terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado atos*PRAXEIS k=TÔN t=AGIÔN APOSTOLÔN
[1,1] TON MEN PRÔTON LOGON EPOIÊSAMÊN PERI PANTÔN Ô THEOPHILE ÔN ÊRXATO O IÊSOUS POIEIN TE KAI DIDASKEIN
[1,2] AKHRI ÊS ÊMERAS ENTEILAMENOS TOIS APOSTOLOIS DIA PNEUMATOS AGIOU OUS EXELEXATO a=ANELÊMPHTHÊ b=ANELÊPHTHÊ
[1,3] OIS KAI PARESTÊSEN EAUTON ZÔNTA META TO PATHEIN AUTON EN POLLOIS TEKMÊRIOIS DI ÊMERÔN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OPTANOMENOS AUTOIS KAI LEGÔN TA PERI TÊS BASILEIAS TOU THEOU
[1,4] KAI SUNALIZOMENOS k=MET k=AUTÔN PARÊGGEILEN AUTOIS APO IEROSOLUMÔN MÊ KHÔRIZESTHAI ALLA PERIMENEIN TÊN EPAGGELIAN TOU PATROS ÊN ÊKOUSATE MOU
[1,5] OTI IÔANNÊS MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE b=BAPTISTHÊSESTHE EN PNEUMATI a=BAPTISTHÊSESTHE AGIÔ OU META POLLAS TAUTAS ÊMERAS
[1,6] OI MEN OUN SUNELTHONTES a=ÊRÔTÔN b=EPÊRÔTÔN AUTON LEGONTES KURIE EI EN TÔ KHRONÔ TOUTÔ APOKATHISTANEIS TÊN BASILEIAN TÔ ISRAÊL
[1,7] EIPEN DE PROS AUTOUS OUKH UMÔN ESTIN GNÔNAI KHRONOUS Ê KAIROUS OUS O PATÊR ETHETO EN TÊ IDIA EXOUSIA
[1,8] ALLA a=LÊMPSESTHE b=LÊPSESTHE DUNAMIN EPELTHONTOS TOU AGIOU PNEUMATOS EPH UMAS KAI ESESTHE a=MOU b=MOI MARTURES EN TE IEROUSALÊM KAI a=[EN] b=EN PASÊ TÊ IOUDAIA KAI SAMAREIA KAI EÔS ESKHATOU TÊS GÊS
[1,9] KAI TAUTA EIPÔN BLEPONTÔN AUTÔN EPÊRTHÊ KAI NEPHELÊ UPELABEN AUTON APO TÔN OPHTHALMÔN AUTÔN
[1,10] KAI ÔS ATENIZONTES ÊSAN EIS TON OURANON POREUOMENOU AUTOU KAI IDOU ANDRES DUO PAREISTÊKEISAN AUTOIS EN a=ESTHÊSESI b=ESTHÊTI a=LEUKAIS b=LEUKÊ
[1,11] OI KAI a=EIPAN b=EIPON ANDRES GALILAIOI TI ESTÊKATE a= b=EMBLEPONTES EIS TON OURANON OUTOS O IÊSOUS O a=ANALÊMPHTHEIS b=ANALÊPHTHEIS APH UMÔN EIS TON OURANON OUTÔS ELEUSETAI ON TROPON ETHEASASTHE AUTON POREUOMENON EIS TON OURANON
[1,12] TOTE UPESTREPSAN EIS IEROUSALÊM APO OROUS TOU KALOUMENOU ELAIÔNOS O ESTIN EGGUS IEROUSALÊM SABBATOU EKHON ODON
[1,13] KAI OTE EISÊLTHON b=ANEBÊSAN EIS TO UPERÔON a=ANEBÊSAN OU ÊSAN KATAMENONTES O TE PETROS KAI b=IAKÔBOS b=KAI IÔANNÊS a=KAI a=IAKÔBOS KAI ANDREAS PHILIPPOS KAI THÔMAS BARTHOLOMAIOS KAI a=MATHTHAIOS b=MATTHAIOS IAKÔBOS ALPHAIOU KAI SIMÔN O ZÊLÔTÊS KAI IOUDAS IAKÔBOU
[1,14] OUTOI PANTES ÊSAN PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON TÊ PROSEUKHÊ b=KAI b=TÊ b=DEÊSEI SUN GUNAIXIN KAI a=MARIAM b=MARIA TÊ MÊTRI TOU IÊSOU KAI b=SUN TOIS ADELPHOIS AUTOU
[1,15] KAI EN TAIS ÊMERAIS TAUTAIS ANASTAS PETROS EN MESÔ TÔN a=ADELPHÔN b=MATHÊTÔN EIPEN ÊN TE OKHLOS ONOMATÔN EPI TO AUTO a=ÔSEI b=ÔS EKATON a=EIKOSI b=EIKOSIN
[1,16] ANDRES ADELPHOI EDEI PLÊRÔTHÊNAI TÊN GRAPHÊN b=TAUTÊN ÊN PROEIPEN TO PNEUMA TO AGION DIA STOMATOS am=DAUID tk=DABID PERI IOUDA TOU GENOMENOU ODÊGOU TOIS SULLABOUSIN b=TON IÊSOUN
[1,17] OTI KATÊRITHMÊMENOS ÊN a=EN b=SUN ÊMIN KAI ELAKHEN TON KLÊRON TÊS DIAKONIAS TAUTÊS
[1,18] OUTOS MEN OUN EKTÊSATO KHÔRION EK tk=TOU MISTHOU TÊS ADIKIAS KAI PRÊNÊS GENOMENOS ELAKÊSEN MESOS KAI EXEKHUTHÊ PANTA TA SPLAGKHNA AUTOU
[1,19] KAI GNÔSTON EGENETO a=PASI b=PASIN TOIS KATOIKOUSIN IEROUSALÊM ÔSTE KLÊTHÊNAI TO KHÔRION EKEINO TÊ IDIA DIALEKTÔ AUTÔN a=AKELDAMAKH b=AKELDAMA am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN KHÔRION AIMATOS
[1,20] GEGRAPTAI GAR EN BIBLÔ PSALMÔN GENÊTHÊTÔ Ê EPAULIS AUTOU ERÊMOS KAI MÊ ESTÔ O KATOIKÔN EN AUTÊ KAI TÊN EPISKOPÊN AUTOU a=LABETÔ b=LABOI ETEROS
[1,21] DEI OUN TÔN SUNELTHONTÔN ÊMIN ANDRÔN EN PANTI KHRONÔ b=EN Ô EISÊLTHEN KAI EXÊLTHEN EPH ÊMAS O KURIOS IÊSOUS
[1,22] ARXAMENOS APO TOU BAPTISMATOS IÔANNOU EÔS TÊS ÊMERAS ÊS a=ANELÊMPHTHÊ b=ANELÊPHTHÊ APH ÊMÔN MARTURA TÊS ANASTASEÔS AUTOU b=GENESTHAI SUN ÊMIN a=GENESTHAI ENA TOUTÔN
[1,23] KAI ESTÊSAN DUO IÔSÊPH TON KALOUMENON a=BARSABBAN b=BARSABAN OS EPEKLÊTHÊ IOUSTOS KAI a=MATHTHIAN b=MATTHIAN
[1,24] KAI PROSEUXAMENOI a=EIPAN b=EIPON SU KURIE KARDIOGNÔSTA PANTÔN ANADEIXON am=ON am=EXELEXÔ EK TOUTÔN TÔN DUO amt=ENA tk=ON k=ENA tk=EXELEXÔ
[1,25] LABEIN TON a=TOPON b=KLÊRON TÊS DIAKONIAS TAUTÊS KAI APOSTOLÊS a=APH b=EX ÊS PAREBÊ IOUDAS POREUTHÊNAI EIS TON TOPON TON IDION
[1,26] KAI EDÔKAN KLÊROUS a=AUTOIS b=AUTÔN KAI EPESEN O KLÊROS EPI a=MATHTHIAN b=MATTHIAN KAI SUGKATEPSÊPHISTHÊ META TÔN ENDEKA APOSTOLÔN
[2,1] KAI EN TÔ SUMPLÊROUSTHAI TÊN ÊMERAN TÊS PENTÊKOSTÊS ÊSAN a=PANTES b=APANTES a=OMOU b=OMOTHUMADON EPI TO AUTO
[2,2] KAI EGENETO APHNÔ EK TOU OURANOU ÊKHOS ÔSPER PHEROMENÊS PNOÊS BIAIAS KAI EPLÊRÔSEN OLON TON OIKON OU ÊSAN KATHÊMENOI
[2,3] KAI ÔPHTHÊSAN AUTOIS DIAMERIZOMENAI GLÔSSAI ÔSEI PUROS a=KAI EKATHISEN b=TE EPH ENA EKASTON AUTÔN
[2,4] KAI EPLÊSTHÊSAN a=PANTES b=APANTES PNEUMATOS AGIOU KAI ÊRXANTO LALEIN ETERAIS GLÔSSAIS KATHÔS TO PNEUMA EDIDOU b=AUTOIS APOPHTHEGGESTHAI a=AUTOIS
[2,5] ÊSAN DE a=EIS b=EN IEROUSALÊM KATOIKOUNTES IOUDAIOI ANDRES EULABEIS APO PANTOS ETHNOUS TÔN UPO TON OURANON
[2,6] GENOMENÊS DE TÊS PHÔNÊS TAUTÊS SUNÊLTHEN TO PLÊTHOS KAI SUNEKHUTHÊ OTI ÊKOUON EIS EKASTOS TÊ IDIA DIALEKTÔ LALOUNTÔN AUTÔN
[2,7] EXISTANTO DE tk=PANTES KAI ETHAUMAZON LEGONTES a=OUKH b=PROS b=ALLÊLOUS b=OUK IDOU a=APANTES b=PANTES OUTOI EISIN OI LALOUNTES GALILAIOI
[2,8] KAI PÔS ÊMEIS AKOUOMEN EKASTOS TÊ IDIA DIALEKTÔ ÊMÔN EN Ê EGENNÊTHÊMEN
[2,9] PARTHOI KAI MÊDOI KAI ELAMITAI KAI OI KATOIKOUNTES TÊN MESOPOTAMIAN IOUDAIAN TE KAI KAPPADOKIAN PONTON KAI TÊN ASIAN
[2,10] PHRUGIAN TE KAI PAMPHULIAN AIGUPTON KAI TA MERÊ TÊS LIBUÊS TÊS KATA KURÊNÊN KAI OI EPIDÊMOUNTES RÔMAIOI IOUDAIOI TE KAI PROSÊLUTOI
[2,11] KRÊTES KAI ARABES AKOUOMEN LALOUNTÔN AUTÔN TAIS ÊMETERAIS GLÔSSAIS TA MEGALEIA TOU THEOU
[2,12] EXISTANTO DE PANTES KAI DIÊPOROUN ALLOS PROS ALLON LEGONTES TI a=THELEI b=AN b=THELOI TOUTO EINAI
[2,13] ETEROI DE a=DIAKHLEUAZONTES b=KHLEUAZONTES ELEGON OTI GLEUKOUS MEMESTÔMENOI EISIN
[2,14] STATHEIS DE a=O PETROS SUN TOIS ENDEKA EPÊREN TÊN PHÔNÊN AUTOU KAI APEPHTHEGXATO AUTOIS ANDRES IOUDAIOI KAI OI KATOIKOUNTES IEROUSALÊM a=PANTES b=APANTES TOUTO UMIN GNÔSTON ESTÔ KAI ENÔTISASTHE TA RÊMATA MOU
[2,15] OU GAR ÔS UMEIS UPOLAMBANETE OUTOI METHUOUSIN ESTIN GAR ÔRA TRITÊ TÊS ÊMERAS
[2,16] ALLA TOUTO ESTIN TO EIRÊMENON DIA TOU PROPHÊTOU IÔÊL
[2,17] KAI ESTAI EN TAIS ESKHATAIS ÊMERAIS LEGEI O THEOS EKKHEÔ APO TOU PNEUMATOS MOU EPI PASAN SARKA KAI PROPHÊTEUSOUSIN OI UIOI UMÔN KAI AI THUGATERES UMÔN KAI OI NEANISKOI UMÔN ORASEIS OPSONTAI KAI OI PRESBUTEROI UMÔN a=ENUPNIOIS b=ENUPNIA ENUPNIASTHÊSONTAI
[2,18] m=KAIGE atk=KAI atk=GE EPI TOUS DOULOUS MOU KAI EPI TAS DOULAS MOU EN TAIS ÊMERAIS EKEINAIS EKKHEÔ APO TOU PNEUMATOS MOU KAI PROPHÊTEUSOUSIN
[2,19] KAI DÔSÔ TERATA EN TÔ OURANÔ ANÔ KAI SÊMEIA EPI TÊS GÊS KATÔ AIMA KAI PUR KAI ATMIDA KAPNOU
[2,20] O ÊLIOS METASTRAPHÊSETAI EIS SKOTOS KAI Ê SELÊNÊ EIS AIMA PRIN b=Ê ELTHEIN b=TÊN ÊMERAN KURIOU TÊN MEGALÊN KAI EPIPHANÊ
[2,21] KAI ESTAI PAS OS AN EPIKALESÊTAI TO ONOMA KURIOU SÔTHÊSETAI
[2,22] ANDRES ISRAÊLITAI AKOUSATE TOUS LOGOUS TOUTOUS IÊSOUN TON NAZÔRAION ANDRA a=APODEDEIGMENON APO TOU THEOU b=APODEDEIGMENON EIS UMAS a=DUNAMESI b=DUNAMESIN KAI a=TERASI b=TERASIN KAI SÊMEIOIS OIS EPOIÊSEN DI AUTOU O THEOS EN MESÔ UMÔN KATHÔS b=KAI AUTOI OIDATE
[2,23] TOUTON TÊ ÔRISMENÊ BOULÊ KAI PROGNÔSEI TOU THEOU EKDOTON b=LABONTES DIA a=KHEIROS b=KHEIRÔN ANOMÔN PROSPÊXANTES a=ANEILATE b=ANEILETE
[2,24] ON O THEOS ANESTÊSEN LUSAS TAS ÔDINAS TOU THANATOU KATHOTI OUK ÊN DUNATON KRATEISTHAI AUTON UP AUTOU
[2,25] am=DAUID tk=DABID GAR LEGEI EIS AUTON a=PROORÔMÊN b=PROÔRÔMÊN TON KURION ENÔPION MOU DIA PANTOS OTI EK DEXIÔN MOU ESTIN INA MÊ SALEUTHÔ
[2,26] DIA TOUTO a=ÊUPHRANTHÊ b=EUPHRANTHÊ Ê KARDIA MOU KAI ÊGALLIASATO Ê GLÔSSA MOU ETI DE KAI Ê SARX MOU KATASKÊNÔSEI EP ELPIDI
[2,27] OTI OUK EGKATALEIPSEIS TÊN PSUKHÊN MOU EIS a=ADÊN b=ADOU OUDE DÔSEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN
[2,28] EGNÔRISAS MOI ODOUS ZÔÊS PLÊRÔSEIS ME EUPHROSUNÊS META TOU PROSÔPOU SOU
[2,29] ANDRES ADELPHOI EXON EIPEIN META PARRÊSIAS PROS UMAS PERI TOU PATRIARKHOU am=DAUID tk=DABID OTI KAI ETELEUTÊSEN KAI ETAPHÊ KAI TO MNÊMA AUTOU ESTIN EN ÊMIN AKHRI TÊS ÊMERAS TAUTÊS
[2,30] PROPHÊTÊS OUN UPARKHÔN KAI EIDÔS OTI ORKÔ ÔMOSEN AUTÔ O THEOS EK KARPOU TÊS OSPHUOS AUTOU b=TO b=KATA b=SARKA b=ANASTÊSEIN b=TON b=KHRISTON KATHISAI EPI a=TON b=TOU a=THRONON b=THRONOU AUTOU
[2,31] PROIDÔN ELALÊSEN PERI TÊS ANASTASEÔS TOU KHRISTOU OTI a=OUTE a=EGKATELEIPHTHÊ b=OU b=KATELEIPHTHÊ b=Ê b=PSUKHÊ b=AUTOU EIS a=ADÊN b=ADOU a=OUTE b=OUDE Ê SARX AUTOU EIDEN DIAPHTHORAN
[2,32] TOUTON TON IÊSOUN ANESTÊSEN O THEOS OU PANTES ÊMEIS ESMEN MARTURES
[2,33] TÊ DEXIA OUN TOU THEOU UPSÔTHEIS TÊN TE EPAGGELIAN TOU b=AGIOU PNEUMATOS a=TOU a=AGIOU LABÔN PARA TOU PATROS EXEKHEEN TOUTO O b=NUN UMEIS a=[KAI] BLEPETE KAI AKOUETE
[2,34] OU GAR am=DAUID tk=DABID ANEBÊ EIS TOUS OURANOUS LEGEI DE AUTOS EIPEN a=[O] b=O KURIOS TÔ KURIÔ MOU KATHOU EK DEXIÔN MOU
[2,35] EÔS AN THÔ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TÔN PODÔN SOU
[2,36] ASPHALÔS OUN GINÔSKETÔ PAS OIKOS ISRAÊL OTI KAI KURION a=AUTON KAI KHRISTON a=EPOIÊSEN b=AUTON O THEOS b=EPOIÊSEN TOUTON TON IÊSOUN ON UMEIS ESTAURÔSATE
[2,37] AKOUSANTES DE KATENUGÊSAN a=TÊN b=TÊ a=KARDIAN b=KARDIA EIPON TE PROS TON PETRON KAI TOUS LOIPOUS APOSTOLOUS TI a=POIÊSÔMEN b=POIÊSOMEN ANDRES ADELPHOI
[2,38] PETROS DE b=EPHÊ PROS AUTOUS METANOÊSATE a=[PHÊSIN] KAI BAPTISTHÊTÔ EKASTOS UMÔN EPI TÔ ONOMATI IÊSOU KHRISTOU EIS APHESIN a=TÔN AMARTIÔN a=UMÔN KAI a=LÊMPSESTHE b=LÊPSESTHE TÊN DÔREAN TOU AGIOU PNEUMATOS
[2,39] UMIN GAR ESTIN Ê EPAGGELIA KAI TOIS TEKNOIS UMÔN KAI PASIN TOIS EIS MAKRAN OSOUS AN PROSKALESÊTAI KURIOS O THEOS ÊMÔN
[2,40] ETEROIS TE LOGOIS PLEIOSIN a=DIEMARTURATO b=DIEMARTURETO KAI PAREKALEI a=AUTOUS LEGÔN SÔTHÊTE APO TÊS GENEAS TÊS SKOLIAS TAUTÊS
[2,41] OI MEN OUN b=ASMENÔS APODEXAMENOI TON LOGON AUTOU EBAPTISTHÊSAN KAI PROSETETHÊSAN a=EN TÊ ÊMERA EKEINÊ PSUKHAI ÔSEI TRISKHILIAI
[2,42] ÊSAN DE PROSKARTEROUNTES TÊ DIDAKHÊ TÔN APOSTOLÔN KAI TÊ KOINÔNIA b=KAI TÊ KLASEI TOU ARTOU KAI TAIS PROSEUKHAIS
[2,43] a=EGINETO b=EGENETO DE PASÊ PSUKHÊ PHOBOS POLLA TE TERATA KAI SÊMEIA DIA TÔN APOSTOLÔN EGINETO
[2,44] PANTES DE OI PISTEUONTES ÊSAN EPI TO AUTO KAI EIKHON APANTA KOINA
[2,45] KAI TA KTÊMATA KAI TAS UPARXEIS EPIPRASKON KAI DIEMERIZON AUTA PASIN KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN
[2,46] KATH ÊMERAN TE PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON EN TÔ IERÔ KLÔNTES TE KAT OIKON ARTON METELAMBANON TROPHÊS EN AGALLIASEI KAI APHELOTÊTI KARDIAS
[2,47] AINOUNTES TON THEON KAI EKHONTES KHARIN PROS OLON TON LAON O DE KURIOS PROSETITHEI TOUS SÔZOMENOUS KATH ÊMERAN b=TÊ b=EKKLÊSIA ~b=
[3,1] EPI TO AUTO ~a=
[3,1] b=DE PETROS a=DE KAI IÔANNÊS ANEBAINON EIS TO IERON EPI TÊN ÔRAN TÊS PROSEUKHÊS TÊN am=ENATÊN tk=ENNATÊN
[3,2] KAI TIS ANÊR KHÔLOS EK KOILIAS MÊTROS AUTOU UPARKHÔN EBASTAZETO ON ETITHOUN KATH ÊMERAN PROS TÊN THURAN TOU IEROU TÊN LEGOMENÊN ÔRAIAN TOU AITEIN ELEÊMOSUNÊN PARA TÔN EISPOREUOMENÔN EIS TO IERON
[3,3] OS IDÔN PETRON KAI IÔANNÊN MELLONTAS EISIENAI EIS TO IERON ÊRÔTA ELEÊMOSUNÊN at=LABEIN
[3,4] ATENISAS DE PETROS EIS AUTON SUN TÔ IÔANNÊ EIPEN BLEPSON EIS ÊMAS
[3,5] O DE EPEIKHEN AUTOIS PROSDOKÔN TI PAR AUTÔN LABEIN
[3,6] EIPEN DE PETROS ARGURION KAI KHRUSION OUKH UPARKHEI MOI O DE EKHÔ TOUTO SOI DIDÔMI EN TÔ ONOMATI IÊSOU KHRISTOU TOU NAZÔRAIOU a=[EGEIRE b=EGEIRAI a=KAI] b=KAI PERIPATEI
[3,7] KAI PIASAS AUTON TÊS DEXIAS KHEIROS ÊGEIREN a=AUTON PARAKHRÊMA DE ESTEREÔTHÊSAN b=AUTOU AI BASEIS a=AUTOU KAI TA a=SPHUDRA b=SPHURA
[3,8] KAI EXALLOMENOS ESTÊ KAI PERIEPATEI KAI EISÊLTHEN SUN AUTOIS EIS TO IERON PERIPATÔN KAI ALLOMENOS KAI AINÔN TON THEON
[3,9] KAI EIDEN b=AUTON PAS O LAOS a=AUTON PERIPATOUNTA KAI AINOUNTA TON THEON
[3,10] EPEGINÔSKON a=DE b=TE AUTON OTI a=AUTOS b=OUTOS ÊN O PROS TÊN ELEÊMOSUNÊN KATHÊMENOS EPI TÊ ÔRAIA PULÊ TOU IEROU KAI EPLÊSTHÊSAN THAMBOUS KAI EKSTASEÔS EPI TÔ SUMBEBÊKOTI AUTÔ
[3,11] KRATOUNTOS DE a=AUTOU b=TOU b=IATHENTOS b=KHÔLOU TON PETRON KAI a=TON IÔANNÊN SUNEDRAMEN b=PROS b=AUTOUS PAS O LAOS a=PROS a=AUTOUS EPI TÊ STOA TÊ KALOUMENÊ SOLOMÔNTOS EKTHAMBOI
[3,12] IDÔN DE a=O PETROS APEKRINATO PROS TON LAON ANDRES ISRAÊLITAI TI THAUMAZETE EPI TOUTÔ Ê ÊMIN TI ATENIZETE ÔS IDIA DUNAMEI Ê EUSEBEIA PEPOIÊKOSIN TOU PERIPATEIN AUTON
[3,13] O THEOS ABRAAM KAI a=[O a=THEOS] ISAAK KAI a=[O a=THEOS] IAKÔB O THEOS TÔN PATERÔN ÊMÔN EDOXASEN TON PAIDA AUTOU IÊSOUN ON UMEIS am=MEN PAREDÔKATE KAI ÊRNÊSASTHE b=AUTON KATA PROSÔPON PILATOU KRINANTOS EKEINOU APOLUEIN
[3,14] UMEIS DE TON AGION KAI DIKAION ÊRNÊSASTHE KAI ÊTÊSASTHE ANDRA PHONEA KHARISTHÊNAI UMIN
[3,15] TON DE ARKHÊGON TÊS ZÔÊS APEKTEINATE ON O THEOS ÊGEIREN EK NEKRÔN OU ÊMEIS MARTURES ESMEN
[3,16] KAI EPI TÊ PISTEI TOU ONOMATOS AUTOU TOUTON ON THEÔREITE KAI OIDATE ESTEREÔSEN TO ONOMA AUTOU KAI Ê PISTIS Ê DI AUTOU EDÔKEN AUTÔ TÊN OLOKLÊRIAN TAUTÊN APENANTI PANTÔN UMÔN
[3,17] KAI NUN ADELPHOI OIDA OTI KATA AGNOIAN EPRAXATE ÔSPER KAI OI ARKHONTES UMÔN
[3,18] O DE THEOS A PROKATÊGGEILEN DIA STOMATOS PANTÔN TÔN PROPHÊTÔN b=AUTOU PATHEIN TON KHRISTON a=AUTOU EPLÊRÔSEN OUTÔS
[3,19] METANOÊSATE OUN KAI EPISTREPSATE EIS TO EXALEIPHTHÊNAI UMÔN TAS AMARTIAS ~a=
[3,20] OPÔS AN ELTHÔSIN KAIROI ANAPSUXEÔS APO PROSÔPOU TOU KURIOU ~b=
[3,20] KAI APOSTEILÊ TON am=PROKEKHEIRISMENON tk=PROKEKÊRUGMENON UMIN tk=IÊSOUN KHRISTON am=IÊSOUN
[3,21] ON DEI OURANON MEN DEXASTHAI AKHRI KHRONÔN APOKATASTASEÔS PANTÔN ÔN ELALÊSEN O THEOS DIA STOMATOS b=PANTÔN am=TÔN AGIÔN b=AUTOU b=PROPHÊTÔN AP AIÔNOS a=AUTOU a=PROPHÊTÔN
[3,22] a=MÔUSÊS b=MÔSÊS MEN b=GAR b=PROS b=TOUS b=PATERAS EIPEN OTI PROPHÊTÊN UMIN ANASTÊSEI KURIOS O THEOS m=ÊMÔN atk=UMÔN EK TÔN ADELPHÔN UMÔN ÔS EME AUTOU AKOUSESTHE KATA PANTA OSA AN LALÊSÊ PROS UMAS
[3,23] ESTAI DE PASA PSUKHÊ ÊTIS am=EAN tk=AN MÊ AKOUSÊ TOU PROPHÊTOU EKEINOU a=EXOLETHREUTHÊSETAI b=EXOLOTHREUTHÊSETAI EK TOU LAOU
[3,24] KAI PANTES DE OI PROPHÊTAI APO SAMOUÊL KAI TÔN KATHEXÊS OSOI ELALÊSAN KAI am=KATÊGGEILAN tk=PROKATÊGGEILAN TAS ÊMERAS TAUTAS
[3,25] UMEIS ESTE a=OI UIOI TÔN PROPHÊTÔN KAI TÊS DIATHÊKÊS ÊS DIETHETO O THEOS PROS TOUS PATERAS a=UMÔN b=ÊMÔN LEGÔN PROS ABRAAM KAI am=EN TÔ SPERMATI SOU a= b=ENEULOGÊTHÊSONTAI PASAI AI PATRIAI TÊS GÊS
[3,26] UMIN PRÔTON a=ANASTÊSAS O THEOS b=ANASTÊSAS TON PAIDA AUTOU b=IÊSOUN APESTEILEN AUTON EULOGOUNTA UMAS EN TÔ APOSTREPHEIN EKASTON APO TÔN PONÊRIÔN UMÔN
[4,1] LALOUNTÔN DE AUTÔN PROS TON LAON EPESTÊSAN AUTOIS OI IEREIS KAI O STRATÊGOS TOU IEROU KAI OI SADDOUKAIOI
[4,2] DIAPONOUMENOI DIA TO DIDASKEIN AUTOUS TON LAON KAI KATAGGELLEIN EN TÔ IÊSOU TÊN ANASTASIN m=TÔN atk=TÊN atk=EK NEKRÔN
[4,3] KAI EPEBALON AUTOIS TAS KHEIRAS KAI ETHENTO EIS TÊRÊSIN EIS TÊN AURION ÊN GAR ESPERA ÊDÊ
[4,4] POLLOI DE TÔN AKOUSANTÔN TON LOGON EPISTEUSAN KAI EGENÊTHÊ a=[O] b=O ARITHMOS TÔN ANDRÔN a=[ÔS] b=ÔSEI KHILIADES PENTE
[4,5] EGENETO DE EPI TÊN AURION SUNAKHTHÊNAI AUTÔN TOUS ARKHONTAS KAI a=TOUS PRESBUTEROUS KAI a=TOUS GRAMMATEIS a=EN b=EIS IEROUSALÊM
[4,6] KAI a=ANNAS b=ANNAN a=O b=TON a=ARKHIEREUS b=ARKHIEREA KAI a=KAIAPHAS b=KAIAPHAN KAI a=IÔANNÊS b=IÔANNÊN KAI a=ALEXANDROS b=ALEXANDRON KAI OSOI ÊSAN EK GENOUS ARKHIERATIKOU
[4,7] KAI STÊSANTES AUTOUS EN atk=TÔ MESÔ EPUNTHANONTO EN POIA DUNAMEI Ê EN POIÔ ONOMATI EPOIÊSATE TOUTO UMEIS
[4,8] TOTE PETROS PLÊSTHEIS PNEUMATOS AGIOU EIPEN PROS AUTOUS ARKHONTES TOU LAOU KAI PRESBUTEROI b=TOU b=ISRAÊL
[4,9] EI ÊMEIS SÊMERON ANAKRINOMETHA EPI EUERGESIA ANTHRÔPOU ASTHENOUS EN TINI OUTOS a=SESÔTAI b=SESÔSTAI
[4,10] GNÔSTON ESTÔ PASIN UMIN KAI PANTI TÔ LAÔ ISRAÊL OTI EN TÔ ONOMATI IÊSOU KHRISTOU TOU NAZÔRAIOU ON UMEIS ESTAURÔSATE ON O THEOS ÊGEIREN EK NEKRÔN EN TOUTÔ OUTOS PARESTÊKEN ENÔPION UMÔN UGIÊS
[4,11] OUTOS ESTIN O LITHOS O EXOUTHENÊTHEIS UPH UMÔN TÔN a=OIKODOMÔN b=OIKODOMOUNTÔN O GENOMENOS EIS KEPHALÊN GÔNIAS
[4,12] KAI OUK ESTIN EN ALLÔ OUDENI Ê SÔTÊRIA a=OUDE b=OUTE GAR ONOMA ESTIN ETERON m=[UPO atk=UPO TON m=OURANON] atk=OURANON TO DEDOMENON EN ANTHRÔPOIS EN Ô DEI SÔTHÊNAI ÊMAS
[4,13] THEÔROUNTES DE TÊN TOU PETROU PARRÊSIAN KAI IÔANNOU KAI KATALABOMENOI OTI ANTHRÔPOI AGRAMMATOI EISIN KAI IDIÔTAI ETHAUMAZON EPEGINÔSKON TE AUTOUS OTI SUN TÔ IÊSOU ÊSAN
[4,14] TON a=TE b=DE ANTHRÔPON BLEPONTES SUN AUTOIS ESTÔTA TON TETHERAPEUMENON OUDEN EIKHON ANTEIPEIN
[4,15] KELEUSANTES DE AUTOUS EXÔ TOU SUNEDRIOU APELTHEIN am=SUNEBALLON tk=SUNEBALON PROS ALLÊLOUS
[4,16] LEGONTES TI a=POIÊSÔMEN b=POIÊSOMEN TOIS ANTHRÔPOIS TOUTOIS OTI MEN GAR GNÔSTON SÊMEION GEGONEN DI AUTÔN PASIN TOIS KATOIKOUSIN IEROUSALÊM PHANERON KAI OU DUNAMETHA a=ARNEISTHAI b=ARNÊSASTHAI
[4,17] ALL INA MÊ EPI PLEION DIANEMÊTHÊ EIS TON LAON b=APEILÊ m=APEILÊSOMETHA atk=APEILÊSÔMETHA AUTOIS MÊKETI LALEIN EPI TÔ ONOMATI TOUTÔ MÊDENI ANTHRÔPÔN
[4,18] KAI KALESANTES AUTOUS PARÊGGEILAN b=AUTOIS TO KATHOLOU MÊ PHTHEGGESTHAI MÊDE DIDASKEIN EPI TÔ ONOMATI TOU IÊSOU
[4,19] O DE PETROS KAI IÔANNÊS APOKRITHENTES a=EIPON PROS AUTOUS b=EIPON EI DIKAION ESTIN ENÔPION TOU THEOU UMÔN AKOUEIN MALLON Ê TOU THEOU KRINATE
[4,20] OU DUNAMETHA GAR ÊMEIS A a=EIDAMEN b=EIDOMEN KAI ÊKOUSAMEN MÊ LALEIN
[4,21] OI DE PROSAPEILÊSAMENOI APELUSAN AUTOUS MÊDEN EURISKONTES TO PÔS m=KOLASONTAI atk=KOLASÔNTAI AUTOUS DIA TON LAON OTI PANTES EDOXAZON TON THEON EPI TÔ GEGONOTI
[4,22] ETÔN GAR ÊN PLEIONÔN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA O ANTHRÔPOS EPH ON a=GEGONEI b=EGEGONEI TO SÊMEION TOUTO TÊS IASEÔS
[4,23] APOLUTHENTES DE ÊLTHON PROS TOUS IDIOUS KAI APÊGGEILAN OSA PROS AUTOUS OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI a=EIPAN b=EIPON
[4,24] OI DE AKOUSANTES OMOTHUMADON ÊRAN PHÔNÊN PROS TON THEON KAI a=EIPAN b=EIPON DESPOTA SU b=O b=THEOS O POIÊSAS TON OURANON KAI TÊN GÊN KAI TÊN THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS
[4,25] O a=TOU a=PATROS a=ÊMÔN DIA a=PNEUMATOS a=AGIOU STOMATOS am=DAUID tk=DABID tk=TOU PAIDOS SOU EIPÔN m=INA m=TI atk=INATI EPHRUAXAN ETHNÊ KAI LAOI EMELETÊSAN KENA
[4,26] PARESTÊSAN OI BASILEIS TÊS GÊS KAI OI ARKHONTES SUNÊKHTHÊSAN EPI TO AUTO KATA TOU KURIOU KAI KATA TOU KHRISTOU AUTOU
[4,27] SUNÊKHTHÊSAN GAR EP ALÊTHEIAS a=EN a=TÊ a=POLEI a=TAUTÊ EPI TON AGION PAIDA SOU IÊSOUN ON EKHRISAS ÊRÔDÊS TE KAI PONTIOS PILATOS SUN ETHNESIN KAI LAOIS ISRAÊL
[4,28] POIÊSAI OSA Ê KHEIR SOU KAI Ê BOULÊ a=[SOU] b=SOU PROÔRISEN GENESTHAI
[4,29] KAI TA NUN KURIE EPIDE EPI TAS APEILAS AUTÔN KAI DOS TOIS DOULOIS SOU META PARRÊSIAS PASÊS LALEIN TON LOGON SOU
[4,30] EN TÔ TÊN KHEIRA a=[SOU] b=SOU EKTEINEIN SE EIS IASIN KAI SÊMEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA TOU ONOMATOS TOU AGIOU PAIDOS SOU IÊSOU
[4,31] KAI DEÊTHENTÔN AUTÔN ESALEUTHÊ O TOPOS EN Ô ÊSAN SUNÊGMENOI KAI EPLÊSTHÊSAN APANTES a=TOU b=PNEUMATOS AGIOU a=PNEUMATOS KAI ELALOUN TON LOGON TOU THEOU META PARRÊSIAS
[4,32] TOU DE PLÊTHOUS TÔN PISTEUSANTÔN ÊN b=Ê KARDIA KAI b=Ê PSUKHÊ MIA KAI k=OUD amt=OUDE EIS TI TÔN UPARKHONTÔN m=AUTÔN atk=AUTÔ ELEGEN IDION EINAI ALL ÊN AUTOIS APANTA KOINA
[4,33] KAI b=MEGALÊ DUNAMEI a=MEGALÊ APEDIDOUN TO MARTURION OI APOSTOLOI TÊS ANASTASEÔS TOU KURIOU IÊSOU KHARIS TE MEGALÊ ÊN EPI PANTAS AUTOUS
[4,34] OUDE GAR ENDEÊS TIS a=ÊN b=UPÊRKHEN EN AUTOIS OSOI GAR KTÊTORES KHÔRIÔN Ê OIKIÔN UPÊRKHON PÔLOUNTES EPHERON TAS TIMAS TÔN PIPRASKOMENÔN
[4,35] KAI ETITHOUN PARA TOUS PODAS TÔN APOSTOLÔN a=DIEDIDETO b=DIEDIDOTO DE EKASTÔ KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN
[4,36] a=IÔSÊPH b=IÔSÊS DE O EPIKLÊTHEIS BARNABAS am=APO tk=UPO TÔN APOSTOLÔN O ESTIN METHERMÊNEUOMENON UIOS PARAKLÊSEÔS LEUITÊS KUPRIOS TÔ GENEI
[4,37] UPARKHONTOS AUTÔ AGROU PÔLÊSAS ÊNEGKEN TO KHRÊMA KAI ETHÊKEN a=PROS b=PARA TOUS PODAS TÔN APOSTOLÔN
[5,1] ANÊR DE TIS ANANIAS ONOMATI SUN a=SAPPHIRÊ b=SAPPHEIRÊ TÊ GUNAIKI AUTOU EPÔLÊSEN KTÊMA
[5,2] KAI ENOSPHISATO APO TÊS TIMÊS a=SUNEIDUIÊS b=SUNEIDUIAS KAI TÊS GUNAIKOS b=AUTOU KAI ENEGKAS MEROS TI PARA TOUS PODAS TÔN APOSTOLÔN ETHÊKEN
[5,3] EIPEN DE a=O PETROS ANANIA am=DIA am=TI tk=DIATI EPLÊRÔSEN O SATANAS TÊN KARDIAN SOU PSEUSASTHAI SE TO PNEUMA TO AGION KAI NOSPHISASTHAI m=SE APO TÊS TIMÊS TOU KHÔRIOU
[5,4] OUKHI MENON SOI EMENEN KAI PRATHEN EN TÊ SÊ EXOUSIA UPÊRKHEN TI OTI ETHOU EN TÊ KARDIA SOU TO PRAGMA TOUTO OUK EPSEUSÔ ANTHRÔPOIS ALLA TÔ THEÔ
[5,5] AKOUÔN DE am=O ANANIAS TOUS LOGOUS TOUTOUS PESÔN EXEPSUXEN KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS b=TAUTA
[5,6] ANASTANTES DE OI NEÔTEROI SUNESTEILAN AUTON KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN
[5,7] EGENETO DE ÔS ÔRÔN TRIÔN DIASTÊMA KAI Ê GUNÊ AUTOU MÊ EIDUIA TO GEGONOS EISÊLTHEN
[5,8] APEKRITHÊ DE a=PROS b=AUTÊ a=AUTÊN b=O PETROS EIPE MOI EI TOSOUTOU TO KHÔRION APEDOSTHE Ê DE EIPEN NAI TOSOUTOU
[5,9] O DE PETROS b=EIPEN PROS AUTÊN TI OTI SUNEPHÔNÊTHÊ UMIN PEIRASAI TO PNEUMA KURIOU IDOU OI PODES TÔN THAPSANTÔN TON ANDRA SOU EPI TÊ THURA KAI EXOISOUSIN SE
[5,10] EPESEN DE PARAKHRÊMA a=PROS b=PARA TOUS PODAS AUTOU KAI EXEPSUXEN EISELTHONTES DE OI NEANISKOI EURON AUTÊN NEKRAN KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN PROS TON ANDRA AUTÊS
[5,11] KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPH OLÊN TÊN EKKLÊSIAN KAI EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TAUTA
[5,12] DIA DE TÔN KHEIRÔN TÔN APOSTOLÔN amk=EGINETO t=EGENETO SÊMEIA KAI TERATA a=POLLA EN TÔ LAÔ b=POLLA KAI ÊSAN OMOTHUMADON APANTES EN TÊ STOA SOLOMÔNTOS
[5,13] TÔN DE LOIPÔN OUDEIS ETOLMA KOLLASTHAI AUTOIS ALL EMEGALUNEN AUTOUS O LAOS
[5,14] MALLON DE PROSETITHENTO PISTEUONTES TÔ KURIÔ PLÊTHÊ ANDRÔN TE KAI GUNAIKÔN
[5,15] ÔSTE a=KAI a=EIS b=KATA TAS PLATEIAS EKPHEREIN TOUS ASTHENEIS KAI TITHENAI EPI a=KLINARIÔN b=KLINÔN KAI a=KRABATTÔN b=KRABBATÔN INA ERKHOMENOU PETROU KAN Ê SKIA EPISKIASÊ TINI AUTÔN
[5,16] SUNÊRKHETO DE KAI TO PLÊTHOS TÔN PERIX POLEÔN b=EIS IEROUSALÊM PHERONTES ASTHENEIS KAI OKHLOUMENOUS UPO PNEUMATÔN AKATHARTÔN OITINES ETHERAPEUONTO APANTES
[5,17] ANASTAS DE O ARKHIEREUS KAI PANTES OI SUN AUTÔ Ê OUSA AIRESIS TÔN SADDOUKAIÔN EPLÊSTHÊSAN ZÊLOU
[5,18] KAI EPEBALON TAS KHEIRAS b=AUTÔN EPI TOUS APOSTOLOUS KAI ETHENTO AUTOUS EN TÊRÊSEI DÊMOSIA
[5,19] AGGELOS DE KURIOU DIA b=TÊS NUKTOS a=ANOIXAS b=ÊNOIXEN TAS THURAS TÊS PHULAKÊS EXAGAGÔN TE AUTOUS EIPEN
[5,20] POREUESTHE KAI STATHENTES LALEITE EN TÔ IERÔ TÔ LAÔ PANTA TA RÊMATA TÊS ZÔÊS TAUTÊS
[5,21] AKOUSANTES DE EISÊLTHON UPO TON ORTHRON EIS TO IERON KAI EDIDASKON PARAGENOMENOS DE O ARKHIEREUS KAI OI SUN AUTÔ SUNEKALESAN TO SUNEDRION KAI PASAN TÊN GEROUSIAN TÔN UIÔN ISRAÊL KAI APESTEILAN EIS TO DESMÔTÊRION AKHTHÊNAI AUTOUS
[5,22] OI DE b=UPÊRETAI PARAGENOMENOI a=UPÊRETAI OUKH EURON AUTOUS EN TÊ PHULAKÊ ANASTREPSANTES DE APÊGGEILAN
[5,23] LEGONTES OTI TO b=MEN DESMÔTÊRION EUROMEN KEKLEISMENON EN PASÊ ASPHALEIA KAI TOUS PHULAKAS tk=EXÔ ESTÔTAS a=EPI b=PRO TÔN THURÔN ANOIXANTES DE ESÔ OUDENA EUROMEN
[5,24] ÔS DE ÊKOUSAN TOUS LOGOUS TOUTOUS O TE b=IEREUS b=KAI b=O STRATÊGOS TOU IEROU KAI OI ARKHIEREIS DIÊPOROUN PERI AUTÔN TI AN GENOITO TOUTO
[5,25] PARAGENOMENOS DE TIS APÊGGEILEN AUTOIS tk=LEGÔN OTI IDOU OI ANDRES OUS ETHESTHE EN TÊ PHULAKÊ EISIN EN TÔ IERÔ ESTÔTES KAI DIDASKONTES TON LAON
[5,26] TOTE APELTHÔN O STRATÊGOS SUN TOIS UPÊRETAIS a=ÊGEN b=ÊGAGEN AUTOUS OU META BIAS EPHOBOUNTO GAR TON LAON b=INA MÊ LITHASTHÔSIN
[5,27] AGAGONTES DE AUTOUS ESTÊSAN EN TÔ SUNEDRIÔ KAI EPÊRÔTÊSEN AUTOUS O ARKHIEREUS
[5,28] LEGÔN a=[OU] b=OU PARAGGELIA PARÊGGEILAMEN UMIN MÊ DIDASKEIN EPI TÔ ONOMATI TOUTÔ KAI IDOU PEPLÊRÔKATE TÊN IEROUSALÊM TÊS DIDAKHÊS UMÔN KAI BOULESTHE EPAGAGEIN EPH ÊMAS TO AIMA TOU ANTHRÔPOU TOUTOU
[5,29] APOKRITHEIS DE tk=O PETROS KAI OI APOSTOLOI a=EIPAN b=EIPON PEITHARKHEIN DEI THEÔ MALLON Ê ANTHRÔPOIS
[5,30] O THEOS TÔN PATERÔN ÊMÔN ÊGEIREN IÊSOUN ON UMEIS DIEKHEIRISASTHE KREMASANTES EPI XULOU
[5,31] TOUTON O THEOS ARKHÊGON KAI SÔTÊRA UPSÔSEN TÊ DEXIA AUTOU a=[TOU] DOUNAI METANOIAN TÔ ISRAÊL KAI APHESIN AMARTIÔN
[5,32] KAI ÊMEIS ESMEN b=AUTOU MARTURES TÔN RÊMATÔN TOUTÔN KAI TO PNEUMA b=DE TO AGION O EDÔKEN O THEOS TOIS PEITHARKHOUSIN AUTÔ
[5,33] OI DE m=AKOUONTES atk=AKOUSANTES DIEPRIONTO KAI a=EBOULONTO b=EBOULEUONTO ANELEIN AUTOUS
[5,34] ANASTAS DE TIS EN TÔ SUNEDRIÔ PHARISAIOS ONOMATI GAMALIÊL NOMODIDASKALOS TIMIOS PANTI TÔ LAÔ EKELEUSEN EXÔ BRAKHU b=TI TOUS a=ANTHRÔPOUS b=APOSTOLOUS POIÊSAI
[5,35] EIPEN TE PROS AUTOUS ANDRES ISRAÊLITAI PROSEKHETE EAUTOIS EPI TOIS ANTHRÔPOIS TOUTOIS TI MELLETE PRASSEIN
[5,36] PRO GAR TOUTÔN TÔN ÊMERÔN ANESTÊ THEUDAS LEGÔN EINAI TINA EAUTON Ô a=PROSEKLITHÊ m=PROSEKLÊTHÊ tk=PROSEKOLLÊTHÊ b=ARITHMOS ANDRÔN a=ARITHMOS a=ÔS b=ÔSEI TETRAKOSIÔN OS ANÊRETHÊ KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUTÔ DIELUTHÊSAN KAI EGENONTO EIS OUDEN
[5,37] META TOUTON ANESTÊ IOUDAS O GALILAIOS EN TAIS ÊMERAIS TÊS APOGRAPHÊS KAI APESTÊSEN LAON b=IKANON OPISÔ AUTOU KAKEINOS APÔLETO KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUTÔ DIESKORPISTHÊSAN
[5,38] KAI TA NUN LEGÔ UMIN APOSTÊTE APO TÔN ANTHRÔPÔN TOUTÔN KAI a=APHETE b=EASATE AUTOUS OTI EAN Ê EX ANTHRÔPÔN Ê BOULÊ atk=AUTÊ Ê TO ERGON TOUTO KATALUTHÊSETAI
[5,39] EI DE EK THEOU ESTIN OU a=DUNÊSESTHE b=DUNASTHE KATALUSAI a=AUTOUS b=AUTO MÊPOTE KAI THEOMAKHOI EURETHÊTE
[5,40] EPEISTHÊSAN DE AUTÔ KAI PROSKALESAMENOI TOUS APOSTOLOUS DEIRANTES PARÊGGEILAN MÊ LALEIN EPI TÔ ONOMATI TOU IÊSOU KAI APELUSAN b=AUTOUS
[5,41] OI MEN OUN EPOREUONTO KHAIRONTES APO PROSÔPOU TOU SUNEDRIOU OTI a=KATÊXIÔTHÊSAN UPER TOU ONOMATOS m=TOU m=IÊSOU tk=AUTOU b=KATÊXIÔTHÊSAN ATIMASTHÊNAI
[5,42] PASAN TE ÊMERAN EN TÔ IERÔ KAI KAT OIKON OUK EPAUONTO DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI b=IÊSOUN TON KHRISTON a=IÊSOUN
[6,1] EN DE TAIS ÊMERAIS TAUTAIS PLÊTHUNONTÔN TÔN MATHÊTÔN EGENETO GOGGUSMOS TÔN ELLÊNISTÔN PROS TOUS EBRAIOUS OTI PARETHEÔROUNTO EN TÊ DIAKONIA TÊ KATHÊMERINÊ AI KHÊRAI AUTÔN
[6,2] PROSKALESAMENOI DE OI DÔDEKA TO PLÊTHOS TÔN MATHÊTÔN a=EIPAN b=EIPON OUK ARESTON ESTIN ÊMAS KATALEIPSANTAS TON LOGON TOU THEOU DIAKONEIN TRAPEZAIS
[6,3] EPISKEPSASTHE a=DE b=OUN ADELPHOI ANDRAS EX UMÔN MARTUROUMENOUS EPTA PLÊREIS PNEUMATOS b=AGIOU KAI SOPHIAS OUS m=KATASTÊSÔMEN atk=KATASTÊSOMEN EPI TÊS KHREIAS TAUTÊS
[6,4] ÊMEIS DE TÊ PROSEUKHÊ KAI TÊ DIAKONIA TOU LOGOU PROSKARTERÊSOMEN
[6,5] KAI ÊRESEN O LOGOS ENÔPION PANTOS TOU PLÊTHOUS KAI EXELEXANTO STEPHANON ANDRA am=PLÊRÊS tk=PLÊRÊ PISTEÔS KAI PNEUMATOS AGIOU KAI PHILIPPON KAI PROKHORON KAI NIKANORA KAI TIMÔNA KAI PARMENAN KAI NIKOLAON PROSÊLUTON ANTIOKHEA
[6,6] OUS ESTÊSAN ENÔPION TÔN APOSTOLÔN KAI PROSEUXAMENOI EPETHÊKAN AUTOIS TAS KHEIRAS
[6,7] KAI O LOGOS TOU THEOU ÊUXANEN KAI EPLÊTHUNETO O ARITHMOS TÔN MATHÊTÔN EN IEROUSALÊM SPHODRA POLUS TE OKHLOS TÔN IEREÔN UPÊKOUON TÊ PISTEI
[6,8] STEPHANOS DE PLÊRÊS a=KHARITOS b=PISTEÔS KAI DUNAMEÔS EPOIEI TERATA KAI SÊMEIA MEGALA EN TÔ LAÔ
[6,9] ANESTÊSAN DE TINES TÔN EK TÊS SUNAGÔGÊS TÊS LEGOMENÊS LIBERTINÔN KAI KURÊNAIÔN KAI ALEXANDREÔN KAI TÔN APO KILIKIAS KAI ASIAS SUZÊTOUNTES TÔ STEPHANÔ
[6,10] KAI OUK ISKHUON ANTISTÊNAI TÊ SOPHIA KAI TÔ PNEUMATI Ô ELALEI
[6,11] TOTE UPEBALON ANDRAS LEGONTAS OTI AKÊKOAMEN AUTOU LALOUNTOS RÊMATA BLASPHÊMA EIS a=MÔUSÊN b=MÔSÊN KAI TON THEON
[6,12] SUNEKINÊSAN TE TON LAON KAI TOUS PRESBUTEROUS KAI TOUS GRAMMATEIS KAI EPISTANTES SUNÊRPASAN AUTON KAI ÊGAGON EIS TO SUNEDRION
[6,13] ESTÊSAN TE MARTURAS PSEUDEIS LEGONTAS O ANTHRÔPOS OUTOS OU PAUETAI b=RÊMATA b=BLASPHÊMA LALÔN a=RÊMATA KATA TOU TOPOU TOU AGIOU a=[TOUTOU] tk=TOUTOU KAI TOU NOMOU
[6,14] AKÊKOAMEN GAR AUTOU LEGONTOS OTI IÊSOUS O NAZÔRAIOS OUTOS KATALUSEI TON TOPON TOUTON KAI ALLAXEI TA ETHÊ A PAREDÔKEN ÊMIN m=MÔSÊS atk=MÔUSÊS
[6,15] KAI ATENISANTES EIS AUTON a=PANTES b=APANTES OI KATHEZOMENOI EN TÔ SUNEDRIÔ EIDON TO PROSÔPON AUTOU ÔSEI PROSÔPON AGGELOU
[7,1] EIPEN DE O ARKHIEREUS EI b=ARA TAUTA OUTÔS EKHEI
[7,2] O DE EPHÊ ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE O THEOS TÊS DOXÊS ÔPHTHÊ TÔ PATRI ÊMÔN ABRAAM ONTI EN TÊ MESOPOTAMIA PRIN Ê KATOIKÊSAI AUTON EN KHARRAN
[7,3] KAI EIPEN PROS AUTON EXELTHE EK TÊS GÊS SOU KAI a=[EK] b=EK TÊS SUGGENEIAS SOU KAI DEURO EIS a=TÊN GÊN ÊN AN SOI DEIXÔ
[7,4] TOTE EXELTHÔN EK GÊS KHALDAIÔN KATÔKÊSEN EN KHARRAN KAKEITHEN META TO APOTHANEIN TON PATERA AUTOU METÔKISEN AUTON EIS TÊN GÊN TAUTÊN EIS ÊN UMEIS NUN KATOIKEITE
[7,5] KAI OUK EDÔKEN AUTÔ KLÊRONOMIAN EN AUTÊ OUDE BÊMA PODOS KAI EPÊGGEILATO tk=AUTÔ DOUNAI am=AUTÔ EIS KATASKHESIN AUTÊN KAI TÔ SPERMATI AUTOU MET AUTON OUK ONTOS AUTÔ TEKNOU
[7,6] ELALÊSEN DE OUTÔS O THEOS OTI ESTAI TO SPERMA AUTOU PAROIKON EN GÊ ALLOTRIA KAI DOULÔSOUSIN AUTO KAI KAKÔSOUSIN ETÊ TETRAKOSIA
[7,7] KAI TO ETHNOS Ô EAN a=DOULEUSOUSIN b=DOULEUSÔSIN KRINÔ EGÔ b=EIPEN O THEOS a=EIPEN KAI META TAUTA EXELEUSONTAI KAI LATREUSOUSIN MOI EN TÔ TOPÔ TOUTÔ
[7,8] KAI EDÔKEN AUTÔ DIATHÊKÊN PERITOMÊS KAI OUTÔS EGENNÊSEN TON ISAAK KAI PERIETEMEN AUTON TÊ ÊMERA TÊ OGDOÊ KAI b=O ISAAK TON IAKÔB KAI b=O IAKÔB TOUS DÔDEKA PATRIARKHAS
[7,9] KAI OI PATRIARKHAI ZÊLÔSANTES TON IÔSÊPH APEDONTO EIS AIGUPTON KAI ÊN O THEOS MET AUTOU
[7,10] KAI a=EXEILATO b=EXEILETO AUTON EK PASÔN TÔN THLIPSEÔN AUTOU KAI EDÔKEN AUTÔ KHARIN KAI SOPHIAN ENANTION PHARAÔ BASILEÔS AIGUPTOU KAI KATESTÊSEN AUTON ÊGOUMENON EP AIGUPTON KAI a=[EPH] OLON TON OIKON AUTOU
[7,11] ÊLTHEN DE LIMOS EPH OLÊN TÊN a=AIGUPTON b=GÊN b=AIGUPTOU KAI KHANAAN KAI THLIPSIS MEGALÊ KAI OUKH a=ÊURISKON b=EURISKON KHORTASMATA OI PATERES ÊMÔN
[7,12] AKOUSAS DE IAKÔB ONTA a=SITIA b=SITA a=EIS b=EN a=AIGUPTON b=AIGUPTÔ EXAPESTEILEN TOUS PATERAS ÊMÔN PRÔTON
[7,13] KAI EN TÔ DEUTERÔ ANEGNÔRISTHÊ IÔSÊPH TOIS ADELPHOIS AUTOU KAI PHANERON EGENETO TÔ PHARAÔ TO GENOS a=[TOU] b=TOU IÔSÊPH
[7,14] APOSTEILAS DE IÔSÊPH METEKALESATO a=IAKÔB TON PATERA AUTOU b=IAKÔB KAI PASAN TÊN SUGGENEIAN m=[AUTOU] tk=AUTOU EN PSUKHAIS EBDOMÊKONTA PENTE
[7,15] a=KAI KATEBÊ b=DE IAKÔB EIS AIGUPTON KAI ETELEUTÊSEN AUTOS KAI OI PATERES ÊMÔN
[7,16] KAI METETETHÊSAN EIS k=SIKHEM amt=SUKHEM KAI ETETHÊSAN EN TÔ MNÊMATI a=Ô b=O ÔNÊSATO ABRAAM TIMÊS ARGURIOU PARA TÔN UIÔN a=EMMÔR k=EMOR mt=EMMOR a=EN b=TOU k=SIKHEM amt=SUKHEM
[7,17] KATHÔS DE ÊGGIZEN O KHRONOS TÊS EPAGGELIAS ÊS a=ÔMOLOGÊSEN b=ÔMOSEN O THEOS TÔ ABRAAM ÊUXÊSEN O LAOS KAI EPLÊTHUNTHÊ EN AIGUPTÔ
[7,18] a=AKHRI b=AKHRIS OU ANESTÊ BASILEUS ETEROS a=[EP a=AIGUPTON] OS OUK ÊDEI TON IÔSÊPH
[7,19] OUTOS KATASOPHISAMENOS TO GENOS ÊMÔN EKAKÔSEN TOUS PATERAS a=[ÊMÔN] b=ÊMÔN TOU POIEIN b=EKTHETA TA BREPHÊ a=EKTHETA AUTÔN EIS TO MÊ ZÔOGONEISTHAI
[7,20] EN Ô KAIRÔ EGENNÊTHÊ a=MÔUSÊS b=MÔSÊS KAI ÊN ASTEIOS TÔ THEÔ OS ANETRAPHÊ MÊNAS TREIS EN TÔ OIKÔ TOU PATROS tk=AUTOU
[7,21] a=EKTETHENTOS b=EKTETHENTA DE a=AUTOU a=ANEILATO AUTON b=ANEILETO tk=AUTON Ê THUGATÊR PHARAÔ KAI ANETHREPSATO AUTON EAUTÊ EIS UION
[7,22] KAI EPAIDEUTHÊ a=MÔUSÊS a=[EN] b=MÔSÊS PASÊ SOPHIA AIGUPTIÔN ÊN DE DUNATOS EN LOGOIS KAI tk=EN ERGOIS a=AUTOU
[7,23] ÔS DE EPLÊROUTO AUTÔ a=TESSERAKONTAETÊS b=TESSARAKONTAETÊS KHRONOS ANEBÊ EPI TÊN KARDIAN AUTOU EPISKEPSASTHAI TOUS ADELPHOUS AUTOU TOUS UIOUS ISRAÊL
[7,24] KAI IDÔN TINA ADIKOUMENON ÊMUNATO KAI EPOIÊSEN EKDIKÊSIN TÔ KATAPONOUMENÔ PATAXAS TON AIGUPTION
[7,25] ENOMIZEN DE SUNIENAI TOUS ADELPHOUS a=[AUTOU] b=AUTOU OTI O THEOS DIA KHEIROS AUTOU DIDÔSIN b=AUTOIS SÔTÊRIAN a=AUTOIS OI DE OU SUNÊKAN
[7,26] TÊ k=DE amt=TE EPIOUSÊ ÊMERA ÔPHTHÊ AUTOIS MAKHOMENOIS KAI a=SUNÊLLASSEN b=SUNÊLASEN AUTOUS EIS EIRÊNÊN EIPÔN ANDRES ADELPHOI ESTE b=UMEIS m=INA m=TI atk=INATI ADIKEITE ALLÊLOUS
[7,27] O DE ADIKÔN TON PLÊSION APÔSATO AUTON EIPÔN TIS SE KATESTÊSEN ARKHONTA KAI DIKASTÊN EPH a=ÊMÔN b=ÊMAS
[7,28] MÊ ANELEIN ME SU THELEIS ON TROPON ANEILES a=EKHTHES b=KHTHES TON AIGUPTION
[7,29] EPHUGEN DE a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EN TÔ LOGÔ TOUTÔ KAI EGENETO PAROIKOS EN GÊ MADIAM OU EGENNÊSEN UIOUS DUO
[7,30] KAI PLÊRÔTHENTÔN ETÔN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA ÔPHTHÊ AUTÔ EN TÊ ERÊMÔ TOU OROUS SINA AGGELOS b=KURIOU EN PHLOGI PUROS BATOU
[7,31] O DE a=MÔUSÊS b=MÔSÊS IDÔN am=ETHAUMAZEN tk=ETHAUMASEN TO ORAMA PROSERKHOMENOU DE AUTOU KATANOÊSAI EGENETO PHÔNÊ KURIOU b=PROS b=AUTON
[7,32] EGÔ O THEOS TÔN PATERÔN SOU O THEOS ABRAAM KAI b=O b=THEOS ISAAK KAI b=O b=THEOS IAKÔB ENTROMOS DE GENOMENOS a=MÔUSÊS b=MÔSÊS OUK ETOLMA KATANOÊSAI
[7,33] EIPEN DE AUTÔ O KURIOS LUSON TO UPODÊMA TÔN PODÔN SOU O GAR TOPOS a=EPH b=EN Ô ESTÊKAS GÊ AGIA ESTIN
[7,34] IDÔN EIDON TÊN KAKÔSIN TOU LAOU MOU TOU EN AIGUPTÔ KAI TOU STENAGMOU AUTÔN ÊKOUSA KAI KATEBÊN EXELESTHAI AUTOUS KAI NUN DEURO a=APOSTEILÔ b=APOSTELÔ SE EIS AIGUPTON
[7,35] TOUTON TON m=MÔSÊN atk=MÔUSÊN ON ÊRNÊSANTO EIPONTES TIS SE KATESTÊSEN ARKHONTA KAI DIKASTÊN TOUTON O THEOS a=[KAI] ARKHONTA KAI LUTRÔTÊN a=APESTALKEN b=APESTEILEN a=SUN b=EN KHEIRI AGGELOU TOU OPHTHENTOS AUTÔ EN TÊ BATÔ
[7,36] OUTOS EXÊGAGEN AUTOUS POIÊSAS TERATA KAI SÊMEIA EN GÊ am=AIGUPTÔ tk=AIGUPTOU KAI EN ERUTHRA THALASSÊ KAI EN TÊ ERÊMÔ ETÊ a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA
[7,37] OUTOS ESTIN O m=MÔSÊS atk=MÔUSÊS O a=EIPAS b=EIPÔN TOIS UIOIS ISRAÊL PROPHÊTÊN UMIN ANASTÊSEI b=KURIOS O THEOS m=ÊMÔN tk=UMÔN EK TÔN ADELPHÔN UMÔN ÔS EME tk=AUTOU tk=AKOUSESTHE
[7,38] OUTOS ESTIN O GENOMENOS EN TÊ EKKLÊSIA EN TÊ ERÊMÔ META TOU AGGELOU TOU LALOUNTOS AUTÔ EN TÔ OREI SINA KAI TÔN PATERÔN ÊMÔN OS EDEXATO m=LOGON atk=LOGIA ZÔNTA DOUNAI ÊMIN
[7,39] Ô OUK ÊTHELÊSAN UPÊKOOI GENESTHAI OI PATERES ÊMÔN a=ALLA b=ALL APÔSANTO KAI ESTRAPHÊSAN a=EN m=TÊ atk=TAIS m=KARDIA atk=KARDIAIS AUTÔN EIS AIGUPTON
[7,40] EIPONTES TÔ AARÔN POIÊSON ÊMIN THEOUS OI PROPOREUSONTAI ÊMÔN O GAR a=MÔUSÊS b=MÔSÊS OUTOS OS EXÊGAGEN ÊMAS EK GÊS AIGUPTOU OUK OIDAMEN TI a=EGENETO b=GEGONEN AUTÔ
[7,41] KAI EMOSKHOPOIÊSAN EN TAIS ÊMERAIS EKEINAIS KAI ANÊGAGON THUSIAN TÔ EIDÔLÔ KAI EUPHRAINONTO EN TOIS ERGOIS TÔN KHEIRÔN AUTÔN
[7,42] ESTREPSEN DE O THEOS KAI PAREDÔKEN AUTOUS LATREUEIN TÊ STRATIA TOU OURANOU KATHÔS GEGRAPTAI EN BIBLÔ TÔN PROPHÊTÔN MÊ SPHAGIA KAI THUSIAS PROSÊNEGKATE MOI ETÊ a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA EN TÊ ERÊMÔ OIKOS ISRAÊL
[7,43] KAI ANELABETE TÊN SKÊNÊN TOU MOLOKH KAI TO ASTRON TOU THEOU a=[UMÔN] b=UMÔN a=RAIPHAN b=REMPHAN TOUS TUPOUS OUS EPOIÊSATE PROSKUNEIN AUTOIS KAI METOIKIÔ UMAS EPEKEINA BABULÔNOS
[7,44] Ê SKÊNÊ TOU MARTURIOU ÊN t=EN TOIS PATRASIN ÊMÔN EN TÊ ERÊMÔ KATHÔS DIETAXATO O LALÔN TÔ a=MÔUSÊ b=MÔSÊ POIÊSAI AUTÊN KATA TON TUPON ON EÔRAKEI
[7,45] ÊN KAI EISÊGAGON DIADEXAMENOI OI PATERES ÊMÔN META IÊSOU EN TÊ KATASKHESEI TÔN ETHNÔN ÔN EXÔSEN O THEOS APO PROSÔPOU TÔN PATERÔN ÊMÔN EÔS TÔN ÊMERÔN am=DAUID tk=DABID
[7,46] OS EUREN KHARIN ENÔPION TOU THEOU KAI ÊTÊSATO EUREIN SKÊNÔMA TÔ a=OIKÔ b=THEÔ IAKÔB
[7,47] SOLOMÔN DE a=OIKODOMÊSEN b=ÔKODOMÊSEN AUTÔ OIKON
[7,48] ALL OUKH O UPSISTOS EN KHEIROPOIÊTOIS b=NAOIS KATOIKEI KATHÔS O PROPHÊTÊS LEGEI
[7,49] O OURANOS MOI THRONOS Ê DE GÊ UPOPODION TÔN PODÔN MOU POION OIKON OIKODOMÊSETE MOI LEGEI KURIOS Ê TIS TOPOS TÊS KATAPAUSEÔS MOU
[7,50] OUKHI Ê KHEIR MOU EPOIÊSEN TAUTA PANTA
[7,51] SKLÊROTRAKHÊLOI KAI APERITMÊTOI a=KARDIAIS b=TÊ b=KARDIA KAI TOIS ÔSIN UMEIS AEI TÔ PNEUMATI TÔ AGIÔ ANTIPIPTETE ÔS OI PATERES UMÔN KAI UMEIS
[7,52] TINA TÔN PROPHÊTÔN OUK EDIÔXAN OI PATERES UMÔN KAI APEKTEINAN TOUS PROKATAGGEILANTAS PERI TÊS ELEUSEÔS TOU DIKAIOU OU NUN UMEIS PRODOTAI KAI PHONEIS a=EGENESTHE b=GEGENÊSTHE
[7,53] OITINES ELABETE TON NOMON EIS DIATAGAS AGGELÔN KAI OUK EPHULAXATE
[7,54] AKOUONTES DE TAUTA DIEPRIONTO TAIS KARDIAIS AUTÔN KAI EBRUKHON TOUS ODONTAS EP AUTON
[7,55] UPARKHÔN DE PLÊRÊS PNEUMATOS AGIOU ATENISAS EIS TON OURANON EIDEN DOXAN THEOU KAI IÊSOUN ESTÔTA EK DEXIÔN TOU THEOU
[7,56] KAI EIPEN IDOU THEÔRÔ TOUS OURANOUS a=DIÊNOIGMENOUS b=ANEÔGMENOUS KAI TON UION TOU ANTHRÔPOU EK DEXIÔN ESTÔTA TOU THEOU
[7,57] KRAXANTES DE PHÔNÊ MEGALÊ SUNESKHON TA ÔTA AUTÔN KAI ÔRMÊSAN OMOTHUMADON EP AUTON
[7,58] KAI EKBALONTES EXÔ TÊS POLEÔS ELITHOBOLOUN KAI OI MARTURES APETHENTO TA IMATIA atk=AUTÔN PARA TOUS PODAS NEANIOU KALOUMENOU SAULOU
[7,59] KAI ELITHOBOLOUN TON STEPHANON EPIKALOUMENON KAI LEGONTA KURIE IÊSOU DEXAI TO PNEUMA MOU
[7,60] THEIS DE TA GONATA EKRAXEN PHÔNÊ MEGALÊ KURIE MÊ STÊSÊS AUTOIS a=TAUTÊN TÊN AMARTIAN b=TAUTÊN KAI TOUTO EIPÔN EKOIMÊTHÊ
[8,1] SAULOS DE ÊN SUNEUDOKÔN TÊ ANAIRESEI AUTOU EGENETO DE EN EKEINÊ TÊ ÊMERA DIÔGMOS MEGAS EPI TÊN EKKLÊSIAN TÊN EN IEROSOLUMOIS PANTES am=DE tk=TE DIESPARÊSAN KATA TAS KHÔRAS TÊS IOUDAIAS KAI SAMAREIAS PLÊN TÔN APOSTOLÔN
[8,2] SUNEKOMISAN DE TON STEPHANON ANDRES EULABEIS KAI a=EPOIÊSAN b=EPOIÊSANTO KOPETON MEGAN EP AUTÔ
[8,3] SAULOS DE ELUMAINETO TÊN EKKLÊSIAN KATA TOUS OIKOUS EISPOREUOMENOS SURÔN TE ANDRAS KAI GUNAIKAS PAREDIDOU EIS PHULAKÊN
[8,4] OI MEN OUN DIASPARENTES DIÊLTHON EUAGGELIZOMENOI TON LOGON
[8,5] PHILIPPOS DE KATELTHÔN EIS a=[TÊN] POLIN TÊS SAMAREIAS EKÊRUSSEN AUTOIS TON KHRISTON
[8,6] PROSEIKHON a=DE b=TE OI OKHLOI TOIS LEGOMENOIS UPO TOU PHILIPPOU OMOTHUMADON EN TÔ AKOUEIN AUTOUS KAI BLEPEIN TA SÊMEIA A EPOIEI
[8,7] a=POLLOI b=POLLÔN GAR TÔN EKHONTÔN PNEUMATA AKATHARTA BOÔNTA tk=MEGALÊ PHÔNÊ am=MEGALÊ a=EXÊRKHONTO b=EXÊRKHETO POLLOI DE PARALELUMENOI KAI KHÔLOI ETHERAPEUTHÊSAN
[8,8] b=KAI EGENETO a=DE a=POLLÊ KHARA b=MEGALÊ EN TÊ POLEI EKEINÊ
[8,9] ANÊR DE TIS ONOMATI SIMÔN PROUPÊRKHEN EN TÊ POLEI MAGEUÔN KAI a=EXISTANÔN b=EXISTÔN TO ETHNOS TÊS SAMAREIAS LEGÔN EINAI TINA EAUTON MEGAN
[8,10] Ô PROSEIKHON atk=PANTES APO MIKROU EÔS MEGALOU LEGONTES OUTOS ESTIN Ê DUNAMIS TOU THEOU Ê a=KALOUMENÊ MEGALÊ
[8,11] PROSEIKHON DE AUTÔ DIA TO IKANÔ KHRONÔ TAIS MAGEIAIS EXESTAKENAI AUTOUS
[8,12] OTE DE EPISTEUSAN TÔ PHILIPPÔ EUAGGELIZOMENÔ b=TA PERI TÊS BASILEIAS TOU THEOU KAI TOU ONOMATOS tk=TOU IÊSOU KHRISTOU EBAPTIZONTO ANDRES TE KAI GUNAIKES
[8,13] O DE SIMÔN KAI AUTOS EPISTEUSEN KAI BAPTISTHEIS ÊN PROSKARTERÔN TÔ PHILIPPÔ THEÔRÔN TE at=SÊMEIA at=KAI DUNAMEIS mk=KAI mk=SÊMEIA mk=GINOMENA at=MEGALAS at=GINOMENAS EXISTATO
[8,14] AKOUSANTES DE OI EN IEROSOLUMOIS APOSTOLOI OTI DEDEKTAI Ê SAMAREIA TON LOGON TOU THEOU APESTEILAN PROS AUTOUS b=TON PETRON KAI IÔANNÊN
[8,15] OITINES KATABANTES PROSÊUXANTO PERI AUTÔN OPÔS LABÔSIN PNEUMA AGION
[8,16] a=OUDEPÔ b=OUPÔ GAR ÊN EP OUDENI AUTÔN EPIPEPTÔKOS MONON DE BEBAPTISMENOI UPÊRKHON EIS TO ONOMA TOU m=KHRISTOU atk=KURIOU IÊSOU
[8,17] TOTE a=EPETITHESAN b=EPETITHOUN TAS KHEIRAS EP AUTOUS KAI ELAMBANON PNEUMA AGION
[8,18] a=IDÔN b=THEASAMENOS DE O SIMÔN OTI DIA TÊS EPITHESEÔS TÔN KHEIRÔN TÔN APOSTOLÔN DIDOTAI TO PNEUMA b=TO b=AGION PROSÊNEGKEN AUTOIS KHRÊMATA
[8,19] LEGÔN DOTE KAMOI TÊN EXOUSIAN TAUTÊN INA Ô amk=EAN t=AN EPITHÔ TAS KHEIRAS LAMBANÊ PNEUMA AGION
[8,20] PETROS DE EIPEN PROS AUTON TO ARGURION SOU SUN SOI EIÊ EIS APÔLEIAN OTI TÊN DÔREAN TOU THEOU ENOMISAS DIA KHRÊMATÔN KTASTHAI
[8,21] OUK ESTIN SOI MERIS OUDE KLÊROS EN TÔ LOGÔ TOUTÔ Ê GAR KARDIA SOU OUK ESTIN EUTHEIA a=ENANTI b=ENÔPION TOU THEOU
[8,22] METANOÊSON OUN APO TÊS KAKIAS SOU TAUTÊS KAI DEÊTHÊTI TOU a=KURIOU b=THEOU EI ARA APHETHÊSETAI SOI Ê EPINOIA TÊS KARDIAS SOU
[8,23] EIS GAR KHOLÊN PIKRIAS KAI SUNDESMON ADIKIAS ORÔ SE ONTA
[8,24] APOKRITHEIS DE O SIMÔN EIPEN DEÊTHÊTE UMEIS UPER EMOU PROS TON KURION OPÔS MÊDEN EPELTHÊ EP EME ÔN EIRÊKATE
[8,25] OI MEN OUN DIAMARTURAMENOI KAI LALÊSANTES TON LOGON TOU KURIOU a=UPESTREPHON b=UPESTREPSAN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALÊM POLLAS TE KÔMAS TÔN a=SAMARITÔN b=SAMAREITÔN a=EUÊGGELIZONTO b=EUÊGGELISANTO
[8,26] AGGELOS DE KURIOU ELALÊSEN PROS PHILIPPON LEGÔN ANASTÊTHI KAI POREUOU KATA MESÊMBRIAN EPI TÊN ODON TÊN KATABAINOUSAN APO IEROUSALÊM EIS GAZAN AUTÊ ESTIN ERÊMOS
[8,27] KAI ANASTAS EPOREUTHÊ KAI IDOU ANÊR AITHIOPS EUNOUKHOS DUNASTÊS KANDAKÊS b=TÊS BASILISSÊS AITHIOPÔN OS ÊN EPI PASÊS TÊS GAZÊS AUTÊS OS ELÊLUTHEI PROSKUNÊSÔN EIS IEROUSALÊM
[8,28] ÊN TE UPOSTREPHÔN KAI KATHÊMENOS EPI TOU ARMATOS AUTOU amt=KAI ANEGINÔSKEN TON PROPHÊTÊN ÊSAIAN
[8,29] EIPEN DE TO PNEUMA TÔ PHILIPPÔ PROSELTHE KAI KOLLÊTHÊTI TÔ ARMATI TOUTÔ
[8,30] PROSDRAMÔN DE O PHILIPPOS ÊKOUSEN AUTOU ANAGINÔSKONTOS a=ÊSAIAN TON PROPHÊTÊN b=ÊSAIAN KAI EIPEN ARA GE GINÔSKEIS A ANAGINÔSKEIS
[8,31] O DE EIPEN PÔS GAR AN DUNAIMÊN EAN MÊ TIS a=ODÊGÊSEI b=ODÊGÊSÊ ME PAREKALESEN TE TON PHILIPPON ANABANTA KATHISAI SUN AUTÔ
[8,32] Ê DE PERIOKHÊ TÊS GRAPHÊS ÊN ANEGINÔSKEN ÊN AUTÊ ÔS PROBATON EPI SPHAGÊN ÊKHTHÊ KAI ÔS AMNOS ENANTION TOU a=KEIRANTOS b=KEIRONTOS AUTON APHÔNOS OUTÔS OUK ANOIGEI TO STOMA AUTOU
[8,33] EN TÊ TAPEINÔSEI a=[AUTOU] b=AUTOU Ê KRISIS AUTOU ÊRTHÊ TÊN b=DE GENEAN AUTOU TIS DIÊGÊSETAI OTI AIRETAI APO TÊS GÊS Ê ZÔÊ AUTOU
[8,34] APOKRITHEIS DE O EUNOUKHOS TÔ PHILIPPÔ EIPEN DEOMAI SOU PERI TINOS O PROPHÊTÊS LEGEI TOUTO PERI EAUTOU Ê PERI ETEROU TINOS
[8,35] ANOIXAS DE O PHILIPPOS TO STOMA AUTOU KAI ARXAMENOS APO TÊS GRAPHÊS TAUTÊS EUÊGGELISATO AUTÔ TON IÊSOUN
[8,36] ÔS DE EPOREUONTO KATA TÊN ODON ÊLTHON EPI TI UDÔR KAI PHÊSIN O EUNOUKHOS IDOU UDÔR TI KÔLUEI ME BAPTISTHÊNAI
[8,37] tk=EIPEN tk=DE tk=O tk=PHILIPPOS tk=EI tk=PISTEUEIS tk=EX tk=OLÊS tk=TÊS tk=KARDIAS tk=EXESTIN tk=APOKRITHEIS tk=DE tk=EIPEN tk=PISTEUÔ tk=TON tk=UION tk=TOU tk=THEOU tk=EINAI tk=TON tk=IÊSOUN tk=KHRISTON
[8,38] KAI EKELEUSEN STÊNAI TO ARMA KAI KATEBÊSAN AMPHOTEROI EIS TO UDÔR O TE PHILIPPOS KAI O EUNOUKHOS KAI EBAPTISEN AUTON
[8,39] OTE DE ANEBÊSAN EK TOU UDATOS PNEUMA KURIOU ÊRPASEN TON PHILIPPON KAI OUK EIDEN AUTON OUKETI O EUNOUKHOS EPOREUETO GAR TÊN ODON AUTOU KHAIRÔN
[8,40] PHILIPPOS DE EURETHÊ EIS AZÔTON KAI DIERKHOMENOS EUÊGGELIZETO TAS POLEIS PASAS EÔS TOU ELTHEIN AUTON EIS KAISAREIAN
[9,1] O DE SAULOS ETI EMPNEÔN APEILÊS KAI PHONOU EIS TOUS MATHÊTAS TOU KURIOU PROSELTHÔN TÔ ARKHIEREI
[9,2] ÊTÊSATO PAR AUTOU EPISTOLAS EIS DAMASKON PROS TAS SUNAGÔGAS OPÔS EAN TINAS EURÊ TÊS ODOU ONTAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS DEDEMENOUS AGAGÊ EIS IEROUSALÊM
[9,3] EN DE TÔ POREUESTHAI EGENETO AUTON EGGIZEIN TÊ DAMASKÔ b=KAI EXAIPHNÊS a=TE b=PERIÊSTRAPSEN AUTON a=PERIÊSTRAPSEN PHÔS a=EK b=APO TOU OURANOU
[9,4] KAI PESÔN EPI TÊN GÊN ÊKOUSEN PHÔNÊN LEGOUSAN AUTÔ SAOUL SAOUL TI ME DIÔKEIS
[9,5] EIPEN DE TIS EI KURIE O DE b=KURIOS b=EIPEN EGÔ EIMI IÊSOUS ON SU DIÔKEIS tk=SKLÊRON tk=SOI tk=PROS tk=KENTRA tk=LAKTIZEIN
[9,6] am=ALLA tk=TREMÔN tk=TE tk=KAI tk=THAMBÔN tk=EIPEN tk=KURIE tk=TI tk=ME tk=THELEIS tk=POIÊSAI tk=KAI tk=O tk=KURIOS tk=PROS tk=AUTON ANASTÊTHI KAI EISELTHE EIS TÊN POLIN KAI LALÊTHÊSETAI SOI a=O TI SE DEI POIEIN
[9,7] OI DE ANDRES OI SUNODEUONTES AUTÔ EISTÊKEISAN am=ENEOI tk=ENNEOI AKOUONTES MEN TÊS PHÔNÊS MÊDENA DE THEÔROUNTES
[9,8] ÊGERTHÊ DE b=O SAULOS APO TÊS GÊS ANEÔGMENÔN m=TE atk=DE TÔN OPHTHALMÔN AUTOU a=OUDEN b=OUDENA EBLEPEN KHEIRAGÔGOUNTES DE AUTON EISÊGAGON EIS DAMASKON
[9,9] KAI ÊN ÊMERAS TREIS MÊ BLEPÔN KAI OUK EPHAGEN OUDE EPIEN
[9,10] ÊN DE TIS MATHÊTÊS EN DAMASKÔ ONOMATI ANANIAS KAI EIPEN PROS AUTON b=O b=KURIOS EN ORAMATI a=O a=KURIOS ANANIA O DE EIPEN IDOU EGÔ KURIE
[9,11] O DE KURIOS PROS AUTON ANASTAS POREUTHÊTI EPI TÊN RUMÊN TÊN KALOUMENÊN EUTHEIAN KAI ZÊTÊSON EN OIKIA IOUDA SAULON ONOMATI TARSEA IDOU GAR PROSEUKHETAI
[9,12] KAI EIDEN b=EN b=ORAMATI ANDRA a=[EN a=ORAMATI] b=ONOMATI ANANIAN a=ONOMATI EISELTHONTA KAI EPITHENTA AUTÔ a=[TAS] a=KHEIRAS b=KHEIRA OPÔS ANABLEPSÊ
[9,13] APEKRITHÊ DE tk=O ANANIAS KURIE a=ÊKOUSA b=AKÊKOA APO POLLÔN PERI TOU ANDROS TOUTOU OSA KAKA b=EPOIÊSEN TOIS AGIOIS SOU a=EPOIÊSEN EN IEROUSALÊM
[9,14] KAI ÔDE EKHEI EXOUSIAN PARA TÔN ARKHIEREÔN DÊSAI PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA SOU
[9,15] EIPEN DE PROS AUTON O KURIOS POREUOU OTI SKEUOS EKLOGÊS b=MOI ESTIN a=MOI OUTOS TOU BASTASAI TO ONOMA MOU ENÔPION ETHNÔN a=TE KAI BASILEÔN UIÔN TE ISRAÊL
[9,16] EGÔ GAR UPODEIXÔ AUTÔ OSA DEI AUTON UPER TOU ONOMATOS MOU PATHEIN
[9,17] APÊLTHEN DE ANANIAS KAI EISÊLTHEN EIS TÊN OIKIAN KAI EPITHEIS EP AUTON TAS KHEIRAS EIPEN SAOUL ADELPHE O KURIOS APESTALKEN ME atk=IÊSOUS O OPHTHEIS SOI EN TÊ ODÔ Ê ÊRKHOU OPÔS ANABLEPSÊS KAI PLÊSTHÊS PNEUMATOS AGIOU
[9,18] KAI EUTHEÔS a=APEPESAN a=AUTOU b=APEPESON APO TÔN OPHTHALMÔN a=ÔS b=AUTOU b=ÔSEI LEPIDES ANEBLEPSEN TE m=[PARAKHRÊMA] tk=PARAKHRÊMA KAI ANASTAS EBAPTISTHÊ
[9,19] KAI LABÔN TROPHÊN ENISKHUSEN EGENETO DE b=O b=SAULOS META TÔN EN DAMASKÔ MATHÊTÔN ÊMERAS TINAS
[9,20] KAI EUTHEÔS EN TAIS SUNAGÔGAIS EKÊRUSSEN TON a=IÊSOUN b=KHRISTON OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU
[9,21] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O PORTHÊSAS a=EIS b=EN IEROUSALÊM TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA TOUTO KAI ÔDE EIS TOUTO m=ELÊLUTHEN atk=ELÊLUTHEI INA DEDEMENOUS AUTOUS AGAGÊ EPI TOUS ARKHIEREIS
[9,22] SAULOS DE MALLON ENEDUNAMOUTO KAI a=SUNEKHUNNEN b=SUNEKHUNEN a=[TOUS] b=TOUS IOUDAIOUS TOUS KATOIKOUNTAS EN DAMASKÔ SUMBIBAZÔN OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS
[9,23] ÔS DE EPLÊROUNTO ÊMERAI IKANAI SUNEBOULEUSANTO OI IOUDAIOI ANELEIN AUTON
[9,24] EGNÔSTHÊ DE TÔ SAULÔ Ê EPIBOULÊ AUTÔN a=PARETÊROUNTO a=DE a=KAI b=PARETÊROUN b=TE TAS PULAS ÊMERAS TE KAI NUKTOS OPÔS AUTON ANELÔSIN
[9,25] LABONTES DE b=AUTON OI MATHÊTAI a=AUTOU NUKTOS b=KATHÊKAN DIA TOU TEIKHOUS a=KATHÊKAN a=AUTON KHALASANTES EN SPURIDI
[9,26] PARAGENOMENOS DE b=O b=SAULOS m=EN atk=EIS IEROUSALÊM a=EPEIRAZEN b=EPEIRATO KOLLASTHAI TOIS MATHÊTAIS KAI PANTES EPHOBOUNTO AUTON MÊ PISTEUONTES OTI ESTIN MATHÊTÊS
[9,27] BARNABAS DE EPILABOMENOS AUTON ÊGAGEN PROS TOUS APOSTOLOUS KAI DIÊGÊSATO AUTOIS PÔS EN TÊ ODÔ EIDEN TON KURION KAI OTI ELALÊSEN AUTÔ KAI PÔS EN DAMASKÔ EPARRÊSIASATO EN TÔ ONOMATI TOU IÊSOU
[9,28] KAI ÊN MET AUTÔN EISPOREUOMENOS m=[KAI tk=KAI m=EKPOREUOMENOS] tk=EKPOREUOMENOS m=EIS tk=EN b=IEROUSALÊM KAI a=EKPOREUOMENOS a=EIS a=IEROUSALÊM PARRÊSIAZOMENOS EN TÔ ONOMATI TOU KURIOU b=IÊSOU
[9,29] ELALEI TE KAI SUNEZÊTEI PROS TOUS ELLÊNISTAS OI DE EPEKHEIROUN b=AUTON ANELEIN a=AUTON
[9,30] EPIGNONTES DE OI ADELPHOI KATÊGAGON AUTON EIS KAISAREIAN KAI EXAPESTEILAN AUTON EIS TARSON
[9,31] a=Ê b=AI MEN OUN a=EKKLÊSIA b=EKKLÊSIAI KATH OLÊS TÊS IOUDAIAS KAI GALILAIAS KAI SAMAREIAS a=EIKHEN b=EIKHON EIRÊNÊN a=OIKODOMOUMENÊ b=OIKODOMOUMENAI KAI a=POREUOMENÊ b=POREUOMENAI TÔ PHOBÔ TOU KURIOU KAI TÊ PARAKLÊSEI TOU AGIOU PNEUMATOS a=EPLÊTHUNETO b=EPLÊTHUNONTO
[9,32] EGENETO DE PETRON DIERKHOMENON DIA PANTÔN KATELTHEIN KAI PROS TOUS AGIOUS TOUS KATOIKOUNTAS a=LUDDA b=LUDDAN
[9,33] EUREN DE EKEI ANTHRÔPON TINA b=AINEAN ONOMATI a=AINEAN EX ETÔN OKTÔ KATAKEIMENON EPI a=KRABATTOU b=KRABBATÔ OS ÊN PARALELUMENOS
[9,34] KAI EIPEN AUTÔ O PETROS AINEA IATAI SE IÊSOUS b=O KHRISTOS ANASTÊTHI KAI STRÔSON SEAUTÔ KAI EUTHEÔS ANESTÊ
[9,35] KAI a=EIDAN b=EIDON AUTON PANTES OI KATOIKOUNTES a=LUDDA b=LUDDAN KAI TON m=ASSARÔNA ak=SARÔNA t=SARÔNAN OITINES EPESTREPSAN EPI TON KURION
[9,36] EN IOPPÊ DE TIS ÊN MATHÊTRIA ONOMATI m=TABÊTHA atk=TABITHA Ê DIERMÊNEUOMENÊ LEGETAI DORKAS AUTÊ ÊN PLÊRÊS b=AGATHÔN ERGÔN a=AGATHÔN KAI ELEÊMOSUNÔN ÔN EPOIEI
[9,37] EGENETO DE EN TAIS ÊMERAIS EKEINAIS ASTHENÊSASAN AUTÊN APOTHANEIN LOUSANTES DE b=AUTÊN ETHÊKAN a=[AUTÊN] EN UPERÔÔ
[9,38] EGGUS DE OUSÊS a=LUDDAS b=LUDDÊS TÊ IOPPÊ OI MATHÊTAI AKOUSANTES OTI PETROS ESTIN EN AUTÊ APESTEILAN atk=DUO atk=ANDRAS PROS AUTON PARAKALOUNTES MÊ a=OKNÊSÊS b=OKNÊSAI DIELTHEIN EÔS a=ÊMÔN b=AUTÔN
[9,39] ANASTAS DE PETROS SUNÊLTHEN AUTOIS ON PARAGENOMENON ANÊGAGON EIS TO UPERÔON KAI PARESTÊSAN AUTÔ PASAI AI KHÊRAI KLAIOUSAI KAI EPIDEIKNUMENAI KHITÔNAS KAI IMATIA OSA EPOIEI MET AUTÔN OUSA Ê DORKAS
[9,40] EKBALÔN DE EXÔ PANTAS O PETROS a=KAI THEIS TA GONATA PROSÊUXATO KAI EPISTREPSAS PROS TO SÔMA EIPEN m=TABÊTHA atk=TABITHA ANASTÊTHI Ê DE ÊNOIXEN TOUS OPHTHALMOUS AUTÊS KAI IDOUSA TON PETRON ANEKATHISEN
[9,41] DOUS DE AUTÊ KHEIRA ANESTÊSEN AUTÊN PHÔNÊSAS DE TOUS AGIOUS KAI TAS KHÊRAS PARESTÊSEN AUTÊN ZÔSAN
[9,42] GNÔSTON DE EGENETO KATH OLÊS TÊS IOPPÊS KAI b=POLLOI EPISTEUSAN a=POLLOI EPI TON KURION
[9,43] EGENETO DE ÊMERAS IKANAS MEINAI b=AUTON EN IOPPÊ PARA TINI SIMÔNI BURSEI
[10,1] ANÊR DE TIS b=ÊN EN KAISAREIA ONOMATI KORNÊLIOS EKATONTARKHÊS EK SPEIRÊS TÊS KALOUMENÊS ITALIKÊS
[10,2] EUSEBÊS KAI PHOBOUMENOS TON THEON SUN PANTI TÔ OIKÔ AUTOU POIÔN b=TE ELEÊMOSUNAS POLLAS TÔ LAÔ KAI DEOMENOS TOU THEOU am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS
[10,3] EIDEN EN ORAMATI PHANERÔS ÔSEI a=PERI ÔRAN a=ENATÊN m=ENATÊN tk=ENNATÊN TÊS ÊMERAS AGGELON TOU THEOU EISELTHONTA PROS AUTON KAI EIPONTA AUTÔ KORNÊLIE
[10,4] O DE ATENISAS AUTÔ KAI EMPHOBOS GENOMENOS EIPEN TI ESTIN KURIE EIPEN DE AUTÔ AI PROSEUKHAI SOU KAI AI ELEÊMOSUNAI SOU ANEBÊSAN EIS MNÊMOSUNON a=EMPROSTHEN b=ENÔPION TOU THEOU
[10,5] KAI NUN PEMPSON a=ANDRAS EIS IOPPÊN b=ANDRAS KAI METAPEMPSAI SIMÔNA a=TINA m=TON atk=OS m=EPIKALOUMENON atk=EPIKALEITAI m=PETRON atk=PETROS
[10,6] OUTOS XENIZETAI PARA TINI SIMÔNI BURSEI Ô ESTIN OIKIA PARA THALASSAN tk=OUTOS tk=LALÊSEI tk=SOI tk=TI tk=SE tk=DEI tk=POIEIN
[10,7] ÔS DE APÊLTHEN O AGGELOS O LALÔN a=AUTÔ b=TÔ b=KORNÊLIÔ PHÔNÊSAS DUO TÔN OIKETÔN b=AUTOU KAI STRATIÔTÊN EUSEBÊ TÔN PROSKARTEROUNTÔN AUTÔ
[10,8] KAI EXÊGÊSAMENOS b=AUTOIS APANTA a=AUTOIS APESTEILEN AUTOUS EIS TÊN IOPPÊN
[10,9] TÊ DE EPAURION ODOIPOROUNTÔN EKEINÔN KAI TÊ POLEI EGGIZONTÔN ANEBÊ PETROS EPI TO DÔMA PROSEUXASTHAI PERI ÔRAN EKTÊN
[10,10] EGENETO DE PROSPEINOS KAI ÊTHELEN GEUSASTHAI PARASKEUAZONTÔN DE a=AUTÔN b=EKEINÔN a=EGENETO b=EPEPESEN EP AUTON EKSTASIS
[10,11] KAI THEÔREI TON OURANON ANEÔGMENON KAI KATABAINON b=EP b=AUTON SKEUOS TI ÔS OTHONÊN MEGALÊN TESSARSIN ARKHAIS b=DEDEMENON b=KAI KATHIEMENON EPI TÊS GÊS
[10,12] EN Ô UPÊRKHEN PANTA TA TETRAPODA a=KAI a=ERPETA TÊS GÊS KAI b=TA b=THÊRIA b=KAI b=TA b=ERPETA b=KAI b=TA PETEINA TOU OURANOU
[10,13] KAI EGENETO PHÔNÊ PROS AUTON ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE
[10,14] O DE PETROS EIPEN MÊDAMÔS KURIE OTI OUDEPOTE EPHAGON PAN KOINON a=KAI b=Ê AKATHARTON
[10,15] KAI PHÔNÊ PALIN EK DEUTEROU PROS AUTON A O THEOS EKATHARISEN SU MÊ KOINOU
[10,16] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI a=EUTHUS b=PALIN a=ANELÊMPHTHÊ b=ANELÊPHTHÊ TO SKEUOS EIS TON OURANON
[10,17] ÔS DE EN EAUTÔ DIÊPOREI O PETROS TI AN EIÊ TO ORAMA O EIDEN b=KAI IDOU OI ANDRES OI APESTALMENOI a=UPO b=APO TOU KORNÊLIOU DIERÔTÊSANTES TÊN OIKIAN a=TOU SIMÔNOS EPESTÊSAN EPI TON PULÔNA
[10,18] KAI PHÔNÊSANTES EPUNTHANONTO EI SIMÔN O EPIKALOUMENOS PETROS ENTHADE XENIZETAI
[10,19] TOU DE PETROU am=DIENTHUMOUMENOU tk=ENTHUMOUMENOU PERI TOU ORAMATOS EIPEN a=[AUTÔ] b=AUTÔ TO PNEUMA IDOU ANDRES atk=TREIS a=ZÊTOUNTES b=ZÊTOUSIN SE
[10,20] ALLA ANASTAS KATABÊTHI KAI POREUOU SUN AUTOIS MÊDEN DIAKRINOMENOS a=OTI b=DIOTI EGÔ APESTALKA AUTOUS
[10,21] KATABAS DE PETROS PROS TOUS ANDRAS tk=TOUS tk=APESTALMENOUS tk=APO tk=TOU tk=KORNÊLIOU tk=PROS tk=AUTON EIPEN IDOU EGÔ EIMI ON ZÊTEITE TIS Ê AITIA DI ÊN PARESTE
[10,22] OI DE a=EIPAN b=EIPON KORNÊLIOS EKATONTARKHÊS ANÊR DIKAIOS KAI PHOBOUMENOS TON THEON MARTUROUMENOS TE UPO OLOU TOU ETHNOUS TÔN IOUDAIÔN EKHRÊMATISTHÊ UPO AGGELOU AGIOU METAPEMPSASTHAI SE EIS TON OIKON AUTOU KAI AKOUSAI RÊMATA PARA SOU
[10,23] EISKALESAMENOS OUN AUTOUS EXENISEN TÊ DE EPAURION a=ANASTAS b=O b=PETROS EXÊLTHEN SUN AUTOIS KAI TINES TÔN ADELPHÔN TÔN APO tk=TÊS IOPPÊS SUNÊLTHON AUTÔ
[10,24] b=KAI TÊ a=DE EPAURION a=EISÊLTHEN b=EISÊLTHON EIS TÊN KAISAREIAN O DE KORNÊLIOS ÊN PROSDOKÔN AUTOUS SUGKALESAMENOS TOUS SUGGENEIS AUTOU KAI TOUS ANAGKAIOUS PHILOUS
[10,25] ÔS DE EGENETO am=TOU EISELTHEIN TON PETRON SUNANTÊSAS AUTÔ O KORNÊLIOS PESÔN EPI TOUS PODAS PROSEKUNÊSEN
[10,26] O DE PETROS b=AUTON ÊGEIREN a=AUTON LEGÔN ANASTÊTHI a=KAI a=EGÔ b=KAGÔ AUTOS ANTHRÔPOS EIMI
[10,27] KAI SUNOMILÔN AUTÔ EISÊLTHEN KAI EURISKEI SUNELÊLUTHOTAS POLLOUS
[10,28] EPHÊ TE PROS AUTOUS UMEIS EPISTASTHE ÔS ATHEMITON ESTIN ANDRI IOUDAIÔ KOLLASTHAI Ê PROSERKHESTHAI ALLOPHULÔ a=KAMOI b=KAI b=EMOI O THEOS EDEIXEN MÊDENA KOINON Ê AKATHARTON LEGEIN ANTHRÔPON
[10,29] DIO KAI ANANTIRRÊTÔS ÊLTHON METAPEMPHTHEIS PUNTHANOMAI OUN TINI LOGÔ METEPEMPSASTHE ME
[10,30] KAI O KORNÊLIOS EPHÊ APO TETARTÊS ÊMERAS MEKHRI TAUTÊS TÊS ÔRAS ÊMÊN b=NÊSTEUÔN b=KAI TÊN am=ENATÊN tk=ENNATÊN b=ÔRAN PROSEUKHOMENOS EN TÔ OIKÔ MOU KAI IDOU ANÊR ESTÊ ENÔPION MOU EN ESTHÊTI LAMPRA
[10,31] KAI PHÊSIN KORNÊLIE EISÊKOUSTHÊ SOU Ê PROSEUKHÊ KAI AI ELEÊMOSUNAI SOU EMNÊSTHÊSAN ENÔPION TOU THEOU
[10,32] PEMPSON OUN EIS IOPPÊN KAI METAKALESAI SIMÔNA OS EPIKALEITAI PETROS OUTOS XENIZETAI EN OIKIA SIMÔNOS BURSEÔS PARA THALASSAN b=OS b=PARAGENOMENOS b=LALÊSEI b=SOI
[10,33] EXAUTÊS OUN EPEMPSA PROS SE SU TE KALÔS EPOIÊSAS PARAGENOMENOS NUN OUN PANTES ÊMEIS ENÔPION TOU THEOU PARESMEN AKOUSAI PANTA TA PROSTETAGMENA SOI UPO TOU a=KURIOU b=THEOU
[10,34] ANOIXAS DE PETROS TO STOMA EIPEN EP ALÊTHEIAS KATALAMBANOMAI OTI OUK ESTIN a=PROSÔPOLÊMPTÊS b=PROSÔPOLÊPTÊS O THEOS
[10,35] ALL EN PANTI ETHNEI O PHOBOUMENOS AUTON KAI ERGAZOMENOS DIKAIOSUNÊN DEKTOS AUTÔ ESTIN
[10,36] TON LOGON a=[ON] b=ON APESTEILEN TOIS UIOIS ISRAÊL EUAGGELIZOMENOS EIRÊNÊN DIA IÊSOU KHRISTOU OUTOS ESTIN PANTÔN KURIOS
[10,37] UMEIS OIDATE TO GENOMENON RÊMA KATH OLÊS TÊS IOUDAIAS a=ARXAMENOS b=ARXAMENON APO TÊS GALILAIAS META TO BAPTISMA O EKÊRUXEN IÔANNÊS
[10,38] IÊSOUN TON APO ak=NAZARETH mt=NAZARET ÔS EKHRISEN AUTON O THEOS PNEUMATI AGIÔ KAI DUNAMEI OS DIÊLTHEN EUERGETÔN KAI IÔMENOS PANTAS TOUS KATADUNASTEUOMENOUS UPO TOU DIABOLOU OTI O THEOS ÊN MET AUTOU
[10,39] KAI ÊMEIS b=ESMEN MARTURES PANTÔN ÔN EPOIÊSEN EN TE TÊ KHÔRA TÔN IOUDAIÔN KAI a=[EN] b=EN IEROUSALÊM ON am=KAI a=ANEILAN b=ANEILON KREMASANTES EPI XULOU
[10,40] TOUTON O THEOS ÊGEIREN a=[EN] TÊ TRITÊ ÊMERA KAI EDÔKEN AUTON EMPHANÊ GENESTHAI
[10,41] OU PANTI TÔ LAÔ ALLA MARTUSIN TOIS PROKEKHEIROTONÊMENOIS UPO TOU THEOU ÊMIN OITINES SUNEPHAGOMEN KAI SUNEPIOMEN AUTÔ META TO ANASTÊNAI AUTON EK NEKRÔN
[10,42] KAI PARÊGGEILEN ÊMIN KÊRUXAI TÔ LAÔ KAI DIAMARTURASTHAI OTI a=OUTOS b=AUTOS ESTIN O ÔRISMENOS UPO TOU THEOU KRITÊS ZÔNTÔN KAI NEKRÔN
[10,43] TOUTÔ PANTES OI PROPHÊTAI MARTUROUSIN APHESIN AMARTIÔN LABEIN DIA TOU ONOMATOS AUTOU PANTA TON PISTEUONTA EIS AUTON
[10,44] ETI LALOUNTOS TOU PETROU TA RÊMATA TAUTA EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TON LOGON
[10,45] KAI EXESTÊSAN OI EK PERITOMÊS PISTOI OSOI a=SUNÊLTHAN b=SUNÊLTHON TÔ PETRÔ OTI KAI EPI TA ETHNÊ Ê DÔREA TOU AGIOU PNEUMATOS EKKEKHUTAI
[10,46] ÊKOUON GAR AUTÔN LALOUNTÔN GLÔSSAIS KAI MEGALUNONTÔN TON THEON TOTE APEKRITHÊ b=O PETROS
[10,47] MÊTI TO UDÔR b=KÔLUSAI DUNATAI a=KÔLUSAI TIS TOU MÊ BAPTISTHÊNAI TOUTOUS OITINES TO PNEUMA TO AGION ELABON a=ÔS b=KATHÔS KAI ÊMEIS
[10,48] PROSETAXEN a=DE b=TE AUTOUS b=BAPTISTHÊNAI EN TÔ ONOMATI a=IÊSOU a=KHRISTOU a=BAPTISTHÊNAI b=TOU b=KURIOU TOTE ÊRÔTÊSAN AUTON EPIMEINAI ÊMERAS TINAS
[11,1] ÊKOUSAN DE OI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI OI ONTES KATA TÊN IOUDAIAN OTI KAI TA ETHNÊ EDEXANTO TON LOGON TOU THEOU
[11,2] b=KAI OTE a=DE ANEBÊ PETROS EIS a=IEROUSALÊM b=IEROSOLUMA DIEKRINONTO PROS AUTON OI EK PERITOMÊS
[11,3] LEGONTES OTI a=EISÊLTHES PROS ANDRAS AKROBUSTIAN EKHONTAS b=EISÊLTHES KAI SUNEPHAGES AUTOIS
[11,4] ARXAMENOS DE b=O PETROS EXETITHETO AUTOIS KATHEXÊS LEGÔN
[11,5] EGÔ ÊMÊN EN POLEI IOPPÊ PROSEUKHOMENOS KAI EIDON EN EKSTASEI ORAMA KATABAINON SKEUOS TI ÔS OTHONÊN MEGALÊN TESSARSIN ARKHAIS KATHIEMENÊN EK TOU OURANOU KAI ÊLTHEN a=AKHRI b=AKHRIS EMOU
[11,6] EIS ÊN ATENISAS KATENOOUN KAI EIDON TA TETRAPODA TÊS GÊS KAI TA THÊRIA KAI TA ERPETA KAI TA PETEINA TOU OURANOU
[11,7] ÊKOUSA DE a=KAI PHÔNÊS LEGOUSÊS MOI ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE
[11,8] EIPON DE MÊDAMÔS KURIE OTI b=PAN KOINON Ê AKATHARTON OUDEPOTE EISÊLTHEN EIS TO STOMA MOU
[11,9] APEKRITHÊ DE b=MOI PHÔNÊ EK DEUTEROU EK TOU OURANOU A O THEOS EKATHARISEN SU MÊ KOINOU
[11,10] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI b=PALIN ANESPASTHÊ a=PALIN APANTA EIS TON OURANON
[11,11] KAI IDOU EXAUTÊS TREIS ANDRES EPESTÊSAN EPI TÊN OIKIAN EN Ê a=ÊMEN b=ÊMÊN APESTALMENOI APO KAISAREIAS PROS ME
[11,12] EIPEN DE b=MOI TO PNEUMA a=MOI SUNELTHEIN AUTOIS MÊDEN a=DIAKRINANTA b=DIAKRINOMENON ÊLTHON DE SUN EMOI KAI OI EX ADELPHOI OUTOI KAI EISÊLTHOMEN EIS TON OIKON TOU ANDROS
[11,13] APÊGGEILEN a=DE b=TE ÊMIN PÔS EIDEN a=[TON] b=TON AGGELON EN TÔ OIKÔ AUTOU STATHENTA KAI EIPONTA b=AUTÔ APOSTEILON EIS IOPPÊN b=ANDRAS KAI METAPEMPSAI SIMÔNA TON EPIKALOUMENON PETRON
[11,14] OS LALÊSEI RÊMATA PROS SE EN OIS SÔTHÊSÊ SU KAI PAS O OIKOS SOU
[11,15] EN DE TÔ ARXASTHAI ME LALEIN EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ÔSPER KAI EPH ÊMAS EN ARKHÊ
[11,16] EMNÊSTHÊN DE TOU RÊMATOS a=TOU KURIOU ÔS ELEGEN IÔANNÊS MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE BAPTISTHÊSESTHE EN PNEUMATI AGIÔ
[11,17] EI OUN TÊN ISÊN DÔREAN EDÔKEN AUTOIS O THEOS ÔS KAI ÊMIN PISTEUSASIN EPI TON KURION IÊSOUN KHRISTON EGÔ b=DE TIS ÊMÊN DUNATOS KÔLUSAI TON THEON
[11,18] AKOUSANTES DE TAUTA ÊSUKHASAN KAI a=EDOXASAN b=EDOXAZON TON THEON LEGONTES a=ARA b=ARAGE KAI TOIS ETHNESIN O THEOS TÊN METANOIAN b=EDÔKEN EIS ZÔÊN a=EDÔKEN
[11,19] OI MEN OUN DIASPARENTES APO TÊS THLIPSEÔS TÊS GENOMENÊS EPI STEPHANÔ DIÊLTHON EÔS PHOINIKÊS KAI KUPROU KAI ANTIOKHEIAS MÊDENI LALOUNTES TON LOGON EI MÊ MONON IOUDAIOIS
[11,20] ÊSAN DE TINES EX AUTÔN ANDRES KUPRIOI KAI KURÊNAIOI OITINES a=ELTHONTES b=EISELTHONTES EIS ANTIOKHEIAN ELALOUN a=KAI PROS TOUS ELLÊNISTAS EUAGGELIZOMENOI TON KURION IÊSOUN
[11,21] KAI ÊN KHEIR KURIOU MET AUTÔN POLUS TE ARITHMOS a=O PISTEUSAS EPESTREPSEN EPI TON KURION
[11,22] ÊKOUSTHÊ DE O LOGOS EIS TA ÔTA TÊS EKKLÊSIAS TÊS a=OUSÊS EN a=IEROUSALÊM b=IEROSOLUMOIS PERI AUTÔN KAI EXAPESTEILAN BARNABAN a=[DIELTHEIN] b=DIELTHEIN EÔS ANTIOKHEIAS
[11,23] OS PARAGENOMENOS KAI IDÔN TÊN KHARIN a=[TÊN] TOU THEOU EKHARÊ KAI PAREKALEI PANTAS TÊ PROTHESEI TÊS KARDIAS PROSMENEIN TÔ KURIÔ
[11,24] OTI ÊN ANÊR AGATHOS KAI PLÊRÊS PNEUMATOS AGIOU KAI PISTEÔS KAI PROSETETHÊ OKHLOS IKANOS TÔ KURIÔ
[11,25] EXÊLTHEN DE EIS TARSON b=O b=BARNABAS ANAZÊTÊSAI SAULON
[11,26] KAI EURÔN tk=AUTON ÊGAGEN b=AUTON EIS ANTIOKHEIAN EGENETO DE a=AUTOIS a=KAI b=AUTOUS ENIAUTON OLON SUNAKHTHÊNAI atk=EN TÊ EKKLÊSIA KAI DIDAXAI OKHLON IKANON KHRÊMATISAI TE a=PRÔTÔS b=PRÔTON EN ANTIOKHEIA TOUS MATHÊTAS KHRISTIANOUS
[11,27] EN TAUTAIS DE TAIS ÊMERAIS KATÊLTHON APO IEROSOLUMÔN PROPHÊTAI EIS ANTIOKHEIAN
[11,28] ANASTAS DE EIS EX AUTÔN ONOMATI AGABOS ESÊMANEN DIA TOU PNEUMATOS LIMON a=MEGALÊN b=MEGAN MELLEIN ESESTHAI EPH OLÊN TÊN OIKOUMENÊN a=ÊTIS b=OSTIS b=KAI EGENETO EPI KLAUDIOU b=KAISAROS
[11,29] TÔN DE MATHÊTÔN KATHÔS am=EUPOREITO tk=ÊUPOREITO TIS ÔRISAN EKASTOS AUTÔN EIS DIAKONIAN PEMPSAI TOIS KATOIKOUSIN EN TÊ IOUDAIA ADELPHOIS
[11,30] O KAI EPOIÊSAN APOSTEILANTES PROS TOUS PRESBUTEROUS DIA KHEIROS BARNABA KAI SAULOU
[12,1] KAT EKEINON DE TON KAIRON EPEBALEN ÊRÔDÊS O BASILEUS TAS KHEIRAS KAKÔSAI TINAS TÔN APO TÊS EKKLÊSIAS
[12,2] ANEILEN DE IAKÔBON TON ADELPHON IÔANNOU a=MAKHAIRÊ b=MAKHAIRA
[12,3] b=KAI IDÔN a=DE OTI ARESTON ESTIN TOIS IOUDAIOIS PROSETHETO SULLABEIN KAI PETRON ÊSAN DE a=[AI] m=AI ÊMERAI TÔN AZUMÔN
[12,4] ON KAI PIASAS ETHETO EIS PHULAKÊN PARADOUS TESSARSIN TETRADIOIS STRATIÔTÔN PHULASSEIN AUTON BOULOMENOS META TO PASKHA ANAGAGEIN AUTON TÔ LAÔ
[12,5] O MEN OUN PETROS ETÊREITO EN TÊ PHULAKÊ PROSEUKHÊ DE ÊN a=EKTENÔS b=EKTENÊS GINOMENÊ UPO TÊS EKKLÊSIAS PROS TON THEON a=PERI b=UPER AUTOU
[12,6] OTE DE a=ÊMELLEN a=PROAGAGEIN b=EMELLEN AUTON b=PROAGEIN O ÊRÔDÊS TÊ NUKTI EKEINÊ ÊN O PETROS KOIMÔMENOS METAXU DUO STRATIÔTÔN DEDEMENOS ALUSESIN DUSIN PHULAKES TE PRO TÊS THURAS ETÊROUN TÊN PHULAKÊN
[12,7] KAI IDOU AGGELOS KURIOU EPESTÊ KAI PHÔS ELAMPSEN EN TÔ OIKÊMATI PATAXAS DE TÊN PLEURAN TOU PETROU ÊGEIREN AUTON LEGÔN ANASTA EN TAKHEI KAI a=EXEPESAN b=EXEPESON AUTOU AI ALUSEIS EK TÔN KHEIRÔN
[12,8] EIPEN a=DE b=TE O AGGELOS PROS AUTON a=ZÔSAI b=PERIZÔSAI KAI UPODÊSAI TA SANDALIA SOU EPOIÊSEN DE OUTÔS KAI LEGEI AUTÔ PERIBALOU TO IMATION SOU KAI AKOLOUTHEI MOI
[12,9] KAI EXELTHÔN ÊKOLOUTHEI b=AUTÔ KAI OUK ÊDEI OTI ALÊTHES ESTIN TO GINOMENON DIA TOU AGGELOU EDOKEI DE ORAMA BLEPEIN
[12,10] DIELTHONTES DE PRÔTÊN PHULAKÊN KAI DEUTERAN a=ÊLTHAN b=ÊLTHON EPI TÊN PULÊN TÊN SIDÊRAN TÊN PHEROUSAN EIS TÊN POLIN ÊTIS AUTOMATÊ a=ÊNOIGÊ b=ÊNOIKHTHÊ AUTOIS KAI EXELTHONTES PROÊLTHON RUMÊN MIAN KAI EUTHEÔS APESTÊ O AGGELOS AP AUTOU
[12,11] KAI O PETROS b=GENOMENOS EN EAUTÔ a=GENOMENOS EIPEN NUN OIDA ALÊTHÔS OTI EXAPESTEILEN a=[O] KURIOS TON AGGELON AUTOU KAI a=EXEILATO b=EXEILETO ME EK KHEIROS ÊRÔDOU KAI PASÊS TÊS PROSDOKIAS TOU LAOU TÔN IOUDAIÔN
[12,12] SUNIDÔN TE ÊLTHEN EPI TÊN OIKIAN a=TÊS MARIAS TÊS MÊTROS IÔANNOU TOU EPIKALOUMENOU MARKOU OU ÊSAN IKANOI SUNÊTHROISMENOI KAI PROSEUKHOMENOI
[12,13] KROUSANTOS DE a=AUTOU b=TOU b=PETROU TÊN THURAN TOU PULÔNOS PROSÊLTHEN PAIDISKÊ UPAKOUSAI ONOMATI RODÊ
[12,14] KAI EPIGNOUSA TÊN PHÔNÊN TOU PETROU APO TÊS KHARAS OUK ÊNOIXEN TON PULÔNA EISDRAMOUSA DE APÊGGEILEN ESTANAI TON PETRON PRO TOU PULÔNOS
[12,15] OI DE PROS AUTÊN a=EIPAN b=EIPON MAINÊ Ê DE DIISKHURIZETO OUTÔS EKHEIN OI am=DE tk=D ELEGON O AGGELOS b=AUTOU ESTIN a=AUTOU
[12,16] O DE PETROS EPEMENEN KROUÔN ANOIXANTES DE a=EIDAN b=EIDON AUTON KAI EXESTÊSAN
[12,17] KATASEISAS DE AUTOIS TÊ KHEIRI SIGAN DIÊGÊSATO a=[AUTOIS] b=AUTOIS PÔS O KURIOS AUTON EXÊGAGEN EK TÊS PHULAKÊS EIPEN a=TE b=DE APAGGEILATE IAKÔBÔ KAI TOIS ADELPHOIS TAUTA KAI EXELTHÔN EPOREUTHÊ EIS ETERON TOPON
[12,18] GENOMENÊS DE ÊMERAS ÊN TARAKHOS OUK OLIGOS EN TOIS STRATIÔTAIS TI ARA O PETROS EGENETO
[12,19] ÊRÔDÊS DE EPIZÊTÊSAS AUTON KAI MÊ EURÔN ANAKRINAS TOUS PHULAKAS EKELEUSEN APAKHTHÊNAI KAI KATELTHÔN APO TÊS IOUDAIAS EIS b=TÊN KAISAREIAN DIETRIBEN
[12,20] ÊN DE b=O b=ÊRÔDÊS THUMOMAKHÔN TURIOIS KAI SIDÔNIOIS OMOTHUMADON DE PARÊSAN PROS AUTON KAI PEISANTES BLASTON TON EPI TOU KOITÔNOS TOU BASILEÔS ÊTOUNTO EIRÊNÊN DIA TO TREPHESTHAI AUTÔN TÊN KHÔRAN APO TÊS BASILIKÊS
[12,21] TAKTÊ DE ÊMERA O ÊRÔDÊS ENDUSAMENOS ESTHÊTA BASILIKÊN a=[KAI] b=KAI KATHISAS EPI TOU BÊMATOS EDÊMÊGOREI PROS AUTOUS
[12,22] O DE DÊMOS EPEPHÔNEI atk=THEOU PHÔNÊ m=THEOU KAI OUK ANTHRÔPOU
[12,23] PARAKHRÊMA DE EPATAXEN AUTON AGGELOS KURIOU ANTH ÔN OUK EDÔKEN atk=TÊN DOXAN TÔ THEÔ KAI GENOMENOS SKÔLÊKOBRÔTOS EXEPSUXEN
[12,24] O DE LOGOS TOU THEOU ÊUXANEN KAI EPLÊTHUNETO
[12,25] BARNABAS DE KAI SAULOS UPESTREPSAN am=EIS tk=EX IEROUSALÊM PLÊRÔSANTES TÊN DIAKONIAN SUMPARALABONTES b=KAI IÔANNÊN TON EPIKLÊTHENTA MARKON
[13,1] ÊSAN DE b=TINES EN ANTIOKHEIA KATA TÊN OUSAN EKKLÊSIAN PROPHÊTAI KAI DIDASKALOI O TE BARNABAS KAI SUMEÔN O KALOUMENOS NIGER KAI LOUKIOS O KURÊNAIOS MANAÊN TE ÊRÔDOU TOU a=TETRAARKHOU b=TETRARKHOU SUNTROPHOS KAI SAULOS
[13,2] LEITOURGOUNTÔN DE AUTÔN TÔ KURIÔ KAI NÊSTEUONTÔN EIPEN TO PNEUMA TO AGION APHORISATE DÊ MOI TON tk=TE BARNABAN KAI b=TON SAULON EIS TO ERGON O PROSKEKLÊMAI AUTOUS
[13,3] TOTE NÊSTEUSANTES KAI PROSEUXAMENOI KAI EPITHENTES TAS KHEIRAS AUTOIS APELUSAN
[13,4] a=AUTOI b=OUTOI MEN OUN EKPEMPHTHENTES UPO TOU b=PNEUMATOS b=TOU AGIOU a=PNEUMATOS KATÊLTHON EIS b=TÊN SELEUKEIAN EKEITHEN m=DE atk=TE APEPLEUSAN EIS b=TÊN KUPRON
[13,5] KAI GENOMENOI EN SALAMINI KATÊGGELLON TON LOGON TOU THEOU EN TAIS SUNAGÔGAIS TÔN IOUDAIÔN EIKHON DE KAI IÔANNÊN UPÊRETÊN
[13,6] DIELTHONTES DE a=OLÊN TÊN NÊSON AKHRI PAPHOU EURON a=ANDRA TINA MAGON PSEUDOPROPHÊTÊN IOUDAION Ô ONOMA a=BARIÊSOU b=BARIÊSOUS
[13,7] OS ÊN SUN TÔ ANTHUPATÔ SERGIÔ PAULÔ ANDRI SUNETÔ OUTOS PROSKALESAMENOS BARNABAN KAI SAULON EPEZÊTÊSEN AKOUSAI TON LOGON TOU THEOU
[13,8] ANTHISTATO DE AUTOIS ELUMAS O MAGOS OUTÔS GAR METHERMÊNEUETAI TO ONOMA AUTOU ZÊTÔN DIASTREPSAI TON ANTHUPATON APO TÊS PISTEÔS
[13,9] SAULOS DE O KAI PAULOS PLÊSTHEIS PNEUMATOS AGIOU b=KAI ATENISAS EIS AUTON
[13,10] EIPEN Ô PLÊRÊS PANTOS DOLOU KAI PASÊS RADIOURGIAS UIE DIABOLOU EKHTHRE PASÊS DIKAIOSUNÊS OU PAUSÊ DIASTREPHÔN TAS ODOUS a=[TOU] KURIOU TAS EUTHEIAS
[13,11] KAI NUN IDOU KHEIR tk=TOU KURIOU EPI SE KAI ESÊ TUPHLOS MÊ BLEPÔN TON ÊLION AKHRI KAIROU PARAKHRÊMA a=TE b=DE a=EPESEN b=EPEPESEN EP AUTON AKHLUS KAI SKOTOS KAI PERIAGÔN EZÊTEI KHEIRAGÔGOUS
[13,12] TOTE IDÔN O ANTHUPATOS TO GEGONOS EPISTEUSEN EKPLÊSSOMENOS EPI TÊ DIDAKHÊ TOU KURIOU
[13,13] ANAKHTHENTES DE APO TÊS PAPHOU OI PERI b=TON PAULON ÊLTHON EIS PERGÊN TÊS PAMPHULIAS IÔANNÊS DE APOKHÔRÊSAS AP AUTÔN UPESTREPSEN EIS IEROSOLUMA
[13,14] AUTOI DE DIELTHONTES APO TÊS PERGÊS PAREGENONTO EIS ANTIOKHEIAN a=TÊN b=TÊS a=PISIDIAN b=PISIDIAS KAI a= b=EISELTHONTES EIS TÊN SUNAGÔGÊN TÊ ÊMERA TÔN SABBATÔN EKATHISAN
[13,15] META DE TÊN ANAGNÔSIN TOU NOMOU KAI TÔN PROPHÊTÔN APESTEILAN OI ARKHISUNAGÔGOI PROS AUTOUS LEGONTES ANDRES ADELPHOI EI a=TIS ESTIN b=LOGOS EN UMIN a=LOGOS PARAKLÊSEÔS PROS TON LAON LEGETE
[13,16] ANASTAS DE PAULOS KAI KATASEISAS TÊ KHEIRI EIPEN ANDRES ISRAÊLITAI KAI OI PHOBOUMENOI TON THEON AKOUSATE
[13,17] O THEOS TOU LAOU TOUTOU atk=ISRAÊL EXELEXATO TOUS PATERAS ÊMÔN KAI TON LAON UPSÔSEN EN TÊ PAROIKIA EN GÊ a=AIGUPTOU b=AIGUPTÔ KAI META BRAKHIONOS UPSÊLOU EXÊGAGEN AUTOUS EX AUTÊS
[13,18] KAI ÔS a=TESSERAKONTAETÊ b=TESSARAKONTAETÊ KHRONON ETROPOPHORÊSEN AUTOUS EN TÊ ERÊMÔ
[13,19] KAI KATHELÔN ETHNÊ EPTA EN GÊ KHANAAN am=KATEKLÊRONOMÊSEN tk=KATEKLÊRODOTÊSEN b=AUTOIS TÊN GÊN AUTÔN
[13,20] b=KAI b=META b=TAUTA ÔS ETESIN TETRAKOSIOIS KAI PENTÊKONTA a=KAI a=META a=TAUTA EDÔKEN KRITAS EÔS SAMOUÊL a=[TOU] b=TOU PROPHÊTOU
[13,21] KAKEITHEN ÊTÊSANTO BASILEA KAI EDÔKEN AUTOIS O THEOS TON SAOUL UION KIS ANDRA EK PHULÊS BENIAMIN ETÊ a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA
[13,22] KAI METASTÊSAS AUTON ÊGEIREN b=AUTOIS TON am=DAUID a=AUTOIS tk=DABID EIS BASILEA Ô KAI EIPEN MARTURÊSAS EURON am=DAUID tk=DABID TON TOU IESSAI ANDRA KATA TÊN KARDIAN MOU OS POIÊSEI PANTA TA THELÊMATA MOU
[13,23] TOUTOU O THEOS APO TOU SPERMATOS KAT EPAGGELIAN am=ÊGAGEN tk=ÊGEIREN TÔ ISRAÊL m=SÔTÊRIAN atk=SÔTÊRA atk=IÊSOUN
[13,24] PROKÊRUXANTOS IÔANNOU PRO PROSÔPOU TÊS EISODOU AUTOU BAPTISMA METANOIAS atk=PANTI TÔ atk=LAÔ ISRAÊL
[13,25] ÔS DE EPLÊROU m=[O] tk=O IÔANNÊS TON DROMON ELEGEN a=TI b=TINA a=EME b=ME UPONOEITE EINAI OUK EIMI EGÔ ALL IDOU ERKHETAI MET EME OU OUK EIMI AXIOS TO UPODÊMA TÔN PODÔN LUSAI
[13,26] ANDRES ADELPHOI UIOI GENOUS ABRAAM KAI OI EN UMIN PHOBOUMENOI TON THEON a=ÊMIN b=UMIN O LOGOS TÊS SÔTÊRIAS TAUTÊS a=EXAPESTALÊ b=APESTALÊ
[13,27] OI GAR KATOIKOUNTES m=[EN] atk=EN IEROUSALÊM KAI OI ARKHONTES AUTÔN TOUTON AGNOÊSANTES KAI TAS PHÔNAS TÔN PROPHÊTÔN TAS KATA PAN SABBATON ANAGINÔSKOMENAS KRINANTES EPLÊRÔSAN
[13,28] KAI MÊDEMIAN AITIAN THANATOU EURONTES ÊTÊSANTO PILATON ANAIRETHÊNAI AUTON
[13,29] ÔS DE ETELESAN am=PANTA tk=APANTA TA PERI AUTOU GEGRAMMENA KATHELONTES APO TOU XULOU ETHÊKAN EIS MNÊMEION
[13,30] O DE THEOS ÊGEIREN AUTON EK NEKRÔN
[13,31] OS ÔPHTHÊ EPI ÊMERAS PLEIOUS TOIS SUNANABASIN AUTÔ APO TÊS GALILAIAS EIS IEROUSALÊM OITINES a=[NUN] EISIN MARTURES AUTOU PROS TON LAON
[13,32] KAI ÊMEIS UMAS EUAGGELIZOMETHA TÊN PROS TOUS PATERAS EPAGGELIAN GENOMENÊN ~a=
[13,33] OTI TAUTÊN O THEOS EKPEPLÊRÔKEN TOIS TEKNOIS a=[AUTÔN] b=AUTÔN ÊMIN ANASTÊSAS IÊSOUN ~b=
[13,33] ÔS KAI EN TÔ PSALMÔ a=GEGRAPTAI TÔ DEUTERÔ b=GEGRAPTAI UIOS MOU EI SU EGÔ SÊMERON GEGENNÊKA SE
[13,34] OTI DE ANESTÊSEN AUTON EK NEKRÔN MÊKETI MELLONTA UPOSTREPHEIN EIS DIAPHTHORAN OUTÔS EIRÊKEN OTI DÔSÔ UMIN TA OSIA am=DAUID tk=DABID TA PISTA
[13,35] a=DIOTI b=DIO KAI EN ETERÔ LEGEI OU DÔSEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN
[13,36] am=DAUID tk=DABID MEN GAR IDIA GENEA UPÊRETÊSAS TÊ TOU THEOU BOULÊ EKOIMÊTHÊ KAI PROSETETHÊ PROS TOUS PATERAS AUTOU KAI EIDEN DIAPHTHORAN
[13,37] ON DE O THEOS ÊGEIREN OUK EIDEN DIAPHTHORAN
[13,38] GNÔSTON OUN ESTÔ UMIN ANDRES ADELPHOI OTI DIA TOUTOU UMIN APHESIS AMARTIÔN KATAGGELLETAI
[13,39] a=[KAI] b=KAI APO PANTÔN ÔN OUK ÊDUNÊTHÊTE EN b=TÔ NOMÔ am=MÔUSEÔS tk=MÔSEÔS DIKAIÔTHÊNAI EN TOUTÔ PAS O PISTEUÔN DIKAIOUTAI
[13,40] BLEPETE OUN MÊ EPELTHÊ b=EPH b=UMAS TO EIRÊMENON EN TOIS PROPHÊTAIS
[13,41] IDETE OI KATAPHRONÊTAI KAI THAUMASATE KAI APHANISTHÊTE OTI ERGON b=EGÔ ERGAZOMAI a=EGÔ EN TAIS ÊMERAIS UMÔN m=O atk=ERGON a=O tk=Ô OU MÊ PISTEUSÊTE EAN TIS EKDIÊGÊTAI UMIN
[13,42] EXIONTÔN DE a=AUTÔN b=EK b=TÊS b=SUNAGÔGÊS b=TÔN b=IOUDAIÔN PAREKALOUN b=TA b=ETHNÊ EIS TO METAXU SABBATON LALÊTHÊNAI AUTOIS TA RÊMATA m=[TAUTA] atk=TAUTA
[13,43] LUTHEISÊS DE TÊS SUNAGÔGÊS ÊKOLOUTHÊSAN POLLOI TÔN IOUDAIÔN KAI TÔN SEBOMENÔN PROSÊLUTÔN TÔ PAULÔ KAI TÔ BARNABA OITINES PROSLALOUNTES atk=AUTOIS EPEITHON AUTOUS a=PROSMENEIN b=EPIMENEIN TÊ KHARITI TOU THEOU
[13,44] TÔ m=TE atk=DE ERKHOMENÔ SABBATÔ SKHEDON PASA Ê POLIS SUNÊKHTHÊ AKOUSAI TON LOGON TOU a=KURIOU b=THEOU
[13,45] IDONTES DE OI IOUDAIOI TOUS OKHLOUS EPLÊSTHÊSAN ZÊLOU KAI ANTELEGON TOIS UPO b=TOU PAULOU a=LALOUMENOIS b=LEGOMENOIS b=ANTILEGONTES b=KAI BLASPHÊMOUNTES
[13,46] PARRÊSIASAMENOI a=TE b=DE O PAULOS KAI O BARNABAS a=EIPAN b=EIPON UMIN ÊN ANAGKAION PRÔTON LALÊTHÊNAI TON LOGON TOU THEOU EPEIDÊ b=DE APÔTHEISTHE AUTON KAI OUK AXIOUS KRINETE EAUTOUS TÊS AIÔNIOU ZÔÊS IDOU STREPHOMETHA EIS TA ETHNÊ
[13,47] OUTÔS GAR ENTETALTAI ÊMIN O KURIOS TETHEIKA SE EIS PHÔS ETHNÔN TOU EINAI SE EIS SÔTÊRIAN EÔS ESKHATOU TÊS GÊS
[13,48] AKOUONTA DE TA ETHNÊ m=EKHAIREN atk=EKHAIRON KAI EDOXAZON TON LOGON TOU KURIOU KAI EPISTEUSAN OSOI ÊSAN TETAGMENOI EIS ZÔÊN AIÔNION
[13,49] DIEPHERETO DE O LOGOS TOU KURIOU DI OLÊS TÊS KHÔRAS
[13,50] OI DE IOUDAIOI PARÔTRUNAN TAS SEBOMENAS GUNAIKAS b=KAI TAS EUSKHÊMONAS KAI TOUS PRÔTOUS TÊS POLEÔS KAI EPÊGEIRAN DIÔGMON EPI TON PAULON KAI b=TON BARNABAN KAI EXEBALON AUTOUS APO TÔN ORIÔN AUTÔN
[13,51] OI DE EKTINAXAMENOI TON KONIORTON TÔN PODÔN b=AUTÔN EP AUTOUS ÊLTHON EIS IKONION
[13,52] OI a=TE b=DE MATHÊTAI EPLÊROUNTO KHARAS KAI PNEUMATOS AGIOU
[14,1] EGENETO DE EN IKONIÔ KATA TO AUTO EISELTHEIN AUTOUS EIS TÊN SUNAGÔGÊN TÔN IOUDAIÔN KAI LALÊSAI OUTÔS ÔSTE PISTEUSAI IOUDAIÔN TE KAI ELLÊNÔN POLU PLÊTHOS
[14,2] OI DE a=APEITHÊSANTES b=APEITHOUNTES IOUDAIOI EPÊGEIRAN KAI EKAKÔSAN TAS PSUKHAS TÔN ETHNÔN KATA TÔN ADELPHÔN
[14,3] IKANON MEN OUN KHRONON DIETRIPSAN PARRÊSIAZOMENOI EPI TÔ KURIÔ TÔ MARTUROUNTI a=[EPI] TÔ LOGÔ TÊS KHARITOS AUTOU tk=KAI DIDONTI SÊMEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA TÔN KHEIRÔN AUTÔN
[14,4] ESKHISTHÊ DE TO PLÊTHOS TÊS POLEÔS KAI OI MEN ÊSAN SUN TOIS IOUDAIOIS OI DE SUN TOIS APOSTOLOIS
[14,5] ÔS DE EGENETO ORMÊ TÔN ETHNÔN TE KAI IOUDAIÔN SUN TOIS ARKHOUSIN AUTÔN UBRISAI KAI LITHOBOLÊSAI AUTOUS
[14,6] SUNIDONTES KATEPHUGON EIS TAS POLEIS TÊS LUKAONIAS LUSTRAN KAI DERBÊN KAI TÊN PERIKHÔRON
[14,7] KAKEI b=ÊSAN EUAGGELIZOMENOI a=ÊSAN
[14,8] KAI TIS ANÊR a=ADUNATOS EN LUSTROIS b=ADUNATOS TOIS POSIN EKATHÊTO KHÔLOS EK KOILIAS MÊTROS AUTOU b=UPARKHÔN OS OUDEPOTE a=PERIEPATÊSEN k=PERIEPEPATÊKEI mt=PERIPEPATÊKEI
[14,9] OUTOS am=ÊKOUSEN tk=ÊKOUEN TOU PAULOU LALOUNTOS OS ATENISAS AUTÔ KAI IDÔN OTI b=PISTIN EKHEI a=PISTIN TOU SÔTHÊNAI
[14,10] EIPEN MEGALÊ b=TÊ PHÔNÊ ANASTÊTHI EPI TOUS PODAS SOU m=ORTHÔS atk=ORTHOS KAI a=ÊLATO b=ÊLLETO KAI PERIEPATEI
[14,11] OI a=TE b=DE OKHLOI IDONTES O EPOIÊSEN b=O PAULOS EPÊRAN TÊN PHÔNÊN AUTÔN LUKAONISTI LEGONTES OI THEOI OMOIÔTHENTES ANTHRÔPOIS KATEBÊSAN PROS ÊMAS
[14,12] EKALOUN TE TON b=MEN BARNABAN DIA TON DE PAULON ERMÊN EPEIDÊ AUTOS ÊN O ÊGOUMENOS TOU LOGOU
[14,13] O a=TE b=DE IEREUS TOU DIOS TOU ONTOS PRO TÊS POLEÔS b=AUTÔN TAUROUS KAI STEMMATA EPI TOUS PULÔNAS ENEGKAS SUN TOIS OKHLOIS ÊTHELEN THUEIN
[14,14] AKOUSANTES DE OI APOSTOLOI BARNABAS KAI PAULOS DIARRÊXANTES TA IMATIA AUTÔN a=EXEPÊDÊSAN b=EISEPÊDÊSAN EIS TON OKHLON KRAZONTES
[14,15] KAI LEGONTES ANDRES TI TAUTA POIEITE KAI ÊMEIS OMOIOPATHEIS ESMEN UMIN ANTHRÔPOI EUAGGELIZOMENOI UMAS APO TOUTÔN TÔN MATAIÔN EPISTREPHEIN EPI b=TON THEON b=TON ZÔNTA OS EPOIÊSEN TON OURANON KAI TÊN GÊN KAI TÊN THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS
[14,16] OS EN TAIS PARÔKHÊMENAIS GENEAIS EIASEN PANTA TA ETHNÊ POREUESTHAI TAIS ODOIS AUTÔN
[14,17] a=KAITOI m=KAITOIGE tk=KAI tk=TOI tk=GE OUK AMARTURON a=AUTON b=EAUTON APHÊKEN a=AGATHOURGÔN b=AGATHOPOIÔN OURANOTHEN am=UMIN tk=ÊMIN UETOUS DIDOUS KAI KAIROUS KARPOPHOROUS EMPIPLÔN TROPHÊS KAI EUPHROSUNÊS TAS KARDIAS a=UMÔN b=ÊMÔN
[14,18] KAI TAUTA LEGONTES MOLIS KATEPAUSAN TOUS OKHLOUS TOU MÊ THUEIN AUTOIS
[14,19] a=EPÊLTHAN b=EPÊLTHON DE APO ANTIOKHEIAS KAI IKONIOU IOUDAIOI KAI PEISANTES TOUS OKHLOUS KAI LITHASANTES TON PAULON ESURON EXÔ TÊS POLEÔS a=NOMIZONTES b=NOMISANTES AUTON a=TETHNÊKENAI b=TETHNANAI
[14,20] KUKLÔSANTÔN DE b=AUTON TÔN MATHÊTÔN a=AUTON ANASTAS EISÊLTHEN EIS TÊN POLIN KAI TÊ EPAURION EXÊLTHEN SUN TÔ BARNABA EIS DERBÊN
[14,21] EUAGGELISAMENOI TE TÊN POLIN EKEINÊN KAI MATHÊTEUSANTES IKANOUS UPESTREPSAN EIS TÊN LUSTRAN KAI a=EIS IKONION KAI a=EIS ANTIOKHEIAN
[14,22] EPISTÊRIZONTES TAS PSUKHAS TÔN MATHÊTÔN PARAKALOUNTES EMMENEIN TÊ PISTEI KAI OTI DIA POLLÔN THLIPSEÔN DEI ÊMAS EISELTHEIN EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU
[14,23] KHEIROTONÊSANTES DE AUTOIS b=PRESBUTEROUS KAT EKKLÊSIAN a=PRESBUTEROUS PROSEUXAMENOI META NÊSTEIÔN PARETHENTO AUTOUS TÔ KURIÔ EIS ON PEPISTEUKEISAN
[14,24] KAI DIELTHONTES TÊN PISIDIAN ÊLTHON EIS a=TÊN PAMPHULIAN
[14,25] KAI LALÊSANTES EN PERGÊ TON LOGON KATEBÊSAN EIS ATTALEIAN
[14,26] KAKEITHEN APEPLEUSAN EIS ANTIOKHEIAN OTHEN ÊSAN PARADEDOMENOI TÊ KHARITI TOU THEOU EIS TO ERGON O EPLÊRÔSAN
[14,27] PARAGENOMENOI DE KAI SUNAGAGONTES TÊN EKKLÊSIAN a=ANÊGGELLON b=ANÊGGEILAN OSA EPOIÊSEN O THEOS MET AUTÔN KAI OTI ÊNOIXEN TOIS ETHNESIN THURAN PISTEÔS
[14,28] DIETRIBON DE b=EKEI KHRONON OUK OLIGON SUN TOIS MATHÊTAIS
[15,1] KAI TINES KATELTHONTES APO TÊS IOUDAIAS EDIDASKON TOUS ADELPHOUS OTI EAN MÊ a=PERITMÊTHÊTE b=PERITEMNÊSTHE TÔ ETHEI a=TÔ MÔUSEÔS OU DUNASTHE SÔTHÊNAI
[15,2] GENOMENÊS a=DE b=OUN STASEÔS KAI am=ZÊTÊSEÔS tk=SUZÊTÊSEÔS OUK OLIGÊS TÔ PAULÔ KAI TÔ BARNABA PROS AUTOUS ETAXAN ANABAINEIN PAULON KAI BARNABAN KAI TINAS ALLOUS EX AUTÔN PROS TOUS APOSTOLOUS KAI PRESBUTEROUS EIS IEROUSALÊM PERI TOU ZÊTÊMATOS TOUTOU
[15,3] OI MEN OUN PROPEMPHTHENTES UPO TÊS EKKLÊSIAS DIÊRKHONTO TÊN a=TE PHOINIKÊN KAI SAMAREIAN EKDIÊGOUMENOI TÊN EPISTROPHÊN TÔN ETHNÔN KAI EPOIOUN KHARAN MEGALÊN PASIN TOIS ADELPHOIS
[15,4] PARAGENOMENOI DE EIS IEROUSALÊM a=PAREDEKHTHÊSAN b=APEDEKHTHÊSAN a=APO b=UPO TÊS EKKLÊSIAS KAI TÔN APOSTOLÔN KAI TÔN PRESBUTERÔN ANÊGGEILAN TE OSA O THEOS EPOIÊSEN MET AUTÔN
[15,5] EXANESTÊSAN DE TINES TÔN APO TÊS AIRESEÔS TÔN PHARISAIÔN PEPISTEUKOTES LEGONTES OTI DEI PERITEMNEIN AUTOUS PARAGGELLEIN TE TÊREIN TON NOMON MÔUSEÔS
[15,6] SUNÊKHTHÊSAN a=TE b=DE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI IDEIN PERI TOU LOGOU TOUTOU
[15,7] POLLÊS DE a=ZÊTÊSEÔS b=SUZÊTÊSEÔS GENOMENÊS ANASTAS PETROS EIPEN PROS AUTOUS ANDRES ADELPHOI UMEIS EPISTASTHE OTI APH ÊMERÔN ARKHAIÔN b=O b=THEOS EN a=UMIN b=ÊMIN EXELEXATO a=O a=THEOS DIA TOU STOMATOS MOU AKOUSAI TA ETHNÊ TON LOGON TOU EUAGGELIOU KAI PISTEUSAI
[15,8] KAI O KARDIOGNÔSTÊS THEOS EMARTURÊSEN AUTOIS DOUS b=AUTOIS TO PNEUMA TO AGION KATHÔS KAI ÊMIN
[15,9] KAI a=OUTHEN b=OUDEN DIEKRINEN METAXU ÊMÔN TE KAI AUTÔN TÊ PISTEI KATHARISAS TAS KARDIAS AUTÔN
[15,10] NUN OUN TI PEIRAZETE TON THEON EPITHEINAI ZUGON EPI TON TRAKHÊLON TÔN MATHÊTÔN ON OUTE OI PATERES ÊMÔN OUTE ÊMEIS ISKHUSAMEN BASTASAI
[15,11] ALLA DIA TÊS KHARITOS am=TOU KURIOU IÊSOU tk=KHRISTOU PISTEUOMEN SÔTHÊNAI KATH ON TROPON KAKEINOI
[15,12] ESIGÊSEN DE PAN TO PLÊTHOS KAI ÊKOUON BARNABA KAI PAULOU EXÊGOUMENÔN OSA EPOIÊSEN O THEOS SÊMEIA KAI TERATA EN TOIS ETHNESIN DI AUTÔN
[15,13] META DE TO SIGÊSAI AUTOUS APEKRITHÊ IAKÔBOS LEGÔN ANDRES ADELPHOI AKOUSATE MOU
[15,14] SUMEÔN EXÊGÊSATO KATHÔS PRÔTON O THEOS EPESKEPSATO LABEIN EX ETHNÔN LAON b=EPI TÔ ONOMATI AUTOU
[15,15] KAI TOUTÔ SUMPHÔNOUSIN OI LOGOI TÔN PROPHÊTÔN KATHÔS GEGRAPTAI
[15,16] META TAUTA ANASTREPSÔ KAI ANOIKODOMÊSÔ TÊN SKÊNÊN am=DAUID tk=DABID TÊN PEPTÔKUIAN KAI TA KATESKAMMENA AUTÊS ANOIKODOMÊSÔ KAI ANORTHÔSÔ AUTÊN
[15,17] OPÔS AN EKZÊTÊSÔSIN OI KATALOIPOI TÔN ANTHRÔPÔN TON KURION KAI PANTA TA ETHNÊ EPH OUS EPIKEKLÊTAI TO ONOMA MOU EP AUTOUS LEGEI KURIOS b=O POIÔN TAUTA b=PANTA
[15,18] GNÔSTA AP AIÔNOS b=ESTIN b=TÔ b=THEÔ b=PANTA b=TA b=ERGA b=AUTOU
[15,19] DIO EGÔ KRINÔ MÊ PARENOKHLEIN TOIS APO TÔN ETHNÔN EPISTREPHOUSIN EPI TON THEON
[15,20] ALLA EPISTEILAI AUTOIS TOU APEKHESTHAI b=APO TÔN ALISGÊMATÔN TÔN EIDÔLÔN KAI TÊS PORNEIAS KAI TOU PNIKTOU KAI TOU AIMATOS
[15,21] am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS GAR EK GENEÔN ARKHAIÔN KATA POLIN TOUS KÊRUSSONTAS AUTON EKHEI EN TAIS SUNAGÔGAIS KATA PAN SABBATON ANAGINÔSKOMENOS
[15,22] TOTE a=EDOXE b=EDOXEN TOIS APOSTOLOIS KAI TOIS PRESBUTEROIS SUN OLÊ TÊ EKKLÊSIA EKLEXAMENOUS ANDRAS EX AUTÔN PEMPSAI EIS ANTIOKHEIAN SUN atk=TÔ PAULÔ KAI BARNABA IOUDAN TON a=KALOUMENON b=EPIKALOUMENON am=BARSABBAN tk=BARSABAN KAI SILAN ANDRAS ÊGOUMENOUS EN TOIS ADELPHOIS
[15,23] GRAPSANTES DIA KHEIROS AUTÔN b=TADE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI b=KAI b=OI ADELPHOI TOIS KATA TÊN ANTIOKHEIAN KAI SURIAN KAI KILIKIAN ADELPHOIS TOIS EX ETHNÔN KHAIREIN
[15,24] EPEIDÊ ÊKOUSAMEN OTI TINES EX ÊMÔN a=[EXELTHONTES] b=EXELTHONTES ETARAXAN UMAS LOGOIS ANASKEUAZONTES TAS PSUKHAS UMÔN b=LEGONTES b=PERITEMNESTHAI b=KAI b=TÊREIN b=TON b=NOMON OIS OU DIESTEILAMETHA
[15,25] EDOXEN ÊMIN GENOMENOIS OMOTHUMADON a=EKLEXAMENOIS b=EKLEXAMENOUS ANDRAS PEMPSAI PROS UMAS SUN TOIS AGAPÊTOIS ÊMÔN BARNABA KAI PAULÔ
[15,26] ANTHRÔPOIS a=PARADEDÔKOSI b=PARADEDÔKOSIN TAS PSUKHAS AUTÔN UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[15,27] APESTALKAMEN OUN IOUDAN KAI SILAN KAI AUTOUS DIA LOGOU APAGGELLONTAS TA AUTA
[15,28] EDOXEN GAR TÔ b=AGIÔ PNEUMATI a=TÔ a=AGIÔ KAI ÊMIN MÊDEN PLEON EPITITHESTHAI UMIN BAROS PLÊN a=TOUTÔN TÔN EPANAGKES b=TOUTÔN
[15,29] APEKHESTHAI EIDÔLOTHUTÔN KAI AIMATOS KAI a=PNIKTÔN b=PNIKTOU KAI PORNEIAS EX ÔN DIATÊROUNTES EAUTOUS EU PRAXETE ERRÔSTHE
[15,30] OI MEN OUN APOLUTHENTES a=KATÊLTHON b=ÊLTHON EIS ANTIOKHEIAN KAI SUNAGAGONTES TO PLÊTHOS EPEDÔKAN TÊN EPISTOLÊN
[15,31] ANAGNONTES DE EKHARÊSAN EPI TÊ PARAKLÊSEI
[15,32] IOUDAS k=DE amt=TE KAI SILAS KAI AUTOI PROPHÊTAI ONTES DIA LOGOU POLLOU PAREKALESAN TOUS ADELPHOUS KAI EPESTÊRIXAN
[15,33] POIÊSANTES DE KHRONON APELUTHÊSAN MET EIRÊNÊS APO TÔN ADELPHÔN PROS TOUS a=APOSTEILANTAS a=AUTOUS b=APOSTOLOUS
[15,34] tk=EDOXEN tk=DE tk=TÔ tk=SILA tk=EPIMEINAI tk=AUTOU
[15,35] PAULOS DE KAI BARNABAS DIETRIBON EN ANTIOKHEIA DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI META KAI ETERÔN POLLÔN TON LOGON TOU KURIOU
[15,36] META DE TINAS ÊMERAS EIPEN b=PAULOS PROS BARNABAN a=PAULOS EPISTREPSANTES DÊ EPISKEPSÔMETHA TOUS ADELPHOUS b=ÊMÔN KATA b=PASAN POLIN a=PASAN EN AIS KATÊGGEILAMEN TON LOGON TOU KURIOU PÔS EKHOUSIN
[15,37] BARNABAS DE a=EBOULETO b=EBOULEUSATO SUMPARALABEIN a=KAI TON IÔANNÊN TON KALOUMENON MARKON
[15,38] PAULOS DE ÊXIOU TON APOSTANTA AP AUTÔN APO PAMPHULIAS KAI MÊ SUNELTHONTA AUTOIS EIS TO ERGON MÊ a=SUMPARALAMBANEIN b=SUMPARALABEIN TOUTON
[15,39] EGENETO a=DE b=OUN PAROXUSMOS ÔSTE APOKHÔRISTHÊNAI AUTOUS AP ALLÊLÔN TON TE BARNABAN PARALABONTA TON MARKON EKPLEUSAI EIS KUPRON
[15,40] PAULOS DE EPILEXAMENOS SILAN EXÊLTHEN PARADOTHEIS TÊ KHARITI TOU a=KURIOU b=THEOU UPO TÔN ADELPHÔN
[15,41] DIÊRKHETO DE TÊN SURIAN KAI a=[TÊN] KILIKIAN EPISTÊRIZÔN TAS EKKLÊSIAS
[16,1] KATÊNTÊSEN DE a=[KAI] EIS DERBÊN KAI a=EIS LUSTRAN KAI IDOU MATHÊTÊS TIS ÊN EKEI ONOMATI TIMOTHEOS UIOS GUNAIKOS b=TINOS IOUDAIAS PISTÊS PATROS DE ELLÊNOS
[16,2] OS EMARTUREITO UPO TÔN EN LUSTROIS KAI IKONIÔ ADELPHÔN
[16,3] TOUTON ÊTHELÊSEN O PAULOS SUN AUTÔ EXELTHEIN KAI LABÔN PERIETEMEN AUTON DIA TOUS IOUDAIOUS TOUS ONTAS EN TOIS TOPOIS EKEINOIS ÊDEISAN GAR APANTES b=TON b=PATERA b=AUTOU OTI ELLÊN a=O a=PATÊR a=AUTOU UPÊRKHEN
[16,4] ÔS DE DIEPOREUONTO TAS POLEIS a=PAREDIDOSAN b=PAREDIDOUN AUTOIS PHULASSEIN TA DOGMATA TA KEKRIMENA UPO TÔN APOSTOLÔN KAI b=TÔN PRESBUTERÔN TÔN EN a=IEROSOLUMOIS b=IEROUSALÊM
[16,5] AI MEN OUN EKKLÊSIAI ESTEREOUNTO TÊ PISTEI KAI EPERISSEUON TÔ ARITHMÔ KATH ÊMERAN
[16,6] a=DIÊLTHON b=DIELTHONTES DE TÊN PHRUGIAN KAI b=TÊN GALATIKÊN KHÔRAN KÔLUTHENTES UPO TOU AGIOU PNEUMATOS LALÊSAI TON LOGON EN TÊ ASIA
[16,7] ELTHONTES a=DE KATA TÊN MUSIAN EPEIRAZON a=EIS b=KATA TÊN BITHUNIAN a=POREUTHÊNAI b=POREUESTHAI KAI OUK EIASEN AUTOUS TO PNEUMA a=IÊSOU
[16,8] PARELTHONTES DE TÊN MUSIAN KATEBÊSAN EIS TRÔADA
[16,9] KAI ORAMA DIA a=[TÊS] b=TÊS NUKTOS b=ÔPHTHÊ TÔ PAULÔ a=ÔPHTHÊ ANÊR a=MAKEDÔN TIS ÊN b=MAKEDÔN ESTÔS a=KAI PARAKALÔN AUTON KAI LEGÔN DIABAS EIS MAKEDONIAN BOÊTHÊSON ÊMIN
[16,10] ÔS DE TO ORAMA EIDEN EUTHEÔS EZÊTÊSAMEN EXELTHEIN EIS b=TÊN MAKEDONIAN SUMBIBAZONTES OTI PROSKEKLÊTAI ÊMAS O a=THEOS b=KURIOS EUAGGELISASTHAI AUTOUS
[16,11] ANAKHTHENTES a=DE b=OUN APO b=TÊS TRÔADOS EUTHUDROMÊSAMEN EIS SAMOTHRAKÊN TÊ a=DE b=TE EPIOUSÊ EIS a=NEAN a=POLIN b=NEAPOLIN
[16,12] a=KAKEITHEN b=EKEITHEN b=TE EIS PHILIPPOUS ÊTIS ESTIN a= b=PRÔTÊ b=TÊS MERIDOS TÊS MAKEDONIAS POLIS m=KOLÔNEIA atk=KOLÔNIA ÊMEN DE EN m=AUTÊ atk=TAUTÊ TÊ POLEI DIATRIBONTES ÊMERAS TINAS
[16,13] TÊ TE ÊMERA TÔN SABBATÔN EXÊLTHOMEN EXÔ TÊS a=PULÊS b=POLEÔS PARA POTAMON OU a=ENOMIZOMEN b=ENOMIZETO a=PROSEUKHÊN b=PROSEUKHÊ EINAI KAI KATHISANTES ELALOUMEN TAIS SUNELTHOUSAIS GUNAIXIN
[16,14] KAI TIS GUNÊ ONOMATI LUDIA PORPHUROPÔLIS POLEÔS THUATEIRÔN SEBOMENÊ TON THEON ÊKOUEN ÊS O KURIOS DIÊNOIXEN TÊN KARDIAN PROSEKHEIN TOIS LALOUMENOIS UPO TOU PAULOU
[16,15] ÔS DE EBAPTISTHÊ KAI O OIKOS AUTÊS PAREKALESEN LEGOUSA EI KEKRIKATE ME PISTÊN TÔ KURIÔ EINAI EISELTHONTES EIS TON OIKON MOU a=MENETE b=MEINATE KAI PAREBIASATO ÊMAS
[16,16] EGENETO DE POREUOMENÔN ÊMÔN EIS a=TÊN PROSEUKHÊN PAIDISKÊN TINA EKHOUSAN PNEUMA a=PUTHÔNA b=PUTHÔNOS a=UPANTÊSAI b=APANTÊSAI ÊMIN ÊTIS ERGASIAN POLLÊN PAREIKHEN TOIS KURIOIS AUTÊS MANTEUOMENÊ
[16,17] AUTÊ a=KATAKOLOUTHOUSA b=KATAKOLOUTHÊSASA TÔ PAULÔ KAI ÊMIN EKRAZEN LEGOUSA OUTOI OI ANTHRÔPOI DOULOI TOU THEOU TOU UPSISTOU EISIN OITINES KATAGGELLOUSIN a=UMIN b=ÊMIN ODON SÔTÊRIAS
[16,18] TOUTO DE EPOIEI EPI POLLAS ÊMERAS DIAPONÊTHEIS DE b=O PAULOS KAI EPISTREPSAS TÔ PNEUMATI EIPEN PARAGGELLÔ SOI EN b=TÔ ONOMATI IÊSOU KHRISTOU EXELTHEIN AP AUTÊS KAI EXÊLTHEN AUTÊ TÊ ÔRA
[16,19] IDONTES DE OI KURIOI AUTÊS OTI EXÊLTHEN Ê ELPIS TÊS ERGASIAS AUTÔN EPILABOMENOI TON PAULON KAI TON SILAN EILKUSAN EIS TÊN AGORAN EPI TOUS ARKHONTAS
[16,20] KAI PROSAGAGONTES AUTOUS TOIS STRATÊGOIS a=EIPAN b=EIPON OUTOI OI ANTHRÔPOI EKTARASSOUSIN ÊMÔN TÊN POLIN IOUDAIOI UPARKHONTES
[16,21] KAI KATAGGELLOUSIN ETHÊ A OUK EXESTIN ÊMIN PARADEKHESTHAI OUDE POIEIN RÔMAIOIS OUSIN
[16,22] KAI SUNEPESTÊ O OKHLOS KAT AUTÔN KAI OI STRATÊGOI a=PERIRÊXANTES b=PERIRRÊXANTES AUTÔN TA IMATIA EKELEUON RABDIZEIN
[16,23] POLLAS TE EPITHENTES AUTOIS PLÊGAS EBALON EIS PHULAKÊN PARAGGEILANTES TÔ DESMOPHULAKI ASPHALÔS TÊREIN AUTOUS
[16,24] OS PARAGGELIAN TOIAUTÊN a=LABÔN b=EILÊPHÔS EBALEN AUTOUS EIS TÊN ESÔTERAN PHULAKÊN KAI TOUS PODAS b=AUTÔN ÊSPHALISATO a=AUTÔN EIS TO XULON
[16,25] KATA DE TO MESONUKTION PAULOS KAI SILAS PROSEUKHOMENOI UMNOUN TON THEON EPÊKROÔNTO DE AUTÔN OI DESMIOI
[16,26] APHNÔ DE SEISMOS EGENETO MEGAS ÔSTE SALEUTHÊNAI TA THEMELIA TOU DESMÔTÊRIOU a=ÊNEÔKHTHÊSAN b=ANEÔKHTHÊSAN a=DE b=TE PARAKHRÊMA AI THURAI PASAI KAI PANTÔN TA DESMA ANETHÊ
[16,27] EXUPNOS DE GENOMENOS O DESMOPHULAX KAI IDÔN ANEÔGMENAS TAS THURAS TÊS PHULAKÊS SPASAMENOS a=[TÊN] MAKHAIRAN a=ÊMELLEN b=EMELLEN EAUTON ANAIREIN NOMIZÔN EKPEPHEUGENAI TOUS DESMIOUS
[16,28] EPHÔNÊSEN DE b=PHÔNÊ MEGALÊ a=PHÔNÊ a=[O] b=O PAULOS LEGÔN MÊDEN PRAXÊS SEAUTÔ KAKON APANTES GAR ESMEN ENTHADE
[16,29] AITÊSAS DE PHÔTA EISEPÊDÊSEN KAI ENTROMOS GENOMENOS PROSEPESEN TÔ PAULÔ KAI a=[TÔ] b=TÔ SILA
[16,30] KAI PROAGAGÔN AUTOUS EXÔ EPHÊ KURIOI TI ME DEI POIEIN INA SÔTHÔ
[16,31] OI DE a=EIPAN b=EIPON PISTEUSON EPI TON KURION IÊSOUN b=KHRISTON KAI SÔTHÊSÊ SU KAI O OIKOS SOU
[16,32] KAI ELALÊSAN AUTÔ TON LOGON TOU KURIOU a=SUN b=KAI PASIN TOIS EN TÊ OIKIA AUTOU
[16,33] KAI PARALABÔN AUTOUS EN EKEINÊ TÊ ÔRA TÊS NUKTOS ELOUSEN APO TÔN PLÊGÔN KAI EBAPTISTHÊ AUTOS KAI OI AUTOU PANTES PARAKHRÊMA
[16,34] ANAGAGÔN TE AUTOUS EIS TON OIKON b=AUTOU PARETHÊKEN TRAPEZAN KAI m=ÊGALLIATO atk=ÊGALLIASATO b=PANOIKI a=PANOIKEI PEPISTEUKÔS TÔ THEÔ
[16,35] ÊMERAS DE GENOMENÊS APESTEILAN OI STRATÊGOI TOUS RABDOUKHOUS LEGONTES APOLUSON TOUS ANTHRÔPOUS EKEINOUS
[16,36] APÊGGEILEN DE O DESMOPHULAX TOUS LOGOUS a=[TOUTOUS] b=TOUTOUS PROS TON PAULON OTI a=APESTALKAN b=APESTALKASIN OI STRATÊGOI INA APOLUTHÊTE NUN OUN EXELTHONTES POREUESTHE EN EIRÊNÊ
[16,37] O DE PAULOS EPHÊ PROS AUTOUS DEIRANTES ÊMAS DÊMOSIA AKATAKRITOUS ANTHRÔPOUS RÔMAIOUS UPARKHONTAS a=EBALAN b=EBALON EIS PHULAKÊN KAI NUN LATHRA ÊMAS EKBALLOUSIN OU GAR ALLA ELTHONTES AUTOI atk=ÊMAS EXAGAGETÔSAN
[16,38] a=APÊGGEILAN b=ANÊGGEILAN DE TOIS STRATÊGOIS OI RABDOUKHOI TA RÊMATA TAUTA b=KAI EPHOBÊTHÊSAN a=DE AKOUSANTES OTI RÔMAIOI EISIN
[16,39] KAI ELTHONTES PAREKALESAN AUTOUS KAI EXAGAGONTES ÊRÔTÔN a=APELTHEIN a=APO b=EXELTHEIN TÊS POLEÔS
[16,40] EXELTHONTES DE a=APO b=EK TÊS PHULAKÊS EISÊLTHON am=PROS tk=EIS TÊN LUDIAN KAI IDONTES b=TOUS b=ADELPHOUS PAREKALESAN a=TOUS a=ADELPHOUS b=AUTOUS KAI a=EXÊLTHAN b=EXÊLTHON
[17,1] DIODEUSANTES DE TÊN AMPHIPOLIN KAI a=TÊN APOLLÔNIAN ÊLTHON EIS THESSALONIKÊN OPOU ÊN b=Ê SUNAGÔGÊ TÔN IOUDAIÔN
[17,2] KATA DE TO EIÔTHOS TÔ PAULÔ EISÊLTHEN PROS AUTOUS KAI EPI SABBATA TRIA am=DIELEXATO tk=DIELEGETO AUTOIS APO TÔN GRAPHÔN
[17,3] DIANOIGÔN KAI PARATITHEMENOS OTI TON KHRISTON EDEI PATHEIN KAI ANASTÊNAI EK NEKRÔN KAI OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS a=[O] IÊSOUS ON EGÔ KATAGGELLÔ UMIN
[17,4] KAI TINES EX AUTÔN EPEISTHÊSAN KAI PROSEKLÊRÔTHÊSAN TÔ PAULÔ KAI TÔ SILA TÔN TE SEBOMENÔN ELLÊNÔN b=POLU PLÊTHOS a=POLU GUNAIKÔN TE TÔN PRÔTÔN OUK OLIGAI
[17,5] m=PROSLABOMENOI atk=ZÊLÔSANTES DE OI tk=APEITHOUNTES IOUDAIOI m=OI atk=KAI m=APEITHOUNTES atk=PROSLABOMENOI TÔN AGORAIÔN b=TINAS ANDRAS a=TINAS PONÊROUS KAI OKHLOPOIÊSANTES ETHORUBOUN TÊN POLIN a=KAI EPISTANTES b=TE TÊ OIKIA IASONOS EZÊTOUN AUTOUS a=PROAGAGEIN b=AGAGEIN EIS TON DÊMON
[17,6] MÊ EURONTES DE AUTOUS ESURON b=TON IASONA KAI TINAS ADELPHOUS EPI TOUS POLITARKHAS BOÔNTES OTI OI TÊN OIKOUMENÊN ANASTATÔSANTES OUTOI KAI ENTHADE PAREISIN
[17,7] OUS UPODEDEKTAI IASÔN KAI OUTOI PANTES APENANTI TÔN DOGMATÔN KAISAROS am=PRASSOUSIN tk=PRATTOUSIN BASILEA b=LEGONTES ETERON a=LEGONTES EINAI IÊSOUN
[17,8] ETARAXAN DE TON OKHLON KAI TOUS POLITARKHAS AKOUONTAS TAUTA
[17,9] KAI LABONTES TO IKANON PARA TOU IASONOS KAI TÔN LOIPÔN APELUSAN AUTOUS
[17,10] OI DE ADELPHOI EUTHEÔS DIA b=TÊS NUKTOS EXEPEMPSAN TON TE PAULON KAI TON SILAN EIS BEROIAN OITINES PARAGENOMENOI EIS TÊN SUNAGÔGÊN m=APÊESAN TÔN IOUDAIÔN atk=APÊESAN
[17,11] OUTOI DE ÊSAN EUGENESTEROI TÔN EN THESSALONIKÊ OITINES EDEXANTO TON LOGON META PASÊS PROTHUMIAS b=TO KATH ÊMERAN ANAKRINONTES TAS GRAPHAS EI EKHOI TAUTA OUTÔS
[17,12] POLLOI MEN OUN EX AUTÔN EPISTEUSAN KAI TÔN ELLÊNIDÔN GUNAIKÔN TÔN EUSKHÊMONÔN KAI ANDRÔN OUK OLIGOI
[17,13] ÔS DE EGNÔSAN OI APO TÊS THESSALONIKÊS IOUDAIOI OTI KAI EN TÊ BEROIA KATÊGGELÊ UPO TOU PAULOU O LOGOS TOU THEOU ÊLTHON KAKEI SALEUONTES a=KAI a=TARASSONTES TOUS OKHLOUS
[17,14] EUTHEÔS DE TOTE TON PAULON EXAPESTEILAN OI ADELPHOI POREUESTHAI a=EÔS b=ÔS EPI TÊN THALASSAN a=UPEMEINAN b=UPEMENON a=TE b=DE O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS EKEI
[17,15] OI DE a=KATHISTANONTES b=KATHISTÔNTES TON PAULON ÊGAGON b=AUTON EÔS ATHÊNÔN KAI LABONTES ENTOLÊN PROS TON SILAN KAI a=TON TIMOTHEON INA ÔS TAKHISTA ELTHÔSIN PROS AUTON EXÊESAN
[17,16] EN DE TAIS ATHÊNAIS EKDEKHOMENOU AUTOUS TOU PAULOU PARÔXUNETO TO PNEUMA AUTOU EN AUTÔ a=THEÔROUNTOS b=THEÔROUNTI KATEIDÔLON OUSAN TÊN POLIN
[17,17] DIELEGETO MEN OUN EN TÊ SUNAGÔGÊ TOIS IOUDAIOIS KAI TOIS SEBOMENOIS KAI EN TÊ AGORA KATA PASAN ÊMERAN PROS TOUS PARATUGKHANONTAS
[17,18] TINES DE am=KAI TÔN EPIKOUREIÔN KAI b=TÔN am=STOIKÔN tk=STÔIKÔN PHILOSOPHÔN SUNEBALLON AUTÔ KAI TINES ELEGON TI AN THELOI O SPERMOLOGOS OUTOS LEGEIN OI DE XENÔN DAIMONIÔN DOKEI KATAGGELEUS EINAI OTI TON IÊSOUN KAI TÊN ANASTASIN tk=AUTOIS EUÊGGELIZETO
[17,19] EPILABOMENOI TE AUTOU EPI TON AREION PAGON ÊGAGON LEGONTES DUNAMETHA GNÔNAI TIS Ê KAINÊ AUTÊ Ê UPO SOU LALOUMENÊ DIDAKHÊ
[17,20] XENIZONTA GAR TINA EISPHEREIS EIS TAS AKOAS ÊMÔN BOULOMETHA OUN GNÔNAI a=TINA a=THELEI b=TI b=AN b=THELOI TAUTA EINAI
[17,21] ATHÊNAIOI DE PANTES KAI OI EPIDÊMOUNTES XENOI EIS OUDEN ETERON a=ÊUKAIROUN b=EUKAIROUN Ê LEGEIN TI a=Ê b=KAI AKOUEIN a=TI KAINOTERON
[17,22] STATHEIS DE a=[O] b=O PAULOS EN MESÔ TOU AREIOU PAGOU EPHÊ ANDRES ATHÊNAIOI KATA PANTA ÔS DEISIDAIMONESTEROUS UMAS THEÔRÔ
[17,23] DIERKHOMENOS GAR KAI ANATHEÔRÔN TA SEBASMATA UMÔN EURON KAI BÔMON EN Ô EPEGEGRAPTO AGNÔSTÔ THEÔ a=O b=ON OUN AGNOOUNTES EUSEBEITE a=TOUTO b=TOUTON EGÔ KATAGGELLÔ UMIN
[17,24] O THEOS O POIÊSAS TON KOSMON KAI PANTA TA EN AUTÔ OUTOS OURANOU KAI GÊS b=KURIOS UPARKHÔN a=KURIOS OUK EN KHEIROPOIÊTOIS NAOIS KATOIKEI
[17,25] OUDE UPO KHEIRÔN a=ANTHRÔPINÔN b=ANTHRÔPÔN THERAPEUETAI PROSDEOMENOS TINOS AUTOS DIDOUS a=PASI b=PASIN ZÔÊN KAI PNOÊN ak=KAI ak=TA mt=KATA PANTA
[17,26] EPOIÊSEN TE EX ENOS b=AIMATOS PAN ETHNOS ANTHRÔPÔN KATOIKEIN EPI a=PANTOS a=PROSÔPOU b=PAN b=TO b=PROSÔPON TÊS GÊS ORISAS am=PROSTETAGMENOUS tk=PROTETAGMENOUS KAIROUS KAI TAS OROTHESIAS TÊS KATOIKIAS AUTÔN
[17,27] ZÊTEIN TON a=THEON b=KURION EI ARA GE PSÊLAPHÊSEIAN AUTON KAI EUROIEN a=KAI a=GE m=KAIGE tk=KAITOIGE OU MAKRAN APO ENOS EKASTOU ÊMÔN UPARKHONTA
[17,28] EN AUTÔ GAR ZÔMEN KAI KINOUMETHA KAI ESMEN ÔS KAI TINES TÔN KATH UMAS POIÊTÔN EIRÊKASIN TOU GAR KAI GENOS ESMEN
[17,29] GENOS OUN UPARKHONTES TOU THEOU OUK OPHEILOMEN NOMIZEIN KHRUSÔ Ê ARGURÔ Ê LITHÔ KHARAGMATI TEKHNÊS KAI ENTHUMÊSEÔS ANTHRÔPOU TO THEION EINAI OMOION
[17,30] TOUS MEN OUN KHRONOUS TÊS AGNOIAS UPERIDÔN O THEOS TA NUN PARAGGELLEI TOIS ANTHRÔPOIS a=PANTAS b=PASIN PANTAKHOU METANOEIN
[17,31] a=KATHOTI b=DIOTI ESTÊSEN ÊMERAN EN Ê MELLEI KRINEIN TÊN OIKOUMENÊN EN DIKAIOSUNÊ EN ANDRI Ô ÔRISEN PISTIN PARASKHÔN PASIN ANASTÊSAS AUTON EK NEKRÔN
[17,32] AKOUSANTES DE ANASTASIN NEKRÔN OI MEN EKHLEUAZON OI DE a=EIPAN b=EIPON AKOUSOMETHA SOU b=PALIN PERI TOUTOU ~b=
[17,33] KAI a=PALIN ~a=
[17,33] OUTÔS O PAULOS EXÊLTHEN EK MESOU AUTÔN
[17,34] TINES DE ANDRES KOLLÊTHENTES AUTÔ EPISTEUSAN EN OIS KAI DIONUSIOS O AREOPAGITÊS KAI GUNÊ ONOMATI DAMARIS KAI ETEROI SUN AUTOIS
[18,1] META b=DE TAUTA KHÔRISTHEIS b=O b=PAULOS EK TÔN ATHÊNÔN ÊLTHEN EIS KORINTHON
[18,2] KAI EURÔN TINA IOUDAION ONOMATI AKULAN PONTIKON TÔ GENEI PROSPHATÔS ELÊLUTHOTA APO TÊS ITALIAS KAI PRISKILLAN GUNAIKA AUTOU DIA TO m=TETAKHENAI atk=DIATETAKHENAI KLAUDION KHÔRIZESTHAI PANTAS TOUS IOUDAIOUS a=APO b=EK TÊS RÔMÊS PROSÊLTHEN AUTOIS
[18,3] KAI DIA TO OMOTEKHNON EINAI EMENEN PAR AUTOIS KAI a=ÊRGAZETO b=EIRGAZETO ÊSAN GAR SKÊNOPOIOI a=TÊ b=TÊN a=TEKHNÊ b=TEKHNÊN
[18,4] DIELEGETO DE EN TÊ SUNAGÔGÊ KATA PAN SABBATON EPEITHEN TE IOUDAIOUS KAI ELLÊNAS
[18,5] ÔS DE KATÊLTHON APO TÊS MAKEDONIAS O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS SUNEIKHETO TÔ a=LOGÔ b=PNEUMATI O PAULOS DIAMARTUROMENOS TOIS IOUDAIOIS a=EINAI TON KHRISTON IÊSOUN
[18,6] ANTITASSOMENÔN DE AUTÔN KAI BLASPHÊMOUNTÔN EKTINAXAMENOS TA IMATIA EIPEN PROS AUTOUS TO AIMA UMÔN EPI TÊN KEPHALÊN UMÔN KATHAROS EGÔ APO TOU NUN EIS TA ETHNÊ POREUSOMAI
[18,7] KAI METABAS EKEITHEN a=EISÊLTHEN b=ÊLTHEN EIS OIKIAN TINOS ONOMATI a=TITIOU IOUSTOU SEBOMENOU TON THEON OU Ê OIKIA ÊN SUNOMOROUSA TÊ SUNAGÔGÊ
[18,8] KRISPOS DE O ARKHISUNAGÔGOS EPISTEUSEN TÔ KURIÔ SUN OLÔ TÔ OIKÔ AUTOU KAI POLLOI TÔN KORINTHIÔN AKOUONTES EPISTEUON KAI EBAPTIZONTO
[18,9] EIPEN DE O KURIOS b=DI b=ORAMATOS EN NUKTI a=DI a=ORAMATOS TÔ PAULÔ MÊ PHOBOU ALLA LALEI KAI MÊ SIÔPÊSÊS
[18,10] DIOTI EGÔ EIMI META SOU KAI OUDEIS EPITHÊSETAI SOI TOU KAKÔSAI SE DIOTI LAOS a=ESTI b=ESTIN MOI POLUS EN TÊ POLEI TAUTÊ
[18,11] EKATHISEN a=DE b=TE ENIAUTON KAI MÊNAS EX DIDASKÔN EN AUTOIS TON LOGON TOU THEOU
[18,12] GALLIÔNOS DE a=ANTHUPATOU a=ONTOS b=ANTHUPATEUONTOS TÊS AKHAIAS KATEPESTÊSAN OMOTHUMADON OI IOUDAIOI TÔ PAULÔ KAI ÊGAGON AUTON EPI TO BÊMA
[18,13] LEGONTES OTI PARA TON NOMON b=OUTOS ANAPEITHEI a=OUTOS TOUS ANTHRÔPOUS SEBESTHAI TON THEON
[18,14] MELLONTOS DE TOU PAULOU ANOIGEIN TO STOMA EIPEN O GALLIÔN PROS TOUS IOUDAIOUS EI MEN b=OUN ÊN ADIKÊMA TI Ê RADIOURGÊMA PONÊRON Ô IOUDAIOI KATA LOGON AN a=ANESKHOMÊN b=ÊNESKHOMÊN UMÔN
[18,15] EI DE a=ZÊTÊMATA b=ZÊTÊMA ESTIN PERI LOGOU KAI ONOMATÔN KAI NOMOU TOU KATH UMAS OPSESTHE AUTOI KRITÊS b=GAR EGÔ TOUTÔN OU BOULOMAI EINAI
[18,16] KAI APÊLASEN AUTOUS APO TOU BÊMATOS
[18,17] EPILABOMENOI DE PANTES b=OI b=ELLÊNES SÔSTHENÊN TON ARKHISUNAGÔGON ETUPTON EMPROSTHEN TOU BÊMATOS KAI OUDEN TOUTÔN TÔ GALLIÔNI m=EMELLEN atk=EMELEN
[18,18] O DE PAULOS ETI PROSMEINAS ÊMERAS IKANAS TOIS ADELPHOIS APOTAXAMENOS EXEPLEI EIS TÊN SURIAN KAI SUN AUTÔ PRISKILLA KAI AKULAS KEIRAMENOS b=TÊN b=KEPHALÊN EN KEGKHREAIS a=TÊN a=KEPHALÊN EIKHEN GAR EUKHÊN
[18,19] a=KATÊNTÊSAN b=KATÊNTÊSEN DE EIS EPHESON m=KAI m=EKEINOUS atk=KAKEINOUS KATELIPEN AUTOU AUTOS DE EISELTHÔN EIS TÊN SUNAGÔGÊN a=DIELEXATO b=DIELEKHTHÊ TOIS IOUDAIOIS
[18,20] ERÔTÔNTÔN DE AUTÔN EPI PLEIONA KHRONON MEINAI b=PAR b=AUTOIS OUK EPENEUSEN
[18,21] a=ALLA b=ALL a=APOTAXAMENOS b=APETAXATO a=KAI b=AUTOIS EIPÔN b=DEI b=ME b=PANTÔS b=TÊN b=EORTÊN b=TÊN b=ERKHOMENÊN b=POIÊSAI b=EIS b=IEROSOLUMA PALIN b=DE ANAKAMPSÔ PROS UMAS TOU THEOU THELONTOS b=KAI ANÊKHTHÊ APO TÊS EPHESOU
[18,22] KAI KATELTHÔN EIS KAISAREIAN ANABAS KAI ASPASAMENOS TÊN EKKLÊSIAN KATEBÊ EIS ANTIOKHEIAN
[18,23] KAI POIÊSAS KHRONON TINA EXÊLTHEN DIERKHOMENOS KATHEXÊS TÊN GALATIKÊN KHÔRAN KAI PHRUGIAN EPISTÊRIZÔN PANTAS TOUS MATHÊTAS
[18,24] IOUDAIOS DE TIS APOLLÔS ONOMATI ALEXANDREUS TÔ GENEI ANÊR LOGIOS KATÊNTÊSEN EIS EPHESON DUNATOS ÔN EN TAIS GRAPHAIS
[18,25] OUTOS ÊN KATÊKHÊMENOS TÊN ODON TOU KURIOU KAI ZEÔN TÔ PNEUMATI ELALEI KAI EDIDASKEN AKRIBÔS TA PERI TOU a=IÊSOU b=KURIOU EPISTAMENOS MONON TO BAPTISMA IÔANNOU
[18,26] OUTOS TE ÊRXATO PARRÊSIAZESTHAI EN TÊ SUNAGÔGÊ AKOUSANTES DE AUTOU b=AKULAS b=KAI PRISKILLA a=KAI a=AKULAS PROSELABONTO AUTON KAI AKRIBESTERON AUTÔ EXETHENTO TÊN b=TOU b=THEOU ODON a=[TOU a=THEOU]
[18,27] BOULOMENOU DE AUTOU DIELTHEIN EIS TÊN AKHAIAN PROTREPSAMENOI OI ADELPHOI EGRAPSAN TOIS MATHÊTAIS APODEXASTHAI AUTON OS PARAGENOMENOS SUNEBALETO POLU TOIS PEPISTEUKOSIN DIA TÊS KHARITOS
[18,28] EUTONÔS GAR TOIS IOUDAIOIS DIAKATÊLEGKHETO DÊMOSIA EPIDEIKNUS DIA TÔN GRAPHÔN EINAI TON KHRISTON IÊSOUN
[19,1] EGENETO DE EN TÔ TON APOLLÔ EINAI EN KORINTHÔ PAULON DIELTHONTA TA ANÔTERIKA MERÊ a= b=ELTHEIN EIS EPHESON KAI a=EUREIN b=EURÔN TINAS MATHÊTAS
[19,2] EIPEN a=TE PROS AUTOUS EI PNEUMA AGION ELABETE PISTEUSANTES OI DE b=EIPON PROS AUTON ALL a=OUD b=OUDE EI PNEUMA AGION ESTIN ÊKOUSAMEN
[19,3] EIPEN TE b=PROS b=AUTOUS EIS TI OUN EBAPTISTHÊTE OI DE a=EIPAN b=EIPON EIS TO IÔANNOU BAPTISMA
[19,4] EIPEN DE PAULOS IÔANNÊS b=MEN EBAPTISEN BAPTISMA METANOIAS TÔ LAÔ LEGÔN EIS TON ERKHOMENON MET AUTON INA PISTEUSÔSIN am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EIS TON b=KHRISTON IÊSOUN
[19,5] AKOUSANTES DE EBAPTISTHÊSAN EIS TO ONOMA TOU KURIOU IÊSOU
[19,6] KAI EPITHENTOS AUTOIS TOU PAULOU a=[TAS] b=TAS KHEIRAS a=ÊLTHE b=ÊLTHEN TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ELALOUN TE GLÔSSAIS KAI a=EPROPHÊTEUON b=PROEPHÊTEUON
[19,7] ÊSAN DE OI PANTES ANDRES ÔSEI a=DÔDEKA b=DEKADUO
[19,8] EISELTHÔN DE EIS TÊN SUNAGÔGÊN EPARRÊSIAZETO EPI MÊNAS TREIS DIALEGOMENOS KAI PEITHÔN a=[TA] b=TA PERI TÊS BASILEIAS TOU THEOU
[19,9] ÔS DE TINES ESKLÊRUNONTO KAI ÊPEITHOUN KAKOLOGOUNTES TÊN ODON ENÔPION TOU PLÊTHOUS APOSTAS AP AUTÔN APHÔRISEN TOUS MATHÊTAS KATH ÊMERAN DIALEGOMENOS EN TÊ SKHOLÊ TURANNOU b=TINOS
[19,10] TOUTO DE EGENETO EPI ETÊ DUO ÔSTE PANTAS TOUS KATOIKOUNTAS TÊN ASIAN AKOUSAI TON LOGON TOU KURIOU b=IÊSOU IOUDAIOUS TE KAI ELLÊNAS
[19,11] DUNAMEIS TE OU TAS TUKHOUSAS b=EPOIEI O THEOS a=EPOIEI DIA TÔN KHEIRÔN PAULOU
[19,12] ÔSTE KAI EPI TOUS ASTHENOUNTAS a=APOPHERESTHAI b=EPIPHERESTHAI APO TOU KHRÔTOS AUTOU SOUDARIA Ê SIMIKINTHIA KAI APALLASSESTHAI AP AUTÔN TAS NOSOUS TA TE PNEUMATA TA PONÊRA a=EKPOREUESTHAI b=EXERKHESTHAI b=AP b=AUTÔN
[19,13] EPEKHEIRÊSAN DE TINES a=KAI b=APO TÔN PERIERKHOMENÔN IOUDAIÔN EXORKISTÔN ONOMAZEIN EPI TOUS EKHONTAS TA PNEUMATA TA PONÊRA TO ONOMA TOU KURIOU IÊSOU LEGONTES a=ORKIZÔ b=ORKIZOMEN UMAS TON IÊSOUN ON b=O PAULOS KÊRUSSEI
[19,14] ÊSAN DE a=TINOS b=TINES b=UIOI SKEUA IOUDAIOU ARKHIEREÔS EPTA a=UIOI b=OI TOUTO POIOUNTES
[19,15] APOKRITHEN DE TO PNEUMA TO PONÊRON EIPEN a=AUTOIS TON a=[MEN] IÊSOUN GINÔSKÔ KAI TON PAULON EPISTAMAI UMEIS DE TINES ESTE
[19,16] KAI a=EPHALOMENOS b=EPHALLOMENOS b=EP b=AUTOUS O ANTHRÔPOS a=EP a=AUTOUS EN Ô ÊN TO PNEUMA TO PONÊRON b=KAI m=KATAKURIEUSAN atk=KATAKURIEUSAS a=AMPHOTERÔN b=AUTÔN ISKHUSEN KAT AUTÔN ÔSTE GUMNOUS KAI TETRAUMATISMENOUS EKPHUGEIN EK TOU OIKOU EKEINOU
[19,17] TOUTO DE EGENETO GNÔSTON PASIN IOUDAIOIS TE KAI ELLÊSIN TOIS KATOIKOUSIN TÊN EPHESON KAI EPEPESEN PHOBOS EPI PANTAS AUTOUS KAI EMEGALUNETO TO ONOMA TOU KURIOU IÊSOU
[19,18] POLLOI TE TÔN PEPISTEUKOTÔN ÊRKHONTO EXOMOLOGOUMENOI KAI ANAGGELLONTES TAS PRAXEIS AUTÔN
[19,19] IKANOI DE TÔN TA PERIERGA PRAXANTÔN SUNENEGKANTES TAS BIBLOUS KATEKAION ENÔPION PANTÔN KAI SUNEPSÊPHISAN TAS TIMAS AUTÔN KAI EURON ARGURIOU MURIADAS PENTE
[19,20] OUTÔS KATA KRATOS b=O b=LOGOS TOU KURIOU a=O a=LOGOS ÊUXANEN KAI ISKHUEN
[19,21] ÔS DE EPLÊRÔTHÊ TAUTA ETHETO O PAULOS EN TÔ PNEUMATI DIELTHÔN TÊN MAKEDONIAN KAI AKHAIAN POREUESTHAI EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALÊM EIPÔN OTI META TO GENESTHAI ME EKEI DEI ME KAI RÔMÊN IDEIN
[19,22] APOSTEILAS DE EIS TÊN MAKEDONIAN DUO TÔN DIAKONOUNTÔN AUTÔ TIMOTHEON KAI ERASTON AUTOS EPESKHEN KHRONON EIS TÊN ASIAN
[19,23] EGENETO DE KATA TON KAIRON EKEINON TARAKHOS OUK OLIGOS PERI TÊS ODOU
[19,24] DÊMÊTRIOS GAR TIS ONOMATI ARGUROKOPOS POIÔN NAOUS ARGUROUS ARTEMIDOS PAREIKHETO TOIS TEKHNITAIS b=ERGASIAN OUK OLIGÊN a=ERGASIAN
[19,25] OUS SUNATHROISAS KAI TOUS PERI TA TOIAUTA ERGATAS EIPEN ANDRES EPISTASTHE OTI EK TAUTÊS TÊS ERGASIAS Ê EUPORIA a=ÊMIN b=ÊMÔN ESTIN
[19,26] KAI THEÔREITE KAI AKOUETE OTI OU MONON EPHESOU ALLA SKHEDON PASÊS TÊS ASIAS O PAULOS OUTOS PEISAS METESTÊSEN IKANON OKHLON LEGÔN OTI OUK EISIN THEOI OI DIA KHEIRÔN GINOMENOI
[19,27] OU MONON DE TOUTO KINDUNEUEI ÊMIN TO MEROS EIS APELEGMON ELTHEIN ALLA KAI TO TÊS MEGALÊS THEAS atk=ARTEMIDOS IERON m=ARTEMIDOS EIS am=OUTHEN tk=OUDEN LOGISTHÊNAI MELLEIN ak=TE mt=DE KAI KATHAIREISTHAI a=TÊS b=TÊN a=MEGALEIOTÊTOS b=MEGALEIOTÊTA AUTÊS ÊN OLÊ Ê ASIA KAI Ê OIKOUMENÊ SEBETAI
[19,28] AKOUSANTES DE KAI GENOMENOI PLÊREIS THUMOU EKRAZON LEGONTES MEGALÊ Ê ARTEMIS EPHESIÔN
[19,29] KAI EPLÊSTHÊ Ê POLIS b=OLÊ am=TÊS SUGKHUSEÔS ÔRMÊSAN TE OMOTHUMADON EIS TO THEATRON SUNARPASANTES GAION KAI ARISTARKHON MAKEDONAS SUNEKDÊMOUS tk=TOU PAULOU
[19,30] a=PAULOU b=TOU DE b=PAULOU BOULOMENOU EISELTHEIN EIS TON DÊMON OUK EIÔN AUTON OI MATHÊTAI
[19,31] TINES DE KAI TÔN ASIARKHÔN ONTES AUTÔ PHILOI PEMPSANTES PROS AUTON PAREKALOUN MÊ DOUNAI EAUTON EIS TO THEATRON
[19,32] ALLOI MEN OUN ALLO TI EKRAZON ÊN GAR Ê EKKLÊSIA SUGKEKHUMENÊ KAI OI PLEIOUS OUK ÊDEISAN TINOS a=ENEKA b=ENEKEN SUNELÊLUTHEISAN
[19,33] EK DE TOU OKHLOU a=SUNEBIBASAN b=PROEBIBASAN ALEXANDRON a=PROBALONTÔN k=PROBALLONTÔN mt=PROBALONTÔN AUTON TÔN IOUDAIÔN O DE ALEXANDROS KATASEISAS TÊN KHEIRA ÊTHELEN APOLOGEISTHAI TÔ DÊMÔ
[19,34] am=EPIGNONTES tk=EPIGNONTÔN DE OTI IOUDAIOS ESTIN PHÔNÊ EGENETO MIA EK PANTÔN ÔS EPI ÔRAS DUO KRAZONTÔN MEGALÊ Ê ARTEMIS EPHESIÔN
[19,35] KATASTEILAS DE O GRAMMATEUS TON OKHLON PHÊSIN ANDRES EPHESIOI TIS GAR ESTIN a=ANTHRÔPÔN b=ANTHRÔPOS OS OU GINÔSKEI TÊN EPHESIÔN POLIN NEÔKORON OUSAN TÊS MEGALÊS b=THEAS ARTEMIDOS KAI TOU DIOPETOUS
[19,36] ANANTIRRÊTÔN OUN ONTÔN TOUTÔN DEON ESTIN UMAS KATESTALMENOUS UPARKHEIN KAI MÊDEN PROPETES am=PRASSEIN tk=PRATTEIN
[19,37] ÊGAGETE GAR TOUS ANDRAS TOUTOUS OUTE IEROSULOUS OUTE BLASPHÊMOUNTAS TÊN am=THEON tk=THEAN b=UMÔN a=ÊMÔN
[19,38] EI MEN OUN DÊMÊTRIOS KAI OI SUN AUTÔ TEKHNITAI a=EKHOUSI m=EKHOUSIN PROS TINA LOGON tk=EKHOUSIN AGORAIOI AGONTAI KAI ANTHUPATOI EISIN EGKALEITÔSAN ALLÊLOIS
[19,39] EI DE TI a=PERAITERÔ b=PERI b=ETERÔN EPIZÊTEITE EN TÊ ENNOMÔ EKKLÊSIA EPILUTHÊSETAI
[19,40] KAI GAR KINDUNEUOMEN EGKALEISTHAI STASEÔS PERI TÊS SÊMERON MÊDENOS AITIOU UPARKHONTOS PERI OU a=[OU] m=OU DUNÊSOMETHA m=DOUNAI atk=APODOUNAI LOGON a=PERI TÊS SUSTROPHÊS TAUTÊS
[19,41] KAI TAUTA EIPÔN APELUSEN TÊN EKKLÊSIAN
[20,1] META DE TO PAUSASTHAI TON THORUBON a=METAPEMPSAMENOS b=PROSKALESAMENOS O PAULOS TOUS MATHÊTAS KAI a=PARAKALESAS ASPASAMENOS EXÊLTHEN a=POREUESTHAI b=POREUTHÊNAI EIS b=TÊN MAKEDONIAN
[20,2] DIELTHÔN DE TA MERÊ EKEINA KAI PARAKALESAS AUTOUS LOGÔ POLLÔ ÊLTHEN EIS TÊN ELLADA
[20,3] POIÊSAS TE MÊNAS TREIS GENOMENÊS b=AUTÔ EPIBOULÊS a=AUTÔ UPO TÔN IOUDAIÔN MELLONTI ANAGESTHAI EIS TÊN SURIAN EGENETO a=GNÔMÊS b=GNÔMÊ TOU UPOSTREPHEIN DIA MAKEDONIAS
[20,4] SUNEIPETO DE AUTÔ b=AKHRI b=TÊS b=ASIAS SÔPATROS a=PURROU BEROIAIOS THESSALONIKEÔN DE ARISTARKHOS KAI SEKOUNDOS KAI GAIOS DERBAIOS KAI TIMOTHEOS ASIANOI DE TUKHIKOS KAI TROPHIMOS
[20,5] OUTOI a=DE m=PROSELTHONTES atk=PROELTHONTES EMENON ÊMAS EN TRÔADI
[20,6] ÊMEIS DE EXEPLEUSAMEN META TAS ÊMERAS TÔN AZUMÔN APO PHILIPPÔN KAI ÊLTHOMEN PROS AUTOUS EIS TÊN TRÔADA am=AKHRI tk=AKHRIS ÊMERÔN PENTE a=OPOU b=OU DIETRIPSAMEN ÊMERAS EPTA
[20,7] EN DE TÊ MIA TÔN SABBATÔN SUNÊGMENÔN a=ÊMÔN b=TÔN b=MATHÊTÔN tk=TOU KLASAI ARTON O PAULOS DIELEGETO AUTOIS MELLÔN EXIENAI TÊ EPAURION PARETEINEN TE TON LOGON MEKHRI MESONUKTIOU
[20,8] ÊSAN DE LAMPADES IKANAI EN TÔ UPERÔÔ OU am=ÊMEN tk=ÊSAN SUNÊGMENOI
[20,9] a=KATHEZOMENOS b=KATHÊMENOS DE TIS NEANIAS ONOMATI EUTUKHOS EPI TÊS THURIDOS KATAPHEROMENOS UPNÔ BATHEI DIALEGOMENOU TOU PAULOU EPI PLEION KATENEKHTHEIS APO TOU UPNOU EPESEN APO TOU TRISTEGOU KATÔ KAI ÊRTHÊ NEKROS
[20,10] KATABAS DE O PAULOS EPEPESEN AUTÔ KAI SUMPERILABÔN EIPEN MÊ THORUBEISTHE Ê GAR PSUKHÊ AUTOU EN AUTÔ ESTIN
[20,11] ANABAS DE KAI KLASAS a=TON ARTON KAI GEUSAMENOS EPH IKANON TE OMILÊSAS a=AKHRI b=AKHRIS AUGÊS OUTÔS EXÊLTHEN
[20,12] ÊGAGON DE TON PAIDA ZÔNTA KAI PAREKLÊTHÊSAN OU METRIÔS
[20,13] ÊMEIS DE m=PROSELTHONTES atk=PROELTHONTES EPI TO PLOION ANÊKHTHÊMEN a=EPI b=EIS TÊN ASSON EKEITHEN MELLONTES ANALAMBANEIN TON PAULON OUTÔS GAR b=ÊN DIATETAGMENOS a=ÊN MELLÔN AUTOS PEZEUEIN
[20,14] ÔS DE a=SUNEBALLEN b=SUNEBALEN ÊMIN EIS TÊN ASSON ANALABONTES AUTON ÊLTHOMEN EIS MITULÊNÊN
[20,15] KAKEITHEN APOPLEUSANTES TÊ EPIOUSÊ KATÊNTÊSAMEN a=ANTIKRUS b=ANTIKRU KHIOU TÊ DE ETERA PAREBALOMEN EIS SAMON b=KAI b=MEINANTES b=EN b=TRÔGULLIÔ TÊ a=DE EKHOMENÊ ÊLTHOMEN EIS MILÊTON
[20,16] a=KEKRIKEI b=EKRINEN GAR O PAULOS PARAPLEUSAI TÊN EPHESON OPÔS MÊ GENÊTAI AUTÔ KHRONOTRIBÊSAI EN TÊ ASIA ESPEUDEN GAR EI DUNATON a=EIÊ b=ÊN AUTÔ TÊN ÊMERAN TÊS PENTÊKOSTÊS GENESTHAI EIS IEROSOLUMA
[20,17] APO DE TÊS MILÊTOU PEMPSAS EIS EPHESON METEKALESATO TOUS PRESBUTEROUS TÊS EKKLÊSIAS
[20,18] ÔS DE PAREGENONTO PROS AUTON EIPEN AUTOIS UMEIS EPISTASTHE APO PRÔTÊS ÊMERAS APH ÊS EPEBÊN EIS TÊN ASIAN PÔS METH UMÔN TON PANTA KHRONON EGENOMÊN
[20,19] DOULEUÔN TÔ KURIÔ META PASÊS TAPEINOPHROSUNÊS KAI b=POLLÔN DAKRUÔN KAI PEIRASMÔN TÔN SUMBANTÔN MOI EN TAIS EPIBOULAIS TÔN IOUDAIÔN
[20,20] ÔS OUDEN UPESTEILAMÊN TÔN SUMPHERONTÔN TOU MÊ ANAGGEILAI UMIN KAI DIDAXAI UMAS DÊMOSIA KAI KAT OIKOUS
[20,21] DIAMARTUROMENOS IOUDAIOIS TE KAI ELLÊSIN TÊN EIS b=TON THEON METANOIAN KAI PISTIN b=TÊN EIS TON KURION ÊMÔN IÊSOUN tk=KHRISTON
[20,22] KAI NUN IDOU b=EGÔ DEDEMENOS a=EGÔ TÔ PNEUMATI POREUOMAI EIS IEROUSALÊM TA EN AUTÊ SUNANTÊSONTA MOI MÊ EIDÔS
[20,23] PLÊN OTI TO PNEUMA TO AGION KATA POLIN DIAMARTURETAI a=MOI LEGON OTI DESMA b=ME KAI THLIPSEIS a=ME MENOUSIN
[20,24] ALL OUDENOS a=LOGOU b=LOGON POIOUMAI b=OUDE b=EKHÔ TÊN PSUKHÊN b=MOU TIMIAN EMAUTÔ ÔS TELEIÔSAI TON DROMON MOU b=META b=KHARAS KAI TÊN DIAKONIAN ÊN ELABON PARA TOU KURIOU IÊSOU DIAMARTURASTHAI TO EUAGGELION TÊS KHARITOS TOU THEOU
[20,25] KAI NUN IDOU EGÔ OIDA OTI OUKETI OPSESTHE TO PROSÔPON MOU UMEIS PANTES EN OIS DIÊLTHON KÊRUSSÔN TÊN BASILEIAN b=TOU b=THEOU
[20,26] am=DIOTI tk=DIO MARTUROMAI UMIN EN TÊ SÊMERON ÊMERA OTI KATHAROS a=EIMI b=EGÔ APO TOU AIMATOS PANTÔN
[20,27] OU GAR UPESTEILAMÊN TOU MÊ ANAGGEILAI b=UMIN PASAN TÊN BOULÊN TOU THEOU a=UMIN
[20,28] PROSEKHETE b=OUN EAUTOIS KAI PANTI TÔ POIMNIÔ EN Ô UMAS TO PNEUMA TO AGION ETHETO EPISKOPOUS POIMAINEIN TÊN EKKLÊSIAN TOU m=KURIOU m=KAI THEOU ÊN PERIEPOIÊSATO DIA TOU b=IDIOU AIMATOS a=TOU a=IDIOU
[20,29] EGÔ b=GAR OIDA b=TOUTO OTI EISELEUSONTAI META TÊN APHIXIN MOU LUKOI BAREIS EIS UMAS MÊ PHEIDOMENOI TOU POIMNIOU
[20,30] KAI EX UMÔN AUTÔN ANASTÊSONTAI ANDRES LALOUNTES DIESTRAMMENA TOU APOSPAN TOUS MATHÊTAS OPISÔ AUTÔN
[20,31] DIO GRÊGOREITE MNÊMONEUONTES OTI TRIETIAN NUKTA KAI ÊMERAN OUK EPAUSAMÊN META DAKRUÔN NOUTHETÔN ENA EKASTON
[20,32] KAI amk=TA amk=NUN t=TANUN PARATITHEMAI UMAS b=ADELPHOI TÔ THEÔ KAI TÔ LOGÔ TÊS KHARITOS AUTOU TÔ DUNAMENÔ a=OIKODOMÊSAI b=EPOIKODOMÊSAI KAI DOUNAI a=TÊN b=UMIN KLÊRONOMIAN EN TOIS ÊGIASMENOIS PASIN
[20,33] ARGURIOU Ê KHRUSIOU Ê IMATISMOU OUDENOS EPETHUMÊSA
[20,34] AUTOI tk=DE GINÔSKETE OTI TAIS KHREIAIS MOU KAI TOIS OUSIN MET EMOU UPÊRETÊSAN AI KHEIRES AUTAI
[20,35] PANTA UPEDEIXA UMIN OTI OUTÔS KOPIÔNTAS DEI ANTILAMBANESTHAI TÔN ASTHENOUNTÔN MNÊMONEUEIN TE TÔN LOGÔN TOU KURIOU IÊSOU OTI AUTOS EIPEN MAKARION ESTIN tk=DIDONAI MALLON am=DIDONAI Ê LAMBANEIN
[20,36] KAI TAUTA EIPÔN THEIS TA GONATA AUTOU SUN PASIN AUTOIS PROSÊUXATO
[20,37] IKANOS DE b=EGENETO KLAUTHMOS a=EGENETO PANTÔN KAI EPIPESONTES EPI TON TRAKHÊLON TOU PAULOU KATEPHILOUN AUTON
[20,38] ODUNÔMENOI MALISTA EPI TÔ LOGÔ Ô EIRÊKEI OTI OUKETI MELLOUSIN TO PROSÔPON AUTOU THEÔREIN PROEPEMPON DE AUTON EIS TO PLOION
[21,1] ÔS DE EGENETO ANAKHTHÊNAI ÊMAS APOSPASTHENTAS AP AUTÔN EUTHUDROMÊSANTES ÊLTHOMEN EIS TÊN a=KÔ b=KÔN TÊ DE EXÊS EIS TÊN RODON KAKEITHEN EIS PATARA
[21,2] KAI EURONTES PLOION DIAPERÔN EIS PHOINIKÊN EPIBANTES ANÊKHTHÊMEN
[21,3] m=ANAPHANENTES atk=ANAPHANANTES DE TÊN KUPRON KAI KATALIPONTES AUTÊN EUÔNUMON EPLEOMEN EIS SURIAN KAI a=KATÊLTHOMEN b=KATÊKHTHÊMEN EIS TURON EKEISE GAR b=ÊN TO PLOION a=ÊN APOPHORTIZOMENON TON GOMON
[21,4] b=KAI ANEURONTES a=DE at=TOUS MATHÊTAS EPEMEINAMEN AUTOU ÊMERAS EPTA OITINES TÔ PAULÔ ELEGON DIA TOU PNEUMATOS MÊ a=EPIBAINEIN b=ANABAINEIN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALÊM
[21,5] OTE DE EGENETO ÊMAS EXARTISAI TAS ÊMERAS EXELTHONTES EPOREUOMETHA PROPEMPONTÔN ÊMAS PANTÔN SUN a=GUNAIXI b=GUNAIXIN KAI TEKNOIS EÔS EXÔ TÊS POLEÔS KAI THENTES TA GONATA EPI TON AIGIALON a=PROSEUXAMENOI b=PROSÊUXAMETHA
[21,6] a=APÊSPASAMETHA b=KAI b=ASPASAMENOI ALLÊLOUS a=KAI a=ANEBÊMEN b=EPEBÊMEN EIS TO PLOION EKEINOI DE UPESTREPSAN EIS TA IDIA
[21,7] ÊMEIS DE TON PLOUN DIANUSANTES APO TUROU KATÊNTÊSAMEN EIS PTOLEMAIDA KAI ASPASAMENOI TOUS ADELPHOUS EMEINAMEN ÊMERAN MIAN PAR AUTOIS
[21,8] TÊ DE EPAURION EXELTHONTES b=OI b=PERI b=TON b=PAULON ak=ÊLTHOMEN mt=ÊLTHON EIS KAISAREIAN KAI EISELTHONTES EIS TON OIKON PHILIPPOU TOU EUAGGELISTOU tk=TOU ONTOS EK TÔN EPTA EMEINAMEN PAR AUTÔ
[21,9] TOUTÔ DE ÊSAN THUGATERES b=PARTHENOI TESSARES a=PARTHENOI PROPHÊTEUOUSAI
[21,10] EPIMENONTÔN DE b=ÊMÔN ÊMERAS PLEIOUS KATÊLTHEN TIS APO TÊS IOUDAIAS PROPHÊTÊS ONOMATI AGABOS
[21,11] KAI ELTHÔN PROS ÊMAS KAI ARAS TÊN ZÔNÊN TOU PAULOU DÊSAS a=EAUTOU b=TE b=AUTOU tk=TAS tk=KHEIRAS tk=KAI TOUS PODAS am=KAI am=TAS am=KHEIRAS EIPEN TADE LEGEI TO PNEUMA TO AGION TON ANDRA OU ESTIN Ê ZÔNÊ AUTÊ OUTÔS DÊSOUSIN EN IEROUSALÊM OI IOUDAIOI KAI PARADÔSOUSIN EIS KHEIRAS ETHNÔN
[21,12] ÔS DE ÊKOUSAMEN TAUTA PAREKALOUMEN ÊMEIS TE KAI OI ENTOPIOI TOU MÊ ANABAINEIN AUTON EIS IEROUSALÊM
[21,13] a=TOTE APEKRITHÊ m=TE tk=DE O PAULOS TI POIEITE KLAIONTES KAI SUNTHRUPTONTES MOU TÊN KARDIAN EGÔ GAR OU MONON DETHÊNAI ALLA KAI APOTHANEIN EIS IEROUSALÊM ETOIMÔS EKHÔ UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU IÊSOU
[21,14] MÊ PEITHOMENOU DE AUTOU ÊSUKHASAMEN EIPONTES b=TO b=THELÊMA TOU KURIOU a=TO a=THELÊMA a=GINESTHÔ b=GENESTHÔ
[21,15] META DE TAS ÊMERAS TAUTAS am=EPISKEUASAMENOI tk=APOSKEUASAMENOI ANEBAINOMEN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALÊM
[21,16] SUNÊLTHON DE KAI TÔN MATHÊTÔN APO KAISAREIAS SUN ÊMIN AGONTES PAR Ô XENISTHÔMEN MNASÔNI TINI KUPRIÔ ARKHAIÔ MATHÊTÊ
[21,17] GENOMENÔN DE ÊMÔN EIS IEROSOLUMA ASMENÔS a=APEDEXANTO b=EDEXANTO ÊMAS OI ADELPHOI
[21,18] TÊ DE EPIOUSÊ EISÊEI O PAULOS SUN ÊMIN PROS IAKÔBON PANTES TE PAREGENONTO OI PRESBUTEROI
[21,19] KAI ASPASAMENOS AUTOUS EXÊGEITO KATH EN EKASTON ÔN EPOIÊSEN O THEOS EN TOIS ETHNESIN DIA TÊS DIAKONIAS AUTOU
[21,20] OI DE AKOUSANTES EDOXAZON TON b=KURION m=EIPONTES a=THEON atk=EIPON atk=TE AUTÔ THEÔREIS ADELPHE POSAI MURIADES EISIN a=EN a=TOIS a=IOUDAIOIS b=IOUDAIÔN TÔN PEPISTEUKOTÔN KAI PANTES ZÊLÔTAI TOU NOMOU UPARKHOUSIN
[21,21] KATÊKHÊTHÊSAN DE PERI SOU OTI APOSTASIAN DIDASKEIS APO am=MÔUSEÔS tk=MÔSEÔS TOUS KATA TA ETHNÊ PANTAS IOUDAIOUS LEGÔN MÊ PERITEMNEIN AUTOUS TA TEKNA MÊDE TOIS ETHESIN PERIPATEIN
[21,22] TI OUN ESTIN PANTÔS b=DEI b=PLÊTHOS b=SUNELTHEIN AKOUSONTAI b=GAR OTI ELÊLUTHAS
[21,23] TOUTO OUN POIÊSON O SOI LEGOMEN EISIN ÊMIN ANDRES TESSARES EUKHÊN EKHONTES EPH EAUTÔN
[21,24] TOUTOUS PARALABÔN AGNISTHÊTI SUN AUTOIS KAI DAPANÊSON EP AUTOIS INA a=XURÊSONTAI b=XURÊSÔNTAI TÊN KEPHALÊN KAI a=GNÔSONTAI b=GNÔSIN PANTES OTI ÔN KATÊKHÊNTAI PERI SOU OUDEN ESTIN ALLA STOIKHEIS KAI AUTOS a=PHULASSÔN TON NOMON b=PHULASSÔN
[21,25] PERI DE TÔN PEPISTEUKOTÔN ETHNÔN ÊMEIS EPESTEILAMEN KRINANTES b=MÊDEN m=TOIOUTO tk=TOIOUTON b=TÊREIN b=AUTOUS b=EI b=MÊ PHULASSESTHAI AUTOUS TO TE EIDÔLOTHUTON KAI b=TO AIMA KAI PNIKTON KAI PORNEIAN
[21,26] TOTE O PAULOS PARALABÔN TOUS ANDRAS TÊ EKHOMENÊ ÊMERA SUN AUTOIS AGNISTHEIS EISÊEI EIS TO IERON DIAGGELLÔN TÊN EKPLÊRÔSIN TÔN ÊMERÔN TOU AGNISMOU EÔS OU PROSÊNEKHTHÊ UPER ENOS EKASTOU AUTÔN Ê PROSPHORA
[21,27] ÔS DE EMELLON AI EPTA ÊMERAI SUNTELEISTHAI OI APO TÊS ASIAS IOUDAIOI THEASAMENOI AUTON EN TÔ IERÔ SUNEKHEON PANTA TON OKHLON KAI EPEBALON b=TAS b=KHEIRAS EP AUTON a=TAS a=KHEIRAS
[21,28] KRAZONTES ANDRES ISRAÊLITAI BOÊTHEITE OUTOS ESTIN O ANTHRÔPOS O KATA TOU LAOU KAI TOU NOMOU KAI TOU TOPOU TOUTOU PANTAS a=PANTAKHÊ b=PANTAKHOU DIDASKÔN ETI TE KAI ELLÊNAS EISÊGAGEN EIS TO IERON KAI KEKOINÔKEN TON AGION TOPON TOUTON
[21,29] ÊSAN GAR m=EÔRAKOTES atk=PROEÔRAKOTES TROPHIMON TON EPHESION EN TÊ POLEI SUN AUTÔ ON ENOMIZON OTI EIS TO IERON EISÊGAGEN O PAULOS
[21,30] EKINÊTHÊ TE Ê POLIS OLÊ KAI EGENETO SUNDROMÊ TOU LAOU KAI EPILABOMENOI TOU PAULOU EILKON AUTON EXÔ TOU IEROU KAI EUTHEÔS EKLEISTHÊSAN AI THURAI
[21,31] ZÊTOUNTÔN a=TE b=DE AUTON APOKTEINAI ANEBÊ PHASIS TÔ KHILIARKHÔ TÊS SPEIRÊS OTI OLÊ a=SUGKHUNNETAI b=SUGKEKHUTAI IEROUSALÊM
[21,32] OS EXAUTÊS PARALABÔN STRATIÔTAS KAI a=EKATONTARKHAS b=EKATONTARKHOUS KATEDRAMEN EP AUTOUS OI DE IDONTES TON KHILIARKHON KAI TOUS STRATIÔTAS EPAUSANTO TUPTONTES TON PAULON
[21,33] atk=TOTE EGGISAS m=DE O KHILIARKHOS EPELABETO AUTOU KAI EKELEUSEN DETHÊNAI a=ALUSESI b=ALUSESIN a=DUSI b=DUSIN KAI EPUNTHANETO TIS b=AN EIÊ KAI TI ESTIN PEPOIÊKÔS
[21,34] ALLOI DE ALLO TI a=EPEPHÔNOUN b=EBOÔN EN TÔ OKHLÔ MÊ a=DUNAMENOU b=DUNAMENOS DE a=AUTOU GNÔNAI TO ASPHALES DIA TON THORUBON EKELEUSEN AGESTHAI AUTON EIS TÊN PAREMBOLÊN
[21,35] OTE DE EGENETO EPI TOUS ANABATHMOUS SUNEBÊ BASTAZESTHAI AUTON UPO TÔN STRATIÔTÔN DIA TÊN BIAN TOU OKHLOU
[21,36] ÊKOLOUTHEI GAR TO PLÊTHOS TOU LAOU a=KRAZONTES b=KRAZON AIRE AUTON
[21,37] MELLÔN TE EISAGESTHAI EIS TÊN PAREMBOLÊN O PAULOS LEGEI TÔ KHILIARKHÔ EI EXESTIN MOI EIPEIN atk=TI PROS SE O DE EPHÊ ELLÊNISTI GINÔSKEIS
[21,38] OUK ARA SU EI O AIGUPTIOS O PRO TOUTÔN TÔN ÊMERÔN ANASTATÔSAS KAI EXAGAGÔN EIS TÊN ERÊMON TOUS TETRAKISKHILIOUS ANDRAS TÔN SIKARIÔN
[21,39] EIPEN DE O PAULOS EGÔ ANTHRÔPOS MEN EIMI IOUDAIOS TARSEUS TÊS KILIKIAS OUK ASÊMOU POLEÔS POLITÊS DEOMAI DE SOU EPITREPSON MOI LALÊSAI PROS TON LAON
[21,40] EPITREPSANTOS DE AUTOU O PAULOS ESTÔS EPI TÔN ANABATHMÔN KATESEISEN TÊ KHEIRI TÔ LAÔ POLLÊS DE SIGÊS GENOMENÊS m=PROSEPHÔNEI atk=PROSEPHÔNÊSEN TÊ EBRAIDI DIALEKTÔ LEGÔN
[22,1] ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE MOU TÊS PROS UMAS am=NUNI tk=NUN APOLOGIAS
[22,2] AKOUSANTES DE OTI TÊ EBRAIDI DIALEKTÔ PROSEPHÔNEI AUTOIS MALLON PARESKHON ÊSUKHIAN KAI PHÊSIN
[22,3] EGÔ b=MEN EIMI ANÊR IOUDAIOS GEGENNÊMENOS EN TARSÔ TÊS KILIKIAS ANATETHRAMMENOS DE EN TÊ POLEI TAUTÊ PARA TOUS PODAS GAMALIÊL PEPAIDEUMENOS KATA AKRIBEIAN TOU PATRÔOU NOMOU ZÊLÔTÊS UPARKHÔN TOU THEOU KATHÔS PANTES UMEIS ESTE SÊMERON
[22,4] OS TAUTÊN TÊN ODON EDIÔXA AKHRI THANATOU DESMEUÔN KAI PARADIDOUS EIS PHULAKAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS
[22,5] ÔS KAI O ARKHIEREUS MARTUREI MOI KAI PAN TO PRESBUTERION PAR ÔN KAI EPISTOLAS DEXAMENOS PROS TOUS ADELPHOUS EIS DAMASKON EPOREUOMÊN AXÔN KAI TOUS EKEISE ONTAS DEDEMENOUS EIS IEROUSALÊM INA TIMÔRÊTHÔSIN
[22,6] EGENETO DE MOI POREUOMENÔ KAI EGGIZONTI TÊ DAMASKÔ PERI MESÊMBRIAN EXAIPHNÊS EK TOU OURANOU PERIASTRAPSAI PHÔS IKANON PERI EME
[22,7] am=EPESA tk=EPESON TE EIS TO EDAPHOS KAI ÊKOUSA PHÔNÊS LEGOUSÊS MOI SAOUL SAOUL TI ME DIÔKEIS
[22,8] EGÔ DE APEKRITHÊN TIS EI KURIE EIPEN TE PROS ME EGÔ EIMI IÊSOUS O NAZÔRAIOS ON SU DIÔKEIS
[22,9] OI DE SUN EMOI ONTES TO MEN PHÔS ETHEASANTO b=KAI b=EMPHOBOI b=EGENONTO TÊN DE PHÔNÊN OUK ÊKOUSAN TOU LALOUNTOS MOI
[22,10] EIPON DE TI POIÊSÔ KURIE O DE KURIOS EIPEN PROS ME ANASTAS POREUOU EIS DAMASKON KAKEI SOI LALÊTHÊSETAI PERI PANTÔN ÔN TETAKTAI SOI POIÊSAI
[22,11] ÔS DE OUK ENEBLEPON APO TÊS DOXÊS TOU PHÔTOS EKEINOU KHEIRAGÔGOUMENOS UPO TÔN SUNONTÔN MOI ÊLTHON EIS DAMASKON
[22,12] ANANIAS DE TIS ANÊR a=EULABÊS b=EUSEBÊS KATA TON NOMON MARTUROUMENOS UPO PANTÔN TÔN KATOIKOUNTÔN IOUDAIÔN
[22,13] ELTHÔN PROS ME KAI EPISTAS EIPEN MOI SAOUL ADELPHE ANABLEPSON KAGÔ AUTÊ TÊ ÔRA ANEBLEPSA EIS AUTON
[22,14] O DE EIPEN O THEOS TÔN PATERÔN ÊMÔN PROEKHEIRISATO SE GNÔNAI TO THELÊMA AUTOU KAI IDEIN TON DIKAION KAI AKOUSAI PHÔNÊN EK TOU STOMATOS AUTOU
[22,15] OTI ESÊ MARTUS AUTÔ PROS PANTAS ANTHRÔPOUS ÔN EÔRAKAS KAI ÊKOUSAS
[22,16] KAI NUN TI MELLEIS ANASTAS BAPTISAI KAI APOLOUSAI TAS AMARTIAS SOU EPIKALESAMENOS TO ONOMA a=AUTOU b=TOU b=KURIOU
[22,17] EGENETO DE MOI UPOSTREPSANTI EIS IEROUSALÊM KAI PROSEUKHOMENOU MOU EN TÔ IERÔ GENESTHAI ME EN EKSTASEI
[22,18] KAI IDEIN AUTON LEGONTA MOI SPEUSON KAI EXELTHE EN TAKHEI EX IEROUSALÊM DIOTI OU PARADEXONTAI SOU b=TÊN MARTURIAN PERI EMOU
[22,19] KAGÔ EIPON KURIE AUTOI EPISTANTAI OTI EGÔ ÊMÊN PHULAKIZÔN KAI DERÔN KATA TAS SUNAGÔGAS TOUS PISTEUONTAS EPI SE
[22,20] KAI OTE a=EXEKHUNNETO b=EXEKHEITO TO AIMA STEPHANOU TOU MARTUROS SOU KAI AUTOS ÊMÊN EPHESTÔS KAI SUNEUDOKÔN b=TÊ b=ANAIRESEI b=AUTOU m=[KAI] atk=KAI PHULASSÔN TA IMATIA TÔN ANAIROUNTÔN AUTON
[22,21] KAI EIPEN PROS ME POREUOU OTI EGÔ EIS ETHNÊ MAKRAN EXAPOSTELÔ SE
[22,22] ÊKOUON DE AUTOU AKHRI TOUTOU TOU LOGOU KAI EPÊRAN TÊN PHÔNÊN AUTÔN LEGONTES AIRE APO TÊS GÊS TON TOIOUTON OU GAR am=KATHÊKEN tk=KATHÊKON AUTON ZÊN
[22,23] m=KRAZONTÔN atk=KRAUGAZONTÔN a=TE b=DE AUTÔN KAI RIPTOUNTÔN TA IMATIA KAI KONIORTON BALLONTÔN EIS TON AERA
[22,24] EKELEUSEN b=AUTON O KHILIARKHOS a=EISAGESTHAI a=AUTON b=AGESTHAI EIS TÊN PAREMBOLÊN a=EIPAS b=EIPÔN MASTIXIN ANETAZESTHAI AUTON INA EPIGNÔ DI ÊN AITIAN OUTÔS EPEPHÔNOUN AUTÔ
[22,25] ÔS DE ak=PROETEINAN mt=PROETEINEN AUTON TOIS IMASIN EIPEN PROS TON ESTÔTA EKATONTARKHON O PAULOS EI ANTHRÔPON RÔMAION KAI AKATAKRITON EXESTIN UMIN MASTIZEIN
[22,26] AKOUSAS DE O a=EKATONTARKHÊS b=EKATONTARKHOS PROSELTHÔN b=APÊGGEILEN TÔ KHILIARKHÔ a=APÊGGEILEN LEGÔN b=ORA TI MELLEIS POIEIN O GAR ANTHRÔPOS OUTOS RÔMAIOS ESTIN
[22,27] PROSELTHÔN DE O KHILIARKHOS EIPEN AUTÔ LEGE MOI b=EI SU RÔMAIOS EI O DE EPHÊ NAI
[22,28] APEKRITHÊ a=DE b=TE O KHILIARKHOS EGÔ POLLOU KEPHALAIOU TÊN POLITEIAN TAUTÊN EKTÊSAMÊN O DE PAULOS EPHÊ EGÔ DE KAI GEGENNÊMAI
[22,29] EUTHEÔS OUN APESTÊSAN AP AUTOU OI MELLONTES AUTON ANETAZEIN KAI O KHILIARKHOS DE EPHOBÊTHÊ EPIGNOUS OTI RÔMAIOS ESTIN KAI OTI b=ÊN AUTON a=ÊN DEDEKÔS
[22,30] TÊ DE EPAURION BOULOMENOS GNÔNAI TO ASPHALES TO TI KATÊGOREITAI a=UPO b=PARA TÔN IOUDAIÔN ELUSEN AUTON b=APO b=TÔN b=DESMÔN KAI EKELEUSEN a=SUNELTHEIN b=ELTHEIN TOUS ARKHIEREIS KAI a=PAN b=OLON TO SUNEDRION b=AUTÔN KAI KATAGAGÔN TON PAULON ESTÊSEN EIS AUTOUS
[23,1] ATENISAS DE O PAULOS TÔ SUNEDRIÔ EIPEN ANDRES ADELPHOI EGÔ PASÊ SUNEIDÊSEI AGATHÊ PEPOLITEUMAI TÔ THEÔ AKHRI TAUTÊS TÊS ÊMERAS
[23,2] O DE ARKHIEREUS ANANIAS EPETAXEN TOIS PARESTÔSIN AUTÔ TUPTEIN AUTOU TO STOMA
[23,3] TOTE O PAULOS PROS AUTON EIPEN TUPTEIN SE MELLEI O THEOS TOIKHE KEKONIAMENE KAI SU KATHÊ KRINÔN ME KATA TON NOMON KAI PARANOMÔN KELEUEIS ME TUPTESTHAI
[23,4] OI DE PARESTÔTES a=EIPAN b=EIPON TON ARKHIEREA TOU THEOU LOIDOREIS
[23,5] EPHÊ TE O PAULOS OUK ÊDEIN ADELPHOI OTI ESTIN ARKHIEREUS GEGRAPTAI GAR a=OTI ARKHONTA TOU LAOU SOU OUK EREIS KAKÔS
[23,6] GNOUS DE O PAULOS OTI TO EN MEROS ESTIN SADDOUKAIÔN TO DE ETERON PHARISAIÔN a=EKRAZEN b=EKRAXEN EN TÔ SUNEDRIÔ ANDRES ADELPHOI EGÔ PHARISAIOS EIMI UIOS a=PHARISAIÔN b=PHARISAIOU PERI ELPIDOS KAI ANASTASEÔS NEKRÔN a=[EGÔ] b=EGÔ KRINOMAI
[23,7] TOUTO DE AUTOU a=EIPONTOS b=LALÊSANTOS EGENETO STASIS TÔN PHARISAIÔN m=[KAI atk=KAI b=TÔN m=SADDOUKAIÔN] atk=SADDOUKAIÔN KAI ESKHISTHÊ TO PLÊTHOS
[23,8] SADDOUKAIOI MEN GAR LEGOUSIN MÊ EINAI ANASTASIN a=MÊTE b=MÊDE AGGELON MÊTE PNEUMA PHARISAIOI DE OMOLOGOUSIN TA AMPHOTERA
[23,9] EGENETO DE KRAUGÊ MEGALÊ KAI ANASTANTES a=TINES a=TÔN a=GRAMMATEÔN b=OI b=GRAMMATEIS TOU MEROUS TÔN PHARISAIÔN DIEMAKHONTO LEGONTES OUDEN KAKON EURISKOMEN EN TÔ ANTHRÔPÔ TOUTÔ EI DE PNEUMA ELALÊSEN AUTÔ Ê AGGELOS b=MÊ b=THEOMAKHÔMEN
[23,10] POLLÊS DE a=GINOMENÊS b=GENOMENÊS STASEÔS a=PHOBÊTHEIS b=EULABÊTHEIS O KHILIARKHOS MÊ DIASPASTHÊ O PAULOS UP AUTÔN EKELEUSEN TO STRATEUMA m=KATABÊNAI m=KAI atk=KATABAN ARPASAI AUTON EK MESOU AUTÔN AGEIN TE EIS TÊN PAREMBOLÊN
[23,11] TÊ DE EPIOUSÊ NUKTI EPISTAS AUTÔ O KURIOS EIPEN THARSEI b=PAULE ÔS GAR DIEMARTURÔ TA PERI EMOU EIS IEROUSALÊM a=OUTÔ b=OUTÔS SE DEI KAI EIS RÔMÊN MARTURÊSAI
[23,12] GENOMENÊS DE ÊMERAS POIÊSANTES b=TINES b=TÔN b=IOUDAIÔN SUSTROPHÊN a=OI a=IOUDAIOI ANETHEMATISAN EAUTOUS LEGONTES MÊTE PHAGEIN MÊTE PIEIN EÔS OU APOKTEINÔSIN TON PAULON
[23,13] ÊSAN DE PLEIOUS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OI TAUTÊN TÊN SUNÔMOSIAN a=POIÊSAMENOI b=PEPOIÊKOTES
[23,14] OITINES PROSELTHONTES TOIS ARKHIEREUSIN KAI TOIS PRESBUTEROIS a=EIPAN b=EIPON ANATHEMATI ANETHEMATISAMEN EAUTOUS MÊDENOS GEUSASTHAI EÔS OU APOKTEINÔMEN TON PAULON
[23,15] NUN OUN UMEIS EMPHANISATE TÔ KHILIARKHÔ SUN TÔ SUNEDRIÔ OPÔS b=AURION b=AUTON KATAGAGÊ a=AUTON a=EIS b=PROS UMAS ÔS MELLONTAS DIAGINÔSKEIN AKRIBESTERON TA PERI AUTOU ÊMEIS DE PRO TOU EGGISAI AUTON ETOIMOI ESMEN TOU ANELEIN AUTON
[23,16] AKOUSAS DE O UIOS TÊS ADELPHÊS PAULOU ak=TÊN mt=TO ak=ENEDRAN mt=ENEDRON PARAGENOMENOS KAI EISELTHÔN EIS TÊN PAREMBOLÊN APÊGGEILEN TÔ PAULÔ
[23,17] PROSKALESAMENOS DE O PAULOS ENA TÔN EKATONTARKHÔN EPHÊ TON NEANIAN TOUTON APAGAGE PROS TON KHILIARKHON EKHEI GAR b=TI APAGGEILAI a=TI AUTÔ
[23,18] O MEN OUN PARALABÔN AUTON ÊGAGEN PROS TON KHILIARKHON KAI PHÊSIN O DESMIOS PAULOS PROSKALESAMENOS ME ÊRÔTÊSEN TOUTON TON a=NEANISKON b=NEANIAN AGAGEIN PROS SE EKHONTA TI LALÊSAI SOI
[23,19] EPILABOMENOS DE TÊS KHEIROS AUTOU O KHILIARKHOS KAI ANAKHÔRÊSAS KAT IDIAN EPUNTHANETO TI ESTIN O EKHEIS APAGGEILAI MOI
[23,20] EIPEN DE OTI OI IOUDAIOI SUNETHENTO TOU ERÔTÊSAI SE OPÔS AURION a=TON a=PAULON a=KATAGAGÊS EIS TO SUNEDRION b=KATAGAGÊS b=TON b=PAULON ÔS a=MELLON m=MELLONTA tk=MELLONTES TI AKRIBESTERON PUNTHANESTHAI PERI AUTOU
[23,21] SU OUN MÊ PEISTHÊS AUTOIS ENEDREUOUSIN GAR AUTON EX AUTÔN ANDRES PLEIOUS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OITINES ANETHEMATISAN EAUTOUS MÊTE PHAGEIN MÊTE PIEIN EÔS OU ANELÔSIN AUTON KAI NUN b=ETOIMOI EISIN a=ETOIMOI PROSDEKHOMENOI TÊN APO SOU EPAGGELIAN
[23,22] O MEN OUN KHILIARKHOS a=APELUSE b=APELUSEN TON a=NEANISKON b=NEANIAN PARAGGEILAS MÊDENI EKLALÊSAI OTI TAUTA ENEPHANISAS PROS ME
[23,23] KAI PROSKALESAMENOS DUO a=[TINAS] b=TINAS TÔN EKATONTARKHÔN EIPEN ETOIMASATE STRATIÔTAS DIAKOSIOUS OPÔS POREUTHÔSIN EÔS KAISAREIAS KAI IPPEIS EBDOMÊKONTA KAI DEXIOLABOUS DIAKOSIOUS APO TRITÊS ÔRAS TÊS NUKTOS
[23,24] KTÊNÊ TE PARASTÊSAI INA EPIBIBASANTES TON PAULON a=DIASÔSÔSI b=DIASÔSÔSIN PROS PHÊLIKA TON ÊGEMONA
[23,25] GRAPSAS EPISTOLÊN a=EKHOUSAN b=PERIEKHOUSAN TON TUPON TOUTON
[23,26] KLAUDIOS LUSIAS TÔ KRATISTÔ ÊGEMONI PHÊLIKI KHAIREIN
[23,27] TON ANDRA TOUTON a=SULLÊMPHTHENTA b=SULLÊPHTHENTA UPO TÔN IOUDAIÔN KAI MELLONTA ANAIREISTHAI UP AUTÔN EPISTAS SUN TÔ STRATEUMATI a=EXEILAMÊN b=EXEILOMÊN b=AUTON MATHÔN OTI RÔMAIOS ESTIN
[23,28] BOULOMENOS a=TE b=DE a=EPIGNÔNAI b=GNÔNAI TÊN AITIAN DI ÊN ENEKALOUN AUTÔ KATÊGAGON b=AUTON EIS TO SUNEDRION AUTÔN
[23,29] ON EURON EGKALOUMENON PERI ZÊTÊMATÔN TOU NOMOU AUTÔN MÊDEN atk=DE AXION THANATOU Ê DESMÔN b=EGKLÊMA EKHONTA a=EGKLÊMA
[23,30] MÊNUTHEISÊS DE MOI EPIBOULÊS EIS TON ANDRA b=MELLEIN ESESTHAI b=UPO b=TÔN b=IOUDAIÔN EXAUTÊS EPEMPSA PROS SE PARAGGEILAS KAI TOIS KATÊGOROIS LEGEIN a=[TA] b=TA PROS AUTON EPI SOU b=ERRÔSO
[23,31] OI MEN OUN STRATIÔTAI KATA TO DIATETAGMENON AUTOIS ANALABONTES TON PAULON ÊGAGON DIA b=TÊS NUKTOS EIS TÊN ANTIPATRIDA
[23,32] TÊ DE EPAURION EASANTES TOUS IPPEIS a=APERKHESTHAI b=POREUESTHAI SUN AUTÔ UPESTREPSAN EIS TÊN PAREMBOLÊN
[23,33] OITINES EISELTHONTES EIS TÊN KAISAREIAN KAI ANADONTES TÊN EPISTOLÊN TÔ ÊGEMONI PARESTÊSAN KAI TON PAULON AUTÔ
[23,34] ANAGNOUS DE b=O b=ÊGEMÔN KAI EPERÔTÊSAS EK POIAS a=EPARKHEIAS b=EPARKHIAS ESTIN KAI PUTHOMENOS OTI APO KILIKIAS
[23,35] DIAKOUSOMAI SOU EPHÊ OTAN KAI OI KATÊGOROI SOU PARAGENÔNTAI a=KELEUSAS b=EKELEUSEN b=TE b=AUTON EN TÔ PRAITÔRIÔ atk=TOU ÊRÔDOU PHULASSESTHAI a=AUTON
[24,1] META DE PENTE ÊMERAS KATEBÊ O ARKHIEREUS ANANIAS META b=TÔN PRESBUTERÔN a=TINÔN KAI RÊTOROS TERTULLOU TINOS OITINES ENEPHANISAN TÔ ÊGEMONI KATA TOU PAULOU
[24,2] KLÊTHENTOS DE AUTOU ÊRXATO KATÊGOREIN O TERTULLOS LEGÔN ~b=
[24,3] POLLÊS EIRÊNÊS TUGKHANONTES DIA SOU KAI a=DIORTHÔMATÔN b=KATORTHÔMATÔN GINOMENÔN TÔ ETHNEI TOUTÔ DIA TÊS SÊS PRONOIAS ~a=
[24,3] PANTÊ TE KAI PANTAKHOU APODEKHOMETHA KRATISTE PHÊLIX META PASÊS EUKHARISTIAS
[24,4] INA DE MÊ EPI PLEION SE EGKOPTÔ PARAKALÔ AKOUSAI SE ÊMÔN SUNTOMÔS TÊ SÊ EPIEIKEIA
[24,5] EURONTES GAR TON ANDRA TOUTON LOIMON KAI KINOUNTA a=STASEIS b=STASIN PASIN TOIS IOUDAIOIS TOIS KATA TÊN OIKOUMENÊN PRÔTOSTATÊN TE TÊS TÔN NAZÔRAIÔN AIRESEÔS
[24,6] OS KAI TO IERON EPEIRASEN BEBÊLÔSAI ON KAI EKRATÊSAMEN tk=KAI tk=KATA tk=TON tk=ÊMETERON tk=NOMON tk=ÊTHELÊSAMEN tk=KRINEIN
[24,7] tk=PARELTHÔN tk=DE tk=LUSIAS tk=O tk=KHILIARKHOS tk=META tk=POLLÊS tk=BIAS tk=EK tk=TÔN tk=KHEIRÔN tk=ÊMÔN tk=APÊGAGEN
[24,8] tk=KELEUSAS tk=TOUS tk=KATÊGOROUS tk=AUTOU tk=ERKHESTHAI tk=EPI tk=SE PAR OU DUNÊSÊ AUTOS ANAKRINAS PERI PANTÔN TOUTÔN EPIGNÔNAI ÔN ÊMEIS KATÊGOROUMEN AUTOU
[24,9] am=SUNEPETHENTO tk=SUNETHENTO DE KAI OI IOUDAIOI PHASKONTES TAUTA OUTÔS EKHEIN
[24,10] APEKRITHÊ a=TE b=DE O PAULOS NEUSANTOS AUTÔ TOU ÊGEMONOS LEGEIN EK POLLÔN ETÔN ONTA SE KRITÊN TÔ ETHNEI TOUTÔ EPISTAMENOS a=EUTHUMÔS b=EUTHUMOTERON TA PERI EMAUTOU APOLOGOUMAI
[24,11] DUNAMENOU SOU a=EPIGNÔNAI b=GNÔNAI OTI OU PLEIOUS EISIN MOI ÊMERAI tk=Ê a=DÔDEKA b=DEKADUO APH ÊS ANEBÊN PROSKUNÊSÔN a=EIS b=EN IEROUSALÊM
[24,12] KAI OUTE EN TÔ IERÔ EURON ME PROS TINA DIALEGOMENON Ê a=EPISTASIN b=EPISUSTASIN POIOUNTA OKHLOU OUTE EN TAIS SUNAGÔGAIS OUTE KATA TÊN POLIN
[24,13] a=OUDE b=OUTE PARASTÊSAI mt=ME DUNANTAI a=SOI PERI ÔN a=NUNI b=NUN KATÊGOROUSIN MOU
[24,14] OMOLOGÔ DE TOUTO SOI OTI KATA TÊN ODON ÊN LEGOUSIN AIRESIN OUTÔS LATREUÔ TÔ PATRÔÔ THEÔ PISTEUÔN a=PASI b=PASIN TOIS KATA TON NOMON KAI a=TOIS a=EN TOIS PROPHÊTAIS GEGRAMMENOIS
[24,15] ELPIDA EKHÔN EIS TON THEON ÊN KAI AUTOI OUTOI PROSDEKHONTAI ANASTASIN MELLEIN ESESTHAI b=NEKRÔN DIKAIÔN TE KAI ADIKÔN
[24,16] EN TOUTÔ a=KAI b=DE AUTOS ASKÔ APROSKOPON SUNEIDÊSIN m=EKHÔN atk=EKHEIN PROS TON THEON KAI TOUS ANTHRÔPOUS am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS
[24,17] DI ETÔN DE PLEIONÔN b=PAREGENOMÊN ELEÊMOSUNAS POIÊSÔN EIS TO ETHNOS MOU a=PAREGENOMÊN KAI PROSPHORAS
[24,18] EN a=AIS b=OIS EURON ME ÊGNISMENON EN TÔ IERÔ OU META OKHLOU OUDE META THORUBOU TINES at=DE APO TÊS ASIAS IOUDAIOI
[24,19] OUS ak=EDEI mt=DEI EPI SOU PAREINAI KAI KATÊGOREIN EI TI EKHOIEN PROS a=EME b=ME
[24,20] Ê AUTOI OUTOI EIPATÔSAN tk=EI TI EURON b=EN b=EMOI ADIKÊMA STANTOS MOU EPI TOU SUNEDRIOU
[24,21] Ê PERI MIAS TAUTÊS PHÔNÊS ÊS a=EKEKRAXA b=EKRAXA b=ESTÔS EN AUTOIS a=ESTÔS OTI PERI ANASTASEÔS NEKRÔN EGÔ KRINOMAI SÊMERON a=EPH b=UPH UMÔN
[24,22] a=ANEBALETO b=AKOUSAS DE a=AUTOUS b=TAUTA O PHÊLIX b=ANEBALETO b=AUTOUS AKRIBESTERON EIDÔS TA PERI TÊS ODOU a=EIPAS b=EIPÔN OTAN LUSIAS O KHILIARKHOS KATABÊ DIAGNÔSOMAI TA KATH UMAS
[24,23] DIATAXAMENOS b=TE TÔ EKATONTARKHÊ TÊREISTHAI a=AUTON b=TON b=PAULON EKHEIN TE ANESIN KAI MÊDENA KÔLUEIN TÔN IDIÔN AUTOU UPÊRETEIN b=Ê b=PROSERKHESTHAI AUTÔ
[24,24] META DE ÊMERAS TINAS PARAGENOMENOS O PHÊLIX SUN DROUSILLÊ TÊ a=IDIA GUNAIKI tk=AUTOU OUSÊ IOUDAIA METEPEMPSATO TON PAULON KAI ÊKOUSEN AUTOU PERI TÊS EIS KHRISTON a=IÊSOUN PISTEÔS
[24,25] DIALEGOMENOU DE AUTOU PERI DIKAIOSUNÊS KAI EGKRATEIAS KAI TOU KRIMATOS TOU MELLONTOS b=ESESTHAI EMPHOBOS GENOMENOS O PHÊLIX APEKRITHÊ TO NUN EKHON POREUOU KAIRON DE METALABÔN METAKALESOMAI SE
[24,26] AMA tk=DE KAI ELPIZÔN OTI KHRÊMATA DOTHÊSETAI AUTÔ UPO TOU PAULOU b=OPÔS b=LUSÊ b=AUTON DIO KAI PUKNOTERON AUTON METAPEMPOMENOS ÔMILEI AUTÔ
[24,27] DIETIAS DE PLÊRÔTHEISÊS ELABEN DIADOKHON O PHÊLIX PORKION PHÊSTON THELÔN TE a=KHARITA b=KHARITAS KATATHESTHAI TOIS IOUDAIOIS O PHÊLIX a=KATELIPE b=KATELIPEN TON PAULON DEDEMENON
[25,1] PHÊSTOS OUN EPIBAS TÊ a=EPARKHEIA b=EPARKHIA META TREIS ÊMERAS ANEBÊ EIS IEROSOLUMA APO KAISAREIAS
[25,2] ENEPHANISAN a=TE b=DE AUTÔ a=OI b=O a=ARKHIEREIS b=ARKHIEREUS KAI OI PRÔTOI TÔN IOUDAIÔN KATA TOU PAULOU KAI PAREKALOUN AUTON
[25,3] AITOUMENOI KHARIN KAT AUTOU OPÔS METAPEMPSÊTAI AUTON EIS IEROUSALÊM ENEDRAN POIOUNTES ANELEIN AUTON KATA TÊN ODON
[25,4] O MEN OUN PHÊSTOS APEKRITHÊ TÊREISTHAI TON PAULON a=EIS b=EN a=KAISAREIAN b=KAISAREIA EAUTON DE MELLEIN EN TAKHEI EKPOREUESTHAI
[25,5] OI OUN b=DUNATOI EN UMIN PHÊSIN a=DUNATOI SUGKATABANTES EI TI ESTIN k=ATOPON EN TÔ ANDRI a=ATOPON b=TOUTÔ KATÊGOREITÔSAN AUTOU
[25,6] DIATRIPSAS DE EN AUTOIS ÊMERAS a=OU PLEIOUS a=OKTÔ Ê DEKA KATABAS EIS KAISAREIAN TÊ EPAURION KATHISAS EPI TOU BÊMATOS EKELEUSEN TON PAULON AKHTHÊNAI
[25,7] PARAGENOMENOU DE AUTOU PERIESTÊSAN a=AUTON OI APO IEROSOLUMÔN KATABEBÊKOTES IOUDAIOI POLLA KAI BAREA am=AITIÔMATA tk=AITIAMATA b=PHERONTES a=KATAPHERONTES b=KATA b=TOU b=PAULOU A OUK ISKHUON APODEIXAI
[25,8] a=TOU a=PAULOU APOLOGOUMENOU b=AUTOU OTI OUTE EIS TON NOMON TÔN IOUDAIÔN OUTE EIS TO IERON OUTE EIS KAISARA TI ÊMARTON
[25,9] O PHÊSTOS DE a=THELÔN TOIS IOUDAIOIS b=THELÔN KHARIN KATATHESTHAI APOKRITHEIS TÔ PAULÔ EIPEN THELEIS EIS IEROSOLUMA ANABAS EKEI PERI TOUTÔN a=KRITHÊNAI b=KRINESTHAI EP EMOU
[25,10] EIPEN DE O PAULOS EPI TOU BÊMATOS KAISAROS ESTÔS EIMI OU ME DEI KRINESTHAI IOUDAIOUS OUDEN ÊDIKÊSA ÔS KAI SU KALLION EPIGINÔSKEIS
[25,11] EI MEN a=OUN b=GAR ADIKÔ KAI AXION THANATOU PEPRAKHA TI OU PARAITOUMAI TO APOTHANEIN EI DE OUDEN ESTIN ÔN OUTOI KATÊGOROUSIN MOU OUDEIS ME DUNATAI AUTOIS KHARISASTHAI KAISARA EPIKALOUMAI
[25,12] TOTE O PHÊSTOS SULLALÊSAS META TOU SUMBOULIOU APEKRITHÊ KAISARA EPIKEKLÊSAI EPI KAISARA POREUSÊ
[25,13] ÊMERÔN DE DIAGENOMENÔN TINÔN AGRIPPAS O BASILEUS KAI BERNIKÊ KATÊNTÊSAN EIS KAISAREIAN am=ASPASAMENOI tk=ASPASOMENOI TON PHÊSTON
[25,14] ÔS DE PLEIOUS ÊMERAS m=DIETRIBEN atk=DIETRIBON EKEI O PHÊSTOS TÔ BASILEI ANETHETO TA KATA TON PAULON LEGÔN ANÊR TIS ESTIN KATALELEIMMENOS UPO PHÊLIKOS DESMIOS
[25,15] PERI OU GENOMENOU MOU EIS IEROSOLUMA ENEPHANISAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TÔN IOUDAIÔN AITOUMENOI KAT AUTOU a=KATADIKÊN b=DIKÊN
[25,16] PROS OUS APEKRITHÊN OTI OUK ESTIN ETHOS RÔMAIOIS KHARIZESTHAI TINA ANTHRÔPON b=EIS b=APÔLEIAN PRIN Ê O KATÊGOROUMENOS KATA PROSÔPON EKHOI TOUS KATÊGOROUS TOPON TE APOLOGIAS LABOI PERI TOU EGKLÊMATOS
[25,17] SUNELTHONTÔN OUN a=[AUTÔN] b=AUTÔN ENTHADE ANABOLÊN MÊDEMIAN POIÊSAMENOS TÊ EXÊS KATHISAS EPI TOU BÊMATOS EKELEUSA AKHTHÊNAI TON ANDRA
[25,18] PERI OU STATHENTES OI KATÊGOROI OUDEMIAN AITIAN a=EPHERON b=EPEPHERON ÔN b=UPENOOUN EGÔ a=UPENOOUN a=PONÊRÔN
[25,19] ZÊTÊMATA DE TINA PERI TÊS IDIAS DEISIDAIMONIAS EIKHON PROS AUTON KAI PERI TINOS IÊSOU TETHNÊKOTOS ON EPHASKEN O PAULOS ZÊN
[25,20] APOROUMENOS DE EGÔ tk=EIS TÊN PERI a=TOUTÔN b=TOUTOU ZÊTÊSIN ELEGON EI BOULOITO POREUESTHAI EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALÊM KAKEI KRINESTHAI PERI TOUTÔN
[25,21] TOU DE PAULOU EPIKALESAMENOU TÊRÊTHÊNAI AUTON EIS TÊN TOU SEBASTOU DIAGNÔSIN EKELEUSA TÊREISTHAI AUTON EÔS OU a=ANAPEMPSÔ b=PEMPSÔ AUTON PROS KAISARA
[25,22] AGRIPPAS DE PROS TON PHÊSTON b=EPHÊ EBOULOMÊN KAI AUTOS TOU ANTHRÔPOU AKOUSAI b=O b=DE AURION PHÊSIN AKOUSÊ AUTOU
[25,23] TÊ OUN EPAURION ELTHONTOS TOU AGRIPPA KAI TÊS BERNIKÊS META POLLÊS PHANTASIAS KAI EISELTHONTÔN EIS TO AKROATÊRION SUN TE b=TOIS KHILIARKHOIS KAI ANDRASIN TOIS KAT EXOKHÊN b=OUSIN TÊS POLEÔS KAI KELEUSANTOS TOU PHÊSTOU ÊKHTHÊ O PAULOS
[25,24] KAI PHÊSIN O PHÊSTOS AGRIPPA BASILEU KAI PANTES OI SUMPARONTES ÊMIN ANDRES THEÔREITE TOUTON PERI OU a=APAN b=PAN TO PLÊTHOS TÔN IOUDAIÔN ENETUKHON MOI EN TE IEROSOLUMOIS KAI ENTHADE a=BOÔNTES b=EPIBOÔNTES MÊ DEIN b=ZÊN AUTON a=ZÊN MÊKETI
[25,25] EGÔ DE a=KATELABOMÊN b=KATALABOMENOS MÊDEN AXION b=THANATOU AUTON a=THANATOU PEPRAKHENAI b=KAI AUTOU DE TOUTOU EPIKALESAMENOU TON SEBASTON EKRINA PEMPEIN b=AUTON
[25,26] PERI OU ASPHALES TI GRAPSAI TÔ KURIÔ OUK EKHÔ DIO PROÊGAGON AUTON EPH UMÔN KAI MALISTA EPI SOU BASILEU AGRIPPA OPÔS TÊS ANAKRISEÔS GENOMENÊS SKHÔ TI a=GRAPSÔ b=GRAPSAI
[25,27] ALOGON GAR MOI DOKEI PEMPONTA DESMION MÊ KAI TAS KAT AUTOU AITIAS SÊMANAI
[26,1] AGRIPPAS DE PROS TON PAULON EPHÊ EPITREPETAI SOI a=PERI b=UPER SEAUTOU LEGEIN TOTE O PAULOS b=APELOGEITO EKTEINAS TÊN KHEIRA a=APELOGEITO
[26,2] PERI PANTÔN ÔN EGKALOUMAI UPO IOUDAIÔN BASILEU AGRIPPA ÊGÊMAI EMAUTON MAKARION tk=MELLÔN tk=APOLOGEISTHAI EPI SOU am=MELLÔN m=APOLOGEISTHAI SÊMERON a=APOLOGEISTHAI
[26,3] MALISTA GNÔSTÊN ONTA SE k=EIDÔS PANTÔN TÔN KATA IOUDAIOUS m=ÊTHÔN atk=ETHÔN TE KAI ZÊTÊMATÔN DIO DEOMAI b=SOU MAKROTHUMÔS AKOUSAI MOU
[26,4] TÊN MEN OUN BIÔSIN MOU a=[TÊN] b=TÊN EK NEOTÊTOS TÊN AP ARKHÊS GENOMENÊN EN TÔ ETHNEI MOU EN a=TE IEROSOLUMOIS a=ISASI b=ISASIN PANTES a=[OI] b=OI IOUDAIOI
[26,5] PROGINÔSKONTES ME ANÔTHEN EAN a=THELÔSI b=THELÔSIN MARTUREIN OTI KATA TÊN AKRIBESTATÊN AIRESIN TÊS ÊMETERAS THRÊSKEIAS EZÊSA PHARISAIOS
[26,6] KAI NUN EP ELPIDI TÊS a=EIS b=PROS TOUS PATERAS a=ÊMÔN EPAGGELIAS GENOMENÊS UPO TOU THEOU ESTÊKA KRINOMENOS
[26,7] EIS ÊN TO DÔDEKAPHULON ÊMÔN EN EKTENEIA NUKTA KAI ÊMERAN LATREUON ELPIZEI KATANTÊSAI PERI ÊS ELPIDOS EGKALOUMAI b=BASILEU b=AGRIPPA UPO tk=TÔN IOUDAIÔN a=BASILEU
[26,8] TI APISTON KRINETAI PAR UMIN EI O THEOS NEKROUS EGEIREI
[26,9] EGÔ MEN OUN EDOXA EMAUTÔ PROS TO ONOMA IÊSOU TOU NAZÔRAIOU DEIN POLLA ENANTIA PRAXAI
[26,10] O KAI EPOIÊSA EN IEROSOLUMOIS KAI POLLOUS a=TE TÔN AGIÔN EGÔ a=EN PHULAKAIS KATEKLEISA TÊN PARA TÔN ARKHIEREÔN EXOUSIAN LABÔN ANAIROUMENÔN TE AUTÔN KATÊNEGKA PSÊPHON
[26,11] KAI KATA PASAS TAS SUNAGÔGAS POLLAKIS TIMÔRÔN AUTOUS ÊNAGKAZON BLASPHÊMEIN PERISSÔS TE EMMAINOMENOS AUTOIS EDIÔKON EÔS KAI EIS TAS EXÔ POLEIS
[26,12] EN OIS b=KAI POREUOMENOS EIS TÊN DAMASKON MET EXOUSIAS KAI EPITROPÊS TÊS b=PARA TÔN ARKHIEREÔN
[26,13] ÊMERAS MESÊS KATA TÊN ODON EIDON BASILEU OURANOTHEN UPER TÊN LAMPROTÊTA TOU ÊLIOU PERILAMPSAN ME PHÔS KAI TOUS SUN EMOI POREUOMENOUS
[26,14] PANTÔN a=TE b=DE KATAPESONTÔN ÊMÔN EIS TÊN GÊN ÊKOUSA PHÔNÊN a=LEGOUSAN b=LALOUSAN PROS ME b=KAI b=LEGOUSAN TÊ EBRAIDI DIALEKTÔ SAOUL SAOUL TI ME DIÔKEIS SKLÊRON SOI PROS KENTRA LAKTIZEIN
[26,15] EGÔ DE a=EIPA b=EIPON TIS EI KURIE O DE a=KURIOS EIPEN EGÔ EIMI IÊSOUS ON SU DIÔKEIS
[26,16] ALLA ANASTÊTHI KAI STÊTHI EPI TOUS PODAS SOU EIS TOUTO GAR ÔPHTHÊN SOI PROKHEIRISASTHAI SE UPÊRETÊN KAI MARTURA ÔN TE EIDES a=[ME] ÔN TE OPHTHÊSOMAI SOI
[26,17] EXAIROUMENOS SE EK TOU LAOU KAI a=EK TÔN ETHNÔN EIS OUS am=EGÔ tk=NUN b=SE APOSTELLÔ a=SE
[26,18] ANOIXAI OPHTHALMOUS AUTÔN k=KAI amt=TOU atk=EPISTREPSAI m=UPOSTREPSAI APO SKOTOUS EIS PHÔS KAI TÊS EXOUSIAS TOU SATANA EPI TON THEON TOU LABEIN AUTOUS APHESIN AMARTIÔN KAI KLÊRON EN TOIS ÊGIASMENOIS PISTEI TÊ EIS EME
[26,19] OTHEN BASILEU AGRIPPA OUK EGENOMÊN APEITHÊS TÊ OURANIÔ OPTASIA
[26,20] ALLA TOIS EN DAMASKÔ PRÔTON a=TE KAI IEROSOLUMOIS b=EIS PASAN TE TÊN KHÔRAN TÊS IOUDAIAS KAI TOIS ETHNESIN ak=APÊGGELLON mt=APAGGELLÔN METANOEIN KAI EPISTREPHEIN EPI TON THEON AXIA TÊS METANOIAS ERGA PRASSONTAS
[26,21] ENEKA TOUTÔN atk=ME b=OI IOUDAIOI m=ME SULLABOMENOI a=[ONTA] EN TÔ IERÔ EPEIRÔNTO DIAKHEIRISASTHAI
[26,22] EPIKOURIAS OUN TUKHÔN TÊS a=APO b=PARA TOU THEOU AKHRI TÊS ÊMERAS TAUTÊS ESTÊKA am=MARTUROMENOS tk=MARTUROUMENOS MIKRÔ TE KAI MEGALÔ OUDEN EKTOS LEGÔN ÔN TE OI PROPHÊTAI ELALÊSAN MELLONTÔN GINESTHAI KAI am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS
[26,23] EI PATHÊTOS O KHRISTOS EI PRÔTOS EX ANASTASEÔS NEKRÔN PHÔS MELLEI KATAGGELLEIN TÔ a=TE LAÔ KAI TOIS ETHNESIN
[26,24] TAUTA DE AUTOU APOLOGOUMENOU O PHÊSTOS MEGALÊ TÊ PHÔNÊ a=PHÊSIN b=EPHÊ MAINÊ PAULE TA POLLA SE GRAMMATA EIS MANIAN PERITREPEI
[26,25] O DE a=PAULOS OU MAINOMAI PHÊSIN KRATISTE PHÊSTE am=ALLA tk=ALL ALÊTHEIAS KAI SÔPHROSUNÊS RÊMATA APOPHTHEGGOMAI
[26,26] EPISTATAI GAR PERI TOUTÔN O BASILEUS PROS ON KAI PARRÊSIAZOMENOS LALÔ LANTHANEIN GAR AUTON a=[TI] b=TI TOUTÔN OU PEITHOMAI a=OUTHEN b=OUDEN OU GAR atk=ESTIN EN GÔNIA PEPRAGMENON TOUTO
[26,27] PISTEUEIS BASILEU AGRIPPA TOIS PROPHÊTAIS OIDA OTI PISTEUEIS
[26,28] O DE AGRIPPAS PROS TON PAULON b=EPHÊ EN OLIGÔ ME PEITHEIS KHRISTIANON a=POIÊSAI b=GENESTHAI
[26,29] O DE PAULOS b=EIPEN EUXAIMÊN AN TÔ THEÔ KAI EN OLIGÔ KAI EN a=MEGALÔ b=POLLÔ OU MONON SE ALLA KAI PANTAS TOUS AKOUONTAS MOU SÊMERON GENESTHAI TOIOUTOUS OPOIOS a=KAI a=EGÔ b=KAGÔ EIMI PAREKTOS TÔN DESMÔN TOUTÔN
[26,30] b=KAI b=TAUTA b=EIPONTOS b=AUTOU ANESTÊ a=TE O BASILEUS KAI O ÊGEMÔN Ê TE BERNIKÊ KAI OI SUGKATHÊMENOI AUTOIS
[26,31] KAI ANAKHÔRÊSANTES ELALOUN PROS ALLÊLOUS LEGONTES OTI OUDEN THANATOU b=AXION Ê DESMÔN a=AXION a=[TI] PRASSEI O ANTHRÔPOS OUTOS
[26,32] AGRIPPAS DE TÔ PHÊSTÔ EPHÊ APOLELUSTHAI EDUNATO O ANTHRÔPOS OUTOS EI MÊ EPEKEKLÊTO KAISARA
[27,1] ÔS DE EKRITHÊ TOU APOPLEIN ÊMAS EIS TÊN ITALIAN PAREDIDOUN TON TE PAULON KAI TINAS ETEROUS DESMÔTAS EKATONTARKHÊ ONOMATI IOULIÔ SPEIRÊS SEBASTÊS
[27,2] EPIBANTES DE PLOIÔ ADRAMUTTÊNÔ a=MELLONTI b=MELLONTES PLEIN a=EIS TOUS KATA TÊN ASIAN TOPOUS ANÊKHTHÊMEN ONTOS SUN ÊMIN ARISTARKHOU MAKEDONOS THESSALONIKEÔS
[27,3] TÊ TE ETERA KATÊKHTHÊMEN EIS SIDÔNA PHILANTHRÔPÔS TE O IOULIOS TÔ PAULÔ KHRÊSAMENOS EPETREPSEN PROS amk=TOUS PHILOUS a=POREUTHENTI b=POREUTHENTA EPIMELEIAS TUKHEIN
[27,4] KAKEITHEN ANAKHTHENTES UPEPLEUSAMEN TÊN KUPRON DIA TO TOUS ANEMOUS EINAI ENANTIOUS
[27,5] TO TE PELAGOS TO KATA TÊN KILIKIAN KAI PAMPHULIAN DIAPLEUSANTES KATÊLTHOMEN EIS MURA TÊS LUKIAS
[27,6] KAKEI EURÔN O a=EKATONTARKHÊS b=EKATONTARKHOS PLOION ALEXANDRINON PLEON EIS TÊN ITALIAN ENEBIBASEN ÊMAS EIS AUTO
[27,7] EN IKANAIS DE ÊMERAIS BRADUPLOOUNTES KAI MOLIS GENOMENOI KATA TÊN KNIDON MÊ PROSEÔNTOS ÊMAS TOU ANEMOU UPEPLEUSAMEN TÊN KRÊTÊN KATA SALMÔNÊN
[27,8] MOLIS TE PARALEGOMENOI AUTÊN ÊLTHOMEN EIS TOPON TINA KALOUMENON KALOUS LIMENAS Ô EGGUS b=ÊN POLIS a=ÊN LASAIA
[27,9] IKANOU DE KHRONOU DIAGENOMENOU KAI ONTOS ÊDÊ EPISPHALOUS TOU PLOOS DIA TO KAI TÊN NÊSTEIAN ÊDÊ PARELÊLUTHENAI PARÊNEI O PAULOS
[27,10] LEGÔN AUTOIS ANDRES THEÔRÔ OTI META UBREÔS KAI POLLÊS ZÊMIAS OU MONON TOU am=PHORTIOU tk=PHORTOU KAI TOU PLOIOU ALLA KAI TÔN PSUKHÔN ÊMÔN MELLEIN ESESTHAI TON PLOUN
[27,11] O DE am=EKATONTARKHÊS tk=EKATONTARKHOS TÔ KUBERNÊTÊ KAI TÔ NAUKLÊRÔ b=EPEITHETO MALLON a=EPEITHETO Ê TOIS a=UPO b=UPO b=TOU PAULOU LEGOMENOIS
[27,12] ANEUTHETOU DE TOU LIMENOS UPARKHONTOS PROS PARAKHEIMASIAN OI a=PLEIONES b=PLEIOUS ETHENTO BOULÊN ANAKHTHÊNAI a=EKEITHEN b=KAKEITHEN EIPÔS DUNAINTO KATANTÊSANTES EIS PHOINIKA PARAKHEIMASAI LIMENA TÊS KRÊTÊS BLEPONTA KATA LIBA KAI KATA KHÔRON
[27,13] UPOPNEUSANTOS DE NOTOU DOXANTES TÊS PROTHESEÔS KEKRATÊKENAI ARANTES ASSON PARELEGONTO TÊN KRÊTÊN
[27,14] MET OU POLU DE EBALEN KAT AUTÊS ANEMOS TUPHÔNIKOS O KALOUMENOS a=EURAKULÔN b=EUROKLUDÔN
[27,15] SUNARPASTHENTOS DE TOU PLOIOU KAI MÊ DUNAMENOU ANTOPHTHALMEIN TÔ ANEMÔ EPIDONTES EPHEROMETHA
[27,16] NÊSION DE TI UPODRAMONTES KALOUMENON a=KAUDA b=KLAUDÊN b=MOLIS ISKHUSAMEN a=MOLIS PERIKRATEIS GENESTHAI TÊS SKAPHÊS
[27,17] ÊN ARANTES BOÊTHEIAIS EKHRÔNTO UPOZÔNNUNTES TO PLOION PHOBOUMENOI TE MÊ EIS TÊN m=SURTÊN atk=SURTIN EKPESÔSIN KHALASANTES TO SKEUOS OUTÔS EPHERONTO
[27,18] SPHODRÔS DE KHEIMAZOMENÔN ÊMÔN TÊ EXÊS EKBOLÊN EPOIOUNTO
[27,19] KAI TÊ TRITÊ AUTOKHEIRES TÊN SKEUÊN TOU PLOIOU a=ERRIPSAN b=ERRIPSAMEN
[27,20] MÊTE DE ÊLIOU MÊTE ASTRÔN EPIPHAINONTÔN EPI PLEIONAS ÊMERAS KHEIMÔNOS TE OUK OLIGOU EPIKEIMENOU LOIPON PERIÊREITO b=PASA ELPIS a=PASA TOU SÔZESTHAI ÊMAS
[27,21] POLLÊS a=TE b=DE ASITIAS UPARKHOUSÊS TOTE STATHEIS O PAULOS EN MESÔ AUTÔN EIPEN EDEI MEN Ô ANDRES PEITHARKHÊSANTAS MOI MÊ ANAGESTHAI APO TÊS KRÊTÊS KERDÊSAI TE TÊN UBRIN TAUTÊN KAI TÊN ZÊMIAN
[27,22] KAI amk=TA amk=NUN t=TANUN PARAINÔ UMAS EUTHUMEIN APOBOLÊ GAR PSUKHÊS OUDEMIA ESTAI EX UMÔN PLÊN TOU PLOIOU
[27,23] PARESTÊ GAR MOI am=TAUTÊ TÊ NUKTI tk=TAUTÊ b=AGGELOS TOU THEOU OU EIMI a=[EGÔ] Ô KAI LATREUÔ a=AGGELOS
[27,24] LEGÔN MÊ PHOBOU PAULE KAISARI SE DEI PARASTÊNAI KAI IDOU KEKHARISTAI SOI O THEOS PANTAS TOUS PLEONTAS META SOU
[27,25] DIO EUTHUMEITE ANDRES PISTEUÔ GAR TÔ THEÔ OTI OUTÔS ESTAI KATH ON TROPON LELALÊTAI MOI
[27,26] EIS NÊSON DE TINA DEI ÊMAS EKPESEIN
[27,27] ÔS DE TESSARESKAIDEKATÊ NUX EGENETO DIAPHEROMENÔN ÊMÔN EN TÔ ADRIA KATA MESON TÊS NUKTOS UPENOOUN OI NAUTAI PROSAGEIN TINA AUTOIS KHÔRAN
[27,28] KAI BOLISANTES EURON ORGUIAS EIKOSI BRAKHU DE DIASTÊSANTES KAI PALIN BOLISANTES EURON ORGUIAS DEKAPENTE
[27,29] PHOBOUMENOI TE a=MÊPOU b=MÊPÔS a=KATA b=EIS TRAKHEIS TOPOUS amk=EKPESÔMEN t=EKPESÔSIN EK PRUMNÊS RIPSANTES AGKURAS TESSARAS ÊUKHONTO ÊMERAN GENESTHAI
[27,30] TÔN DE NAUTÔN ZÊTOUNTÔN PHUGEIN EK TOU PLOIOU KAI KHALASANTÔN TÊN SKAPHÊN EIS TÊN THALASSAN PROPHASEI ÔS EK a=PRÔRÊS b=PRÔRAS b=MELLONTÔN AGKURAS a=MELLONTÔN EKTEINEIN
[27,31] EIPEN O PAULOS TÔ EKATONTARKHÊ KAI TOIS STRATIÔTAIS EAN MÊ OUTOI MEINÔSIN EN TÔ PLOIÔ UMEIS SÔTHÊNAI OU DUNASTHE
[27,32] TOTE a=APEKOPSAN OI STRATIÔTAI b=APEKOPSAN TA SKHOINIA TÊS SKAPHÊS KAI EIASAN AUTÊN EKPESEIN
[27,33] AKHRI DE OU m=ÊMELLEN tk=EMELLEN ÊMERA a=ÊMELLEN GINESTHAI PAREKALEI O PAULOS APANTAS METALABEIN TROPHÊS LEGÔN TESSARESKAIDEKATÊN SÊMERON ÊMERAN PROSDOKÔNTES ASITOI DIATELEITE a=MÊTHEN b=MÊDEN PROSLABOMENOI
[27,34] DIO PARAKALÔ UMAS a=METALABEIN b=PROSLABEIN TROPHÊS TOUTO GAR PROS TÊS UMETERAS SÔTÊRIAS UPARKHEI OUDENOS GAR UMÔN THRIX a=APO b=EK TÊS KEPHALÊS a=APOLEITAI b=PESEITAI
[27,35] a=EIPAS b=EIPÔN DE TAUTA KAI LABÔN ARTON EUKHARISTÊSEN TÔ THEÔ ENÔPION PANTÔN KAI KLASAS ÊRXATO ESTHIEIN
[27,36] EUTHUMOI DE GENOMENOI PANTES KAI AUTOI PROSELABONTO TROPHÊS
[27,37] a=ÊMETHA b=ÊMEN DE b=EN b=TÔ b=PLOIÔ AI PASAI PSUKHAI a=EN a=TÔ a=PLOIÔ DIAKOSIAI am=EBDOMÊKONTA am=EX tk=EBDOMÊKONTAEX
[27,38] KORESTHENTES DE m=TÊS TROPHÊS EKOUPHIZON TO PLOION EKBALLOMENOI TON SITON EIS TÊN THALASSAN
[27,39] OTE DE ÊMERA EGENETO TÊN GÊN OUK EPEGINÔSKON KOLPON DE TINA KATENOOUN EKHONTA AIGIALON EIS ON a=EBOULEUONTO b=EBOULEUSANTO EI m=DUNATON atk=DUNAINTO EXÔSAI TO PLOION
[27,40] KAI TAS AGKURAS PERIELONTES EIÔN EIS TÊN THALASSAN AMA ANENTES TAS ZEUKTÊRIAS TÔN PÊDALIÔN KAI EPARANTES TON a=ARTEMÔNA b=ARTEMONA TÊ PNEOUSÊ KATEIKHON EIS TON AIGIALON
[27,41] PERIPESONTES DE EIS TOPON DITHALASSON a=EPEKEILAN b=EPÔKEILAN TÊN NAUN KAI Ê MEN PRÔRA EREISASA EMEINEN ASALEUTOS Ê DE PRUMNA ELUETO UPO TÊS BIAS a=[TÔN b=TÔN a=KUMATÔN] b=KUMATÔN
[27,42] TÔN DE STRATIÔTÔN BOULÊ EGENETO INA TOUS DESMÔTAS APOKTEINÔSIN am=MÊ am=TIS tk=MÊTIS EKKOLUMBÊSAS am=DIAPHUGÊ tk=DIAPHUGOI
[27,43] O DE a=EKATONTARKHÊS b=EKATONTARKHOS BOULOMENOS DIASÔSAI TON PAULON EKÔLUSEN AUTOUS TOU BOULÊMATOS EKELEUSEN TE TOUS DUNAMENOUS KOLUMBAN a=APORIPSANTAS b=APORRIPSANTAS PRÔTOUS EPI TÊN GÊN EXIENAI
[27,44] KAI TOUS LOIPOUS OUS MEN EPI SANISIN OUS DE EPI TINÔN TÔN APO TOU PLOIOU KAI OUTÔS EGENETO PANTAS DIASÔTHÊNAI EPI TÊN GÊN
[28,1] KAI DIASÔTHENTES TOTE a=EPEGNÔMEN b=EPEGNÔSAN OTI MELITÊ Ê NÊSOS KALEITAI
[28,2] OI a=TE b=DE BARBAROI PAREIKHON OU TÊN TUKHOUSAN PHILANTHRÔPIAN ÊMIN a=APSANTES b=ANAPSANTES GAR PURAN PROSELABONTO PANTAS ÊMAS DIA TON UETON TON EPHESTÔTA KAI DIA TO PSUKHOS
[28,3] SUSTREPSANTOS DE TOU PAULOU PHRUGANÔN a=TI PLÊTHOS KAI EPITHENTOS EPI TÊN PURAN EKHIDNA a=APO b=EK TÊS THERMÊS m=DIEXELTHOUSA atk=EXELTHOUSA KATHÊPSEN TÊS KHEIROS AUTOU
[28,4] ÔS DE EIDON OI BARBAROI KREMAMENON TO THÊRION EK TÊS KHEIROS AUTOU b=ELEGON PROS ALLÊLOUS a=ELEGON PANTÔS PHONEUS ESTIN O ANTHRÔPOS OUTOS ON DIASÔTHENTA EK TÊS THALASSÊS Ê DIKÊ ZÊN OUK EIASEN
[28,5] O MEN OUN APOTINAXAS TO THÊRION EIS TO PUR EPATHEN OUDEN KAKON
[28,6] OI DE PROSEDOKÔN AUTON MELLEIN PIMPRASTHAI Ê KATAPIPTEIN APHNÔ NEKRON EPI POLU DE AUTÔN PROSDOKÔNTÔN KAI THEÔROUNTÔN MÊDEN ATOPON EIS AUTON GINOMENON a=METABALOMENOI b=METABALLOMENOI ELEGON b=THEON AUTON EINAI a=THEON
[28,7] EN DE TOIS PERI TON TOPON EKEINON UPÊRKHEN KHÔRIA TÔ PRÔTÔ TÊS NÊSOU ONOMATI POPLIÔ OS ANADEXAMENOS ÊMAS TREIS ÊMERAS PHILOPHRONÔS EXENISEN
[28,8] EGENETO DE TON PATERA TOU POPLIOU PURETOIS KAI a=DUSENTERIÔ b=DUSENTERIA SUNEKHOMENON KATAKEISTHAI PROS ON O PAULOS EISELTHÔN KAI PROSEUXAMENOS EPITHEIS TAS KHEIRAS AUTÔ IASATO AUTON
[28,9] TOUTOU a=DE b=OUN GENOMENOU KAI OI LOIPOI OI b=EKHONTES b=ASTHENEIAS EN TÊ NÊSÔ a=EKHONTES a=ASTHENEIAS PROSÊRKHONTO KAI ETHERAPEUONTO
[28,10] OI KAI POLLAIS TIMAIS ETIMÊSAN ÊMAS KAI ANAGOMENOIS EPETHENTO TA PROS a=TAS b=TÊN a=KHREIAS b=KHREIAN
[28,11] META DE TREIS MÊNAS m=ÊKHTHÊMEN atk=ANÊKHTHÊMEN EN PLOIÔ PARAKEKHEIMAKOTI EN TÊ NÊSÔ ALEXANDRINÔ PARASÊMÔ DIOSKOUROIS
[28,12] KAI KATAKHTHENTES EIS SURAKOUSAS EPEMEINAMEN ÊMERAS TREIS
[28,13] OTHEN a=PERIELONTES b=PERIELTHONTES KATÊNTÊSAMEN EIS RÊGION KAI META MIAN ÊMERAN EPIGENOMENOU NOTOU DEUTERAIOI ÊLTHOMEN EIS POTIOLOUS
[28,14] OU EURONTES ADELPHOUS PAREKLÊTHÊMEN a=PAR b=EP AUTOIS EPIMEINAI ÊMERAS EPTA KAI OUTÔS EIS TÊN RÔMÊN a=ÊLTHAMEN b=ÊLTHOMEN
[28,15] KAKEITHEN OI ADELPHOI AKOUSANTES TA PERI ÊMÔN a=ÊLTHAN b=EXÊLTHON EIS APANTÊSIN ÊMIN a=AKHRI b=AKHRIS APPIOU PHOROU KAI TRIÔN TABERNÔN OUS IDÔN O PAULOS EUKHARISTÊSAS TÔ THEÔ a=ELABE b=ELABEN THARSOS
[28,16] OTE DE a=EISÊLTHOMEN b=ÊLTHOMEN EIS RÔMÊN b=O b=EKATONTARKHOS b=PAREDÔKEN b=TOUS b=DESMIOUS b=TÔ m=STRATOPEDARKHÔ tk=STRATOPEDARKHÊ b=TÔ b=DE b=PAULÔ EPETRAPÊ a=TÔ a=PAULÔ MENEIN KATH EAUTON SUN TÔ PHULASSONTI AUTON STRATIÔTÊ
[28,17] EGENETO DE META ÊMERAS TREIS SUGKALESASTHAI a=AUTON b=TON b=PAULON TOUS ONTAS TÔN IOUDAIÔN PRÔTOUS SUNELTHONTÔN DE AUTÔN ELEGEN PROS AUTOUS a=EGÔ ANDRES ADELPHOI b=EGÔ OUDEN ENANTION POIÊSAS TÔ LAÔ Ê TOIS a=ETHESI b=ETHESIN TOIS PATRÔOIS DESMIOS EX IEROSOLUMÔN PAREDOTHÊN EIS TAS KHEIRAS TÔN RÔMAIÔN
[28,18] OITINES ANAKRINANTES ME EBOULONTO APOLUSAI DIA TO MÊDEMIAN AITIAN THANATOU UPARKHEIN EN EMOI
[28,19] ANTILEGONTÔN DE TÔN IOUDAIÔN ÊNAGKASTHÊN EPIKALESASTHAI KAISARA OUKH ÔS TOU ETHNOUS MOU EKHÔN TI a=KATÊGOREIN b=KATÊGORÊSAI
[28,20] DIA TAUTÊN OUN TÊN AITIAN PAREKALESA UMAS IDEIN KAI PROSLALÊSAI ENEKEN GAR TÊS ELPIDOS TOU ISRAÊL TÊN ALUSIN TAUTÊN PERIKEIMAI
[28,21] OI DE PROS AUTON a=EIPAN b=EIPON ÊMEIS OUTE GRAMMATA PERI SOU EDEXAMETHA APO TÊS IOUDAIAS OUTE PARAGENOMENOS TIS TÔN ADELPHÔN APÊGGEILEN Ê ELALÊSEN TI PERI SOU PONÊRON
[28,22] AXIOUMEN DE PARA SOU AKOUSAI A PHRONEIS PERI MEN GAR TÊS AIRESEÔS TAUTÊS GNÔSTON b=ESTIN ÊMIN a=ESTIN OTI PANTAKHOU ANTILEGETAI
[28,23] TAXAMENOI DE AUTÔ ÊMERAN a=ÊLTHON b=ÊKON PROS AUTON EIS TÊN XENIAN PLEIONES OIS EXETITHETO DIAMARTUROMENOS TÊN BASILEIAN TOU THEOU PEITHÔN TE AUTOUS b=TA PERI TOU IÊSOU APO TE TOU NOMOU a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS KAI TÔN PROPHÊTÔN APO PRÔI EÔS ESPERAS
[28,24] KAI OI MEN EPEITHONTO TOIS LEGOMENOIS OI DE ÊPISTOUN
[28,25] ASUMPHÔNOI DE ONTES PROS ALLÊLOUS APELUONTO EIPONTOS TOU PAULOU RÊMA EN OTI KALÔS TO PNEUMA TO AGION ELALÊSEN DIA ÊSAIOU TOU PROPHÊTOU PROS TOUS PATERAS a=UMÔN b=ÊMÔN
[28,26] a=LEGÔN b=LEGON POREUTHÊTI PROS TON LAON TOUTON KAI am=EIPON tk=EIPE AKOÊ AKOUSETE KAI OU MÊ SUNÊTE KAI BLEPONTES BLEPSETE KAI OU MÊ IDÊTE
[28,27] EPAKHUNTHÊ GAR Ê KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS ÔSIN BAREÔS ÊKOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUTÔN EKAMMUSAN MÊPOTE IDÔSIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS ÔSIN AKOUSÔSIN KAI TÊ KARDIA SUNÔSIN KAI EPISTREPSÔSIN KAI am=IASOMAI tk=IASÔMAI AUTOUS
[28,28] GNÔSTON OUN ESTÔ UMIN OTI TOIS ETHNESIN APESTALÊ a=TOUTO TO SÔTÊRION TOU THEOU AUTOI KAI AKOUSONTAI
[28,29] b=KAI b=TAUTA b=AUTOU b=EIPONTOS b=APÊLTHON b=OI b=IOUDAIOI b=POLLÊN b=EKHONTES b=EN b=EAUTOIS b=SUZÊTÊSIN
[28,30] a=ENEMEINEN b=EMEINEN DE b=O b=PAULOS DIETIAN OLÊN EN IDIÔ MISTHÔMATI KAI APEDEKHETO PANTAS TOUS EISPOREUOMENOUS PROS AUTON
[28,31] KÊRUSSÔN TÊN BASILEIAN TOU THEOU KAI DIDASKÔN TA PERI TOU KURIOU IÊSOU KHRISTOU META PASÊS PARRÊSIAS AKÔLUTÔS .

Nenhum comentário:

Postar um comentário