terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado filemon*k=PAULOU tk=Ê PROS PHILÊMONA tk=EPISTOLÊ t=PAULOU
[1,1] PAULOS DESMIOS KHRISTOU IÊSOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS PHILÊMONI TÔ AGAPÊTÔ KAI SUNERGÔ ÊMÔN
[1,2] KAI APPHIA TÊ a=ADELPHÊ b=AGAPÊTÊ KAI ARKHIPPÔ TÔ SUSTRATIÔTÊ ÊMÔN KAI TÊ KAT OIKON SOU EKKLÊSIA
[1,3] KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS ÊMÔN KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[1,4] EUKHARISTÔ TÔ THEÔ MOU PANTOTE MNEIAN SOU POIOUMENOS EPI TÔN PROSEUKHÔN MOU
[1,5] AKOUÔN SOU TÊN AGAPÊN KAI TÊN PISTIN ÊN EKHEIS PROS TON KURION IÊSOUN KAI EIS PANTAS TOUS AGIOUS
[1,6] OPÔS Ê KOINÔNIA TÊS PISTEÔS SOU ENERGÊS GENÊTAI EN EPIGNÔSEI PANTOS AGATHOU TOU EN am=ÊMIN tk=UMIN EIS KHRISTON b=IÊSOUN
[1,7] ak=KHARAN mt=KHARIN GAR b=EKHOMEN POLLÊN a=ESKHON KAI PARAKLÊSIN EPI TÊ AGAPÊ SOU OTI TA SPLAGKHNA TÔN AGIÔN ANAPEPAUTAI DIA SOU ADELPHE
[1,8] DIO POLLÊN EN KHRISTÔ PARRÊSIAN EKHÔN EPITASSEIN SOI TO ANÊKON
[1,9] DIA TÊN AGAPÊN MALLON PARAKALÔ TOIOUTOS ÔN ÔS PAULOS PRESBUTÊS NUNI DE KAI DESMIOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU
[1,10] PARAKALÔ SE PERI TOU EMOU TEKNOU ON EGENNÊSA EN TOIS DESMOIS b=MOU ONÊSIMON
[1,11] TON POTE SOI AKHRÊSTON NUNI DE a=[KAI] SOI KAI EMOI EUKHRÊSTON ~a=
[1,12] ON ANEPEMPSA a=SOI ~b=
[1,12] b=SU b=DE AUTON am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TA EMA SPLAGKHNA b=PROSLABOU
[1,13] ON EGÔ EBOULOMÊN PROS EMAUTON KATEKHEIN INA UPER SOU b=DIAKONÊ MOI a=DIAKONÊ EN TOIS DESMOIS TOU EUAGGELIOU
[1,14] KHÔRIS DE TÊS SÊS GNÔMÊS OUDEN ÊTHELÊSA POIÊSAI INA MÊ ÔS KATA ANAGKÊN TO AGATHON SOU Ê ALLA KATA EKOUSION
[1,15] TAKHA GAR DIA TOUTO EKHÔRISTHÊ PROS ÔRAN INA AIÔNION AUTON APEKHÊS
[1,16] OUKETI ÔS DOULON ALL UPER DOULON ADELPHON AGAPÊTON MALISTA EMOI POSÔ DE MALLON SOI KAI EN SARKI KAI EN KURIÔ
[1,17] EI OUN am=ME tk=EME EKHEIS KOINÔNON PROSLABOU AUTON ÔS EME
[1,18] EI DE TI ÊDIKÊSEN SE Ê OPHEILEI TOUTO EMOI a=ELOGGA b=ELLOGEI
[1,19] EGÔ PAULOS EGRAPSA TÊ EMÊ KHEIRI EGÔ APOTISÔ INA MÊ LEGÔ SOI OTI KAI SEAUTON MOI PROSOPHEILEIS
[1,20] NAI ADELPHE EGÔ SOU ONAIMÊN EN KURIÔ ANAPAUSON MOU TA SPLAGKHNA EN a=KHRISTÔ b=KURIÔ
[1,21] PEPOITHÔS TÊ UPAKOÊ SOU EGRAPSA SOI EIDÔS OTI KAI UPER a=A b=O LEGÔ POIÊSEIS
[1,22] AMA DE KAI ETOIMAZE MOI XENIAN ELPIZÔ GAR OTI DIA TÔN PROSEUKHÔN UMÔN KHARISTHÊSOMAI UMIN
[1,23] a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI SE EPAPHRAS O SUNAIKHMALÔTOS MOU EN KHRISTÔ IÊSOU
[1,24] MARKOS ARISTARKHOS DÊMAS LOUKAS OI SUNERGOI MOU
[1,25] Ê KHARIS TOU KURIOU b=ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU META TOU PNEUMATOS UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=PHILÊMONA t=EGRAPHÊ t=APO t=RÔMÊS t=DIA t=ONÊSIMOU t=OIKETOU] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário