terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado hebreus*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS EBRAIOUS tk=EPISTOLÊ t=PAULOU
[1,1] POLUMERÔS KAI POLUTROPÔS PALAI O THEOS LALÊSAS TOIS PATRASIN EN TOIS PROPHÊTAIS EP am=ESKHATOU tk=ESKHATÔN TÔN ÊMERÔN TOUTÔN ELALÊSEN ÊMIN EN UIÔ
[1,2] ON ETHÊKEN KLÊRONOMON PANTÔN DI OU KAI a=EPOIÊSEN TOUS AIÔNAS b=EPOIÊSEN
[1,3] OS ÔN APAUGASMA TÊS DOXÊS KAI KHARAKTÊR TÊS UPOSTASEÔS AUTOU PHERÔN TE TA PANTA TÔ RÊMATI TÊS DUNAMEÔS AUTOU b=DI b=EAUTOU KATHARISMON b=POIÊSAMENOS TÔN AMARTIÔN a=POIÊSAMENOS b=ÊMÔN EKATHISEN EN DEXIA TÊS MEGALÔSUNÊS EN UPSÊLOIS
[1,4] TOSOUTÔ KREITTÔN GENOMENOS TÔN AGGELÔN OSÔ DIAPHORÔTERON PAR AUTOUS KEKLÊRONOMÊKEN ONOMA
[1,5] TINI GAR EIPEN POTE TÔN AGGELÔN UIOS MOU EI SU EGÔ SÊMERON GEGENNÊKA SE KAI PALIN EGÔ ESOMAI AUTÔ EIS PATERA KAI AUTOS ESTAI MOI EIS UION
[1,6] OTAN DE PALIN EISAGAGÊ TON PRÔTOTOKON EIS TÊN OIKOUMENÊN LEGEI KAI PROSKUNÊSATÔSAN AUTÔ PANTES AGGELOI THEOU
[1,7] KAI PROS MEN TOUS AGGELOUS LEGEI O POIÔN TOUS AGGELOUS AUTOU PNEUMATA KAI TOUS LEITOURGOUS AUTOU PUROS PHLOGA
[1,8] PROS DE TON UION O THRONOS SOU O THEOS EIS TON AIÔNA TOU AIÔNOS a=KAI b=RABDOS b=EUTHUTÊTOS Ê a=RABDOS a=TÊS a=EUTHUTÊTOS RABDOS TÊS BASILEIAS SOU
[1,9] ÊGAPÊSAS DIKAIOSUNÊN KAI EMISÊSAS ANOMIAN DIA TOUTO EKHRISEN SE O THEOS O THEOS SOU ELAION AGALLIASEÔS PARA TOUS METOKHOUS SOU
[1,10] KAI SU KAT ARKHAS KURIE TÊN GÊN ETHEMELIÔSAS KAI ERGA TÔN KHEIRÔN SOU EISIN OI OURANOI
[1,11] AUTOI APOLOUNTAI SU DE DIAMENEIS KAI PANTES ÔS IMATION PALAIÔTHÊSONTAI
[1,12] KAI ÔSEI PERIBOLAION ELIXEIS AUTOUS a=ÔS a=IMATION KAI ALLAGÊSONTAI SU DE O AUTOS EI KAI TA ETÊ SOU OUK EKLEIPSOUSIN
[1,13] PROS TINA DE TÔN AGGELÔN EIRÊKEN POTE KATHOU EK DEXIÔN MOU EÔS AN THÔ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TÔN PODÔN SOU
[1,14] OUKHI PANTES EISIN LEITOURGIKA PNEUMATA EIS DIAKONIAN APOSTELLOMENA DIA TOUS MELLONTAS KLÊRONOMEIN SÔTÊRIAN
[2,1] DIA TOUTO DEI PERISSOTERÔS b=ÊMAS PROSEKHEIN a=ÊMAS TOIS AKOUSTHEISIN MÊPOTE a=PARARUÔMEN b=PARARRUÔMEN
[2,2] EI GAR O DI AGGELÔN LALÊTHEIS LOGOS EGENETO BEBAIOS KAI PASA PARABASIS KAI PARAKOÊ ELABEN ENDIKON MISTHAPODOSIAN
[2,3] PÔS ÊMEIS EKPHEUXOMETHA TÊLIKAUTÊS AMELÊSANTES SÔTÊRIAS ÊTIS ARKHÊN LABOUSA LALEISTHAI DIA TOU KURIOU UPO TÔN AKOUSANTÔN EIS ÊMAS EBEBAIÔTHÊ
[2,4] SUNEPIMARTUROUNTOS TOU THEOU SÊMEIOIS TE KAI TERASIN KAI POIKILAIS DUNAMESIN KAI PNEUMATOS AGIOU MERISMOIS KATA TÊN AUTOU THELÊSIN
[2,5] OU GAR AGGELOIS UPETAXEN TÊN OIKOUMENÊN TÊN MELLOUSAN PERI ÊS LALOUMEN
[2,6] DIEMARTURATO DE POU TIS LEGÔN TI ESTIN ANTHRÔPOS OTI MIMNÊSKÊ AUTOU Ê UIOS ANTHRÔPOU OTI EPISKEPTÊ AUTON
[2,7] ÊLATTÔSAS AUTON BRAKHU TI PAR AGGELOUS DOXÊ KAI TIMÊ ESTEPHANÔSAS AUTON tk=KAI tk=KATESTÊSAS tk=AUTON tk=EPI tk=TA tk=ERGA tk=TÔN tk=KHEIRÔN tk=SOU
[2,8] PANTA UPETAXAS UPOKATÔ TÔN PODÔN AUTOU EN b=GAR TÔ a=GAR UPOTAXAI a=[AUTÔ] b=AUTÔ TA PANTA OUDEN APHÊKEN AUTÔ ANUPOTAKTON NUN DE OUPÔ ORÔMEN AUTÔ TA PANTA UPOTETAGMENA
[2,9] TON DE BRAKHU TI PAR AGGELOUS ÊLATTÔMENON BLEPOMEN IÊSOUN DIA TO PATHÊMA TOU THANATOU DOXÊ KAI TIMÊ ESTEPHANÔMENON OPÔS KHARITI THEOU UPER PANTOS GEUSÊTAI THANATOU
[2,10] EPREPEN GAR AUTÔ DI ON TA PANTA KAI DI OU TA PANTA POLLOUS UIOUS EIS DOXAN AGAGONTA TON ARKHÊGON TÊS SÔTÊRIAS AUTÔN DIA PATHÊMATÔN TELEIÔSAI
[2,11] O TE GAR AGIAZÔN KAI OI AGIAZOMENOI EX ENOS PANTES DI ÊN AITIAN OUK EPAISKHUNETAI ADELPHOUS AUTOUS KALEIN
[2,12] LEGÔN APAGGELÔ TO ONOMA SOU TOIS ADELPHOIS MOU EN MESÔ EKKLÊSIAS UMNÊSÔ SE
[2,13] KAI PALIN EGÔ ESOMAI PEPOITHÔS EP AUTÔ KAI PALIN IDOU EGÔ KAI TA PAIDIA A MOI EDÔKEN O THEOS
[2,14] EPEI OUN TA PAIDIA KEKOINÔNÊKEN b=SARKOS b=KAI AIMATOS a=KAI a=SARKOS KAI AUTOS PARAPLÊSIÔS METESKHEN TÔN AUTÔN INA DIA TOU THANATOU KATARGÊSÊ TON TO KRATOS EKHONTA TOU THANATOU am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TON DIABOLON
[2,15] KAI APALLAXÊ TOUTOUS OSOI PHOBÔ THANATOU DIA PANTOS TOU ZÊN ENOKHOI ÊSAN DOULEIAS
[2,16] OU GAR DÊPOU AGGELÔN EPILAMBANETAI ALLA SPERMATOS ABRAAM EPILAMBANETAI
[2,17] OTHEN ÔPHEILEN KATA PANTA TOIS ADELPHOIS OMOIÔTHÊNAI INA ELEÊMÔN GENÊTAI KAI PISTOS ARKHIEREUS TA PROS TON THEON EIS TO ILASKESTHAI TAS AMARTIAS TOU LAOU
[2,18] EN Ô GAR PEPONTHEN AUTOS PEIRASTHEIS DUNATAI TOIS PEIRAZOMENOIS BOÊTHÊSAI
[3,1] OTHEN ADELPHOI AGIOI KLÊSEÔS EPOURANIOU METOKHOI KATANOÊSATE TON APOSTOLON KAI ARKHIEREA TÊS OMOLOGIAS ÊMÔN tk=KHRISTON IÊSOUN m=KHRISTON
[3,2] PISTON ONTA TÔ POIÊSANTI AUTON ÔS KAI am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS EN a=[OLÔ] b=OLÔ TÔ OIKÔ AUTOU
[3,3] PLEIONOS GAR b=DOXÊS OUTOS a=DOXÊS PARA am=MÔUSÊN tk=MÔSÊN ÊXIÔTAI KATH OSON PLEIONA TIMÊN EKHEI TOU OIKOU O KATASKEUASAS AUTON
[3,4] PAS GAR OIKOS KATASKEUAZETAI UPO TINOS O DE b=TA PANTA KATASKEUASAS THEOS
[3,5] KAI am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS MEN PISTOS EN OLÔ TÔ OIKÔ AUTOU ÔS THERAPÔN EIS MARTURION TÔN LALÊTHÊSOMENÔN
[3,6] KHRISTOS DE ÔS UIOS EPI TON OIKON AUTOU OU OIKOS ESMEN ÊMEIS a= b=EANPER TÊN PARRÊSIAN KAI TO KAUKHÊMA TÊS ELPIDOS b=MEKHRI b=TELOUS b=BEBAIAN KATASKHÔMEN
[3,7] DIO KATHÔS LEGEI TO PNEUMA TO AGION SÊMERON EAN TÊS PHÔNÊS AUTOU AKOUSÊTE
[3,8] MÊ SKLÊRUNÊTE TAS KARDIAS UMÔN ÔS EN TÔ PARAPIKRASMÔ KATA TÊN ÊMERAN TOU PEIRASMOU EN TÊ ERÊMÔ
[3,9] OU EPEIRASAN b=ME OI PATERES UMÔN a=EN b=EDOKIMASAN a=DOKIMASIA b=ME KAI EIDON TA ERGA MOU a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA ETÊ
[3,10] DIO PROSÔKHTHISA TÊ GENEA a=TAUTÊ b=EKEINÊ KAI EIPON AEI PLANÔNTAI TÊ KARDIA AUTOI DE OUK EGNÔSAN TAS ODOUS MOU
[3,11] ÔS ÔMOSA EN TÊ ORGÊ MOU EI EISELEUSONTAI EIS TÊN KATAPAUSIN MOU
[3,12] BLEPETE ADELPHOI MÊPOTE ESTAI EN TINI UMÔN KARDIA PONÊRA APISTIAS EN TÔ APOSTÊNAI APO THEOU ZÔNTOS
[3,13] ALLA PARAKALEITE EAUTOUS KATH EKASTÊN ÊMERAN AKHRIS OU TO SÊMERON KALEITAI INA MÊ SKLÊRUNTHÊ atk=TIS EX UMÔN m=TIS APATÊ TÊS AMARTIAS
[3,14] METOKHOI GAR b=GEGONAMEN TOU KHRISTOU a=GEGONAMEN EANPER TÊN ARKHÊN TÊS UPOSTASEÔS MEKHRI TELOUS BEBAIAN KATASKHÔMEN
[3,15] EN TÔ LEGESTHAI SÊMERON EAN TÊS PHÔNÊS AUTOU AKOUSÊTE MÊ SKLÊRUNÊTE TAS KARDIAS UMÔN ÔS EN TÔ PARAPIKRASMÔ
[3,16] TINES GAR AKOUSANTES PAREPIKRANAN ALL OU PANTES OI EXELTHONTES EX AIGUPTOU DIA am=MÔUSEÔS tk=MÔSEÔS
[3,17] TISIN DE PROSÔKHTHISEN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA ETÊ OUKHI TOIS AMARTÊSASIN ÔN TA KÔLA EPESEN EN TÊ ERÊMÔ
[3,18] TISIN DE ÔMOSEN MÊ EISELEUSESTHAI EIS TÊN KATAPAUSIN AUTOU EI MÊ TOIS APEITHÊSASIN
[3,19] KAI BLEPOMEN OTI OUK ÊDUNÊTHÊSAN EISELTHEIN DI APISTIAN
[4,1] PHOBÊTHÔMEN OUN MÊPOTE KATALEIPOMENÊS EPAGGELIAS EISELTHEIN EIS TÊN KATAPAUSIN AUTOU DOKÊ TIS EX UMÔN USTERÊKENAI
[4,2] KAI GAR ESMEN EUÊGGELISMENOI KATHAPER KAKEINOI ALL OUK ÔPHELÊSEN O LOGOS TÊS AKOÊS EKEINOUS MÊ a=SUGKEKERASMENOUS m=SUGKEKRAMENOUS tk=SUGKEKRAMENOS TÊ PISTEI TOIS AKOUSASIN
[4,3] EISERKHOMETHA GAR EIS a=[TÊN] b=TÊN KATAPAUSIN OI PISTEUSANTES KATHÔS EIRÊKEN ÔS ÔMOSA EN TÊ ORGÊ MOU EI EISELEUSONTAI EIS TÊN KATAPAUSIN MOU KAITOI TÔN ERGÔN APO KATABOLÊS KOSMOU GENÊTHENTÔN
[4,4] EIRÊKEN GAR POU PERI TÊS EBDOMÊS OUTÔS KAI KATEPAUSEN O THEOS EN TÊ ÊMERA TÊ EBDOMÊ APO PANTÔN TÔN ERGÔN AUTOU
[4,5] KAI EN TOUTÔ PALIN EI EISELEUSONTAI EIS TÊN KATAPAUSIN MOU
[4,6] EPEI OUN APOLEIPETAI TINAS EISELTHEIN EIS AUTÊN KAI OI PROTERON EUAGGELISTHENTES OUK EISÊLTHON DI APEITHEIAN
[4,7] PALIN TINA ORIZEI ÊMERAN SÊMERON EN am=DAUID tk=DABID LEGÔN META TOSOUTON KHRONON KATHÔS a=PROEIRÊTAI b=EIRÊTAI SÊMERON EAN TÊS PHÔNÊS AUTOU AKOUSÊTE MÊ SKLÊRUNÊTE TAS KARDIAS UMÔN
[4,8] EI GAR AUTOUS IÊSOUS KATEPAUSEN OUK AN PERI ALLÊS ELALEI META TAUTA ÊMERAS
[4,9] ARA APOLEIPETAI SABBATISMOS TÔ LAÔ TOU THEOU
[4,10] O GAR EISELTHÔN EIS TÊN KATAPAUSIN AUTOU KAI AUTOS KATEPAUSEN APO TÔN ERGÔN AUTOU ÔSPER APO TÔN IDIÔN O THEOS
[4,11] SPOUDASÔMEN OUN EISELTHEIN EIS EKEINÊN TÊN KATAPAUSIN INA MÊ EN TÔ AUTÔ TIS UPODEIGMATI PESÊ TÊS APEITHEIAS
[4,12] ZÔN GAR O LOGOS TOU THEOU KAI ENERGÊS KAI TOMÔTEROS UPER PASAN MAKHAIRAN DISTOMON KAI DIIKNOUMENOS AKHRI MERISMOU PSUKHÊS b=TE KAI PNEUMATOS ARMÔN TE KAI MUELÔN KAI KRITIKOS ENTHUMÊSEÔN KAI ENNOIÔN KARDIAS
[4,13] KAI OUK ESTIN KTISIS APHANÊS ENÔPION AUTOU PANTA DE GUMNA KAI TETRAKHÊLISMENA TOIS OPHTHALMOIS AUTOU PROS ON ÊMIN O LOGOS
[4,14] EKHONTES OUN ARKHIEREA MEGAN DIELÊLUTHOTA TOUS OURANOUS IÊSOUN TON UION TOU THEOU KRATÔMEN TÊS OMOLOGIAS
[4,15] OU GAR EKHOMEN ARKHIEREA MÊ DUNAMENON SUMPATHÊSAI TAIS ASTHENEIAIS ÊMÔN ak=PEPEIRASMENON mt=PEPEIRAMENON DE KATA PANTA KATH OMOIOTÊTA KHÔRIS AMARTIAS
[4,16] PROSERKHÔMETHA OUN META PARRÊSIAS TÔ THRONÔ TÊS KHARITOS INA LABÔMEN a=ELEOS b=ELEON KAI KHARIN EURÔMEN EIS EUKAIRON BOÊTHEIAN
[5,1] PAS GAR ARKHIEREUS EX ANTHRÔPÔN LAMBANOMENOS UPER ANTHRÔPÔN KATHISTATAI TA PROS TON THEON INA PROSPHERÊ DÔRA TE KAI THUSIAS UPER AMARTIÔN
[5,2] METRIOPATHEIN DUNAMENOS TOIS AGNOOUSIN KAI PLANÔMENOIS EPEI KAI AUTOS PERIKEITAI ASTHENEIAN
[5,3] KAI a=DI b=DIA a=AUTÊN b=TAUTÊN OPHEILEI KATHÔS PERI TOU LAOU OUTÔS KAI PERI a=AUTOU b=EAUTOU PROSPHEREIN a=PERI b=UPER AMARTIÔN
[5,4] KAI OUKH EAUTÔ TIS LAMBANEI TÊN TIMÊN ALLA tk=O KALOUMENOS UPO TOU THEOU a=KATHÔSPER b=KATHAPER KAI tk=O AARÔN
[5,5] OUTÔS KAI O KHRISTOS OUKH EAUTON EDOXASEN GENÊTHÊNAI ARKHIEREA ALL O LALÊSAS PROS AUTON UIOS MOU EI SU EGÔ SÊMERON GEGENNÊKA SE
[5,6] KATHÔS KAI EN ETERÔ LEGEI SU IEREUS EIS TON AIÔNA KATA TÊN TAXIN MELKHISEDEK
[5,7] OS EN TAIS ÊMERAIS TÊS SARKOS AUTOU DEÊSEIS TE KAI IKETÊRIAS PROS TON DUNAMENON SÔZEIN AUTON EK THANATOU META KRAUGÊS ISKHURAS KAI DAKRUÔN PROSENEGKAS KAI EISAKOUSTHEIS APO TÊS EULABEIAS
[5,8] KAIPER ÔN UIOS EMATHEN APH ÔN EPATHEN TÊN UPAKOÊN
[5,9] KAI TELEIÔTHEIS EGENETO a=PASIN TOIS UPAKOUOUSIN AUTÔ b=PASIN AITIOS SÔTÊRIAS AIÔNIOU
[5,10] PROSAGOREUTHEIS UPO TOU THEOU ARKHIEREUS KATA TÊN TAXIN MELKHISEDEK
[5,11] PERI OU POLUS ÊMIN O LOGOS KAI DUSERMÊNEUTOS LEGEIN EPEI NÔTHROI GEGONATE TAIS AKOAIS
[5,12] KAI GAR OPHEILONTES EINAI DIDASKALOI DIA TON KHRONON PALIN KHREIAN EKHETE TOU DIDASKEIN UMAS TINA TA STOIKHEIA TÊS ARKHÊS TÔN LOGIÔN TOU THEOU KAI GEGONATE KHREIAN EKHONTES GALAKTOS a=[KAI] b=KAI OU STEREAS TROPHÊS
[5,13] PAS GAR O METEKHÔN GALAKTOS APEIROS LOGOU DIKAIOSUNÊS NÊPIOS GAR ESTIN
[5,14] TELEIÔN DE ESTIN Ê STEREA TROPHÊ TÔN DIA TÊN EXIN TA AISTHÊTÊRIA GEGUMNASMENA EKHONTÔN PROS DIAKRISIN KALOU TE KAI KAKOU
[6,1] DIO APHENTES TON TÊS ARKHÊS TOU KHRISTOU LOGON EPI TÊN TELEIOTÊTA PHERÔMETHA MÊ PALIN THEMELION KATABALLOMENOI METANOIAS APO NEKRÔN ERGÔN KAI PISTEÔS EPI THEON
[6,2] BAPTISMÔN DIDAKHÊS EPITHESEÔS TE KHEIRÔN ANASTASEÔS TE NEKRÔN KAI KRIMATOS AIÔNIOU
[6,3] KAI TOUTO m=POIÊSÔMEN atk=POIÊSOMEN EANPER EPITREPÊ O THEOS
[6,4] ADUNATON GAR TOUS APAX PHÔTISTHENTAS GEUSAMENOUS TE TÊS DÔREAS TÊS EPOURANIOU KAI METOKHOUS GENÊTHENTAS PNEUMATOS AGIOU
[6,5] KAI KALON GEUSAMENOUS THEOU RÊMA DUNAMEIS TE MELLONTOS AIÔNOS
[6,6] KAI PARAPESONTAS PALIN ANAKAINIZEIN EIS METANOIAN ANASTAUROUNTAS EAUTOIS TON UION TOU THEOU KAI PARADEIGMATIZONTAS
[6,7] GÊ GAR Ê PIOUSA TON EP AUTÊS b=POLLAKIS ERKHOMENON a=POLLAKIS UETON KAI TIKTOUSA BOTANÊN EUTHETON EKEINOIS DI OUS KAI GEÔRGEITAI METALAMBANEI EULOGIAS APO TOU THEOU
[6,8] EKPHEROUSA DE AKANTHAS KAI TRIBOLOUS ADOKIMOS KAI KATARAS EGGUS ÊS TO TELOS EIS KAUSIN
[6,9] PEPEISMETHA DE PERI UMÔN AGAPÊTOI TA am=KREISSONA tk=KREITTONA KAI EKHOMENA SÔTÊRIAS EI KAI OUTÔS LALOUMEN
[6,10] OU GAR ADIKOS O THEOS EPILATHESTHAI TOU ERGOU UMÔN KAI b=TOU b=KOPOU TÊS AGAPÊS ÊS k=ENDEIXASTHE amt=ENEDEIXASTHE EIS TO ONOMA AUTOU DIAKONÊSANTES TOIS AGIOIS KAI DIAKONOUNTES
[6,11] EPITHUMOUMEN DE EKASTON UMÔN TÊN AUTÊN ENDEIKNUSTHAI SPOUDÊN PROS TÊN PLÊROPHORIAN TÊS ELPIDOS AKHRI TELOUS
[6,12] INA MÊ NÔTHROI GENÊSTHE MIMÊTAI DE TÔN DIA PISTEÔS KAI MAKROTHUMIAS KLÊRONOMOUNTÔN TAS EPAGGELIAS
[6,13] TÔ GAR ABRAAM EPAGGEILAMENOS O THEOS EPEI KAT OUDENOS EIKHEN MEIZONOS OMOSAI ÔMOSEN KATH EAUTOU
[6,14] LEGÔN a=EI b=Ê MÊN EULOGÔN EULOGÊSÔ SE KAI PLÊTHUNÔN PLÊTHUNÔ SE
[6,15] KAI OUTÔS MAKROTHUMÊSAS EPETUKHEN TÊS EPAGGELIAS
[6,16] ANTHRÔPOI b=MEN GAR KATA TOU MEIZONOS OMNUOUSIN KAI PASÊS AUTOIS ANTILOGIAS PERAS EIS BEBAIÔSIN O ORKOS
[6,17] EN Ô PERISSOTERON BOULOMENOS O THEOS EPIDEIXAI TOIS KLÊRONOMOIS TÊS EPAGGELIAS TO AMETATHETON TÊS BOULÊS AUTOU EMESITEUSEN ORKÔ
[6,18] INA DIA DUO PRAGMATÔN AMETATHETÔN EN OIS ADUNATON PSEUSASTHAI a=[TON] THEON ISKHURAN PARAKLÊSIN EKHÔMEN OI KATAPHUGONTES KRATÊSAI TÊS PROKEIMENÊS ELPIDOS
[6,19] ÊN ÔS AGKURAN EKHOMEN TÊS PSUKHÊS ASPHALÊ TE KAI BEBAIAN KAI EISERKHOMENÊN EIS TO ESÔTERON TOU KATAPETASMATOS
[6,20] OPOU PRODROMOS UPER ÊMÔN EISÊLTHEN IÊSOUS KATA TÊN TAXIN MELKHISEDEK ARKHIEREUS GENOMENOS EIS TON AIÔNA
[7,1] OUTOS GAR O MELKHISEDEK BASILEUS SALÊM IEREUS TOU THEOU TOU UPSISTOU O SUNANTÊSAS ABRAAM UPOSTREPHONTI APO TÊS KOPÊS TÔN BASILEÔN KAI EULOGÊSAS AUTON
[7,2] Ô KAI DEKATÊN APO PANTÔN EMERISEN ABRAAM PRÔTON MEN ERMÊNEUOMENOS BASILEUS DIKAIOSUNÊS EPEITA DE KAI BASILEUS SALÊM O ESTIN BASILEUS EIRÊNÊS
[7,3] APATÔR AMÊTÔR AGENEALOGÊTOS MÊTE ARKHÊN ÊMERÔN MÊTE ZÔÊS TELOS EKHÔN APHÔMOIÔMENOS DE TÔ UIÔ TOU THEOU MENEI IEREUS EIS TO DIÊNEKES
[7,4] THEÔREITE DE PÊLIKOS OUTOS Ô a=[KAI] b=KAI DEKATÊN ABRAAM EDÔKEN EK TÔN AKROTHINIÔN O PATRIARKHÊS
[7,5] KAI OI MEN EK TÔN UIÔN LEUI TÊN IERATEIAN LAMBANONTES ENTOLÊN EKHOUSIN APODEKATOUN TON LAON KATA TON NOMON am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TOUS ADELPHOUS AUTÔN KAIPER EXELÊLUTHOTAS EK TÊS OSPHUOS ABRAAM
[7,6] O DE MÊ GENEALOGOUMENOS EX AUTÔN DEDEKATÔKEN b=TON ABRAAM KAI TON EKHONTA TAS EPAGGELIAS EULOGÊKEN
[7,7] KHÔRIS DE PASÊS ANTILOGIAS TO ELATTON UPO TOU KREITTONOS EULOGEITAI
[7,8] KAI ÔDE MEN DEKATAS APOTHNÊSKONTES ANTHRÔPOI LAMBANOUSIN EKEI DE MARTUROUMENOS OTI ZÊ
[7,9] KAI ÔS EPOS EIPEIN a=DI b=DIA ABRAAM KAI LEUI O DEKATAS LAMBANÔN DEDEKATÔTAI
[7,10] ETI GAR EN TÊ OSPHUI TOU PATROS ÊN OTE SUNÊNTÊSEN AUTÔ b=O MELKHISEDEK
[7,11] EI MEN OUN TELEIÔSIS DIA TÊS LEUITIKÊS IERÔSUNÊS ÊN O LAOS GAR EP a=AUTÊS b=AUTÊ a=NENOMOTHETÊTAI b=NENOMOTHETÊTO TIS ETI KHREIA KATA TÊN TAXIN MELKHISEDEK ETERON ANISTASTHAI IEREA KAI OU KATA TÊN TAXIN AARÔN LEGESTHAI
[7,12] METATITHEMENÊS GAR TÊS IERÔSUNÊS EX ANAGKÊS KAI NOMOU METATHESIS GINETAI
[7,13] EPH ON GAR LEGETAI TAUTA PHULÊS ETERAS METESKHÊKEN APH ÊS OUDEIS PROSESKHÊKEN TÔ THUSIASTÊRIÔ
[7,14] PRODÊLON GAR OTI EX IOUDA ANATETALKEN O KURIOS ÊMÔN EIS ÊN PHULÊN b=OUDEN PERI a=IEREÔN b=IERÔSUNÊS a=OUDEN am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS ELALÊSEN
[7,15] KAI PERISSOTERON ETI KATADÊLON ESTIN EI KATA TÊN OMOIOTÊTA MELKHISEDEK ANISTATAI IEREUS ETEROS
[7,16] OS OU KATA NOMON ENTOLÊS a=SARKINÊS b=SARKIKÊS GEGONEN ALLA KATA DUNAMIN ZÔÊS AKATALUTOU
[7,17] a=MARTUREITAI b=MARTUREI GAR OTI SU IEREUS EIS TON AIÔNA KATA TÊN TAXIN MELKHISEDEK
[7,18] ATHETÊSIS MEN GAR GINETAI PROAGOUSÊS ENTOLÊS DIA TO AUTÊS ASTHENES KAI ANÔPHELES
[7,19] OUDEN GAR ETELEIÔSEN O NOMOS EPEISAGÔGÊ DE KREITTONOS ELPIDOS DI ÊS EGGIZOMEN TÔ THEÔ
[7,20] KAI KATH OSON OU KHÔRIS ORKÔMOSIAS OI MEN GAR KHÔRIS ORKÔMOSIAS EISIN IEREIS GEGONOTES
[7,21] O DE META ORKÔMOSIAS DIA TOU LEGONTOS PROS AUTON ÔMOSEN KURIOS KAI OU METAMELÊTHÊSETAI SU IEREUS EIS TON AIÔNA b=KATA b=TÊN b=TAXIN b=MELKHISEDEK
[7,22] KATA a=TOSOUTO a=[KAI] b=TOSOUTON KREITTONOS DIATHÊKÊS GEGONEN EGGUOS IÊSOUS
[7,23] KAI OI MEN PLEIONES EISIN GEGONOTES IEREIS DIA TO THANATÔ KÔLUESTHAI PARAMENEIN
[7,24] O DE DIA TO MENEIN AUTON EIS TON AIÔNA APARABATON EKHEI TÊN IERÔSUNÊN
[7,25] OTHEN KAI SÔZEIN EIS TO PANTELES DUNATAI TOUS PROSERKHOMENOUS DI AUTOU TÔ THEÔ PANTOTE ZÔN EIS TO ENTUGKHANEIN UPER AUTÔN
[7,26] TOIOUTOS GAR ÊMIN a=KAI EPREPEN ARKHIEREUS OSIOS AKAKOS AMIANTOS KEKHÔRISMENOS APO TÔN AMARTÔLÔN KAI UPSÊLOTEROS TÔN OURANÔN GENOMENOS
[7,27] OS OUK EKHEI KATH ÊMERAN ANAGKÊN ÔSPER OI ARKHIEREIS PROTERON UPER TÔN IDIÔN AMARTIÔN THUSIAS ANAPHEREIN EPEITA TÔN TOU LAOU TOUTO GAR EPOIÊSEN EPHAPAX EAUTON ANENEGKAS
[7,28] O NOMOS GAR ANTHRÔPOUS KATHISTÊSIN ARKHIEREIS EKHONTAS ASTHENEIAN O LOGOS DE TÊS ORKÔMOSIAS TÊS META TON NOMON UION EIS TON AIÔNA TETELEIÔMENON
[8,1] KEPHALAION DE EPI TOIS LEGOMENOIS TOIOUTON EKHOMEN ARKHIEREA OS EKATHISEN EN DEXIA TOU THRONOU TÊS MEGALÔSUNÊS EN TOIS OURANOIS
[8,2] TÔN AGIÔN LEITOURGOS KAI TÊS SKÊNÊS TÊS ALÊTHINÊS ÊN EPÊXEN O KURIOS b=KAI OUK ANTHRÔPOS
[8,3] PAS GAR ARKHIEREUS EIS TO PROSPHEREIN DÔRA TE KAI THUSIAS KATHISTATAI OTHEN ANAGKAION EKHEIN TI KAI TOUTON O PROSENEGKÊ
[8,4] EI MEN a=OUN b=GAR ÊN EPI GÊS OUD AN ÊN IEREUS ONTÔN TÔN b=IEREÔN b=TÔN PROSPHERONTÔN KATA b=TON NOMON TA DÔRA
[8,5] OITINES UPODEIGMATI KAI SKIA LATREUOUSIN TÔN EPOURANIÔN KATHÔS KEKHRÊMATISTAI am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS MELLÔN EPITELEIN TÊN SKÊNÊN ORA GAR PHÊSIN am=POIÊSEIS tk=POIÊSÊS PANTA KATA TON TUPON TON DEIKHTHENTA SOI EN TÔ OREI
[8,6] a= b=NUNI DE DIAPHORÔTERAS am=TETUKHEN tk=TETEUKHEN LEITOURGIAS OSÔ KAI KREITTONOS ESTIN DIATHÊKÊS MESITÊS ÊTIS EPI KREITTOSIN EPAGGELIAIS NENOMOTHETÊTAI
[8,7] EI GAR Ê PRÔTÊ EKEINÊ ÊN AMEMPTOS OUK AN DEUTERAS EZÊTEITO TOPOS
[8,8] MEMPHOMENOS GAR a=AUTOUS b=AUTOIS LEGEI IDOU ÊMERAI ERKHONTAI LEGEI KURIOS KAI SUNTELESÔ EPI TON OIKON ISRAÊL KAI EPI TON OIKON IOUDA DIATHÊKÊN KAINÊN
[8,9] OU KATA TÊN DIATHÊKÊN ÊN EPOIÊSA TOIS PATRASIN AUTÔN EN ÊMERA EPILABOMENOU MOU TÊS KHEIROS AUTÔN EXAGAGEIN AUTOUS EK GÊS AIGUPTOU OTI AUTOI OUK ENEMEINAN EN TÊ DIATHÊKÊ MOU KAGÔ ÊMELÊSA AUTÔN LEGEI KURIOS
[8,10] OTI AUTÊ Ê DIATHÊKÊ ÊN DIATHÊSOMAI TÔ OIKÔ ISRAÊL META TAS ÊMERAS EKEINAS LEGEI KURIOS DIDOUS NOMOUS MOU EIS TÊN DIANOIAN AUTÔN KAI EPI KARDIAS AUTÔN EPIGRAPSÔ AUTOUS KAI ESOMAI AUTOIS EIS THEON KAI AUTOI ESONTAI MOI EIS LAON
[8,11] KAI OU MÊ DIDAXÔSIN EKASTOS TON am=POLITÊN tk=PLÊSION AUTOU KAI EKASTOS TON ADELPHON AUTOU LEGÔN GNÔTHI TON KURION OTI PANTES EIDÊSOUSIN ME APO MIKROU b=AUTÔN EÔS MEGALOU AUTÔN
[8,12] OTI ILEÔS ESOMAI TAIS ADIKIAIS AUTÔN KAI TÔN AMARTIÔN AUTÔN b=KAI b=TÔN b=ANOMIÔN b=AUTÔN OU MÊ MNÊSTHÔ ETI
[8,13] EN TÔ LEGEIN KAINÊN PEPALAIÔKEN TÊN PRÔTÊN TO DE PALAIOUMENON KAI GÊRASKON EGGUS APHANISMOU
[9,1] a=EIKHE b=EIKHEN MEN OUN a=[KAI] b=KAI Ê PRÔTÊ t=SKÊNÊ DIKAIÔMATA LATREIAS TO TE AGION KOSMIKON
[9,2] SKÊNÊ GAR KATESKEUASTHÊ Ê PRÔTÊ EN Ê Ê TE LUKHNIA KAI Ê TRAPEZA KAI Ê PROTHESIS TÔN ARTÔN ÊTIS LEGETAI AGIA
[9,3] META DE TO DEUTERON KATAPETASMA SKÊNÊ Ê LEGOMENÊ AGIA AGIÔN
[9,4] KHRUSOUN EKHOUSA THUMIATÊRION KAI TÊN KIBÔTON TÊS DIATHÊKÊS PERIKEKALUMMENÊN PANTOTHEN KHRUSIÔ EN Ê STAMNOS KHRUSÊ EKHOUSA TO MANNA KAI Ê RABDOS AARÔN Ê BLASTÊSASA KAI AI PLAKES TÊS DIATHÊKÊS
[9,5] UPERANÔ DE AUTÊS a=KHEROUBIN b=KHEROUBIM DOXÊS KATASKIAZONTA TO ILASTÊRION PERI ÔN OUK ESTIN NUN LEGEIN KATA MEROS
[9,6] TOUTÔN DE OUTÔS KATESKEUASMENÔN EIS MEN TÊN PRÔTÊN SKÊNÊN am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS EISIASIN OI IEREIS TAS LATREIAS EPITELOUNTES
[9,7] EIS DE TÊN DEUTERAN APAX TOU ENIAUTOU MONOS O ARKHIEREUS OU KHÔRIS AIMATOS O PROSPHEREI UPER EAUTOU KAI TÔN TOU LAOU AGNOÊMATÔN
[9,8] TOUTO DÊLOUNTOS TOU PNEUMATOS TOU AGIOU MÊPÔ PEPHANERÔSTHAI TÊN TÔN AGIÔN ODON ETI TÊS PRÔTÊS SKÊNÊS EKHOUSÊS STASIN
[9,9] ÊTIS PARABOLÊ EIS TON KAIRON TON ENESTÊKOTA KATH a=ÊN b=ON DÔRA TE KAI THUSIAI PROSPHERONTAI MÊ DUNAMENAI KATA SUNEIDÊSIN TELEIÔSAI TON LATREUONTA
[9,10] MONON EPI BRÔMASIN KAI POMASIN KAI DIAPHOROIS BAPTISMOIS a=DIKAIÔMATA b=KAI b=DIKAIÔMASIN SARKOS MEKHRI KAIROU DIORTHÔSEÔS EPIKEIMENA
[9,11] KHRISTOS DE PARAGENOMENOS ARKHIEREUS TÔN a=GENOMENÔN b=MELLONTÔN AGATHÔN DIA TÊS MEIZONOS KAI TELEIOTERAS SKÊNÊS OU KHEIROPOIÊTOU am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN OU TAUTÊS TÊS KTISEÔS
[9,12] OUDE DI AIMATOS TRAGÔN KAI MOSKHÔN DIA DE TOU IDIOU AIMATOS EISÊLTHEN EPHAPAX EIS TA AGIA AIÔNIAN LUTRÔSIN EURAMENOS
[9,13] EI GAR TO AIMA b=TAURÔN b=KAI TRAGÔN a=KAI a=TAURÔN KAI SPODOS DAMALEÔS RANTIZOUSA TOUS KEKOINÔMENOUS AGIAZEI PROS TÊN TÊS SARKOS KATHAROTÊTA
[9,14] POSÔ MALLON TO AIMA TOU KHRISTOU OS DIA PNEUMATOS AIÔNIOU EAUTON PROSÊNEGKEN AMÔMON TÔ THEÔ KATHARIEI TÊN SUNEIDÊSIN a=ÊMÔN b=UMÔN APO NEKRÔN ERGÔN EIS TO LATREUEIN THEÔ ZÔNTI
[9,15] KAI DIA TOUTO DIATHÊKÊS KAINÊS MESITÊS ESTIN OPÔS THANATOU GENOMENOU EIS APOLUTRÔSIN TÔN EPI TÊ PRÔTÊ DIATHÊKÊ PARABASEÔN TÊN EPAGGELIAN LABÔSIN OI KEKLÊMENOI TÊS AIÔNIOU KLÊRONOMIAS
[9,16] OPOU GAR DIATHÊKÊ THANATON ANAGKÊ PHERESTHAI TOU DIATHEMENOU
[9,17] DIATHÊKÊ GAR EPI NEKROIS BEBAIA EPEI MÊPOTE ISKHUEI OTE ZÊ O DIATHEMENOS
[9,18] OTHEN a=OUDE b=OUD Ê PRÔTÊ KHÔRIS AIMATOS EGKEKAINISTAI
[9,19] LALÊTHEISÊS GAR PASÊS ENTOLÊS KATA a=TON NOMON UPO MÔUSEÔS PANTI TÔ LAÔ LABÔN TO AIMA TÔN MOSKHÔN a=[KAI a=TÔN a=TRAGÔN] b=KAI b=TRAGÔN META UDATOS KAI ERIOU KOKKINOU KAI USSÔPOU AUTO TE TO BIBLION KAI PANTA TON LAON a=ERANTISEN b=ERRANTISEN
[9,20] LEGÔN TOUTO TO AIMA TÊS DIATHÊKÊS ÊS ENETEILATO PROS UMAS O THEOS
[9,21] KAI TÊN SKÊNÊN DE KAI PANTA TA SKEUÊ TÊS LEITOURGIAS TÔ AIMATI OMOIÔS a=ERANTISEN b=ERRANTISEN
[9,22] KAI SKHEDON EN AIMATI PANTA KATHARIZETAI KATA TON NOMON KAI KHÔRIS AIMATEKKHUSIAS OU GINETAI APHESIS
[9,23] ANAGKÊ OUN TA MEN UPODEIGMATA TÔN EN TOIS OURANOIS TOUTOIS KATHARIZESTHAI AUTA DE TA EPOURANIA KREITTOSIN THUSIAIS PARA TAUTAS
[9,24] OU GAR EIS KHEIROPOIÊTA b=AGIA EISÊLTHEN a=AGIA b=O KHRISTOS ANTITUPA TÔN ALÊTHINÔN ALL EIS AUTON TON OURANON NUN EMPHANISTHÊNAI TÔ PROSÔPÔ TOU THEOU UPER ÊMÔN
[9,25] OUD INA POLLAKIS PROSPHERÊ EAUTON ÔSPER O ARKHIEREUS EISERKHETAI EIS TA AGIA KAT ENIAUTON EN AIMATI ALLOTRIÔ
[9,26] EPEI EDEI AUTON POLLAKIS PATHEIN APO KATABOLÊS KOSMOU a=NUNI b=NUN DE APAX EPI SUNTELEIA TÔN AIÔNÔN EIS ATHETÊSIN a=[TÊS] AMARTIAS DIA TÊS THUSIAS AUTOU PEPHANERÔTAI
[9,27] KAI KATH OSON APOKEITAI TOIS ANTHRÔPOIS APAX APOTHANEIN META DE TOUTO KRISIS
[9,28] OUTÔS am=KAI O KHRISTOS APAX PROSENEKHTHEIS EIS TO POLLÔN ANENEGKEIN AMARTIAS EK DEUTEROU KHÔRIS AMARTIAS OPHTHÊSETAI TOIS AUTON APEKDEKHOMENOIS EIS SÔTÊRIAN
[10,1] SKIAN GAR EKHÔN O NOMOS TÔN MELLONTÔN AGATHÔN OUK AUTÊN TÊN EIKONA TÔN PRAGMATÔN KAT ENIAUTON TAIS AUTAIS THUSIAIS AS PROSPHEROUSIN EIS TO DIÊNEKES OUDEPOTE m=DUNANTAI atk=DUNATAI TOUS PROSERKHOMENOUS TELEIÔSAI
[10,2] EPEI OUK AN EPAUSANTO PROSPHEROMENAI DIA TO MÊDEMIAN EKHEIN ETI SUNEIDÊSIN AMARTIÔN TOUS LATREUONTAS APAX a=KEKATHARISMENOUS b=KEKATHARMENOUS
[10,3] ALL EN AUTAIS ANAMNÊSIS AMARTIÔN KAT ENIAUTON
[10,4] ADUNATON GAR AIMA TAURÔN KAI TRAGÔN APHAIREIN AMARTIAS
[10,5] DIO EISERKHOMENOS EIS TON KOSMON LEGEI THUSIAN KAI PROSPHORAN OUK ÊTHELÊSAS SÔMA DE KATÊRTISÔ MOI
[10,6] OLOKAUTÔMATA KAI PERI AMARTIAS OUK EUDOKÊSAS
[10,7] TOTE EIPON IDOU ÊKÔ EN KEPHALIDI BIBLIOU GEGRAPTAI PERI EMOU TOU POIÊSAI O THEOS TO THELÊMA SOU
[10,8] ANÔTERON LEGÔN OTI a=THUSIAS b=THUSIAN KAI a=PROSPHORAS b=PROSPHORAN KAI OLOKAUTÔMATA KAI PERI AMARTIAS OUK ÊTHELÊSAS OUDE EUDOKÊSAS AITINES KATA b=TON NOMON PROSPHERONTAI
[10,9] TOTE EIRÊKEN IDOU ÊKÔ TOU POIÊSAI b=O b=THEOS TO THELÊMA SOU ANAIREI TO PRÔTON INA TO DEUTERON STÊSÊ
[10,10] EN Ô THELÊMATI ÊGIASMENOI ESMEN mt=OI DIA TÊS PROSPHORAS TOU SÔMATOS tk=TOU IÊSOU KHRISTOU EPHAPAX
[10,11] KAI PAS MEN IEREUS ESTÊKEN KATH ÊMERAN LEITOURGÔN KAI TAS AUTAS POLLAKIS PROSPHERÔN THUSIAS AITINES OUDEPOTE DUNANTAI PERIELEIN AMARTIAS
[10,12] a=OUTOS b=AUTOS DE MIAN UPER AMARTIÔN PROSENEGKAS THUSIAN EIS TO DIÊNEKES EKATHISEN EN DEXIA TOU THEOU
[10,13] TO LOIPON EKDEKHOMENOS EÔS TETHÔSIN OI EKHTHROI AUTOU UPOPODION TÔN PODÔN AUTOU
[10,14] MIA GAR PROSPHORA TETELEIÔKEN EIS TO DIÊNEKES TOUS AGIAZOMENOUS
[10,15] MARTUREI DE ÊMIN KAI TO PNEUMA TO AGION META GAR TO a=EIRÊKENAI b=PROEIRÊKENAI
[10,16] AUTÊ Ê DIATHÊKÊ ÊN DIATHÊSOMAI PROS AUTOUS META TAS ÊMERAS EKEINAS LEGEI KURIOS DIDOUS NOMOUS MOU EPI KARDIAS AUTÔN KAI EPI a=TÊN b=TÔN a=DIANOIAN b=DIANOIÔN AUTÔN EPIGRAPSÔ AUTOUS
[10,17] KAI TÔN AMARTIÔN AUTÔN KAI TÔN ANOMIÔN AUTÔN OU MÊ a=MNÊSTHÊSOMAI b=MNÊSTHÔ ETI
[10,18] OPOU DE APHESIS TOUTÔN OUKETI PROSPHORA PERI AMARTIAS
[10,19] EKHONTES OUN ADELPHOI PARRÊSIAN EIS TÊN EISODON TÔN AGIÔN EN TÔ AIMATI IÊSOU
[10,20] ÊN ENEKAINISEN ÊMIN ODON PROSPHATON KAI ZÔSAN DIA TOU KATAPETASMATOS am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TÊS SARKOS AUTOU
[10,21] KAI IEREA MEGAN EPI TON OIKON TOU THEOU
[10,22] PROSERKHÔMETHA META ALÊTHINÊS KARDIAS EN PLÊROPHORIA PISTEÔS a=RERANTISMENOI b=ERRANTISMENOI TAS KARDIAS APO SUNEIDÊSEÔS PONÊRAS KAI a=LELOUSMENOI b=LELOUMENOI TO SÔMA UDATI KATHARÔ
[10,23] KATEKHÔMEN TÊN OMOLOGIAN TÊS ELPIDOS AKLINÊ PISTOS GAR O EPAGGEILAMENOS
[10,24] KAI KATANOÔMEN ALLÊLOUS EIS PAROXUSMON AGAPÊS KAI KALÔN ERGÔN
[10,25] MÊ EGKATALEIPONTES TÊN EPISUNAGÔGÊN EAUTÔN KATHÔS ETHOS TISIN ALLA PARAKALOUNTES KAI TOSOUTÔ MALLON OSÔ BLEPETE EGGIZOUSAN TÊN ÊMERAN
[10,26] EKOUSIÔS GAR AMARTANONTÔN ÊMÔN META TO LABEIN TÊN EPIGNÔSIN TÊS ALÊTHEIAS OUKETI PERI AMARTIÔN APOLEIPETAI THUSIA
[10,27] PHOBERA DE TIS EKDOKHÊ KRISEÔS KAI PUROS ZÊLOS ESTHIEIN MELLONTOS TOUS UPENANTIOUS
[10,28] ATHETÊSAS TIS NOMON am=MÔUSEÔS tk=MÔSEÔS KHÔRIS OIKTIRMÔN EPI DUSIN Ê TRISIN MARTUSIN APOTHNÊSKEI
[10,29] POSÔ DOKEITE KHEIRONOS AXIÔTHÊSETAI TIMÔRIAS O TON UION TOU THEOU KATAPATÊSAS KAI TO AIMA TÊS DIATHÊKÊS KOINON ÊGÊSAMENOS EN Ô ÊGIASTHÊ KAI TO PNEUMA TÊS KHARITOS ENUBRISAS
[10,30] OIDAMEN GAR TON EIPONTA EMOI EKDIKÊSIS EGÔ ANTAPODÔSÔ b=LEGEI b=KURIOS KAI PALIN b=KURIOS KRINEI a=KURIOS TON LAON AUTOU
[10,31] PHOBERON TO EMPESEIN EIS KHEIRAS THEOU ZÔNTOS
[10,32] ANAMIMNÊSKESTHE DE TAS PROTERON ÊMERAS EN AIS PHÔTISTHENTES POLLÊN ATHLÊSIN UPEMEINATE PATHÊMATÔN
[10,33] TOUTO MEN ONEIDISMOIS TE KAI THLIPSESIN THEATRIZOMENOI TOUTO DE KOINÔNOI TÔN OUTÔS ANASTREPHOMENÔN GENÊTHENTES
[10,34] KAI GAR TOIS a=DESMIOIS b=DESMOIS b=MOU SUNEPATHÊSATE KAI TÊN ARPAGÊN TÔN UPARKHONTÔN UMÔN META KHARAS PROSEDEXASTHE GINÔSKONTES EKHEIN a=EAUTOUS tk=EN b=EAUTOIS KREITTONA UPARXIN b=EN b=OURANOIS KAI MENOUSAN
[10,35] MÊ APOBALÊTE OUN TÊN PARRÊSIAN UMÔN ÊTIS EKHEI b=MISTHAPODOSIAN MEGALÊN a=MISTHAPODOSIAN
[10,36] UPOMONÊS GAR EKHETE KHREIAN INA TO THELÊMA TOU THEOU POIÊSANTES KOMISÊSTHE TÊN EPAGGELIAN
[10,37] ETI GAR MIKRON OSON OSON O ERKHOMENOS ÊXEI KAI OU a=KHRONISEI b=KHRONIEI
[10,38] O DE DIKAIOS a=MOU EK PISTEÔS ZÊSETAI KAI EAN UPOSTEILÊTAI OUK EUDOKEI Ê PSUKHÊ MOU EN AUTÔ
[10,39] ÊMEIS DE OUK ESMEN UPOSTOLÊS EIS APÔLEIAN ALLA PISTEÔS EIS PERIPOIÊSIN PSUKHÊS
[11,1] ESTIN DE PISTIS ELPIZOMENÔN UPOSTASIS PRAGMATÔN ELEGKHOS OU BLEPOMENÔN
[11,2] EN TAUTÊ GAR EMARTURÊTHÊSAN OI PRESBUTEROI
[11,3] PISTEI NOOUMEN KATÊRTISTHAI TOUS AIÔNAS RÊMATI THEOU EIS TO MÊ EK PHAINOMENÔN a=TO b=TA a=BLEPOMENON b=BLEPOMENA GEGONENAI
[11,4] PISTEI PLEIONA THUSIAN ABEL PARA KAIN PROSÊNEGKEN TÔ THEÔ DI ÊS EMARTURÊTHÊ EINAI DIKAIOS MARTUROUNTOS EPI TOIS DÔROIS AUTOU TOU THEOU KAI DI AUTÊS APOTHANÔN ETI ak=LALEI mt=LALEITAI
[11,5] PISTEI ENÔKH METETETHÊ TOU MÊ IDEIN THANATON KAI OUKH a=ÊURISKETO b=EURISKETO DIOTI METETHÊKEN AUTON O THEOS PRO GAR TÊS METATHESEÔS b=AUTOU MEMARTURÊTAI a=EUARESTÊKENAI b=EUÊRESTÊKENAI TÔ THEÔ
[11,6] KHÔRIS DE PISTEÔS ADUNATON EUARESTÊSAI PISTEUSAI GAR DEI TON PROSERKHOMENON TÔ THEÔ OTI ESTIN KAI TOIS EKZÊTOUSIN AUTON MISTHAPODOTÊS GINETAI
[11,7] PISTEI KHRÊMATISTHEIS NÔE PERI TÔN MÊDEPÔ BLEPOMENÔN EULABÊTHEIS KATESKEUASEN KIBÔTON EIS SÔTÊRIAN TOU OIKOU AUTOU DI ÊS KATEKRINEN TON KOSMON KAI TÊS KATA PISTIN DIKAIOSUNÊS EGENETO KLÊRONOMOS
[11,8] PISTEI KALOUMENOS ABRAAM UPÊKOUSEN EXELTHEIN EIS b=TON TOPON ON ÊMELLEN LAMBANEIN EIS KLÊRONOMIAN KAI EXÊLTHEN MÊ EPISTAMENOS POU ERKHETAI
[11,9] PISTEI PARÔKÊSEN EIS m=[TÊN] tk=TÊN GÊN TÊS EPAGGELIAS ÔS ALLOTRIAN EN SKÊNAIS KATOIKÊSAS META ISAAK KAI IAKÔB TÔN SUGKLÊRONOMÔN TÊS EPAGGELIAS TÊS AUTÊS
[11,10] EXEDEKHETO GAR TÊN TOUS THEMELIOUS EKHOUSAN POLIN ÊS TEKHNITÊS KAI DÊMIOURGOS O THEOS
[11,11] PISTEI KAI AUTÊ SARRA a=STEIRA DUNAMIN EIS KATABOLÊN SPERMATOS ELABEN KAI PARA KAIRON ÊLIKIAS b=ETEKEN EPEI PISTON ÊGÊSATO TON EPAGGEILAMENON
[11,12] DIO KAI APH ENOS EGENNÊTHÊSAN KAI TAUTA NENEKRÔMENOU KATHÔS TA ASTRA TOU OURANOU TÔ PLÊTHEI KAI am=ÔS am=Ê tk=ÔSEI AMMOS Ê PARA TO KHEILOS TÊS THALASSÊS Ê ANARITHMÊTOS
[11,13] KATA PISTIN APETHANON OUTOI PANTES MÊ LABONTES TAS EPAGGELIAS ALLA PORRÔTHEN AUTAS IDONTES KAI tk=PEISTHENTES tk=KAI ASPASAMENOI KAI OMOLOGÊSANTES OTI XENOI KAI PAREPIDÊMOI EISIN EPI TÊS GÊS
[11,14] OI GAR TOIAUTA LEGONTES EMPHANIZOUSIN OTI PATRIDA EPIZÊTOUSIN
[11,15] KAI EI MEN EKEINÊS EMNÊMONEUON APH ÊS a=EXEBÊSAN b=EXÊLTHON EIKHON AN KAIRON ANAKAMPSAI
[11,16] am=NUN tk=NUNI DE KREITTONOS OREGONTAI am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EPOURANIOU DIO OUK EPAISKHUNETAI AUTOUS O THEOS THEOS EPIKALEISTHAI AUTÔN ÊTOIMASEN GAR AUTOIS POLIN
[11,17] PISTEI PROSENÊNOKHEN ABRAAM TON ISAAK PEIRAZOMENOS KAI TON MONOGENÊ PROSEPHEREN O TAS EPAGGELIAS ANADEXAMENOS
[11,18] PROS ON ELALÊTHÊ OTI EN ISAAK KLÊTHÊSETAI SOI SPERMA
[11,19] LOGISAMENOS OTI KAI EK NEKRÔN EGEIREIN DUNATOS O THEOS OTHEN AUTON KAI EN PARABOLÊ EKOMISATO
[11,20] PISTEI a=KAI PERI MELLONTÔN EULOGÊSEN ISAAK TON IAKÔB KAI TON ÊSAU
[11,21] PISTEI IAKÔB APOTHNÊSKÔN EKASTON TÔN UIÔN IÔSÊPH EULOGÊSEN KAI PROSEKUNÊSEN EPI TO AKRON TÊS RABDOU AUTOU
[11,22] PISTEI IÔSÊPH TELEUTÔN PERI TÊS EXODOU TÔN UIÔN ISRAÊL EMNÊMONEUSEN KAI PERI TÔN OSTEÔN AUTOU ENETEILATO
[11,23] PISTEI am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS GENNÊTHEIS EKRUBÊ TRIMÊNON UPO TÔN PATERÔN AUTOU DIOTI EIDON ASTEION TO PAIDION KAI OUK EPHOBÊTHÊSAN TO DIATAGMA TOU BASILEÔS
[11,24] PISTEI am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS MEGAS GENOMENOS ÊRNÊSATO LEGESTHAI UIOS THUGATROS PHARAÔ
[11,25] MALLON ELOMENOS SUGKAKOUKHEISTHAI TÔ LAÔ TOU THEOU Ê PROSKAIRON EKHEIN AMARTIAS APOLAUSIN
[11,26] MEIZONA PLOUTON ÊGÊSAMENOS TÔN am=AIGUPTOU tk=EN tk=AIGUPTÔ THÊSAURÔN TON ONEIDISMON TOU KHRISTOU APEBLEPEN GAR EIS TÊN MISTHAPODOSIAN
[11,27] PISTEI KATELIPEN AIGUPTON MÊ PHOBÊTHEIS TON THUMON TOU BASILEÔS TON GAR AORATON ÔS ORÔN EKARTERÊSEN
[11,28] PISTEI PEPOIÊKEN TO PASKHA KAI TÊN PROSKHUSIN TOU AIMATOS INA MÊ O OLOTHREUÔN TA PRÔTOTOKA THIGÊ AUTÔN
[11,29] PISTEI DIEBÊSAN TÊN ERUTHRAN THALASSAN ÔS DIA XÊRAS a=GÊS ÊS PEIRAN LABONTES OI AIGUPTIOI KATEPOTHÊSAN
[11,30] PISTEI TA TEIKHÊ IERIKHÔ a=EPESAN b=EPESEN KUKLÔTHENTA EPI EPTA ÊMERAS
[11,31] PISTEI RAAB Ê PORNÊ OU SUNAPÔLETO TOIS APEITHÊSASIN DEXAMENÊ TOUS KATASKOPOUS MET EIRÊNÊS
[11,32] KAI TI ETI LEGÔ EPILEIPSEI b=GAR ME a=GAR DIÊGOUMENON O KHRONOS PERI GEDEÔN BARAK b=TE b=KAI SAMPSÔN b=KAI IEPHTHAE am=DAUID tk=DABID TE KAI SAMOUÊL KAI TÔN PROPHÊTÔN
[11,33] OI DIA PISTEÔS KATÊGÔNISANTO BASILEIAS EIRGASANTO DIKAIOSUNÊN EPETUKHON EPAGGELIÔN EPHRAXAN STOMATA LEONTÔN
[11,34] ESBESAN DUNAMIN PUROS EPHUGON STOMATA a=MAKHAIRÊS b=MAKHAIRAS a=EDUNAMÔTHÊSAN b=ENEDUNAMÔTHÊSAN APO ASTHENEIAS EGENÊTHÊSAN ISKHUROI EN POLEMÔ PAREMBOLAS EKLINAN ALLOTRIÔN
[11,35] ELABON GUNAIKES EX ANASTASEÔS TOUS NEKROUS AUTÔN ALLOI DE ETUMPANISTHÊSAN OU PROSDEXAMENOI TÊN APOLUTRÔSIN INA KREITTONOS ANASTASEÔS TUKHÔSIN
[11,36] ETEROI DE EMPAIGMÔN KAI MASTIGÔN PEIRAN ELABON ETI DE DESMÔN KAI PHULAKÊS
[11,37] ELITHASTHÊSAN EPRISTHÊSAN b=EPEIRASTHÊSAN EN PHONÔ a=MAKHAIRÊS b=MAKHAIRAS APETHANON PERIÊLTHON EN MÊLÔTAIS EN AIGEIOIS DERMASIN USTEROUMENOI THLIBOMENOI KAKOUKHOUMENOI
[11,38] ÔN OUK ÊN AXIOS O KOSMOS a=EPI b=EN ERÊMIAIS PLANÔMENOI KAI ORESIN KAI SPÊLAIOIS KAI TAIS OPAIS TÊS GÊS
[11,39] KAI OUTOI PANTES MARTURÊTHENTES DIA TÊS PISTEÔS OUK EKOMISANTO TÊN EPAGGELIAN
[11,40] TOU THEOU PERI ÊMÔN KREITTON TI PROBLEPSAMENOU INA MÊ KHÔRIS ÊMÔN TELEIÔTHÔSIN
[12,1] TOIGAROUN KAI ÊMEIS TOSOUTON EKHONTES PERIKEIMENON ÊMIN NEPHOS MARTURÔN OGKON APOTHEMENOI PANTA KAI TÊN EUPERISTATON AMARTIAN DI UPOMONÊS TREKHÔMEN TON PROKEIMENON ÊMIN AGÔNA
[12,2] APHORÔNTES EIS TON TÊS PISTEÔS ARKHÊGON KAI TELEIÔTÊN IÊSOUN OS ANTI TÊS PROKEIMENÊS AUTÔ KHARAS UPEMEINEN STAURON AISKHUNÊS KATAPHRONÊSAS EN DEXIA TE TOU THRONOU TOU THEOU am=KEKATHIKEN tk=EKATHISEN
[12,3] ANALOGISASTHE GAR TON TOIAUTÊN UPOMEMENÊKOTA UPO TÔN AMARTÔLÔN EIS a=EAUTON b=AUTON ANTILOGIAN INA MÊ KAMÊTE TAIS PSUKHAIS UMÔN EKLUOMENOI
[12,4] OUPÔ MEKHRIS AIMATOS ANTIKATESTÊTE PROS TÊN AMARTIAN ANTAGÔNIZOMENOI
[12,5] KAI EKLELÊSTHE TÊS PARAKLÊSEÔS ÊTIS UMIN ÔS UIOIS DIALEGETAI UIE MOU MÊ OLIGÔREI PAIDEIAS KURIOU MÊDE EKLUOU UP AUTOU ELEGKHOMENOS
[12,6] ON GAR AGAPA KURIOS PAIDEUEI MASTIGOI DE PANTA UION ON PARADEKHETAI
[12,7] am=EIS tk=EI PAIDEIAN UPOMENETE ÔS UIOIS UMIN PROSPHERETAI O THEOS TIS GAR tk=ESTIN UIOS m=ESTIN ON OU PAIDEUEI PATÊR
[12,8] EI DE KHÔRIS ESTE PAIDEIAS ÊS METOKHOI GEGONASIN PANTES ARA NOTHOI b=ESTE KAI OUKH UIOI a=ESTE
[12,9] EITA TOUS MEN TÊS SARKOS ÊMÔN PATERAS EIKHOMEN PAIDEUTAS KAI ENETREPOMETHA OU a=POLU a=[DE] b=POLLÔ MALLON UPOTAGÊSOMETHA TÔ PATRI TÔN PNEUMATÔN KAI ZÊSOMEN
[12,10] OI MEN GAR PROS OLIGAS ÊMERAS KATA TO DOKOUN AUTOIS EPAIDEUON O DE EPI TO SUMPHERON EIS TO METALABEIN TÊS AGIOTÊTOS AUTOU
[12,11] PASA DE PAIDEIA PROS MEN TO PARON OU DOKEI KHARAS EINAI ALLA LUPÊS USTERON DE KARPON EIRÊNIKON TOIS DI AUTÊS GEGUMNASMENOIS APODIDÔSIN DIKAIOSUNÊS
[12,12] DIO TAS PAREIMENAS KHEIRAS KAI TA PARALELUMENA GONATA ANORTHÔSATE
[12,13] KAI TROKHIAS ORTHAS a=POIEITE b=POIÊSATE TOIS POSIN UMÔN INA MÊ TO KHÔLON EKTRAPÊ IATHÊ DE MALLON
[12,14] EIRÊNÊN DIÔKETE META PANTÔN KAI TON AGIASMON OU KHÔRIS OUDEIS OPSETAI TON KURION
[12,15] EPISKOPOUNTES MÊ TIS USTERÔN APO TÊS KHARITOS TOU THEOU MÊ TIS RIZA PIKRIAS ANÔ PHUOUSA ENOKHLÊ KAI a=DI b=DIA a=AUTÊS b=TAUTÊS MIANTHÔSIN POLLOI
[12,16] MÊ TIS PORNOS Ê BEBÊLOS ÔS ÊSAU OS ANTI BRÔSEÔS MIAS a=APEDETO b=APEDOTO TA PRÔTOTOKIA a=EAUTOU b=AUTOU
[12,17] ISTE GAR OTI KAI METEPEITA THELÔN KLÊRONOMÊSAI TÊN EULOGIAN APEDOKIMASTHÊ METANOIAS GAR TOPON OUKH EUREN KAIPER META DAKRUÔN EKZÊTÊSAS AUTÊN
[12,18] OU GAR PROSELÊLUTHATE PSÊLAPHÔMENÔ b=OREI KAI KEKAUMENÔ PURI KAI GNOPHÔ KAI a=ZOPHÔ b=SKOTÔ KAI THUELLÊ
[12,19] KAI SALPIGGOS ÊKHÔ KAI PHÔNÊ RÊMATÔN ÊS OI AKOUSANTES PARÊTÊSANTO MÊ PROSTETHÊNAI AUTOIS LOGON
[12,20] OUK EPHERON GAR TO DIASTELLOMENON KAN THÊRION THIGÊ TOU OROUS LITHOBOLÊTHÊSETAI tk=Ê tk=BOLIDI tk=KATATOXEUTHÊSETAI
[12,21] KAI a=OUTÔ b=OUTÔS PHOBERON ÊN TO PHANTAZOMENON am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS EIPEN EKPHOBOS EIMI KAI ENTROMOS
[12,22] ALLA PROSELÊLUTHATE SIÔN OREI KAI POLEI THEOU ZÔNTOS IEROUSALÊM EPOURANIÔ KAI MURIASIN AGGELÔN
[12,23] PANÊGUREI KAI EKKLÊSIA PRÔTOTOKÔN b=EN b=OURANOIS APOGEGRAMMENÔN a=EN a=OURANOIS KAI KRITÊ THEÔ PANTÔN KAI a=PNEUMASI b=PNEUMASIN DIKAIÔN TETELEIÔMENÔN
[12,24] KAI DIATHÊKÊS NEAS MESITÊ IÊSOU KAI AIMATI RANTISMOU am=KREITTON tk=KREITTONA LALOUNTI PARA k=TO amt=TON ABEL
[12,25] BLEPETE MÊ PARAITÊSÊSTHE TON LALOUNTA EI GAR EKEINOI OUK a=EXEPHUGON b=EPHUGON b=TON EPI tk=TÊS GÊS PARAITÊSAMENOI a=TON KHRÊMATIZONTA a=POLU b=POLLÔ MALLON ÊMEIS OI TON AP OURANÔN APOSTREPHOMENOI
[12,26] OU Ê PHÔNÊ TÊN GÊN ESALEUSEN TOTE NUN DE EPÊGGELTAI LEGÔN ETI APAX EGÔ a=SEISÔ b=SEIÔ OU MONON TÊN GÊN ALLA KAI TON OURANON
[12,27] TO DE ETI APAX DÊLOI a=[TÊN] TÔN SALEUOMENÔN b=TÊN METATHESIN ÔS PEPOIÊMENÔN INA MEINÊ TA MÊ SALEUOMENA
[12,28] DIO BASILEIAN ASALEUTON PARALAMBANONTES EKHÔMEN KHARIN DI ÊS m=LATREUOMEN atk=LATREUÔMEN EUARESTÔS TÔ THEÔ META b=AIDOUS b=KAI EULABEIAS a=KAI a=DEOUS
[12,29] KAI GAR O THEOS ÊMÔN PUR KATANALISKON
[13,1] Ê PHILADELPHIA MENETÔ
[13,2] TÊS PHILOXENIAS MÊ EPILANTHANESTHE DIA TAUTÊS GAR ELATHON TINES XENISANTES AGGELOUS
[13,3] MIMNÊSKESTHE TÔN DESMIÔN ÔS SUNDEDEMENOI TÔN KAKOUKHOUMENÔN ÔS KAI AUTOI ONTES EN SÔMATI
[13,4] TIMIOS O GAMOS EN PASIN KAI Ê KOITÊ AMIANTOS PORNOUS a=GAR b=DE KAI MOIKHOUS KRINEI O THEOS
[13,5] APHILARGUROS O TROPOS ARKOUMENOI TOIS PAROUSIN AUTOS GAR EIRÊKEN OU MÊ SE ANÔ OUD OU MÊ SE m=EGKATALEIPÔ atk=EGKATALIPÔ
[13,6] ÔSTE THARROUNTAS ÊMAS LEGEIN KURIOS EMOI BOÊTHOS a=[KAI] b=KAI OU PHOBÊTHÊSOMAI TI POIÊSEI MOI ANTHRÔPOS
[13,7] MNÊMONEUETE TÔN ÊGOUMENÔN UMÔN OITINES ELALÊSAN UMIN TON LOGON TOU THEOU ÔN ANATHEÔROUNTES TÊN EKBASIN TÊS ANASTROPHÊS MIMEISTHE TÊN PISTIN
[13,8] IÊSOUS KHRISTOS a=EKHTHES b=KHTHES KAI SÊMERON O AUTOS KAI EIS TOUS AIÔNAS
[13,9] DIDAKHAIS POIKILAIS KAI XENAIS MÊ am=PARAPHERESTHE tk=PERIPHERESTHE KALON GAR KHARITI BEBAIOUSTHAI TÊN KARDIAN OU BRÔMASIN EN OIS OUK ÔPHELÊTHÊSAN OI a=PERIPATOUNTES b=PERIPATÊSANTES
[13,10] EKHOMEN THUSIASTÊRION EX OU PHAGEIN OUK EKHOUSIN EXOUSIAN OI TÊ SKÊNÊ LATREUONTES
[13,11] ÔN GAR EISPHERETAI ZÔÔN TO AIMA PERI AMARTIAS EIS TA AGIA DIA TOU ARKHIEREÔS TOUTÔN TA SÔMATA KATAKAIETAI EXÔ TÊS PAREMBOLÊS
[13,12] DIO KAI IÊSOUS INA AGIASÊ DIA TOU IDIOU AIMATOS TON LAON EXÔ TÊS PULÊS EPATHEN
[13,13] TOINUN EXERKHÔMETHA PROS AUTON EXÔ TÊS PAREMBOLÊS TON ONEIDISMON AUTOU PHERONTES
[13,14] OU GAR EKHOMEN ÔDE MENOUSAN POLIN ALLA TÊN MELLOUSAN EPIZÊTOUMEN
[13,15] DI AUTOU a=[OUN] b=OUN ANAPHERÔMEN THUSIAN AINESEÔS am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS TÔ THEÔ am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN KARPON KHEILEÔN OMOLOGOUNTÔN TÔ ONOMATI AUTOU
[13,16] TÊS DE EUPOIIAS KAI KOINÔNIAS MÊ EPILANTHANESTHE TOIAUTAIS GAR THUSIAIS EUARESTEITAI O THEOS
[13,17] PEITHESTHE TOIS ÊGOUMENOIS UMÔN KAI UPEIKETE AUTOI GAR AGRUPNOUSIN UPER TÔN PSUKHÔN UMÔN ÔS LOGON APODÔSONTES INA META KHARAS TOUTO POIÔSIN KAI MÊ STENAZONTES ALUSITELES GAR UMIN TOUTO
[13,18] PROSEUKHESTHE PERI ÊMÔN a=PEITHOMETHA b=PEPOITHAMEN GAR OTI KALÊN SUNEIDÊSIN EKHOMEN EN PASIN KALÔS THELONTES ANASTREPHESTHAI
[13,19] PERISSOTERÔS DE PARAKALÔ TOUTO POIÊSAI INA TAKHION APOKATASTATHÔ UMIN
[13,20] O DE THEOS TÊS EIRÊNÊS O ANAGAGÔN EK NEKRÔN TON POIMENA TÔN PROBATÔN TON MEGAN EN AIMATI DIATHÊKÊS AIÔNIOU TON KURION ÊMÔN IÊSOUN
[13,21] KATARTISAI UMAS EN PANTI b=ERGÔ AGATHÔ EIS TO POIÊSAI TO THELÊMA AUTOU POIÔN EN a=ÊMIN b=UMIN TO EUARESTON ENÔPION AUTOU DIA IÊSOU KHRISTOU Ô Ê DOXA EIS TOUS AIÔNAS a=[TÔN b=TÔN a=AIÔNÔN] b=AIÔNÔN AMÊN
[13,22] PARAKALÔ DE UMAS ADELPHOI ANEKHESTHE TOU LOGOU TÊS PARAKLÊSEÔS KAI GAR DIA BRAKHEÔN EPESTEILA UMIN
[13,23] GINÔSKETE TON ADELPHON a=ÊMÔN TIMOTHEON APOLELUMENON METH OU EAN TAKHION ERKHÊTAI OPSOMAI UMAS
[13,24] ASPASASTHE PANTAS TOUS ÊGOUMENOUS UMÔN KAI PANTAS TOUS AGIOUS ASPAZONTAI UMAS OI APO TÊS ITALIAS
[13,25] Ê KHARIS META PANTÔN UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=EBRAIOUS t=EGRAPHÊ t=APO t=TÊS t=ITALIAS t=DIA t=TIMOTHEOU] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário