terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado filipenses*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS t=TOUS PHILIPPÊSIOUS tk=EPISTOLÊ
[1,1] PAULOS KAI TIMOTHEOS DOULOI b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU PASIN TOIS AGIOIS EN KHRISTÔ IÊSOU TOIS OUSIN EN PHILIPPOIS SUN EPISKOPOIS KAI DIAKONOIS
[1,2] KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS ÊMÔN KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[1,3] EUKHARISTÔ TÔ THEÔ MOU EPI PASÊ TÊ MNEIA UMÔN
[1,4] PANTOTE EN PASÊ DEÊSEI MOU UPER PANTÔN UMÔN META KHARAS TÊN DEÊSIN POIOUMENOS
[1,5] EPI TÊ KOINÔNIA UMÔN EIS TO EUAGGELION APO a=TÊS PRÔTÊS ÊMERAS AKHRI TOU NUN
[1,6] PEPOITHÔS AUTO TOUTO OTI O ENARXAMENOS EN UMIN ERGON AGATHON EPITELESEI a=AKHRI b=AKHRIS ÊMERAS tk=IÊSOU KHRISTOU am=IÊSOU
[1,7] KATHÔS ESTIN DIKAION EMOI TOUTO PHRONEIN UPER PANTÔN UMÔN DIA TO EKHEIN ME EN TÊ KARDIA UMAS EN TE TOIS DESMOIS MOU KAI am=EN TÊ APOLOGIA KAI BEBAIÔSEI TOU EUAGGELIOU SUGKOINÔNOUS MOU TÊS KHARITOS PANTAS UMAS ONTAS
[1,8] MARTUS GAR MOU b=ESTIN O THEOS ÔS EPIPOTHÔ PANTAS UMAS EN SPLAGKHNOIS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU
[1,9] KAI TOUTO PROSEUKHOMAI INA Ê AGAPÊ UMÔN ETI MALLON KAI MALLON PERISSEUÊ EN EPIGNÔSEI KAI PASÊ AISTHÊSEI
[1,10] EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TA DIAPHERONTA INA ÊTE EILIKRINEIS KAI APROSKOPOI EIS ÊMERAN KHRISTOU
[1,11] PEPLÊRÔMENOI a=KARPON b=KARPÔN DIKAIOSUNÊS a=TON b=TÔN DIA IÊSOU KHRISTOU EIS DOXAN KAI EPAINON THEOU
[1,12] GINÔSKEIN DE UMAS BOULOMAI ADELPHOI OTI TA KAT EME MALLON EIS PROKOPÊN TOU EUAGGELIOU ELÊLUTHEN
[1,13] ÔSTE TOUS DESMOUS MOU PHANEROUS EN KHRISTÔ GENESTHAI EN OLÔ TÔ PRAITÔRIÔ KAI TOIS LOIPOIS PASIN
[1,14] KAI TOUS PLEIONAS TÔN ADELPHÔN EN KURIÔ PEPOITHOTAS TOIS DESMOIS MOU PERISSOTERÔS TOLMAN APHOBÔS TON LOGON LALEIN
[1,15] TINES MEN KAI DIA PHTHONON KAI ERIN TINES DE KAI DI EUDOKIAN TON KHRISTON KÊRUSSOUSIN
[1,16] OI MEN EX b=ERITHEIAS b=TON b=KHRISTON b=KATAGGELLOUSIN b=OUKH b=AGNÔS b=OIOMENOI b=THLIPSIN b=EPIPHEREIN b=TOIS b=DESMOIS b=MOU ~b=
[1,17] b=OI b=DE b=EX AGAPÊS EIDOTES OTI EIS APOLOGIAN TOU EUAGGELIOU KEIMAI ~a=
[1,17] a=OI a=DE a=EX a=ERITHEIAS a=TON a=KHRISTON a=KATAGGELLOUSIN a=OUKH a=AGNÔS a=OIOMENOI a=THLIPSIN a=EGEIREIN a=TOIS a=DESMOIS a=MOU
[1,18] TI GAR PLÊN a=OTI PANTI TROPÔ EITE PROPHASEI EITE ALÊTHEIA KHRISTOS KATAGGELLETAI KAI EN TOUTÔ KHAIRÔ ALLA KAI KHARÊSOMAI
[1,19] OIDA GAR OTI TOUTO MOI APOBÊSETAI EIS SÔTÊRIAN DIA TÊS UMÔN DEÊSEÔS KAI EPIKHORÊGIAS TOU PNEUMATOS IÊSOU KHRISTOU
[1,20] KATA TÊN APOKARADOKIAN KAI ELPIDA MOU OTI EN OUDENI AISKHUNTHÊSOMAI ALL EN PASÊ PARRÊSIA ÔS PANTOTE KAI NUN MEGALUNTHÊSETAI KHRISTOS EN TÔ SÔMATI MOU EITE DIA ZÔÊS EITE DIA THANATOU
[1,21] EMOI GAR TO ZÊN KHRISTOS KAI TO APOTHANEIN KERDOS
[1,22] EI DE TO ZÊN EN SARKI TOUTO MOI KARPOS ERGOU KAI TI AIRÊSOMAI OU GNÔRIZÔ
[1,23] SUNEKHOMAI am=DE tk=GAR EK TÔN DUO TÊN EPITHUMIAN EKHÔN EIS TO ANALUSAI KAI SUN KHRISTÔ EINAI POLLÔ a=[GAR] MALLON KREISSON
[1,24] TO DE EPIMENEIN a=[EN] b=EN TÊ SARKI ANAGKAIOTERON DI UMAS
[1,25] KAI TOUTO PEPOITHÔS OIDA OTI MENÔ KAI a=PARAMENÔ b=SUMPARAMENÔ PASIN UMIN EIS TÊN UMÔN PROKOPÊN KAI KHARAN TÊS PISTEÔS
[1,26] INA TO KAUKHÊMA UMÔN PERISSEUÊ EN KHRISTÔ IÊSOU EN EMOI DIA TÊS EMÊS PAROUSIAS PALIN PROS UMAS
[1,27] MONON AXIÔS TOU EUAGGELIOU TOU KHRISTOU POLITEUESTHE INA EITE ELTHÔN KAI IDÔN UMAS EITE APÔN a=AKOUÔ b=AKOUSÔ TA PERI UMÔN OTI STÊKETE EN ENI PNEUMATI MIA PSUKHÊ SUNATHLOUNTES TÊ PISTEI TOU EUAGGELIOU
[1,28] KAI MÊ PTUROMENOI EN MÊDENI UPO TÔN ANTIKEIMENÔN ÊTIS b=AUTOIS b=MEN ESTIN a=AUTOIS ENDEIXIS APÔLEIAS a=UMÔN b=UMIN DE SÔTÊRIAS KAI TOUTO APO THEOU
[1,29] OTI UMIN EKHARISTHÊ TO UPER KHRISTOU OU MONON TO EIS AUTON PISTEUEIN ALLA KAI TO UPER AUTOU PASKHEIN
[1,30] TON AUTON AGÔNA EKHONTES OION amk=EIDETE t=IDETE EN EMOI KAI NUN AKOUETE EN EMOI
[2,1] EI TIS OUN PARAKLÊSIS EN KHRISTÔ EI TI PARAMUTHION AGAPÊS EI TIS KOINÔNIA PNEUMATOS EI am=TIS tk=TINA SPLAGKHNA KAI OIKTIRMOI
[2,2] PLÊRÔSATE MOU TÊN KHARAN INA TO AUTO PHRONÊTE TÊN AUTÊN AGAPÊN EKHONTES SUMPSUKHOI TO EN PHRONOUNTES
[2,3] MÊDEN a=KAT b=KATA ERITHEIAN a=MÊDE a=KATA b=Ê KENODOXIAN ALLA TÊ TAPEINOPHROSUNÊ ALLÊLOUS ÊGOUMENOI UPEREKHONTAS EAUTÔN
[2,4] MÊ TA EAUTÔN EKASTOS a=SKOPOUNTES b=SKOPEITE ALLA a=[KAI] b=KAI TA ETERÔN a=EKASTOI b=EKASTOS
[2,5] TOUTO a=PHRONEITE b=GAR b=PHRONEISTHÔ EN UMIN O KAI EN KHRISTÔ IÊSOU
[2,6] OS EN MORPHÊ THEOU UPARKHÔN OUKH ARPAGMON ÊGÊSATO TO EINAI ISA THEÔ
[2,7] a=ALLA b=ALL EAUTON EKENÔSEN MORPHÊN DOULOU LABÔN EN OMOIÔMATI ANTHRÔPÔN GENOMENOS ~b=
[2,8] KAI SKHÊMATI EURETHEIS ÔS ANTHRÔPOS ~a=
[2,8] ETAPEINÔSEN EAUTON GENOMENOS UPÊKOOS MEKHRI THANATOU THANATOU DE STAUROU
[2,9] DIO KAI O THEOS AUTON UPERUPSÔSEN KAI EKHARISATO AUTÔ a=TO ONOMA TO UPER PAN ONOMA
[2,10] INA EN TÔ ONOMATI IÊSOU PAN GONU KAMPSÊ EPOURANIÔN KAI EPIGEIÔN KAI KATAKHTHONIÔN
[2,11] KAI PASA GLÔSSA EXOMOLOGÊSÊTAI OTI KURIOS IÊSOUS KHRISTOS EIS DOXAN THEOU PATROS
[2,12] ÔSTE AGAPÊTOI MOU KATHÔS PANTOTE UPÊKOUSATE MÊ ÔS EN TÊ PAROUSIA MOU MONON ALLA NUN POLLÔ MALLON EN TÊ APOUSIA MOU META PHOBOU KAI TROMOU TÊN EAUTÔN SÔTÊRIAN KATERGAZESTHE
[2,13] b=O THEOS GAR ESTIN O ENERGÔN EN UMIN KAI TO THELEIN KAI TO ENERGEIN UPER TÊS EUDOKIAS
[2,14] PANTA POIEITE KHÔRIS GOGGUSMÔN KAI DIALOGISMÔN
[2,15] INA GENÊSTHE AMEMPTOI KAI AKERAIOI TEKNA THEOU a=AMÔMA a=MESON b=AMÔMÊTA b=EN b=MESÔ GENEAS SKOLIAS KAI DIESTRAMMENÊS EN OIS PHAINESTHE ÔS PHÔSTÊRES EN KOSMÔ
[2,16] LOGON ZÔÊS EPEKHONTES EIS KAUKHÊMA EMOI EIS ÊMERAN KHRISTOU OTI OUK EIS KENON EDRAMON OUDE EIS KENON EKOPIASA
[2,17] a=ALLA b=ALL EI KAI SPENDOMAI EPI TÊ THUSIA KAI LEITOURGIA TÊS PISTEÔS UMÔN KHAIRÔ KAI SUGKHAIRÔ PASIN UMIN
[2,18] TO a=DE b=D AUTO KAI UMEIS KHAIRETE KAI SUGKHAIRETE MOI
[2,19] ELPIZÔ DE EN KURIÔ IÊSOU TIMOTHEON TAKHEÔS PEMPSAI UMIN INA KAGÔ EUPSUKHÔ GNOUS TA PERI UMÔN
[2,20] OUDENA GAR EKHÔ ISOPSUKHON OSTIS GNÊSIÔS TA PERI UMÔN MERIMNÊSEI
[2,21] OI PANTES GAR TA EAUTÔN ZÊTOUSIN OU TA tk=TOU b=KHRISTOU IÊSOU a=KHRISTOU
[2,22] TÊN DE DOKIMÊN AUTOU GINÔSKETE OTI ÔS PATRI TEKNON SUN EMOI EDOULEUSEN EIS TO EUAGGELION
[2,23] TOUTON MEN OUN ELPIZÔ PEMPSAI ÔS AN a=APHIDÔ b=APIDÔ TA PERI EME EXAUTÊS
[2,24] PEPOITHA DE EN KURIÔ OTI KAI AUTOS TAKHEÔS ELEUSOMAI
[2,25] ANAGKAION DE ÊGÊSAMÊN EPAPHRODITON TON ADELPHON KAI SUNERGON KAI SUSTRATIÔTÊN MOU UMÔN DE APOSTOLON KAI LEITOURGON TÊS KHREIAS MOU PEMPSAI PROS UMAS
[2,26] EPEIDÊ EPIPOTHÔN ÊN PANTAS UMAS KAI ADÊMONÔN DIOTI ÊKOUSATE OTI ÊSTHENÊSEN
[2,27] KAI GAR ÊSTHENÊSEN PARAPLÊSION THANATÔ am=ALLA tk=ALL O THEOS b=AUTON ÊLEÊSEN a=AUTON OUK AUTON DE MONON ALLA KAI EME INA MÊ LUPÊN EPI am=LUPÊN tk=LUPÊ SKHÔ
[2,28] SPOUDAIOTERÔS OUN EPEMPSA AUTON INA IDONTES AUTON PALIN KHARÊTE KAGÔ ALUPOTEROS Ô
[2,29] PROSDEKHESTHE OUN AUTON EN KURIÔ META PASÊS KHARAS KAI TOUS TOIOUTOUS ENTIMOUS EKHETE
[2,30] OTI DIA TO ERGON b=TOU KHRISTOU MEKHRI THANATOU ÊGGISEN a=PARABOLEUSAMENOS b=PARABOULEUSAMENOS TÊ PSUKHÊ INA ANAPLÊRÔSÊ TO UMÔN USTERÊMA TÊS PROS ME LEITOURGIAS
[3,1] TO LOIPON ADELPHOI MOU KHAIRETE EN KURIÔ TA AUTA GRAPHEIN UMIN EMOI MEN OUK OKNÊRON UMIN DE ASPHALES
[3,2] BLEPETE TOUS KUNAS BLEPETE TOUS KAKOUS ERGATAS BLEPETE TÊN KATATOMÊN
[3,3] ÊMEIS GAR ESMEN Ê PERITOMÊ OI PNEUMATI am=THEOU tk=THEÔ LATREUONTES KAI KAUKHÔMENOI EN KHRISTÔ IÊSOU KAI OUK EN SARKI PEPOITHOTES
[3,4] KAIPER EGÔ EKHÔN PEPOITHÊSIN KAI EN SARKI EI TIS DOKEI ALLOS PEPOITHENAI EN SARKI EGÔ MALLON
[3,5] PERITOMÊ OKTAÊMEROS EK GENOUS ISRAÊL PHULÊS BENIAMIN EBRAIOS EX EBRAIÔN KATA NOMON PHARISAIOS
[3,6] KATA a=ZÊLOS b=ZÊLON DIÔKÔN TÊN EKKLÊSIAN KATA DIKAIOSUNÊN TÊN EN NOMÔ GENOMENOS AMEMPTOS
[3,7] a=[ALLA] b=ALL ATINA ÊN MOI KERDÊ TAUTA ÊGÊMAI DIA TON KHRISTON ZÊMIAN
[3,8] ALLA m=MEN m=OUN atk=MENOUNGE KAI ÊGOUMAI PANTA ZÊMIAN EINAI DIA TO UPEREKHON TÊS GNÔSEÔS KHRISTOU IÊSOU TOU KURIOU MOU DI ON TA PANTA EZÊMIÔTHÊN KAI ÊGOUMAI SKUBALA b=EINAI INA KHRISTON KERDÊSÔ
[3,9] KAI EURETHÔ EN AUTÔ MÊ EKHÔN EMÊN DIKAIOSUNÊN TÊN EK NOMOU ALLA TÊN DIA PISTEÔS KHRISTOU TÊN EK THEOU DIKAIOSUNÊN EPI TÊ PISTEI
[3,10] TOU GNÔNAI AUTON KAI TÊN DUNAMIN TÊS ANASTASEÔS AUTOU KAI a=[TÊN] b=TÊN KOINÔNIAN a=[TÔN] b=TÔN PATHÊMATÔN AUTOU a=SUMMORPHIZOMENOS b=SUMMORPHOUMENOS TÔ THANATÔ AUTOU
[3,11] EI PÔS KATANTÊSÔ EIS TÊN EXANASTASIN a=TÊN a=EK b=TÔN NEKRÔN
[3,12] OUKH OTI ÊDÊ ELABON Ê ÊDÊ TETELEIÔMAI DIÔKÔ DE EI KAI KATALABÔ EPH Ô KAI a=KATELÊMPHTHÊN b=KATELÊPHTHÊN b=UPO a=UPO b=TOU KHRISTOU a=[IÊSOU] b=IÊSOU
[3,13] ADELPHOI EGÔ EMAUTON OU LOGIZOMAI KATEILÊPHENAI EN DE TA MEN OPISÔ EPILANTHANOMENOS TOIS DE EMPROSTHEN EPEKTEINOMENOS
[3,14] KATA SKOPON DIÔKÔ a=EIS b=EPI TO BRABEION TÊS ANÔ KLÊSEÔS TOU THEOU EN KHRISTÔ IÊSOU
[3,15] OSOI OUN TELEIOI TOUTO PHRONÔMEN KAI EI TI ETERÔS PHRONEITE KAI TOUTO O THEOS UMIN APOKALUPSEI
[3,16] PLÊN EIS O EPHTHASAMEN TÔ AUTÔ STOIKHEIN b=KANONI b=TO b=AUTO b=PHRONEIN
[3,17] SUMMIMÊTAI MOU GINESTHE ADELPHOI KAI SKOPEITE TOUS a=OUTÔ b=OUTÔS PERIPATOUNTAS KATHÔS EKHETE TUPON ÊMAS
[3,18] POLLOI GAR PERIPATOUSIN OUS POLLAKIS ELEGON UMIN NUN DE KAI KLAIÔN LEGÔ TOUS EKHTHROUS TOU STAUROU TOU KHRISTOU
[3,19] ÔN TO TELOS APÔLEIA ÔN O THEOS Ê KOILIA KAI Ê DOXA EN TÊ AISKHUNÊ AUTÔN OI TA EPIGEIA PHRONOUNTES
[3,20] ÊMÔN GAR TO POLITEUMA EN OURANOIS UPARKHEI EX OU KAI SÔTÊRA APEKDEKHOMETHA KURION IÊSOUN KHRISTON
[3,21] OS METASKHÊMATISEI TO SÔMA TÊS TAPEINÔSEÔS ÊMÔN b=EIS b=TO b=GENESTHAI b=AUTO SUMMORPHON TÔ SÔMATI TÊS DOXÊS AUTOU KATA TÊN ENERGEIAN TOU DUNASTHAI AUTON KAI UPOTAXAI a=AUTÔ b=EAUTÔ TA PANTA
[4,1] ÔSTE ADELPHOI MOU AGAPÊTOI KAI EPIPOTHÊTOI KHARA KAI STEPHANOS MOU OUTÔS STÊKETE EN KURIÔ AGAPÊTOI
[4,2] amk=EUODIAN t=EUÔDIAN PARAKALÔ KAI SUNTUKHÊN PARAKALÔ TO AUTO PHRONEIN EN KURIÔ
[4,3] am=NAI tk=KAI ERÔTÔ KAI SE b=SUZUGE GNÊSIE a=SUZUGE SULLAMBANOU AUTAIS AITINES EN TÔ EUAGGELIÔ SUNÊTHLÊSAN MOI META KAI KLÊMENTOS KAI TÔN LOIPÔN SUNERGÔN MOU ÔN TA ONOMATA EN BIBLÔ ZÔÊS
[4,4] KHAIRETE EN KURIÔ PANTOTE PALIN ERÔ KHAIRETE
[4,5] TO EPIEIKES UMÔN GNÔSTHÊTÔ PASIN ANTHRÔPOIS O KURIOS EGGUS
[4,6] MÊDEN MERIMNATE ALL EN PANTI TÊ PROSEUKHÊ KAI TÊ DEÊSEI META EUKHARISTIAS TA AITÊMATA UMÔN GNÔRIZESTHÔ PROS TON THEON
[4,7] KAI Ê EIRÊNÊ TOU THEOU Ê UPEREKHOUSA PANTA NOUN PHROURÊSEI TAS KARDIAS UMÔN KAI TA NOÊMATA UMÔN EN KHRISTÔ IÊSOU
[4,8] TO LOIPON ADELPHOI OSA ESTIN ALÊTHÊ OSA SEMNA OSA DIKAIA OSA AGNA OSA PROSPHILÊ OSA EUPHÊMA EI TIS ARETÊ KAI EI TIS EPAINOS TAUTA LOGIZESTHE
[4,9] A KAI EMATHETE KAI PARELABETE KAI ÊKOUSATE KAI EIDETE EN EMOI TAUTA PRASSETE KAI O THEOS TÊS EIRÊNÊS ESTAI METH UMÔN
[4,10] EKHARÊN DE EN KURIÔ MEGALÔS OTI ÊDÊ POTE ANETHALETE TO UPER EMOU PHRONEIN EPH Ô KAI EPHRONEITE ÊKAIREISTHE DE
[4,11] OUKH OTI KATH USTERÊSIN LEGÔ EGÔ GAR EMATHON EN OIS EIMI AUTARKÊS EINAI
[4,12] OIDA amk=KAI t=DE TAPEINOUSTHAI OIDA KAI PERISSEUEIN EN PANTI KAI EN PASIN MEMUÊMAI KAI KHORTAZESTHAI KAI PEINAN KAI PERISSEUEIN KAI USTEREISTHAI
[4,13] PANTA ISKHUÔ EN TÔ ENDUNAMOUNTI ME b=KHRISTÔ
[4,14] PLÊN KALÔS EPOIÊSATE SUGKOINÔNÊSANTES MOU TÊ THLIPSEI
[4,15] OIDATE DE KAI UMEIS PHILIPPÊSIOI OTI EN ARKHÊ TOU EUAGGELIOU OTE EXÊLTHON APO MAKEDONIAS OUDEMIA MOI EKKLÊSIA EKOINÔNÊSEN EIS LOGON DOSEÔS KAI a=LÊMPSEÔS b=LÊPSEÔS EI MÊ UMEIS MONOI
[4,16] OTI KAI EN THESSALONIKÊ KAI APAX KAI DIS EIS TÊN KHREIAN MOI EPEMPSATE
[4,17] OUKH OTI EPIZÊTÔ TO DOMA a=ALLA b=ALL EPIZÊTÔ TON KARPON TON PLEONAZONTA EIS LOGON UMÔN
[4,18] APEKHÔ DE PANTA KAI PERISSEUÔ PEPLÊRÔMAI DEXAMENOS PARA EPAPHRODITOU TA PAR UMÔN OSMÊN EUÔDIAS THUSIAN DEKTÊN EUARESTON TÔ THEÔ
[4,19] O DE THEOS MOU PLÊRÔSEI PASAN KHREIAN UMÔN KATA a=TO b=TON a=PLOUTOS b=PLOUTON AUTOU EN DOXÊ EN KHRISTÔ IÊSOU
[4,20] TÔ DE THEÔ KAI PATRI ÊMÔN Ê DOXA EIS TOUS AIÔNAS TÔN AIÔNÔN AMÊN
[4,21] ASPASASTHE PANTA AGION EN KHRISTÔ IÊSOU ASPAZONTAI UMAS OI SUN EMOI ADELPHOI
[4,22] ASPAZONTAI UMAS PANTES OI AGIOI MALISTA DE OI EK TÊS KAISAROS OIKIAS
[4,23] Ê KHARIS TOU KURIOU tk=ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU META a=TOU a=PNEUMATOS b=PANTÔN UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=PHILIPPÊSIOUS t=EGRAPHÊ t=APO t=RÔMÊS t=DI t=EPAPHRODITOU] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário