terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado gálatas*k=PAULOU tk=Ê PROS GALATAS tk=EPISTOLÊ t=PAULOU
[1,1] PAULOS APOSTOLOS OUK AP ANTHRÔPÔN OUDE DI ANTHRÔPOU ALLA DIA IÊSOU KHRISTOU KAI THEOU PATROS TOU EGEIRANTOS AUTON EK NEKRÔN
[1,2] KAI OI SUN EMOI PANTES ADELPHOI TAIS EKKLÊSIAIS TÊS GALATIAS
[1,3] KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS b=KAI b=KURIOU ÊMÔN a=KAI a=KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[1,4] TOU DONTOS EAUTON m=PERI atk=UPER TÔN AMARTIÔN ÊMÔN OPÔS EXELÊTAI ÊMAS EK TOU b=ENESTÔTOS AIÔNOS a=TOU a=ENESTÔTOS PONÊROU KATA TO THELÊMA TOU THEOU KAI PATROS ÊMÔN
[1,5] Ô Ê DOXA EIS TOUS AIÔNAS TÔN AIÔNÔN AMÊN
[1,6] THAUMAZÔ OTI OUTÔS TAKHEÔS METATITHESTHE APO TOU KALESANTOS UMAS EN KHARITI a=[KHRISTOU] b=KHRISTOU EIS ETERON EUAGGELION
[1,7] O OUK ESTIN ALLO EI MÊ TINES EISIN OI TARASSONTES UMAS KAI THELONTES METASTREPSAI TO EUAGGELION TOU KHRISTOU
[1,8] ALLA KAI EAN ÊMEIS Ê AGGELOS EX OURANOU EUAGGELIZÊTAI a=[UMIN] b=UMIN PAR O EUÊGGELISAMETHA UMIN ANATHEMA ESTÔ
[1,9] ÔS PROEIRÊKAMEN KAI ARTI PALIN LEGÔ EI TIS UMAS EUAGGELIZETAI PAR O PARELABETE ANATHEMA ESTÔ
[1,10] ARTI GAR ANTHRÔPOUS PEITHÔ Ê TON THEON Ê ZÊTÔ ANTHRÔPOIS ARESKEIN EI b=GAR ETI ANTHRÔPOIS ÊRESKON KHRISTOU DOULOS OUK AN ÊMÊN
[1,11] GNÔRIZÔ a=GAR b=DE UMIN ADELPHOI TO EUAGGELION TO EUAGGELISTHEN UP EMOU OTI OUK ESTIN KATA ANTHRÔPON
[1,12] OUDE GAR EGÔ PARA ANTHRÔPOU PARELABON AUTO OUTE EDIDAKHTHÊN ALLA DI APOKALUPSEÔS IÊSOU KHRISTOU
[1,13] ÊKOUSATE GAR TÊN EMÊN ANASTROPHÊN POTE EN TÔ IOUDAISMÔ OTI KATH UPERBOLÊN EDIÔKON TÊN EKKLÊSIAN TOU THEOU KAI EPORTHOUN AUTÊN
[1,14] KAI PROEKOPTON EN TÔ IOUDAISMÔ UPER POLLOUS SUNÊLIKIÔTAS EN TÔ GENEI MOU PERISSOTERÔS ZÊLÔTÊS UPARKHÔN TÔN PATRIKÔN MOU PARADOSEÔN
[1,15] OTE DE EUDOKÊSEN a=[O b=O a=THEOS] b=THEOS O APHORISAS ME EK KOILIAS MÊTROS MOU KAI KALESAS DIA TÊS KHARITOS AUTOU
[1,16] APOKALUPSAI TON UION AUTOU EN EMOI INA EUAGGELIZÔMAI AUTON EN TOIS ETHNESIN EUTHEÔS OU PROSANETHEMÊN SARKI KAI AIMATI
[1,17] OUDE ANÊLTHON EIS IEROSOLUMA PROS TOUS PRO EMOU APOSTOLOUS am=ALLA tk=ALL APÊLTHON EIS ARABIAN KAI PALIN UPESTREPSA EIS DAMASKON
[1,18] EPEITA META ETÊ TRIA ANÊLTHON EIS IEROSOLUMA ISTORÊSAI a=KÊPHAN b=PETRON KAI EPEMEINA PROS AUTON ÊMERAS DEKAPENTE
[1,19] ETERON DE TÔN APOSTOLÔN OUK EIDON EI MÊ IAKÔBON TON ADELPHON TOU KURIOU
[1,20] A DE GRAPHÔ UMIN IDOU ENÔPION TOU THEOU OTI OU PSEUDOMAI
[1,21] EPEITA ÊLTHON EIS TA KLIMATA TÊS SURIAS KAI TÊS KILIKIAS
[1,22] ÊMÊN DE AGNOOUMENOS TÔ PROSÔPÔ TAIS EKKLÊSIAIS TÊS IOUDAIAS TAIS EN KHRISTÔ
[1,23] MONON DE AKOUONTES ÊSAN OTI O DIÔKÔN ÊMAS POTE NUN EUAGGELIZETAI TÊN PISTIN ÊN POTE EPORTHEI
[1,24] KAI EDOXAZON EN EMOI TON THEON
[2,1] EPEITA DIA DEKATESSARÔN ETÔN PALIN ANEBÊN EIS IEROSOLUMA META BARNABA SUMPARALABÔN KAI TITON
[2,2] ANEBÊN DE KATA APOKALUPSIN KAI ANETHEMÊN AUTOIS TO EUAGGELION O KÊRUSSÔ EN TOIS ETHNESIN KAT IDIAN DE TOIS DOKOUSIN a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS EIS KENON TREKHÔ Ê EDRAMON
[2,3] ALL OUDE TITOS O SUN EMOI ELLÊN ÔN ÊNAGKASTHÊ PERITMÊTHÊNAI
[2,4] DIA DE TOUS PAREISAKTOUS PSEUDADELPHOUS OITINES PAREISÊLTHON KATASKOPÊSAI TÊN ELEUTHERIAN ÊMÔN ÊN EKHOMEN EN KHRISTÔ IÊSOU INA ÊMAS a=KATADOULÔSOUSIN b=KATADOULÔSÔNTAI
[2,5] OIS OUDE PROS ÔRAN EIXAMEN TÊ UPOTAGÊ INA Ê ALÊTHEIA TOU EUAGGELIOU DIAMEINÊ PROS UMAS
[2,6] APO DE TÔN DOKOUNTÔN EINAI TI OPOIOI POTE ÊSAN OUDEN MOI DIAPHEREI PROSÔPON a=[O] THEOS ANTHRÔPOU OU LAMBANEI EMOI GAR OI DOKOUNTES OUDEN PROSANETHENTO
[2,7] ALLA TOUNANTION IDONTES OTI PEPISTEUMAI TO EUAGGELION TÊS AKROBUSTIAS KATHÔS PETROS TÊS PERITOMÊS
[2,8] O GAR ENERGÊSAS PETRÔ EIS APOSTOLÊN TÊS PERITOMÊS ENÊRGÊSEN KAI EMOI EIS TA ETHNÊ
[2,9] KAI GNONTES TÊN KHARIN TÊN DOTHEISAN MOI IAKÔBOS KAI KÊPHAS KAI IÔANNÊS OI DOKOUNTES STULOI EINAI DEXIAS EDÔKAN EMOI KAI BARNABA KOINÔNIAS INA ÊMEIS m=[MEN] EIS TA ETHNÊ AUTOI DE EIS TÊN PERITOMÊN
[2,10] MONON TÔN PTÔKHÔN INA MNÊMONEUÔMEN O KAI ESPOUDASA AUTO TOUTO POIÊSAI
[2,11] OTE DE ÊLTHEN a=KÊPHAS b=PETROS EIS ANTIOKHEIAN KATA PROSÔPON AUTÔ ANTESTÊN OTI KATEGNÔSMENOS ÊN
[2,12] PRO TOU GAR ELTHEIN TINAS APO IAKÔBOU META TÔN ETHNÔN SUNÊSTHIEN OTE DE ÊLTHON UPESTELLEN KAI APHÔRIZEN EAUTON PHOBOUMENOS TOUS EK PERITOMÊS
[2,13] KAI SUNUPEKRITHÊSAN AUTÔ a=[KAI] b=KAI OI LOIPOI IOUDAIOI ÔSTE KAI BARNABAS SUNAPÊKHTHÊ AUTÔN TÊ UPOKRISEI
[2,14] ALL OTE EIDON OTI OUK ORTHOPODOUSIN PROS TÊN ALÊTHEIAN TOU EUAGGELIOU EIPON TÔ a=KÊPHA b=PETRÔ EMPROSTHEN PANTÔN EI SU IOUDAIOS UPARKHÔN ETHNIKÔS b=ZÊS KAI a=OUKHI b=OUK IOUDAIKÔS a=ZÊS a=PÔS b=TI TA ETHNÊ ANAGKAZEIS IOUDAIZEIN
[2,15] ÊMEIS PHUSEI IOUDAIOI KAI OUK EX ETHNÔN AMARTÔLOI
[2,16] EIDOTES a=[DE] OTI OU DIKAIOUTAI ANTHRÔPOS EX ERGÔN NOMOU EAN MÊ DIA PISTEÔS IÊSOU KHRISTOU KAI ÊMEIS EIS KHRISTON IÊSOUN EPISTEUSAMEN INA DIKAIÔTHÔMEN EK PISTEÔS KHRISTOU KAI OUK EX ERGÔN NOMOU a=OTI b=DIOTI b=OU b=DIKAIÔTHÊSETAI EX ERGÔN NOMOU a=OU a=DIKAIÔTHÊSETAI PASA SARX
[2,17] EI DE ZÊTOUNTES DIKAIÔTHÊNAI EN KHRISTÔ EURETHÊMEN KAI AUTOI AMARTÔLOI ARA KHRISTOS AMARTIAS DIAKONOS MÊ GENOITO
[2,18] EI GAR A KATELUSA TAUTA PALIN OIKODOMÔ PARABATÊN EMAUTON a=SUNISTANÔ b=SUNISTÊMI
[2,19] EGÔ GAR DIA NOMOU NOMÔ APETHANON INA THEÔ ZÊSÔ
[2,20] KHRISTÔ SUNESTAURÔMAI ZÔ DE OUKETI EGÔ ZÊ DE EN EMOI KHRISTOS O DE NUN ZÔ EN SARKI EN PISTEI ZÔ TÊ TOU UIOU TOU THEOU TOU AGAPÊSANTOS ME KAI PARADONTOS EAUTON UPER EMOU
[2,21] OUK ATHETÔ TÊN KHARIN TOU THEOU EI GAR DIA NOMOU DIKAIOSUNÊ ARA KHRISTOS DÔREAN APETHANEN
[3,1] Ô ANOÊTOI GALATAI TIS UMAS EBASKANEN b=TÊ b=ALÊTHEIA b=MÊ b=PEITHESTHAI OIS KAT OPHTHALMOUS IÊSOUS KHRISTOS PROEGRAPHÊ b=EN b=UMIN ESTAURÔMENOS
[3,2] TOUTO MONON THELÔ MATHEIN APH UMÔN EX ERGÔN NOMOU TO PNEUMA ELABETE Ê EX AKOÊS PISTEÔS
[3,3] OUTÔS ANOÊTOI ESTE ENARXAMENOI PNEUMATI NUN SARKI EPITELEISTHE
[3,4] TOSAUTA EPATHETE EIKÊ a=EI a=GE b=EIGE KAI EIKÊ
[3,5] O OUN EPIKHORÊGÔN UMIN TO PNEUMA KAI ENERGÔN DUNAMEIS EN UMIN EX ERGÔN NOMOU Ê EX AKOÊS PISTEÔS
[3,6] KATHÔS ABRAAM EPISTEUSEN TÔ THEÔ KAI ELOGISTHÊ AUTÔ EIS DIKAIOSUNÊN
[3,7] GINÔSKETE ARA OTI OI EK PISTEÔS OUTOI b=EISIN UIOI a=EISIN ABRAAM
[3,8] PROIDOUSA DE Ê GRAPHÊ OTI EK PISTEÔS DIKAIOI TA ETHNÊ O THEOS PROEUÊGGELISATO TÔ ABRAAM OTI k=EULOGÊTHÊSONTAI amt=ENEULOGÊTHÊSONTAI EN SOI PANTA TA ETHNÊ
[3,9] ÔSTE OI EK PISTEÔS EULOGOUNTAI SUN TÔ PISTÔ ABRAAM
[3,10] OSOI GAR EX ERGÔN NOMOU EISIN UPO KATARAN EISIN GEGRAPTAI GAR a=OTI EPIKATARATOS PAS OS OUK EMMENEI b=EN PASIN TOIS GEGRAMMENOIS EN TÔ BIBLIÔ TOU NOMOU TOU POIÊSAI AUTA
[3,11] OTI DE EN NOMÔ OUDEIS DIKAIOUTAI PARA TÔ THEÔ DÊLON OTI O DIKAIOS EK PISTEÔS ZÊSETAI
[3,12] O DE NOMOS OUK ESTIN EK PISTEÔS ALL O POIÊSAS AUTA b=ANTHRÔPOS ZÊSETAI EN AUTOIS
[3,13] KHRISTOS ÊMAS EXÊGORASEN EK TÊS KATARAS TOU NOMOU GENOMENOS UPER ÊMÔN KATARA a=OTI GEGRAPTAI b=GAR EPIKATARATOS PAS O KREMAMENOS EPI XULOU
[3,14] INA EIS TA ETHNÊ Ê EULOGIA TOU ABRAAM GENÊTAI EN KHRISTÔ IÊSOU INA TÊN EPAGGELIAN TOU PNEUMATOS LABÔMEN DIA TÊS PISTEÔS
[3,15] ADELPHOI KATA ANTHRÔPON LEGÔ OMÔS ANTHRÔPOU KEKURÔMENÊN DIATHÊKÊN OUDEIS ATHETEI Ê EPIDIATASSETAI
[3,16] TÔ DE ABRAAM a=ERRETHÊSAN b=ERRÊTHÊSAN AI EPAGGELIAI KAI TÔ SPERMATI AUTOU OU LEGEI KAI TOIS SPERMASIN ÔS EPI POLLÔN ALL ÔS EPH ENOS KAI TÔ SPERMATI SOU OS ESTIN KHRISTOS
[3,17] TOUTO DE LEGÔ DIATHÊKÊN PROKEKURÔMENÊN UPO TOU THEOU b=EIS b=KHRISTON O META b=ETÊ TETRAKOSIA KAI TRIAKONTA a=ETÊ GEGONÔS NOMOS OUK AKUROI EIS TO KATARGÊSAI TÊN EPAGGELIAN
[3,18] EI GAR EK NOMOU Ê KLÊRONOMIA OUKETI EX EPAGGELIAS TÔ DE ABRAAM DI EPAGGELIAS KEKHARISTAI O THEOS
[3,19] TI OUN O NOMOS TÔN PARABASEÔN KHARIN PROSETETHÊ AKHRIS OU ELTHÊ TO SPERMA Ô EPÊGGELTAI DIATAGEIS DI AGGELÔN EN KHEIRI MESITOU
[3,20] O DE MESITÊS ENOS OUK ESTIN O DE THEOS EIS ESTIN
[3,21] O OUN NOMOS KATA TÔN EPAGGELIÔN a=[TOU b=TOU a=THEOU] b=THEOU MÊ GENOITO EI GAR EDOTHÊ NOMOS O DUNAMENOS ZÔOPOIÊSAI ONTÔS b=AN EK NOMOU a=AN ÊN Ê DIKAIOSUNÊ
[3,22] ALLA SUNEKLEISEN Ê GRAPHÊ TA PANTA UPO AMARTIAN INA Ê EPAGGELIA EK PISTEÔS IÊSOU KHRISTOU DOTHÊ TOIS PISTEUOUSIN
[3,23] PRO TOU DE ELTHEIN TÊN PISTIN UPO NOMON EPHROUROUMETHA a=SUGKLEIOMENOI b=SUGKEKLEISMENOI EIS TÊN MELLOUSAN PISTIN APOKALUPHTHÊNAI
[3,24] ÔSTE O NOMOS PAIDAGÔGOS ÊMÔN GEGONEN EIS KHRISTON INA EK PISTEÔS DIKAIÔTHÔMEN
[3,25] ELTHOUSÊS DE TÊS PISTEÔS OUKETI UPO PAIDAGÔGON ESMEN
[3,26] PANTES GAR UIOI THEOU ESTE DIA TÊS PISTEÔS EN KHRISTÔ IÊSOU
[3,27] OSOI GAR EIS KHRISTON EBAPTISTHÊTE KHRISTON ENEDUSASTHE
[3,28] OUK ENI IOUDAIOS OUDE ELLÊN OUK ENI DOULOS OUDE ELEUTHEROS OUK ENI ARSEN KAI THÊLU PANTES GAR UMEIS EIS ESTE EN KHRISTÔ IÊSOU
[3,29] EI DE UMEIS KHRISTOU ARA TOU ABRAAM SPERMA ESTE b=KAI KAT EPAGGELIAN KLÊRONOMOI
[4,1] LEGÔ DE EPH OSON KHRONON O KLÊRONOMOS NÊPIOS ESTIN OUDEN DIAPHEREI DOULOU KURIOS PANTÔN ÔN
[4,2] ALLA UPO EPITROPOUS ESTIN KAI OIKONOMOUS AKHRI TÊS PROTHESMIAS TOU PATROS
[4,3] OUTÔS KAI ÊMEIS OTE ÊMEN NÊPIOI UPO TA STOIKHEIA TOU KOSMOU a=ÊMETHA b=ÊMEN DEDOULÔMENOI
[4,4] OTE DE ÊLTHEN TO PLÊRÔMA TOU KHRONOU EXAPESTEILEN O THEOS TON UION AUTOU GENOMENON EK GUNAIKOS GENOMENON UPO NOMON
[4,5] INA TOUS UPO NOMON EXAGORASÊ INA TÊN UIOTHESIAN APOLABÔMEN
[4,6] OTI DE ESTE UIOI EXAPESTEILEN O THEOS TO PNEUMA TOU UIOU AUTOU EIS TAS KARDIAS a=ÊMÔN b=UMÔN KRAZON ABBA O PATÊR
[4,7] ÔSTE OUKETI EI DOULOS a=ALLA b=ALL UIOS EI DE UIOS KAI KLÊRONOMOS b=THEOU DIA a=THEOU b=KHRISTOU
[4,8] ALLA TOTE MEN OUK EIDOTES THEON EDOULEUSATE TOIS b=MÊ PHUSEI a=MÊ OUSIN THEOIS
[4,9] NUN DE GNONTES THEON MALLON DE GNÔSTHENTES UPO THEOU PÔS EPISTREPHETE PALIN EPI TA ASTHENÊ KAI PTÔKHA STOIKHEIA OIS PALIN ANÔTHEN DOULEUEIN THELETE
[4,10] ÊMERAS PARATÊREISTHE KAI MÊNAS KAI KAIROUS KAI ENIAUTOUS
[4,11] PHOBOUMAI UMAS a=MÊ a=PÔS b=MÊPÔS EIKÊ KEKOPIAKA EIS UMAS
[4,12] GINESTHE ÔS EGÔ OTI KAGÔ ÔS UMEIS ADELPHOI DEOMAI UMÔN OUDEN ME ÊDIKÊSATE
[4,13] OIDATE DE OTI DI ASTHENEIAN TÊS SARKOS EUÊGGELISAMÊN UMIN TO PROTERON
[4,14] KAI TON PEIRASMON a=UMÔN b=MOU b=TON EN TÊ SARKI MOU OUK EXOUTHENÊSATE OUDE EXEPTUSATE a=ALLA b=ALL ÔS AGGELON THEOU EDEXASTHE ME ÔS KHRISTON IÊSOUN
[4,15] a=POU b=TIS OUN b=ÊN O MAKARISMOS UMÔN MARTURÔ GAR UMIN OTI EI DUNATON TOUS OPHTHALMOUS UMÔN EXORUXANTES b=AN EDÔKATE MOI
[4,16] ÔSTE EKHTHROS UMÔN GEGONA ALÊTHEUÔN UMIN
[4,17] ZÊLOUSIN UMAS OU KALÔS ALLA EKKLEISAI UMAS THELOUSIN INA AUTOUS ZÊLOUTE
[4,18] KALON DE b=TO ZÊLOUSTHAI EN KALÔ PANTOTE KAI MÊ MONON EN TÔ PAREINAI ME PROS UMAS
[4,19] a=TEKNA b=TEKNIA MOU OUS PALIN ÔDINÔ a=MEKHRIS b=AKHRIS OU MORPHÔTHÊ KHRISTOS EN UMIN
[4,20] ÊTHELON DE PAREINAI PROS UMAS ARTI KAI ALLAXAI TÊN PHÔNÊN MOU OTI APOROUMAI EN UMIN
[4,21] LEGETE MOI OI UPO NOMON THELONTES EINAI TON NOMON OUK AKOUETE
[4,22] GEGRAPTAI GAR OTI ABRAAM DUO UIOUS ESKHEN ENA EK TÊS PAIDISKÊS KAI ENA EK TÊS ELEUTHERAS
[4,23] ALL O MEN EK TÊS PAIDISKÊS KATA SARKA GEGENNÊTAI O DE EK TÊS ELEUTHERAS a=DI b=DIA b=TÊS EPAGGELIAS
[4,24] ATINA ESTIN ALLÊGOROUMENA AUTAI GAR EISIN tk=AI DUO DIATHÊKAI MIA MEN APO OROUS SINA EIS DOULEIAN GENNÔSA ÊTIS ESTIN AGAR
[4,25] TO a=DE b=GAR AGAR SINA OROS ESTIN EN TÊ ARABIA SUSTOIKHEI DE TÊ NUN IEROUSALÊM DOULEUEI a=GAR b=DE META TÔN TEKNÔN AUTÊS
[4,26] Ê DE ANÔ IEROUSALÊM ELEUTHERA ESTIN ÊTIS ESTIN MÊTÊR b=PANTÔN ÊMÔN
[4,27] GEGRAPTAI GAR EUPHRANTHÊTI STEIRA Ê OU TIKTOUSA RÊXON KAI BOÊSON Ê OUK ÔDINOUSA OTI POLLA TA TEKNA TÊS ERÊMOU MALLON Ê TÊS EKHOUSÊS TON ANDRA
[4,28] a=UMEIS b=ÊMEIS DE ADELPHOI KATA ISAAK EPAGGELIAS TEKNA a=ESTE b=ESMEN
[4,29] ALL ÔSPER TOTE O KATA SARKA GENNÊTHEIS EDIÔKEN TON KATA PNEUMA OUTÔS KAI NUN
[4,30] ALLA TI LEGEI Ê GRAPHÊ EKBALE TÊN PAIDISKÊN KAI TON UION AUTÊS OU GAR MÊ a=KLÊRONOMÊSEI b=KLÊRONOMÊSÊ O UIOS TÊS PAIDISKÊS META TOU UIOU TÊS ELEUTHERAS
[4,31] a=DIO b=ARA ADELPHOI OUK ESMEN PAIDISKÊS TEKNA ALLA TÊS ELEUTHERAS
[5,1] TÊ ELEUTHERIA b=OUN b=Ê b=KHRISTOS ÊMAS a=KHRISTOS ÊLEUTHERÔSEN STÊKETE a=OUN KAI MÊ PALIN ZUGÔ DOULEIAS ENEKHESTHE
[5,2] IDE EGÔ PAULOS LEGÔ UMIN OTI EAN PERITEMNÊSTHE KHRISTOS UMAS OUDEN ÔPHELÊSEI
[5,3] MARTUROMAI DE PALIN PANTI ANTHRÔPÔ PERITEMNOMENÔ OTI OPHEILETÊS ESTIN OLON TON NOMON POIÊSAI
[5,4] KATÊRGÊTHÊTE APO b=TOU KHRISTOU OITINES EN NOMÔ DIKAIOUSTHE TÊS KHARITOS EXEPESATE
[5,5] ÊMEIS GAR PNEUMATI EK PISTEÔS ELPIDA DIKAIOSUNÊS APEKDEKHOMETHA
[5,6] EN GAR KHRISTÔ IÊSOU OUTE PERITOMÊ TI ISKHUEI OUTE AKROBUSTIA ALLA PISTIS DI AGAPÊS ENERGOUMENÊ
[5,7] ETREKHETE KALÔS TIS UMAS am=ENEKOPSEN tk=ANEKOPSEN a=[TÊ] b=TÊ ALÊTHEIA MÊ PEITHESTHAI
[5,8] Ê PEISMONÊ OUK EK TOU KALOUNTOS UMAS
[5,9] MIKRA ZUMÊ OLON TO PHURAMA ZUMOI
[5,10] EGÔ PEPOITHA EIS UMAS EN KURIÔ OTI OUDEN ALLO PHRONÊSETE O DE TARASSÔN UMAS BASTASEI TO KRIMA OSTIS a=EAN b=AN Ê
[5,11] EGÔ DE ADELPHOI EI PERITOMÊN ETI KÊRUSSÔ TI ETI DIÔKOMAI ARA KATÊRGÊTAI TO SKANDALON TOU STAUROU
[5,12] OPHELON KAI APOKOPSONTAI OI ANASTATOUNTES UMAS
[5,13] UMEIS GAR EP ELEUTHERIA EKLÊTHÊTE ADELPHOI MONON MÊ TÊN ELEUTHERIAN EIS APHORMÊN TÊ SARKI ALLA DIA TÊS AGAPÊS DOULEUETE ALLÊLOIS
[5,14] O GAR PAS NOMOS EN ENI LOGÔ a=PEPLÊRÔTAI b=PLÊROUTAI EN TÔ AGAPÊSEIS TON PLÊSION SOU ÔS a=SEAUTON b=EAUTON
[5,15] EI DE ALLÊLOUS DAKNETE KAI KATESTHIETE BLEPETE MÊ a=UP b=UPO ALLÊLÔN ANALÔTHÊTE
[5,16] LEGÔ DE PNEUMATI PERIPATEITE KAI EPITHUMIAN SARKOS OU MÊ TELESÊTE
[5,17] Ê GAR SARX EPITHUMEI KATA TOU PNEUMATOS TO DE PNEUMA KATA TÊS SARKOS TAUTA a=GAR b=DE b=ANTIKEITAI ALLÊLOIS a=ANTIKEITAI INA MÊ A a=EAN b=AN THELÊTE TAUTA POIÊTE
[5,18] EI DE PNEUMATI AGESTHE OUK ESTE UPO NOMON
[5,19] PHANERA DE ESTIN TA ERGA TÊS SARKOS ATINA ESTIN b=MOIKHEIA PORNEIA AKATHARSIA ASELGEIA
[5,20] a=EIDÔLOLATRIA b=EIDÔLOLATREIA PHARMAKEIA EKHTHRAI a=ERIS b=EREIS a=ZÊLOS b=ZÊLOI THUMOI ERITHEIAI DIKHOSTASIAI AIRESEIS
[5,21] PHTHONOI b=PHONOI METHAI KÔMOI KAI TA OMOIA TOUTOIS A PROLEGÔ UMIN KATHÔS b=KAI PROEIPON OTI OI TA TOIAUTA PRASSONTES BASILEIAN THEOU OU KLÊRONOMÊSOUSIN
[5,22] O DE KARPOS TOU PNEUMATOS ESTIN AGAPÊ KHARA EIRÊNÊ MAKROTHUMIA KHRÊSTOTÊS AGATHÔSUNÊ PISTIS
[5,23] a=PRAUTÊS b=PRAOTÊS EGKRATEIA KATA TÔN TOIOUTÔN OUK ESTIN NOMOS
[5,24] OI DE TOU KHRISTOU a=[IÊSOU] TÊN SARKA ESTAURÔSAN SUN TOIS PATHÊMASIN KAI TAIS EPITHUMIAIS
[5,25] EI ZÔMEN PNEUMATI PNEUMATI KAI STOIKHÔMEN
[5,26] MÊ GINÔMETHA KENODOXOI ALLÊLOUS PROKALOUMENOI ALLÊLOIS PHTHONOUNTES
[6,1] ADELPHOI EAN KAI a=PROLÊMPHTHÊ b=PROLÊPHTHÊ ANTHRÔPOS EN TINI PARAPTÔMATI UMEIS OI PNEUMATIKOI KATARTIZETE TON TOIOUTON EN PNEUMATI a=PRAUTÊTOS b=PRAOTÊTOS SKOPÔN SEAUTON MÊ KAI SU PEIRASTHÊS
[6,2] ALLÊLÔN TA BARÊ BASTAZETE KAI OUTÔS a=ANAPLÊRÔSETE b=ANAPLÊRÔSATE TON NOMON TOU KHRISTOU
[6,3] EI GAR DOKEI TIS EINAI TI MÊDEN ÔN b=EAUTON PHRENAPATA a=EAUTON
[6,4] TO DE ERGON EAUTOU DOKIMAZETÔ EKASTOS KAI TOTE EIS EAUTON MONON TO KAUKHÊMA EXEI KAI OUK EIS TON ETERON
[6,5] EKASTOS GAR TO IDION PHORTION BASTASEI
[6,6] KOINÔNEITÔ DE O KATÊKHOUMENOS TON LOGON TÔ KATÊKHOUNTI EN PASIN AGATHOIS
[6,7] MÊ PLANASTHE THEOS OU MUKTÊRIZETAI O GAR EAN SPEIRÊ ANTHRÔPOS TOUTO KAI THERISEI
[6,8] OTI O SPEIRÔN EIS TÊN SARKA EAUTOU EK TÊS SARKOS THERISEI PHTHORAN O DE SPEIRÔN EIS TO PNEUMA EK TOU PNEUMATOS THERISEI ZÔÊN AIÔNION
[6,9] TO DE KALON POIOUNTES MÊ a=EGKAKÔMEN b=EKKAKÔMEN KAIRÔ GAR IDIÔ THERISOMEN MÊ EKLUOMENOI
[6,10] ARA OUN ÔS KAIRON EKHOMEN ERGAZÔMETHA TO AGATHON PROS PANTAS MALISTA DE PROS TOUS OIKEIOUS TÊS PISTEÔS
[6,11] IDETE PÊLIKOIS UMIN GRAMMASIN EGRAPSA TÊ EMÊ KHEIRI
[6,12] OSOI THELOUSIN EUPROSÔPÊSAI EN SARKI OUTOI ANAGKAZOUSIN UMAS PERITEMNESTHAI MONON INA b=MÊ TÔ STAURÔ TOU KHRISTOU a=MÊ DIÔKÔNTAI
[6,13] OUDE GAR OI m=PERITETMÊMENOI atk=PERITEMNOMENOI AUTOI NOMON PHULASSOUSIN ALLA THELOUSIN UMAS PERITEMNESTHAI INA EN TÊ UMETERA SARKI KAUKHÊSÔNTAI
[6,14] EMOI DE MÊ GENOITO KAUKHASTHAI EI MÊ EN TÔ STAURÔ TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU DI OU EMOI KOSMOS ESTAURÔTAI KAGÔ b=TÔ KOSMÔ
[6,15] b=EN b=GAR b=KHRISTÔ b=IÊSOU OUTE a=GAR PERITOMÊ TI a=ESTIN b=ISKHUEI OUTE AKROBUSTIA ALLA KAINÊ KTISIS
[6,16] KAI OSOI TÔ KANONI TOUTÔ STOIKHÊSOUSIN EIRÊNÊ EP AUTOUS KAI ELEOS KAI EPI TON ISRAÊL TOU THEOU
[6,17] TOU LOIPOU KOPOUS MOI MÊDEIS PAREKHETÔ EGÔ GAR TA STIGMATA TOU b=KURIOU IÊSOU EN TÔ SÔMATI MOU BASTAZÔ
[6,18] Ê KHARIS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU META TOU PNEUMATOS UMÔN ADELPHOI AMÊN ~~ t=[PROS t=GALATAS t=EGRAPHÊ t=APO t=RÔMÊS] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário