TÔ BUTHÔ PEPOIÊKA
[11,26] ODOIPORIAIS POLLAKIS KINDUNOIS POTAMÔN KINDUNOIS LÊSTÔN KINDUNOIS EK GENOUS KINDUNOIS EX ETHNÔN KINDUNOIS EN POLEI KINDUNOIS EN ERÊMIA KINDUNOIS EN THALASSÊ KINDUNOIS EN PSEUDADELPHOIS
[11,27] b=EN KOPÔ KAI MOKHTHÔ EN AGRUPNIAIS POLLAKIS EN LIMÔ KAI DIPSEI EN NÊSTEIAIS POLLAKIS EN PSUKHEI KAI GUMNOTÊTI
[11,28] KHÔRIS TÔN PAREKTOS Ê a=EPISTASIS b=EPISUSTASIS a=MOI b=MOU Ê KATH ÊMERAN Ê MERIMNA PASÔN TÔN EKKLÊSIÔN
[11,29] TIS ASTHENEI KAI OUK ASTHENÔ TIS SKANDALIZETAI KAI OUK EGÔ PUROUMAI
[11,30] EI KAUKHASTHAI DEI TA TÊS ASTHENEIAS MOU KAUKHÊSOMAI
[11,31] O THEOS KAI PATÊR TOU KURIOU tk=ÊMÔN IÊSOU b=KHRISTOU OIDEN O ÔN EULOGÊTOS EIS TOUS AIÔNAS OTI OU PSEUDOMAI
[11,32] EN DAMASKÔ O ETHNARKHÊS ARETA TOU BASILEÔS EPHROUREI TÊN b=DAMASKÊNÔN POLIN a=DAMASKÊNÔN PIASAI ME b=THELÔN
[11,33] KAI DIA THURIDOS EN SARGANÊ EKHALASTHÊN DIA TOU TEIKHOUS KAI EXEPHUGON TAS KHEIRAS AUTOU
[12,1] KAUKHASTHAI a=DEI b=DÊ OU a=SUMPHERON b=SUMPHEREI a=MEN b=MOI ELEUSOMAI a=DE b=GAR EIS OPTASIAS KAI APOKALUPSEIS KURIOU
[12,2] OIDA ANTHRÔPON EN KHRISTÔ PRO ETÔN DEKATESSARÔN EITE EN SÔMATI OUK OIDA EITE EKTOS TOU SÔMATOS OUK OIDA O THEOS OIDEN ARPAGENTA TON TOIOUTON EÔS TRITOU OURANOU
[12,3] KAI OIDA TON TOIOUTON ANTHRÔPON EITE EN SÔMATI EITE a=KHÔRIS b=EKTOS TOU SÔMATOS OUK OIDA O THEOS OIDEN
[12,4] OTI ÊRPAGÊ EIS TON PARADEISON KAI ÊKOUSEN ARRÊTA RÊMATA A OUK EXON ANTHRÔPÔ LALÊSAI
[12,5] UPER TOU TOIOUTOU KAUKHÊSOMAI UPER DE EMAUTOU OU KAUKHÊSOMAI EI MÊ EN TAIS ASTHENEIAIS b=MOU
[12,6] EAN GAR THELÊSÔ KAUKHÊSASTHAI OUK ESOMAI APHRÔN ALÊTHEIAN GAR ERÔ PHEIDOMAI DE MÊ TIS EIS EME LOGISÊTAI UPER O BLEPEI ME Ê AKOUEI a=[TI] b=TI EX EMOU
[12,7] KAI TÊ UPERBOLÊ TÔN APOKALUPSEÔN a=DIO INA MÊ UPERAIRÔMAI EDOTHÊ MOI SKOLOPS TÊ SARKI AGGELOS a=SATANA b=SATAN INA ME KOLAPHIZÊ INA MÊ UPERAIRÔMAI
[12,8] UPER TOUTOU TRIS TON KURION PAREKALESA INA APOSTÊ AP EMOU
[12,9] KAI EIRÊKEN MOI ARKEI SOI Ê KHARIS MOU Ê GAR DUNAMIS b=MOU EN ASTHENEIA a=TELEITAI b=TELEIOUTAI ÊDISTA OUN MALLON KAUKHÊSOMAI EN TAIS ASTHENEIAIS MOU INA EPISKÊNÔSÊ EP EME Ê DUNAMIS TOU KHRISTOU
[12,10] DIO EUDOKÔ EN ASTHENEIAIS EN UBRESIN EN ANAGKAIS EN DIÔGMOIS a=KAI b=EN STENOKHÔRIAIS UPER KHRISTOU OTAN GAR ASTHENÔ TOTE DUNATOS EIMI
[12,11] GEGONA APHRÔN b=KAUKHÔMENOS UMEIS ME ÊNAGKASATE EGÔ GAR ÔPHEILON UPH UMÔN SUNISTASTHAI OUDEN GAR USTERÊSA TÔN UPER LIAN APOSTOLÔN EI KAI OUDEN EIMI
[12,12] TA MEN SÊMEIA TOU APOSTOLOU KATEIRGASTHÊ EN UMIN EN PASÊ UPOMONÊ b=EN SÊMEIOIS a=TE KAI TERASIN KAI DUNAMESIN
[12,13] TI GAR ESTIN O a=ÊSSÔTHÊTE b=ÊTTÊTHÊTE UPER TAS LOIPAS EKKLÊSIAS EI MÊ OTI AUTOS EGÔ OU KATENARKÊSA UMÔN KHARISASTHE MOI TÊN ADIKIAN TAUTÊN
[12,14] IDOU TRITON a=TOUTO ETOIMÔS EKHÔ ELTHEIN PROS UMAS KAI OU KATANARKÊSÔ b=UMÔN OU GAR ZÊTÔ TA UMÔN am=ALLA tk=ALL UMAS OU GAR OPHEILEI TA TEKNA TOIS GONEUSIN THÊSAURIZEIN a=ALLA b=ALL OI GONEIS TOIS TEKNOIS
[12,15] EGÔ DE ÊDISTA DAPANÊSÔ KAI EKDAPANÊTHÊSOMAI UPER TÔN PSUKHÔN UMÔN EI b=KAI PERISSOTERÔS UMAS a= b=AGAPÔN a=ÊSSON b=ÊTTON AGAPÔMAI
[12,16] ESTÔ DE EGÔ OU KATEBARÊSA UMAS a=ALLA b=ALL UPARKHÔN PANOURGOS DOLÔ UMAS ELABON
[12,17] MÊ TINA ÔN APESTALKA PROS UMAS DI AUTOU EPLEONEKTÊSA UMAS
[12,18] PAREKALESA TITON KAI SUNAPESTEILA TON ADELPHON a=MÊTI b=MÊ b=TI EPLEONEKTÊSEN UMAS TITOS OU TÔ AUTÔ PNEUMATI PERIEPATÊSAMEN OU TOIS AUTOIS IKHNESIN
[12,19] a=PALAI b=PALIN DOKEITE OTI UMIN APOLOGOUMETHA a=KATENANTI b=KATENÔPION b=TOU THEOU EN KHRISTÔ LALOUMEN TA DE PANTA AGAPÊTOI UPER TÊS UMÔN OIKODOMÊS
[12,20] PHOBOUMAI GAR a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS ELTHÔN OUKH OIOUS THELÔ EURÔ UMAS KAGÔ EURETHÔ UMIN OION OU THELETE a=MÊ a=PÔS a=ERIS a=ZÊLOS b=MÊPÔS b=EREIS b=ZÊLOI THUMOI ERITHEIAI KATALALIAI PSITHURISMOI PHUSIÔSEIS AKATASTASIAI
[12,21] MÊ PALIN a=ELTHONTOS a=MOU a=TAPEINÔSÊ b=ELTHONTA ME m=TAPEINÔSEI tk=TAPEINÔSÊ O THEOS MOU PROS UMAS KAI PENTHÊSÔ POLLOUS TÔN PROÊMARTÊKOTÔN KAI MÊ METANOÊSANTÔN EPI TÊ AKATHARSIA KAI PORNEIA KAI ASELGEIA Ê EPRAXAN
[13,1] TRITON TOUTO ERKHOMAI PROS UMAS EPI STOMATOS DUO MARTURÔN KAI TRIÔN STATHÊSETAI PAN RÊMA
[13,2] PROEIRÊKA KAI PROLEGÔ ÔS PARÔN TO DEUTERON KAI APÔN NUN b=GRAPHÔ TOIS PROÊMARTÊKOSIN KAI TOIS LOIPOIS PASIN OTI EAN ELTHÔ EIS TO PALIN OU PHEISOMAI
[13,3] EPEI DOKIMÊN ZÊTEITE TOU EN EMOI LALOUNTOS KHRISTOU OS EIS UMAS OUK ASTHENEI ALLA DUNATEI EN UMIN
[13,4] KAI GAR b=EI ESTAURÔTHÊ EX ASTHENEIAS ALLA ZÊ EK DUNAMEÔS THEOU KAI GAR k=KAI ÊMEIS ASTHENOUMEN EN AUTÔ ALLA a=ZÊSOMEN b=ZÊSOMETHA SUN AUTÔ EK DUNAMEÔS THEOU EIS UMAS
[13,5] EAUTOUS PEIRAZETE EI ESTE EN TÊ PISTEI EAUTOUS DOKIMAZETE Ê OUK EPIGINÔSKETE EAUTOUS OTI IÊSOUS KHRISTOS EN UMIN b=ESTIN EI a=MÊTI b=MÊ b=TI ADOKIMOI ESTE
[13,6] ELPIZÔ DE OTI GNÔSESTHE OTI ÊMEIS OUK ESMEN ADOKIMOI
[13,7] a=EUKHOMETHA b=EUKHOMAI DE PROS TON THEON MÊ POIÊSAI UMAS KAKON MÊDEN OUKH INA ÊMEIS DOKIMOI PHANÔMEN ALL INA UMEIS TO KALON POIÊTE ÊMEIS DE ÔS ADOKIMOI ÔMEN
[13,8] OU GAR DUNAMETHA TI KATA TÊS ALÊTHEIAS a=ALLA b=ALL UPER TÊS ALÊTHEIAS
[13,9] KHAIROMEN GAR OTAN ÊMEIS ASTHENÔMEN UMEIS DE DUNATOI ÊTE TOUTO b=DE KAI EUKHOMETHA TÊN UMÔN KATARTISIN
[13,10] DIA TOUTO TAUTA APÔN GRAPHÔ INA PARÔN MÊ APOTOMÔS KHRÊSÔMAI KATA TÊN EXOUSIAN ÊN b=EDÔKEN b=MOI O KURIOS a=EDÔKEN a=MOI EIS OIKODOMÊN KAI OUK EIS KATHAIRESIN
[13,11] LOIPON ADELPHOI KHAIRETE KATARTIZESTHE PARAKALEISTHE TO AUTO PHRONEITE EIRÊNEUETE KAI O THEOS TÊS AGAPÊS KAI EIRÊNÊS ESTAI METH UMÔN
[13,12] ASPASASTHE ALLÊLOUS EN AGIÔ PHILÊMATI k=(
[13,13]) ASPAZONTAI UMAS OI AGIOI PANTES amt=
[13,13] k=
[13,14] Ê KHARIS TOU KURIOU IÊSOU KHRISTOU KAI Ê AGAPÊ TOU THEOU KAI Ê KOINÔNIA TOU AGIOU PNEUMATOS META PANTÔN UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=KORINTHIOUS t=DEUTERA t=EGRAPHÊ t=APO t=PHILIPPÔN t=TÊS t=MAKEDONIAS t=DIA t=TITOU t=KAI t=LOUKA] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário