terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado joão*k=EUAGGELION tk=TO KATA IÔANNÊN t=AGION t=EUAGGELION
[1,1] EN ARKHÊ ÊN O LOGOS KAI O LOGOS ÊN PROS TON THEON KAI THEOS ÊN O LOGOS
[1,2] OUTOS ÊN EN ARKHÊ PROS TON THEON
[1,3] PANTA DI AUTOU EGENETO KAI KHÔRIS AUTOU EGENETO OUDE EN O GEGONEN
[1,4] EN AUTÔ ZÔÊ ÊN KAI Ê ZÔÊ ÊN TO PHÔS TÔN ANTHRÔPÔN
[1,5] KAI TO PHÔS EN TÊ SKOTIA PHAINEI KAI Ê SKOTIA AUTO OU KATELABEN
[1,6] EGENETO ANTHRÔPOS APESTALMENOS PARA THEOU ONOMA AUTÔ IÔANNÊS
[1,7] OUTOS ÊLTHEN EIS MARTURIAN INA MARTURÊSÊ PERI TOU PHÔTOS INA PANTES PISTEUSÔSIN DI AUTOU
[1,8] OUK ÊN EKEINOS TO PHÔS ALL INA MARTURÊSÊ PERI TOU PHÔTOS
[1,9] ÊN TO PHÔS TO ALÊTHINON O PHÔTIZEI PANTA ANTHRÔPON ERKHOMENON EIS TON KOSMON
[1,10] EN TÔ KOSMÔ ÊN KAI O KOSMOS DI AUTOU EGENETO KAI O KOSMOS AUTON OUK EGNÔ
[1,11] EIS TA IDIA ÊLTHEN KAI OI IDIOI AUTON OU PARELABON
[1,12] OSOI DE ELABON AUTON EDÔKEN AUTOIS EXOUSIAN TEKNA THEOU GENESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA AUTOU
[1,13] OI OUK EX AIMATÔN OUDE EK THELÊMATOS SARKOS OUDE EK THELÊMATOS ANDROS ALL EK THEOU EGENNÊTHÊSAN
[1,14] KAI O LOGOS SARX EGENETO KAI ESKÊNÔSEN EN ÊMIN KAI ETHEASAMETHA TÊN DOXAN AUTOU DOXAN ÔS MONOGENOUS PARA PATROS PLÊRÊS KHARITOS KAI ALÊTHEIAS
[1,15] IÔANNÊS MARTUREI PERI AUTOU KAI KEKRAGEN LEGÔN OUTOS ÊN ON EIPON O OPISÔ MOU ERKHOMENOS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PRÔTOS MOU ÊN
[1,16] a=OTI b=KAI EK TOU PLÊRÔMATOS AUTOU ÊMEIS PANTES ELABOMEN KAI KHARIN ANTI KHARITOS
[1,17] OTI O NOMOS DIA a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS EDOTHÊ Ê KHARIS KAI Ê ALÊTHEIA DIA IÊSOU KHRISTOU EGENETO
[1,18] THEON OUDEIS EÔRAKEN PÔPOTE b=O MONOGENÊS a=THEOS b=UIOS O ÔN EIS TON KOLPON TOU PATROS EKEINOS EXÊGÊSATO
[1,19] KAI AUTÊ ESTIN Ê MARTURIA TOU IÔANNOU OTE APESTEILAN a=[PROS a=AUTON] OI IOUDAIOI EX IEROSOLUMÔN IEREIS KAI LEUITAS INA ERÔTÊSÔSIN AUTON SU TIS EI
[1,20] KAI ÔMOLOGÊSEN KAI OUK ÊRNÊSATO KAI ÔMOLOGÊSEN OTI a=EGÔ OUK EIMI b=EGÔ O KHRISTOS
[1,21] KAI ÊRÔTÊSAN AUTON TI OUN a=SU ÊLIAS EI b=SU KAI LEGEI OUK EIMI O PROPHÊTÊS EI SU KAI APEKRITHÊ OU
[1,22] a=EIPAN b=EIPON OUN AUTÔ TIS EI INA APOKRISIN DÔMEN TOIS PEMPSASIN ÊMAS TI LEGEIS PERI SEAUTOU
[1,23] EPHÊ EGÔ PHÔNÊ BOÔNTOS EN TÊ ERÊMÔ EUTHUNATE TÊN ODON KURIOU KATHÔS EIPEN ÊSAIAS O PROPHÊTÊS
[1,24] KAI b=OI APESTALMENOI ÊSAN EK TÔN PHARISAIÔN
[1,25] KAI ÊRÔTÊSAN AUTON KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ TI OUN BAPTIZEIS EI SU OUK EI O KHRISTOS a=OUDE b=OUTE ÊLIAS a=OUDE b=OUTE O PROPHÊTÊS
[1,26] APEKRITHÊ AUTOIS O IÔANNÊS LEGÔN EGÔ BAPTIZÔ EN UDATI MESOS b=DE UMÔN ESTÊKEN ON UMEIS OUK OIDATE
[1,27] b=AUTOS b=ESTIN O OPISÔ MOU ERKHOMENOS b=OS b=EMPROSTHEN b=MOU b=GEGONEN OU b=EGÔ OUK EIMI a=[EGÔ] AXIOS INA LUSÔ AUTOU TON IMANTA TOU UPODÊMATOS
[1,28] TAUTA EN am=BÊTHANIA tk=BÊTHABARA EGENETO PERAN TOU IORDANOU OPOU ÊN a=O IÔANNÊS BAPTIZÔN
[1,29] TÊ EPAURION BLEPEI m=[O tk=O m=IÔANNÊS] tk=IÔANNÊS TON IÊSOUN ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU O AIRÔN TÊN AMARTIAN TOU KOSMOU
[1,30] OUTOS ESTIN a=UPER b=PERI OU EGÔ EIPON OPISÔ MOU ERKHETAI ANÊR OS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PRÔTOS MOU ÊN
[1,31] KAGÔ OUK ÊDEIN AUTON ALL INA PHANERÔTHÊ TÔ ISRAÊL DIA TOUTO ÊLTHON EGÔ EN b=TÔ UDATI BAPTIZÔN
[1,32] KAI EMARTURÊSEN IÔANNÊS LEGÔN OTI TETHEAMAI TO PNEUMA KATABAINON a=ÔS b=ÔSEI PERISTERAN EX OURANOU KAI EMEINEN EP AUTON
[1,33] KAGÔ OUK ÊDEIN AUTON ALL O PEMPSAS ME BAPTIZEIN EN UDATI EKEINOS MOI EIPEN EPH ON AN IDÊS TO PNEUMA KATABAINON KAI MENON EP AUTON OUTOS ESTIN O BAPTIZÔN EN PNEUMATI AGIÔ
[1,34] KAGÔ EÔRAKA KAI MEMARTURÊKA OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU
[1,35] TÊ EPAURION PALIN EISTÊKEI O IÔANNÊS KAI EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU DUO
[1,36] KAI EMBLEPSAS TÔ IÊSOU PERIPATOUNTI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU
[1,37] KAI ÊKOUSAN b=AUTOU OI DUO MATHÊTAI a=AUTOU LALOUNTOS KAI ÊKOLOUTHÊSAN TÔ IÊSOU
[1,38] STRAPHEIS DE O IÊSOUS KAI THEASAMENOS AUTOUS AKOLOUTHOUNTAS LEGEI AUTOIS TI ZÊTEITE OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTÔ RABBI O LEGETAI a=METHERMÊNEUOMENON b=ERMÊNEUOMENON DIDASKALE POU MENEIS
[1,39] LEGEI AUTOIS ERKHESTHE KAI a=OPSESTHE a=ÊLTHAN a=OUN b=IDETE b=ÊLTHON KAI a=EIDAN b=EIDON POU MENEI KAI PAR AUTÔ EMEINAN TÊN ÊMERAN EKEINÊN ÔRA tk=DE ÊN ÔS DEKATÊ
[1,40] ÊN ANDREAS O ADELPHOS SIMÔNOS PETROU EIS EK TÔN DUO TÔN AKOUSANTÔN PARA IÔANNOU KAI AKOLOUTHÊSANTÔN AUTÔ
[1,41] EURISKEI OUTOS a=PRÔTON b=PRÔTOS TON ADELPHON TON IDION SIMÔNA KAI LEGEI AUTÔ EURÊKAMEN TON m=MESIAN atk=MESSIAN O ESTIN METHERMÊNEUOMENON tk=O KHRISTOS
[1,42] b=KAI ÊGAGEN AUTON PROS TON IÊSOUN EMBLEPSAS m=[DE] tk=DE AUTÔ O IÊSOUS EIPEN SU EI SIMÔN O UIOS a=IÔANNOU b=IÔNA SU KLÊTHÊSÊ KÊPHAS O ERMÊNEUETAI PETROS
[1,43] TÊ EPAURION ÊTHELÊSEN tk=O tk=IÊSOUS EXELTHEIN EIS TÊN GALILAIAN KAI EURISKEI PHILIPPON KAI LEGEI AUTÔ a=O m=[O a=IÊSOUS m=IÊSOUS] AKOLOUTHEI MOI
[1,44] ÊN DE O PHILIPPOS APO BÊTHSAIDA EK TÊS POLEÔS ANDREOU KAI PETROU
[1,45] EURISKEI PHILIPPOS TON NATHANAÊL KAI LEGEI AUTÔ ON EGRAPSEN a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EN TÔ NOMÔ KAI OI PROPHÊTAI EURÊKAMEN IÊSOUN b=TON UION TOU IÔSÊPH TON APO k=NAZARETH amt=NAZARET
[1,46] KAI EIPEN AUTÔ NATHANAÊL EK k=NAZARETH amt=NAZARET DUNATAI TI AGATHON EINAI LEGEI AUTÔ a=[O] PHILIPPOS ERKHOU KAI IDE
[1,47] EIDEN O IÊSOUS TON NATHANAÊL ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI PERI AUTOU IDE ALÊTHÔS ISRAÊLITÊS EN Ô DOLOS OUK ESTIN
[1,48] LEGEI AUTÔ NATHANAÊL POTHEN ME GINÔSKEIS APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTÔ PRO TOU SE PHILIPPON PHÔNÊSAI ONTA UPO TÊN SUKÊN EIDON SE
[1,49] APEKRITHÊ b=NATHANAÊL b=KAI b=LEGEI AUTÔ a=NATHANAÊL RABBI SU EI O UIOS TOU THEOU SU b=EI b=O BASILEUS a=EI TOU ISRAÊL
[1,50] APEKRITHÊ IÊSOUS KAI EIPEN AUTÔ OTI EIPON SOI a=OTI EIDON SE UPOKATÔ TÊS SUKÊS PISTEUEIS MEIZÔ TOUTÔN a=OPSÊ b=OPSEI
[1,51] KAI LEGEI AUTÔ AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN b=AP b=ARTI OPSESTHE TON OURANON ANEÔGOTA KAI TOUS AGGELOUS TOU THEOU ANABAINONTAS KAI KATABAINONTAS EPI TON UION TOU ANTHRÔPOU
[2,1] KAI TÊ ÊMERA TÊ TRITÊ GAMOS EGENETO EN KANA TÊS GALILAIAS KAI ÊN Ê MÊTÊR TOU IÊSOU EKEI
[2,2] EKLÊTHÊ DE KAI O IÊSOUS KAI OI MATHÊTAI AUTOU EIS TON GAMON
[2,3] KAI USTERÊSANTOS OINOU LEGEI Ê MÊTÊR TOU IÊSOU PROS AUTON OINON OUK EKHOUSIN
[2,4] a=[KAI] LEGEI AUTÊ O IÊSOUS TI EMOI KAI SOI GUNAI OUPÔ ÊKEI Ê ÔRA MOU
[2,5] LEGEI Ê MÊTÊR AUTOU TOIS DIAKONOIS O TI AN LEGÊ UMIN POIÊSATE
[2,6] ÊSAN DE EKEI b=UDRIAI LITHINAI a=UDRIAI EX b=KEIMENAI KATA TON KATHARISMON TÔN IOUDAIÔN a=KEIMENAI KHÔROUSAI ANA METRÊTAS DUO Ê TREIS
[2,7] LEGEI AUTOIS O IÊSOUS GEMISATE TAS UDRIAS UDATOS KAI EGEMISAN AUTAS EÔS ANÔ
[2,8] KAI LEGEI AUTOIS ANTLÊSATE NUN KAI PHERETE TÔ ARKHITRIKLINÔ a=OI a=DE b=KAI ÊNEGKAN
[2,9] ÔS DE EGEUSATO O ARKHITRIKLINOS TO UDÔR OINON GEGENÊMENON KAI OUK ÊDEI POTHEN ESTIN OI DE DIAKONOI ÊDEISAN OI ÊNTLÊKOTES TO UDÔR PHÔNEI TON NUMPHION O ARKHITRIKLINOS
[2,10] KAI LEGEI AUTÔ PAS ANTHRÔPOS PRÔTON TON KALON OINON TITHÊSIN KAI OTAN METHUSTHÔSIN b=TOTE TON ELASSÔ SU TETÊRÊKAS TON KALON OINON EÔS ARTI
[2,11] TAUTÊN EPOIÊSEN b=TÊN ARKHÊN TÔN SÊMEIÔN O IÊSOUS EN KANA TÊS GALILAIAS KAI EPHANERÔSEN TÊN DOXAN AUTOU KAI EPISTEUSAN EIS AUTON OI MATHÊTAI AUTOU
[2,12] META TOUTO KATEBÊ EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM AUTOS KAI Ê MÊTÊR AUTOU KAI OI ADELPHOI a=[AUTOU] b=AUTOU KAI OI MATHÊTAI AUTOU KAI EKEI EMEINAN OU POLLAS ÊMERAS
[2,13] KAI EGGUS ÊN TO PASKHA TÔN IOUDAIÔN KAI ANEBÊ EIS IEROSOLUMA O IÊSOUS
[2,14] KAI EUREN EN TÔ IERÔ TOUS PÔLOUNTAS BOAS KAI PROBATA KAI PERISTERAS KAI TOUS KERMATISTAS KATHÊMENOUS
[2,15] KAI POIÊSAS PHRAGELLION EK SKHOINIÔN PANTAS EXEBALEN EK TOU IEROU TA TE PROBATA KAI TOUS BOAS KAI TÔN KOLLUBISTÔN EXEKHEEN TO KERMA KAI TAS TRAPEZAS a=ANETREPSEN b=ANESTREPSEN
[2,16] KAI TOIS TAS PERISTERAS PÔLOUSIN EIPEN ARATE TAUTA ENTEUTHEN MÊ POIEITE TON OIKON TOU PATROS MOU OIKON EMPORIOU
[2,17] EMNÊSTHÊSAN b=DE OI MATHÊTAI AUTOU OTI GEGRAMMENON ESTIN O ZÊLOS TOU OIKOU SOU am=KATAPHAGETAI tk=KATEPHAGEN ME
[2,18] APEKRITHÊSAN OUN OI IOUDAIOI KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ TI SÊMEION DEIKNUEIS ÊMIN OTI TAUTA POIEIS
[2,19] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTOIS LUSATE TON NAON TOUTON KAI EN TRISIN ÊMERAIS EGERÔ AUTON
[2,20] a=EIPAN b=EIPON OUN OI IOUDAIOI a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA KAI EX ETESIN a=OIKODOMÊTHÊ b=ÔKODOMÊTHÊ O NAOS OUTOS KAI SU EN TRISIN ÊMERAIS EGEREIS AUTON
[2,21] EKEINOS DE ELEGEN PERI TOU NAOU TOU SÔMATOS AUTOU
[2,22] OTE OUN ÊGERTHÊ EK NEKRÔN EMNÊSTHÊSAN OI MATHÊTAI AUTOU OTI TOUTO ELEGEN tk=AUTOIS KAI EPISTEUSAN TÊ GRAPHÊ KAI TÔ LOGÔ a=ON b=Ô EIPEN O IÊSOUS
[2,23] ÔS DE ÊN EN am=TOIS IEROSOLUMOIS EN TÔ PASKHA EN TÊ EORTÊ POLLOI EPISTEUSAN EIS TO ONOMA AUTOU THEÔROUNTES AUTOU TA SÊMEIA A EPOIEI
[2,24] AUTOS DE b=O IÊSOUS OUK EPISTEUEN a=AUTON b=EAUTON AUTOIS DIA TO AUTON GINÔSKEIN PANTAS
[2,25] KAI OTI OU KHREIAN EIKHEN INA TIS MARTURÊSÊ PERI TOU ANTHRÔPOU AUTOS GAR EGINÔSKEN TI ÊN EN TÔ ANTHRÔPÔ
[3,1] ÊN DE ANTHRÔPOS EK TÔN PHARISAIÔN NIKODÊMOS ONOMA AUTÔ ARKHÔN TÔN IOUDAIÔN
[3,2] OUTOS ÊLTHEN PROS am=AUTON tk=TON tk=IÊSOUN NUKTOS KAI EIPEN AUTÔ RABBI OIDAMEN OTI APO THEOU ELÊLUTHAS DIDASKALOS OUDEIS GAR a=DUNATAI TAUTA TA SÊMEIA b=DUNATAI POIEIN A SU POIEIS EAN MÊ Ê O THEOS MET AUTOU
[3,3] APEKRITHÊ b=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTÔ AMÊN AMÊN LEGÔ SOI EAN MÊ TIS GENNÊTHÊ ANÔTHEN OU DUNATAI IDEIN TÊN BASILEIAN TOU THEOU
[3,4] LEGEI PROS AUTON a=[O] b=O NIKODÊMOS PÔS DUNATAI ANTHRÔPOS GENNÊTHÊNAI GERÔN ÔN MÊ DUNATAI EIS TÊN KOILIAN TÊS MÊTROS AUTOU DEUTERON EISELTHEIN KAI GENNÊTHÊNAI
[3,5] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS AMÊN AMÊN LEGÔ SOI EAN MÊ TIS GENNÊTHÊ EX UDATOS KAI PNEUMATOS OU DUNATAI EISELTHEIN EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU
[3,6] TO GEGENNÊMENON EK TÊS SARKOS SARX ESTIN KAI TO GEGENNÊMENON EK TOU PNEUMATOS PNEUMA ESTIN
[3,7] MÊ THAUMASÊS OTI EIPON SOI DEI UMAS GENNÊTHÊNAI ANÔTHEN
[3,8] TO PNEUMA OPOU THELEI PNEI KAI TÊN PHÔNÊN AUTOU AKOUEIS ALL OUK OIDAS POTHEN ERKHETAI KAI POU UPAGEI OUTÔS ESTIN PAS O GEGENNÊMENOS EK TOU PNEUMATOS
[3,9] APEKRITHÊ NIKODÊMOS KAI EIPEN AUTÔ PÔS DUNATAI TAUTA GENESTHAI
[3,10] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTÔ SU EI O DIDASKALOS TOU ISRAÊL KAI TAUTA OU GINÔSKEIS
[3,11] AMÊN AMÊN LEGÔ SOI OTI O OIDAMEN LALOUMEN KAI O EÔRAKAMEN MARTUROUMEN KAI TÊN MARTURIAN ÊMÔN OU LAMBANETE
[3,12] EI TA EPIGEIA EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE PÔS EAN EIPÔ UMIN TA EPOURANIA PISTEUSETE
[3,13] KAI OUDEIS ANABEBÊKEN EIS TON OURANON EI MÊ O EK TOU OURANOU KATABAS O UIOS TOU ANTHRÔPOU b=O b=ÔN b=EN b=TÔ b=OURANÔ
[3,14] KAI KATHÔS a=MÔUSÊS b=MÔSÊS UPSÔSEN TON OPHIN EN TÊ ERÊMÔ OUTÔS UPSÔTHÊNAI DEI TON UION TOU ANTHRÔPOU
[3,15] INA PAS O PISTEUÔN a=EN a=AUTÔ b=EIS b=AUTON b=MÊ b=APOLÊTAI b=ALL EKHÊ ZÔÊN AIÔNION
[3,16] OUTÔS GAR ÊGAPÊSEN O THEOS TON KOSMON ÔSTE TON UION b=AUTOU TON MONOGENÊ EDÔKEN INA PAS O PISTEUÔN EIS AUTON MÊ APOLÊTAI ALL EKHÊ ZÔÊN AIÔNION
[3,17] OU GAR APESTEILEN O THEOS TON UION b=AUTOU EIS TON KOSMON INA KRINÊ TON KOSMON ALL INA SÔTHÊ O KOSMOS DI AUTOU
[3,18] O PISTEUÔN EIS AUTON OU KRINETAI O DE MÊ PISTEUÔN ÊDÊ KEKRITAI OTI MÊ PEPISTEUKEN EIS TO ONOMA TOU MONOGENOUS UIOU TOU THEOU
[3,19] AUTÊ DE ESTIN Ê KRISIS OTI TO PHÔS ELÊLUTHEN EIS TON KOSMON KAI ÊGAPÊSAN OI ANTHRÔPOI MALLON TO SKOTOS Ê TO PHÔS ÊN GAR b=PONÊRA AUTÔN a=PONÊRA TA ERGA
[3,20] PAS GAR O PHAULA PRASSÔN MISEI TO PHÔS KAI OUK ERKHETAI PROS TO PHÔS INA MÊ ELEGKHTHÊ TA ERGA AUTOU
[3,21] O DE POIÔN TÊN ALÊTHEIAN ERKHETAI PROS TO PHÔS INA PHANERÔTHÊ AUTOU TA ERGA OTI EN THEÔ ESTIN EIRGASMENA
[3,22] META TAUTA ÊLTHEN O IÊSOUS KAI OI MATHÊTAI AUTOU EIS TÊN IOUDAIAN GÊN KAI EKEI DIETRIBEN MET AUTÔN KAI EBAPTIZEN
[3,23] ÊN DE KAI a=O IÔANNÊS BAPTIZÔN EN AINÔN EGGUS TOU m=SALÊM atk=SALEIM OTI UDATA POLLA ÊN EKEI KAI PAREGINONTO KAI EBAPTIZONTO
[3,24] OUPÔ GAR ÊN BEBLÊMENOS EIS TÊN PHULAKÊN O IÔANNÊS
[3,25] EGENETO OUN ZÊTÊSIS EK TÔN MATHÊTÔN IÔANNOU META am=IOUDAIOU tk=IOUDAIÔN PERI KATHARISMOU
[3,26] KAI ÊLTHON PROS TON IÔANNÊN KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ RABBI OS ÊN META SOU PERAN TOU IORDANOU Ô SU MEMARTURÊKAS IDE OUTOS BAPTIZEI KAI PANTES ERKHONTAI PROS AUTON
[3,27] APEKRITHÊ IÔANNÊS KAI EIPEN OU DUNATAI ANTHRÔPOS LAMBANEIN a=OUDE a=EN b=OUDEN EAN MÊ Ê DEDOMENON AUTÔ EK TOU OURANOU
[3,28] AUTOI UMEIS atk=MOI MARTUREITE OTI EIPON a=[OTI] OUK EIMI EGÔ O KHRISTOS ALL OTI APESTALMENOS EIMI EMPROSTHEN EKEINOU
[3,29] O EKHÔN TÊN NUMPHÊN NUMPHIOS ESTIN O DE PHILOS TOU NUMPHIOU O ESTÊKÔS KAI AKOUÔN AUTOU KHARA KHAIREI DIA TÊN PHÔNÊN TOU NUMPHIOU AUTÊ OUN Ê KHARA Ê EMÊ PEPLÊRÔTAI
[3,30] EKEINON DEI AUXANEIN EME DE ELATTOUSTHAI
[3,31] O ANÔTHEN ERKHOMENOS EPANÔ PANTÔN ESTIN O ÔN EK TÊS GÊS EK TÊS GÊS ESTIN KAI EK TÊS GÊS LALEI O EK TOU OURANOU ERKHOMENOS a=[EPANÔ b=EPANÔ PANTÔN a=ESTIN] b=ESTIN
[3,32] b=KAI O EÔRAKEN KAI ÊKOUSEN TOUTO MARTUREI KAI TÊN MARTURIAN AUTOU OUDEIS LAMBANEI
[3,33] O LABÔN AUTOU TÊN MARTURIAN ESPHRAGISEN OTI O THEOS ALÊTHÊS ESTIN
[3,34] ON GAR APESTEILEN O THEOS TA RÊMATA TOU THEOU LALEI OU GAR EK METROU DIDÔSIN b=O b=THEOS TO PNEUMA
[3,35] O PATÊR AGAPA TON UION KAI PANTA DEDÔKEN EN TÊ KHEIRI AUTOU
[3,36] O PISTEUÔN EIS TON UION EKHEI ZÔÊN AIÔNION O DE APEITHÔN TÔ UIÔ OUK OPSETAI m=[TÊN] ZÔÊN ALL Ê ORGÊ TOU THEOU MENEI EP AUTON
[4,1] ÔS OUN EGNÔ O a=IÊSOUS b=KURIOS OTI ÊKOUSAN OI PHARISAIOI OTI IÊSOUS PLEIONAS MATHÊTAS POIEI KAI BAPTIZEI Ê IÔANNÊS
[4,2] KAITOIGE IÊSOUS AUTOS OUK EBAPTIZEN ALL OI MATHÊTAI AUTOU
[4,3] APHÊKEN TÊN IOUDAIAN KAI APÊLTHEN atk=PALIN EIS TÊN GALILAIAN
[4,4] EDEI DE AUTON DIERKHESTHAI DIA TÊS SAMAREIAS
[4,5] ERKHETAI OUN EIS POLIN TÊS SAMAREIAS LEGOMENÊN SUKHAR PLÊSION TOU KHÔRIOU O EDÔKEN IAKÔB a=[TÔ] IÔSÊPH TÔ UIÔ AUTOU
[4,6] ÊN DE EKEI PÊGÊ TOU IAKÔB O OUN IÊSOUS KEKOPIAKÔS EK TÊS ODOIPORIAS EKATHEZETO OUTÔS EPI TÊ PÊGÊ ÔRA ÊN a=ÔS b=ÔSEI EKTÊ
[4,7] ERKHETAI GUNÊ EK TÊS SAMAREIAS ANTLÊSAI UDÔR LEGEI AUTÊ O IÊSOUS DOS MOI a=PEIN b=PIEIN
[4,8] OI GAR MATHÊTAI AUTOU APELÊLUTHEISAN EIS TÊN POLIN INA TROPHAS AGORASÔSIN
[4,9] LEGEI OUN AUTÔ Ê GUNÊ Ê a=SAMARITIS b=SAMAREITIS PÔS SU IOUDAIOS ÔN PAR EMOU a=PEIN b=PIEIN AITEIS b=OUSÊS GUNAIKOS a=SAMARITIDOS a=OUSÊS b=SAMAREITIDOS OU GAR SUGKHRÔNTAI IOUDAIOI a=SAMARITAIS b=SAMAREITAIS
[4,10] APEKRITHÊ IÊSOUS KAI EIPEN AUTÊ EI ÊDEIS TÊN DÔREAN TOU THEOU KAI TIS ESTIN O LEGÔN SOI DOS MOI a=PEIN b=PIEIN SU AN ÊTÊSAS AUTON KAI EDÔKEN AN SOI UDÔR ZÔN
[4,11] LEGEI AUTÔ a=[Ê b=Ê a=GUNÊ] b=GUNÊ KURIE OUTE ANTLÊMA EKHEIS KAI TO PHREAR ESTIN BATHU POTHEN OUN EKHEIS TO UDÔR TO ZÔN
[4,12] MÊ SU MEIZÔN EI TOU PATROS ÊMÔN IAKÔB OS EDÔKEN ÊMIN TO PHREAR KAI AUTOS EX AUTOU EPIEN KAI OI UIOI AUTOU KAI TA THREMMATA AUTOU
[4,13] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTÊ PAS O PINÔN EK TOU UDATOS TOUTOU DIPSÊSEI PALIN
[4,14] OS D AN PIÊ EK TOU UDATOS OU EGÔ DÔSÔ AUTÔ OU MÊ a=DIPSÊSEI b=DIPSÊSÊ EIS TON AIÔNA ALLA TO UDÔR O DÔSÔ AUTÔ GENÊSETAI EN AUTÔ PÊGÊ UDATOS ALLOMENOU EIS ZÔÊN AIÔNION
[4,15] LEGEI PROS AUTON Ê GUNÊ KURIE DOS MOI TOUTO TO UDÔR INA MÊ DIPSÔ MÊDE a=DIERKHÔMAI m=ERKHOMAI tk=ERKHÔMAI ENTHADE ANTLEIN
[4,16] LEGEI AUTÊ b=O b=IÊSOUS UPAGE PHÔNÊSON TON ANDRA SOU KAI ELTHE ENTHADE
[4,17] APEKRITHÊ Ê GUNÊ KAI EIPEN a=AUTÔ OUK EKHÔ ANDRA LEGEI AUTÊ O IÊSOUS KALÔS EIPAS OTI ANDRA OUK EKHÔ
[4,18] PENTE GAR ANDRAS ESKHES KAI NUN ON EKHEIS OUK ESTIN SOU ANÊR TOUTO ALÊTHES EIRÊKAS
[4,19] LEGEI AUTÔ Ê GUNÊ KURIE THEÔRÔ OTI PROPHÊTÊS EI SU
[4,20] OI PATERES ÊMÔN EN tk=TOUTÔ TÔ OREI am=TOUTÔ PROSEKUNÊSAN KAI UMEIS LEGETE OTI EN IEROSOLUMOIS ESTIN O TOPOS OPOU b=DEI PROSKUNEIN a=DEI
[4,21] LEGEI AUTÊ O IÊSOUS a=PISTEUE b=GUNAI b=PISTEUSON MOI a=GUNAI OTI ERKHETAI ÔRA OTE OUTE EN TÔ OREI TOUTÔ OUTE EN IEROSOLUMOIS PROSKUNÊSETE TÔ PATRI
[4,22] UMEIS PROSKUNEITE O OUK OIDATE ÊMEIS PROSKUNOUMEN O OIDAMEN OTI Ê SÔTÊRIA EK TÔN IOUDAIÔN ESTIN
[4,23] a=ALLA b=ALL ERKHETAI ÔRA KAI NUN ESTIN OTE OI ALÊTHINOI PROSKUNÊTAI PROSKUNÊSOUSIN TÔ PATRI EN PNEUMATI KAI ALÊTHEIA KAI GAR O PATÊR TOIOUTOUS ZÊTEI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON
[4,24] PNEUMA O THEOS KAI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON EN PNEUMATI KAI ALÊTHEIA DEI PROSKUNEIN
[4,25] LEGEI AUTÔ Ê GUNÊ OIDA OTI m=MESIAS atk=MESSIAS ERKHETAI O LEGOMENOS KHRISTOS OTAN ELTHÊ EKEINOS ANAGGELEI ÊMIN a=APANTA b=PANTA
[4,26] LEGEI AUTÊ O IÊSOUS EGÔ EIMI O LALÔN SOI
[4,27] KAI EPI TOUTÔ a=ÊLTHAN b=ÊLTHON OI MATHÊTAI AUTOU KAI a=ETHAUMAZON b=ETHAUMASAN OTI META GUNAIKOS ELALEI OUDEIS MENTOI EIPEN TI ZÊTEIS Ê TI LALEIS MET AUTÊS
[4,28] APHÊKEN OUN TÊN UDRIAN AUTÊS Ê GUNÊ KAI APÊLTHEN EIS TÊN POLIN KAI LEGEI TOIS ANTHRÔPOIS
[4,29] DEUTE IDETE ANTHRÔPON OS EIPEN MOI PANTA OSA EPOIÊSA MÊTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS
[4,30] EXÊLTHON tk=OUN EK TÊS POLEÔS KAI ÊRKHONTO PROS AUTON
[4,31] EN b=DE TÔ METAXU ÊRÔTÔN AUTON OI MATHÊTAI LEGONTES RABBI PHAGE
[4,32] O DE EIPEN AUTOIS EGÔ BRÔSIN EKHÔ PHAGEIN ÊN UMEIS OUK OIDATE
[4,33] ELEGON OUN OI MATHÊTAI PROS ALLÊLOUS MÊ TIS ÊNEGKEN AUTÔ PHAGEIN
[4,34] LEGEI AUTOIS O IÊSOUS EMON BRÔMA ESTIN INA a=POIÊSÔ b=POIÔ TO THELÊMA TOU PEMPSANTOS ME KAI TELEIÔSÔ AUTOU TO ERGON
[4,35] OUKH UMEIS LEGETE OTI ETI am=TETRAMÊNOS tk=TETRAMÊNON ESTIN KAI O THERISMOS ERKHETAI IDOU LEGÔ UMIN EPARATE TOUS OPHTHALMOUS UMÔN KAI THEASASTHE TAS KHÔRAS OTI LEUKAI EISIN PROS THERISMON ÊDÊ
[4,36] b=KAI O THERIZÔN MISTHON LAMBANEI KAI SUNAGEI KARPON EIS ZÔÊN AIÔNION INA b=KAI O SPEIRÔN OMOU KHAIRÊ KAI O THERIZÔN
[4,37] EN GAR TOUTÔ O LOGOS ESTIN mt=O ALÊTHINOS OTI ALLOS ESTIN O SPEIRÔN KAI ALLOS O THERIZÔN
[4,38] EGÔ APESTEILA UMAS THERIZEIN O OUKH UMEIS KEKOPIAKATE ALLOI KEKOPIAKASIN KAI UMEIS EIS TON KOPON AUTÔN EISELÊLUTHATE
[4,39] EK DE TÊS POLEÔS EKEINÊS POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON TÔN a=SAMARITÔN b=SAMAREITÔN DIA TON LOGON TÊS GUNAIKOS MARTUROUSÊS OTI EIPEN MOI PANTA a=A b=OSA EPOIÊSA
[4,40] ÔS OUN ÊLTHON PROS AUTON OI a=SAMARITAI b=SAMAREITAI ÊRÔTÔN AUTON MEINAI PAR AUTOIS KAI EMEINEN EKEI DUO ÊMERAS
[4,41] KAI POLLÔ PLEIOUS EPISTEUSAN DIA TON LOGON AUTOU
[4,42] TÊ TE GUNAIKI ELEGON OTI OUKETI DIA TÊN SÊN LALIAN PISTEUOMEN AUTOI GAR AKÊKOAMEN KAI OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN ALÊTHÔS O SÔTÊR TOU KOSMOU b=O b=KHRISTOS
[4,43] META DE TAS DUO ÊMERAS EXÊLTHEN EKEITHEN b=KAI b=APÊLTHEN EIS TÊN GALILAIAN
[4,44] AUTOS GAR b=O IÊSOUS EMARTURÊSEN OTI PROPHÊTÊS EN TÊ IDIA PATRIDI TIMÊN OUK EKHEI
[4,45] OTE OUN ÊLTHEN EIS TÊN GALILAIAN EDEXANTO AUTON OI GALILAIOI PANTA EÔRAKOTES a=OSA b=A EPOIÊSEN EN IEROSOLUMOIS EN TÊ EORTÊ KAI AUTOI GAR ÊLTHON EIS TÊN EORTÊN
[4,46] ÊLTHEN OUN am=PALIN b=O b=IÊSOUS tk=PALIN EIS TÊN KANA TÊS GALILAIAS OPOU EPOIÊSEN TO UDÔR OINON KAI ÊN TIS BASILIKOS OU O UIOS ÊSTHENEI EN a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM
[4,47] OUTOS AKOUSAS OTI IÊSOUS ÊKEI EK TÊS IOUDAIAS EIS TÊN GALILAIAN APÊLTHEN PROS AUTON KAI ÊRÔTA b=AUTON INA KATABÊ KAI IASÊTAI AUTOU TON UION m=EMELLEN atk=ÊMELLEN GAR APOTHNÊSKEIN
[4,48] EIPEN OUN O IÊSOUS PROS AUTON EAN MÊ SÊMEIA KAI TERATA IDÊTE OU MÊ PISTEUSÊTE
[4,49] LEGEI PROS AUTON O BASILIKOS KURIE KATABÊTHI PRIN APOTHANEIN TO PAIDION MOU
[4,50] LEGEI AUTÔ O IÊSOUS POREUOU O UIOS SOU ZÊ b=KAI EPISTEUSEN O ANTHRÔPOS TÔ LOGÔ a=ON b=Ô EIPEN AUTÔ am=O IÊSOUS KAI EPOREUETO
[4,51] ÊDÊ DE AUTOU KATABAINONTOS OI DOULOI AUTOU a=UPÊNTÊSAN b=APÊNTÊSAN AUTÔ b=KAI b=APÊGGEILAN LEGONTES OTI O PAIS a=AUTOU b=SOU ZÊ
[4,52] EPUTHETO OUN b=PAR b=AUTÔN TÊN ÔRAN a=PAR a=AUTÔN EN Ê KOMPSOTERON ESKHEN a=EIPAN b=KAI a=OUN b=EIPON AUTÔ OTI a=EKHTHES b=KHTHES ÔRAN EBDOMÊN APHÊKEN AUTON O PURETOS
[4,53] EGNÔ OUN O PATÊR OTI a=[EN] b=EN EKEINÊ TÊ ÔRA EN Ê EIPEN AUTÔ O IÊSOUS b=OTI O UIOS SOU ZÊ KAI EPISTEUSEN AUTOS KAI Ê OIKIA AUTOU OLÊ
[4,54] TOUTO a=[DE] PALIN DEUTERON SÊMEION EPOIÊSEN O IÊSOUS ELTHÔN EK TÊS IOUDAIAS EIS TÊN GALILAIAN
[5,1] META TAUTA ÊN m=[Ê] EORTÊ TÔN IOUDAIÔN KAI ANEBÊ b=O IÊSOUS EIS IEROSOLUMA
[5,2] ESTIN DE EN TOIS IEROSOLUMOIS EPI TÊ PROBATIKÊ KOLUMBÊTHRA Ê EPILEGOMENÊ EBRAISTI a=BÊTHZATHA b=BÊTHESDA PENTE STOAS EKHOUSA
[5,3] EN TAUTAIS KATEKEITO PLÊTHOS b=POLU TÔN ASTHENOUNTÔN TUPHLÔN KHÔLÔN XÊRÔN b=EKDEKHOMENÔN b=TÊN b=TOU b=UDATOS b=KINÊSIN
[5,4] b=AGGELOS b=GAR b=KATA b=KAIRON b=KATEBAINEN b=EN b=TÊ b=KOLUMBÊTHRA b=KAI b=ETARASSEN b=TO b=UDÔR b=O b=OUN b=PRÔTOS b=EMBAS b=META b=TÊN b=TARAKHÊN b=TOU b=UDATOS b=UGIÊS b=EGINETO b=Ô b=DÊPOTE b=KATEIKHETO b=NOSÊMATI
[5,5] ÊN DE TIS ANTHRÔPOS EKEI amk=TRIAKONTA k=KAI am=[KAI] amk=OKTÔ t=TRIAKONTAOKTÔ ETÊ EKHÔN EN TÊ ASTHENEIA a=AUTOU
[5,6] TOUTON IDÔN O IÊSOUS KATAKEIMENON KAI GNOUS OTI POLUN ÊDÊ KHRONON EKHEI LEGEI AUTÔ THELEIS UGIÊS GENESTHAI
[5,7] APEKRITHÊ AUTÔ O ASTHENÔN KURIE ANTHRÔPON OUK EKHÔ INA OTAN TARAKHTHÊ TO UDÔR am=BALÊ tk=BALLÊ ME EIS TÊN KOLUMBÊTHRAN EN Ô DE ERKHOMAI EGÔ ALLOS PRO EMOU KATABAINEI
[5,8] LEGEI AUTÔ O IÊSOUS a=EGEIRE b=EGEIRAI ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI PERIPATEI
[5,9] KAI EUTHEÔS EGENETO UGIÊS O ANTHRÔPOS KAI ÊREN TON a=KRABATTON b=KRABBATON AUTOU KAI PERIEPATEI ÊN DE SABBATON EN EKEINÊ TÊ ÊMERA
[5,10] ELEGON OUN OI IOUDAIOI TÔ TETHERAPEUMENÔ SABBATON ESTIN a=KAI OUK EXESTIN SOI ARAI TON a=KRABATTON a=SOU b=KRABBATON
[5,11] a=O a=DE APEKRITHÊ AUTOIS O POIÊSAS ME UGIÊ EKEINOS MOI EIPEN ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI PERIPATEI
[5,12] ÊRÔTÊSAN b=OUN AUTON TIS ESTIN O ANTHRÔPOS O EIPÔN SOI ARON b=TON b=KRABBATON b=SOU KAI PERIPATEI
[5,13] O DE IATHEIS OUK ÊDEI TIS ESTIN O GAR IÊSOUS EXENEUSEN OKHLOU ONTOS EN TÔ TOPÔ
[5,14] META TAUTA EURISKEI AUTON O IÊSOUS EN TÔ IERÔ KAI EIPEN AUTÔ IDE UGIÊS GEGONAS MÊKETI AMARTANE INA MÊ KHEIRON b=TI SOI a=TI GENÊTAI
[5,15] APÊLTHEN O ANTHRÔPOS KAI ANÊGGEILEN TOIS IOUDAIOIS OTI IÊSOUS ESTIN O POIÊSAS AUTON UGIÊ
[5,16] KAI DIA TOUTO EDIÔKON b=TON b=IÊSOUN OI IOUDAIOI a=TON a=IÊSOUN b=KAI b=EZÊTOUN b=AUTON b=APOKTEINAI OTI TAUTA EPOIEI EN SABBATÔ
[5,17] O DE a=[IÊSOUS] b=IÊSOUS APEKRINATO AUTOIS O PATÊR MOU EÔS ARTI ERGAZETAI KAGÔ ERGAZOMAI
[5,18] DIA TOUTO OUN MALLON EZÊTOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI OTI OU MONON ELUEN TO SABBATON ALLA KAI PATERA IDION ELEGEN TON THEON ISON EAUTON POIÔN TÔ THEÔ
[5,19] APEKRINATO OUN O IÊSOUS KAI a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OU DUNATAI O UIOS POIEIN APH EAUTOU OUDEN EAN MÊ TI BLEPÊ TON PATERA POIOUNTA A GAR AN EKEINOS POIÊ TAUTA KAI O UIOS OMOIÔS POIEI
[5,20] O GAR PATÊR PHILEI TON UION KAI PANTA DEIKNUSIN AUTÔ A AUTOS POIEI KAI MEIZONA TOUTÔN DEIXEI AUTÔ ERGA INA UMEIS THAUMAZÊTE
[5,21] ÔSPER GAR O PATÊR EGEIREI TOUS NEKROUS KAI ZÔOPOIEI OUTÔS KAI O UIOS OUS THELEI ZÔOPOIEI
[5,22] OUDE GAR O PATÊR KRINEI OUDENA ALLA TÊN KRISIN PASAN DEDÔKEN TÔ UIÔ
[5,23] INA PANTES a=TIMÔSI b=TIMÔSIN TON UION KATHÔS a=TIMÔSI b=TIMÔSIN TON PATERA O MÊ TIMÔN TON UION OU TIMA TON PATERA TON PEMPSANTA AUTON
[5,24] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OTI O TON LOGON MOU AKOUÔN KAI PISTEUÔN TÔ PEMPSANTI ME EKHEI ZÔÊN AIÔNION KAI EIS KRISIN OUK ERKHETAI ALLA METABEBÊKEN EK TOU THANATOU EIS TÊN ZÔÊN
[5,25] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OTI ERKHETAI ÔRA KAI NUN ESTIN OTE OI NEKROI a=AKOUSOUSIN b=AKOUSONTAI TÊS PHÔNÊS TOU UIOU TOU THEOU KAI OI AKOUSANTES a=ZÊSOUSIN b=ZÊSONTAI
[5,26] ÔSPER GAR O PATÊR EKHEI ZÔÊN EN EAUTÔ OUTÔS b=EDÔKEN KAI TÔ UIÔ a=EDÔKEN ZÔÊN EKHEIN EN EAUTÔ
[5,27] KAI EXOUSIAN EDÔKEN AUTÔ b=KAI KRISIN POIEIN OTI UIOS ANTHRÔPOU ESTIN
[5,28] MÊ THAUMAZETE TOUTO OTI ERKHETAI ÔRA EN Ê PANTES OI EN TOIS MNÊMEIOIS a=AKOUSOUSIN b=AKOUSONTAI TÊS PHÔNÊS AUTOU
[5,29] KAI EKPOREUSONTAI OI TA AGATHA POIÊSANTES EIS ANASTASIN ZÔÊS OI DE TA PHAULA PRAXANTES EIS ANASTASIN KRISEÔS
[5,30] OU DUNAMAI EGÔ POIEIN AP EMAUTOU OUDEN KATHÔS AKOUÔ KRINÔ KAI Ê KRISIS Ê EMÊ DIKAIA ESTIN OTI OU ZÊTÔ TO THELÊMA TO EMON ALLA TO THELÊMA TOU PEMPSANTOS ME b=PATROS
[5,31] EAN EGÔ MARTURÔ PERI EMAUTOU Ê MARTURIA MOU OUK ESTIN ALÊTHÊS
[5,32] ALLOS ESTIN O MARTURÔN PERI EMOU KAI OIDA OTI ALÊTHÊS ESTIN Ê MARTURIA ÊN MARTUREI PERI EMOU
[5,33] UMEIS APESTALKATE PROS IÔANNÊN KAI MEMARTURÊKEN TÊ ALÊTHEIA
[5,34] EGÔ DE OU PARA ANTHRÔPOU TÊN MARTURIAN LAMBANÔ ALLA TAUTA LEGÔ INA UMEIS SÔTHÊTE
[5,35] EKEINOS ÊN O LUKHNOS O KAIOMENOS KAI PHAINÔN UMEIS DE ÊTHELÊSATE am=AGALLIATHÊNAI tk=AGALLIASTHÊNAI PROS ÔRAN EN TÔ PHÔTI AUTOU
[5,36] EGÔ DE EKHÔ TÊN MARTURIAN MEIZÔ TOU IÔANNOU TA GAR ERGA A a=DEDÔKEN b=EDÔKEN MOI O PATÊR INA TELEIÔSÔ AUTA AUTA TA ERGA A b=EGÔ POIÔ MARTUREI PERI EMOU OTI O PATÊR ME APESTALKEN
[5,37] KAI O PEMPSAS ME PATÊR a=EKEINOS b=AUTOS MEMARTURÊKEN PERI EMOU OUTE PHÔNÊN AUTOU b=AKÊKOATE PÔPOTE a=AKÊKOATE OUTE EIDOS AUTOU EÔRAKATE
[5,38] KAI TON LOGON AUTOU OUK EKHETE b=MENONTA EN UMIN a=MENONTA OTI ON APESTEILEN EKEINOS TOUTÔ UMEIS OU PISTEUETE
[5,39] a=ERAUNATE b=EREUNATE TAS GRAPHAS OTI UMEIS DOKEITE EN AUTAIS ZÔÊN AIÔNION EKHEIN KAI EKEINAI EISIN AI MARTUROUSAI PERI EMOU
[5,40] KAI OU THELETE ELTHEIN PROS ME INA ZÔÊN EKHÊTE
[5,41] DOXAN PARA ANTHRÔPÔN OU LAMBANÔ
[5,42] a=ALLA b=ALL EGNÔKA UMAS OTI TÊN AGAPÊN TOU THEOU OUK EKHETE EN EAUTOIS
[5,43] EGÔ ELÊLUTHA EN TÔ ONOMATI TOU PATROS MOU KAI OU LAMBANETE ME EAN ALLOS ELTHÊ EN TÔ ONOMATI TÔ IDIÔ EKEINON a=LÊMPSESTHE b=LÊPSESTHE
[5,44] PÔS DUNASTHE UMEIS PISTEUSAI DOXAN PARA ALLÊLÔN LAMBANONTES KAI TÊN DOXAN TÊN PARA TOU MONOU THEOU OU ZÊTEITE
[5,45] MÊ DOKEITE OTI EGÔ KATÊGORÊSÔ UMÔN PROS TON PATERA ESTIN O KATÊGORÔN UMÔN a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EIS ON UMEIS ÊLPIKATE
[5,46] EI GAR EPISTEUETE a=MÔUSEI b=MÔSÊ EPISTEUETE AN EMOI PERI GAR EMOU EKEINOS EGRAPSEN
[5,47] EI DE TOIS EKEINOU GRAMMASIN OU PISTEUETE PÔS TOIS EMOIS RÊMASIN PISTEUSETE
[6,1] META TAUTA APÊLTHEN O IÊSOUS PERAN TÊS THALASSÊS TÊS GALILAIAS TÊS TIBERIADOS
[6,2] b=KAI ÊKOLOUTHEI a=DE AUTÔ OKHLOS POLUS OTI a=ETHEÔROUN b=EÔRÔN b=AUTOU TA SÊMEIA A EPOIEI EPI TÔN ASTHENOUNTÔN
[6,3] ANÊLTHEN DE EIS TO OROS b=O IÊSOUS KAI EKEI EKATHÊTO META TÔN MATHÊTÔN AUTOU
[6,4] ÊN DE EGGUS TO PASKHA Ê EORTÊ TÔN IOUDAIÔN
[6,5] EPARAS OUN b=O b=IÊSOUS TOUS OPHTHALMOUS a=O a=IÊSOUS KAI THEASAMENOS OTI POLUS OKHLOS ERKHETAI PROS AUTON LEGEI PROS b=TON PHILIPPON POTHEN a=AGORASÔMEN b=AGORASOMEN ARTOUS INA PHAGÔSIN OUTOI
[6,6] TOUTO DE ELEGEN PEIRAZÔN AUTON AUTOS GAR ÊDEI TI EMELLEN POIEIN
[6,7] APEKRITHÊ AUTÔ a=[O] PHILIPPOS DIAKOSIÔN DÊNARIÔN ARTOI OUK ARKOUSIN AUTOIS INA EKASTOS b=AUTÔN BRAKHU a=[TI] b=TI LABÊ
[6,8] LEGEI AUTÔ EIS EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU ANDREAS O ADELPHOS SIMÔNOS PETROU
[6,9] ESTIN PAIDARION b=EN ÔDE a=OS b=O EKHEI PENTE ARTOUS KRITHINOUS KAI DUO OPSARIA ALLA TAUTA TI ESTIN EIS TOSOUTOUS
[6,10] EIPEN b=DE O IÊSOUS POIÊSATE TOUS ANTHRÔPOUS ANAPESEIN ÊN DE KHORTOS POLUS EN TÔ TOPÔ a=ANEPESAN b=ANEPESON OUN OI ANDRES TON ARITHMON a=ÔS b=ÔSEI PENTAKISKHILIOI
[6,11] ELABEN a=OUN b=DE TOUS ARTOUS O IÊSOUS KAI EUKHARISTÊSAS DIEDÔKEN b=TOIS b=MATHÊTAIS b=OI b=DE b=MATHÊTAI TOIS ANAKEIMENOIS OMOIÔS KAI EK TÔN OPSARIÔN OSON ÊTHELON
[6,12] ÔS DE ENEPLÊSTHÊSAN LEGEI TOIS MATHÊTAIS AUTOU SUNAGAGETE TA PERISSEUSANTA KLASMATA INA MÊ TI APOLÊTAI
[6,13] SUNÊGAGON OUN KAI EGEMISAN DÔDEKA KOPHINOUS KLASMATÔN EK TÔN PENTE ARTÔN TÔN KRITHINÔN A a=EPERISSEUSAN b=EPERISSEUSEN TOIS BEBRÔKOSIN
[6,14] OI OUN ANTHRÔPOI IDONTES O EPOIÊSEN SÊMEION b=O b=IÊSOUS ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALÊTHÔS O PROPHÊTÊS O ERKHOMENOS EIS TON KOSMON
[6,15] IÊSOUS OUN GNOUS OTI MELLOUSIN ERKHESTHAI KAI ARPAZEIN AUTON INA POIÊSÔSIN b=AUTON BASILEA ANEKHÔRÊSEN atk=PALIN EIS TO OROS AUTOS MONOS
[6,16] ÔS DE OPSIA EGENETO KATEBÊSAN OI MATHÊTAI AUTOU EPI TÊN THALASSAN
[6,17] KAI EMBANTES EIS b=TO PLOION ÊRKHONTO PERAN TÊS THALASSÊS EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI SKOTIA ÊDÊ EGEGONEI KAI a=OUPÔ b=OUK ELÊLUTHEI PROS AUTOUS O IÊSOUS
[6,18] Ê TE THALASSA ANEMOU MEGALOU PNEONTOS a=DIEGEIRETO b=DIÊGEIRETO
[6,19] ELÊLAKOTES OUN ÔS STADIOUS am=EIKOSI am=PENTE tk=EIKOSIPENTE Ê TRIAKONTA THEÔROUSIN TON IÊSOUN PERIPATOUNTA EPI TÊS THALASSÊS KAI EGGUS TOU PLOIOU GINOMENON KAI EPHOBÊTHÊSAN
[6,20] O DE LEGEI AUTOIS EGÔ EIMI MÊ PHOBEISTHE
[6,21] ÊTHELON OUN LABEIN AUTON EIS TO PLOION KAI EUTHEÔS b=TO b=PLOION EGENETO a=TO a=PLOION EPI TÊS GÊS EIS ÊN UPÊGON
[6,22] TÊ EPAURION O OKHLOS O ESTÊKÔS PERAN TÊS THALASSÊS a=EIDON b=IDÔN OTI PLOIARION ALLO OUK ÊN EKEI EI MÊ EN b=EKEINO b=EIS b=O b=ENEBÊSAN b=OI b=MATHÊTAI b=AUTOU KAI OTI OU SUNEISÊLTHEN TOIS MATHÊTAIS AUTOU O IÊSOUS EIS TO a=PLOION b=PLOIARION ALLA MONOI OI MATHÊTAI AUTOU APÊLTHON
[6,23] ALLA b=DE ÊLTHEN a= b=PLOIARIA EK TIBERIADOS EGGUS TOU TOPOU OPOU EPHAGON TON ARTON EUKHARISTÊSANTOS TOU KURIOU
[6,24] OTE OUN EIDEN O OKHLOS OTI IÊSOUS OUK ESTIN EKEI OUDE OI MATHÊTAI AUTOU ENEBÊSAN tk=KAI AUTOI EIS TA a=PLOIARIA b=PLOIA KAI ÊLTHON EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM ZÊTOUNTES TON IÊSOUN
[6,25] KAI EURONTES AUTON PERAN TÊS THALASSÊS EIPON AUTÔ RABBI POTE ÔDE GEGONAS
[6,26] APEKRITHÊ AUTOIS O IÊSOUS KAI EIPEN AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN ZÊTEITE ME OUKH OTI EIDETE SÊMEIA ALL OTI EPHAGETE EK TÔN ARTÔN KAI EKHORTASTHÊTE
[6,27] ERGAZESTHE MÊ TÊN BRÔSIN TÊN APOLLUMENÊN ALLA TÊN BRÔSIN TÊN MENOUSAN EIS ZÔÊN AIÔNION ÊN O UIOS TOU ANTHRÔPOU UMIN DÔSEI TOUTON GAR O PATÊR ESPHRAGISEN O THEOS
[6,28] EIPON OUN PROS AUTON TI amk=POIÔMEN t=POIOUMEN INA ERGAZÔMETHA TA ERGA TOU THEOU
[6,29] APEKRITHÊ a=[O] tk=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO ERGON TOU THEOU INA a=PISTEUÊTE b=PISTEUSÊTE EIS ON APESTEILEN EKEINOS
[6,30] EIPON OUN AUTÔ TI OUN POIEIS SU SÊMEION INA IDÔMEN KAI PISTEUSÔMEN SOI TI ERGAZÊ
[6,31] OI PATERES ÊMÔN TO MANNA EPHAGON EN TÊ ERÊMÔ KATHÔS ESTIN GEGRAMMENON ARTON EK TOU OURANOU EDÔKEN AUTOIS PHAGEIN
[6,32] EIPEN OUN AUTOIS O IÊSOUS AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OU am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS DEDÔKEN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU ALL O PATÊR MOU DIDÔSIN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU TON ALÊTHINON
[6,33] O GAR ARTOS TOU THEOU ESTIN O KATABAINÔN EK TOU OURANOU KAI ZÔÊN DIDOUS TÔ KOSMÔ
[6,34] EIPON OUN PROS AUTON KURIE PANTOTE DOS ÊMIN TON ARTON TOUTON
[6,35] EIPEN b=DE AUTOIS O IÊSOUS EGÔ EIMI O ARTOS TÊS ZÔÊS O ERKHOMENOS PROS a=EME b=ME OU MÊ PEINASÊ KAI O PISTEUÔN EIS EME OU MÊ a=DIPSÊSEI b=DIPSÊSÊ PÔPOTE
[6,36] ALL EIPON UMIN OTI KAI EÔRAKATE a=[ME] b=ME KAI OU PISTEUETE
[6,37] PAN O DIDÔSIN MOI O PATÊR PROS EME ÊXEI KAI TON ERKHOMENON PROS a=EME b=ME OU MÊ EKBALÔ EXÔ
[6,38] OTI KATABEBÊKA a=APO b=EK TOU OURANOU OUKH INA POIÔ TO THELÊMA TO EMON ALLA TO THELÊMA TOU PEMPSANTOS ME
[6,39] TOUTO DE ESTIN TO THELÊMA TOU PEMPSANTOS ME b=PATROS INA PAN O DEDÔKEN MOI MÊ APOLESÔ EX AUTOU ALLA ANASTÊSÔ AUTO am=[EN] tk=EN TÊ ESKHATÊ ÊMERA
[6,40] TOUTO a=GAR b=DE ESTIN TO THELÊMA TOU a=PATROS b=PEMPSANTOS a=MOU b=ME INA PAS O THEÔRÔN TON UION KAI PISTEUÔN EIS AUTON EKHÊ ZÔÊN AIÔNION KAI ANASTÊSÔ AUTON EGÔ a=[EN] TÊ ESKHATÊ ÊMERA
[6,41] EGOGGUZON OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI EIPEN EGÔ EIMI O ARTOS O KATABAS EK TOU OURANOU
[6,42] KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN IÊSOUS O UIOS IÔSÊPH OU ÊMEIS OIDAMEN TON PATERA KAI TÊN MÊTERA PÔS a=NUN b=OUN LEGEI b=OUTOS OTI EK TOU OURANOU KATABEBÊKA
[6,43] APEKRITHÊ b=OUN b=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTOIS MÊ GOGGUZETE MET ALLÊLÔN
[6,44] OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN MÊ O PATÊR O PEMPSAS ME ELKUSÊ AUTON a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ ANASTÊSÔ AUTON am=EN TÊ ESKHATÊ ÊMERA
[6,45] ESTIN GEGRAMMENON EN TOIS PROPHÊTAIS KAI ESONTAI PANTES DIDAKTOI tk=TOU THEOU PAS b=OUN O m=AKOUÔN atk=AKOUSAS PARA TOU PATROS KAI MATHÔN ERKHETAI PROS a=EME b=ME
[6,46] OUKH OTI TON PATERA b=TIS EÔRAKEN a=TIS EI MÊ O ÔN PARA TOU THEOU OUTOS EÔRAKEN TON PATERA
[6,47] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN O PISTEUÔN b=EIS b=EME EKHEI ZÔÊN AIÔNION
[6,48] EGÔ EIMI O ARTOS TÊS ZÔÊS
[6,49] OI PATERES UMÔN EPHAGON b=TO b=MANNA EN TÊ ERÊMÔ a=TO a=MANNA KAI APETHANON
[6,50] OUTOS ESTIN O ARTOS O EK TOU OURANOU KATABAINÔN INA TIS EX AUTOU PHAGÊ KAI MÊ APOTHANÊ
[6,51] EGÔ EIMI O ARTOS O ZÔN O EK TOU OURANOU KATABAS EAN TIS PHAGÊ EK TOUTOU TOU ARTOU a=ZÊSEI b=ZÊSETAI EIS TON AIÔNA KAI O ARTOS DE ON EGÔ DÔSÔ Ê SARX MOU ESTIN b=ÊN b=EGÔ b=DÔSÔ UPER TÊS TOU KOSMOU ZÔÊS
[6,52] EMAKHONTO OUN PROS ALLÊLOUS OI IOUDAIOI LEGONTES PÔS DUNATAI OUTOS ÊMIN DOUNAI TÊN SARKA a=[AUTOU] PHAGEIN
[6,53] EIPEN OUN AUTOIS O IÊSOUS AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN EAN MÊ PHAGÊTE TÊN SARKA TOU UIOU TOU ANTHRÔPOU KAI PIÊTE AUTOU TO AIMA OUK EKHETE ZÔÊN EN EAUTOIS
[6,54] O TRÔGÔN MOU TÊN SARKA KAI PINÔN MOU TO AIMA EKHEI ZÔÊN AIÔNION a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ ANASTÊSÔ AUTON m=[EN] TÊ ESKHATÊ ÊMERA
[6,55] Ê GAR SARX MOU a=ALÊTHÊS b=ALÊTHÔS ESTIN BRÔSIS KAI TO AIMA MOU a=ALÊTHÊS b=ALÊTHÔS ESTIN POSIS
[6,56] O TRÔGÔN MOU TÊN SARKA KAI PINÔN MOU TO AIMA EN EMOI MENEI KAGÔ EN AUTÔ
[6,57] KATHÔS APESTEILEN ME O ZÔN PATÊR KAGÔ ZÔ DIA TON PATERA KAI O TRÔGÔN ME KAKEINOS a=ZÊSEI b=ZÊSETAI DI EME
[6,58] OUTOS ESTIN O ARTOS O a=EX b=EK b=TOU OURANOU KATABAS OU KATHÔS EPHAGON OI PATERES b=UMÔN b=TO b=MANNA KAI APETHANON O TRÔGÔN TOUTON TON ARTON a=ZÊSEI b=ZÊSETAI EIS TON AIÔNA
[6,59] TAUTA EIPEN EN SUNAGÔGÊ DIDASKÔN EN a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM
[6,60] POLLOI OUN AKOUSANTES EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU a=EIPAN b=EIPON SKLÊROS ESTIN b=OUTOS O LOGOS a=OUTOS TIS DUNATAI AUTOU AKOUEIN
[6,61] EIDÔS DE O IÊSOUS EN EAUTÔ OTI GOGGUZOUSIN PERI TOUTOU OI MATHÊTAI AUTOU EIPEN AUTOIS TOUTO UMAS SKANDALIZEI
[6,62] EAN OUN THEÔRÊTE TON UION TOU ANTHRÔPOU ANABAINONTA OPOU ÊN TO PROTERON
[6,63] TO PNEUMA ESTIN TO ZÔOPOIOUN Ê SARX OUK ÔPHELEI OUDEN TA RÊMATA A EGÔ a=LELALÊKA b=LALÔ UMIN PNEUMA ESTIN KAI ZÔÊ ESTIN
[6,64] ALL EISIN EX UMÔN TINES OI OU PISTEUOUSIN ÊDEI GAR EX ARKHÊS O IÊSOUS TINES EISIN OI MÊ PISTEUONTES KAI TIS ESTIN O PARADÔSÔN AUTON
[6,65] KAI ELEGEN DIA TOUTO EIRÊKA UMIN OTI OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN MÊ Ê DEDOMENON AUTÔ EK TOU PATROS b=MOU
[6,66] EK TOUTOU POLLOI a=[EK] b=APÊLTHON TÔN MATHÊTÔN AUTOU a=APÊLTHON EIS TA OPISÔ KAI OUKETI MET AUTOU PERIEPATOUN
[6,67] EIPEN OUN O IÊSOUS TOIS DÔDEKA MÊ KAI UMEIS THELETE UPAGEIN
[6,68] APEKRITHÊ b=OUN AUTÔ SIMÔN PETROS KURIE PROS TINA APELEUSOMETHA RÊMATA ZÔÊS AIÔNIOU EKHEIS
[6,69] KAI ÊMEIS PEPISTEUKAMEN KAI EGNÔKAMEN OTI SU EI O a=AGIOS b=KHRISTOS b=O b=UIOS TOU THEOU b=TOU b=ZÔNTOS
[6,70] APEKRITHÊ AUTOIS m=[O atk=O m=IÊSOUS] atk=IÊSOUS OUK EGÔ UMAS TOUS DÔDEKA EXELEXAMÊN KAI EX UMÔN EIS DIABOLOS ESTIN
[6,71] ELEGEN DE TON IOUDAN SIMÔNOS a=ISKARIÔTOU b=ISKARIÔTÊN OUTOS GAR am=EMELLEN tk=ÊMELLEN b=AUTON PARADIDONAI a=AUTON EIS b=ÔN EK TÔN DÔDEKA
[7,1] KAI b=PERIEPATEI b=O b=IÊSOUS META TAUTA a=PERIEPATEI a=O a=IÊSOUS EN TÊ GALILAIA OU GAR ÊTHELEN EN TÊ IOUDAIA PERIPATEIN OTI EZÊTOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI
[7,2] ÊN DE EGGUS Ê EORTÊ TÔN IOUDAIÔN Ê SKÊNOPÊGIA
[7,3] EIPON OUN PROS AUTON OI ADELPHOI AUTOU METABÊTHI ENTEUTHEN KAI UPAGE EIS TÊN IOUDAIAN INA KAI OI MATHÊTAI SOU a=THEÔRÊSOUSIN a=SOU b=THEÔRÊSÔSIN TA ERGA b=SOU A POIEIS
[7,4] OUDEIS GAR a=TI EN KRUPTÔ b=TI POIEI KAI ZÊTEI AUTOS EN PARRÊSIA EINAI EI TAUTA POIEIS PHANERÔSON SEAUTON TÔ KOSMÔ
[7,5] OUDE GAR OI ADELPHOI AUTOU EPISTEUON EIS AUTON
[7,6] LEGEI OUN AUTOIS O IÊSOUS O KAIROS O EMOS OUPÔ PARESTIN O DE KAIROS O UMETEROS PANTOTE ESTIN ETOIMOS
[7,7] OU DUNATAI O KOSMOS MISEIN UMAS EME DE MISEI OTI EGÔ MARTURÔ PERI AUTOU OTI TA ERGA AUTOU PONÊRA ESTIN
[7,8] UMEIS ANABÊTE EIS TÊN EORTÊN b=TAUTÊN EGÔ a=OUK b=OUPÔ ANABAINÔ EIS TÊN EORTÊN TAUTÊN OTI O b=KAIROS b=O EMOS a=KAIROS OUPÔ PEPLÊRÔTAI
[7,9] TAUTA DE EIPÔN a=AUTOS b=AUTOIS EMEINEN EN TÊ GALILAIA
[7,10] ÔS DE ANEBÊSAN OI ADELPHOI AUTOU a=EIS a=TÊN a=EORTÊN TOTE KAI AUTOS ANEBÊ b=EIS b=TÊN b=EORTÊN OU PHANERÔS a=ALLA b=ALL a=[ÔS] b=ÔS EN KRUPTÔ
[7,11] OI OUN IOUDAIOI EZÊTOUN AUTON EN TÊ EORTÊ KAI ELEGON POU ESTIN EKEINOS
[7,12] KAI GOGGUSMOS b=POLUS PERI AUTOU ÊN a=POLUS EN TOIS OKHLOIS OI MEN ELEGON OTI AGATHOS ESTIN ALLOI a=[DE] tk=DE ELEGON OU ALLA PLANA TON OKHLON
[7,13] OUDEIS MENTOI PARRÊSIA ELALEI PERI AUTOU DIA TON PHOBON TÔN IOUDAIÔN
[7,14] ÊDÊ DE TÊS EORTÊS MESOUSÊS ANEBÊ b=O IÊSOUS EIS TO IERON KAI EDIDASKEN
[7,15] b=KAI ETHAUMAZON a=OUN OI IOUDAIOI LEGONTES PÔS OUTOS GRAMMATA OIDEN MÊ MEMATHÊKÔS
[7,16] APEKRITHÊ am=OUN AUTOIS a=[O] b=O IÊSOUS KAI EIPEN Ê EMÊ DIDAKHÊ OUK ESTIN EMÊ ALLA TOU PEMPSANTOS ME
[7,17] EAN TIS THELÊ TO THELÊMA AUTOU POIEIN GNÔSETAI PERI TÊS DIDAKHÊS POTERON EK TOU THEOU ESTIN Ê EGÔ AP EMAUTOU LALÔ
[7,18] O APH EAUTOU LALÔN TÊN DOXAN TÊN IDIAN ZÊTEI O DE ZÊTÔN TÊN DOXAN TOU PEMPSANTOS AUTON OUTOS ALÊTHÊS ESTIN KAI ADIKIA EN AUTÔ OUK ESTIN
[7,19] OU a=MÔUSÊS b=MÔSÊS DEDÔKEN UMIN TON NOMON KAI OUDEIS EX UMÔN POIEI TON NOMON TI ME ZÊTEITE APOKTEINAI
[7,20] APEKRITHÊ O OKHLOS b=KAI b=EIPEN DAIMONION EKHEIS TIS SE ZÊTEI APOKTEINAI
[7,21] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTOIS EN ERGON EPOIÊSA KAI PANTES THAUMAZETE
[7,22] DIA TOUTO a=MÔUSÊS b=MÔSÊS DEDÔKEN UMIN TÊN PERITOMÊN OUKH OTI EK TOU a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS ESTIN ALL EK TÔN PATERÔN KAI EN SABBATÔ PERITEMNETE ANTHRÔPON
[7,23] EI PERITOMÊN LAMBANEI ANTHRÔPOS EN SABBATÔ INA MÊ LUTHÊ O NOMOS a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS EMOI KHOLATE OTI OLON ANTHRÔPON UGIÊ EPOIÊSA EN SABBATÔ
[7,24] MÊ KRINETE KAT OPSIN ALLA TÊN DIKAIAN KRISIN a=KRINETE b=KRINATE
[7,25] ELEGON OUN TINES EK TÔN IEROSOLUMITÔN OUKH OUTOS ESTIN ON ZÊTOUSIN APOKTEINAI
[7,26] KAI IDE PARRÊSIA LALEI KAI OUDEN AUTÔ LEGOUSIN MÊPOTE ALÊTHÔS EGNÔSAN OI ARKHONTES OTI OUTOS ESTIN b=ALÊTHÔS O KHRISTOS
[7,27] ALLA TOUTON OIDAMEN POTHEN ESTIN O DE KHRISTOS OTAN ERKHÊTAI OUDEIS GINÔSKEI POTHEN ESTIN
[7,28] EKRAXEN OUN EN TÔ IERÔ DIDASKÔN O IÊSOUS KAI LEGÔN KAME OIDATE KAI OIDATE POTHEN EIMI KAI AP EMAUTOU OUK ELÊLUTHA ALL ESTIN ALÊTHINOS O PEMPSAS ME ON UMEIS OUK OIDATE
[7,29] EGÔ tk=DE OIDA AUTON OTI PAR AUTOU EIMI KAKEINOS ME APESTEILEN
[7,30] EZÊTOUN OUN AUTON PIASAI KAI OUDEIS EPEBALEN EP AUTON TÊN KHEIRA OTI OUPÔ ELÊLUTHEI Ê ÔRA AUTOU
[7,31] b=POLLOI b=DE EK TOU OKHLOU a=DE a=POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON KAI ELEGON b=OTI O KHRISTOS OTAN ELTHÊ a=MÊ b=MÊTI PLEIONA SÊMEIA b=TOUTÔN POIÊSEI ÔN OUTOS EPOIÊSEN
[7,32] ÊKOUSAN OI PHARISAIOI TOU OKHLOU GOGGUZONTOS PERI AUTOU TAUTA KAI APESTEILAN m=UPÊRETAS b=OI b=PHARISAIOI b=KAI OI ARKHIEREIS a=KAI a=OI a=PHARISAIOI atk=UPÊRETAS INA PIASÔSIN AUTON
[7,33] EIPEN OUN tk=AUTOIS O IÊSOUS ETI b=MIKRON KHRONON a=MIKRON METH UMÔN EIMI KAI UPAGÔ PROS TON PEMPSANTA ME
[7,34] ZÊTÊSETE ME KAI OUKH EURÊSETE a=[ME] KAI OPOU EIMI EGÔ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN
[7,35] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS EAUTOUS POU OUTOS MELLEI POREUESTHAI OTI ÊMEIS OUKH EURÊSOMEN AUTON MÊ EIS TÊN DIASPORAN TÔN ELLÊNÔN MELLEI POREUESTHAI KAI DIDASKEIN TOUS ELLÊNAS
[7,36] TIS ESTIN b=OUTOS O LOGOS a=OUTOS ON EIPEN ZÊTÊSETE ME KAI OUKH EURÊSETE a=[ME] KAI OPOU EIMI EGÔ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN
[7,37] EN DE TÊ ESKHATÊ ÊMERA TÊ MEGALÊ TÊS EORTÊS EISTÊKEI O IÊSOUS KAI EKRAXEN LEGÔN EAN TIS DIPSA ERKHESTHÔ PROS ME KAI PINETÔ
[7,38] O PISTEUÔN EIS EME KATHÔS EIPEN Ê GRAPHÊ POTAMOI EK TÊS KOILIAS AUTOU REUSOUSIN UDATOS ZÔNTOS
[7,39] TOUTO DE EIPEN PERI TOU PNEUMATOS a=O b=OU EMELLON LAMBANEIN OI a=PISTEUSANTES b=PISTEUONTES EIS AUTON OUPÔ GAR ÊN PNEUMA b=AGION OTI tk=O IÊSOUS OUDEPÔ EDOXASTHÊ
[7,40] b=POLLOI b=OUN EK TOU OKHLOU a=OUN AKOUSANTES a=TÔN a=LOGÔN a=TOUTÔN b=TON b=LOGON ELEGON OUTOS ESTIN ALÊTHÔS O PROPHÊTÊS
[7,41] ALLOI ELEGON OUTOS ESTIN O KHRISTOS a=OI b=ALLOI atk=DE ELEGON MÊ GAR EK TÊS GALILAIAS O KHRISTOS ERKHETAI
[7,42] a=OUKH b=OUKHI Ê GRAPHÊ EIPEN OTI EK TOU SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KAI APO BÊTHLEEM TÊS KÔMÊS OPOU ÊN am=DAUID tk=DABID a=ERKHETAI O KHRISTOS b=ERKHETAI
[7,43] SKHISMA OUN a=EGENETO EN TÔ OKHLÔ b=EGENETO DI AUTON
[7,44] TINES DE ÊTHELON EX AUTÔN PIASAI AUTON ALL OUDEIS EPEBALEN EP AUTON TAS KHEIRAS
[7,45] ÊLTHON OUN OI UPÊRETAI PROS TOUS ARKHIEREIS KAI PHARISAIOUS KAI EIPON AUTOIS EKEINOI am=DIA am=TI tk=DIATI OUK ÊGAGETE AUTON
[7,46] APEKRITHÊSAN OI UPÊRETAI OUDEPOTE b=OUTÔS ELALÊSEN a=OUTÔS b=ANTHRÔPOS b=ÔS b=OUTOS b=O ANTHRÔPOS
[7,47] APEKRITHÊSAN OUN AUTOIS OI PHARISAIOI MÊ KAI UMEIS PEPLANÊSTHE
[7,48] MÊ TIS EK TÔN ARKHONTÔN EPISTEUSEN EIS AUTON Ê EK TÔN PHARISAIÔN
[7,49] a=ALLA b=ALL O OKHLOS OUTOS O MÊ GINÔSKÔN TON NOMON a=EPARATOI b=EPIKATARATOI EISIN
[7,50] LEGEI NIKODÊMOS PROS AUTOUS O ELTHÔN b=NUKTOS PROS AUTON a=[TO] a=PROTERON EIS ÔN EX AUTÔN
[7,51] MÊ O NOMOS ÊMÔN KRINEI TON ANTHRÔPON EAN MÊ AKOUSÊ a=PRÔTON PAR AUTOU b=PROTERON KAI GNÔ TI POIEI
[7,52] APEKRITHÊSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ MÊ KAI SU EK TÊS GALILAIAS EI a=ERAUNÊSON b=EREUNÊSON KAI IDE OTI b=PROPHÊTÊS EK TÊS GALILAIAS a=PROPHÊTÊS OUK a=EGEIRETAI b=EGÊGERTAI
[7,53] a=[[KAI a=EPOREUTHÊSAN b=KAI m=APÊLTHEN tk=EPOREUTHÊ EKASTOS EIS TON OIKON AUTOU
[8,1] IÊSOUS DE EPOREUTHÊ EIS TO OROS TÔN ELAIÔN
[8,2] ORTHROU DE PALIN PAREGENETO EIS TO IERON KAI PAS O LAOS ÊRKHETO m=[PROS atk=PROS m=AUTON] atk=AUTON KAI KATHISAS EDIDASKEN AUTOUS
[8,3] AGOUSIN DE OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI b=PROS b=AUTON GUNAIKA am=EPI tk=EN MOIKHEIA KATEILÊMMENÊN KAI STÊSANTES AUTÊN EN MESÔ
[8,4] LEGOUSIN AUTÔ m=[PEIRAZONTES] DIDASKALE m=TAUTÊN m=EUROMEN m=EP m=AUTOPHÔRÔ m=MOIKHEUOMENÊN atk=AUTÊ atk=Ê atk=GUNÊ tk=KATEILÊPHTHÊ a=KATEILÊPTAI tk=EPAUTOPHÔRÔ a=EP a=AUTOPHÔRÔ atk=MOIKHEUOMENÊ
[8,5] EN DE TÔ NOMÔ a=ÊMIN m=ÊMÔN tk=MÔSÊS am=MÔUSÊS tk=ÊMIN ENETEILATO TAS TOIAUTAS a=LITHAZEIN b=LITHOBOLEISTHAI SU OUN TI LEGEIS m=[PERI m=AUTÊS]
[8,6] TOUTO DE ELEGON PEIRAZONTES AUTON INA EKHÔSIN m=KATÊGORIAN m=KAT atk=KATÊGOREIN AUTOU O DE IÊSOUS KATÔ KUPSAS TÔ DAKTULÔ a=KATEGRAPHEN b=EGRAPHEN EIS TÊN GÊN mk=MÊ mk=PROSPOIOUMENOS
[8,7] ÔS DE EPEMENON ERÔTÔNTES AUTON a=ANEKUPSEN a=KAI b=ANAKUPSAS EIPEN a=AUTOIS b=PROS b=AUTOUS O ANAMARTÊTOS UMÔN PRÔTOS am=EP am=AUTÊN b=TON b=LITHON tk=EP tk=AUTÊ BALETÔ a=LITHON
[8,8] KAI PALIN a=KATAKUPSAS b=KATÔ b=KUPSAS EGRAPHEN EIS TÊN GÊN
[8,9] OI DE AKOUSANTES b=KAI b=UPO b=TÊS b=SUNEIDÊSEÔS b=ELEGKHOMENOI EXÊRKHONTO EIS KATH EIS ARXAMENOI APO TÔN PRESBUTERÔN m=[EÔS tk=EÔS b=TÔN m=ESKHATÔN] tk=ESKHATÔN KAI KATELEIPHTHÊ MONOS b=O b=IÊSOUS KAI Ê GUNÊ EN MESÔ am=OUSA tk=ESTÔSA
[8,10] ANAKUPSAS DE O IÊSOUS b=KAI b=MÊDENA b=THEASAMENOS b=PLÊN b=TÊS b=GUNAIKOS EIPEN AUTÊ a=GUNAI m=[GUNAI] tk=Ê tk=GUNÊ POU EISIN b=EKEINOI b=OI b=KATÊGOROI b=SOU OUDEIS SE KATEKRINEN
[8,11] Ê DE EIPEN OUDEIS KURIE EIPEN DE m=[AUTÊ] tk=AUTÊ O IÊSOUS OUDE EGÔ SE KATAKRINÔ POREUOU a=[KAI] b=KAI a=APO m=[APO am=TOU a=NUN m=NUN] MÊKETI a=AMARTANE]] b=AMARTANE
[8,12] PALIN OUN am=AUTOIS a=ELALÊSEN O IÊSOUS tk=AUTOIS b=ELALÊSEN LEGÔN EGÔ EIMI TO PHÔS TOU KOSMOU O AKOLOUTHÔN EMOI OU MÊ am=PERIPATÊSÊ tk=PERIPATÊSEI EN TÊ SKOTIA ALL EXEI TO PHÔS TÊS ZÔÊS
[8,13] EIPON OUN AUTÔ OI PHARISAIOI SU PERI SEAUTOU MARTUREIS Ê MARTURIA SOU OUK ESTIN ALÊTHÊS
[8,14] APEKRITHÊ IÊSOUS KAI EIPEN AUTOIS KAN EGÔ MARTURÔ PERI EMAUTOU ALÊTHÊS ESTIN Ê MARTURIA MOU OTI OIDA POTHEN ÊLTHON KAI POU UPAGÔ UMEIS DE OUK OIDATE POTHEN ERKHOMAI a=Ê b=KAI POU UPAGÔ
[8,15] UMEIS KATA TÊN SARKA KRINETE EGÔ OU KRINÔ OUDENA
[8,16] KAI EAN KRINÔ DE EGÔ Ê KRISIS Ê EMÊ a=ALÊTHINÊ b=ALÊTHÊS ESTIN OTI MONOS OUK EIMI ALL EGÔ KAI O PEMPSAS ME PATÊR
[8,17] KAI EN TÔ NOMÔ DE TÔ UMETERÔ GEGRAPTAI OTI DUO ANTHRÔPÔN Ê MARTURIA ALÊTHÊS ESTIN
[8,18] EGÔ EIMI O MARTURÔN PERI EMAUTOU KAI MARTUREI PERI EMOU O PEMPSAS ME PATÊR
[8,19] ELEGON OUN AUTÔ POU ESTIN O PATÊR SOU APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS OUTE EME OIDATE OUTE TON PATERA MOU EI EME ÊDEITE KAI TON PATERA MOU b=ÊDEITE AN a=ÊDEITE
[8,20] TAUTA TA RÊMATA ELALÊSEN b=O b=IÊSOUS EN TÔ GAZOPHULAKIÔ DIDASKÔN EN TÔ IERÔ KAI OUDEIS EPIASEN AUTON OTI OUPÔ ELÊLUTHEI Ê ÔRA AUTOU
[8,21] EIPEN OUN PALIN AUTOIS b=O b=IÊSOUS EGÔ UPAGÔ KAI ZÊTÊSETE ME KAI EN TÊ AMARTIA UMÔN APOTHANEISTHE OPOU EGÔ UPAGÔ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN
[8,22] ELEGON OUN OI IOUDAIOI MÊTI APOKTENEI EAUTON OTI LEGEI OPOU EGÔ UPAGÔ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN
[8,23] KAI a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS UMEIS EK TÔN KATÔ ESTE EGÔ EK TÔN ANÔ EIMI UMEIS EK a=TOUTOU TOU KOSMOU b=TOUTOU ESTE EGÔ OUK EIMI EK TOU KOSMOU TOUTOU
[8,24] EIPON OUN UMIN OTI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UMÔN EAN GAR MÊ PISTEUSÊTE OTI EGÔ EIMI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UMÔN
[8,25] ELEGON OUN AUTÔ SU TIS EI b=KAI EIPEN AUTOIS O IÊSOUS TÊN ARKHÊN O TI KAI LALÔ UMIN
[8,26] POLLA EKHÔ PERI UMÔN LALEIN KAI KRINEIN ALL O PEMPSAS ME ALÊTHÊS ESTIN KAGÔ A ÊKOUSA PAR AUTOU TAUTA a=LALÔ b=LEGÔ EIS TON KOSMON
[8,27] OUK EGNÔSAN OTI TON PATERA AUTOIS ELEGEN
[8,28] EIPEN OUN a=[AUTOIS] b=AUTOIS O IÊSOUS OTAN UPSÔSÊTE TON UION TOU ANTHRÔPOU TOTE GNÔSESTHE OTI EGÔ EIMI KAI AP EMAUTOU POIÔ OUDEN ALLA KATHÔS EDIDAXEN ME O PATÊR b=MOU TAUTA LALÔ
[8,29] KAI O PEMPSAS ME MET EMOU ESTIN OUK APHÊKEN ME MONON b=O b=PATÊR OTI EGÔ TA ARESTA AUTÔ POIÔ PANTOTE
[8,30] TAUTA AUTOU LALOUNTOS POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON
[8,31] ELEGEN OUN O IÊSOUS PROS TOUS PEPISTEUKOTAS AUTÔ IOUDAIOUS EAN UMEIS MEINÊTE EN TÔ LOGÔ TÔ EMÔ ALÊTHÔS MATHÊTAI MOU ESTE
[8,32] KAI GNÔSESTHE TÊN ALÊTHEIAN KAI Ê ALÊTHEIA ELEUTHERÔSEI UMAS
[8,33] APEKRITHÊSAN a=PROS a=AUTON b=AUTÔ SPERMA ABRAAM ESMEN KAI OUDENI DEDOULEUKAMEN PÔPOTE PÔS SU LEGEIS OTI ELEUTHEROI GENÊSESTHE
[8,34] APEKRITHÊ AUTOIS O IÊSOUS AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OTI PAS O POIÔN TÊN AMARTIAN DOULOS ESTIN TÊS AMARTIAS
[8,35] O DE DOULOS OU MENEI EN TÊ OIKIA EIS TON AIÔNA O UIOS MENEI EIS TON AIÔNA
[8,36] EAN OUN O UIOS UMAS ELEUTHERÔSÊ ONTÔS ELEUTHEROI ESESTHE
[8,37] OIDA OTI SPERMA ABRAAM ESTE ALLA ZÊTEITE ME APOKTEINAI OTI O LOGOS O EMOS OU KHÔREI EN UMIN
[8,38] a=A EGÔ b=O EÔRAKA PARA TÔ PATRI b=MOU LALÔ KAI UMEIS OUN a=A b=O a=ÊKOUSATE b=EÔRAKATE PARA a=TOU a=PATROS b=TÔ b=PATRI b=UMÔN POIEITE
[8,39] APEKRITHÊSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ O PATÊR ÊMÔN ABRAAM ESTIN LEGEI AUTOIS O IÊSOUS EI TEKNA TOU ABRAAM a=ESTE b=ÊTE TA ERGA TOU ABRAAM EPOIEITE m=[AN] tk=AN
[8,40] NUN DE ZÊTEITE ME APOKTEINAI ANTHRÔPON OS TÊN ALÊTHEIAN UMIN LELALÊKA ÊN ÊKOUSA PARA TOU THEOU TOUTO ABRAAM OUK EPOIÊSEN
[8,41] UMEIS POIEITE TA ERGA TOU PATROS UMÔN a=EIPAN b=EIPON a=[OUN] b=OUN AUTÔ ÊMEIS EK PORNEIAS OU GEGENNÊMETHA ENA PATERA EKHOMEN TON THEON
[8,42] EIPEN mt=OUN AUTOIS O IÊSOUS EI O THEOS PATÊR UMÔN ÊN ÊGAPATE AN EME EGÔ GAR EK TOU THEOU EXÊLTHON KAI ÊKÔ OUDE GAR AP EMAUTOU ELÊLUTHA ALL EKEINOS ME APESTEILEN
[8,43] am=DIA am=TI tk=DIATI TÊN LALIAN TÊN EMÊN OU GINÔSKETE OTI OU DUNASTHE AKOUEIN TON LOGON TON EMON
[8,44] UMEIS EK am=TOU PATROS TOU DIABOLOU ESTE KAI TAS EPITHUMIAS TOU PATROS UMÔN THELETE POIEIN EKEINOS ANTHRÔPOKTONOS ÊN AP ARKHÊS KAI EN TÊ ALÊTHEIA a=OUK b=OUKH ESTÊKEN OTI OUK ESTIN ALÊTHEIA EN AUTÔ OTAN LALÊ TO PSEUDOS EK TÔN IDIÔN LALEI OTI PSEUSTÊS ESTIN KAI O PATÊR AUTOU
[8,45] EGÔ DE OTI TÊN ALÊTHEIAN LEGÔ OU PISTEUETE MOI
[8,46] TIS EX UMÔN ELEGKHEI ME PERI AMARTIAS EI b=DE ALÊTHEIAN LEGÔ am=DIA am=TI tk=DIATI UMEIS OU PISTEUETE MOI
[8,47] O ÔN EK TOU THEOU TA RÊMATA TOU THEOU AKOUEI DIA TOUTO UMEIS OUK AKOUETE OTI EK TOU THEOU OUK ESTE
[8,48] APEKRITHÊSAN b=OUN OI IOUDAIOI KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ OU KALÔS LEGOMEN ÊMEIS OTI a=SAMARITÊS b=SAMAREITÊS EI SU KAI DAIMONION EKHEIS
[8,49] APEKRITHÊ IÊSOUS EGÔ DAIMONION OUK EKHÔ ALLA TIMÔ TON PATERA MOU KAI UMEIS ATIMAZETE ME
[8,50] EGÔ DE OU ZÊTÔ TÊN DOXAN MOU ESTIN O ZÊTÔN KAI KRINÔN
[8,51] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN EAN TIS TON b=LOGON b=TON EMON a=LOGON TÊRÊSÊ THANATON OU MÊ THEÔRÊSÊ EIS TON AIÔNA
[8,52] EIPON a=[OUN] b=OUN AUTÔ OI IOUDAIOI NUN EGNÔKAMEN OTI DAIMONION EKHEIS ABRAAM APETHANEN KAI OI PROPHÊTAI KAI SU LEGEIS EAN TIS TON LOGON MOU TÊRÊSÊ OU MÊ am=GEUSÊTAI tk=GEUSETAI THANATOU EIS TON AIÔNA
[8,53] MÊ SU MEIZÔN EI TOU PATROS ÊMÔN ABRAAM OSTIS APETHANEN KAI OI PROPHÊTAI APETHANON TINA SEAUTON b=SU POIEIS
[8,54] APEKRITHÊ IÊSOUS EAN EGÔ a=DOXASÔ b=DOXAZÔ EMAUTON Ê DOXA MOU OUDEN ESTIN ESTIN O PATÊR MOU O DOXAZÔN ME ON UMEIS LEGETE OTI THEOS am=ÊMÔN tk=UMÔN ESTIN
[8,55] KAI OUK EGNÔKATE AUTON EGÔ DE OIDA AUTON a=KAN b=KAI b=EAN EIPÔ OTI OUK OIDA AUTON ESOMAI OMOIOS a=UMIN b=UMÔN PSEUSTÊS a=ALLA b=ALL OIDA AUTON KAI TON LOGON AUTOU TÊRÔ
[8,56] ABRAAM O PATÊR UMÔN ÊGALLIASATO INA IDÊ TÊN ÊMERAN TÊN EMÊN KAI EIDEN KAI EKHARÊ
[8,57] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS AUTON PENTÊKONTA ETÊ OUPÔ EKHEIS KAI ABRAAM EÔRAKAS
[8,58] EIPEN AUTOIS b=O IÊSOUS AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN PRIN ABRAAM GENESTHAI EGÔ EIMI
[8,59] ÊRAN OUN LITHOUS INA BALÔSIN EP AUTON IÊSOUS DE EKRUBÊ KAI EXÊLTHEN EK TOU IEROU b=DIELTHÔN b=DIA b=MESOU b=AUTÔN b=KAI b=PARÊGEN b=OUTÔS
[9,1] KAI PARAGÔN EIDEN ANTHRÔPON TUPHLON EK GENETÊS
[9,2] KAI ÊRÔTÊSAN AUTON OI MATHÊTAI AUTOU LEGONTES RABBI TIS ÊMARTEN OUTOS Ê OI GONEIS AUTOU INA TUPHLOS GENNÊTHÊ
[9,3] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS OUTE OUTOS ÊMARTEN OUTE OI GONEIS AUTOU ALL INA PHANERÔTHÊ TA ERGA TOU THEOU EN AUTÔ
[9,4] a=ÊMAS b=EME DEI ERGAZESTHAI TA ERGA TOU PEMPSANTOS ME EÔS ÊMERA ESTIN ERKHETAI NUX OTE OUDEIS DUNATAI ERGAZESTHAI
[9,5] OTAN EN TÔ KOSMÔ Ô PHÔS EIMI TOU KOSMOU
[9,6] TAUTA EIPÔN EPTUSEN KHAMAI KAI EPOIÊSEN PÊLON EK TOU PTUSMATOS KAI EPEKHRISEN a=AUTOU TON PÊLON EPI TOUS OPHTHALMOUS b=TOU b=TUPHLOU
[9,7] KAI EIPEN AUTÔ UPAGE NIPSAI EIS TÊN KOLUMBÊTHRAN TOU SILÔAM O ERMÊNEUETAI APESTALMENOS APÊLTHEN OUN KAI ENIPSATO KAI ÊLTHEN BLEPÔN
[9,8] OI OUN GEITONES KAI OI THEÔROUNTES AUTON TO PROTERON OTI a=PROSAITÊS b=TUPHLOS ÊN ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O KATHÊMENOS KAI PROSAITÔN
[9,9] ALLOI ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALLOI a=ELEGON a=OUKHI a=ALLA b=DE b=OTI OMOIOS AUTÔ ESTIN EKEINOS ELEGEN OTI EGÔ EIMI
[9,10] ELEGON OUN AUTÔ PÔS a=[OUN] a=ÊNEÔKHTHÊSAN b=ANEÔKHTHÊSAN SOU OI OPHTHALMOI
[9,11] APEKRITHÊ EKEINOS a=O b=KAI b=EIPEN ANTHRÔPOS a=O LEGOMENOS IÊSOUS PÊLON EPOIÊSEN KAI EPEKHRISEN MOU TOUS OPHTHALMOUS KAI EIPEN MOI a=OTI UPAGE EIS a=TON b=TÊN b=KOLUMBÊTHRAN b=TOU SILÔAM KAI NIPSAI APELTHÔN a=OUN b=DE KAI NIPSAMENOS ANEBLEPSA
[9,12] a=KAI b=EIPON a=EIPAN b=OUN AUTÔ POU ESTIN EKEINOS LEGEI OUK OIDA
[9,13] AGOUSIN AUTON PROS TOUS PHARISAIOUS TON POTE TUPHLON
[9,14] ÊN DE SABBATON a=EN a=Ê a=ÊMERA b=OTE TON PÊLON EPOIÊSEN O IÊSOUS KAI ANEÔXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS
[9,15] PALIN OUN ÊRÔTÔN AUTON KAI OI PHARISAIOI PÔS ANEBLEPSEN O DE EIPEN AUTOIS PÊLON EPETHÊKEN am=MOU EPI TOUS OPHTHALMOUS tk=MOU KAI ENIPSAMÊN KAI BLEPÔ
[9,16] ELEGON OUN EK TÔN PHARISAIÔN TINES b=OUTOS b=O b=ANTHRÔPOS OUK ESTIN a=OUTOS PARA b=TOU THEOU a=O a=ANTHRÔPOS OTI TO SABBATON OU TÊREI ALLOI a=[DE] ELEGON PÔS DUNATAI ANTHRÔPOS AMARTÔLOS TOIAUTA SÊMEIA POIEIN KAI SKHISMA ÊN EN AUTOIS
[9,17] LEGOUSIN a=OUN TÔ TUPHLÔ PALIN b=SU TI a=SU LEGEIS PERI AUTOU OTI a=ÊNEÔXEN b=ÊNOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS O DE EIPEN OTI PROPHÊTÊS ESTIN
[9,18] OUK EPISTEUSAN OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI b=TUPHLOS ÊN a=TUPHLOS KAI ANEBLEPSEN EÔS OTOU EPHÔNÊSAN TOUS GONEIS AUTOU TOU ANABLEPSANTOS
[9,19] KAI ÊRÔTÊSAN AUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O UIOS UMÔN ON UMEIS LEGETE OTI TUPHLOS EGENNÊTHÊ PÔS OUN b=ARTI BLEPEI a=ARTI
[9,20] APEKRITHÊSAN a=OUN m=DE b=AUTOIS OI GONEIS AUTOU KAI a=EIPAN b=EIPON OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN O UIOS ÊMÔN KAI OTI TUPHLOS EGENNÊTHÊ
[9,21] PÔS DE NUN BLEPEI OUK OIDAMEN Ê TIS ÊNOIXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS ÊMEIS OUK OIDAMEN b=AUTOS b=ÊLIKIAN b=EKHEI AUTON ERÔTÊSATE a=ÊLIKIAN a=EKHEI AUTOS PERI am=EAUTOU tk=AUTOU LALÊSEI
[9,22] TAUTA a=EIPAN b=EIPON OI GONEIS AUTOU OTI EPHOBOUNTO TOUS IOUDAIOUS ÊDÊ GAR SUNETETHEINTO OI IOUDAIOI INA EAN TIS AUTON OMOLOGÊSÊ KHRISTON APOSUNAGÔGOS GENÊTAI
[9,23] DIA TOUTO OI GONEIS AUTOU a=EIPAN b=EIPON OTI ÊLIKIAN EKHEI AUTON a=EPERÔTÊSATE b=ERÔTÊSATE
[9,24] EPHÔNÊSAN OUN b=EK b=DEUTEROU TON ANTHRÔPON a=EK a=DEUTEROU OS ÊN TUPHLOS KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ DOS DOXAN TÔ THEÔ ÊMEIS OIDAMEN OTI b=O b=ANTHRÔPOS OUTOS a=O a=ANTHRÔPOS AMARTÔLOS ESTIN
[9,25] APEKRITHÊ OUN EKEINOS b=KAI b=EIPEN EI AMARTÔLOS ESTIN OUK OIDA EN OIDA OTI TUPHLOS ÔN ARTI BLEPÔ
[9,26] EIPON a=OUN b=DE AUTÔ b=PALIN TI EPOIÊSEN SOI PÔS ÊNOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS
[9,27] APEKRITHÊ AUTOIS EIPON UMIN ÊDÊ KAI OUK ÊKOUSATE TI PALIN THELETE AKOUEIN MÊ KAI UMEIS THELETE AUTOU MATHÊTAI GENESTHAI
[9,28] a=KAI ELOIDORÊSAN tk=OUN AUTON KAI EIPON SU b=EI MATHÊTÊS a=EI EKEINOU ÊMEIS DE TOU a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS ESMEN MATHÊTAI
[9,29] ÊMEIS OIDAMEN OTI a=MÔUSEI b=MÔSÊ LELALÊKEN O THEOS TOUTON DE OUK OIDAMEN POTHEN ESTIN
[9,30] APEKRITHÊ O ANTHRÔPOS KAI EIPEN AUTOIS EN b=GAR TOUTÔ a=GAR a=TO THAUMASTON ESTIN OTI UMEIS OUK OIDATE POTHEN ESTIN KAI a=ÊNOIXEN b=ANEÔXEN MOU TOUS OPHTHALMOUS
[9,31] OIDAMEN b=DE OTI AMARTÔLÔN O THEOS OUK AKOUEI ALL EAN TIS THEOSEBÊS Ê KAI TO THELÊMA AUTOU POIÊ TOUTOU AKOUEI
[9,32] EK TOU AIÔNOS OUK ÊKOUSTHÊ OTI a=ÊNEÔXEN b=ÊNOIXEN TIS OPHTHALMOUS TUPHLOU GEGENNÊMENOU
[9,33] EI MÊ ÊN OUTOS PARA THEOU OUK ÊDUNATO POIEIN OUDEN
[9,34] APEKRITHÊSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ EN AMARTIAIS SU EGENNÊTHÊS OLOS KAI SU DIDASKEIS ÊMAS KAI EXEBALON AUTON EXÔ
[9,35] ÊKOUSEN b=O IÊSOUS OTI EXEBALON AUTON EXÔ KAI EURÔN AUTON EIPEN b=AUTÔ SU PISTEUEIS EIS TON UION TOU a=ANTHRÔPOU b=THEOU
[9,36] APEKRITHÊ EKEINOS KAI EIPEN am=KAI TIS ESTIN KURIE INA PISTEUSÔ EIS AUTON
[9,37] EIPEN b=DE AUTÔ O IÊSOUS KAI EÔRAKAS AUTON KAI O LALÔN META SOU EKEINOS ESTIN
[9,38] O DE EPHÊ PISTEUÔ KURIE KAI PROSEKUNÊSEN AUTÔ
[9,39] KAI EIPEN O IÊSOUS EIS KRIMA EGÔ EIS TON KOSMON TOUTON ÊLTHON INA OI MÊ BLEPONTES BLEPÔSIN KAI OI BLEPONTES TUPHLOI GENÔNTAI
[9,40] b=KAI ÊKOUSAN EK TÔN PHARISAIÔN TAUTA OI b=ONTES MET AUTOU a=ONTES KAI EIPON AUTÔ MÊ KAI ÊMEIS TUPHLOI ESMEN
[9,41] EIPEN AUTOIS O IÊSOUS EI TUPHLOI ÊTE OUK AN EIKHETE AMARTIAN NUN DE LEGETE OTI BLEPOMEN Ê b=OUN AMARTIA UMÔN MENEI
[10,1] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN O MÊ EISERKHOMENOS DIA TÊS THURAS EIS TÊN AULÊN TÔN PROBATÔN ALLA ANABAINÔN ALLAKHOTHEN EKEINOS KLEPTÊS ESTIN KAI LÊSTÊS
[10,2] O DE EISERKHOMENOS DIA TÊS THURAS POIMÊN ESTIN TÔN PROBATÔN
[10,3] TOUTÔ O THURÔROS ANOIGEI KAI TA PROBATA TÊS PHÔNÊS AUTOU AKOUEI KAI TA IDIA PROBATA a=PHÔNEI b=KALEI KAT ONOMA KAI EXAGEI AUTA
[10,4] b=KAI OTAN TA IDIA a=PANTA b=PROBATA EKBALÊ EMPROSTHEN AUTÔN POREUETAI KAI TA PROBATA AUTÔ AKOLOUTHEI OTI OIDASIN TÊN PHÔNÊN AUTOU
[10,5] ALLOTRIÔ DE OU MÊ a=AKOLOUTHÊSOUSIN b=AKOLOUTHÊSÔSIN ALLA PHEUXONTAI AP AUTOU OTI OUK OIDASIN TÔN ALLOTRIÔN TÊN PHÔNÊN
[10,6] TAUTÊN TÊN PAROIMIAN EIPEN AUTOIS O IÊSOUS EKEINOI DE OUK EGNÔSAN TINA ÊN A ELALEI AUTOIS
[10,7] EIPEN OUN PALIN b=AUTOIS O IÊSOUS AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OTI EGÔ EIMI Ê THURA TÔN PROBATÔN
[10,8] PANTES OSOI tk=PRO tk=EMOU ÊLTHON a=[PRO a=EMOU] KLEPTAI EISIN KAI LÊSTAI ALL OUK ÊKOUSAN AUTÔN TA PROBATA
[10,9] EGÔ EIMI Ê THURA DI EMOU EAN TIS EISELTHÊ SÔTHÊSETAI KAI EISELEUSETAI KAI EXELEUSETAI KAI NOMÊN EURÊSEI
[10,10] O KLEPTÊS OUK ERKHETAI EI MÊ INA KLEPSÊ KAI THUSÊ KAI APOLESÊ EGÔ ÊLTHON INA ZÔÊN EKHÔSIN KAI PERISSON EKHÔSIN
[10,11] EGÔ EIMI O POIMÊN O KALOS O POIMÊN O KALOS TÊN PSUKHÊN AUTOU TITHÊSIN UPER TÔN PROBATÔN
[10,12] O MISTHÔTOS b=DE KAI OUK ÔN POIMÊN OU OUK a=ESTIN b=EISIN TA PROBATA IDIA THEÔREI TON LUKON ERKHOMENON KAI APHIÊSIN TA PROBATA KAI PHEUGEI KAI O LUKOS ARPAZEI AUTA KAI SKORPIZEI b=TA b=PROBATA
[10,13] b=O b=DE b=MISTHÔTOS b=PHEUGEI OTI MISTHÔTOS ESTIN KAI OU MELEI AUTÔ PERI TÔN PROBATÔN
[10,14] EGÔ EIMI O POIMÊN O KALOS KAI GINÔSKÔ TA EMA KAI a=GINÔSKOUSI b=GINÔSKOMAI a=ME b=UPO a=TA b=TÔN a=EMA b=EMÔN
[10,15] KATHÔS GINÔSKEI ME O PATÊR KAGÔ GINÔSKÔ TON PATERA KAI TÊN PSUKHÊN MOU TITHÊMI UPER TÔN PROBATÔN
[10,16] KAI ALLA PROBATA EKHÔ A OUK ESTIN EK TÊS AULÊS TAUTÊS KAKEINA b=ME DEI a=ME AGAGEIN KAI TÊS PHÔNÊS MOU AKOUSOUSIN KAI a=GENÊSONTAI b=GENÊSETAI MIA POIMNÊ EIS POIMÊN
[10,17] DIA TOUTO a=ME O PATÊR b=ME AGAPA OTI EGÔ TITHÊMI TÊN PSUKHÊN MOU INA PALIN LABÔ AUTÊN
[10,18] OUDEIS AIREI AUTÊN AP EMOU ALL EGÔ TITHÊMI AUTÊN AP EMAUTOU EXOUSIAN EKHÔ THEINAI AUTÊN KAI EXOUSIAN EKHÔ PALIN LABEIN AUTÊN TAUTÊN TÊN ENTOLÊN ELABON PARA TOU PATROS MOU
[10,19] SKHISMA b=OUN PALIN EGENETO EN TOIS IOUDAIOIS DIA TOUS LOGOUS TOUTOUS
[10,20] ELEGON DE POLLOI EX AUTÔN DAIMONION EKHEI KAI MAINETAI TI AUTOU AKOUETE
[10,21] ALLOI ELEGON TAUTA TA RÊMATA OUK ESTIN DAIMONIZOMENOU MÊ DAIMONION DUNATAI TUPHLÔN OPHTHALMOUS a=ANOIXAI b=ANOIGEIN
[10,22] EGENETO a=TOTE b=DE TA EGKAINIA EN atk=TOIS IEROSOLUMOIS b=KAI KHEIMÔN ÊN
[10,23] KAI PERIEPATEI O IÊSOUS EN TÔ IERÔ EN TÊ STOA atk=TOU am=SOLOMÔNOS tk=SOLOMÔNTOS
[10,24] EKUKLÔSAN OUN AUTON OI IOUDAIOI KAI ELEGON AUTÔ EÔS POTE TÊN PSUKHÊN ÊMÔN AIREIS EI SU EI O KHRISTOS EIPE ÊMIN PARRÊSIA
[10,25] APEKRITHÊ AUTOIS O IÊSOUS EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE TA ERGA A EGÔ POIÔ EN TÔ ONOMATI TOU PATROS MOU TAUTA MARTUREI PERI EMOU
[10,26] a=ALLA b=ALL UMEIS OU PISTEUETE a=OTI b=OU a=OUK b=GAR ESTE EK TÔN PROBATÔN TÔN EMÔN b=KATHÔS b=EIPON b=UMIN
[10,27] TA PROBATA TA EMA TÊS PHÔNÊS MOU a=AKOUOUSIN b=AKOUEI KAGÔ GINÔSKÔ AUTA KAI AKOLOUTHOUSIN MOI
[10,28] KAGÔ b=ZÔÊN b=AIÔNION DIDÔMI AUTOIS a=ZÔÊN a=AIÔNION KAI OU MÊ APOLÔNTAI EIS TON AIÔNA KAI OUKH ARPASEI TIS AUTA EK TÊS KHEIROS MOU
[10,29] O PATÊR MOU a=O b=OS DEDÔKEN MOI b=MEIZÔN PANTÔN a=MEIZON ESTIN KAI OUDEIS DUNATAI ARPAZEIN EK TÊS KHEIROS TOU PATROS b=MOU
[10,30] EGÔ KAI O PATÊR EN ESMEN
[10,31] EBASTASAN b=OUN PALIN LITHOUS OI IOUDAIOI INA LITHASÔSIN AUTON
[10,32] APEKRITHÊ AUTOIS O IÊSOUS POLLA b=KALA ERGA a=KALA EDEIXA UMIN EK TOU PATROS b=MOU DIA POION AUTÔN ERGON a=EME LITHAZETE b=ME
[10,33] APEKRITHÊSAN AUTÔ OI IOUDAIOI b=LEGONTES PERI KALOU ERGOU OU LITHAZOMEN SE ALLA PERI BLASPHÊMIAS KAI OTI SU ANTHRÔPOS ÔN POIEIS SEAUTON THEON
[10,34] APEKRITHÊ AUTOIS a=[O] b=O IÊSOUS OUK ESTIN GEGRAMMENON EN TÔ NOMÔ UMÔN a=OTI EGÔ EIPA THEOI ESTE
[10,35] EI EKEINOUS EIPEN THEOUS PROS OUS O LOGOS TOU THEOU EGENETO KAI OU DUNATAI LUTHÊNAI Ê GRAPHÊ
[10,36] ON O PATÊR ÊGIASEN KAI APESTEILEN EIS TON KOSMON UMEIS LEGETE OTI BLASPHÊMEIS OTI EIPON UIOS TOU THEOU EIMI
[10,37] EI OU POIÔ TA ERGA TOU PATROS MOU MÊ PISTEUETE MOI
[10,38] EI DE POIÔ KAN EMOI MÊ PISTEUÊTE TOIS ERGOIS a=PISTEUETE b=PISTEUSATE INA GNÔTE KAI a=GINÔSKÊTE b=PISTEUSÊTE OTI EN EMOI O PATÊR KAGÔ EN a=TÔ a=PATRI b=AUTÔ
[10,39] EZÊTOUN a=[OUN] b=OUN b=PALIN AUTON a=PALIN PIASAI KAI EXÊLTHEN EK TÊS KHEIROS AUTÔN
[10,40] KAI APÊLTHEN PALIN PERAN TOU IORDANOU EIS TON TOPON OPOU ÊN IÔANNÊS TO PRÔTON BAPTIZÔN KAI EMEINEN EKEI
[10,41] KAI POLLOI ÊLTHON PROS AUTON KAI ELEGON OTI IÔANNÊS MEN SÊMEION EPOIÊSEN OUDEN PANTA DE OSA EIPEN IÔANNÊS PERI TOUTOU ALÊTHÊ ÊN
[10,42] KAI b=EPISTEUSAN POLLOI a=EPISTEUSAN b=EKEI EIS AUTON a=EKEI
[11,1] ÊN DE TIS ASTHENÔN LAZAROS APO BÊTHANIAS EK TÊS KÔMÊS MARIAS KAI MARTHAS TÊS ADELPHÊS AUTÊS
[11,2] ÊN DE a=MARIAM b=MARIA Ê ALEIPSASA TON KURION MURÔ KAI EKMAXASA TOUS PODAS AUTOU TAIS THRIXIN AUTÊS ÊS O ADELPHOS LAZAROS ÊSTHENEI
[11,3] APESTEILAN OUN AI ADELPHAI PROS AUTON LEGOUSAI KURIE IDE ON PHILEIS ASTHENEI
[11,4] AKOUSAS DE O IÊSOUS EIPEN AUTÊ Ê ASTHENEIA OUK ESTIN PROS THANATON ALL UPER TÊS DOXÊS TOU THEOU INA DOXASTHÊ O UIOS TOU THEOU DI AUTÊS
[11,5] ÊGAPA DE O IÊSOUS TÊN MARTHAN KAI TÊN ADELPHÊN AUTÊS KAI TON LAZARON
[11,6] ÔS OUN ÊKOUSEN OTI ASTHENEI TOTE MEN EMEINEN EN Ô ÊN TOPÔ DUO ÊMERAS
[11,7] EPEITA META TOUTO LEGEI TOIS MATHÊTAIS AGÔMEN EIS TÊN IOUDAIAN PALIN
[11,8] LEGOUSIN AUTÔ OI MATHÊTAI RABBI NUN EZÊTOUN SE LITHASAI OI IOUDAIOI KAI PALIN UPAGEIS EKEI
[11,9] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS OUKHI DÔDEKA b=EISIN ÔRAI a=EISIN TÊS ÊMERAS EAN TIS PERIPATÊ EN TÊ ÊMERA OU PROSKOPTEI OTI TO PHÔS TOU KOSMOU TOUTOU BLEPEI
[11,10] EAN DE TIS PERIPATÊ EN TÊ NUKTI PROSKOPTEI OTI TO PHÔS OUK ESTIN EN AUTÔ
[11,11] TAUTA EIPEN KAI META TOUTO LEGEI AUTOIS LAZAROS O PHILOS ÊMÔN KEKOIMÊTAI ALLA POREUOMAI INA EXUPNISÔ AUTON
[11,12] a=EIPAN b=EIPON OUN OI MATHÊTAI a=AUTÔ b=AUTOU KURIE EI KEKOIMÊTAI SÔTHÊSETAI
[11,13] EIRÊKEI DE O IÊSOUS PERI TOU THANATOU AUTOU EKEINOI DE EDOXAN OTI PERI TÊS KOIMÊSEÔS TOU UPNOU LEGEI
[11,14] TOTE OUN EIPEN AUTOIS O IÊSOUS PARRÊSIA LAZAROS APETHANEN
[11,15] KAI KHAIRÔ DI UMAS INA PISTEUSÊTE OTI OUK ÊMÊN EKEI am=ALLA tk=ALL AGÔMEN PROS AUTON
[11,16] EIPEN OUN THÔMAS O LEGOMENOS DIDUMOS TOIS SUMMATHÊTAIS AGÔMEN KAI ÊMEIS INA APOTHANÔMEN MET AUTOU
[11,17] ELTHÔN OUN O IÊSOUS EUREN AUTON TESSARAS b=ÊMERAS ÊDÊ a=ÊMERAS EKHONTA EN TÔ MNÊMEIÔ
[11,18] ÊN DE Ê BÊTHANIA EGGUS TÔN IEROSOLUMÔN ÔS APO STADIÔN DEKAPENTE
[11,19] b=KAI POLLOI a=DE EK TÔN IOUDAIÔN ELÊLUTHEISAN PROS a=TÊN b=TAS b=PERI MARTHAN KAI a=MARIAM b=MARIAN INA PARAMUTHÊSÔNTAI AUTAS PERI TOU ADELPHOU b=AUTÔN
[11,20] Ê OUN MARTHA ÔS ÊKOUSEN OTI tk=O IÊSOUS ERKHETAI UPÊNTÊSEN AUTÔ a=MARIAM b=MARIA DE EN TÔ OIKÔ EKATHEZETO
[11,21] EIPEN OUN atk=Ê MARTHA PROS TON IÊSOUN KURIE EI ÊS ÔDE a=OUK a=AN a=APETHANEN O ADELPHOS MOU b=OUK b=AN b=ETETHNÊKEI
[11,22] a=[ALLA] b=ALLA KAI NUN OIDA OTI OSA AN AITÊSÊ TON THEON DÔSEI SOI O THEOS
[11,23] LEGEI AUTÊ O IÊSOUS ANASTÊSETAI O ADELPHOS SOU
[11,24] LEGEI AUTÔ a=Ê MARTHA OIDA OTI ANASTÊSETAI EN TÊ ANASTASEI EN TÊ ESKHATÊ ÊMERA
[11,25] EIPEN AUTÊ O IÊSOUS EGÔ EIMI Ê ANASTASIS KAI Ê ZÔÊ O PISTEUÔN EIS EME KAN APOTHANÊ ZÊSETAI
[11,26] KAI PAS O ZÔN KAI PISTEUÔN EIS EME OU MÊ APOTHANÊ EIS TON AIÔNA PISTEUEIS TOUTO
[11,27] LEGEI AUTÔ NAI KURIE EGÔ PEPISTEUKA OTI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU O EIS TON KOSMON ERKHOMENOS
[11,28] KAI a=TOUTO b=TAUTA EIPOUSA APÊLTHEN KAI EPHÔNÊSEN a=MARIAM b=MARIAN TÊN ADELPHÊN AUTÊS LATHRA EIPOUSA O DIDASKALOS PARESTIN KAI PHÔNEI SE
[11,29] EKEINÊ a=DE ÔS ÊKOUSEN a=ÊGERTHÊ b=EGEIRETAI TAKHU KAI a=ÊRKHETO b=ERKHETAI PROS AUTON
[11,30] OUPÔ DE ELÊLUTHEI O IÊSOUS EIS TÊN KÔMÊN ALL ÊN a=ETI EN TÔ TOPÔ OPOU UPÊNTÊSEN AUTÔ Ê MARTHA
[11,31] OI OUN IOUDAIOI OI ONTES MET AUTÊS EN TÊ OIKIA KAI PARAMUTHOUMENOI AUTÊN IDONTES TÊN a=MARIAM b=MARIAN OTI TAKHEÔS ANESTÊ KAI EXÊLTHEN ÊKOLOUTHÊSAN AUTÊ a=DOXANTES b=LEGONTES OTI UPAGEI EIS TO MNÊMEION INA KLAUSÊ EKEI
[11,32] Ê OUN a=MARIAM b=MARIA ÔS ÊLTHEN OPOU ÊN b=O IÊSOUS IDOUSA AUTON EPESEN am=AUTOU a=PROS b=EIS TOUS PODAS tk=AUTOU LEGOUSA AUTÔ KURIE EI ÊS ÔDE OUK AN b=APETHANEN MOU a=APETHANEN O ADELPHOS
[11,33] IÊSOUS OUN ÔS EIDEN AUTÊN KLAIOUSAN KAI TOUS SUNELTHONTAS AUTÊ IOUDAIOUS KLAIONTAS ENEBRIMÊSATO TÔ PNEUMATI KAI ETARAXEN EAUTON
[11,34] KAI EIPEN POU TETHEIKATE AUTON LEGOUSIN AUTÔ KURIE ERKHOU KAI IDE
[11,35] EDAKRUSEN O IÊSOUS
[11,36] ELEGON OUN OI IOUDAIOI IDE PÔS EPHILEI AUTON
[11,37] TINES DE EX AUTÔN a=EIPAN b=EIPON OUK a=EDUNATO b=ÊDUNATO OUTOS O ANOIXAS TOUS OPHTHALMOUS TOU TUPHLOU POIÊSAI INA KAI OUTOS MÊ APOTHANÊ
[11,38] IÊSOUS OUN PALIN EMBRIMÔMENOS EN EAUTÔ ERKHETAI EIS TO MNÊMEION ÊN DE SPÊLAION KAI LITHOS EPEKEITO EP AUTÔ
[11,39] LEGEI O IÊSOUS ARATE TON LITHON LEGEI AUTÔ Ê ADELPHÊ TOU a=TETELEUTÊKOTOS b=TETHNÊKOTOS MARTHA KURIE ÊDÊ OZEI TETARTAIOS GAR ESTIN
[11,40] LEGEI AUTÊ O IÊSOUS OUK EIPON SOI OTI EAN PISTEUSÊS a=OPSÊ b=OPSEI TÊN DOXAN TOU THEOU
[11,41] ÊRAN OUN TON LITHON b=OU b=ÊN b=O b=TETHNÊKÔS b=KEIMENOS O DE IÊSOUS ÊREN TOUS OPHTHALMOUS ANÔ KAI EIPEN PATER EUKHARISTÔ SOI OTI ÊKOUSAS MOU
[11,42] EGÔ DE ÊDEIN OTI PANTOTE MOU AKOUEIS ALLA DIA TON OKHLON TON PERIESTÔTA EIPON INA PISTEUSÔSIN OTI SU ME APESTEILAS
[11,43] KAI TAUTA EIPÔN PHÔNÊ MEGALÊ EKRAUGASEN LAZARE DEURO EXÔ
[11,44] b=KAI EXÊLTHEN O TETHNÊKÔS DEDEMENOS TOUS PODAS KAI TAS KHEIRAS KEIRIAIS KAI Ê OPSIS AUTOU SOUDARIÔ PERIEDEDETO LEGEI AUTOIS O IÊSOUS LUSATE AUTON KAI APHETE a=AUTON UPAGEIN
[11,45] POLLOI OUN EK TÔN IOUDAIÔN OI ELTHONTES PROS TÊN a=MARIAM b=MARIAN KAI THEASAMENOI A EPOIÊSEN b=O b=IÊSOUS EPISTEUSAN EIS AUTON
[11,46] TINES DE EX AUTÔN APÊLTHON PROS TOUS PHARISAIOUS KAI a=EIPAN b=EIPON AUTOIS A EPOIÊSEN b=O IÊSOUS
[11,47] SUNÊGAGON OUN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI SUNEDRION KAI ELEGON TI POIOUMEN OTI OUTOS O ANTHRÔPOS POLLA b=SÊMEIA POIEI a=SÊMEIA
[11,48] EAN APHÔMEN AUTON OUTÔS PANTES PISTEUSOUSIN EIS AUTON KAI ELEUSONTAI OI RÔMAIOI KAI AROUSIN ÊMÔN KAI TON TOPON KAI TO ETHNOS
[11,49] EIS DE TIS EX AUTÔN KAIAPHAS ARKHIEREUS ÔN TOU ENIAUTOU EKEINOU EIPEN AUTOIS UMEIS OUK OIDATE OUDEN
[11,50] OUDE a=LOGIZESTHE b=DIALOGIZESTHE OTI SUMPHEREI a=UMIN b=ÊMIN INA EIS ANTHRÔPOS APOTHANÊ UPER TOU LAOU KAI MÊ OLON TO ETHNOS APOLÊTAI
[11,51] TOUTO DE APH EAUTOU OUK EIPEN ALLA ARKHIEREUS ÔN TOU ENIAUTOU EKEINOU a=EPROPHÊTEUSEN b=PROEPHÊTEUSEN OTI EMELLEN tk=O IÊSOUS APOTHNÊSKEIN UPER TOU ETHNOUS
[11,52] KAI OUKH UPER TOU ETHNOUS MONON ALL INA KAI TA TEKNA TOU THEOU TA DIESKORPISMENA SUNAGAGÊ EIS EN
[11,53] AP EKEINÊS OUN TÊS ÊMERAS a=EBOULEUSANTO b=SUNEBOULEUSANTO INA APOKTEINÔSIN AUTON
[11,54] a=O b=IÊSOUS OUN a=IÊSOUS am=OUKETI tk=OUK tk=ETI PARRÊSIA PERIEPATEI EN TOIS IOUDAIOIS ALLA APÊLTHEN EKEITHEN EIS TÊN KHÔRAN EGGUS TÊS ERÊMOU EIS EPHRAIM LEGOMENÊN POLIN KAKEI a=EMEINEN b=DIETRIBEN META TÔN MATHÊTÔN b=AUTOU
[11,55] ÊN DE EGGUS TO PASKHA TÔN IOUDAIÔN KAI ANEBÊSAN POLLOI EIS IEROSOLUMA EK TÊS KHÔRAS PRO TOU PASKHA INA AGNISÔSIN EAUTOUS
[11,56] EZÊTOUN OUN TON IÊSOUN KAI ELEGON MET ALLÊLÔN EN TÔ IERÔ ESTÊKOTES TI DOKEI UMIN OTI OU MÊ ELTHÊ EIS TÊN EORTÊN
[11,57] DEDÔKEISAN DE b=KAI OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI a=ENTOLAS b=ENTOLÊN INA EAN TIS GNÔ POU ESTIN MÊNUSÊ OPÔS PIASÔSIN AUTON
[12,1] O OUN IÊSOUS PRO EX ÊMERÔN TOU PASKHA ÊLTHEN EIS BÊTHANIAN OPOU ÊN LAZAROS b=O b=TETHNÊKÔS ON ÊGEIREN EK NEKRÔN a=IÊSOUS
[12,2] EPOIÊSAN OUN AUTÔ DEIPNON EKEI KAI Ê MARTHA DIÊKONEI O DE LAZAROS EIS ÊN a=EK TÔN am=ANAKEIMENÔN am=SUN tk=SUNANAKEIMENÔN AUTÔ
[12,3] Ê OUN a=MARIAM b=MARIA LABOUSA LITRAN MUROU NARDOU PISTIKÊS POLUTIMOU ÊLEIPSEN TOUS PODAS TOU IÊSOU KAI EXEMAXEN TAIS THRIXIN AUTÊS TOUS PODAS AUTOU Ê DE OIKIA EPLÊRÔTHÊ EK TÊS OSMÊS TOU MUROU
[12,4] LEGEI a=DE a=IOUDAS a=O a=ISKARIÔTÊS b=OUN EIS a=[EK] b=EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU b=IOUDAS b=SIMÔNOS b=ISKARIÔTÊS O MELLÔN AUTON PARADIDONAI
[12,5] am=DIA am=TI tk=DIATI TOUTO TO MURON OUK EPRATHÊ TRIAKOSIÔN DÊNARIÔN KAI EDOTHÊ PTÔKHOIS
[12,6] EIPEN DE TOUTO OUKH OTI PERI TÔN PTÔKHÔN EMELEN AUTÔ k=ALLA amt=ALL OTI KLEPTÊS ÊN KAI TO GLÔSSOKOMON a=EKHÔN b=EIKHEN b=KAI TA BALLOMENA EBASTAZEN
[12,7] EIPEN OUN O IÊSOUS APHES AUTÊN a=INA EIS TÊN ÊMERAN TOU ENTAPHIASMOU MOU a=TÊRÊSÊ b=TETÊRÊKEN AUTO
[12,8] TOUS PTÔKHOUS GAR PANTOTE EKHETE METH EAUTÔN EME DE OU PANTOTE EKHETE
[12,9] EGNÔ OUN a=[O] OKHLOS POLUS EK TÔN IOUDAIÔN OTI EKEI ESTIN KAI ÊLTHON OU DIA TON IÊSOUN MONON ALL INA KAI TON LAZARON IDÔSIN ON ÊGEIREN EK NEKRÔN
[12,10] EBOULEUSANTO DE OI ARKHIEREIS INA KAI TON LAZARON APOKTEINÔSIN
[12,11] OTI POLLOI DI AUTON UPÊGON TÔN IOUDAIÔN KAI EPISTEUON EIS TON IÊSOUN
[12,12] TÊ EPAURION a=O OKHLOS POLUS O ELTHÔN EIS TÊN EORTÊN AKOUSANTES OTI ERKHETAI atk=O IÊSOUS EIS IEROSOLUMA
[12,13] ELABON TA BAIA TÔN PHOINIKÔN KAI EXÊLTHON EIS UPANTÊSIN AUTÔ KAI a=EKRAUGAZON b=EKRAZON ÔSANNA EULOGÊMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU a=[KAI] atk=O BASILEUS TOU ISRAÊL
[12,14] EURÔN DE O IÊSOUS ONARION EKATHISEN EP AUTO KATHÔS ESTIN GEGRAMMENON
[12,15] MÊ PHOBOU a=THUGATÊR b=THUGATER SIÔN IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI KATHÊMENOS EPI PÔLON ONOU
[12,16] TAUTA b=DE OUK EGNÔSAN a=AUTOU OI MATHÊTAI b=AUTOU TO PRÔTON ALL OTE EDOXASTHÊ m=[O] tk=O IÊSOUS TOTE EMNÊSTHÊSAN OTI TAUTA ÊN EP AUTÔ GEGRAMMENA KAI TAUTA EPOIÊSAN AUTÔ
[12,17] EMARTUREI OUN O OKHLOS O ÔN MET AUTOU OTE TON LAZARON EPHÔNÊSEN EK TOU MNÊMEIOU KAI ÊGEIREN AUTON EK NEKRÔN
[12,18] DIA TOUTO a=[KAI] b=KAI UPÊNTÊSEN AUTÔ O OKHLOS OTI a=ÊKOUSAN b=ÊKOUSEN TOUTO AUTON PEPOIÊKENAI TO SÊMEION
[12,19] OI OUN PHARISAIOI a=EIPAN b=EIPON PROS EAUTOUS THEÔREITE OTI OUK ÔPHELEITE OUDEN IDE O KOSMOS OPISÔ AUTOU APÊLTHEN
[12,20] ÊSAN DE b=TINES ELLÊNES a=TINES EK TÔN ANABAINONTÔN INA PROSKUNÊSÔSIN EN TÊ EORTÊ
[12,21] OUTOI OUN PROSÊLTHON PHILIPPÔ TÔ APO BÊTHSAIDA TÊS GALILAIAS KAI ÊRÔTÔN AUTON LEGONTES KURIE THELOMEN TON IÊSOUN IDEIN
[12,22] ERKHETAI a=O PHILIPPOS KAI LEGEI TÔ ANDREA a=ERKHETAI b=KAI b=PALIN ANDREAS KAI PHILIPPOS a=KAI LEGOUSIN TÔ IÊSOU
[12,23] O DE IÊSOUS a=APOKRINETAI b=APEKRINATO AUTOIS LEGÔN ELÊLUTHEN Ê ÔRA INA DOXASTHÊ O UIOS TOU ANTHRÔPOU
[12,24] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN EAN MÊ O KOKKOS TOU SITOU PESÔN EIS TÊN GÊN APOTHANÊ AUTOS MONOS MENEI EAN DE APOTHANÊ POLUN KARPON PHEREI
[12,25] O PHILÔN TÊN PSUKHÊN AUTOU a=APOLLUEI b=APOLESEI AUTÊN KAI O MISÔN TÊN PSUKHÊN AUTOU EN TÔ KOSMÔ TOUTÔ EIS ZÔÊN AIÔNION PHULAXEI AUTÊN
[12,26] EAN EMOI b=DIAKONÊ TIS a=DIAKONÊ EMOI AKOLOUTHEITÔ KAI OPOU EIMI EGÔ EKEI KAI O DIAKONOS O EMOS ESTAI b=KAI EAN TIS EMOI DIAKONÊ TIMÊSEI AUTON O PATÊR
[12,27] NUN Ê PSUKHÊ MOU TETARAKTAI KAI TI EIPÔ PATER SÔSON ME EK TÊS ÔRAS TAUTÊS ALLA DIA TOUTO ÊLTHON EIS TÊN ÔRAN TAUTÊN
[12,28] PATER DOXASON SOU TO ONOMA ÊLTHEN OUN PHÔNÊ EK TOU OURANOU KAI EDOXASA KAI PALIN DOXASÔ
[12,29] O OUN OKHLOS O ESTÔS KAI AKOUSAS ELEGEN BRONTÊN GEGONENAI ALLOI ELEGON AGGELOS AUTÔ LELALÊKEN
[12,30] APEKRITHÊ m=[O] tk=O IÊSOUS KAI EIPEN OU DI EME b=AUTÊ Ê PHÔNÊ a=AUTÊ GEGONEN ALLA DI UMAS
[12,31] NUN KRISIS ESTIN TOU KOSMOU TOUTOU NUN O ARKHÔN TOU KOSMOU TOUTOU EKBLÊTHÊSETAI EXÔ
[12,32] KAGÔ EAN UPSÔTHÔ EK TÊS GÊS PANTAS ELKUSÔ PROS EMAUTON
[12,33] TOUTO DE ELEGEN SÊMAINÔN POIÔ THANATÔ m=EMELLEN atk=ÊMELLEN APOTHNÊSKEIN
[12,34] APEKRITHÊ a=OUN AUTÔ O OKHLOS ÊMEIS ÊKOUSAMEN EK TOU NOMOU OTI O KHRISTOS MENEI EIS TON AIÔNA KAI PÔS b=SU LEGEIS a=SU atk=OTI DEI UPSÔTHÊNAI TON UION TOU ANTHRÔPOU TIS ESTIN OUTOS O UIOS TOU ANTHRÔPOU
[12,35] EIPEN OUN AUTOIS O IÊSOUS ETI MIKRON KHRONON TO PHÔS a=EN b=METH a=UMIN b=UMÔN ESTIN PERIPATEITE a=ÔS b=EÔS TO PHÔS EKHETE INA MÊ SKOTIA UMAS KATALABÊ KAI O PERIPATÔN EN TÊ SKOTIA OUK OIDEN POU UPAGEI
[12,36] a=ÔS b=EÔS TO PHÔS EKHETE PISTEUETE EIS TO PHÔS INA UIOI PHÔTOS GENÊSTHE TAUTA ELALÊSEN b=O IÊSOUS KAI APELTHÔN EKRUBÊ AP AUTÔN
[12,37] TOSAUTA DE AUTOU SÊMEIA PEPOIÊKOTOS EMPROSTHEN AUTÔN OUK EPISTEUON EIS AUTON
[12,38] INA O LOGOS ÊSAIOU TOU PROPHÊTOU PLÊRÔTHÊ ON EIPEN KURIE TIS EPISTEUSEN TÊ AKOÊ ÊMÔN KAI O BRAKHIÔN KURIOU TINI APEKALUPHTHÊ
[12,39] DIA TOUTO OUK ÊDUNANTO PISTEUEIN OTI PALIN EIPEN ÊSAIAS
[12,40] TETUPHLÔKEN AUTÔN TOUS OPHTHALMOUS KAI a=EPÔRÔSEN b=PEPÔRÔKEN AUTÔN TÊN KARDIAN INA MÊ IDÔSIN TOIS OPHTHALMOIS KAI NOÊSÔSIN TÊ KARDIA KAI a=STRAPHÔSIN b=EPISTRAPHÔSIN KAI a=IASOMAI b=IASÔMAI AUTOUS
[12,41] TAUTA EIPEN ÊSAIAS a=OTI b=OTE EIDEN TÊN DOXAN AUTOU KAI ELALÊSEN PERI AUTOU
[12,42] OMÔS MENTOI KAI EK TÔN ARKHONTÔN POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON ALLA DIA TOUS PHARISAIOUS OUKH ÔMOLOGOUN INA MÊ APOSUNAGÔGOI GENÔNTAI
[12,43] ÊGAPÊSAN GAR TÊN DOXAN TÔN ANTHRÔPÔN MALLON ÊPER TÊN DOXAN TOU THEOU
[12,44] IÊSOUS DE EKRAXEN KAI EIPEN O PISTEUÔN EIS EME OU PISTEUEI EIS EME a=ALLA b=ALL EIS TON PEMPSANTA ME
[12,45] KAI O THEÔRÔN EME THEÔREI TON PEMPSANTA ME
[12,46] EGÔ PHÔS EIS TON KOSMON ELÊLUTHA INA PAS O PISTEUÔN EIS EME EN TÊ SKOTIA MÊ MEINÊ
[12,47] KAI EAN TIS MOU AKOUSÊ TÔN RÊMATÔN KAI MÊ a=PHULAXÊ b=PISTEUSÊ EGÔ OU KRINÔ AUTON OU GAR ÊLTHON INA KRINÔ TON KOSMON ALL INA SÔSÔ TON KOSMON
[12,48] O ATHETÔN EME KAI MÊ LAMBANÔN TA RÊMATA MOU EKHEI TON KRINONTA AUTON O LOGOS ON ELALÊSA EKEINOS KRINEI AUTON EN TÊ ESKHATÊ ÊMERA
[12,49] OTI EGÔ EX EMAUTOU OUK ELALÊSA ALL O PEMPSAS ME PATÊR AUTOS MOI ENTOLÊN a=DEDÔKEN b=EDÔKEN TI EIPÔ KAI TI LALÊSÔ
[12,50] KAI OIDA OTI Ê ENTOLÊ AUTOU ZÔÊ AIÔNIOS ESTIN A OUN b=LALÔ EGÔ a=LALÔ KATHÔS EIRÊKEN MOI O PATÊR OUTÔS LALÔ
[13,1] PRO DE TÊS EORTÊS TOU PASKHA EIDÔS O IÊSOUS OTI a=ÊLTHEN b=ELÊLUTHEN AUTOU Ê ÔRA INA METABÊ EK TOU KOSMOU TOUTOU PROS TON PATERA AGAPÊSAS TOUS IDIOUS TOUS EN TÔ KOSMÔ EIS TELOS ÊGAPÊSEN AUTOUS
[13,2] KAI DEIPNOU a=GINOMENOU b=GENOMENOU TOU DIABOLOU ÊDÊ BEBLÊKOTOS EIS TÊN KARDIAN a=INA a=PARADOI a=AUTON a=IOUDAS b=IOUDA SIMÔNOS ISKARIÔTOU b=INA b=AUTON b=PARADÔ
[13,3] EIDÔS b=O b=IÊSOUS OTI PANTA a=EDÔKEN b=DEDÔKEN AUTÔ O PATÊR EIS TAS KHEIRAS KAI OTI APO THEOU EXÊLTHEN KAI PROS TON THEON UPAGEI
[13,4] EGEIRETAI EK TOU DEIPNOU KAI TITHÊSIN TA IMATIA KAI LABÔN LENTION DIEZÔSEN EAUTON
[13,5] EITA BALLEI UDÔR EIS TON NIPTÊRA KAI ÊRXATO NIPTEIN TOUS PODAS TÔN MATHÊTÔN KAI EKMASSEIN TÔ LENTIÔ Ô ÊN DIEZÔSMENOS
[13,6] ERKHETAI OUN PROS SIMÔNA PETRON b=KAI LEGEI AUTÔ b=EKEINOS KURIE SU MOU NIPTEIS TOUS PODAS
[13,7] APEKRITHÊ IÊSOUS KAI EIPEN AUTÔ O EGÔ POIÔ SU OUK OIDAS ARTI GNÔSÊ DE META TAUTA
[13,8] LEGEI AUTÔ PETROS OU MÊ NIPSÊS a=MOU TOUS PODAS b=MOU EIS TON AIÔNA APEKRITHÊ b=AUTÔ b=O IÊSOUS a=AUTÔ EAN MÊ NIPSÔ SE OUK EKHEIS MEROS MET EMOU
[13,9] LEGEI AUTÔ SIMÔN PETROS KURIE MÊ TOUS PODAS MOU MONON ALLA KAI TAS KHEIRAS KAI TÊN KEPHALÊN
[13,10] LEGEI AUTÔ O IÊSOUS O LELOUMENOS a=OUK b=OU b=KHREIAN EKHEI a=KHREIAN a=EI a=MÊ b=Ê TOUS PODAS NIPSASTHAI ALL ESTIN KATHAROS OLOS KAI UMEIS KATHAROI ESTE ALL OUKHI PANTES
[13,11] ÊDEI GAR TON PARADIDONTA AUTON DIA TOUTO EIPEN a=OTI OUKHI PANTES KATHAROI ESTE
[13,12] OTE OUN ENIPSEN TOUS PODAS AUTÔN a=[KAI] b=KAI ELABEN TA IMATIA AUTOU a=KAI a=ANEPESEN b=ANAPESÔN PALIN EIPEN AUTOIS GINÔSKETE TI PEPOIÊKA UMIN
[13,13] UMEIS PHÔNEITE ME O DIDASKALOS KAI O KURIOS KAI KALÔS LEGETE EIMI GAR
[13,14] EI OUN EGÔ ENIPSA UMÔN TOUS PODAS O KURIOS KAI O DIDASKALOS KAI UMEIS OPHEILETE ALLÊLÔN NIPTEIN TOUS PODAS
[13,15] UPODEIGMA GAR EDÔKA UMIN INA KATHÔS EGÔ EPOIÊSA UMIN KAI UMEIS POIÊTE
[13,16] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZÔN TOU KURIOU AUTOU OUDE APOSTOLOS MEIZÔN TOU PEMPSANTOS AUTON
[13,17] EI TAUTA OIDATE MAKARIOI ESTE EAN POIÊTE AUTA
[13,18] OU PERI PANTÔN UMÔN LEGÔ EGÔ OIDA a=TINAS b=OUS EXELEXAMÊN ALL INA Ê GRAPHÊ PLÊRÔTHÊ O TRÔGÔN a=MOU b=MET b=EMOU TON ARTON EPÊREN EP EME TÊN PTERNAN AUTOU
[13,19] AP ARTI LEGÔ UMIN PRO TOU GENESTHAI INA a=PISTEUSÊTE OTAN GENÊTAI b=PISTEUSÊTE OTI EGÔ EIMI
[13,20] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN O LAMBANÔN a=AN b=EAN TINA PEMPSÔ EME LAMBANEI O DE EME LAMBANÔN LAMBANEI TON PEMPSANTA ME
[13,21] TAUTA EIPÔN a=[O] b=O IÊSOUS ETARAKHTHÊ TÔ PNEUMATI KAI EMARTURÊSEN KAI EIPEN AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OTI EIS EX UMÔN PARADÔSEI ME
[13,22] EBLEPON b=OUN EIS ALLÊLOUS OI MATHÊTAI APOROUMENOI PERI TINOS LEGEI
[13,23] ÊN b=DE ANAKEIMENOS EIS a=EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU EN TÔ KOLPÔ TOU IÊSOU ON ÊGAPA O IÊSOUS
[13,24] NEUEI OUN TOUTÔ SIMÔN PETROS PUTHESTHAI TIS AN EIÊ PERI OU LEGEI
[13,25] a=ANAPESÔN b=EPIPESÔN a=OUN b=DE EKEINOS am=OUTÔS EPI TO STÊTHOS TOU IÊSOU LEGEI AUTÔ KURIE TIS ESTIN
[13,26] APOKRINETAI a=[O] b=O IÊSOUS EKEINOS ESTIN Ô EGÔ a=BAPSÔ b=BAPSAS TO PSÔMION b=EPIDÔSÔ KAI a=DÔSÔ a=AUTÔ a=BAPSAS a=OUN b=EMBAPSAS TO PSÔMION a=[LAMBANEI a=KAI] DIDÔSIN IOUDA SIMÔNOS a=ISKARIÔTOU b=ISKARIÔTÊ
[13,27] KAI META TO PSÔMION TOTE EISÊLTHEN EIS EKEINON O SATANAS LEGEI OUN AUTÔ O IÊSOUS O POIEIS POIÊSON TAKHION
[13,28] TOUTO a=[DE] b=DE OUDEIS EGNÔ TÔN ANAKEIMENÔN PROS TI EIPEN AUTÔ
[13,29] TINES GAR EDOKOUN EPEI TO GLÔSSOKOMON EIKHEN b=O IOUDAS OTI LEGEI AUTÔ a=[O] b=O IÊSOUS AGORASON ÔN KHREIAN EKHOMEN EIS TÊN EORTÊN Ê TOIS PTÔKHOIS INA TI DÔ
[13,30] LABÔN OUN TO PSÔMION EKEINOS b=EUTHEÔS EXÊLTHEN a=EUTHUS ÊN DE NUX
[13,31] OTE ak=OUN EXÊLTHEN LEGEI b=O IÊSOUS NUN EDOXASTHÊ O UIOS TOU ANTHRÔPOU KAI O THEOS EDOXASTHÊ EN AUTÔ
[13,32] a=[EI b=EI O THEOS EDOXASTHÊ EN a=AUTÔ] b=AUTÔ KAI O THEOS DOXASEI AUTON EN a=AUTÔ b=EAUTÔ KAI EUTHUS DOXASEI AUTON
[13,33] TEKNIA ETI MIKRON METH UMÔN EIMI ZÊTÊSETE ME KAI KATHÔS EIPON TOIS IOUDAIOIS OTI OPOU b=UPAGÔ EGÔ a=UPAGÔ UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN KAI UMIN LEGÔ ARTI
[13,34] ENTOLÊN KAINÊN DIDÔMI UMIN INA AGAPATE ALLÊLOUS KATHÔS ÊGAPÊSA UMAS INA KAI UMEIS AGAPATE ALLÊLOUS
[13,35] EN TOUTÔ GNÔSONTAI PANTES OTI EMOI MATHÊTAI ESTE EAN AGAPÊN EKHÊTE EN ALLÊLOIS
[13,36] LEGEI AUTÔ SIMÔN PETROS KURIE POU UPAGEIS APEKRITHÊ a=[AUTÔ] b=AUTÔ b=O IÊSOUS OPOU UPAGÔ OU DUNASAI MOI NUN AKOLOUTHÊSAI b=USTERON b=DE AKOLOUTHÊSEIS a=DE a=USTERON b=MOI
[13,37] LEGEI AUTÔ atk=O PETROS KURIE am=DIA am=TI tk=DIATI OU DUNAMAI SOI AKOLOUTHÊSAI ARTI TÊN PSUKHÊN MOU UPER SOU THÊSÔ
[13,38] a=APOKRINETAI b=APEKRITHÊ b=AUTÔ b=O IÊSOUS TÊN PSUKHÊN SOU UPER EMOU THÊSEIS AMÊN AMÊN LEGÔ SOI OU MÊ ALEKTÔR am=PHÔNÊSÊ tk=PHÔNÊSEI EÔS OU a=ARNÊSÊ b=APARNÊSÊ ME TRIS
[14,1] MÊ TARASSESTHÔ UMÔN Ê KARDIA PISTEUETE EIS TON THEON KAI EIS EME PISTEUETE
[14,2] EN TÊ OIKIA TOU PATROS MOU MONAI POLLAI EISIN EI DE MÊ EIPON AN UMIN a=OTI POREUOMAI ETOIMASAI TOPON UMIN
[14,3] KAI EAN POREUTHÔ m=[KAI] atk=KAI ETOIMASÔ b=UMIN TOPON a=UMIN PALIN ERKHOMAI KAI a=PARALÊMPSOMAI b=PARALÊPSOMAI UMAS PROS EMAUTON INA OPOU EIMI EGÔ KAI UMEIS ÊTE
[14,4] KAI OPOU a=[EGÔ] b=EGÔ UPAGÔ OIDATE b=KAI TÊN ODON b=OIDATE
[14,5] LEGEI AUTÔ THÔMAS KURIE OUK OIDAMEN POU UPAGEIS b=KAI PÔS DUNAMETHA TÊN ODON EIDENAI
[14,6] LEGEI AUTÔ a=[O] b=O IÊSOUS EGÔ EIMI Ê ODOS KAI Ê ALÊTHEIA KAI Ê ZÔÊ OUDEIS ERKHETAI PROS TON PATERA EI MÊ DI EMOU
[14,7] EI a=EGNÔKATE b=EGNÔKEITE ME KAI TON PATERA MOU a=GNÔSESTHE b=EGNÔKEITE b=AN KAI AP ARTI GINÔSKETE AUTON KAI EÔRAKATE AUTON
[14,8] LEGEI AUTÔ PHILIPPOS KURIE DEIXON ÊMIN TON PATERA KAI ARKEI ÊMIN
[14,9] LEGEI AUTÔ O IÊSOUS a=TOSOUTÔ b=TOSOUTON a=KHRONÔ b=KHRONON METH UMÔN EIMI KAI OUK EGNÔKAS ME PHILIPPE O EÔRAKÔS EME EÔRAKEN TON PATERA b=KAI PÔS SU LEGEIS DEIXON ÊMIN TON PATERA
[14,10] OU PISTEUEIS OTI EGÔ EN TÔ PATRI KAI O PATÊR EN EMOI ESTIN TA RÊMATA A EGÔ a=LEGÔ b=LALÔ UMIN AP EMAUTOU OU LALÔ O DE PATÊR b=O EN EMOI MENÔN b=AUTOS POIEI TA ERGA a=AUTOU
[14,11] PISTEUETE MOI OTI EGÔ EN TÔ PATRI KAI O PATÊR EN EMOI EI DE MÊ DIA TA ERGA AUTA PISTEUETE b=MOI
[14,12] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN O PISTEUÔN EIS EME TA ERGA A EGÔ POIÔ KAKEINOS POIÊSEI KAI MEIZONA TOUTÔN POIÊSEI OTI EGÔ PROS TON PATERA b=MOU POREUOMAI
[14,13] KAI O TI AN AITÊSÊTE EN TÔ ONOMATI MOU TOUTO POIÊSÔ INA DOXASTHÊ O PATÊR EN TÔ UIÔ
[14,14] EAN TI AITÊSÊTE a=ME m=[ME] EN TÔ ONOMATI MOU EGÔ POIÊSÔ
[14,15] EAN AGAPATE ME TAS ENTOLAS TAS EMAS a=TÊRÊSETE b=TÊRÊSATE
[14,16] a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ ERÔTÊSÔ TON PATERA KAI ALLON PARAKLÊTON DÔSEI UMIN INA b=MENÊ METH UMÔN EIS TON AIÔNA a=Ê
[14,17] TO PNEUMA TÊS ALÊTHEIAS O O KOSMOS OU DUNATAI LABEIN OTI OU THEÔREI AUTO OUDE GINÔSKEI b=AUTO UMEIS b=DE GINÔSKETE AUTO OTI PAR UMIN MENEI KAI EN UMIN ESTAI
[14,18] OUK APHÊSÔ UMAS ORPHANOUS ERKHOMAI PROS UMAS
[14,19] ETI MIKRON KAI O KOSMOS ME am=OUKETI tk=OUK tk=ETI THEÔREI UMEIS DE THEÔREITE ME OTI EGÔ ZÔ KAI UMEIS a=ZÊSETE b=ZÊSESTHE
[14,20] EN EKEINÊ TÊ ÊMERA GNÔSESTHE UMEIS OTI EGÔ EN TÔ PATRI MOU KAI UMEIS EN EMOI m=KAI m=EGÔ atk=KAGÔ EN UMIN
[14,21] O EKHÔN TAS ENTOLAS MOU KAI TÊRÔN AUTAS EKEINOS ESTIN O AGAPÔN ME O DE AGAPÔN ME AGAPÊTHÊSETAI UPO TOU PATROS MOU a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ AGAPÊSÔ AUTON KAI EMPHANISÔ AUTÔ EMAUTON
[14,22] LEGEI AUTÔ IOUDAS OUKH O ISKARIÔTÊS KURIE a=[KAI] m=KAI TI GEGONEN OTI ÊMIN MELLEIS EMPHANIZEIN SEAUTON KAI OUKHI TÔ KOSMÔ
[14,23] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS KAI EIPEN AUTÔ EAN TIS AGAPA ME TON LOGON MOU TÊRÊSEI KAI O PATÊR MOU AGAPÊSEI AUTON KAI PROS AUTON ELEUSOMETHA KAI MONÊN PAR AUTÔ a=POIÊSOMETHA b=POIÊSOMEN
[14,24] O MÊ AGAPÔN ME TOUS LOGOUS MOU OU TÊREI KAI O LOGOS ON AKOUETE OUK ESTIN EMOS ALLA TOU PEMPSANTOS ME PATROS
[14,25] TAUTA LELALÊKA UMIN PAR UMIN MENÔN
[14,26] O DE PARAKLÊTOS TO PNEUMA TO AGION O PEMPSEI O PATÊR EN TÔ ONOMATI MOU EKEINOS UMAS DIDAXEI PANTA KAI UPOMNÊSEI UMAS PANTA A EIPON UMIN a=[EGÔ]
[14,27] EIRÊNÊN APHIÊMI UMIN EIRÊNÊN TÊN EMÊN DIDÔMI UMIN OU KATHÔS O KOSMOS DIDÔSIN EGÔ DIDÔMI UMIN MÊ TARASSESTHÔ UMÔN Ê KARDIA MÊDE DEILIATÔ
[14,28] ÊKOUSATE OTI EGÔ EIPON UMIN UPAGÔ KAI ERKHOMAI PROS UMAS EI ÊGAPATE ME EKHARÊTE AN OTI b=EIPON POREUOMAI PROS TON PATERA OTI O PATÊR b=MOU MEIZÔN MOU ESTIN
[14,29] KAI NUN EIRÊKA UMIN PRIN GENESTHAI INA OTAN GENÊTAI PISTEUSÊTE
[14,30] am=OUKETI tk=OUK tk=ETI POLLA LALÊSÔ METH UMÔN ERKHETAI GAR O TOU KOSMOU tk=TOUTOU ARKHÔN KAI EN EMOI OUK EKHEI OUDEN
[14,31] ALL INA GNÔ O KOSMOS OTI AGAPÔ TON PATERA KAI KATHÔS ENETEILATO MOI O PATÊR OUTÔS POIÔ EGEIRESTHE AGÔMEN ENTEUTHEN
[15,1] EGÔ EIMI Ê AMPELOS Ê ALÊTHINÊ KAI O PATÊR MOU O GEÔRGOS ESTIN
[15,2] PAN KLÊMA EN EMOI MÊ PHERON KARPON AIREI AUTO KAI PAN TO KARPON PHERON KATHAIREI AUTO INA b=PLEIONA KARPON a=PLEIONA PHERÊ
[15,3] ÊDÊ UMEIS KATHAROI ESTE DIA TON LOGON ON LELALÊKA UMIN
[15,4] MEINATE EN EMOI KAGÔ EN UMIN KATHÔS TO KLÊMA OU DUNATAI KARPON PHEREIN APH EAUTOU EAN MÊ a=MENÊ b=MEINÊ EN TÊ AMPELÔ OUTÔS OUDE UMEIS EAN MÊ EN EMOI a=MENÊTE b=MEINÊTE
[15,5] EGÔ EIMI Ê AMPELOS UMEIS TA KLÊMATA O MENÔN EN EMOI KAGÔ EN AUTÔ OUTOS PHEREI KARPON POLUN OTI KHÔRIS EMOU OU DUNASTHE POIEIN OUDEN
[15,6] EAN MÊ TIS a=MENÊ b=MEINÊ EN EMOI EBLÊTHÊ EXÔ ÔS TO KLÊMA KAI EXÊRANTHÊ KAI SUNAGOUSIN AUTA KAI EIS am=TO PUR BALLOUSIN KAI KAIETAI
[15,7] EAN MEINÊTE EN EMOI KAI TA RÊMATA MOU EN UMIN MEINÊ O EAN THELÊTE a=AITÊSASTHE b=AITÊSESTHE KAI GENÊSETAI UMIN
[15,8] EN TOUTÔ EDOXASTHÊ O PATÊR MOU INA KARPON POLUN PHERÊTE KAI a=GENÊSTHE b=GENÊSESTHE EMOI MATHÊTAI
[15,9] KATHÔS ÊGAPÊSEN ME O PATÊR KAGÔ b=ÊGAPÊSA UMAS a=ÊGAPÊSA MEINATE EN TÊ AGAPÊ TÊ EMÊ
[15,10] EAN TAS ENTOLAS MOU TÊRÊSÊTE MENEITE EN TÊ AGAPÊ MOU KATHÔS EGÔ TAS ENTOLAS TOU PATROS MOU TETÊRÊKA KAI MENÔ AUTOU EN TÊ AGAPÊ
[15,11] TAUTA LELALÊKA UMIN INA Ê KHARA Ê EMÊ EN UMIN a=Ê b=MEINÊ KAI Ê KHARA UMÔN PLÊRÔTHÊ
[15,12] AUTÊ ESTIN Ê ENTOLÊ Ê EMÊ INA AGAPATE ALLÊLOUS KATHÔS ÊGAPÊSA UMAS
[15,13] MEIZONA TAUTÊS AGAPÊN OUDEIS EKHEI INA TIS TÊN PSUKHÊN AUTOU THÊ UPER TÔN PHILÔN AUTOU
[15,14] UMEIS PHILOI MOU ESTE EAN POIÊTE a=A b=OSA EGÔ ENTELLOMAI UMIN
[15,15] OUKETI b=UMAS LEGÔ a=UMAS DOULOUS OTI O DOULOS OUK OIDEN TI POIEI AUTOU O KURIOS UMAS DE EIRÊKA PHILOUS OTI PANTA A ÊKOUSA PARA TOU PATROS MOU EGNÔRISA UMIN
[15,16] OUKH UMEIS ME EXELEXASTHE ALL EGÔ EXELEXAMÊN UMAS KAI ETHÊKA UMAS INA UMEIS UPAGÊTE KAI KARPON PHERÊTE KAI O KARPOS UMÔN MENÊ INA O TI AN AITÊSÊTE TON PATERA EN TÔ ONOMATI MOU DÔ UMIN
[15,17] TAUTA ENTELLOMAI UMIN INA AGAPATE ALLÊLOUS
[15,18] EI O KOSMOS UMAS MISEI GINÔSKETE OTI EME PRÔTON UMÔN MEMISÊKEN
[15,19] EI EK TOU KOSMOU ÊTE O KOSMOS AN TO IDION EPHILEI OTI DE EK TOU KOSMOU OUK ESTE ALL EGÔ EXELEXAMÊN UMAS EK TOU KOSMOU DIA TOUTO MISEI UMAS O KOSMOS
[15,20] MNÊMONEUETE TOU LOGOU OU EGÔ EIPON UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZÔN TOU KURIOU AUTOU EI EME EDIÔXAN KAI UMAS DIÔXOUSIN EI TON LOGON MOU ETÊRÊSAN KAI TON UMETERON TÊRÊSOUSIN
[15,21] ALLA TAUTA PANTA POIÊSOUSIN a=EIS a=UMAS b=UMIN DIA TO ONOMA MOU OTI OUK OIDASIN TON PEMPSANTA ME
[15,22] EI MÊ ÊLTHON KAI ELALÊSA AUTOIS AMARTIAN OUK a=EIKHOSAN b=EIKHON NUN DE PROPHASIN OUK EKHOUSIN PERI TÊS AMARTIAS AUTÔN
[15,23] O EME MISÔN KAI TON PATERA MOU MISEI
[15,24] EI TA ERGA MÊ EPOIÊSA EN AUTOIS A OUDEIS ALLOS a=EPOIÊSEN b=PEPOIÊKEN AMARTIAN OUK a=EIKHOSAN b=EIKHON NUN DE KAI EÔRAKASIN KAI MEMISÊKASIN KAI EME KAI TON PATERA MOU
[15,25] ALL INA PLÊRÔTHÊ O LOGOS O b=GEGRAMMENOS EN TÔ NOMÔ AUTÔN a=GEGRAMMENOS OTI EMISÊSAN ME DÔREAN
[15,26] OTAN b=DE ELTHÊ O PARAKLÊTOS ON EGÔ PEMPSÔ UMIN PARA TOU PATROS TO PNEUMA TÊS ALÊTHEIAS O PARA TOU PATROS EKPOREUETAI EKEINOS MARTURÊSEI PERI EMOU
[15,27] KAI UMEIS DE MARTUREITE OTI AP ARKHÊS MET EMOU ESTE
[16,1] TAUTA LELALÊKA UMIN INA MÊ SKANDALISTHÊTE
[16,2] APOSUNAGÔGOUS POIÊSOUSIN UMAS ALL ERKHETAI ÔRA INA PAS O APOKTEINAS UMAS DOXÊ LATREIAN PROSPHEREIN TÔ THEÔ
[16,3] KAI TAUTA POIÊSOUSIN tk=UMIN OTI OUK EGNÔSAN TON PATERA OUDE EME
[16,4] ALLA TAUTA LELALÊKA UMIN INA OTAN ELTHÊ Ê ÔRA a=AUTÔN MNÊMONEUÊTE AUTÔN OTI EGÔ EIPON UMIN TAUTA DE UMIN EX ARKHÊS OUK EIPON OTI METH UMÔN ÊMÊN
[16,5] NUN DE UPAGÔ PROS TON PEMPSANTA ME KAI OUDEIS EX UMÔN ERÔTA ME POU UPAGEIS
[16,6] ALL OTI TAUTA LELALÊKA UMIN Ê LUPÊ PEPLÊRÔKEN UMÔN TÊN KARDIAN
[16,7] ALL EGÔ TÊN ALÊTHEIAN LEGÔ UMIN SUMPHEREI UMIN INA EGÔ APELTHÔ EAN GAR m=EGÔ MÊ APELTHÔ O PARAKLÊTOS OUK ELEUSETAI PROS UMAS EAN DE POREUTHÔ PEMPSÔ AUTON PROS UMAS
[16,8] KAI ELTHÔN EKEINOS ELEGXEI TON KOSMON PERI AMARTIAS KAI PERI DIKAIOSUNÊS KAI PERI KRISEÔS
[16,9] PERI AMARTIAS MEN OTI OU PISTEUOUSIN EIS EME
[16,10] PERI DIKAIOSUNÊS DE OTI PROS TON PATERA b=MOU UPAGÔ KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI THEÔREITE ME
[16,11] PERI DE KRISEÔS OTI O ARKHÔN TOU KOSMOU TOUTOU KEKRITAI
[16,12] ETI POLLA EKHÔ b=LEGEIN UMIN a=LEGEIN ALL OU DUNASTHE BASTAZEIN ARTI
[16,13] OTAN DE ELTHÊ EKEINOS TO PNEUMA TÊS ALÊTHEIAS ODÊGÊSEI UMAS a=EN b=EIS a=TÊ b=PASAN a=ALÊTHEIA b=TÊN a=PASÊ b=ALÊTHEIAN OU GAR LALÊSEI APH EAUTOU ALL OSA a=AKOUSEI b=AN b=AKOUSÊ LALÊSEI KAI TA ERKHOMENA ANAGGELEI UMIN
[16,14] EKEINOS EME DOXASEI OTI EK TOU EMOU a=LÊMPSETAI b=LÊPSETAI KAI ANAGGELEI UMIN
[16,15] PANTA OSA EKHEI O PATÊR EMA ESTIN DIA TOUTO EIPON OTI EK TOU EMOU am=LAMBANEI tk=LÊPSETAI KAI ANAGGELEI UMIN
[16,16] MIKRON KAI a=OUKETI b=OU THEÔREITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME b=OTI tk=EGÔ b=UPAGÔ b=PROS b=TON b=PATERA
[16,17] a=EIPAN b=EIPON OUN EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU PROS ALLÊLOUS TI ESTIN TOUTO O LEGEI ÊMIN MIKRON KAI OU THEÔREITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME KAI OTI b=EGÔ UPAGÔ PROS TON PATERA
[16,18] ELEGON OUN b=TOUTO TI ESTIN a=TOUTO a=[O a=LEGEI] b=O b=LEGEI TO MIKRON OUK OIDAMEN TI LALEI
[16,19] EGNÔ a=[O] b=OUN b=O IÊSOUS OTI ÊTHELON AUTON ERÔTAN KAI EIPEN AUTOIS PERI TOUTOU ZÊTEITE MET ALLÊLÔN OTI EIPON MIKRON KAI OU THEÔREITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME
[16,20] AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN OTI KLAUSETE KAI THRÊNÊSETE UMEIS O DE KOSMOS KHARÊSETAI UMEIS b=DE LUPÊTHÊSESTHE ALL Ê LUPÊ UMÔN EIS KHARAN GENÊSETAI
[16,21] Ê GUNÊ OTAN TIKTÊ LUPÊN EKHEI OTI ÊLTHEN Ê ÔRA AUTÊS OTAN DE GENNÊSÊ TO PAIDION am=OUKETI tk=OUK tk=ETI MNÊMONEUEI TÊS THLIPSEÔS DIA TÊN KHARAN OTI EGENNÊTHÊ ANTHRÔPOS EIS TON KOSMON
[16,22] KAI UMEIS OUN b=LUPÊN b=MEN NUN a=MEN a=LUPÊN EKHETE PALIN DE OPSOMAI UMAS KAI KHARÊSETAI UMÔN Ê KARDIA KAI TÊN KHARAN UMÔN OUDEIS AIREI APH UMÔN
[16,23] KAI EN EKEINÊ TÊ ÊMERA EME OUK ERÔTÊSETE OUDEN AMÊN AMÊN LEGÔ UMIN b=OTI b=OSA AN a=TI AITÊSÊTE TON PATERA EN TÔ ONOMATI MOU DÔSEI UMIN
[16,24] EÔS ARTI OUK ÊTÊSATE OUDEN EN TÔ ONOMATI MOU AITEITE KAI a=LÊMPSESTHE b=LÊPSESTHE INA Ê KHARA UMÔN Ê PEPLÊRÔMENÊ
[16,25] TAUTA EN PAROIMIAIS LELALÊKA UMIN mt=ALL ERKHETAI ÔRA OTE am=OUKETI tk=OUK tk=ETI EN PAROIMIAIS LALÊSÔ UMIN ALLA PARRÊSIA PERI TOU PATROS a=APAGGELÔ b=ANAGGELÔ UMIN
[16,26] EN EKEINÊ TÊ ÊMERA EN TÔ ONOMATI MOU AITÊSESTHE KAI OU LEGÔ UMIN OTI EGÔ ERÔTÊSÔ TON PATERA PERI UMÔN
[16,27] AUTOS GAR O PATÊR PHILEI UMAS OTI UMEIS EME PEPHILÊKATE KAI PEPISTEUKATE OTI EGÔ PARA a=[TOU] b=TOU THEOU EXÊLTHON
[16,28] EXÊLTHON PARA TOU PATROS KAI ELÊLUTHA EIS TON KOSMON PALIN APHIÊMI TON KOSMON KAI POREUOMAI PROS TON PATERA
[16,29] LEGOUSIN b=AUTÔ OI MATHÊTAI AUTOU IDE NUN a=EN PARRÊSIA LALEIS KAI PAROIMIAN OUDEMIAN LEGEIS
[16,30] NUN OIDAMEN OTI OIDAS PANTA KAI OU KHREIAN EKHEIS INA TIS SE ERÔTA EN TOUTÔ PISTEUOMEN OTI APO THEOU EXÊLTHES
[16,31] APEKRITHÊ AUTOIS b=O IÊSOUS ARTI PISTEUETE
[16,32] IDOU ERKHETAI ÔRA KAI b=NUN ELÊLUTHEN INA SKORPISTHÊTE EKASTOS EIS TA IDIA a=KAME b=KAI b=EME MONON APHÊTE KAI OUK EIMI MONOS OTI O PATÊR MET EMOU ESTIN
[16,33] TAUTA LELALÊKA UMIN INA EN EMOI EIRÊNÊN EKHÊTE EN TÔ KOSMÔ THLIPSIN k=EXETE amt=EKHETE ALLA THARSEITE EGÔ NENIKÊKA TON KOSMON
[17,1] TAUTA ELALÊSEN b=O IÊSOUS KAI a=EPARAS b=EPÊREN TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TON OURANON b=KAI EIPEN PATER ELÊLUTHEN Ê ÔRA DOXASON SOU TON UION INA b=KAI O UIOS b=SOU DOXASÊ SE
[17,2] KATHÔS EDÔKAS AUTÔ EXOUSIAN PASÊS SARKOS INA PAN O DEDÔKAS AUTÔ m=DÔSEI atk=DÔSÊ AUTOIS ZÔÊN AIÔNION
[17,3] AUTÊ DE ESTIN Ê AIÔNIOS ZÔÊ INA GINÔSKÔSIN SE TON MONON ALÊTHINON THEON KAI ON APESTEILAS IÊSOUN KHRISTON
[17,4] EGÔ SE EDOXASA EPI TÊS GÊS TO ERGON a=TELEIÔSAS b=ETELEIÔSA O DEDÔKAS MOI INA POIÊSÔ
[17,5] KAI NUN DOXASON ME SU PATER PARA SEAUTÔ TÊ DOXÊ Ê EIKHON PRO TOU TON KOSMON EINAI PARA SOI
[17,6] EPHANERÔSA SOU TO ONOMA TOIS ANTHRÔPOIS OUS a=EDÔKAS b=DEDÔKAS MOI EK TOU KOSMOU SOI ÊSAN a=KAMOI b=KAI b=EMOI AUTOUS a=EDÔKAS b=DEDÔKAS KAI TON LOGON SOU a=TETÊRÊKAN b=TETÊRÊKASIN
[17,7] NUN EGNÔKAN OTI PANTA OSA DEDÔKAS MOI PARA SOU a=EISIN b=ESTIN
[17,8] OTI TA RÊMATA A a=EDÔKAS b=DEDÔKAS MOI DEDÔKA AUTOIS KAI AUTOI ELABON KAI EGNÔSAN ALÊTHÔS OTI PARA SOU EXÊLTHON KAI EPISTEUSAN OTI SU ME APESTEILAS
[17,9] EGÔ PERI AUTÔN ERÔTÔ OU PERI TOU KOSMOU ERÔTÔ ALLA PERI ÔN DEDÔKAS MOI OTI SOI EISIN
[17,10] KAI TA EMA PANTA SA ESTIN KAI TA SA EMA KAI DEDOXASMAI EN AUTOIS
[17,11] KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI EIMI EN TÔ KOSMÔ KAI a=AUTOI b=OUTOI EN TÔ KOSMÔ EISIN a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ PROS SE ERKHOMAI PATER AGIE TÊRÊSON AUTOUS EN TÔ ONOMATI SOU am=Ô tk=OUS DEDÔKAS MOI INA ÔSIN EN KATHÔS ÊMEIS
[17,12] OTE ÊMÊN MET AUTÔN b=EN b=TÔ b=KOSMÔ EGÔ ETÊROUN AUTOUS EN TÔ ONOMATI SOU a=Ô b=OUS DEDÔKAS MOI a=KAI EPHULAXA KAI OUDEIS EX AUTÔN APÔLETO EI MÊ O UIOS TÊS APÔLEIAS INA Ê GRAPHÊ PLÊRÔTHÊ
[17,13] NUN DE PROS SE ERKHOMAI KAI TAUTA LALÔ EN TÔ KOSMÔ INA EKHÔSIN TÊN KHARAN TÊN EMÊN PEPLÊRÔMENÊN EN a=EAUTOIS b=AUTOIS
[17,14] EGÔ DEDÔKA AUTOIS TON LOGON SOU KAI O KOSMOS EMISÊSEN AUTOUS OTI OUK EISIN EK TOU KOSMOU KATHÔS EGÔ OUK EIMI EK TOU KOSMOU
[17,15] OUK ERÔTÔ INA ARÊS AUTOUS EK TOU KOSMOU ALL INA TÊRÊSÊS AUTOUS EK TOU PONÊROU
[17,16] EK TOU KOSMOU OUK EISIN KATHÔS EGÔ a=OUK a=EIMI EK TOU KOSMOU b=OUK b=EIMI
[17,17] AGIASON AUTOUS EN TÊ ALÊTHEIA b=SOU O LOGOS O SOS ALÊTHEIA ESTIN
[17,18] KATHÔS EME APESTEILAS EIS TON KOSMON KAGÔ APESTEILA AUTOUS EIS TON KOSMON
[17,19] KAI UPER AUTÔN EGÔ AGIAZÔ EMAUTON INA a=ÔSIN KAI AUTOI b=ÔSIN ÊGIASMENOI EN ALÊTHEIA
[17,20] OU PERI TOUTÔN DE ERÔTÔ MONON ALLA KAI PERI TÔN am=PISTEUONTÔN tk=PISTEUSONTÔN DIA TOU LOGOU AUTÔN EIS EME
[17,21] INA PANTES EN ÔSIN KATHÔS SU PATER EN EMOI KAGÔ EN SOI INA KAI AUTOI EN ÊMIN b=EN ÔSIN INA O KOSMOS a=PISTEUÊ b=PISTEUSÊ OTI SU ME APESTEILAS
[17,22] a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ TÊN DOXAN ÊN DEDÔKAS MOI DEDÔKA AUTOIS INA ÔSIN EN KATHÔS ÊMEIS EN b=ESMEN
[17,23] EGÔ EN AUTOIS KAI SU EN EMOI INA ÔSIN TETELEIÔMENOI EIS EN b=KAI INA GINÔSKÊ O KOSMOS OTI SU ME APESTEILAS KAI ÊGAPÊSAS AUTOUS KATHÔS EME ÊGAPÊSAS
[17,24] PATER a=O b=OUS DEDÔKAS MOI THELÔ INA OPOU EIMI EGÔ KAKEINOI ÔSIN MET EMOU INA THEÔRÔSIN TÊN DOXAN TÊN EMÊN ÊN a=DEDÔKAS b=EDÔKAS MOI OTI ÊGAPÊSAS ME PRO KATABOLÊS KOSMOU
[17,25] PATER DIKAIE KAI O KOSMOS SE OUK EGNÔ EGÔ DE SE EGNÔN KAI OUTOI EGNÔSAN OTI SU ME APESTEILAS
[17,26] KAI EGNÔRISA AUTOIS TO ONOMA SOU KAI GNÔRISÔ INA Ê AGAPÊ ÊN ÊGAPÊSAS ME EN AUTOIS Ê KAGÔ EN AUTOIS
[18,1] TAUTA EIPÔN b=O IÊSOUS EXÊLTHEN SUN TOIS MATHÊTAIS AUTOU PERAN TOU KHEIMARROU a=TOU b=TÔN KEDRÔN OPOU ÊN KÊPOS EIS ON EISÊLTHEN AUTOS KAI OI MATHÊTAI AUTOU
[18,2] ÊDEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON TON TOPON OTI POLLAKIS SUNÊKHTHÊ m=[KAI] b=O IÊSOUS EKEI META TÔN MATHÊTÔN AUTOU
[18,3] O OUN IOUDAS LABÔN TÊN SPEIRAN KAI EK TÔN ARKHIEREÔN KAI a=EK a=TÔN PHARISAIÔN UPÊRETAS ERKHETAI EKEI META PHANÔN KAI LAMPADÔN KAI OPLÔN
[18,4] IÊSOUS OUN EIDÔS PANTA TA ERKHOMENA EP AUTON a=EXÊLTHEN a=KAI a=LEGEI b=EXELTHÔN b=EIPEN AUTOIS TINA ZÊTEITE
[18,5] APEKRITHÊSAN AUTÔ IÊSOUN TON NAZÔRAION LEGEI AUTOIS b=O b=IÊSOUS EGÔ EIMI EISTÊKEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON MET AUTÔN
[18,6] ÔS OUN EIPEN AUTOIS b=OTI EGÔ EIMI APÊLTHON EIS TA OPISÔ KAI a=EPESAN b=EPESON KHAMAI
[18,7] PALIN OUN b=AUTOUS EPÊRÔTÊSEN a=AUTOUS TINA ZÊTEITE OI DE a=EIPAN b=EIPON IÊSOUN TON NAZÔRAION
[18,8] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS EIPON UMIN OTI EGÔ EIMI EI OUN EME ZÊTEITE APHETE TOUTOUS UPAGEIN
[18,9] INA PLÊRÔTHÊ O LOGOS ON EIPEN OTI OUS DEDÔKAS MOI OUK APÔLESA EX AUTÔN OUDENA
[18,10] SIMÔN OUN PETROS EKHÔN MAKHAIRAN EILKUSEN AUTÊN KAI EPAISEN TON TOU ARKHIEREÔS DOULON KAI APEKOPSEN AUTOU TO a=ÔTARION b=ÔTION TO DEXION ÊN DE ONOMA TÔ DOULÔ MALKHOS
[18,11] EIPEN OUN O IÊSOUS TÔ PETRÔ BALE TÊN MAKHAIRAN b=SOU EIS TÊN THÊKÊN TO POTÊRION O DEDÔKEN MOI O PATÊR OU MÊ PIÔ AUTO
[18,12] Ê OUN SPEIRA KAI O KHILIARKHOS KAI OI UPÊRETAI TÔN IOUDAIÔN SUNELABON TON IÊSOUN KAI EDÊSAN AUTON
[18,13] KAI a=ÊGAGON b=APÊGAGON b=AUTON PROS ANNAN PRÔTON ÊN GAR PENTHEROS TOU KAIAPHA OS ÊN ARKHIEREUS TOU ENIAUTOU EKEINOU
[18,14] ÊN DE KAIAPHAS O SUMBOULEUSAS TOIS IOUDAIOIS OTI SUMPHEREI ENA ANTHRÔPON a=APOTHANEIN b=APOLESTHAI UPER TOU LAOU
[18,15] ÊKOLOUTHEI DE TÔ IÊSOU SIMÔN PETROS KAI mt=O ALLOS MATHÊTÊS O DE MATHÊTÊS EKEINOS ÊN GNÔSTOS TÔ ARKHIEREI KAI SUNEISÊLTHEN TÔ IÊSOU EIS TÊN AULÊN TOU ARKHIEREÔS
[18,16] O DE PETROS EISTÊKEI PROS TÊ THURA EXÔ EXÊLTHEN OUN O MATHÊTÊS O ALLOS a=O b=OS b=ÊN GNÔSTOS a=TOU b=TÔ a=ARKHIEREÔS b=ARKHIEREI KAI EIPEN TÊ THURÔRÔ KAI EISÊGAGEN TON PETRON
[18,17] LEGEI OUN a=TÔ a=PETRÔ Ê PAIDISKÊ Ê THURÔROS b=TÔ b=PETRÔ MÊ KAI SU EK TÔN MATHÊTÔN EI TOU ANTHRÔPOU TOUTOU LEGEI EKEINOS OUK EIMI
[18,18] EISTÊKEISAN DE OI DOULOI KAI OI UPÊRETAI ANTHRAKIAN PEPOIÊKOTES OTI PSUKHOS ÊN KAI ETHERMAINONTO ÊN DE a=KAI b=MET b=AUTÔN O PETROS a=MET a=AUTÔN ESTÔS KAI THERMAINOMENOS
[18,19] O OUN ARKHIEREUS ÊRÔTÊSEN TON IÊSOUN PERI TÔN MATHÊTÔN AUTOU KAI PERI TÊS DIDAKHÊS AUTOU
[18,20] APEKRITHÊ AUTÔ b=O IÊSOUS EGÔ PARRÊSIA a=LELALÊKA b=ELALÊSA TÔ KOSMÔ EGÔ PANTOTE EDIDAXA EN tk=TÊ SUNAGÔGÊ KAI EN TÔ IERÔ OPOU a=PANTES b=PANTOTE OI IOUDAIOI SUNERKHONTAI KAI EN KRUPTÔ ELALÊSA OUDEN
[18,21] TI ME a=ERÔTAS b=EPERÔTAS a=ERÔTÊSON b=EPERÔTÊSON TOUS AKÊKOOTAS TI ELALÊSA AUTOIS IDE OUTOI OIDASIN A EIPON EGÔ
[18,22] TAUTA DE AUTOU EIPONTOS EIS a=PARESTÊKÔS TÔN UPÊRETÔN b=PARESTÊKÔS EDÔKEN RAPISMA TÔ IÊSOU EIPÔN OUTÔS APOKRINÊ TÔ ARKHIEREI
[18,23] APEKRITHÊ AUTÔ b=O IÊSOUS EI KAKÔS ELALÊSA MARTURÊSON PERI TOU KAKOU EI DE KALÔS TI ME DEREIS
[18,24] APESTEILEN ak=OUN AUTON O ANNAS DEDEMENON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA
[18,25] ÊN DE SIMÔN PETROS ESTÔS KAI THERMAINOMENOS EIPON OUN AUTÔ MÊ KAI SU EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU EI ÊRNÊSATO m=OUN EKEINOS KAI EIPEN OUK EIMI
[18,26] LEGEI EIS EK TÔN DOULÔN TOU ARKHIEREÔS SUGGENÊS ÔN OU APEKOPSEN PETROS TO ÔTION OUK EGÔ SE EIDON EN TÔ KÊPÔ MET AUTOU
[18,27] PALIN OUN ÊRNÊSATO b=O PETROS KAI EUTHEÔS ALEKTÔR EPHÔNÊSEN
[18,28] AGOUSIN OUN TON IÊSOUN APO TOU KAIAPHA EIS TO PRAITÔRION ÊN DE am=PRÔI tk=PRÔIA KAI AUTOI OUK EISÊLTHON EIS TO PRAITÔRION INA MÊ MIANTHÔSIN a=ALLA b=ALL b=INA PHAGÔSIN TO PASKHA
[18,29] EXÊLTHEN OUN O PILATOS a=EXÔ PROS AUTOUS KAI a=PHÊSIN b=EIPEN TINA KATÊGORIAN PHERETE a=[KATA] b=KATA TOU ANTHRÔPOU TOUTOU
[18,30] APEKRITHÊSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ EI MÊ ÊN OUTOS a=KAKON a=POIÔN b=KAKOPOIOS OUK AN SOI PAREDÔKAMEN AUTON
[18,31] EIPEN OUN AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI KATA TON NOMON UMÔN KRINATE AUTON EIPON b=OUN AUTÔ OI IOUDAIOI ÊMIN OUK EXESTIN APOKTEINAI OUDENA
[18,32] INA O LOGOS TOU IÊSOU PLÊRÔTHÊ ON EIPEN SÊMAINÔN POIÔ THANATÔ ÊMELLEN APOTHNÊSKEIN
[18,33] EISÊLTHEN OUN a=PALIN EIS TO PRAITÔRION b=PALIN O PILATOS KAI EPHÔNÊSEN TON IÊSOUN KAI EIPEN AUTÔ SU EI O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN
[18,34] APEKRITHÊ b=AUTÔ b=O IÊSOUS a=APO b=APH a=SEAUTOU b=EAUTOU SU TOUTO LEGEIS Ê ALLOI b=SOI EIPON a=SOI PERI EMOU
[18,35] APEKRITHÊ O PILATOS MÊTI EGÔ IOUDAIOS EIMI TO ETHNOS TO SON KAI OI ARKHIEREIS PAREDÔKAN SE EMOI TI EPOIÊSAS
[18,36] APEKRITHÊ tk=O IÊSOUS Ê BASILEIA Ê EMÊ OUK ESTIN EK TOU KOSMOU TOUTOU EI EK TOU KOSMOU TOUTOU ÊN Ê BASILEIA Ê EMÊ OI UPÊRETAI b=AN OI EMOI ÊGÔNIZONTO a=[AN] INA MÊ PARADOTHÔ TOIS IOUDAIOIS NUN DE Ê BASILEIA Ê EMÊ OUK ESTIN ENTEUTHEN
[18,37] EIPEN OUN AUTÔ O PILATOS OUKOUN BASILEUS EI SU APEKRITHÊ m=[O] atk=O IÊSOUS SU LEGEIS OTI BASILEUS EIMI EGÔ b=EGÔ EIS TOUTO GEGENNÊMAI KAI EIS TOUTO ELÊLUTHA EIS TON KOSMON INA MARTURÊSÔ TÊ ALÊTHEIA PAS O ÔN EK TÊS ALÊTHEIAS AKOUEI MOU TÊS PHÔNÊS
[18,38] LEGEI AUTÔ O PILATOS TI ESTIN ALÊTHEIA KAI TOUTO EIPÔN PALIN EXÊLTHEN PROS TOUS IOUDAIOUS KAI LEGEI AUTOIS EGÔ OUDEMIAN b=AITIAN EURISKÔ EN AUTÔ a=AITIAN
[18,39] ESTIN DE SUNÊTHEIA UMIN INA ENA b=UMIN APOLUSÔ a=UMIN EN TÔ PASKHA BOULESTHE OUN b=UMIN APOLUSÔ a=UMIN TON BASILEA TÔN IOUDAIÔN
[18,40] EKRAUGASAN OUN PALIN b=PANTES LEGONTES MÊ TOUTON ALLA TON BARABBAN ÊN DE O BARABBAS LÊSTÊS
[19,1] TOTE OUN ELABEN O PILATOS TON IÊSOUN KAI EMASTIGÔSEN
[19,2] KAI OI STRATIÔTAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTHÔN EPETHÊKAN AUTOU TÊ KEPHALÊ KAI IMATION PORPHUROUN PERIEBALON AUTON
[19,3] KAI a=ÊRKHONTO a=PROS a=AUTON a=KAI ELEGON KHAIRE O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN KAI a=EDIDOSAN b=EDIDOUN AUTÔ RAPISMATA
[19,4] a=KAI EXÊLTHEN b=OUN PALIN EXÔ O PILATOS KAI LEGEI AUTOIS IDE AGÔ UMIN AUTON EXÔ INA GNÔTE OTI b=EN b=AUTÔ OUDEMIAN AITIAN EURISKÔ a=EN a=AUTÔ
[19,5] EXÊLTHEN OUN O IÊSOUS EXÔ PHORÔN TON AKANTHINON STEPHANON KAI TO PORPHUROUN IMATION KAI LEGEI AUTOIS a=IDOU b=IDE O ANTHRÔPOS
[19,6] OTE OUN EIDON AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI UPÊRETAI EKRAUGASAN LEGONTES STAURÔSON STAURÔSON m=AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI STAURÔSATE EGÔ GAR OUKH EURISKÔ EN AUTÔ AITIAN
[19,7] APEKRITHÊSAN AUTÔ OI IOUDAIOI ÊMEIS NOMON EKHOMEN KAI KATA TON NOMON b=ÊMÔN OPHEILEI APOTHANEIN OTI b=EAUTON UION k=TOU THEOU a=EAUTON EPOIÊSEN
[19,8] OTE OUN ÊKOUSEN O PILATOS TOUTON TON LOGON MALLON EPHOBÊTHÊ
[19,9] KAI EISÊLTHEN EIS TO PRAITÔRION PALIN KAI LEGEI TÔ IÊSOU POTHEN EI SU O DE IÊSOUS APOKRISIN OUK EDÔKEN AUTÔ
[19,10] LEGEI OUN AUTÔ O PILATOS EMOI OU LALEIS OUK OIDAS OTI EXOUSIAN EKHÔ a=APOLUSAI b=STAURÔSAI SE KAI EXOUSIAN EKHÔ a=STAURÔSAI b=APOLUSAI SE
[19,11] APEKRITHÊ a=[AUTÔ] tk=O IÊSOUS OUK EIKHES EXOUSIAN b=OUDEMIAN KAT EMOU a=OUDEMIAN EI MÊ ÊN b=SOI DEDOMENON a=SOI ANÔTHEN DIA TOUTO O a=PARADOUS b=PARADIDOUS ME SOI MEIZONA AMARTIAN EKHEI
[19,12] EK TOUTOU b=EZÊTEI O PILATOS a=EZÊTEI APOLUSAI AUTON OI DE IOUDAIOI a=EKRAUGASAN b=EKRAZON LEGONTES EAN TOUTON APOLUSÊS OUK EI PHILOS TOU KAISAROS PAS O BASILEA am=EAUTON tk=AUTON POIÔN ANTILEGEI TÔ KAISARI
[19,13] O OUN PILATOS AKOUSAS a=TÔN b=TOUTON a=LOGÔN b=TON a=TOUTÔN b=LOGON ÊGAGEN EXÔ TON IÊSOUN KAI EKATHISEN EPI b=TOU BÊMATOS EIS TOPON LEGOMENON LITHOSTRÔTON EBRAISTI DE GABBATHA
[19,14] ÊN DE PARASKEUÊ TOU PASKHA ÔRA a=ÊN b=DE a=ÔS b=ÔSEI EKTÊ KAI LEGEI TOIS IOUDAIOIS IDE O BASILEUS UMÔN
[19,15] b=OI b=DE EKRAUGASAN a=OUN a=EKEINOI ARON ARON STAURÔSON AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS TON BASILEA UMÔN STAURÔSÔ APEKRITHÊSAN OI ARKHIEREIS OUK EKHOMEN BASILEA EI MÊ KAISARA
[19,16] TOTE OUN PAREDÔKEN AUTON AUTOIS INA STAURÔTHÊ PARELABON a=OUN b=DE TON IÊSOUN b=KAI m=ÊGAGON tk=APÊGAGON
[19,17] KAI BASTAZÔN a=EAUTÔ TON STAURON b=AUTOU EXÊLTHEN EIS m=TOPON atk=TON LEGOMENON KRANIOU TOPON a=O b=OS LEGETAI EBRAISTI GOLGOTHA
[19,18] OPOU AUTON ESTAURÔSAN KAI MET AUTOU ALLOUS DUO ENTEUTHEN KAI ENTEUTHEN MESON DE TON IÊSOUN
[19,19] EGRAPSEN DE KAI TITLON O PILATOS KAI ETHÊKEN EPI TOU STAUROU ÊN DE GEGRAMMENON IÊSOUS O NAZÔRAIOS O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN
[19,20] TOUTON OUN TON TITLON POLLOI ANEGNÔSAN TÔN IOUDAIÔN OTI EGGUS ÊN tk=TÊS tk=POLEÔS O TOPOS am=TÊS am=POLEÔS OPOU ESTAURÔTHÊ O IÊSOUS KAI ÊN GEGRAMMENON EBRAISTI b=ELLÊNISTI RÔMAISTI a=ELLÊNISTI
[19,21] ELEGON OUN TÔ PILATÔ OI ARKHIEREIS TÔN IOUDAIÔN MÊ GRAPHE O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN ALL OTI EKEINOS EIPEN BASILEUS EIMI TÔN IOUDAIÔN
[19,22] APEKRITHÊ O PILATOS O GEGRAPHA GEGRAPHA
[19,23] OI OUN STRATIÔTAI OTE ESTAURÔSAN TON IÊSOUN ELABON TA IMATIA AUTOU KAI EPOIÊSAN TESSARA MERÊ EKASTÔ STRATIÔTÊ MEROS KAI TON KHITÔNA ÊN DE O KHITÔN am=ARAPHOS tk=ARRAPHOS EK TÔN ANÔTHEN UPHANTOS DI OLOU
[19,24] a=EIPAN b=EIPON OUN PROS ALLÊLOUS MÊ SKHISÔMEN AUTON ALLA LAKHÔMEN PERI AUTOU TINOS ESTAI INA Ê GRAPHÊ PLÊRÔTHÊ a=[Ê b=Ê a=LEGOUSA] b=LEGOUSA DIEMERISANTO TA IMATIA MOU EAUTOIS KAI EPI TON IMATISMON MOU EBALON KLÊRON OI MEN OUN STRATIÔTAI TAUTA EPOIÊSAN
[19,25] EISTÊKEISAN DE PARA TÔ STAURÔ TOU IÊSOU Ê MÊTÊR AUTOU KAI Ê ADELPHÊ TÊS MÊTROS AUTOU MARIA Ê TOU KLÔPA KAI MARIA Ê MAGDALÊNÊ
[19,26] IÊSOUS OUN IDÔN TÊN MÊTERA KAI TON MATHÊTÊN PARESTÔTA ON ÊGAPA LEGEI TÊ MÊTRI b=AUTOU GUNAI a=IDE b=IDOU O UIOS SOU
[19,27] EITA LEGEI TÔ MATHÊTÊ a=IDE b=IDOU Ê MÊTÊR SOU KAI AP EKEINÊS TÊS ÔRAS ELABEN tk=AUTÊN O MATHÊTÊS am=AUTÊN EIS TA IDIA
[19,28] META TOUTO m=IDÔN atk=EIDÔS O IÊSOUS OTI b=PANTA ÊDÊ a=PANTA TETELESTAI INA TELEIÔTHÊ Ê GRAPHÊ LEGEI DIPSÔ
[19,29] SKEUOS b=OUN EKEITO OXOUS MESTON b=OI b=DE b=PLÊSANTES SPOGGON a=OUN a=MESTON a=TOU OXOUS b=KAI USSÔPÔ PERITHENTES PROSÊNEGKAN AUTOU TÔ STOMATI
[19,30] OTE OUN ELABEN TO OXOS a=[O] b=O IÊSOUS EIPEN TETELESTAI KAI KLINAS TÊN KEPHALÊN PAREDÔKEN TO PNEUMA
[19,31] OI OUN IOUDAIOI ak=EPEI ak=PARASKEUÊ ak=ÊN INA MÊ MEINÊ EPI TOU STAUROU TA SÔMATA EN TÔ SABBATÔ mt=EPEI mt=PARASKEUÊ mt=ÊN ÊN GAR MEGALÊ Ê ÊMERA EKEINOU TOU SABBATOU ÊRÔTÊSAN TON PILATON INA KATEAGÔSIN AUTÔN TA SKELÊ KAI ARTHÔSIN
[19,32] ÊLTHON OUN OI STRATIÔTAI KAI TOU MEN PRÔTOU KATEAXAN TA SKELÊ KAI TOU ALLOU TOU SUSTAURÔTHENTOS AUTÔ
[19,33] EPI DE TON IÊSOUN ELTHONTES ÔS EIDON b=AUTON ÊDÊ a=AUTON TETHNÊKOTA OU KATEAXAN AUTOU TA SKELÊ
[19,34] ALL EIS TÔN STRATIÔTÔN LOGKHÊ AUTOU TÊN PLEURAN ENUXEN KAI m=EUTHEÔS tk=EUTHUS EXÊLTHEN a=EUTHUS AIMA KAI UDÔR
[19,35] KAI O EÔRAKÔS MEMARTURÊKEN KAI ALÊTHINÊ atk=AUTOU ESTIN m=AUTOU Ê MARTURIA a=KAI a=EKEINOS b=KAKEINOS OIDEN OTI ALÊTHÊ LEGEI INA a=KAI UMEIS a= b=PISTEUSÊTE
[19,36] EGENETO GAR TAUTA INA Ê GRAPHÊ PLÊRÔTHÊ OSTOUN OU SUNTRIBÊSETAI m=AP AUTOU
[19,37] KAI PALIN ETERA GRAPHÊ LEGEI OPSONTAI EIS ON EXEKENTÊSAN
[19,38] META atk=DE TAUTA ÊRÔTÊSEN TON PILATON m=[O] tk=O IÔSÊPH a=[O] b=O APO ARIMATHAIAS ÔN MATHÊTÊS TOU IÊSOU KEKRUMMENOS DE DIA TON PHOBON TÔN IOUDAIÔN INA ARÊ TO SÔMA TOU IÊSOU KAI EPETREPSEN O PILATOS ÊLTHEN OUN KAI ÊREN TO SÔMA a=AUTOU b=TOU b=IÊSOU
[19,39] ÊLTHEN DE KAI NIKODÊMOS O ELTHÔN PROS a=AUTON b=TON b=IÊSOUN NUKTOS TO PRÔTON PHERÔN MIGMA SMURNÊS KAI ALOÊS am=ÔS tk=ÔSEI LITRAS EKATON
[19,40] ELABON OUN TO SÔMA TOU IÊSOU KAI EDÊSAN AUTO m=EN OTHONIOIS META TÔN ARÔMATÔN KATHÔS ETHOS ESTIN TOIS IOUDAIOIS ENTAPHIAZEIN
[19,41] ÊN DE EN TÔ TOPÔ OPOU ESTAURÔTHÊ KÊPOS KAI EN TÔ KÊPÔ MNÊMEION KAINON EN Ô OUDEPÔ OUDEIS a=ÊN a=TETHEIMENOS b=ETETHÊ
[19,42] EKEI OUN DIA TÊN PARASKEUÊN TÔN IOUDAIÔN OTI EGGUS ÊN TO MNÊMEION ETHÊKAN TON IÊSOUN
[20,1] TÊ DE MIA TÔN SABBATÔN MARIA Ê MAGDALÊNÊ ERKHETAI PRÔI SKOTIAS ETI OUSÊS EIS TO MNÊMEION KAI BLEPEI TON LITHON ÊRMENON EK TOU MNÊMEIOU
[20,2] TREKHEI OUN KAI ERKHETAI PROS SIMÔNA PETRON KAI PROS TON ALLON MATHÊTÊN ON EPHILEI O IÊSOUS KAI LEGEI AUTOIS ÊRAN TON KURION EK TOU MNÊMEIOU KAI OUK OIDAMEN POU ETHÊKAN AUTON
[20,3] EXÊLTHEN OUN O PETROS KAI O ALLOS MATHÊTÊS KAI ÊRKHONTO EIS TO MNÊMEION
[20,4] ETREKHON DE OI DUO OMOU KAI O ALLOS MATHÊTÊS PROEDRAMEN TAKHION TOU PETROU KAI ÊLTHEN PRÔTOS EIS TO MNÊMEION
[20,5] KAI PARAKUPSAS BLEPEI KEIMENA TA OTHONIA OU MENTOI EISÊLTHEN
[20,6] ERKHETAI OUN a=KAI SIMÔN PETROS AKOLOUTHÔN AUTÔ KAI EISÊLTHEN EIS TO MNÊMEION KAI THEÔREI TA OTHONIA KEIMENA
[20,7] KAI TO SOUDARION O ÊN EPI TÊS KEPHALÊS AUTOU OU META TÔN OTHONIÔN KEIMENON ALLA KHÔRIS ENTETULIGMENON EIS ENA TOPON
[20,8] TOTE OUN EISÊLTHEN KAI O ALLOS MATHÊTÊS O ELTHÔN PRÔTOS EIS TO MNÊMEION KAI EIDEN KAI EPISTEUSEN
[20,9] OUDEPÔ GAR ÊDEISAN TÊN GRAPHÊN OTI DEI AUTON EK NEKRÔN ANASTÊNAI
[20,10] APÊLTHON OUN PALIN PROS a=AUTOUS b=EAUTOUS OI MATHÊTAI
[20,11] MARIA DE EISTÊKEI PROS a=TÔ a=MNÊMEIÔ b=TO b=MNÊMEION b=KLAIOUSA EXÔ a=KLAIOUSA ÔS OUN EKLAIEN PAREKUPSEN EIS TO MNÊMEION
[20,12] KAI THEÔREI DUO AGGELOUS EN LEUKOIS KATHEZOMENOUS ENA PROS TÊ KEPHALÊ KAI ENA PROS TOIS POSIN OPOU EKEITO TO SÔMA TOU IÊSOU
[20,13] KAI LEGOUSIN AUTÊ EKEINOI GUNAI TI KLAIEIS LEGEI AUTOIS OTI ÊRAN TON KURION MOU KAI OUK OIDA POU ETHÊKAN AUTON
[20,14] b=KAI TAUTA EIPOUSA ESTRAPHÊ EIS TA OPISÔ KAI THEÔREI TON IÊSOUN ESTÔTA KAI OUK ÊDEI OTI tk=O IÊSOUS ESTIN
[20,15] LEGEI AUTÊ b=O IÊSOUS GUNAI TI KLAIEIS TINA ZÊTEIS EKEINÊ DOKOUSA OTI O KÊPOUROS ESTIN LEGEI AUTÔ KURIE EI SU EBASTASAS AUTON EIPE MOI POU tk=AUTON ETHÊKAS am=AUTON KAGÔ AUTON ARÔ
[20,16] LEGEI AUTÊ b=O IÊSOUS a=MARIAM b=MARIA STRAPHEISA EKEINÊ LEGEI AUTÔ a=EBRAISTI RABBOUNI O LEGETAI DIDASKALE
[20,17] LEGEI AUTÊ b=O IÊSOUS MÊ MOU APTOU OUPÔ GAR ANABEBÊKA PROS TON PATERA b=MOU POREUOU DE PROS TOUS ADELPHOUS MOU KAI EIPE AUTOIS ANABAINÔ PROS TON PATERA MOU KAI PATERA UMÔN KAI THEON MOU KAI THEON UMÔN
[20,18] ERKHETAI a=MARIAM b=MARIA Ê MAGDALÊNÊ a=AGGELLOUSA b=APAGGELLOUSA TOIS MATHÊTAIS OTI a=EÔRAKA b=EÔRAKEN TON KURION KAI TAUTA EIPEN AUTÊ
[20,19] OUSÊS OUN OPSIAS TÊ ÊMERA EKEINÊ TÊ MIA b=TÔN SABBATÔN KAI TÔN THURÔN KEKLEISMENÔN OPOU ÊSAN OI MATHÊTAI b=SUNÊGMENOI DIA TON PHOBON TÔN IOUDAIÔN ÊLTHEN O IÊSOUS KAI ESTÊ EIS TO MESON KAI LEGEI AUTOIS EIRÊNÊ UMIN
[20,20] KAI TOUTO EIPÔN EDEIXEN b=AUTOIS TAS KHEIRAS KAI TÊN PLEURAN a=AUTOIS b=AUTOU EKHARÊSAN OUN OI MATHÊTAI IDONTES TON KURION
[20,21] EIPEN OUN AUTOIS a=[O b=O a=IÊSOUS] b=IÊSOUS PALIN EIRÊNÊ UMIN KATHÔS APESTALKEN ME O PATÊR KAGÔ PEMPÔ UMAS
[20,22] KAI TOUTO EIPÔN ENEPHUSÊSEN KAI LEGEI AUTOIS LABETE PNEUMA AGION
[20,23] AN TINÔN APHÊTE TAS AMARTIAS a=APHEÔNTAI b=APHIENTAI AUTOIS AN TINÔN KRATÊTE KEKRATÊNTAI
[20,24] THÔMAS DE EIS EK TÔN DÔDEKA O LEGOMENOS DIDUMOS OUK ÊN MET AUTÔN OTE ÊLTHEN b=O IÊSOUS
[20,25] ELEGON OUN AUTÔ OI ALLOI MATHÊTAI EÔRAKAMEN TON KURION O DE EIPEN AUTOIS EAN MÊ IDÔ EN TAIS KHERSIN AUTOU TON TUPON TÔN ÊLÔN KAI BALÔ TON DAKTULON MOU EIS TON TUPON TÔN ÊLÔN KAI BALÔ a=MOU TÊN KHEIRA b=MOU EIS TÊN PLEURAN AUTOU OU MÊ PISTEUSÔ
[20,26] KAI METH ÊMERAS OKTÔ PALIN ÊSAN ESÔ OI MATHÊTAI AUTOU KAI THÔMAS MET AUTÔN ERKHETAI O IÊSOUS TÔN THURÔN KEKLEISMENÔN KAI ESTÊ EIS TO MESON KAI EIPEN EIRÊNÊ UMIN
[20,27] EITA LEGEI TÔ THÔMA PHERE TON DAKTULON SOU ÔDE KAI IDE TAS KHEIRAS MOU KAI PHERE TÊN KHEIRA SOU KAI BALE EIS TÊN PLEURAN MOU KAI MÊ GINOU APISTOS ALLA PISTOS
[20,28] b=KAI APEKRITHÊ tk=O THÔMAS KAI EIPEN AUTÔ O KURIOS MOU KAI O THEOS MOU
[20,29] LEGEI AUTÔ O IÊSOUS OTI EÔRAKAS ME tk=THÔMA PEPISTEUKAS MAKARIOI OI MÊ IDONTES KAI PISTEUSANTES
[20,30] POLLA MEN OUN KAI ALLA SÊMEIA EPOIÊSEN O IÊSOUS ENÔPION TÔN MATHÊTÔN a=[AUTOU] b=AUTOU A OUK ESTIN GEGRAMMENA EN TÔ BIBLIÔ TOUTÔ
[20,31] TAUTA DE GEGRAPTAI INA a= b=PISTEUSÊTE OTI tk=O IÊSOUS ESTIN O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU KAI INA PISTEUONTES ZÔÊN EKHÊTE EN TÔ ONOMATI AUTOU
[21,1] META TAUTA EPHANERÔSEN EAUTON PALIN O IÊSOUS TOIS MATHÊTAIS m=[AUTOU] EPI TÊS THALASSÊS TÊS TIBERIADOS EPHANERÔSEN DE OUTÔS
[21,2] ÊSAN OMOU SIMÔN PETROS KAI THÔMAS O LEGOMENOS DIDUMOS KAI NATHANAÊL O APO KANA TÊS GALILAIAS KAI OI TOU ZEBEDAIOU KAI ALLOI EK TÔN MATHÊTÔN AUTOU DUO
[21,3] LEGEI AUTOIS SIMÔN PETROS UPAGÔ ALIEUEIN LEGOUSIN AUTÔ ERKHOMETHA KAI ÊMEIS SUN SOI EXÊLTHON KAI am=ENEBÊSAN tk=ANEBÊSAN EIS TO PLOION b=EUTHUS KAI EN EKEINÊ TÊ NUKTI EPIASAN OUDEN
[21,4] PRÔIAS DE ÊDÊ GENOMENÊS ESTÊ b=O IÊSOUS EIS TON AIGIALON OU MENTOI ÊDEISAN OI MATHÊTAI OTI IÊSOUS ESTIN
[21,5] LEGEI OUN AUTOIS a=[O] b=O IÊSOUS PAIDIA MÊ TI PROSPHAGION EKHETE APEKRITHÊSAN AUTÔ OU
[21,6] O DE EIPEN AUTOIS BALETE EIS TA DEXIA MERÊ TOU PLOIOU TO DIKTUON KAI EURÊSETE EBALON OUN KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI AUTO ELKUSAI a=ISKHUON b=ISKHUSAN APO TOU PLÊTHOUS TÔN IKHTHUÔN
[21,7] LEGEI OUN O MATHÊTÊS EKEINOS ON ÊGAPA O IÊSOUS TÔ PETRÔ O KURIOS ESTIN SIMÔN OUN PETROS AKOUSAS OTI O KURIOS ESTIN TON EPENDUTÊN DIEZÔSATO ÊN GAR GUMNOS KAI EBALEN EAUTON EIS TÊN THALASSAN
[21,8] OI DE ALLOI MATHÊTAI TÔ PLOIARIÔ ÊLTHON OU GAR ÊSAN MAKRAN APO TÊS GÊS a=ALLA b=ALL ÔS APO PÊKHÔN DIAKOSIÔN SURONTES TO DIKTUON TÔN IKHTHUÔN
[21,9] ÔS OUN APEBÊSAN EIS TÊN GÊN BLEPOUSIN ANTHRAKIAN KEIMENÊN KAI OPSARION EPIKEIMENON KAI ARTON
[21,10] LEGEI AUTOIS O IÊSOUS ENEGKATE APO TÔN OPSARIÔN ÔN EPIASATE NUN
[21,11] ANEBÊ a=OUN SIMÔN PETROS KAI EILKUSEN TO DIKTUON a=EIS b=EPI a=TÊN b=TÊS a=GÊN b=GÊS MESTON IKHTHUÔN MEGALÔN EKATON am=PENTÊKONTA am=TRIÔN tk=PENTÊKONTATRIÔN KAI TOSOUTÔN ONTÔN OUK ESKHISTHÊ TO DIKTUON
[21,12] LEGEI AUTOIS O IÊSOUS DEUTE ARISTÊSATE OUDEIS DE ETOLMA TÔN MATHÊTÔN EXETASAI AUTON SU TIS EI EIDOTES OTI O KURIOS ESTIN
[21,13] ERKHETAI b=OUN b=O IÊSOUS KAI LAMBANEI TON ARTON KAI DIDÔSIN AUTOIS KAI TO OPSARION OMOIÔS
[21,14] TOUTO ÊDÊ TRITON EPHANERÔTHÊ b=O IÊSOUS TOIS MATHÊTAIS b=AUTOU EGERTHEIS EK NEKRÔN
[21,15] OTE OUN ÊRISTÊSAN LEGEI TÔ SIMÔNI PETRÔ O IÊSOUS SIMÔN a=IÔANNOU b=IÔNA AGAPAS ME a=PLEON b=PLEION TOUTÔN LEGEI AUTÔ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHILÔ SE LEGEI AUTÔ BOSKE TA ARNIA MOU
[21,16] LEGEI AUTÔ PALIN DEUTERON SIMÔN a=IÔANNOU b=IÔNA AGAPAS ME LEGEI AUTÔ NAI KURIE SU OIDAS OTI PHILÔ SE LEGEI AUTÔ POIMAINE TA PROBATA MOU
[21,17] LEGEI AUTÔ TO TRITON SIMÔN a=IÔANNOU b=IÔNA PHILEIS ME ELUPÊTHÊ O PETROS OTI EIPEN AUTÔ TO TRITON PHILEIS ME KAI a=LEGEI b=EIPEN AUTÔ KURIE b=SU PANTA a=SU OIDAS SU GINÔSKEIS OTI PHILÔ SE LEGEI AUTÔ a=[O b=O a=IÊSOUS] b=IÊSOUS BOSKE TA PROBATA MOU
[21,18] AMÊN AMÊN LEGÔ SOI OTE ÊS NEÔTEROS EZÔNNUES SEAUTON KAI PERIEPATEIS OPOU ÊTHELES OTAN DE GÊRASÊS EKTENEIS TAS KHEIRAS SOU KAI ALLOS SE ZÔSEI KAI OISEI OPOU OU THELEIS
[21,19] TOUTO DE EIPEN SÊMAINÔN POIÔ THANATÔ DOXASEI TON THEON KAI TOUTO EIPÔN LEGEI AUTÔ AKOLOUTHEI MOI
[21,20] EPISTRAPHEIS b=DE O PETROS BLEPEI TON MATHÊTÊN ON ÊGAPA O IÊSOUS AKOLOUTHOUNTA OS KAI ANEPESEN EN TÔ DEIPNÔ EPI TO STÊTHOS AUTOU KAI EIPEN KURIE TIS ESTIN O PARADIDOUS SE
[21,21] TOUTON a=OUN IDÔN O PETROS LEGEI TÔ IÊSOU KURIE OUTOS DE TI
[21,22] LEGEI AUTÔ O IÊSOUS EAN AUTON THELÔ MENEIN EÔS ERKHOMAI TI PROS SE SU b=AKOLOUTHEI MOI a=AKOLOUTHEI
[21,23] EXÊLTHEN OUN a=OUTOS O LOGOS b=OUTOS EIS TOUS ADELPHOUS OTI O MATHÊTÊS EKEINOS OUK APOTHNÊSKEI b=KAI OUK EIPEN a=DE AUTÔ O IÊSOUS OTI OUK APOTHNÊSKEI ALL EAN AUTON THELÔ MENEIN EÔS ERKHOMAI a=[TI b=TI PROS a=SE] b=SE
[21,24] OUTOS ESTIN O MATHÊTÊS O MARTURÔN PERI TOUTÔN KAI a=O GRAPSAS TAUTA KAI OIDAMEN OTI ALÊTHÊS a=AUTOU b=ESTIN Ê MARTURIA a=ESTIN b=AUTOU
[21,25] ESTIN DE KAI ALLA POLLA a=A b=OSA EPOIÊSEN O IÊSOUS ATINA EAN GRAPHÊTAI KATH EN a=OUD b=OUDE AUTON OIMAI TON KOSMON KHÔRÊSAI TA GRAPHOMENA BIBLIA b=AMÊN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário