terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado lucas*k=EUAGGELION tk=TO KATA LOUKAN t=AGION t=EUAGGELION
[1,1] EPEIDÊPER POLLOI EPEKHEIRÊSAN ANATAXASTHAI DIÊGÊSIN PERI TÔN PEPLÊROPHORÊMENÔN EN ÊMIN PRAGMATÔN
[1,2] KATHÔS PAREDOSAN ÊMIN OI AP ARKHÊS AUTOPTAI KAI UPÊRETAI GENOMENOI TOU LOGOU
[1,3] a=EDOXE b=EDOXEN KAMOI PARÊKOLOUTHÊKOTI ANÔTHEN PASIN AKRIBÔS KATHEXÊS SOI GRAPSAI KRATISTE THEOPHILE
[1,4] INA EPIGNÔS PERI ÔN KATÊKHÊTHÊS LOGÔN TÊN ASPHALEIAN
[1,5] EGENETO EN TAIS ÊMERAIS ÊRÔDOU b=TOU BASILEÔS TÊS IOUDAIAS IEREUS TIS ONOMATI ZAKHARIAS EX EPHÊMERIAS ABIA KAI b=Ê GUNÊ a=AUTÔ b=AUTOU EK TÔN THUGATERÔN AARÔN KAI TO ONOMA AUTÊS ELISABET
[1,6] ÊSAN DE DIKAIOI AMPHOTEROI a=ENANTION b=ENÔPION TOU THEOU POREUOMENOI EN PASAIS TAIS ENTOLAIS KAI DIKAIÔMASIN TOU KURIOU AMEMPTOI
[1,7] KAI OUK ÊN AUTOIS TEKNON KATHOTI a=ÊN Ê ELISABET b=ÊN STEIRA KAI AMPHOTEROI PROBEBÊKOTES EN TAIS ÊMERAIS AUTÔN ÊSAN
[1,8] EGENETO DE EN TÔ IERATEUEIN AUTON EN TÊ TAXEI TÊS EPHÊMERIAS AUTOU ENANTI TOU THEOU
[1,9] KATA TO ETHOS TÊS IERATEIAS a=ELAKHE b=ELAKHEN TOU THUMIASAI EISELTHÔN EIS TON NAON TOU KURIOU
[1,10] KAI PAN TO PLÊTHOS am=ÊN TOU LAOU tk=ÊN PROSEUKHOMENON EXÔ TÊ ÔRA TOU THUMIAMATOS
[1,11] ÔPHTHÊ DE AUTÔ AGGELOS KURIOU ESTÔS EK DEXIÔN TOU THUSIASTÊRIOU TOU THUMIAMATOS
[1,12] KAI ETARAKHTHÊ ZAKHARIAS IDÔN KAI PHOBOS EPEPESEN EP AUTON
[1,13] EIPEN DE PROS AUTON O AGGELOS MÊ PHOBOU ZAKHARIA DIOTI EISÊKOUSTHÊ Ê DEÊSIS SOU KAI Ê GUNÊ SOU ELISABET GENNÊSEI UION SOI KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU IÔANNÊN
[1,14] KAI ESTAI KHARA SOI KAI AGALLIASIS KAI POLLOI EPI TÊ a=GENESEI b=GENNÊSEI AUTOU KHARÊSONTAI
[1,15] ESTAI GAR MEGAS ENÔPION am=[TOU] tk=TOU KURIOU KAI OINON KAI SIKERA OU MÊ PIÊ KAI PNEUMATOS AGIOU PLÊSTHÊSETAI ETI EK KOILIAS MÊTROS AUTOU
[1,16] KAI POLLOUS TÔN UIÔN ISRAÊL EPISTREPSEI EPI KURION TON THEON AUTÔN
[1,17] KAI AUTOS PROELEUSETAI ENÔPION AUTOU EN PNEUMATI KAI DUNAMEI ÊLIOU EPISTREPSAI KARDIAS PATERÔN EPI TEKNA KAI APEITHEIS EN PHRONÊSEI DIKAIÔN ETOIMASAI KURIÔ LAON KATESKEUASMENON
[1,18] KAI EIPEN ZAKHARIAS PROS TON AGGELON KATA TI GNÔSOMAI TOUTO EGÔ GAR EIMI PRESBUTÊS KAI Ê GUNÊ MOU PROBEBÊKUIA EN TAIS ÊMERAIS AUTÊS
[1,19] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUTÔ EGÔ EIMI GABRIÊL O PARESTÊKÔS ENÔPION TOU THEOU KAI APESTALÊN LALÊSAI PROS SE KAI EUAGGELISASTHAI SOI TAUTA
[1,20] KAI IDOU ESÊ SIÔPÔN KAI MÊ DUNAMENOS LALÊSAI AKHRI ÊS ÊMERAS GENÊTAI TAUTA ANTH ÔN OUK EPISTEUSAS TOIS LOGOIS MOU OITINES PLÊRÔTHÊSONTAI EIS TON KAIRON AUTÔN
[1,21] KAI ÊN O LAOS PROSDOKÔN TON ZAKHARIAN KAI ETHAUMAZON EN TÔ KHRONIZEIN b=AUTON EN TÔ NAÔ a=AUTON
[1,22] EXELTHÔN DE OUK a=EDUNATO b=ÊDUNATO LALÊSAI AUTOIS KAI EPEGNÔSAN OTI OPTASIAN EÔRAKEN EN TÔ NAÔ KAI AUTOS ÊN DIANEUÔN AUTOIS KAI DIEMENEN KÔPHOS
[1,23] KAI EGENETO ÔS EPLÊSTHÊSAN AI ÊMERAI TÊS LEITOURGIAS AUTOU APÊLTHEN EIS TON OIKON AUTOU
[1,24] META DE TAUTAS TAS ÊMERAS SUNELABEN ELISABET Ê GUNÊ AUTOU KAI PERIEKRUBEN EAUTÊN MÊNAS PENTE LEGOUSA
[1,25] OTI OUTÔS MOI PEPOIÊKEN b=O KURIOS EN ÊMERAIS AIS EPEIDEN APHELEIN b=TO ONEIDOS MOU EN ANTHRÔPOIS
[1,26] EN DE TÔ MÊNI TÔ EKTÔ APESTALÊ O AGGELOS GABRIÊL a=APO b=UPO TOU THEOU EIS POLIN TÊS GALILAIAS Ê ONOMA ak=NAZARETH mt=NAZARET
[1,27] PROS PARTHENON a=EMNÊSTEUMENÊN b=MEMNÊSTEUMENÊN ANDRI Ô ONOMA IÔSÊPH EX OIKOU am=DAUID tk=DABID KAI TO ONOMA TÊS PARTHENOU MARIAM
[1,28] KAI EISELTHÔN b=O b=AGGELOS PROS AUTÊN EIPEN KHAIRE KEKHARITÔMENÊ O KURIOS META SOU b=EULOGÊMENÊ b=SU b=EN b=GUNAIXIN
[1,29] Ê DE b=IDOUSA b=DIETARAKHTHÊ EPI TÔ LOGÔ a=DIETARAKHTHÊ b=AUTOU KAI DIELOGIZETO POTAPOS EIÊ O ASPASMOS OUTOS
[1,30] KAI EIPEN O AGGELOS AUTÊ MÊ PHOBOU MARIAM EURES GAR KHARIN PARA TÔ THEÔ
[1,31] KAI IDOU a=SULLÊMPSÊ b=SULLÊPSÊ EN GASTRI KAI TEXÊ UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU IÊSOUN
[1,32] OUTOS ESTAI MEGAS KAI UIOS UPSISTOU KLÊTHÊSETAI KAI DÔSEI AUTÔ KURIOS O THEOS TON THRONON am=DAUID tk=DABID TOU PATROS AUTOU
[1,33] KAI BASILEUSEI EPI TON OIKON IAKÔB EIS TOUS AIÔNAS KAI TÊS BASILEIAS AUTOU OUK ESTAI TELOS
[1,34] EIPEN DE MARIAM PROS TON AGGELON PÔS ESTAI TOUTO EPEI ANDRA OU GINÔSKÔ
[1,35] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUTÊ PNEUMA AGION EPELEUSETAI EPI SE KAI DUNAMIS UPSISTOU EPISKIASEI SOI DIO KAI TO GENNÔMENON k=EK k=SOU AGION KLÊTHÊSETAI UIOS THEOU
[1,36] KAI IDOU ELISABET Ê a=SUGGENIS b=SUGGENÊS SOU KAI AUTÊ a=SUNEILÊPHEN b=SUNEILÊPHUIA UION EN am=GÊREI tk=GÊRA AUTÊS KAI OUTOS MÊN EKTOS ESTIN AUTÊ TÊ KALOUMENÊ STEIRA
[1,37] OTI OUK ADUNATÊSEI PARA a=TOU b=TÔ a=THEOU b=THEÔ PAN RÊMA
[1,38] EIPEN DE MARIAM IDOU Ê DOULÊ KURIOU GENOITO MOI KATA TO RÊMA SOU KAI APÊLTHEN AP AUTÊS O AGGELOS
[1,39] ANASTASA DE MARIAM EN TAIS ÊMERAIS TAUTAIS EPOREUTHÊ EIS TÊN OREINÊN META SPOUDÊS EIS POLIN IOUDA
[1,40] KAI EISÊLTHEN EIS TON OIKON ZAKHARIOU KAI ÊSPASATO TÊN ELISABET
[1,41] KAI EGENETO ÔS ÊKOUSEN b=Ê b=ELISABET TON ASPASMON TÊS MARIAS a=Ê a=ELISABET ESKIRTÊSEN TO BREPHOS EN TÊ KOILIA AUTÊS KAI EPLÊSTHÊ PNEUMATOS AGIOU Ê ELISABET
[1,42] KAI ANEPHÔNÊSEN a=KRAUGÊ b=PHÔNÊ MEGALÊ KAI EIPEN EULOGÊMENÊ SU EN GUNAIXIN KAI EULOGÊMENOS O KARPOS TÊS KOILIAS SOU
[1,43] KAI POTHEN MOI TOUTO INA ELTHÊ Ê MÊTÊR TOU KURIOU MOU PROS a=EME b=ME
[1,44] IDOU GAR ÔS EGENETO Ê PHÔNÊ TOU ASPASMOU SOU EIS TA ÔTA MOU ESKIRTÊSEN atk=EN atk=AGALLIASEI TO BREPHOS m=EN m=AGALLIASEI EN TÊ KOILIA MOU
[1,45] KAI MAKARIA Ê PISTEUSASA OTI ESTAI TELEIÔSIS TOIS LELALÊMENOIS AUTÊ PARA KURIOU
[1,46] KAI EIPEN MARIAM MEGALUNEI Ê PSUKHÊ MOU TON KURION
[1,47] KAI ÊGALLIASEN TO PNEUMA MOU EPI TÔ THEÔ TÔ SÔTÊRI MOU
[1,48] OTI EPEBLEPSEN EPI TÊN TAPEINÔSIN TÊS DOULÊS AUTOU IDOU GAR APO TOU NUN MAKARIOUSIN ME PASAI AI GENEAI
[1,49] OTI EPOIÊSEN MOI a=MEGALA b=MEGALEIA O DUNATOS KAI AGION TO ONOMA AUTOU
[1,50] KAI TO ELEOS AUTOU EIS GENEAS a=KAI a=GENEAS b=GENEÔN TOIS PHOBOUMENOIS AUTON
[1,51] EPOIÊSEN KRATOS EN BRAKHIONI AUTOU DIESKORPISEN UPERÊPHANOUS DIANOIA KARDIAS AUTÔN
[1,52] KATHEILEN DUNASTAS APO THRONÔN KAI UPSÔSEN TAPEINOUS
[1,53] PEINÔNTAS ENEPLÊSEN AGATHÔN KAI PLOUTOUNTAS EXAPESTEILEN KENOUS
[1,54] ANTELABETO ISRAÊL PAIDOS AUTOU MNÊSTHÊNAI ELEOUS
[1,55] KATHÔS ELALÊSEN PROS TOUS PATERAS ÊMÔN TÔ ABRAAM KAI TÔ SPERMATI AUTOU EIS TON AIÔNA
[1,56] EMEINEN DE MARIAM SUN AUTÊ a=ÔS b=ÔSEI MÊNAS TREIS KAI UPESTREPSEN EIS TON OIKON AUTÊS
[1,57] TÊ DE ELISABET EPLÊSTHÊ O KHRONOS TOU TEKEIN AUTÊN KAI EGENNÊSEN UION
[1,58] KAI ÊKOUSAN OI PERIOIKOI KAI OI SUGGENEIS AUTÊS OTI EMEGALUNEN KURIOS TO ELEOS AUTOU MET AUTÊS KAI SUNEKHAIRON AUTÊ
[1,59] KAI EGENETO EN TÊ b=OGDOÊ ÊMERA a=TÊ a=OGDOÊ ÊLTHON PERITEMEIN TO PAIDION KAI EKALOUN AUTO EPI TÔ ONOMATI TOU PATROS AUTOU ZAKHARIAN
[1,60] KAI APOKRITHEISA Ê MÊTÊR AUTOU EIPEN OUKHI ALLA KLÊTHÊSETAI IÔANNÊS
[1,61] KAI a=EIPAN b=EIPON PROS AUTÊN OTI OUDEIS ESTIN a=EK b=EN a=TÊS b=TÊ a=SUGGENEIAS b=SUGGENEIA SOU OS KALEITAI TÔ ONOMATI TOUTÔ
[1,62] ENENEUON DE TÔ PATRI AUTOU TO TI AN THELOI KALEISTHAI a=AUTO b=AUTON
[1,63] KAI AITÊSAS PINAKIDION EGRAPSEN LEGÔN IÔANNÊS ESTIN b=TO ONOMA AUTOU KAI ETHAUMASAN PANTES
[1,64] ANEÔKHTHÊ DE TO STOMA AUTOU PARAKHRÊMA KAI Ê GLÔSSA AUTOU KAI ELALEI EULOGÔN TON THEON
[1,65] KAI EGENETO EPI PANTAS PHOBOS TOUS PERIOIKOUNTAS AUTOUS KAI EN OLÊ TÊ OREINÊ TÊS IOUDAIAS DIELALEITO PANTA TA RÊMATA TAUTA
[1,66] KAI ETHENTO PANTES OI AKOUSANTES EN TÊ KARDIA AUTÔN LEGONTES TI ARA TO PAIDION TOUTO ESTAI KAI a=GAR KHEIR KURIOU ÊN MET AUTOU
[1,67] KAI ZAKHARIAS O PATÊR AUTOU EPLÊSTHÊ PNEUMATOS AGIOU KAI a=EPROPHÊTEUSEN b=PROEPHÊTEUSEN LEGÔN
[1,68] EULOGÊTOS KURIOS O THEOS TOU ISRAÊL OTI EPESKEPSATO KAI EPOIÊSEN LUTRÔSIN TÔ LAÔ AUTOU
[1,69] KAI ÊGEIREN KERAS SÔTÊRIAS ÊMIN EN b=TÔ OIKÔ am=DAUID tk=DABID b=TOU PAIDOS AUTOU
[1,70] KATHÔS ELALÊSEN DIA STOMATOS TÔN AGIÔN b=TÔN AP AIÔNOS PROPHÊTÔN AUTOU
[1,71] SÔTÊRIAN EX EKHTHRÔN ÊMÔN KAI EK KHEIROS PANTÔN TÔN MISOUNTÔN ÊMAS
[1,72] POIÊSAI ELEOS META TÔN PATERÔN ÊMÔN KAI MNÊSTHÊNAI DIATHÊKÊS AGIAS AUTOU
[1,73] ORKON ON ÔMOSEN PROS ABRAAM TON PATERA ÊMÔN TOU DOUNAI ÊMIN
[1,74] APHOBÔS EK KHEIROS b=TÔN EKHTHRÔN b=ÊMÔN RUSTHENTAS LATREUEIN AUTÔ
[1,75] EN OSIOTÊTI KAI DIKAIOSUNÊ ENÔPION AUTOU a=PASAIS a=TAIS a=ÊMERAIS b=PASAS b=TAS b=ÊMERAS b=TÊS b=ZÔÊS ÊMÔN
[1,76] KAI SU a=DE PAIDION PROPHÊTÊS UPSISTOU KLÊTHÊSÊ PROPOREUSÊ GAR a=ENÔPION b=PRO b=PROSÔPOU KURIOU ETOIMASAI ODOUS AUTOU
[1,77] TOU DOUNAI GNÔSIN SÔTÊRIAS TÔ LAÔ AUTOU EN APHESEI AMARTIÔN AUTÔN
[1,78] DIA SPLAGKHNA ELEOUS THEOU ÊMÔN EN OIS a=EPISKEPSETAI b=EPESKEPSATO ÊMAS ANATOLÊ EX UPSOUS
[1,79] EPIPHANAI TOIS EN SKOTEI KAI SKIA THANATOU KATHÊMENOIS TOU KATEUTHUNAI TOUS PODAS ÊMÔN EIS ODON EIRÊNÊS
[1,80] TO DE PAIDION ÊUXANEN KAI EKRATAIOUTO PNEUMATI KAI ÊN EN TAIS ERÊMOIS EÔS ÊMERAS ANADEIXEÔS AUTOU PROS TON ISRAÊL
[2,1] EGENETO DE EN TAIS ÊMERAIS EKEINAIS EXÊLTHEN DOGMA PARA KAISAROS AUGOUSTOU APOGRAPHESTHAI PASAN TÊN OIKOUMENÊN
[2,2] AUTÊ b=Ê APOGRAPHÊ PRÔTÊ EGENETO ÊGEMONEUONTOS TÊS SURIAS KURÊNIOU
[2,3] KAI EPOREUONTO PANTES APOGRAPHESTHAI EKASTOS EIS TÊN a=EAUTOU b=IDIAN POLIN
[2,4] ANEBÊ DE KAI IÔSÊPH APO TÊS GALILAIAS EK POLEÔS ak=NAZARETH mt=NAZARET EIS TÊN IOUDAIAN EIS POLIN am=DAUID tk=DABID ÊTIS KALEITAI BÊTHLEEM DIA TO EINAI AUTON EX OIKOU KAI PATRIAS am=DAUID tk=DABID
[2,5] APOGRAPSASTHAI SUN MARIAM TÊ a=EMNÊSTEUMENÊ b=MEMNÊSTEUMENÊ AUTÔ b=GUNAIKI OUSÊ EGKUÔ
[2,6] EGENETO DE EN TÔ EINAI AUTOUS EKEI EPLÊSTHÊSAN AI ÊMERAI TOU TEKEIN AUTÊN
[2,7] KAI ETEKEN TON UION AUTÊS TON PRÔTOTOKON KAI ESPARGANÔSEN AUTON KAI ANEKLINEN AUTON EN b=TÊ PHATNÊ DIOTI OUK ÊN AUTOIS TOPOS EN TÔ KATALUMATI
[2,8] KAI POIMENES ÊSAN EN TÊ KHÔRA TÊ AUTÊ AGRAULOUNTES KAI PHULASSONTES PHULAKAS TÊS NUKTOS EPI TÊN POIMNÊN AUTÔN
[2,9] KAI b=IDOU AGGELOS KURIOU EPESTÊ AUTOIS KAI DOXA KURIOU PERIELAMPSEN AUTOUS KAI EPHOBÊTHÊSAN PHOBON MEGAN
[2,10] KAI EIPEN AUTOIS O AGGELOS MÊ PHOBEISTHE IDOU GAR EUAGGELIZOMAI UMIN KHARAN MEGALÊN ÊTIS ESTAI PANTI TÔ LAÔ
[2,11] OTI ETEKHTHÊ UMIN SÊMERON SÔTÊR OS ESTIN KHRISTOS KURIOS EN POLEI am=DAUID tk=DABID
[2,12] KAI TOUTO UMIN TO SÊMEION EURÊSETE BREPHOS ESPARGANÔMENON a=KAI KEIMENON EN tk=TÊ PHATNÊ
[2,13] KAI EXAIPHNÊS EGENETO SUN TÔ AGGELÔ PLÊTHOS STRATIAS OURANIOU AINOUNTÔN TON THEON KAI LEGONTÔN
[2,14] DOXA EN UPSISTOIS THEÔ KAI EPI GÊS EIRÊNÊ EN ANTHRÔPOIS a=EUDOKIAS b=EUDOKIA
[2,15] KAI EGENETO ÔS APÊLTHON AP AUTÔN EIS TON OURANON OI AGGELOI b=KAI b=OI b=ANTHRÔPOI OI POIMENES a=ELALOUN b=EIPON PROS ALLÊLOUS DIELTHÔMEN DÊ EÔS BÊTHLEEM KAI IDÔMEN TO RÊMA TOUTO TO GEGONOS O O KURIOS EGNÔRISEN ÊMIN
[2,16] KAI a=ÊLTHAN b=ÊLTHON SPEUSANTES KAI ANEURON TÊN TE MARIAM KAI TON IÔSÊPH KAI TO BREPHOS KEIMENON EN TÊ PHATNÊ
[2,17] IDONTES DE a=EGNÔRISAN b=DIEGNÔRISAN PERI TOU RÊMATOS TOU LALÊTHENTOS AUTOIS PERI TOU PAIDIOU TOUTOU
[2,18] KAI PANTES OI AKOUSANTES ETHAUMASAN PERI TÔN LALÊTHENTÔN UPO TÔN POIMENÔN PROS AUTOUS
[2,19] Ê DE MARIAM PANTA SUNETÊREI TA RÊMATA TAUTA SUMBALLOUSA EN TÊ KARDIA AUTÊS
[2,20] KAI am=UPESTREPSAN tk=EPESTREPSAN OI POIMENES DOXAZONTES KAI AINOUNTES TON THEON EPI PASIN OIS ÊKOUSAN KAI EIDON KATHÔS ELALÊTHÊ PROS AUTOUS
[2,21] KAI OTE EPLÊSTHÊSAN ÊMERAI OKTÔ TOU PERITEMEIN am=AUTON tk=TO tk=PAIDION KAI EKLÊTHÊ TO ONOMA AUTOU IÊSOUS TO KLÊTHEN UPO TOU AGGELOU PRO TOU a=SULLÊMPHTHÊNAI b=SULLÊPHTHÊNAI AUTON EN TÊ KOILIA
[2,22] KAI OTE EPLÊSTHÊSAN AI ÊMERAI TOU KATHARISMOU k=AUTÊS amt=AUTÔN KATA TON NOMON a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS ANÊGAGON AUTON EIS IEROSOLUMA PARASTÊSAI TÔ KURIÔ
[2,23] KATHÔS GEGRAPTAI EN NOMÔ KURIOU OTI PAN ARSEN DIANOIGON MÊTRAN AGION TÔ KURIÔ KLÊTHÊSETAI
[2,24] KAI TOU DOUNAI THUSIAN KATA TO EIRÊMENON EN a=TÔ NOMÔ KURIOU ZEUGOS TRUGONÔN Ê DUO a=NOSSOUS b=NEOSSOUS PERISTERÔN
[2,25] KAI IDOU b=ÊN ANTHRÔPOS a=ÊN EN IEROUSALÊM Ô ONOMA k=SIMEÔN amt=SUMEÔN KAI O ANTHRÔPOS OUTOS DIKAIOS KAI EULABÊS PROSDEKHOMENOS PARAKLÊSIN TOU ISRAÊL KAI PNEUMA tk=AGION ÊN am=AGION EP AUTON
[2,26] KAI ÊN AUTÔ KEKHRÊMATISMENON UPO TOU PNEUMATOS TOU AGIOU MÊ IDEIN THANATON PRIN a=[Ê] a=AN b=Ê IDÊ TON KHRISTON KURIOU
[2,27] KAI ÊLTHEN EN TÔ PNEUMATI EIS TO IERON KAI EN TÔ EISAGAGEIN TOUS GONEIS TO PAIDION IÊSOUN TOU POIÊSAI AUTOUS KATA TO EITHISMENON TOU NOMOU PERI AUTOU
[2,28] KAI AUTOS EDEXATO AUTO EIS TAS AGKALAS b=AUTOU KAI EULOGÊSEN TON THEON KAI EIPEN
[2,29] NUN APOLUEIS TON DOULON SOU DESPOTA KATA TO RÊMA SOU EN EIRÊNÊ
[2,30] OTI EIDON OI OPHTHALMOI MOU TO SÔTÊRION SOU
[2,31] O ÊTOIMASAS KATA PROSÔPON PANTÔN TÔN LAÔN
[2,32] PHÔS EIS APOKALUPSIN ETHNÔN KAI DOXAN LAOU SOU ISRAÊL
[2,33] KAI ÊN a=O a=PATÊR a=AUTOU b=IÔSÊPH KAI Ê MÊTÊR b=AUTOU THAUMAZONTES EPI TOIS LALOUMENOIS PERI AUTOU
[2,34] KAI EULOGÊSEN AUTOUS k=SIMEÔN amt=SUMEÔN KAI EIPEN PROS MARIAM TÊN MÊTERA AUTOU IDOU OUTOS KEITAI EIS PTÔSIN KAI ANASTASIN POLLÔN EN TÔ ISRAÊL KAI EIS SÊMEION ANTILEGOMENON
[2,35] KAI SOU a=[DE] b=DE AUTÊS TÊN PSUKHÊN DIELEUSETAI ROMPHAIA OPÔS AN APOKALUPHTHÔSIN EK POLLÔN KARDIÔN DIALOGISMOI
[2,36] KAI ÊN ANNA PROPHÊTIS THUGATÊR PHANOUÊL EK PHULÊS ASÊR AUTÊ PROBEBÊKUIA EN ÊMERAIS POLLAIS ZÊSASA b=ETÊ META ANDROS a=ETÊ EPTA APO TÊS PARTHENIAS AUTÊS
[2,37] KAI AUTÊ KHÊRA a=EÔS b=ÔS ETÔN am=OGDOÊKONTA am=TESSARÔN tk=OGDOÊKONTATESSARÔN Ê OUK APHISTATO b=APO TOU IEROU NÊSTEIAIS KAI DEÊSESIN LATREUOUSA NUKTA KAI ÊMERAN
[2,38] KAI AUTÊ b=AUTÊ TÊ ÔRA EPISTASA ANTHÔMOLOGEITO TÔ a=THEÔ b=KURIÔ KAI ELALEI PERI AUTOU PASIN TOIS PROSDEKHOMENOIS LUTRÔSIN b=EN IEROUSALÊM
[2,39] KAI ÔS ETELESAN a=PANTA b=APANTA TA KATA TON NOMON KURIOU a=EPESTREPSAN b=UPESTREPSAN EIS TÊN GALILAIAN EIS b=TÊN POLIN am=EAUTÔN tk=AUTÔN ak=NAZARETH mt=NAZARET
[2,40] TO DE PAIDION ÊUXANEN KAI EKRATAIOUTO b=PNEUMATI PLÊROUMENON a=SOPHIA b=SOPHIAS KAI KHARIS THEOU ÊN EP AUTO
[2,41] KAI EPOREUONTO OI GONEIS AUTOU KAT ETOS EIS IEROUSALÊM TÊ EORTÊ TOU PASKHA
[2,42] KAI OTE EGENETO ETÔN DÔDEKA a=ANABAINONTÔN b=ANABANTÔN AUTÔN b=EIS b=IEROSOLUMA KATA TO ETHOS TÊS EORTÊS
[2,43] KAI TELEIÔSANTÔN TAS ÊMERAS EN TÔ UPOSTREPHEIN AUTOUS UPEMEINEN IÊSOUS O PAIS EN IEROUSALÊM KAI OUK a=EGNÔSAN a=OI a=GONEIS b=EGNÔ b=IÔSÊPH b=KAI b=Ê b=MÊTÊR AUTOU
[2,44] NOMISANTES DE AUTON a=EINAI EN TÊ SUNODIA b=EINAI ÊLTHON ÊMERAS ODON KAI ANEZÊTOUN AUTON EN TOIS a=SUGGENEUSIN b=SUGGENESIN KAI b=EN TOIS GNÔSTOIS
[2,45] KAI MÊ EURONTES b=AUTON UPESTREPSAN EIS IEROUSALÊM a=ANAZÊTOUNTES b=ZÊTOUNTES AUTON
[2,46] KAI EGENETO a=META b=METH ÊMERAS TREIS EURON AUTON EN TÔ IERÔ KATHEZOMENON EN MESÔ TÔN DIDASKALÔN KAI AKOUONTA AUTÔN KAI EPERÔTÔNTA AUTOUS
[2,47] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES AUTOU EPI TÊ SUNESEI KAI TAIS APOKRISESIN AUTOU
[2,48] KAI IDONTES AUTON EXEPLAGÊSAN KAI a=EIPEN PROS AUTON Ê MÊTÊR AUTOU b=EIPEN TEKNON TI EPOIÊSAS ÊMIN OUTÔS IDOU O PATÊR SOU KAGÔ ODUNÔMENOI EZÊTOUMEN SE
[2,49] KAI EIPEN PROS AUTOUS TI OTI EZÊTEITE ME OUK ÊDEITE OTI EN TOIS TOU PATROS MOU DEI EINAI ME
[2,50] KAI AUTOI OU SUNÊKAN TO RÊMA O ELALÊSEN AUTOIS
[2,51] KAI KATEBÊ MET AUTÔN KAI ÊLTHEN EIS ak=NAZARETH mt=NAZARET KAI ÊN UPOTASSOMENOS AUTOIS KAI Ê MÊTÊR AUTOU DIETÊREI PANTA TA RÊMATA b=TAUTA EN TÊ KARDIA AUTÊS
[2,52] KAI IÊSOUS PROEKOPTEN a=[EN a=TÊ] SOPHIA KAI ÊLIKIA KAI KHARITI PARA THEÔ KAI ANTHRÔPOIS
[3,1] EN ETEI DE PENTEKAIDEKATÔ TÊS ÊGEMONIAS TIBERIOU KAISAROS ÊGEMONEUONTOS PONTIOU PILATOU TÊS IOUDAIAS KAI a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS TÊS GALILAIAS ÊRÔDOU PHILIPPOU DE TOU ADELPHOU AUTOU a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS TÊS ITOURAIAS KAI TRAKHÔNITIDOS KHÔRAS KAI LUSANIOU TÊS ABILÊNÊS a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS
[3,2] am=EPI tk=EP am=ARKHIEREÔS tk=ARKHIEREÔN ANNA KAI KAIAPHA EGENETO RÊMA THEOU EPI IÔANNÊN TON tk=TOU ZAKHARIOU UION EN TÊ ERÊMÔ
[3,3] KAI ÊLTHEN EIS PASAN a=[TÊN] b=TÊN PERIKHÔRON TOU IORDANOU KÊRUSSÔN BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTIÔN
[3,4] ÔS GEGRAPTAI EN BIBLÔ LOGÔN ÊSAIOU TOU PROPHÊTOU b=LEGONTOS PHÔNÊ BOÔNTOS EN TÊ ERÊMÔ ETOIMASATE TÊN ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU
[3,5] PASA PHARAGX PLÊRÔTHÊSETAI KAI PAN OROS KAI BOUNOS TAPEINÔTHÊSETAI KAI ESTAI TA SKOLIA EIS EUTHEIAN KAI AI TRAKHEIAI EIS ODOUS LEIAS
[3,6] KAI OPSETAI PASA SARX TO SÔTÊRION TOU THEOU
[3,7] ELEGEN OUN TOIS EKPOREUOMENOIS OKHLOIS BAPTISTHÊNAI UP AUTOU GENNÊMATA EKHIDNÔN TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO TÊS MELLOUSÊS ORGÊS
[3,8] POIÊSATE OUN KARPOUS AXIOUS TÊS METANOIAS KAI MÊ ARXÊSTHE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON ABRAAM LEGÔ GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK TÔN LITHÔN TOUTÔN EGEIRAI TEKNA TÔ ABRAAM
[3,9] ÊDÊ DE KAI Ê AXINÊ PROS TÊN RIZAN TÔN DENDRÔN KEITAI PAN OUN DENDRON MÊ POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI
[3,10] KAI EPÊRÔTÔN AUTON OI OKHLOI LEGONTES TI OUN a=POIÊSÔMEN b=POIÊSOMEN
[3,11] APOKRITHEIS DE a=ELEGEN b=LEGEI AUTOIS O EKHÔN DUO KHITÔNAS METADOTÔ TÔ MÊ EKHONTI KAI O EKHÔN BRÔMATA OMOIÔS POIEITÔ
[3,12] ÊLTHON DE KAI TELÔNAI BAPTISTHÊNAI KAI a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON DIDASKALE TI a=POIÊSÔMEN b=POIÊSOMEN
[3,13] O DE EIPEN PROS AUTOUS MÊDEN PLEON PARA TO DIATETAGMENON UMIN PRASSETE
[3,14] EPÊRÔTÔN DE AUTON KAI STRATEUOMENOI LEGONTES a=TI a=POIÊSÔMEN KAI ÊMEIS b=TI b=POIÊSOMEN KAI EIPEN a=AUTOIS b=PROS b=AUTOUS MÊDENA DIASEISÊTE MÊDE SUKOPHANTÊSÊTE KAI ARKEISTHE TOIS OPSÔNIOIS UMÔN
[3,15] PROSDOKÔNTOS DE TOU LAOU KAI DIALOGIZOMENÔN PANTÔN EN TAIS KARDIAIS AUTÔN PERI TOU IÔANNOU MÊPOTE AUTOS EIÊ O KHRISTOS
[3,16] APEKRINATO a=LEGÔN a=PASIN O IÔANNÊS b=APASIN b=LEGÔN EGÔ MEN UDATI BAPTIZÔ UMAS ERKHETAI DE O ISKHUROTEROS MOU OU OUK EIMI IKANOS LUSAI TON IMANTA TÔN UPODÊMATÔN AUTOU AUTOS UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGIÔ KAI PURI
[3,17] OU TO PTUON EN TÊ KHEIRI AUTOU a=DIAKATHARAI b=KAI b=DIAKATHARIEI TÊN ALÔNA AUTOU KAI a=SUNAGAGEIN b=SUNAXEI TON SITON EIS TÊN APOTHÊKÊN AUTOU TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBESTÔ
[3,18] POLLA MEN OUN KAI ETERA PARAKALÔN EUÊGGELIZETO TON LAON
[3,19] O DE ÊRÔDÊS O a=TETRAARKHÊS b=TETRARKHÊS ELEGKHOMENOS UP AUTOU PERI ÊRÔDIADOS TÊS GUNAIKOS tk=PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU KAI PERI PANTÔN ÔN EPOIÊSEN PONÊRÔN O ÊRÔDÊS
[3,20] PROSETHÊKEN KAI TOUTO EPI PASIN a=[KAI] b=KAI KATEKLEISEN TON IÔANNÊN EN b=TÊ PHULAKÊ
[3,21] EGENETO DE EN TÔ BAPTISTHÊNAI APANTA TON LAON KAI IÊSOU BAPTISTHENTOS KAI PROSEUKHOMENOU ANEÔKHTHÊNAI TON OURANON
[3,22] KAI KATABÊNAI TO PNEUMA TO AGION SÔMATIKÔ EIDEI a=ÔS b=ÔSEI PERISTERAN EP AUTON KAI PHÔNÊN EX OURANOU GENESTHAI b=LEGOUSAN SU EI O UIOS MOU O AGAPÊTOS EN SOI am=EUDOKÊSA tk=ÊUDOKÊSA // UIOS MOU EI SU EGÔ SÊMERON GEGENNÊKA SE //
[3,23] KAI AUTOS ÊN b=O IÊSOUS a=ARKHOMENOS ÔSEI ETÔN TRIAKONTA b=ARKHOMENOS ÔN a=UIOS ÔS ENOMIZETO b=UIOS IÔSÊPH TOU ÊLI
[3,24] TOU a=MATHTHAT b=MATTHAT TOU LEUI TOU MELKHI TOU a=IANNAI b=IANNA TOU IÔSÊPH
[3,25] TOU MATTATHIOU TOU AMÔS TOU NAOUM TOU ESLI TOU NAGGAI
[3,26] TOU MAATH TOU MATTATHIOU TOU a=SEMEIN b=SEMEI TOU a=IÔSÊKH b=IÔSÊPH TOU a=IÔDA b=IOUDA
[3,27] TOU am=IÔANAN tk=IÔANNA TOU RÊSA TOU ZOROBABEL TOU SALATHIÊL TOU NÊRI
[3,28] TOU MELKHI TOU ADDI TOU KÔSAM TOU a=ELMADAM b=ELMÔDAM TOU ÊR
[3,29] TOU a=IÊSOU b=IÔSÊ TOU ELIEZER TOU a=IÔRIM b=IÔREIM TOU a=MATHTHAT b=MATTHAT TOU LEUI
[3,30] TOU k=SIMEÔN amt=SUMEÔN TOU IOUDA TOU IÔSÊPH TOU a=IÔNAM b=IÔNAN TOU a=ELIAKIM b=ELIAKEIM
[3,31] TOU MELEA TOU a=MENNA k=MENAM mt=MAINAN TOU MATTATHA TOU a=NATHAM b=NATHAN TOU am=DAUID tk=DABID
[3,32] TOU IESSAI TOU a=IÔBÊD b=ÔBÊD TOU a=BOOS b=BOOZ TOU a=SALA b=SALMÔN TOU NAASSÔN
[3,33] TOU AMINADAB TOU a=ADMIN a=TOU a=ARNI b=ARAM TOU ESRÔM TOU PHARES TOU IOUDA
[3,34] TOU IAKÔB TOU ISAAK TOU ABRAAM TOU THARA TOU NAKHÔR
[3,35] TOU am=SEROUKH tk=SAROUKH TOU RAGAU TOU m=PHALEG atk=PHALEK TOU EBER TOU SALA
[3,36] TOU a=KAINAM b=KAINAN TOU ARPHAXAD TOU SÊM TOU NÔE TOU LAMEKH
[3,37] TOU MATHOUSALA TOU ENÔKH TOU a=IARET b=IARED TOU MALELEÊL TOU a=KAINAM b=KAINAN
[3,38] TOU ENÔS TOU SÊTH TOU ADAM TOU THEOU
[4,1] IÊSOUS DE a=PLÊRÊS PNEUMATOS AGIOU b=PLÊRÊS UPESTREPSEN APO TOU IORDANOU KAI ÊGETO EN TÔ PNEUMATI a=EN b=EIS a=TÊ b=TÊN a=ERÊMÔ b=ERÊMON
[4,2] ÊMERAS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU DIABOLOU KAI OUK EPHAGEN OUDEN EN TAIS ÊMERAIS EKEINAIS KAI SUNTELESTHEISÔN AUTÔN b=USTERON EPEINASEN
[4,3] b=KAI EIPEN a=DE AUTÔ O DIABOLOS EI UIOS EI TOU THEOU EIPE TÔ LITHÔ TOUTÔ INA GENÊTAI ARTOS
[4,4] KAI APEKRITHÊ b=IÊSOUS PROS AUTON a=O a=IÊSOUS b=LEGÔN GEGRAPTAI OTI OUK EP ARTÔ MONÔ ZÊSETAI m=[O] atk=O ANTHRÔPOS b=ALL b=EPI b=PANTI b=RÊMATI b=THEOU
[4,5] KAI ANAGAGÔN AUTON b=O b=DIABOLOS b=EIS b=OROS b=UPSÊLON EDEIXEN AUTÔ PASAS TAS BASILEIAS TÊS OIKOUMENÊS EN STIGMÊ KHRONOU
[4,6] KAI EIPEN AUTÔ O DIABOLOS SOI DÔSÔ TÊN EXOUSIAN TAUTÊN APASAN KAI TÊN DOXAN AUTÔN OTI EMOI PARADEDOTAI KAI Ô EAN THELÔ DIDÔMI AUTÊN
[4,7] SU OUN EAN PROSKUNÊSÊS ENÔPION am=EMOU tk=MOU ESTAI SOU am=PASA tk=PANTA
[4,8] KAI APOKRITHEIS b=AUTÔ b=EIPEN O IÊSOUS a=EIPEN a=AUTÔ b=UPAGE b=OPISÔ b=MOU b=SATANA GEGRAPTAI tk=GAR b=PROSKUNÊSEIS KURION TON THEON SOU a=PROSKUNÊSEIS KAI AUTÔ MONÔ LATREUSEIS
[4,9] b=KAI ÊGAGEN a=DE AUTON EIS IEROUSALÊM KAI ESTÊSEN b=AUTON EPI TO PTERUGION TOU IEROU KAI EIPEN AUTÔ EI tk=O UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON ENTEUTHEN KATÔ
[4,10] GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI PERI SOU TOU DIAPHULAXAI SE
[4,11] KAI atk=OTI EPI KHEIRÔN AROUSIN SE MÊPOTE PROSKOPSÊS PROS LITHON TON PODA SOU
[4,12] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUTÔ O IÊSOUS OTI EIRÊTAI OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU
[4,13] KAI SUNTELESAS PANTA PEIRASMON O DIABOLOS APESTÊ AP AUTOU AKHRI KAIROU
[4,14] KAI UPESTREPSEN O IÊSOUS EN TÊ DUNAMEI TOU PNEUMATOS EIS TÊN GALILAIAN KAI PHÊMÊ EXÊLTHEN KATH OLÊS TÊS PERIKHÔROU PERI AUTOU
[4,15] KAI AUTOS EDIDASKEN EN TAIS SUNAGÔGAIS AUTÔN DOXAZOMENOS UPO PANTÔN
[4,16] KAI ÊLTHEN EIS b=TÊN a=NAZARA k=NAZARETH mt=NAZARET OU ÊN TETHRAMMENOS KAI EISÊLTHEN KATA TO EIÔTHOS AUTÔ EN TÊ ÊMERA TÔN SABBATÔN EIS TÊN SUNAGÔGÊN KAI ANESTÊ ANAGNÔNAI
[4,17] KAI EPEDOTHÊ AUTÔ BIBLION b=ÊSAIOU TOU PROPHÊTOU a=ÊSAIOU KAI ANAPTUXAS TO BIBLION EUREN TON TOPON OU ÊN GEGRAMMENON
[4,18] PNEUMA KURIOU EP EME OU am=EINEKEN tk=ENEKEN EKHRISEN ME am=EUAGGELISASTHAI tk=EUAGGELIZESTHAI PTÔKHOIS APESTALKEN ME b=IASASTHAI b=TOUS b=SUNTETRIMMENOUS b=TÊN b=KARDIAN KÊRUXAI AIKHMALÔTOIS APHESIN KAI TUPHLOIS ANABLEPSIN APOSTEILAI TETHRAUSMENOUS EN APHESEI
[4,19] KÊRUXAI ENIAUTON KURIOU DEKTON
[4,20] KAI PTUXAS TO BIBLION APODOUS TÔ UPÊRETÊ EKATHISEN KAI PANTÔN a=OI a=OPHTHALMOI EN TÊ SUNAGÔGÊ b=OI b=OPHTHALMOI ÊSAN ATENIZONTES AUTÔ
[4,21] ÊRXATO DE LEGEIN PROS AUTOUS OTI SÊMERON PEPLÊRÔTAI Ê GRAPHÊ AUTÊ EN TOIS ÔSIN UMÔN
[4,22] KAI PANTES EMARTUROUN AUTÔ KAI ETHAUMAZON EPI TOIS LOGOIS TÊS KHARITOS TOIS EKPOREUOMENOIS EK TOU STOMATOS AUTOU KAI ELEGON a=OUKHI b=OUKH b=OUTOS b=ESTIN b=O UIOS a=ESTIN IÔSÊPH a=OUTOS
[4,23] KAI EIPEN PROS AUTOUS PANTÔS EREITE MOI TÊN PARABOLÊN TAUTÊN IATRE THERAPEUSON SEAUTON OSA ÊKOUSAMEN GENOMENA a=EIS b=EN a=TÊN b=TÊ a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM POIÊSON KAI ÔDE EN TÊ PATRIDI SOU
[4,24] EIPEN DE AMÊN LEGÔ UMIN OTI OUDEIS PROPHÊTÊS DEKTOS ESTIN EN TÊ PATRIDI AUTOU
[4,25] EP ALÊTHEIAS DE LEGÔ UMIN POLLAI KHÊRAI ÊSAN EN TAIS ÊMERAIS ÊLIOU EN TÔ ISRAÊL OTE EKLEISTHÊ O OURANOS EPI ETÊ TRIA KAI MÊNAS EX ÔS EGENETO LIMOS MEGAS EPI PASAN TÊN GÊN
[4,26] KAI PROS OUDEMIAN AUTÔN EPEMPHTHÊ ÊLIAS EI MÊ EIS SAREPTA TÊS a=SIDÔNIAS b=SIDÔNOS PROS GUNAIKA KHÊRAN
[4,27] KAI POLLOI LEPROI ÊSAN b=EPI b=ELISSAIOU b=TOU b=PROPHÊTOU EN TÔ ISRAÊL a=EPI a=ELISAIOU a=TOU a=PROPHÊTOU KAI OUDEIS AUTÔN EKATHARISTHÊ EI MÊ a=NAIMAN b=NEEMAN O SUROS
[4,28] KAI EPLÊSTHÊSAN PANTES THUMOU EN TÊ SUNAGÔGÊ AKOUONTES TAUTA
[4,29] KAI ANASTANTES EXEBALON AUTON EXÔ TÊS POLEÔS KAI ÊGAGON AUTON EÔS tk=TÊS OPHRUOS TOU OROUS EPH OU Ê POLIS b=AUTÔN ÔKODOMÊTO a=AUTÔN b=EIS a=ÔSTE b=TO KATAKRÊMNISAI AUTON
[4,30] AUTOS DE DIELTHÔN DIA MESOU AUTÔN EPOREUETO
[4,31] KAI KATÊLTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM POLIN TÊS GALILAIAS KAI ÊN DIDASKÔN AUTOUS EN TOIS SABBASIN
[4,32] KAI EXEPLÊSSONTO EPI TÊ DIDAKHÊ AUTOU OTI EN EXOUSIA ÊN O LOGOS AUTOU
[4,33] KAI EN TÊ SUNAGÔGÊ ÊN ANTHRÔPOS EKHÔN PNEUMA DAIMONIOU AKATHARTOU KAI ANEKRAXEN PHÔNÊ MEGALÊ
[4,34] b=LEGÔN EA TI ÊMIN KAI SOI IÊSOU NAZARÊNE ÊLTHES APOLESAI ÊMAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU
[4,35] KAI EPETIMÊSEN AUTÔ O IÊSOUS LEGÔN PHIMÔTHÊTI KAI EXELTHE a=AP b=EX AUTOU KAI RIPSAN AUTON TO DAIMONION EIS atk=TO MESON EXÊLTHEN AP AUTOU MÊDEN BLAPSAN AUTON
[4,36] KAI EGENETO THAMBOS EPI PANTAS KAI SUNELALOUN PROS ALLÊLOUS LEGONTES TIS O LOGOS OUTOS OTI EN EXOUSIA KAI DUNAMEI EPITASSEI TOIS AKATHARTOIS PNEUMASIN KAI EXERKHONTAI
[4,37] KAI EXEPOREUETO ÊKHOS PERI AUTOU EIS PANTA TOPON TÊS PERIKHÔROU
[4,38] ANASTAS DE a=APO b=EK TÊS SUNAGÔGÊS EISÊLTHEN EIS TÊN OIKIAN SIMÔNOS tk=Ê PENTHERA DE TOU SIMÔNOS ÊN SUNEKHOMENÊ PURETÔ MEGALÔ KAI ÊRÔTÊSAN AUTON PERI AUTÊS
[4,39] KAI EPISTAS EPANÔ AUTÊS EPETIMÊSEN TÔ PURETÔ KAI APHÊKEN AUTÊN PARAKHRÊMA DE ANASTASA DIÊKONEI AUTOIS
[4,40] DUNONTOS DE TOU ÊLIOU a=APANTES b=PANTES OSOI EIKHON ASTHENOUNTAS NOSOIS POIKILAIS ÊGAGON AUTOUS PROS AUTON O DE ENI EKASTÔ AUTÔN TAS KHEIRAS a=EPITITHEIS b=EPITHEIS a=ETHERAPEUEN b=ETHERAPEUSEN AUTOUS
[4,41] EXÊRKHETO DE KAI DAIMONIA APO POLLÔN a= b=KRAZONTA KAI LEGONTA OTI SU EI O b=KHRISTOS b=O UIOS TOU THEOU KAI EPITIMÔN OUK EIA AUTA LALEIN OTI ÊDEISAN TON KHRISTON AUTON EINAI
[4,42] GENOMENÊS DE ÊMERAS EXELTHÔN EPOREUTHÊ EIS ERÊMON TOPON KAI OI OKHLOI am=EPEZÊTOUN tk=EZÊTOUN AUTON KAI ÊLTHON EÔS AUTOU KAI KATEIKHON AUTON TOU MÊ POREUESTHAI AP AUTÔN
[4,43] O DE EIPEN PROS AUTOUS OTI KAI TAIS ETERAIS POLESIN EUAGGELISASTHAI ME DEI TÊN BASILEIAN TOU THEOU OTI a=EPI b=EIS TOUTO a=APESTALÊN b=APESTALMAI
[4,44] KAI ÊN KÊRUSSÔN a=EIS b=EN a=TAS b=TAIS a=SUNAGÔGAS b=SUNAGÔGAIS TÊS a=IOUDAIAS b=GALILAIAS
[5,1] EGENETO DE EN TÔ TON OKHLON EPIKEISTHAI AUTÔ a=KAI b=TOU AKOUEIN TON LOGON TOU THEOU KAI AUTOS ÊN ESTÔS PARA TÊN LIMNÊN GENNÊSARET
[5,2] KAI EIDEN DUO PLOIA ESTÔTA PARA TÊN LIMNÊN OI DE ALIEIS b=APOBANTES AP AUTÔN a=APOBANTES a=EPLUNON b=APEPLUNAN TA DIKTUA
[5,3] EMBAS DE EIS EN TÔN PLOIÔN O ÊN b=TOU SIMÔNOS ÊRÔTÊSEN AUTON APO TÊS GÊS EPANAGAGEIN OLIGON b=KAI KATHISAS a=DE b=EDIDASKEN EK TOU PLOIOU a=EDIDASKEN TOUS OKHLOUS
[5,4] ÔS DE EPAUSATO LALÔN EIPEN PROS TON SIMÔNA EPANAGAGE EIS TO BATHOS KAI KHALASATE TA DIKTUA UMÔN EIS AGRAN
[5,5] KAI APOKRITHEIS b=O SIMÔN EIPEN b=AUTÔ EPISTATA DI OLÊS b=TÊS NUKTOS KOPIASANTES OUDEN ELABOMEN EPI DE TÔ RÊMATI SOU KHALASÔ a=TA b=TO a=DIKTUA b=DIKTUON
[5,6] KAI TOUTO POIÊSANTES SUNEKLEISAN tk=IKHTHUÔN PLÊTHOS am=IKHTHUÔN POLU a=DIERRÊSSETO b=DIERRÊGNUTO DE a=TA b=TO a=DIKTUA b=DIKTUON AUTÔN
[5,7] KAI KATENEUSAN TOIS METOKHOIS b=TOIS EN TÔ ETERÔ PLOIÔ TOU ELTHONTAS SULLABESTHAI AUTOIS KAI ÊLTHON KAI EPLÊSAN AMPHOTERA TA PLOIA ÔSTE BUTHIZESTHAI AUTA
[5,8] IDÔN DE SIMÔN PETROS PROSEPESEN TOIS GONASIN tk=TOU IÊSOU LEGÔN EXELTHE AP EMOU OTI ANÊR AMARTÔLOS EIMI KURIE
[5,9] THAMBOS GAR PERIESKHEN AUTON KAI PANTAS TOUS SUN AUTÔ EPI TÊ AGRA TÔN IKHTHUÔN a=ÔN b=Ê SUNELABON
[5,10] OMOIÔS DE KAI IAKÔBON KAI IÔANNÊN UIOUS ZEBEDAIOU OI ÊSAN KOINÔNOI TÔ SIMÔNI KAI EIPEN PROS TON SIMÔNA O IÊSOUS MÊ PHOBOU APO TOU NUN ANTHRÔPOUS ESÊ ZÔGRÔN
[5,11] KAI KATAGAGONTES TA PLOIA EPI TÊN GÊN APHENTES a=PANTA b=APANTA ÊKOLOUTHÊSAN AUTÔ
[5,12] KAI EGENETO EN TÔ EINAI AUTON EN MIA TÔN POLEÔN KAI IDOU ANÊR PLÊRÊS LEPRAS b=KAI IDÔN a=DE TON IÊSOUN PESÔN EPI PROSÔPON EDEÊTHÊ AUTOU LEGÔN KURIE EAN THELÊS DUNASAI ME KATHARISAI
[5,13] KAI EKTEINAS TÊN KHEIRA ÊPSATO AUTOU a=LEGÔN b=EIPÔN THELÔ KATHARISTHÊTI KAI EUTHEÔS Ê LEPRA APÊLTHEN AP AUTOU
[5,14] KAI AUTOS PARÊGGEILEN AUTÔ MÊDENI EIPEIN ALLA APELTHÔN DEIXON SEAUTON TÔ IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU KATHÔS PROSETAXEN a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EIS MARTURION AUTOIS
[5,15] DIÊRKHETO DE MALLON O LOGOS PERI AUTOU KAI SUNÊRKHONTO OKHLOI POLLOI AKOUEIN KAI THERAPEUESTHAI b=UP b=AUTOU APO TÔN ASTHENEIÔN AUTÔN
[5,16] AUTOS DE ÊN UPOKHÔRÔN EN TAIS ERÊMOIS KAI PROSEUKHOMENOS
[5,17] KAI EGENETO EN MIA TÔN ÊMERÔN KAI AUTOS ÊN DIDASKÔN KAI ÊSAN KATHÊMENOI PHARISAIOI KAI NOMODIDASKALOI OI ÊSAN ELÊLUTHOTES EK PASÊS KÔMÊS TÊS GALILAIAS KAI IOUDAIAS KAI IEROUSALÊM KAI DUNAMIS KURIOU ÊN EIS TO IASTHAI a=AUTON b=AUTOUS
[5,18] KAI IDOU ANDRES PHERONTES EPI KLINÊS ANTHRÔPON OS ÊN PARALELUMENOS KAI EZÊTOUN AUTON EISENEGKEIN KAI THEINAI a=[AUTON] ENÔPION AUTOU
[5,19] KAI MÊ EURONTES tk=DIA POIAS EISENEGKÔSIN AUTON DIA TON OKHLON ANABANTES EPI TO DÔMA DIA TÔN KERAMÔN KATHÊKAN AUTON SUN TÔ KLINIDIÔ EIS TO MESON EMPROSTHEN TOU IÊSOU
[5,20] KAI IDÔN TÊN PISTIN AUTÔN EIPEN b=AUTÔ ANTHRÔPE APHEÔNTAI SOI AI AMARTIAI SOU
[5,21] KAI ÊRXANTO DIALOGIZESTHAI OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI LEGONTES TIS ESTIN OUTOS OS LALEI BLASPHÊMIAS TIS DUNATAI b=APHIENAI AMARTIAS a=APHEINAI EI MÊ MONOS O THEOS
[5,22] EPIGNOUS DE O IÊSOUS TOUS DIALOGISMOUS AUTÔN APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS TI DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UMÔN
[5,23] TI ESTIN EUKOPÔTERON EIPEIN APHEÔNTAI SOI AI AMARTIAI SOU Ê EIPEIN a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI PERIPATEI
[5,24] INA DE EIDÊTE OTI b=EXOUSIAN b=EKHEI O UIOS TOU ANTHRÔPOU a=EXOUSIAN a=EKHEI EPI TÊS GÊS APHIENAI AMARTIAS EIPEN TÔ PARALELUMENÔ SOI LEGÔ a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI ARAS TO KLINIDION SOU POREUOU EIS TON OIKON SOU
[5,25] KAI PARAKHRÊMA ANASTAS ENÔPION AUTÔN ARAS EPH am=O tk=Ô KATEKEITO APÊLTHEN EIS TON OIKON AUTOU DOXAZÔN TON THEON
[5,26] KAI EKSTASIS ELABEN APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON KAI EPLÊSTHÊSAN PHOBOU LEGONTES OTI EIDOMEN PARADOXA SÊMERON
[5,27] KAI META TAUTA EXÊLTHEN KAI ETHEASATO TELÔNÊN ONOMATI LEUIN KATHÊMENON EPI TO TELÔNION KAI EIPEN AUTÔ AKOLOUTHEI MOI
[5,28] KAI KATALIPÔN a=PANTA b=APANTA ANASTAS a=ÊKOLOUTHEI b=ÊKOLOUTHÊSEN AUTÔ
[5,29] KAI EPOIÊSEN DOKHÊN MEGALÊN tk=O LEUIS AUTÔ EN TÊ OIKIA AUTOU KAI ÊN OKHLOS b=TELÔNÔN POLUS a=TELÔNÔN KAI ALLÔN OI ÊSAN MET AUTÔN KATAKEIMENOI
[5,30] KAI EGOGGUZON OI a=PHARISAIOI b=GRAMMATEIS b=AUTÔN KAI OI a=GRAMMATEIS a=AUTÔN b=PHARISAIOI PROS TOUS MATHÊTAS AUTOU LEGONTES am=DIA am=TI tk=DIATI META am=TÔN TELÔNÔN KAI AMARTÔLÔN ESTHIETE KAI PINETE
[5,31] KAI APOKRITHEIS O IÊSOUS EIPEN PROS AUTOUS OU KHREIAN EKHOUSIN OI UGIAINONTES IATROU a=ALLA b=ALL OI KAKÔS EKHONTES
[5,32] OUK ELÊLUTHA KALESAI DIKAIOUS ALLA AMARTÔLOUS EIS METANOIAN
[5,33] OI DE a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON m=DIA m=TI tk=DIATI OI MATHÊTAI IÔANNOU NÊSTEUOUSIN PUKNA KAI DEÊSEIS POIOUNTAI OMOIÔS KAI OI TÔN PHARISAIÔN OI DE SOI ESTHIOUSIN KAI PINOUSIN
[5,34] O DE a=IÊSOUS EIPEN PROS AUTOUS MÊ DUNASTHE TOUS UIOUS TOU NUMPHÔNOS EN Ô O NUMPHIOS MET AUTÔN ESTIN POIÊSAI a=NÊSTEUSAI b=NÊSTEUEIN
[5,35] ELEUSONTAI DE ÊMERAI KAI OTAN APARTHÊ AP AUTÔN O NUMPHIOS TOTE NÊSTEUSOUSIN EN EKEINAIS TAIS ÊMERAIS
[5,36] ELEGEN DE KAI PARABOLÊN PROS AUTOUS OTI OUDEIS EPIBLÊMA a=APO IMATIOU KAINOU a=SKHISAS EPIBALLEI EPI IMATION PALAION EI DE a=MÊ a=GE b=MÊGE KAI TO KAINON a=SKHISEI b=SKHIZEI KAI TÔ PALAIÔ OU a=SUMPHÔNÊSEI b=SUMPHÔNEI a=TO atk=EPIBLÊMA TO APO TOU KAINOU
[5,37] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE a=MÊ a=GE b=MÊGE RÊXEI O b=NEOS OINOS a=O a=NEOS TOUS ASKOUS KAI AUTOS EKKHUTHÊSETAI KAI OI ASKOI APOLOUNTAI
[5,38] ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS BLÊTEON b=KAI b=AMPHOTEROI b=SUNTÊROUNTAI
[5,39] a=[KAI] b=KAI OUDEIS PIÔN PALAION b=EUTHEÔS THELEI NEON LEGEI GAR O PALAIOS a=KHRÊSTOS b=KHRÊSTOTEROS ESTIN
[6,1] EGENETO DE EN SABBATÔ b=DEUTEROPRÔTÔ DIAPOREUESTHAI AUTON DIA b=TÔN SPORIMÔN KAI ETILLON OI MATHÊTAI AUTOU b=TOUS b=STAKHUAS KAI ÊSTHION a=TOUS a=STAKHUAS PSÔKHONTES TAIS KHERSIN
[6,2] TINES DE TÔN PHARISAIÔN a=EIPAN b=EIPON b=AUTOIS TI POIEITE O OUK EXESTIN b=POIEIN b=EN TOIS SABBASIN
[6,3] KAI APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN O IÊSOUS OUDE TOUTO ANEGNÔTE O EPOIÊSEN am=DAUID tk=DABID a=OTE b=OPOTE EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU a=[ONTES] b=ONTES
[6,4] a=[ÔS] b=ÔS EISÊLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS ARTOUS TÊS PROTHESEÔS a=LABÔN b=ELABEN b=KAI EPHAGEN KAI EDÔKEN b=KAI TOIS MET AUTOU OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI MÊ MONOUS TOUS IEREIS
[6,5] KAI ELEGEN AUTOIS b=OTI KURIOS ESTIN a=TOU a=SABBATOU O UIOS TOU ANTHRÔPOU b=KAI b=TOU b=SABBATOU
[6,6] EGENETO DE b=KAI EN ETERÔ SABBATÔ EISELTHEIN AUTON EIS TÊN SUNAGÔGÊN KAI DIDASKEIN KAI ÊN b=EKEI ANTHRÔPOS a=EKEI KAI Ê KHEIR AUTOU Ê DEXIA ÊN XÊRA
[6,7] a=PARETÊROUNTO b=PARETÊROUN DE atk=AUTON OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI EI EN TÔ SABBATÔ a=THERAPEUEI b=THERAPEUSEI INA EURÔSIN a=KATÊGOREIN b=KATÊGORIAN AUTOU
[6,8] AUTOS DE ÊDEI TOUS DIALOGISMOUS AUTÔN b=KAI EIPEN a=DE TÔ a=ANDRI b=ANTHRÔPÔ TÔ XÊRAN EKHONTI TÊN KHEIRA a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI STÊTHI EIS TO MESON a=KAI b=O b=DE ANASTAS ESTÊ
[6,9] EIPEN a=DE b=OUN O IÊSOUS PROS AUTOUS a=EPERÔTÔ b=EPERÔTÊSÔ UMAS a=EI b=TI EXESTIN a=TÔ b=TOIS a=SABBATÔ b=SABBASIN AGATHOPOIÊSAI Ê KAKOPOIÊSAI PSUKHÊN SÔSAI Ê m=APOKTEINAI atk=APOLESAI
[6,10] KAI PERIBLEPSAMENOS PANTAS AUTOUS EIPEN am=AUTÔ tk=TÔ tk=ANTHRÔPÔ EKTEINON TÊN KHEIRA SOU O DE EPOIÊSEN tk=OUTÔS KAI a=APEKATESTATHÊ b=APOKATESTATHÊ Ê KHEIR AUTOU b=UGIÊS b=ÔS b=Ê b=ALLÊ
[6,11] AUTOI DE EPLÊSTHÊSAN ANOIAS KAI DIELALOUN PROS ALLÊLOUS TI AN a=POIÊSAIEN b=POIÊSEIAN TÔ IÊSOU
[6,12] EGENETO DE EN TAIS ÊMERAIS TAUTAIS a=EXELTHEIN a=AUTON b=EXÊLTHEN EIS TO OROS PROSEUXASTHAI KAI ÊN DIANUKTEREUÔN EN TÊ PROSEUKHÊ TOU THEOU
[6,13] KAI OTE EGENETO ÊMERA PROSEPHÔNÊSEN TOUS MATHÊTAS AUTOU KAI EKLEXAMENOS AP AUTÔN DÔDEKA OUS KAI APOSTOLOUS ÔNOMASEN
[6,14] SIMÔNA ON KAI ÔNOMASEN PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU a=KAI IAKÔBON KAI IÔANNÊN a=KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION
[6,15] a=KAI a=MATHTHAION b=MATTHAION KAI THÔMAN a=KAI IAKÔBON b=TON b=TOU ALPHAIOU KAI SIMÔNA TON KALOUMENON ZÊLÔTÊN
[6,16] a=KAI IOUDAN IAKÔBOU KAI IOUDAN a=ISKARIÔTH b=ISKARIÔTÊN OS b=KAI EGENETO PRODOTÊS
[6,17] KAI KATABAS MET AUTÔN ESTÊ EPI TOPOU PEDINOU KAI OKHLOS a=POLUS MATHÊTÔN AUTOU KAI PLÊTHOS POLU TOU LAOU APO PASÊS TÊS IOUDAIAS KAI IEROUSALÊM KAI TÊS PARALIOU TUROU KAI SIDÔNOS ~a=
[6,18] OI ÊLTHON AKOUSAI AUTOU KAI IATHÊNAI APO TÔN NOSÔN AUTÔN ~b=
[6,18] KAI OI a=ENOKHLOUMENOI b=OKHLOUMENOI a=APO b=UPO PNEUMATÔN AKATHARTÔN b=KAI ETHERAPEUONTO
[6,19] KAI PAS O OKHLOS a=EZÊTOUN b=EZÊTEI APTESTHAI AUTOU OTI DUNAMIS PAR AUTOU EXÊRKHETO KAI IATO PANTAS
[6,20] KAI AUTOS EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TOUS MATHÊTAS AUTOU ELEGEN MAKARIOI OI PTÔKHOI OTI UMETERA ESTIN Ê BASILEIA TOU THEOU
[6,21] MAKARIOI OI PEINÔNTES NUN OTI KHORTASTHÊSESTHE MAKARIOI OI KLAIONTES NUN OTI GELASETE
[6,22] MAKARIOI ESTE OTAN MISÊSÔSIN UMAS OI ANTHRÔPOI KAI OTAN APHORISÔSIN UMAS KAI ONEIDISÔSIN KAI EKBALÔSIN TO ONOMA UMÔN ÔS PONÊRON ENEKA TOU UIOU TOU ANTHRÔPOU
[6,23] am=KHARÊTE tk=KHAIRETE EN EKEINÊ TÊ ÊMERA KAI SKIRTÊSATE IDOU GAR O MISTHOS UMÔN POLUS EN TÔ OURANÔ KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA GAR EPOIOUN TOIS PROPHÊTAIS OI PATERES AUTÔN
[6,24] PLÊN OUAI UMIN TOIS PLOUSIOIS OTI APEKHETE TÊN PARAKLÊSIN UMÔN
[6,25] OUAI UMIN OI EMPEPLÊSMENOI a=NUN OTI PEINASETE OUAI b=UMIN OI GELÔNTES NUN OTI PENTHÊSETE KAI KLAUSETE
[6,26] OUAI tk=UMIN OTAN b=KALÔS UMAS a=KALÔS EIPÔSIN atk=PANTES OI ANTHRÔPOI KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA GAR EPOIOUN TOIS PSEUDOPROPHÊTAIS OI PATERES AUTÔN
[6,27] a=ALLA b=ALL UMIN LEGÔ TOIS AKOUOUSIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UMÔN KALÔS POIEITE TOIS MISOUSIN UMAS
[6,28] EULOGEITE TOUS KATARÔMENOUS a=UMAS b=UMIN tk=KAI PROSEUKHESTHE a=PERI b=UPER TÔN EPÊREAZONTÔN UMAS
[6,29] TÔ TUPTONTI SE EPI TÊN SIAGONA PAREKHE KAI TÊN ALLÊN KAI APO TOU AIRONTOS SOU TO IMATION KAI TON KHITÔNA MÊ KÔLUSÊS
[6,30] PANTI b=DE b=TÔ AITOUNTI SE DIDOU KAI APO TOU AIRONTOS TA SA MÊ APAITEI
[6,31] KAI KATHÔS THELETE INA POIÔSIN UMIN OI ANTHRÔPOI b=KAI b=UMEIS POIEITE AUTOIS OMOIÔS
[6,32] KAI EI AGAPATE TOUS AGAPÔNTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI GAR OI AMARTÔLOI TOUS AGAPÔNTAS AUTOUS AGAPÔSIN
[6,33] KAI a=[GAR] EAN AGATHOPOIÊTE TOUS AGATHOPOIOUNTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI b=GAR OI AMARTÔLOI TO AUTO POIOUSIN
[6,34] KAI EAN a=DANISÊTE b=DANEIZÊTE PAR ÔN ELPIZETE a=LABEIN b=APOLABEIN POIA UMIN KHARIS a=[ESTIN] b=ESTIN KAI b=GAR tk=OI AMARTÔLOI AMARTÔLOIS a=DANIZOUSIN b=DANEIZOUSIN INA APOLABÔSIN TA ISA
[6,35] PLÊN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UMÔN KAI AGATHOPOIEITE KAI a=DANIZETE b=DANEIZETE MÊDEN APELPIZONTES KAI ESTAI O MISTHOS UMÔN POLUS KAI ESESTHE UIOI tk=TOU UPSISTOU OTI AUTOS KHRÊSTOS ESTIN EPI TOUS AKHARISTOUS KAI PONÊROUS
[6,36] GINESTHE b=OUN OIKTIRMONES KATHÔS a=[KAI] b=KAI O PATÊR UMÔN OIKTIRMÔN ESTIN
[6,37] amt=KAI MÊ KRINETE KAI OU MÊ KRITHÊTE a=KAI MÊ KATADIKAZETE KAI OU MÊ KATADIKASTHÊTE APOLUETE KAI APOLUTHÊSESTHE
[6,38] DIDOTE KAI DOTHÊSETAI UMIN METRON KALON PEPIESMENON b=KAI SESALEUMENON a=UPEREKKHUNNOMENON b=KAI b=UPEREKKHUNOMENON DÔSOUSIN EIS TON KOLPON UMÔN b=TÔ b=GAR b=AUTÔ b=METRÔ Ô a=GAR a=METRÔ METREITE ANTIMETRÊTHÊSETAI UMIN
[6,39] EIPEN DE a=KAI PARABOLÊN AUTOIS MÊTI DUNATAI TUPHLOS TUPHLON ODÊGEIN OUKHI AMPHOTEROI EIS BOTHUNON a=EMPESOUNTAI b=PESOUNTAI
[6,40] OUK ESTIN MATHÊTÊS UPER TON DIDASKALON b=AUTOU KATÊRTISMENOS DE PAS ESTAI ÔS O DIDASKALOS AUTOU
[6,41] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN TÔ OPHTHALMÔ TOU ADELPHOU SOU TÊN DE DOKON TÊN EN TÔ IDIÔ OPHTHALMÔ OU KATANOEIS
[6,42] b=Ê PÔS DUNASAI LEGEIN TÔ ADELPHÔ SOU ADELPHE APHES EKBALÔ TO KARPHOS TO EN TÔ OPHTHALMÔ SOU AUTOS TÊN EN TÔ OPHTHALMÔ SOU DOKON OU BLEPÔN UPOKRITA EKBALE PRÔTON TÊN DOKON EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI TOTE DIABLEPSEIS b=EKBALEIN TO KARPHOS TO EN TÔ OPHTHALMÔ TOU ADELPHOU SOU a=EKBALEIN
[6,43] OU GAR ESTIN DENDRON KALON POIOUN KARPON SAPRON OUDE a=PALIN DENDRON SAPRON POIOUN KARPON KALON
[6,44] EKASTON GAR DENDRON EK TOU IDIOU KARPOU GINÔSKETAI OU GAR EX AKANTHÔN SULLEGOUSIN SUKA OUDE EK BATOU b=TRUGÔSIN STAPHULÊN a=TRUGÔSIN
[6,45] O AGATHOS ANTHRÔPOS EK TOU AGATHOU THÊSAUROU TÊS KARDIAS b=AUTOU PROPHEREI TO AGATHON KAI O PONÊROS b=ANTHRÔPOS EK TOU PONÊROU b=THÊSAUROU b=TÊS b=KARDIAS b=AUTOU PROPHEREI TO PONÊRON EK GAR b=TOU PERISSEUMATOS b=TÊS KARDIAS LALEI TO STOMA AUTOU
[6,46] TI DE ME KALEITE KURIE KURIE KAI OU POIEITE A LEGÔ
[6,47] PAS O ERKHOMENOS PROS ME KAI AKOUÔN MOU TÔN LOGÔN KAI POIÔN AUTOUS UPODEIXÔ UMIN TINI ESTIN OMOIOS
[6,48] OMOIOS ESTIN ANTHRÔPÔ OIKODOMOUNTI OIKIAN OS ESKAPSEN KAI EBATHUNEN KAI ETHÊKEN THEMELION EPI TÊN PETRAN a=PLÊMMURÊS b=PLÊMMURAS DE GENOMENÊS a=PROSERÊXEN b=PROSERRÊXEN O POTAMOS TÊ OIKIA EKEINÊ KAI OUK ISKHUSEN SALEUSAI AUTÊN a=DIA b=TETHEMELIÔTO a=TO b=GAR a=KALÔS b=EPI a=OIKODOMÊSTHAI b=TÊN a=AUTÊN b=PETRAN
[6,49] O DE AKOUSAS KAI MÊ POIÊSAS OMOIOS ESTIN ANTHRÔPÔ OIKODOMÊSANTI OIKIAN EPI TÊN GÊN KHÔRIS THEMELIOU Ê a=PROSERÊXEN b=PROSERRÊXEN O POTAMOS KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS a=SUNEPESEN b=EPESEN KAI EGENETO TO RÊGMA TÊS OIKIAS EKEINÊS MEGA
[7,1] a=EPEIDÊ b=EPEI b=DE EPLÊRÔSEN PANTA TA RÊMATA AUTOU EIS TAS AKOAS TOU LAOU EISÊLTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM
[7,2] EKATONTARKHOU DE TINOS DOULOS KAKÔS EKHÔN m=EMELLEN atk=ÊMELLEN TELEUTAN OS ÊN AUTÔ ENTIMOS
[7,3] AKOUSAS DE PERI TOU IÊSOU APESTEILEN PROS AUTON PRESBUTEROUS TÔN IOUDAIÔN ERÔTÔN AUTON OPÔS ELTHÔN DIASÔSÊ TON DOULON AUTOU
[7,4] OI DE PARAGENOMENOI PROS TON IÊSOUN PAREKALOUN AUTON SPOUDAIÔS LEGONTES OTI AXIOS ESTIN Ô a=PAREXÊ b=PAREXEI TOUTO
[7,5] AGAPA GAR TO ETHNOS ÊMÔN KAI TÊN SUNAGÔGÊN AUTOS ÔKODOMÊSEN ÊMIN
[7,6] O DE IÊSOUS EPOREUETO SUN AUTOIS ÊDÊ DE AUTOU OU MAKRAN APEKHONTOS APO TÊS OIKIAS EPEMPSEN b=PROS b=AUTON b=O b=EKATONTARKHOS PHILOUS a=O a=EKATONTARKHÊS LEGÔN AUTÔ KURIE MÊ SKULLOU OU GAR b=EIMI IKANOS a=EIMI INA UPO TÊN STEGÊN MOU EISELTHÊS
[7,7] DIO OUDE EMAUTON ÊXIÔSA PROS SE ELTHEIN m=ALL atk=ALLA EIPE LOGÔ KAI a=IATHÊTÔ b=IATHÊSETAI O PAIS MOU
[7,8] KAI GAR EGÔ ANTHRÔPOS EIMI UPO EXOUSIAN TASSOMENOS EKHÔN UP EMAUTON STRATIÔTAS KAI LEGÔ TOUTÔ POREUTHÊTI KAI POREUETAI KAI ALLÔ ERKHOU KAI ERKHETAI KAI TÔ DOULÔ MOU POIÊSON TOUTO KAI POIEI
[7,9] AKOUSAS DE TAUTA O IÊSOUS ETHAUMASEN AUTON KAI STRAPHEIS TÔ AKOLOUTHOUNTI AUTÔ OKHLÔ EIPEN LEGÔ UMIN m=OUTE atk=OUDE EN TÔ ISRAÊL TOSAUTÊN PISTIN EURON
[7,10] KAI UPOSTREPSANTES b=OI b=PEMPHTHENTES EIS TON OIKON a=OI a=PEMPHTHENTES EURON TON b=ASTHENOUNTA DOULON UGIAINONTA
[7,11] KAI EGENETO EN am=TÔ tk=TÊ EXÊS a=EPOREUTHÊ b=EPOREUETO EIS POLIN KALOUMENÊN NAIN KAI SUNEPOREUONTO AUTÔ OI MATHÊTAI AUTOU b=IKANOI KAI OKHLOS POLUS
[7,12] ÔS DE ÊGGISEN TÊ PULÊ TÊS POLEÔS KAI IDOU EXEKOMIZETO TETHNÊKÔS b=UIOS MONOGENÊS a=UIOS TÊ MÊTRI AUTOU KAI AUTÊ m=[ÊN] atk=ÊN KHÊRA KAI OKHLOS TÊS POLEÔS IKANOS ak=ÊN SUN AUTÊ
[7,13] KAI IDÔN AUTÊN O KURIOS ESPLAGKHNISTHÊ EP AUTÊ KAI EIPEN AUTÊ MÊ KLAIE
[7,14] KAI PROSELTHÔN ÊPSATO TÊS SOROU OI DE BASTAZONTES ESTÊSAN KAI EIPEN NEANISKE SOI LEGÔ EGERTHÊTI
[7,15] KAI ANEKATHISEN O NEKROS KAI ÊRXATO LALEIN KAI EDÔKEN AUTON TÊ MÊTRI AUTOU
[7,16] ELABEN DE PHOBOS am=PANTAS tk=APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON LEGONTES OTI PROPHÊTÊS MEGAS a=ÊGERTHÊ b=EGÊGERTAI EN ÊMIN KAI OTI EPESKEPSATO O THEOS TON LAON AUTOU
[7,17] KAI EXÊLTHEN O LOGOS OUTOS EN OLÊ TÊ IOUDAIA PERI AUTOU KAI b=EN PASÊ TÊ PERIKHÔRÔ
[7,18] KAI APÊGGEILAN IÔANNÊ OI MATHÊTAI AUTOU PERI PANTÔN TOUTÔN
[7,19] KAI PROSKALESAMENOS DUO TINAS TÔN MATHÊTÔN AUTOU O IÔANNÊS EPEMPSEN PROS TON a=KURION b=IÊSOUN LEGÔN SU EI O ERKHOMENOS Ê ALLON PROSDOKÔMEN
[7,20] PARAGENOMENOI DE PROS AUTON OI ANDRES a=EIPAN b=EIPON IÔANNÊS O BAPTISTÊS a=APESTEILEN b=APESTALKEN ÊMAS PROS SE LEGÔN SU EI O ERKHOMENOS Ê ALLON PROSDOKÔMEN
[7,21] EN a=EKEINÊ b=AUTÊ b=DE TÊ ÔRA ETHERAPEUSEN POLLOUS APO NOSÔN KAI MASTIGÔN KAI PNEUMATÔN PONÊRÔN KAI TUPHLOIS POLLOIS EKHARISATO b=TO BLEPEIN
[7,22] KAI APOKRITHEIS b=O b=IÊSOUS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES APAGGEILATE IÔANNÊ A EIDETE KAI ÊKOUSATE b=OTI TUPHLOI ANABLEPOUSIN KHÔLOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI a=KAI KÔPHOI AKOUOUSIN NEKROI EGEIRONTAI PTÔKHOI EUAGGELIZONTAI
[7,23] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN MÊ SKANDALISTHÊ EN EMOI
[7,24] APELTHONTÔN DE TÔN AGGELÔN IÔANNOU ÊRXATO LEGEIN m=TOIS m=OKHLOIS atk=PROS atk=TOUS atk=OKHLOUS PERI IÔANNOU TI a=EXÊLTHATE b=EXELÊLUTHATE EIS TÊN ERÊMON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON
[7,25] ALLA TI a=EXÊLTHATE b=EXELÊLUTHATE IDEIN ANTHRÔPON EN MALAKOIS IMATIOIS ÊMPHIESMENON IDOU OI EN IMATISMÔ ENDOXÔ KAI TRUPHÊ UPARKHONTES EN TOIS BASILEIOIS EISIN
[7,26] ALLA TI a=EXÊLTHATE b=EXELÊLUTHATE IDEIN PROPHÊTÊN NAI LEGÔ UMIN KAI PERISSOTERON PROPHÊTOU
[7,27] OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU b=EGÔ APOSTELLÔ TON AGGELON MOU PRO PROSÔPOU SOU OS KATASKEUASEI TÊN ODON SOU EMPROSTHEN SOU
[7,28] LEGÔ b=GAR UMIN MEIZÔN EN GENNÊTOIS GUNAIKÔN b=PROPHÊTÊS IÔANNOU b=TOU b=BAPTISTOU OUDEIS ESTIN O DE MIKROTEROS EN TÊ BASILEIA TOU THEOU MEIZÔN AUTOU ESTIN
[7,29] KAI PAS O LAOS AKOUSAS KAI OI TELÔNAI EDIKAIÔSAN TON THEON BAPTISTHENTES TO BAPTISMA IÔANNOU
[7,30] OI DE PHARISAIOI KAI OI NOMIKOI TÊN BOULÊN TOU THEOU ÊTHETÊSAN EIS EAUTOUS MÊ BAPTISTHENTES UP AUTOU
[7,31] tk=EIPEN tk=DE tk=O tk=KURIOS TINI OUN OMOIÔSÔ TOUS ANTHRÔPOUS TÊS GENEAS TAUTÊS KAI TINI EISIN OMOIOI
[7,32] OMOIOI EISIN PAIDIOIS TOIS EN AGORA KATHÊMENOIS KAI PROSPHÔNOUSIN ALLÊLOIS a=A b=KAI a=LEGEI b=LEGOUSIN ÊULÊSAMEN UMIN KAI OUK ÔRKHÊSASTHE ETHRÊNÊSAMEN b=UMIN KAI OUK EKLAUSATE
[7,33] ELÊLUTHEN GAR IÔANNÊS O BAPTISTÊS a=MÊ b=MÊTE b=ARTON ESTHIÔN a=ARTON MÊTE b=OINON PINÔN a=OINON KAI LEGETE DAIMONION EKHEI
[7,34] ELÊLUTHEN O UIOS TOU ANTHRÔPOU ESTHIÔN KAI PINÔN KAI LEGETE IDOU ANTHRÔPOS PHAGOS KAI OINOPOTÊS tk=TELÔNÔN PHILOS am=TELÔNÔN KAI AMARTÔLÔN
[7,35] KAI EDIKAIÔTHÊ Ê SOPHIA APO a=PANTÔN TÔN TEKNÔN AUTÊS b=PANTÔN
[7,36] ÊRÔTA DE TIS AUTON TÔN PHARISAIÔN INA PHAGÊ MET AUTOU KAI EISELTHÔN EIS a=TON b=TÊN a=OIKON b=OIKIAN TOU PHARISAIOU a=KATEKLITHÊ b=ANEKLITHÊ
[7,37] KAI IDOU GUNÊ a=ÊTIS a=ÊN EN TÊ POLEI b=ÊTIS b=ÊN AMARTÔLOS a=KAI m=[KAI] EPIGNOUSA OTI a=KATAKEITAI b=ANAKEITAI EN TÊ OIKIA TOU PHARISAIOU KOMISASA ALABASTRON MUROU
[7,38] KAI STASA a=OPISÔ PARA TOUS PODAS AUTOU b=OPISÔ KLAIOUSA a=TOIS a=DAKRUSIN ÊRXATO BREKHEIN TOUS PODAS AUTOU b=TOIS b=DAKRUSIN KAI TAIS THRIXIN TÊS KEPHALÊS AUTÊS EXEMASSEN KAI KATEPHILEI TOUS PODAS AUTOU KAI ÊLEIPHEN TÔ MURÔ
[7,39] IDÔN DE O PHARISAIOS O KALESAS AUTON EIPEN EN EAUTÔ LEGÔN OUTOS EI ÊN PROPHÊTÊS EGINÔSKEN AN TIS KAI POTAPÊ Ê GUNÊ ÊTIS APTETAI AUTOU OTI AMARTÔLOS ESTIN
[7,40] KAI APOKRITHEIS O IÊSOUS EIPEN PROS AUTON SIMÔN EKHÔ SOI TI EIPEIN O DE b=PHÊSIN DIDASKALE EIPE a=PHÊSIN
[7,41] DUO a=KHREOPHEILETAI b=KHREÔPHEILETAI ÊSAN a=DANISTÊ b=DANEISTÊ TINI O EIS ÔPHEILEN DÊNARIA PENTAKOSIA O DE ETEROS PENTÊKONTA
[7,42] MÊ EKHONTÔN b=DE AUTÔN APODOUNAI AMPHOTEROIS EKHARISATO TIS OUN AUTÔN b=EIPE PLEION b=AUTON AGAPÊSEI a=AUTON
[7,43] APOKRITHEIS b=DE b=O SIMÔN EIPEN UPOLAMBANÔ OTI Ô TO PLEION EKHARISATO O DE EIPEN AUTÔ ORTHÔS EKRINAS
[7,44] KAI STRAPHEIS PROS TÊN GUNAIKA TÔ SIMÔNI EPHÊ BLEPEIS TAUTÊN TÊN GUNAIKA EISÊLTHON SOU EIS TÊN OIKIAN UDÔR a=MOI EPI b=TOUS PODAS b=MOU OUK EDÔKAS AUTÊ DE TOIS DAKRUSIN EBREXEN MOU TOUS PODAS KAI TAIS THRIXIN b=TÊS b=KEPHALÊS AUTÊS EXEMAXEN
[7,45] PHILÊMA MOI OUK EDÔKAS AUTÊ DE APH ÊS EISÊLTHON OU DIELIPEN KATAPHILOUSA MOU TOUS PODAS
[7,46] ELAIÔ TÊN KEPHALÊN MOU OUK ÊLEIPSAS AUTÊ DE MURÔ ÊLEIPSEN b=MOU TOUS PODAS a=MOU
[7,47] OU KHARIN LEGÔ SOI APHEÔNTAI AI AMARTIAI AUTÊS AI POLLAI OTI ÊGAPÊSEN POLU Ô DE OLIGON APHIETAI OLIGON AGAPA
[7,48] EIPEN DE AUTÊ APHEÔNTAI SOU AI AMARTIAI
[7,49] KAI ÊRXANTO OI SUNANAKEIMENOI LEGEIN EN EAUTOIS TIS OUTOS ESTIN OS KAI AMARTIAS APHIÊSIN
[7,50] EIPEN DE PROS TÊN GUNAIKA Ê PISTIS SOU SESÔKEN SE POREUOU EIS EIRÊNÊN
[8,1] KAI EGENETO EN TÔ KATHEXÊS KAI AUTOS DIÔDEUEN KATA POLIN KAI KÔMÊN KÊRUSSÔN KAI EUAGGELIZOMENOS TÊN BASILEIAN TOU THEOU KAI OI DÔDEKA SUN AUTÔ
[8,2] KAI GUNAIKES TINES AI ÊSAN TETHERAPEUMENAI APO PNEUMATÔN PONÊRÔN KAI ASTHENEIÔN MARIA Ê KALOUMENÊ MAGDALÊNÊ APH ÊS DAIMONIA EPTA EXELÊLUTHEI
[8,3] KAI IÔANNA GUNÊ KHOUZA EPITROPOU ÊRÔDOU KAI SOUSANNA KAI ETERAI POLLAI AITINES DIÊKONOUN a=AUTOIS a=EK m=AUTOIS tk=AUTÔ b=APO TÔN UPARKHONTÔN AUTAIS
[8,4] SUNIONTOS DE OKHLOU POLLOU KAI TÔN KATA POLIN EPIPOREUOMENÔN PROS AUTON EIPEN DIA PARABOLÊS
[8,5] EXÊLTHEN O SPEIRÔN TOU SPEIRAI TON SPORON AUTOU KAI EN TÔ SPEIREIN AUTON O MEN EPESEN PARA TÊN ODON KAI KATEPATÊTHÊ KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATEPHAGEN AUTO
[8,6] KAI ETERON a=KATEPESEN b=EPESEN EPI TÊN PETRAN KAI PHUEN EXÊRANTHÊ DIA TO MÊ EKHEIN IKMADA
[8,7] KAI ETERON EPESEN EN MESÔ TÔN AKANTHÔN KAI SUMPHUEISAI AI AKANTHAI APEPNIXAN AUTO
[8,8] KAI ETERON EPESEN am=EIS tk=EPI TÊN GÊN TÊN AGATHÊN KAI PHUEN EPOIÊSEN KARPON EKATONTAPLASIONA TAUTA LEGÔN EPHÔNEI O EKHÔN ÔTA AKOUEIN AKOUETÔ
[8,9] EPÊRÔTÔN DE AUTON OI MATHÊTAI AUTOU b=LEGONTES TIS a=AUTÊ EIÊ Ê PARABOLÊ b=AUTÊ
[8,10] O DE EIPEN UMIN DEDOTAI GNÔNAI TA MUSTÊRIA TÊS BASILEIAS TOU THEOU TOIS DE LOIPOIS EN PARABOLAIS INA BLEPONTES MÊ BLEPÔSIN KAI AKOUONTES MÊ SUNIÔSIN
[8,11] ESTIN DE AUTÊ Ê PARABOLÊ O SPOROS ESTIN O LOGOS TOU THEOU
[8,12] OI DE PARA TÊN ODON EISIN OI a=AKOUSANTES b=AKOUONTES EITA ERKHETAI O DIABOLOS KAI AIREI TON LOGON APO TÊS KARDIAS AUTÔN INA MÊ PISTEUSANTES SÔTHÔSIN
[8,13] OI DE EPI TÊS PETRAS OI OTAN AKOUSÔSIN META KHARAS DEKHONTAI TON LOGON KAI OUTOI RIZAN OUK EKHOUSIN OI PROS KAIRON PISTEUOUSIN KAI EN KAIRÔ PEIRASMOU APHISTANTAI
[8,14] TO DE EIS TAS AKANTHAS PESON OUTOI EISIN OI AKOUSANTES KAI UPO MERIMNÔN KAI PLOUTOU KAI ÊDONÔN TOU BIOU POREUOMENOI SUMPNIGONTAI KAI OU TELESPHOROUSIN
[8,15] TO DE EN TÊ KALÊ GÊ OUTOI EISIN OITINES EN KARDIA KALÊ KAI AGATHÊ AKOUSANTES TON LOGON KATEKHOUSIN KAI KARPOPHOROUSIN EN UPOMONÊ
[8,16] OUDEIS DE LUKHNON APSAS KALUPTEI AUTON SKEUEI Ê UPOKATÔ KLINÊS TITHÊSIN ALL EPI LUKHNIAS a=TITHÊSIN b=EPITITHÊSIN INA OI EISPOREUOMENOI BLEPÔSIN TO PHÔS
[8,17] OU GAR ESTIN KRUPTON O OU PHANERON GENÊSETAI OUDE APOKRUPHON O OU a=MÊ a=GNÔSTHÊ b=GNÔSTHÊSETAI KAI EIS PHANERON ELTHÊ
[8,18] BLEPETE OUN PÔS AKOUETE OS a=AN GAR m=EAN tk=AN EKHÊ DOTHÊSETAI AUTÔ KAI OS m=EAN atk=AN MÊ EKHÊ KAI O DOKEI EKHEIN ARTHÊSETAI AP AUTOU
[8,19] a=PAREGENETO b=PAREGENONTO DE PROS AUTON Ê MÊTÊR KAI OI ADELPHOI AUTOU KAI OUK ÊDUNANTO SUNTUKHEIN AUTÔ DIA TON OKHLON
[8,20] b=KAI APÊGGELÊ a=DE AUTÔ b=LEGONTÔN Ê MÊTÊR SOU KAI OI ADELPHOI SOU ESTÊKASIN EXÔ IDEIN b=SE THELONTES a=SE
[8,21] O DE APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS MÊTÊR MOU KAI ADELPHOI MOU OUTOI EISIN OI TON LOGON TOU THEOU AKOUONTES KAI POIOUNTES b=AUTON
[8,22] b=KAI EGENETO a=DE EN MIA TÔN ÊMERÔN KAI AUTOS ENEBÊ EIS PLOION KAI OI MATHÊTAI AUTOU KAI EIPEN PROS AUTOUS DIELTHÔMEN EIS TO PERAN TÊS LIMNÊS KAI ANÊKHTHÊSAN
[8,23] PLEONTÔN DE AUTÔN APHUPNÔSEN KAI KATEBÊ LAILAPS ANEMOU EIS TÊN LIMNÊN KAI SUNEPLÊROUNTO KAI EKINDUNEUON
[8,24] PROSELTHONTES DE DIÊGEIRAN AUTON LEGONTES EPISTATA EPISTATA APOLLUMETHA O DE a=DIEGERTHEIS b=EGERTHEIS EPETIMÊSEN TÔ ANEMÔ KAI TÔ KLUDÔNI TOU UDATOS KAI EPAUSANTO KAI EGENETO GALÊNÊ
[8,25] EIPEN DE AUTOIS POU b=ESTIN Ê PISTIS UMÔN PHOBÊTHENTES DE ETHAUMASAN LEGONTES PROS ALLÊLOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI TOIS ANEMOIS EPITASSEI KAI TÔ UDATI KAI UPAKOUOUSIN AUTÔ
[8,26] KAI KATEPLEUSAN EIS TÊN KHÔRAN TÔN a=GERASÊNÔN b=GADARÊNÔN ÊTIS ESTIN a=ANTIPERA b=ANTIPERAN TÊS GALILAIAS
[8,27] EXELTHONTI DE AUTÔ EPI TÊN GÊN UPÊNTÊSEN b=AUTÔ ANÊR TIS EK TÊS POLEÔS a=EKHÔN b=OS b=EIKHEN DAIMONIA b=EK b=KHRONÔN b=IKANÔN KAI a=KHRONÔ a=IKANÔ b=IMATION OUK a=ENEDUSATO a=IMATION b=ENEDIDUSKETO KAI EN OIKIA OUK EMENEN ALL EN TOIS MNÊMASIN
[8,28] IDÔN DE TON IÊSOUN b=KAI ANAKRAXAS PROSEPESEN AUTÔ KAI PHÔNÊ MEGALÊ EIPEN TI EMOI KAI SOI IÊSOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU DEOMAI SOU MÊ ME BASANISÊS
[8,29] amk=PARÊGGEILEN t=PARÊGGELLEN GAR TÔ PNEUMATI TÔ AKATHARTÔ EXELTHEIN APO TOU ANTHRÔPOU POLLOIS GAR KHRONOIS SUNÊRPAKEI AUTON KAI a=EDESMEUETO b=EDESMEITO ALUSESIN KAI PEDAIS PHULASSOMENOS KAI DIARRÊSSÔN TA DESMA ÊLAUNETO UPO TOU a=DAIMONIOU b=DAIMONOS EIS TAS ERÊMOUS
[8,30] EPÊRÔTÊSEN DE AUTON O IÊSOUS b=LEGÔN TI SOI b=ESTIN ONOMA a=ESTIN O DE EIPEN a=LEGIÔN b=LEGEÔN OTI a=EISÊLTHEN DAIMONIA POLLA b=EISÊLTHEN EIS AUTON
[8,31] KAI ak=PAREKALOUN mt=PAREKALEI AUTON INA MÊ EPITAXÊ AUTOIS EIS TÊN ABUSSON APELTHEIN
[8,32] ÊN DE EKEI AGELÊ KHOIRÔN IKANÔN a=BOSKOMENÊ b=BOSKOMENÔN EN TÔ OREI KAI a=PAREKALESAN b=PAREKALOUN AUTON INA EPITREPSÊ AUTOIS EIS EKEINOUS EISELTHEIN KAI EPETREPSEN AUTOIS
[8,33] EXELTHONTA DE TA DAIMONIA APO TOU ANTHRÔPOU am=EISÊLTHON tk=EISÊLTHEN EIS TOUS KHOIROUS KAI ÔRMÊSEN Ê AGELÊ KATA TOU KRÊMNOU EIS TÊN LIMNÊN KAI APEPNIGÊ
[8,34] IDONTES DE OI BOSKONTES TO a=GEGONOS b=GEGENÊMENON EPHUGON KAI tk=APELTHONTES APÊGGEILAN EIS TÊN POLIN KAI EIS TOUS AGROUS
[8,35] EXÊLTHON DE IDEIN TO GEGONOS KAI ÊLTHON PROS TON IÊSOUN KAI EURON KATHÊMENON TON ANTHRÔPON APH OU TA DAIMONIA a=EXÊLTHEN b=EXELÊLUTHEI IMATISMENON KAI SÔPHRONOUNTA PARA TOUS PODAS TOU IÊSOU KAI EPHOBÊTHÊSAN
[8,36] APÊGGEILAN DE AUTOIS b=KAI OI IDONTES PÔS ESÔTHÊ O DAIMONISTHEIS
[8,37] KAI a=ÊRÔTÊSEN b=ÊRÔTÊSAN AUTON APAN TO PLÊTHOS TÊS PERIKHÔROU TÔN a=GERASÊNÔN b=GADARÊNÔN APELTHEIN AP AUTÔN OTI PHOBÔ MEGALÔ SUNEIKHONTO AUTOS DE EMBAS EIS b=TO PLOION UPESTREPSEN
[8,38] a=EDEITO b=EDEETO DE AUTOU O ANÊR APH OU EXELÊLUTHEI TA DAIMONIA EINAI SUN AUTÔ APELUSEN DE AUTON b=O b=IÊSOUS LEGÔN
[8,39] UPOSTREPHE EIS TON OIKON SOU KAI DIÊGOU OSA b=EPOIÊSEN SOI a=EPOIÊSEN O THEOS KAI APÊLTHEN KATH OLÊN TÊN POLIN KÊRUSSÔN OSA EPOIÊSEN AUTÔ O IÊSOUS
[8,40] b=EGENETO b=DE EN a=DE TÔ a=UPOSTREPHEIN b=UPOSTREPSAI TON IÊSOUN APEDEXATO AUTON O OKHLOS ÊSAN GAR PANTES PROSDOKÔNTES AUTON
[8,41] KAI IDOU ÊLTHEN ANÊR Ô ONOMA a=IAIROS b=IAEIROS KAI a=OUTOS b=AUTOS ARKHÔN TÊS SUNAGÔGÊS UPÊRKHEN KAI PESÔN PARA TOUS PODAS a=[TOU] b=TOU IÊSOU PAREKALEI AUTON EISELTHEIN EIS TON OIKON AUTOU
[8,42] OTI THUGATÊR MONOGENÊS ÊN AUTÔ ÔS ETÔN DÔDEKA KAI AUTÊ APETHNÊSKEN EN DE TÔ UPAGEIN AUTON OI OKHLOI SUNEPNIGON AUTON
[8,43] KAI GUNÊ OUSA EN RUSEI AIMATOS APO ETÔN DÔDEKA ÊTIS a=[IATROIS m=IATROIS tk=EIS tk=IATROUS PROSANALÔSASA OLON TON a=BION] b=BION OUK ISKHUSEN a=AP b=UP OUDENOS THERAPEUTHÊNAI
[8,44] PROSELTHOUSA OPISTHEN ÊPSATO TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU KAI PARAKHRÊMA ESTÊ Ê RUSIS TOU AIMATOS AUTÊS
[8,45] KAI EIPEN O IÊSOUS TIS O APSAMENOS MOU ARNOUMENÔN DE PANTÔN EIPEN O PETROS b=KAI b=OI b=MET b=AUTOU EPISTATA OI OKHLOI SUNEKHOUSIN SE KAI APOTHLIBOUSIN b=KAI b=LEGEIS b=TIS b=O b=APSAMENOS b=MOU
[8,46] O DE IÊSOUS EIPEN ÊPSATO MOU TIS EGÔ GAR EGNÔN DUNAMIN a=EXELÊLUTHUIAN b=EXELTHOUSAN AP EMOU
[8,47] IDOUSA DE Ê GUNÊ OTI OUK ELATHEN TREMOUSA ÊLTHEN KAI PROSPESOUSA AUTÔ DI ÊN AITIAN ÊPSATO AUTOU APÊGGEILEN b=AUTÔ ENÔPION PANTOS TOU LAOU KAI ÔS IATHÊ PARAKHRÊMA
[8,48] O DE EIPEN AUTÊ a=THUGATÊR b=THARSEI b=THUGATER Ê PISTIS SOU SESÔKEN SE POREUOU EIS EIRÊNÊN
[8,49] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHETAI TIS PARA TOU ARKHISUNAGÔGOU LEGÔN b=AUTÔ OTI TETHNÊKEN Ê THUGATÊR SOU a=MÊKETI b=MÊ SKULLE TON DIDASKALON
[8,50] O DE IÊSOUS AKOUSAS APEKRITHÊ AUTÔ b=LEGÔN MÊ PHOBOU MONON a=PISTEUSON b=PISTEUE KAI SÔTHÊSETAI
[8,51] am=ELTHÔN tk=EISELTHÔN DE EIS TÊN OIKIAN OUK APHÊKEN EISELTHEIN a=TINA a=SUN a=AUTÔ b=OUDENA EI MÊ PETRON KAI tk=IAKÔBON tk=KAI IÔANNÊN am=KAI am=IAKÔBON KAI TON PATERA TÊS PAIDOS KAI TÊN MÊTERA
[8,52] EKLAION DE PANTES KAI EKOPTONTO AUTÊN O DE EIPEN MÊ KLAIETE a=OU a=GAR b=OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI
[8,53] KAI KATEGELÔN AUTOU EIDOTES OTI APETHANEN
[8,54] AUTOS DE b=EKBALÔN b=EXÔ b=PANTAS b=KAI KRATÊSAS TÊS KHEIROS AUTÊS EPHÔNÊSEN LEGÔN Ê PAIS a=EGEIRE b=EGEIROU
[8,55] KAI EPESTREPSEN TO PNEUMA AUTÊS KAI ANESTÊ PARAKHRÊMA KAI DIETAXEN AUTÊ DOTHÊNAI PHAGEIN
[8,56] KAI EXESTÊSAN OI GONEIS AUTÊS O DE PARÊGGEILEN AUTOIS MÊDENI EIPEIN TO GEGONOS
[9,1] SUGKALESAMENOS DE TOUS DÔDEKA tk=MATHÊTAS tk=AUTOU EDÔKEN AUTOIS DUNAMIN KAI EXOUSIAN EPI PANTA TA DAIMONIA KAI NOSOUS THERAPEUEIN
[9,2] KAI APESTEILEN AUTOUS KÊRUSSEIN TÊN BASILEIAN TOU THEOU KAI IASTHAI a=[TOUS b=TOUS a=ASTHENEIS] b=ASTHENOUNTAS
[9,3] KAI EIPEN PROS AUTOUS MÊDEN AIRETE EIS TÊN ODON MÊTE a=RABDON b=RABDOUS MÊTE PÊRAN MÊTE ARTON MÊTE ARGURION MÊTE a=[ANA] b=ANA DUO KHITÔNAS EKHEIN
[9,4] KAI EIS ÊN AN OIKIAN EISELTHÊTE EKEI MENETE KAI EKEITHEN EXERKHESTHE
[9,5] KAI OSOI m=EAN atk=AN MÊ a=DEKHÔNTAI b=DEXÔNTAI UMAS EXERKHOMENOI APO TÊS POLEÔS EKEINÊS b=KAI TON KONIORTON APO TÔN PODÔN UMÔN a=APOTINASSETE b=APOTINAXATE EIS MARTURION EP AUTOUS
[9,6] EXERKHOMENOI DE DIÊRKHONTO KATA TAS KÔMAS EUAGGELIZOMENOI KAI THERAPEUONTES PANTAKHOU
[9,7] ÊKOUSEN DE ÊRÔDÊS O a=TETRAARKHÊS b=TETRARKHÊS TA GINOMENA b=UP b=AUTOU PANTA KAI DIÊPOREI DIA TO LEGESTHAI UPO TINÔN OTI IÔANNÊS a=ÊGERTHÊ b=EGÊGERTAI EK NEKRÔN
[9,8] UPO TINÔN DE OTI ÊLIAS EPHANÊ ALLÔN DE OTI PROPHÊTÊS a=TIS b=EIS TÔN ARKHAIÔN ANESTÊ
[9,9] b=KAI EIPEN a=DE tk=O ÊRÔDÊS IÔANNÊN EGÔ APEKEPHALISA TIS DE ESTIN OUTOS PERI OU b=EGÔ AKOUÔ TOIAUTA KAI EZÊTEI IDEIN AUTON
[9,10] KAI UPOSTREPSANTES OI APOSTOLOI DIÊGÊSANTO AUTÔ OSA EPOIÊSAN KAI PARALABÔN AUTOUS UPEKHÔRÊSEN KAT IDIAN EIS a=POLIN a=KALOUMENÊN b=TOPON b=ERÊMON b=POLEÔS b=KALOUMENÊS m=BÊTHSAIDAN atk=BÊTHSAIDA
[9,11] OI DE OKHLOI GNONTES ÊKOLOUTHÊSAN AUTÔ KAI a=APODEXAMENOS b=DEXAMENOS AUTOUS ELALEI AUTOIS PERI TÊS BASILEIAS TOU THEOU KAI TOUS KHREIAN EKHONTAS THERAPEIAS IATO
[9,12] Ê DE ÊMERA ÊRXATO KLINEIN PROSELTHONTES DE OI DÔDEKA a=EIPAN b=EIPON AUTÔ APOLUSON TON OKHLON INA a=POREUTHENTES b=APELTHONTES EIS TAS KUKLÔ KÔMAS KAI b=TOUS AGROUS KATALUSÔSIN KAI EURÔSIN EPISITISMON OTI ÔDE EN ERÊMÔ TOPÔ ESMEN
[9,13] EIPEN DE PROS AUTOUS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN OI DE a=EIPAN b=EIPON OUK EISIN ÊMIN PLEION Ê b=PENTE ARTOI a=PENTE KAI tk=DUO IKHTHUES am=DUO EI MÊTI POREUTHENTES ÊMEIS AGORASÔMEN EIS PANTA TON LAON TOUTON BRÔMATA
[9,14] ÊSAN GAR ÔSEI ANDRES PENTAKISKHILIOI EIPEN DE PROS TOUS MATHÊTAS AUTOU KATAKLINATE AUTOUS KLISIAS a=[ÔSEI] ANA PENTÊKONTA
[9,15] KAI EPOIÊSAN OUTÔS KAI a=KATEKLINAN b=ANEKLINAN APANTAS
[9,16] LABÔN DE TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGÊSEN AUTOUS KAI KATEKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATHÊTAIS a=PARATHEINAI b=PARATITHENAI TÔ OKHLÔ
[9,17] KAI EPHAGON KAI EKHORTASTHÊSAN PANTES KAI ÊRTHÊ TO PERISSEUSAN AUTOIS KLASMATÔN KOPHINOI DÔDEKA
[9,18] KAI EGENETO EN TÔ EINAI AUTON PROSEUKHOMENON a=KATA a=MONAS b=KATAMONAS SUNÊSAN AUTÔ OI MATHÊTAI KAI EPÊRÔTÊSEN AUTOUS LEGÔN TINA ME LEGOUSIN OI OKHLOI EINAI
[9,19] OI DE APOKRITHENTES a=EIPAN b=EIPON IÔANNÊN TON BAPTISTÊN ALLOI DE ÊLIAN ALLOI DE OTI PROPHÊTÊS TIS TÔN ARKHAIÔN ANESTÊ
[9,20] EIPEN DE AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI b=APOKRITHEIS b=DE b=O PETROS a=DE a=APOKRITHEIS EIPEN TON KHRISTON TOU THEOU
[9,21] O DE EPITIMÊSAS AUTOIS PARÊGGEILEN MÊDENI a=LEGEIN b=EIPEIN TOUTO
[9,22] EIPÔN OTI DEI TON UION TOU ANTHRÔPOU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTHÊNAI APO TÔN PRESBUTERÔN KAI ARKHIEREÔN KAI GRAMMATEÔN KAI APOKTANTHÊNAI KAI TÊ TRITÊ ÊMERA m=ANASTÊNAI atk=EGERTHÊNAI
[9,23] ELEGEN DE PROS PANTAS EI TIS THELEI OPISÔ MOU a=ERKHESTHAI b=ELTHEIN a=ARNÊSASTHÔ b=APARNÊSASTHÔ EAUTON KAI ARATÔ TON STAURON AUTOU atk=KATH atk=ÊMERAN KAI AKOLOUTHEITÔ MOI
[9,24] OS GAR m=EAN atk=AN THELÊ TÊN PSUKHÊN AUTOU SÔSAI APOLESEI AUTÊN OS D AN APOLESÊ TÊN PSUKHÊN AUTOU ENEKEN EMOU OUTOS SÔSEI AUTÊN
[9,25] TI GAR ÔPHELEITAI ANTHRÔPOS KERDÊSAS TON KOSMON OLON EAUTON DE APOLESAS Ê ZÊMIÔTHEIS
[9,26] OS GAR AN EPAISKHUNTHÊ ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS TOUTON O UIOS TOU ANTHRÔPOU EPAISKHUNTHÊSETAI OTAN ELTHÊ EN TÊ DOXÊ AUTOU KAI TOU PATROS KAI TÔN AGIÔN AGGELÔN
[9,27] LEGÔ DE UMIN ALÊTHÔS EISIN TINES TÔN a=AUTOU b=ÔDE m=ESTÔTÔN atk=ESTÊKOTÔN OI OU MÊ am=GEUSÔNTAI tk=GEUSONTAI THANATOU EÔS AN IDÔSIN TÊN BASILEIAN TOU THEOU
[9,28] EGENETO DE META TOUS LOGOUS TOUTOUS ÔSEI ÊMERAI OKTÔ a=[KAI] b=KAI PARALABÔN tk=TON PETRON KAI IÔANNÊN KAI IAKÔBON ANEBÊ EIS TO OROS PROSEUXASTHAI
[9,29] KAI EGENETO EN TÔ PROSEUKHESTHAI AUTON TO EIDOS TOU PROSÔPOU AUTOU ETERON KAI O IMATISMOS AUTOU LEUKOS EXASTRAPTÔN
[9,30] KAI IDOU ANDRES DUO SUNELALOUN AUTÔ OITINES ÊSAN a=MÔUSÊS b=MÔSÊS KAI ÊLIAS
[9,31] OI OPHTHENTES EN DOXÊ ELEGON TÊN EXODON AUTOU ÊN a=ÊMELLEN b=EMELLEN PLÊROUN EN IEROUSALÊM
[9,32] O DE PETROS KAI OI SUN AUTÔ ÊSAN BEBARÊMENOI UPNÔ DIAGRÊGORÊSANTES DE EIDON TÊN DOXAN AUTOU KAI TOUS DUO ANDRAS TOUS SUNESTÔTAS AUTÔ
[9,33] KAI EGENETO EN TÔ DIAKHÔRIZESTHAI AUTOUS AP AUTOU EIPEN atk=O PETROS PROS TON IÊSOUN EPISTATA KALON ESTIN ÊMAS ÔDE EINAI KAI POIÊSÔMEN SKÊNAS TREIS MIAN SOI KAI tk=MÔSEI MIAN a=MÔUSEI m=MÔSEI KAI MIAN ÊLIA MÊ EIDÔS O LEGEI
[9,34] TAUTA DE AUTOU LEGONTOS EGENETO NEPHELÊ KAI a=EPESKIAZEN b=EPESKIASEN AUTOUS EPHOBÊTHÊSAN DE EN TÔ b=EKEINOUS EISELTHEIN a=AUTOUS EIS TÊN NEPHELÊN
[9,35] KAI PHÔNÊ EGENETO EK TÊS NEPHELÊS LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O a=EKLELEGMENOS b=AGAPÊTOS AUTOU AKOUETE
[9,36] KAI EN TÔ GENESTHAI TÊN PHÔNÊN EURETHÊ b=O IÊSOUS MONOS KAI AUTOI ESIGÊSAN KAI OUDENI APÊGGEILAN EN EKEINAIS TAIS ÊMERAIS OUDEN ÔN a=EÔRAKAN b=EÔRAKASIN
[9,37] EGENETO DE b=EN TÊ EXÊS ÊMERA KATELTHONTÔN AUTÔN APO TOU OROUS SUNÊNTÊSEN AUTÔ OKHLOS POLUS
[9,38] KAI IDOU ANÊR APO TOU OKHLOU a=EBOÊSEN b=ANEBOÊSEN LEGÔN DIDASKALE DEOMAI SOU am=EPIBLEPSAI tk=EPIBLEPSON EPI TON UION MOU OTI MONOGENÊS b=ESTIN MOI a=ESTIN
[9,39] KAI IDOU PNEUMA LAMBANEI AUTON KAI EXAIPHNÊS KRAZEI KAI SPARASSEI AUTON META APHROU KAI MOGIS APOKHÔREI AP AUTOU SUNTRIBON AUTON
[9,40] KAI EDEÊTHÊN TÔN MATHÊTÔN SOU INA am=EKBALÔSIN tk=EKBALLÔSIN AUTO KAI OUK ÊDUNÊTHÊSAN
[9,41] APOKRITHEIS DE O IÊSOUS EIPEN Ô GENEA APISTOS KAI DIESTRAMMENÊ EÔS POTE ESOMAI PROS UMAS KAI ANEXOMAI UMÔN PROSAGAGE atk=ÔDE TON UION SOU m=ÔDE
[9,42] ETI DE PROSERKHOMENOU AUTOU ERRÊXEN AUTON TO DAIMONION KAI SUNESPARAXEN EPETIMÊSEN DE O IÊSOUS TÔ PNEUMATI TÔ AKATHARTÔ KAI IASATO TON PAIDA KAI APEDÔKEN AUTON TÔ PATRI AUTOU
[9,43] EXEPLÊSSONTO DE PANTES EPI TÊ MEGALEIOTÊTI TOU THEOU PANTÔN DE THAUMAZONTÔN EPI PASIN OIS a=EPOIEI b=EPOIÊSEN b=O b=IÊSOUS EIPEN PROS TOUS MATHÊTAS AUTOU
[9,44] THESTHE UMEIS EIS TA ÔTA UMÔN TOUS LOGOUS TOUTOUS O GAR UIOS TOU ANTHRÔPOU MELLEI PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHRÔPÔN
[9,45] OI DE ÊGNOOUN TO RÊMA TOUTO KAI ÊN PARAKEKALUMMENON AP AUTÔN INA MÊ AISTHÔNTAI AUTO KAI EPHOBOUNTO ERÔTÊSAI AUTON PERI TOU RÊMATOS TOUTOU
[9,46] EISÊLTHEN DE DIALOGISMOS EN AUTOIS TO TIS AN EIÊ MEIZÔN AUTÔN
[9,47] O DE IÊSOUS a=EIDÔS b=IDÔN TON DIALOGISMON TÊS KARDIAS AUTÔN EPILABOMENOS a=PAIDION b=PAIDIOU ESTÊSEN AUTO PAR EAUTÔ
[9,48] KAI EIPEN AUTOIS OS EAN DEXÊTAI TOUTO TO PAIDION EPI TÔ ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS a=AN b=EAN EME DEXÊTAI DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME O GAR MIKROTEROS EN PASIN UMIN UPARKHÔN OUTOS a=ESTIN b=ESTAI MEGAS
[9,49] APOKRITHEIS DE b=O IÔANNÊS EIPEN EPISTATA EIDOMEN TINA a=EN b=EPI TÔ ONOMATI SOU EKBALLONTA tk=TA DAIMONIA KAI a=EKÔLUOMEN b=EKÔLUSAMEN AUTON OTI OUK AKOLOUTHEI METH ÊMÔN
[9,50] b=KAI EIPEN a=DE PROS AUTON O IÊSOUS MÊ KÔLUETE OS GAR OUK ESTIN KATH a=UMÔN b=ÊMÔN UPER a=UMÔN b=ÊMÔN ESTIN
[9,51] EGENETO DE EN TÔ SUMPLÊROUSTHAI TAS ÊMERAS TÊS a=ANALÊMPSEÔS b=ANALÊPSEÔS AUTOU KAI AUTOS TO PROSÔPON a=ESTÊRISEN b=AUTOU b=ESTÊRIXEN TOU POREUESTHAI EIS IEROUSALÊM
[9,52] KAI APESTEILEN AGGELOUS PRO PROSÔPOU AUTOU KAI POREUTHENTES EISÊLTHON EIS KÔMÊN a=SAMARITÔN b=SAMAREITÔN a=ÔS b=ÔSTE ETOIMASAI AUTÔ
[9,53] KAI OUK EDEXANTO AUTON OTI TO PROSÔPON AUTOU ÊN POREUOMENON EIS IEROUSALÊM
[9,54] IDONTES DE OI MATHÊTAI b=AUTOU IAKÔBOS KAI IÔANNÊS a=EIPAN b=EIPON KURIE THELEIS EIPÔMEN PUR KATABÊNAI APO TOU OURANOU KAI ANALÔSAI AUTOUS b=ÔS b=KAI b=ÊLIAS b=EPOIÊSEN
[9,55] STRAPHEIS DE EPETIMÊSEN AUTOIS m=[KAI tk=KAI b=EIPEN b=OUK b=OIDATE b=OIOU b=PNEUMATOS b=ESTE m=UMEIS] tk=UMEIS
[9,56] m=[O tk=O b=GAR b=UIOS b=TOU b=ANTHRÔPOU b=OUK b=ÊLTHEN b=PSUKHAS b=ANTHRÔPÔN b=APOLESAI b=ALLA m=SÔSAI] tk=SÔSAI KAI EPOREUTHÊSAN EIS ETERAN KÔMÊN
[9,57] a=KAI b=EGENETO b=DE POREUOMENÔN AUTÔN EN TÊ ODÔ EIPEN TIS PROS AUTON AKOLOUTHÊSÔ SOI OPOU a=EAN b=AN APERKHÊ b=KURIE
[9,58] KAI EIPEN AUTÔ O IÊSOUS AI ALÔPEKES PHÔLEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASKÊNÔSEIS O DE UIOS TOU ANTHRÔPOU OUK EKHEI POU TÊN KEPHALÊN KLINÊ
[9,59] EIPEN DE PROS ETERON AKOLOUTHEI MOI O DE EIPEN a=[KURIE] b=KURIE EPITREPSON MOI APELTHONTI PRÔTON THAPSAI TON PATERA MOU
[9,60] EIPEN DE AUTÔ b=O b=IÊSOUS APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUTÔN NEKROUS SU DE APELTHÔN DIAGGELLE TÊN BASILEIAN TOU THEOU
[9,61] EIPEN DE KAI ETEROS AKOLOUTHÊSÔ SOI KURIE PRÔTON DE EPITREPSON MOI APOTAXASTHAI TOIS EIS TON OIKON MOU
[9,62] EIPEN DE a=[PROS tk=PROS a=AUTON] tk=AUTON O IÊSOUS m=PROS m=AUTON OUDEIS EPIBALÔN TÊN KHEIRA b=AUTOU EP AROTRON KAI BLEPÔN EIS TA OPISÔ EUTHETOS ESTIN a=TÊ a=BASILEIA b=EIS b=TÊN b=BASILEIAN TOU THEOU
[10,1] META DE TAUTA ANEDEIXEN O KURIOS b=KAI ETEROUS EBDOMÊKONTA a=[DUO] KAI APESTEILEN AUTOUS ANA DUO a=[DUO] PRO PROSÔPOU AUTOU EIS PASAN POLIN KAI TOPON OU a=ÊMELLEN b=EMELLEN AUTOS ERKHESTHAI
[10,2] ELEGEN a=DE b=OUN PROS AUTOUS O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI DEÊTHÊTE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OPÔS m=EKBALÊ tk=EKBALLÊ ERGATAS a=EKBALÊ EIS TON THERISMON AUTOU
[10,3] UPAGETE IDOU b=EGÔ APOSTELLÔ UMAS ÔS ARNAS EN MESÔ LUKÔN
[10,4] MÊ BASTAZETE a=BALLANTION b=BALANTION MÊ PÊRAN a=MÊ b=MÊDE UPODÊMATA KAI MÊDENA KATA TÊN ODON ASPASÊSTHE
[10,5] EIS ÊN D AN a=EISELTHÊTE OIKIAN b=EISERKHÊSTHE PRÔTON LEGETE EIRÊNÊ TÔ OIKÔ TOUTÔ
[10,6] KAI EAN tk=MEN b=Ê EKEI a=Ê k=O UIOS EIRÊNÊS a=EPANAPAÊSETAI b=EPANAPAUSETAI EP AUTON Ê EIRÊNÊ UMÔN EI DE a=MÊ a=GE b=MÊGE EPH UMAS ANAKAMPSEI
[10,7] EN AUTÊ DE TÊ OIKIA MENETE ESTHIONTES KAI PINONTES TA PAR AUTÔN AXIOS GAR O ERGATÊS TOU MISTHOU AUTOU b=ESTIN MÊ METABAINETE EX OIKIAS EIS OIKIAN
[10,8] KAI EIS ÊN tk=D AN POLIN EISERKHÊSTHE KAI DEKHÔNTAI UMAS ESTHIETE TA PARATITHEMENA UMIN
[10,9] KAI THERAPEUETE TOUS EN AUTÊ ASTHENEIS KAI LEGETE AUTOIS ÊGGIKEN EPH UMAS Ê BASILEIA TOU THEOU
[10,10] EIS ÊN D AN POLIN a=EISELTHÊTE b=EISERKHÊSTHE KAI MÊ DEKHÔNTAI UMAS EXELTHONTES EIS TAS PLATEIAS AUTÊS EIPATE
[10,11] KAI TON KONIORTON TON KOLLÊTHENTA ÊMIN EK TÊS POLEÔS UMÔN a=EIS a=TOUS a=PODAS APOMASSOMETHA UMIN PLÊN TOUTO GINÔSKETE OTI ÊGGIKEN b=EPH b=UMAS Ê BASILEIA TOU THEOU
[10,12] LEGÔ tk=DE UMIN OTI SODOMOIS EN TÊ ÊMERA EKEINÊ ANEKTOTERON ESTAI Ê TÊ POLEI EKEINÊ
[10,13] OUAI SOI am=KHORAZIN tk=KHÔRAZIN OUAI SOI BÊTHSAIDA OTI EI EN TURÔ KAI SIDÔNI a=EGENÊTHÊSAN b=EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKKÔ KAI SPODÔ a=KATHÊMENOI b=KATHÊMENAI METENOÊSAN
[10,14] PLÊN TURÔ KAI SIDÔNI ANEKTOTERON ESTAI EN TÊ KRISEI Ê UMIN
[10,15] KAI SU a=KAPHARNAOUM a=MÊ a=EÔS a=OURANOU a=UPSÔTHÊSÊ b=KAPERNAOUM b=Ê EÔS TOU b=OURANOU b=UPSÔTHEISA b=EÔS ADOU a=KATABÊSÊ b=KATABIBASTHÊSÊ
[10,16] O AKOUÔN UMÔN EMOU AKOUEI KAI O ATHETÔN UMAS EME ATHETEI O DE EME ATHETÔN ATHETEI TON APOSTEILANTA ME
[10,17] UPESTREPSAN DE OI EBDOMÊKONTA a=[DUO] META KHARAS LEGONTES KURIE KAI TA DAIMONIA UPOTASSETAI ÊMIN EN TÔ ONOMATI SOU
[10,18] EIPEN DE AUTOIS ETHEÔROUN TON SATANAN ÔS ASTRAPÊN EK TOU OURANOU PESONTA
[10,19] IDOU a=DEDÔKA b=DIDÔMI UMIN TÊN EXOUSIAN TOU PATEIN EPANÔ OPHEÔN KAI SKORPIÔN KAI EPI PASAN TÊN DUNAMIN TOU EKHTHROU KAI OUDEN UMAS OU MÊ k=ADIKÊSEI amt=ADIKÊSÊ
[10,20] PLÊN EN TOUTÔ MÊ KHAIRETE OTI TA PNEUMATA UMIN UPOTASSETAI KHAIRETE DE tk=MALLON OTI TA ONOMATA UMÔN a=EGGEGRAPTAI b=EGRAPHÊ EN TOIS OURANOIS
[10,21] EN AUTÊ TÊ ÔRA ÊGALLIASATO a=[EN] TÔ PNEUMATI a=TÔ b=O a=AGIÔ b=IÊSOUS KAI EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI TÊS GÊS OTI APEKRUPSAS TAUTA APO SOPHÔN KAI SUNETÔN KAI APEKALUPSAS AUTA NÊPIOIS NAI O PATÊR OTI OUTÔS b=EGENETO EUDOKIA a=EGENETO EMPROSTHEN SOU
[10,22] mt=KAI mt=STRAPHEIS mt=PROS mt=TOUS mt=MATHÊTAS mt=EIPEN PANTA tk=PAREDOTHÊ MOI am=PAREDOTHÊ UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS GINÔSKEI TIS ESTIN O UIOS EI MÊ O PATÊR KAI TIS ESTIN O PATÊR EI MÊ O UIOS KAI Ô EAN BOULÊTAI O UIOS APOKALUPSAI
[10,23] KAI STRAPHEIS PROS TOUS MATHÊTAS KAT IDIAN EIPEN MAKARIOI OI OPHTHALMOI OI BLEPONTES A BLEPETE
[10,24] LEGÔ GAR UMIN OTI POLLOI PROPHÊTAI KAI BASILEIS ÊTHELÊSAN IDEIN A UMEIS BLEPETE KAI OUK a=EIDAN b=EIDON KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK ÊKOUSAN
[10,25] KAI IDOU NOMIKOS TIS ANESTÊ EKPEIRAZÔN AUTON b=KAI LEGÔN DIDASKALE TI POIÊSAS ZÔÊN AIÔNION KLÊRONOMÊSÔ
[10,26] O DE EIPEN PROS AUTON EN TÔ NOMÔ TI GEGRAPTAI PÔS ANAGINÔSKEIS
[10,27] O DE APOKRITHEIS EIPEN AGAPÊSEIS KURION TON THEON SOU EX OLÊS a=[TÊS] b=TÊS KARDIAS SOU KAI a=EN b=EX a=OLÊ b=OLÊS a=TÊ b=TÊS a=PSUKHÊ b=PSUKHÊS SOU KAI a=EN b=EX a=OLÊ b=OLÊS a=TÊ b=TÊS a=ISKHUI b=ISKHUOS SOU KAI a=EN b=EX a=OLÊ b=OLÊS a=TÊ b=TÊS a=DIANOIA b=DIANOIAS SOU KAI TON PLÊSION SOU ÔS SEAUTON
[10,28] EIPEN DE AUTÔ ORTHÔS APEKRITHÊS TOUTO POIEI KAI ZÊSÊ
[10,29] O DE THELÔN a=DIKAIÔSAI b=DIKAIOUN EAUTON EIPEN PROS TON IÊSOUN KAI TIS ESTIN MOU PLÊSION
[10,30] UPOLABÔN b=DE O IÊSOUS EIPEN ANTHRÔPOS TIS KATEBAINEN APO IEROUSALÊM EIS IERIKHÔ KAI LÊSTAIS PERIEPESEN OI KAI EKDUSANTES AUTON KAI PLÊGAS EPITHENTES APÊLTHON APHENTES ÊMITHANÊ b=TUGKHANONTA
[10,31] KATA SUGKURIAN DE IEREUS TIS KATEBAINEN EN TÊ ODÔ EKEINÊ KAI IDÔN AUTON ANTIPARÊLTHEN
[10,32] OMOIÔS DE KAI LEUITÊS a=[GENOMENOS] b=GENOMENOS KATA TON TOPON ELTHÔN KAI IDÔN ANTIPARÊLTHEN
[10,33] a=SAMARITÊS b=SAMAREITÊS DE TIS ODEUÔN ÊLTHEN KAT AUTON KAI IDÔN b=AUTON ESPLAGKHNISTHÊ
[10,34] KAI PROSELTHÔN KATEDÊSEN TA TRAUMATA AUTOU EPIKHEÔN ELAION KAI OINON EPIBIBASAS DE AUTON EPI TO IDION KTÊNOS ÊGAGEN AUTON EIS PANDOKHEION KAI EPEMELÊTHÊ AUTOU
[10,35] KAI EPI TÊN AURION b=EXELTHÔN EKBALÔN a=EDÔKEN DUO DÊNARIA b=EDÔKEN TÔ PANDOKHEI KAI EIPEN b=AUTÔ EPIMELÊTHÊTI AUTOU KAI O TI AN PROSDAPANÊSÊS EGÔ EN TÔ EPANERKHESTHAI ME APODÔSÔ SOI
[10,36] TIS b=OUN TOUTÔN TÔN TRIÔN am=PLÊSION DOKEI SOI tk=PLÊSION GEGONENAI TOU EMPESONTOS EIS TOUS LÊSTAS
[10,37] O DE EIPEN O POIÊSAS TO ELEOS MET AUTOU EIPEN a=DE b=OUN AUTÔ O IÊSOUS POREUOU KAI SU POIEI OMOIÔS
[10,38] b=EGENETO b=DE EN a=DE TÔ POREUESTHAI AUTOUS b=KAI AUTOS EISÊLTHEN EIS KÔMÊN TINA GUNÊ DE TIS ONOMATI MARTHA UPEDEXATO AUTON b=EIS b=TON b=OIKON b=AUTÊS
[10,39] KAI TÊDE ÊN ADELPHÊ KALOUMENÊ a=MARIAM b=MARIA a=[Ê] b=Ê KAI a=PARAKATHESTHEISA b=PARAKATHISASA a=PROS b=PARA TOUS PODAS TOU a=KURIOU b=IÊSOU ÊKOUEN TON LOGON AUTOU
[10,40] Ê DE MARTHA PERIESPATO PERI POLLÊN DIAKONIAN EPISTASA DE EIPEN KURIE OU MELEI SOI OTI Ê ADELPHÊ MOU MONÊN ME m=KATELEIPEN atk=KATELIPEN DIAKONEIN EIPE OUN AUTÊ INA MOI SUNANTILABÊTAI
[10,41] APOKRITHEIS DE EIPEN AUTÊ O a=KURIOS b=IÊSOUS MARTHA MARTHA MERIMNAS KAI a=THORUBAZÊ b=TURBAZÊ PERI POLLA
[10,42] ENOS DE ESTIN KHREIA a=MARIAM b=MARIA a=GAR b=DE TÊN AGATHÊN MERIDA EXELEXATO ÊTIS OUK APHAIRETHÊSETAI b=AP AUTÊS
[11,1] KAI EGENETO EN TÔ EINAI AUTON EN TOPÔ TINI PROSEUKHOMENON ÔS EPAUSATO EIPEN TIS TÔN MATHÊTÔN AUTOU PROS AUTON KURIE DIDAXON ÊMAS PROSEUKHESTHAI KATHÔS KAI IÔANNÊS EDIDAXEN TOUS MATHÊTAS AUTOU
[11,2] EIPEN DE AUTOIS OTAN PROSEUKHÊSTHE LEGETE PATER b=ÊMÔN b=O b=EN b=TOIS b=OURANOIS AGIASTHÊTÔ TO ONOMA SOU ELTHETÔ Ê BASILEIA SOU b=GENÊTHÊTÔ b=TO b=THELÊMA b=SOU b=ÔS b=EN b=OURANÔ b=KAI b=EPI b=TÊS b=GÊS
[11,3] TON ARTON ÊMÔN TON EPIOUSION DIDOU ÊMIN TO KATH ÊMERAN
[11,4] KAI APHES ÊMIN TAS AMARTIAS ÊMÔN KAI GAR AUTOI a=APHIOMEN b=APHIEMEN PANTI OPHEILONTI ÊMIN KAI MÊ EISENEGKÊS ÊMAS EIS PEIRASMON b=ALLA b=RUSAI b=ÊMAS b=APO b=TOU b=PONÊROU
[11,5] KAI EIPEN PROS AUTOUS TIS EX UMÔN EXEI PHILON KAI POREUSETAI PROS AUTON MESONUKTIOU KAI EIPÊ AUTÔ PHILE KHRÊSON MOI TREIS ARTOUS
[11,6] EPEIDÊ PHILOS atk=MOU PAREGENETO EX ODOU PROS ME KAI OUK EKHÔ O PARATHÊSÔ AUTÔ
[11,7] KAKEINOS ESÔTHEN APOKRITHEIS EIPÊ MÊ MOI KOPOUS PAREKHE ÊDÊ Ê THURA KEKLEISTAI KAI TA PAIDIA MOU MET EMOU EIS TÊN KOITÊN EISIN OU DUNAMAI ANASTAS DOUNAI SOI
[11,8] LEGÔ UMIN EI KAI OU DÔSEI AUTÔ ANASTAS DIA TO EINAI b=AUTOU PHILON a=AUTOU DIA GE TÊN ANAIDEIAN AUTOU EGERTHEIS DÔSEI AUTÔ m=OSON atk=OSÔN KHRÊZEI
[11,9] KAGÔ UMIN LEGÔ AITEITE KAI DOTHÊSETAI UMIN ZÊTEITE KAI EURÊSETE KROUETE KAI ANOIGÊSETAI UMIN
[11,10] PAS GAR O AITÔN LAMBANEI KAI O ZÊTÔN EURISKEI KAI TÔ KROUONTI a= b=ANOIGÊSETAI
[11,11] TINA DE a=EX UMÔN TON PATERA AITÊSEI O UIOS b=ARTON b=MÊ b=LITHON b=EPIDÔSEI b=AUTÔ m=Ê tk=EI b=KAI IKHTHUN a=KAI b=MÊ ANTI IKHTHUOS OPHIN b=EPIDÔSEI AUTÔ a=EPIDÔSEI
[11,12] Ê KAI a=AITÊSEI b=EAN b=AITÊSÊ ÔON b=MÊ EPIDÔSEI AUTÔ SKORPION
[11,13] EI OUN UMEIS PONÊROI UPARKHONTES OIDATE tk=AGATHA DOMATA am=AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UMÔN POSÔ MALLON O PATÊR a=[O] b=O EX OURANOU DÔSEI PNEUMA AGION TOIS AITOUSIN AUTON
[11,14] KAI ÊN EKBALLÔN DAIMONION a=[KAI b=KAI AUTO a=ÊN] b=ÊN KÔPHON EGENETO DE TOU DAIMONIOU EXELTHONTOS ELALÊSEN O KÔPHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI
[11,15] TINES DE EX AUTÔN EIPON EN BEELZEBOUL a=TÔ ARKHONTI TÔN DAIMONIÔN EKBALLEI TA DAIMONIA
[11,16] ETEROI DE PEIRAZONTES SÊMEION b=PAR b=AUTOU b=EZÊTOUN EX OURANOU a=EZÊTOUN a=PAR a=AUTOU
[11,17] AUTOS DE EIDÔS AUTÔN TA DIANOÊMATA EIPEN AUTOIS PASA BASILEIA EPH EAUTÊN DIAMERISTHEISA ERÊMOUTAI KAI OIKOS EPI OIKON PIPTEI
[11,18] EI DE KAI O SATANAS EPH EAUTON DIEMERISTHÊ PÔS STATHÊSETAI Ê BASILEIA AUTOU OTI LEGETE EN BEELZEBOUL EKBALLEIN ME TA DAIMONIA
[11,19] EI DE EGÔ EN BEELZEBOUL EKBALLÔ TA DAIMONIA OI UIOI UMÔN EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO b=KRITAI b=UMÔN AUTOI a=UMÔN a=KRITAI ESONTAI
[11,20] EI DE EN DAKTULÔ THEOU a=[EGÔ] EKBALLÔ TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS Ê BASILEIA TOU THEOU
[11,21] OTAN O ISKHUROS KATHÔPLISMENOS PHULASSÊ TÊN EAUTOU AULÊN EN EIRÊNÊ ESTIN TA UPARKHONTA AUTOU
[11,22] EPAN DE b=O ISKHUROTEROS AUTOU EPELTHÔN NIKÊSÊ AUTON TÊN PANOPLIAN AUTOU AIREI EPH Ê EPEPOITHEI KAI TA SKULA AUTOU DIADIDÔSIN
[11,23] O MÊ ÔN MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O MÊ SUNAGÔN MET EMOU SKORPIZEI
[11,24] OTAN TO AKATHARTON PNEUMA EXELTHÊ APO TOU ANTHRÔPOU DIERKHETAI DI ANUDRÔN TOPÔN ZÊTOUN ANAPAUSIN KAI MÊ EURISKON a=[TOTE] LEGEI UPOSTREPSÔ EIS TON OIKON MOU OTHEN EXÊLTHON
[11,25] KAI ELTHON EURISKEI SESARÔMENON KAI KEKOSMÊMENON
[11,26] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI b=EPTA ETERA PNEUMATA PONÊROTERA EAUTOU a=EPTA KAI m=ELTHONTA atk=EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHRÔPOU EKEINOU KHEIRONA TÔN PRÔTÔN
[11,27] EGENETO DE EN TÔ LEGEIN AUTON TAUTA EPARASA TIS b=GUNÊ PHÔNÊN a=GUNÊ EK TOU OKHLOU EIPEN AUTÔ MAKARIA Ê KOILIA Ê BASTASASA SE KAI MASTOI OUS ETHÊLASAS
[11,28] AUTOS DE EIPEN a=MENOUN b=MENOUNGE MAKARIOI OI AKOUONTES TON LOGON TOU THEOU KAI PHULASSONTES b=AUTON
[11,29] TÔN DE OKHLÔN EPATHROIZOMENÔN ÊRXATO LEGEIN Ê GENEA AUTÊ a=GENEA PONÊRA ESTIN SÊMEION a=ZÊTEI b=EPIZÊTEI KAI SÊMEION OU DOTHÊSETAI AUTÊ EI MÊ TO SÊMEION IÔNA b=TOU b=PROPHÊTOU
[11,30] KATHÔS GAR EGENETO IÔNAS b=SÊMEION TOIS NINEUITAIS a=SÊMEION OUTÔS ESTAI KAI O UIOS TOU ANTHRÔPOU TÊ GENEA TAUTÊ
[11,31] BASILISSA NOTOU EGERTHÊSETAI EN TÊ KRISEI META TÔN ANDRÔN TÊS GENEAS TAUTÊS KAI KATAKRINEI AUTOUS OTI ÊLTHEN EK TÔN PERATÔN TÊS GÊS AKOUSAI TÊN SOPHIAN am=SOLOMÔNOS tk=SOLOMÔNTOS KAI IDOU PLEION am=SOLOMÔNOS tk=SOLOMÔNTOS ÔDE
[11,32] ANDRES a=NINEUITAI b=NINEUI ANASTÊSONTAI EN TÊ KRISEI META TÊS GENEAS TAUTÊS KAI KATAKRINOUSIN AUTÊN OTI METENOÊSAN EIS TO KÊRUGMA IÔNA KAI IDOU PLEION IÔNA ÔDE
[11,33] OUDEIS b=DE LUKHNON APSAS EIS am=KRUPTÊN tk=KRUPTON TITHÊSIN a=[OUDE b=OUDE UPO TON a=MODION] b=MODION ALL EPI TÊN LUKHNIAN INA OI EISPOREUOMENOI TO a=PHÔS b=PHEGGOS BLEPÔSIN
[11,34] O LUKHNOS TOU SÔMATOS ESTIN O OPHTHALMOS a=SOU OTAN b=OUN O OPHTHALMOS SOU APLOUS Ê KAI OLON TO SÔMA SOU PHÔTEINON ESTIN EPAN DE PONÊROS Ê KAI TO SÔMA SOU SKOTEINON
[11,35] SKOPEI OUN MÊ TO PHÔS TO EN SOI SKOTOS ESTIN
[11,36] EI OUN TO SÔMA SOU OLON PHÔTEINON MÊ EKHON b=TI MEROS a=TI SKOTEINON ESTAI PHÔTEINON OLON ÔS OTAN O LUKHNOS TÊ ASTRAPÊ PHÔTIZÊ SE
[11,37] EN DE TÔ LALÊSAI a=ERÔTA b=ÊRÔTA AUTON PHARISAIOS b=TIS OPÔS ARISTÊSÊ PAR AUTÔ EISELTHÔN DE ANEPESEN
[11,38] O DE PHARISAIOS IDÔN ETHAUMASEN OTI OU PRÔTON EBAPTISTHÊ PRO TOU ARISTOU
[11,39] EIPEN DE O KURIOS PROS AUTON NUN UMEIS OI PHARISAIOI TO EXÔTHEN TOU POTÊRIOU KAI TOU PINAKOS KATHARIZETE TO DE ESÔTHEN UMÔN GEMEI ARPAGÊS KAI PONÊRIAS
[11,40] APHRONES OUKH O POIÊSAS TO EXÔTHEN KAI TO ESÔTHEN EPOIÊSEN
[11,41] PLÊN TA ENONTA DOTE ELEÊMOSUNÊN KAI IDOU PANTA KATHARA UMIN ESTIN
[11,42] a=ALLA b=ALL OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI APODEKATOUTE TO ÊDUOSMON KAI TO PÊGANON KAI PAN LAKHANON KAI PARERKHESTHE TÊN KRISIN KAI TÊN AGAPÊN TOU THEOU TAUTA a=DE EDEI POIÊSAI KAKEINA MÊ a=PAREINAI b=APHIENAI
[11,43] OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI AGAPATE TÊN PRÔTOKATHEDRIAN EN TAIS SUNAGÔGAIS KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS
[11,44] OUAI UMIN b=GRAMMATEIS b=KAI b=PHARISAIOI b=UPOKRITAI OTI ESTE ÔS TA MNÊMEIA TA ADÊLA KAI OI ANTHRÔPOI a=[OI] tk=OI PERIPATOUNTES EPANÔ OUK OIDASIN
[11,45] APOKRITHEIS DE TIS TÔN NOMIKÔN LEGEI AUTÔ DIDASKALE TAUTA LEGÔN KAI ÊMAS UBRIZEIS
[11,46] O DE EIPEN KAI UMIN TOIS NOMIKOIS OUAI OTI PHORTIZETE TOUS ANTHRÔPOUS PHORTIA DUSBASTAKTA KAI AUTOI ENI TÔN DAKTULÔN UMÔN OU PROSPSAUETE TOIS PHORTIOIS
[11,47] OUAI UMIN OTI OIKODOMEITE TA MNÊMEIA TÔN PROPHÊTÔN OI DE PATERES UMÔN APEKTEINAN AUTOUS
[11,48] ARA a=MARTURES a=ESTE b=MARTUREITE KAI SUNEUDOKEITE TOIS ERGOIS TÔN PATERÔN UMÔN OTI AUTOI MEN APEKTEINAN AUTOUS UMEIS DE OIKODOMEITE b=AUTÔN b=TA b=MNÊMEIA
[11,49] DIA TOUTO KAI Ê SOPHIA TOU THEOU EIPEN APOSTELÔ EIS AUTOUS PROPHÊTAS KAI APOSTOLOUS KAI EX AUTÔN APOKTENOUSIN KAI a=DIÔXOUSIN b=EKDIÔXOUSIN
[11,50] INA EKZÊTÊTHÊ TO AIMA PANTÔN TÔN PROPHÊTÔN TO a=EKKEKHUMENON b=EKKHUNOMENON APO KATABOLÊS KOSMOU APO TÊS GENEAS TAUTÊS
[11,51] APO b=TOU AIMATOS ABEL EÔS b=TOU AIMATOS ZAKHARIOU TOU APOLOMENOU METAXU TOU THUSIASTÊRIOU KAI TOU OIKOU NAI LEGÔ UMIN EKZÊTÊTHÊSETAI APO TÊS GENEAS TAUTÊS
[11,52] OUAI UMIN TOIS NOMIKOIS OTI ÊRATE TÊN KLEIDA TÊS GNÔSEÔS AUTOI OUK a=EISÊLTHATE b=EISÊLTHETE KAI TOUS EISERKHOMENOUS EKÔLUSATE
[11,53] a=KAKEITHEN b=LEGONTOS a=EXELTHONTOS b=DE AUTOU b=TAUTA b=PROS b=AUTOUS ÊRXANTO OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI DEINÔS ENEKHEIN KAI APOSTOMATIZEIN AUTON PERI PLEIONÔN
[11,54] ENEDREUONTES AUTON tk=KAI b=ZÊTOUNTES THÊREUSAI TI EK TOU STOMATOS b=AUTOU b=INA b=KATÊGORÊSÔSIN AUTOU
[12,1] EN OIS EPISUNAKHTHEISÔN TÔN MURIADÔN TOU OKHLOU ÔSTE KATAPATEIN ALLÊLOUS ÊRXATO LEGEIN PROS TOUS MATHÊTAS AUTOU PRÔTON PROSEKHETE EAUTOIS APO TÊS ZUMÊS b=TÔN b=PHARISAIÔN ÊTIS ESTIN UPOKRISIS a=TÔN a=PHARISAIÔN
[12,2] OUDEN DE SUGKEKALUMMENON ESTIN O OUK APOKALUPHTHÊSETAI KAI KRUPTON O OU GNÔSTHÊSETAI
[12,3] ANTH ÔN OSA EN TÊ SKOTIA EIPATE EN TÔ PHÔTI AKOUSTHÊSETAI KAI O PROS TO OUS ELALÊSATE EN TOIS TAMEIOIS KÊRUKHTHÊSETAI EPI TÔN DÔMATÔN
[12,4] LEGÔ DE UMIN TOIS PHILOIS MOU MÊ PHOBÊTHÊTE APO TÔN m=APOKTENONTÔN atk=APOKTEINONTÔN TO SÔMA KAI META TAUTA MÊ EKHONTÔN PERISSOTERON TI POIÊSAI
[12,5] UPODEIXÔ DE UMIN TINA PHOBÊTHÊTE PHOBÊTHÊTE TON META TO APOKTEINAI b=EXOUSIAN EKHONTA a=EXOUSIAN EMBALEIN EIS TÊN GEENNAN NAI LEGÔ UMIN TOUTON PHOBÊTHÊTE
[12,6] OUKHI PENTE STROUTHIA a=PÔLOUNTAI b=PÔLEITAI ASSARIÔN DUO KAI EN EX AUTÔN OUK ESTIN EPILELÊSMENON ENÔPION TOU THEOU
[12,7] ALLA KAI AI TRIKHES TÊS KEPHALÊS UMÔN PASAI ÊRITHMÊNTAI MÊ b=OUN PHOBEISTHE POLLÔN STROUTHIÔN DIAPHERETE
[12,8] LEGÔ DE UMIN PAS OS AN OMOLOGÊSÊ EN EMOI EMPROSTHEN TÔN ANTHRÔPÔN KAI O UIOS TOU ANTHRÔPOU OMOLOGÊSEI EN AUTÔ EMPROSTHEN TÔN AGGELÔN TOU THEOU
[12,9] O DE ARNÊSAMENOS ME ENÔPION TÔN ANTHRÔPÔN APARNÊTHÊSETAI ENÔPION TÔN AGGELÔN TOU THEOU
[12,10] KAI PAS OS EREI LOGON EIS TON UION TOU ANTHRÔPOU APHETHÊSETAI AUTÔ TÔ DE EIS TO AGION PNEUMA BLASPHÊMÊSANTI OUK APHETHÊSETAI
[12,11] OTAN DE a=EISPHERÔSIN b=PROSPHERÔSIN UMAS EPI TAS SUNAGÔGAS KAI TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS MÊ a=MERIMNÊSÊTE b=MERIMNATE PÔS Ê TI APOLOGÊSÊSTHE Ê TI EIPÊTE
[12,12] TO GAR AGION PNEUMA DIDAXEI UMAS EN AUTÊ TÊ ÔRA A DEI EIPEIN
[12,13] EIPEN DE TIS b=AUTÔ EK TOU OKHLOU a=AUTÔ DIDASKALE EIPE TÔ ADELPHÔ MOU MERISASTHAI MET EMOU TÊN KLÊRONOMIAN
[12,14] O DE EIPEN AUTÔ ANTHRÔPE TIS ME KATESTÊSEN a=KRITÊN b=DIKASTÊN Ê MERISTÊN EPH UMAS
[12,15] EIPEN DE PROS AUTOUS ORATE KAI PHULASSESTHE APO a=PASÊS b=TÊS PLEONEXIAS OTI OUK EN TÔ PERISSEUEIN TINI Ê ZÔÊ m=AUTÔ atk=AUTOU ESTIN EK TÔN UPARKHONTÔN a=AUTÔ b=AUTOU
[12,16] EIPEN DE PARABOLÊN PROS AUTOUS LEGÔN ANTHRÔPOU TINOS PLOUSIOU EUPHORÊSEN Ê KHÔRA
[12,17] KAI DIELOGIZETO EN EAUTÔ LEGÔN TI POIÊSÔ OTI OUK EKHÔ POU SUNAXÔ TOUS KARPOUS MOU
[12,18] KAI EIPEN TOUTO POIÊSÔ KATHELÔ MOU TAS APOTHÊKAS KAI MEIZONAS OIKODOMÊSÔ KAI SUNAXÔ EKEI PANTA a=TON a=SITON b=TA b=GENÊMATA b=MOU KAI TA AGATHA MOU
[12,19] KAI ERÔ TÊ PSUKHÊ MOU PSUKHÊ EKHEIS POLLA AGATHA KEIMENA EIS ETÊ POLLA ANAPAUOU PHAGE PIE EUPHRAINOU
[12,20] EIPEN DE AUTÔ O THEOS mk=APHRON at=APHRÔN TAUTÊ TÊ NUKTI TÊN PSUKHÊN SOU APAITOUSIN APO SOU A DE ÊTOIMASAS TINI ESTAI
[12,21] OUTÔS O THÊSAURIZÔN EAUTÔ KAI MÊ EIS THEON PLOUTÔN
[12,22] EIPEN DE PROS TOUS MATHÊTAS a=[AUTOU] b=AUTOU DIA TOUTO b=UMIN LEGÔ a=UMIN MÊ MERIMNATE TÊ PSUKHÊ b=UMÔN TI PHAGÊTE MÊDE TÔ SÔMATI TI ENDUSÊSTHE
[12,23] Ê a=GAR PSUKHÊ PLEION ESTIN TÊS TROPHÊS KAI TO SÔMA TOU ENDUMATOS
[12,24] KATANOÊSATE TOUS KORAKAS OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OIS OUK ESTIN TAMEION OUDE APOTHÊKÊ KAI O THEOS TREPHEI AUTOUS POSÔ MALLON UMEIS DIAPHERETE TÔN PETEINÔN
[12,25] TIS DE EX UMÔN MERIMNÔN DUNATAI b=PROSTHEINAI EPI TÊN ÊLIKIAN AUTOU a=PROSTHEINAI PÊKHUN b=ENA
[12,26] EI OUN a=OUDE b=OUTE ELAKHISTON DUNASTHE TI PERI TÔN LOIPÔN MERIMNATE
[12,27] KATANOÊSATE TA KRINA PÔS AUXANEI OU KOPIA OUDE NÊTHEI LEGÔ DE UMIN OUDE SOLOMÔN EN PASÊ TÊ DOXÊ AUTOU PERIEBALETO ÔS EN TOUTÔN
[12,28] EI DE b=TON b=KHORTON EN b=TÔ AGRÔ a=TON a=KHORTON b=SÊMERON ONTA a=SÊMERON KAI AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUTÔS a=AMPHIEZEI b=AMPHIENNUSIN POSÔ MALLON UMAS OLIGOPISTOI
[12,29] KAI UMEIS MÊ ZÊTEITE TI PHAGÊTE a=KAI b=Ê TI PIÊTE KAI MÊ METEÔRIZESTHE
[12,30] TAUTA GAR PANTA TA ETHNÊ TOU KOSMOU a=EPIZÊTOUSIN b=EPIZÊTEI UMÔN DE O PATÊR OIDEN OTI KHRÊZETE TOUTÔN
[12,31] PLÊN ZÊTEITE TÊN BASILEIAN a=AUTOU b=TOU b=THEOU KAI TAUTA b=PANTA PROSTETHÊSETAI UMIN
[12,32] MÊ PHOBOU TO MIKRON POIMNION OTI EUDOKÊSEN O PATÊR UMÔN DOUNAI UMIN TÊN BASILEIAN
[12,33] PÔLÊSATE TA UPARKHONTA UMÔN KAI DOTE ELEÊMOSUNÊN POIÊSATE EAUTOIS a=BALLANTIA b=BALANTIA MÊ PALAIOUMENA THÊSAURON ANEKLEIPTON EN TOIS OURANOIS OPOU KLEPTÊS OUK EGGIZEI OUDE SÊS DIAPHTHEIREI
[12,34] OPOU GAR ESTIN O THÊSAUROS UMÔN EKEI KAI Ê KARDIA UMÔN ESTAI
[12,35] ESTÔSAN UMÔN AI OSPHUES PERIEZÔSMENAI KAI OI LUKHNOI KAIOMENOI
[12,36] KAI UMEIS OMOIOI ANTHRÔPOIS PROSDEKHOMENOIS TON KURION EAUTÔN POTE am=ANALUSÊ tk=ANALUSEI EK TÔN GAMÔN INA ELTHONTOS KAI KROUSANTOS EUTHEÔS ANOIXÔSIN AUTÔ
[12,37] MAKARIOI OI DOULOI EKEINOI OUS ELTHÔN O KURIOS EURÊSEI GRÊGOROUNTAS AMÊN LEGÔ UMIN OTI PERIZÔSETAI KAI ANAKLINEI AUTOUS KAI PARELTHÔN DIAKONÊSEI AUTOIS
[12,38] a=KAN b=KAI b=EAN b=ELTHÊ EN TÊ DEUTERA a=KAN b=PHULAKÊ b=KAI EN TÊ TRITÊ PHULAKÊ ELTHÊ KAI EURÊ OUTÔS MAKARIOI EISIN b=OI b=DOULOI EKEINOI
[12,39] TOUTO DE GINÔSKETE OTI EI ÊDEI O OIKODESPOTÊS POIA ÔRA O KLEPTÊS ERKHETAI b=EGRÊGORÊSEN b=AN b=KAI OUK AN APHÊKEN a=DIORUKHTHÊNAI b=DIORUGÊNAI TON OIKON AUTOU
[12,40] KAI UMEIS b=OUN GINESTHE ETOIMOI OTI Ê ÔRA OU DOKEITE O UIOS TOU ANTHRÔPOU ERKHETAI
[12,41] EIPEN DE b=AUTÔ O PETROS KURIE PROS ÊMAS TÊN PARABOLÊN TAUTÊN LEGEIS Ê KAI PROS PANTAS
[12,42] a=KAI EIPEN b=DE O KURIOS TIS ARA ESTIN O PISTOS OIKONOMOS a=O b=KAI PHRONIMOS ON KATASTÊSEI O KURIOS EPI TÊS THERAPEIAS AUTOU TOU DIDONAI EN KAIRÔ a=[TO] b=TO SITOMETRION
[12,43] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTHÔN O KURIOS AUTOU EURÊSEI POIOUNTA OUTÔS
[12,44] ALÊTHÔS LEGÔ UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATASTÊSEI AUTON
[12,45] EAN DE EIPÊ O DOULOS EKEINOS EN TÊ KARDIA AUTOU KHRONIZEI O KURIOS MOU ERKHESTHAI KAI ARXÊTAI TUPTEIN TOUS PAIDAS KAI TAS PAIDISKAS ESTHIEIN TE KAI PINEIN KAI METHUSKESTHAI
[12,46] ÊXEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN ÊMERA Ê OU PROSDOKA KAI EN ÔRA Ê OU GINÔSKEI KAI DIKHOTOMÊSEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META TÔN APISTÔN THÊSEI
[12,47] EKEINOS DE O DOULOS O GNOUS TO THELÊMA TOU KURIOU a=AUTOU b=EAUTOU KAI MÊ ETOIMASAS a=Ê b=MÊDE POIÊSAS PROS TO THELÊMA AUTOU DARÊSETAI POLLAS
[12,48] O DE MÊ GNOUS POIÊSAS DE AXIA PLÊGÔN DARÊSETAI OLIGAS PANTI DE Ô EDOTHÊ POLU POLU ZÊTÊTHÊSETAI PAR AUTOU KAI Ô PARETHENTO POLU PERISSOTERON AITÊSOUSIN AUTON
[12,49] PUR ÊLTHON BALEIN a=EPI b=EIS TÊN GÊN KAI TI THELÔ EI ÊDÊ ANÊPHTHÊ
[12,50] BAPTISMA DE EKHÔ BAPTISTHÊNAI KAI PÔS SUNEKHOMAI EÔS a=OTOU b=OU TELESTHÊ
[12,51] DOKEITE OTI EIRÊNÊN PAREGENOMÊN DOUNAI EN TÊ GÊ OUKHI LEGÔ UMIN ALL Ê DIAMERISMON
[12,52] ESONTAI GAR APO TOU NUN PENTE EN b=OIKÔ ENI a=OIKÔ DIAMEMERISMENOI TREIS EPI DUSIN KAI DUO EPI TRISIN
[12,53] a=DIAMERISTHÊSONTAI b=DIAMERISTHÊSETAI PATÊR am=EPI tk=EPH UIÔ KAI UIOS EPI PATRI MÊTÊR EPI a=TÊN a=THUGATERA b=THUGATRI KAI THUGATÊR EPI a=TÊN a=MÊTERA b=MÊTRI PENTHERA EPI TÊN NUMPHÊN AUTÊS KAI NUMPHÊ EPI TÊN PENTHERAN b=AUTÊS
[12,54] ELEGEN DE KAI TOIS OKHLOIS OTAN IDÊTE a=[TÊN] b=TÊN NEPHELÊN ANATELLOUSAN a=EPI b=APO DUSMÔN EUTHEÔS LEGETE a=OTI OMBROS ERKHETAI KAI GINETAI OUTÔS
[12,55] KAI OTAN NOTON PNEONTA LEGETE OTI KAUSÔN ESTAI KAI GINETAI
[12,56] UPOKRITAI TO PROSÔPON amt=TÊS amt=GÊS amt=KAI TOU OURANOU k=KAI k=TÊS k=GÊS OIDATE DOKIMAZEIN TON b=DE KAIRON a=DE TOUTON PÔS a=OUK a=OIDATE a=DOKIMAZEIN b=OU b=DOKIMAZETE
[12,57] TI DE KAI APH EAUTÔN OU KRINETE TO DIKAION
[12,58] ÔS GAR UPAGEIS META TOU ANTIDIKOU SOU EP ARKHONTA EN TÊ ODÔ DOS ERGASIAN APÊLLAKHTHAI AP AUTOU MÊPOTE KATASURÊ SE PROS TON KRITÊN KAI O KRITÊS SE a=PARADÔSEI b=PARADÔ TÔ PRAKTORI KAI O PRAKTÔR SE a=BALEI m=BALÊ tk=BALLÊ EIS PHULAKÊN
[12,59] LEGÔ SOI OU MÊ EXELTHÊS EKEITHEN EÔS b=OU KAI m=TON atk=TO ESKHATON LEPTON APODÔS
[13,1] PARÊSAN DE TINES EN AUTÔ TÔ KAIRÔ APAGGELLONTES AUTÔ PERI TÔN GALILAIÔN ÔN TO AIMA PILATOS EMIXEN META TÔN THUSIÔN AUTÔN
[13,2] KAI APOKRITHEIS b=O b=IÊSOUS EIPEN AUTOIS DOKEITE OTI OI GALILAIOI OUTOI AMARTÔLOI PARA PANTAS TOUS GALILAIOUS EGENONTO OTI a=TAUTA b=TOIAUTA PEPONTHASIN
[13,3] OUKHI LEGÔ UMIN ALL EAN MÊ METANOÊTE PANTES a=OMOIÔS b=ÔSAUTÔS APOLEISTHE
[13,4] Ê EKEINOI OI a=DEKAOKTÔ b=DEKA b=KAI b=OKTÔ EPH OUS EPESEN O PURGOS EN TÔ SILÔAM KAI APEKTEINEN AUTOUS DOKEITE OTI a=AUTOI b=OUTOI OPHEILETAI EGENONTO PARA PANTAS a=TOUS ANTHRÔPOUS TOUS KATOIKOUNTAS b=EN IEROUSALÊM
[13,5] OUKHI LEGÔ UMIN ALL EAN MÊ METANOÊTE PANTES a=ÔSAUTÔS b=OMOIÔS APOLEISTHE
[13,6] ELEGEN DE TAUTÊN TÊN PARABOLÊN SUKÊN EIKHEN TIS a=PEPHUTEUMENÊN EN TÔ AMPELÔNI AUTOU b=PEPHUTEUMENÊN KAI ÊLTHEN tk=KARPON ZÊTÔN am=KARPON EN AUTÊ KAI OUKH EUREN
[13,7] EIPEN DE PROS TON AMPELOURGON IDOU TRIA ETÊ a=APH a=OU ERKHOMAI ZÊTÔN KARPON EN TÊ SUKÊ TAUTÊ KAI OUKH EURISKÔ EKKOPSON a=[OUN] AUTÊN m=INA m=TI atk=INATI KAI TÊN GÊN KATARGEI
[13,8] O DE APOKRITHEIS LEGEI AUTÔ KURIE APHES AUTÊN KAI TOUTO TO ETOS EÔS OTOU SKAPSÔ PERI AUTÊN KAI BALÔ am=KOPRIA tk=KOPRIAN
[13,9] KAN MEN POIÊSÊ KARPON b=EI b=DE b=MÊGE EIS TO MELLON a=EI a=DE a=MÊ a=GE EKKOPSEIS AUTÊN
[13,10] ÊN DE DIDASKÔN EN MIA TÔN SUNAGÔGÔN EN TOIS SABBASIN
[13,11] KAI IDOU GUNÊ b=ÊN PNEUMA EKHOUSA ASTHENEIAS ETÊ a=DEKAOKTÔ b=DEKA b=KAI b=OKTÔ KAI ÊN SUGKUPTOUSA KAI MÊ DUNAMENÊ ANAKUPSAI EIS TO PANTELES
[13,12] IDÔN DE AUTÊN O IÊSOUS PROSEPHÔNÊSEN KAI EIPEN AUTÊ GUNAI APOLELUSAI TÊS ASTHENEIAS SOU
[13,13] KAI EPETHÊKEN AUTÊ TAS KHEIRAS KAI PARAKHRÊMA ANÔRTHÔTHÊ KAI EDOXAZEN TON THEON
[13,14] APOKRITHEIS DE O ARKHISUNAGÔGOS AGANAKTÔN OTI TÔ SABBATÔ ETHERAPEUSEN O IÊSOUS ELEGEN TÔ OKHLÔ a=OTI EX ÊMERAI EISIN EN AIS DEI ERGAZESTHAI EN a=AUTAIS b=TAUTAIS OUN ERKHOMENOI THERAPEUESTHE KAI MÊ TÊ ÊMERA TOU SABBATOU
[13,15] APEKRITHÊ a=DE b=OUN AUTÔ O KURIOS KAI EIPEN am=UPOKRITAI tk=UPOKRITA EKASTOS UMÔN TÔ SABBATÔ OU LUEI TON BOUN AUTOU Ê TON ONON APO TÊS PHATNÊS KAI APAGAGÔN POTIZEI
[13,16] TAUTÊN DE THUGATERA ABRAAM OUSAN ÊN EDÊSEN O SATANAS IDOU DEKA KAI OKTÔ ETÊ OUK EDEI LUTHÊNAI APO TOU DESMOU TOUTOU TÊ ÊMERA TOU SABBATOU
[13,17] KAI TAUTA LEGONTOS AUTOU KATÊSKHUNONTO PANTES OI ANTIKEIMENOI AUTÔ KAI PAS O OKHLOS EKHAIREN EPI PASIN TOIS ENDOXOIS TOIS GINOMENOIS UP AUTOU
[13,18] ELEGEN a=OUN b=DE TINI OMOIA ESTIN Ê BASILEIA TOU THEOU KAI TINI OMOIÔSÔ AUTÊN
[13,19] OMOIA ESTIN KOKKÔ SINAPEÔS ON LABÔN ANTHRÔPOS EBALEN EIS KÊPON EAUTOU KAI ÊUXÊSEN KAI EGENETO EIS DENDRON b=MEGA KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATESKÊNÔSEN EN TOIS KLADOIS AUTOU
[13,20] atk=KAI PALIN EIPEN TINI OMOIÔSÔ TÊN BASILEIAN TOU THEOU
[13,21] OMOIA ESTIN ZUMÊ ÊN LABOUSA GUNÊ a= b=ENEKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA EÔS OU EZUMÔTHÊ OLON
[13,22] KAI DIEPOREUETO KATA POLEIS KAI KÔMAS DIDASKÔN KAI POREIAN POIOUMENOS EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALÊM
[13,23] EIPEN DE TIS AUTÔ KURIE EI OLIGOI OI SÔZOMENOI O DE EIPEN PROS AUTOUS
[13,24] AGÔNIZESTHE EISELTHEIN DIA TÊS STENÊS a=THURAS b=PULÊS OTI POLLOI LEGÔ UMIN ZÊTÊSOUSIN EISELTHEIN KAI OUK ISKHUSOUSIN
[13,25] APH OU AN EGERTHÊ O OIKODESPOTÊS KAI APOKLEISÊ TÊN THURAN KAI ARXÊSTHE EXÔ ESTANAI KAI KROUEIN TÊN THURAN LEGONTES KURIE b=KURIE ANOIXON ÊMIN KAI APOKRITHEIS EREI UMIN OUK OIDA UMAS POTHEN ESTE
[13,26] TOTE ARXESTHE LEGEIN EPHAGOMEN ENÔPION SOU KAI EPIOMEN KAI EN TAIS PLATEIAIS ÊMÔN EDIDAXAS
[13,27] KAI EREI a=LEGÔN b=LEGÔ UMIN OUK OIDA a=[UMAS] b=UMAS POTHEN ESTE APOSTÊTE AP EMOU PANTES b=OI ERGATAI b=TÊS ADIKIAS
[13,28] EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TÔN ODONTÔN OTAN OPSÊSTHE ABRAAM KAI ISAAK KAI IAKÔB KAI PANTAS TOUS PROPHÊTAS EN TÊ BASILEIA TOU THEOU UMAS DE EKBALLOMENOUS EXÔ
[13,29] KAI ÊXOUSIN APO ANATOLÔN KAI DUSMÔN KAI atk=APO BORRA KAI NOTOU KAI ANAKLITHÊSONTAI EN TÊ BASILEIA TOU THEOU
[13,30] KAI IDOU EISIN ESKHATOI OI ESONTAI PRÔTOI KAI EISIN PRÔTOI OI ESONTAI ESKHATOI
[13,31] EN AUTÊ TÊ a=ÔRA b=ÊMERA a=PROSÊLTHAN b=PROSÊLTHON TINES PHARISAIOI LEGONTES AUTÔ EXELTHE KAI POREUOU ENTEUTHEN OTI ÊRÔDÊS THELEI SE APOKTEINAI
[13,32] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIPATE TÊ ALÔPEKI TAUTÊ IDOU EKBALLÔ DAIMONIA KAI IASEIS a=APOTELÔ b=EPITELÔ SÊMERON KAI AURION KAI TÊ TRITÊ TELEIOUMAI
[13,33] PLÊN DEI ME SÊMERON KAI AURION KAI TÊ EKHOMENÊ POREUESTHAI OTI OUK ENDEKHETAI PROPHÊTÊN APOLESTHAI EXÔ IEROUSALÊM
[13,34] IEROUSALÊM IEROUSALÊM Ê m=APOKTENOUSA atk=APOKTEINOUSA TOUS PROPHÊTAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUTÊN POSAKIS ÊTHELÊSA EPISUNAXAI TA TEKNA SOU ON TROPON ORNIS TÊN EAUTÊS NOSSIAN UPO TAS PTERUGAS KAI OUK ÊTHELÊSATE
[13,35] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UMÔN b=ERÊMOS tk=AMÊN tk=DE LEGÔ a=[DE] m=DE UMIN b=OTI OU MÊ b=ME IDÊTE a=ME EÔS a=[ÊXEI a=OTE] b=AN m=ÊXEI tk=ÊXÊ b=OTE EIPÊTE EULOGÊMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU
[14,1] KAI EGENETO EN TÔ ELTHEIN AUTON EIS OIKON TINOS TÔN ARKHONTÔN a=[TÔN] b=TÔN PHARISAIÔN SABBATÔ PHAGEIN ARTON KAI AUTOI ÊSAN PARATÊROUMENOI AUTON
[14,2] KAI IDOU ANTHRÔPOS TIS ÊN UDRÔPIKOS EMPROSTHEN AUTOU
[14,3] KAI APOKRITHEIS O IÊSOUS EIPEN PROS TOUS NOMIKOUS KAI PHARISAIOUS LEGÔN b=EI EXESTIN TÔ SABBATÔ a=THERAPEUSAI a=Ê a=OU b=THERAPEUEIN
[14,4] OI DE ÊSUKHASAN KAI EPILABOMENOS IASATO AUTON KAI APELUSEN
[14,5] KAI b=APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN TINOS UMÔN am=UIOS tk=ONOS Ê BOUS EIS PHREAR a=PESEITAI b=EMPESEITAI KAI OUK EUTHEÔS ANASPASEI AUTON EN b=TÊ ÊMERA TOU SABBATOU
[14,6] KAI OUK ISKHUSAN ANTAPOKRITHÊNAI b=AUTÔ PROS TAUTA
[14,7] ELEGEN DE PROS TOUS KEKLÊMENOUS PARABOLÊN EPEKHÔN PÔS TAS PRÔTOKLISIAS EXELEGONTO LEGÔN PROS AUTOUS
[14,8] OTAN KLÊTHÊS UPO TINOS EIS GAMOUS MÊ KATAKLITHÊS EIS TÊN PRÔTOKLISIAN MÊPOTE ENTIMOTEROS SOU Ê KEKLÊMENOS UP AUTOU
[14,9] KAI ELTHÔN O SE KAI AUTON KALESAS EREI SOI DOS TOUTÔ TOPON KAI TOTE ARXÊ a=META b=MET AISKHUNÊS TON ESKHATON TOPON KATEKHEIN
[14,10] ALL OTAN KLÊTHÊS POREUTHEIS am=ANAPESE tk=ANAPESON EIS TON ESKHATON TOPON INA OTAN ELTHÊ O KEKLÊKÔS SE a=EREI b=EIPÊ SOI PHILE PROSANABÊTHI ANÔTERON TOTE ESTAI SOI DOXA ENÔPION a=PANTÔN TÔN SUNANAKEIMENÔN SOI
[14,11] OTI PAS O UPSÔN EAUTON TAPEINÔTHÊSETAI KAI O TAPEINÔN EAUTON UPSÔTHÊSETAI
[14,12] ELEGEN DE KAI TÔ KEKLÊKOTI AUTON OTAN POIÊS ARISTON Ê DEIPNON MÊ PHÔNEI TOUS PHILOUS SOU MÊDE TOUS ADELPHOUS SOU MÊDE TOUS SUGGENEIS SOU MÊDE GEITONAS PLOUSIOUS MÊPOTE KAI AUTOI b=SE ANTIKALESÔSIN a=SE KAI GENÊTAI b=SOI ANTAPODOMA a=SOI
[14,13] ALL OTAN b=POIÊS DOKHÊN a=POIÊS KALEI PTÔKHOUS a=ANAPEIROUS b=ANAPÊROUS KHÔLOUS TUPHLOUS
[14,14] KAI MAKARIOS ESÊ OTI OUK EKHOUSIN ANTAPODOUNAI SOI ANTAPODOTHÊSETAI GAR SOI EN TÊ ANASTASEI TÔN DIKAIÔN
[14,15] AKOUSAS DE TIS TÔN SUNANAKEIMENÔN TAUTA EIPEN AUTÔ MAKARIOS a=OSTIS b=OS PHAGETAI m=ARISTON atk=ARTON EN TÊ BASILEIA TOU THEOU
[14,16] O DE EIPEN AUTÔ ANTHRÔPOS TIS a=EPOIEI b=EPOIÊSEN DEIPNON MEGA KAI EKALESEN POLLOUS
[14,17] KAI APESTEILEN TON DOULON AUTOU TÊ ÔRA TOU DEIPNOU EIPEIN TOIS KEKLÊMENOIS ERKHESTHE OTI ÊDÊ ETOIMA ESTIN b=PANTA
[14,18] KAI ÊRXANTO APO MIAS b=PARAITEISTHAI PANTES a=PARAITEISTHAI O PRÔTOS EIPEN AUTÔ AGRON ÊGORASA KAI EKHÔ ANAGKÊN a=EXELTHÔN b=EXELTHEIN b=KAI IDEIN AUTON ERÔTÔ SE EKHE ME PARÊTÊMENON
[14,19] KAI ETEROS EIPEN ZEUGÊ BOÔN ÊGORASA PENTE KAI POREUOMAI DOKIMASAI AUTA ERÔTÔ SE EKHE ME PARÊTÊMENON
[14,20] KAI ETEROS EIPEN GUNAIKA EGÊMA KAI DIA TOUTO OU DUNAMAI ELTHEIN
[14,21] KAI PARAGENOMENOS O DOULOS b=EKEINOS APÊGGEILEN TÔ KURIÔ AUTOU TAUTA TOTE ORGISTHEIS O OIKODESPOTÊS EIPEN TÔ DOULÔ AUTOU EXELTHE TAKHEÔS EIS TAS PLATEIAS KAI RUMAS TÊS POLEÔS KAI TOUS PTÔKHOUS KAI a=ANAPEIROUS b=ANAPÊROUS b=KAI b=KHÔLOUS KAI TUPHLOUS a=KAI a=KHÔLOUS EISAGAGE ÔDE
[14,22] KAI EIPEN O DOULOS KURIE GEGONEN a=O b=ÔS EPETAXAS KAI ETI TOPOS ESTIN
[14,23] KAI EIPEN O KURIOS PROS TON DOULON EXELTHE EIS TAS ODOUS KAI PHRAGMOUS KAI ANAGKASON EISELTHEIN INA GEMISTHÊ a=MOU O OIKOS b=MOU
[14,24] LEGÔ GAR UMIN OTI OUDEIS TÔN ANDRÔN EKEINÔN TÔN KEKLÊMENÔN GEUSETAI MOU TOU DEIPNOU m=[POLLOI m=GAR m=EISIN m=KLÊTOI m=OLIGOI m=DE m=EKLEKTOI]
[14,25] SUNEPOREUONTO DE AUTÔ OKHLOI POLLOI KAI STRAPHEIS EIPEN PROS AUTOUS
[14,26] EI TIS ERKHETAI PROS ME KAI OU MISEI TON PATERA m=AUTOU atk=EAUTOU KAI TÊN MÊTERA KAI TÊN GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI TOUS ADELPHOUS KAI TAS ADELPHAS ETI a=TE b=DE KAI TÊN b=EAUTOU PSUKHÊN a=EAUTOU OU DUNATAI a=EINAI MOU MATHÊTÊS b=EINAI
[14,27] b=KAI OSTIS OU BASTAZEI TON STAURON a=EAUTOU b=AUTOU KAI ERKHETAI OPISÔ MOU OU DUNATAI tk=MOU EINAI am=MOU MATHÊTÊS
[14,28] TIS GAR EX UMÔN m=O THELÔN PURGON OIKODOMÊSAI OUKHI PRÔTON KATHISAS PSÊPHIZEI TÊN DAPANÊN EI EKHEI b=TA am=EIS tk=PROS APARTISMON
[14,29] INA MÊPOTE THENTOS AUTOU THEMELION KAI MÊ ISKHUONTOS EKTELESAI PANTES OI THEÔROUNTES ARXÔNTAI b=EMPAIZEIN AUTÔ a=EMPAIZEIN
[14,30] LEGONTES OTI OUTOS O ANTHRÔPOS ÊRXATO OIKODOMEIN KAI OUK ISKHUSEN EKTELESAI
[14,31] Ê TIS BASILEUS POREUOMENOS b=SUMBALEIN ETERÔ BASILEI a=SUMBALEIN EIS POLEMON OUKHI KATHISAS PRÔTON a=BOULEUSETAI b=BOULEUETAI EI DUNATOS ESTIN EN DEKA KHILIASIN a=UPANTÊSAI b=APANTÊSAI TÔ META EIKOSI KHILIADÔN ERKHOMENÔ EP AUTON
[14,32] EI DE a=MÊ a=GE b=MÊGE ETI atk=AUTOU PORRÔ m=AUTOU ONTOS PRESBEIAN APOSTEILAS ERÔTA TA PROS EIRÊNÊN
[14,33] OUTÔS OUN PAS EX UMÔN OS OUK APOTASSETAI PASIN TOIS EAUTOU UPARKHOUSIN OU DUNATAI b=MOU EINAI a=MOU MATHÊTÊS
[14,34] KALON a=OUN TO ALAS EAN DE a=KAI TO ALAS MÔRANTHÊ EN TINI ARTUTHÊSETAI
[14,35] OUTE EIS GÊN OUTE EIS KOPRIAN EUTHETON ESTIN EXÔ BALLOUSIN AUTO O EKHÔN ÔTA AKOUEIN AKOUETÔ
[15,1] ÊSAN DE b=EGGIZONTES AUTÔ a=EGGIZONTES PANTES OI TELÔNAI KAI OI AMARTÔLOI AKOUEIN AUTOU
[15,2] KAI DIEGOGGUZON OI a=TE PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS LEGONTES OTI OUTOS AMARTÔLOUS PROSDEKHETAI KAI SUNESTHIEI AUTOIS
[15,3] EIPEN DE PROS AUTOUS TÊN PARABOLÊN TAUTÊN LEGÔN
[15,4] TIS ANTHRÔPOS EX UMÔN EKHÔN EKATON PROBATA KAI APOLESAS b=EN EX AUTÔN a=EN OU KATALEIPEI TA am=ENENÊKONTA am=ENNEA tk=ENNENÊKONTAENNEA EN TÊ ERÊMÔ KAI POREUETAI EPI TO APOLÔLOS EÔS EURÊ AUTO
[15,5] KAI EURÔN EPITITHÊSIN EPI TOUS ÔMOUS a=AUTOU b=EAUTOU KHAIRÔN
[15,6] KAI ELTHÔN EIS TON OIKON SUGKALEI TOUS PHILOUS KAI TOUS GEITONAS LEGÔN AUTOIS SUGKHARÊTE MOI OTI EURON TO PROBATON MOU TO APOLÔLOS
[15,7] LEGÔ UMIN OTI OUTÔS KHARA b=ESTAI EN TÔ OURANÔ a=ESTAI EPI ENI AMARTÔLÔ METANOOUNTI Ê EPI am=ENENÊKONTA am=ENNEA tk=ENNENÊKONTAENNEA DIKAIOIS OITINES OU KHREIAN EKHOUSIN METANOIAS
[15,8] Ê TIS GUNÊ DRAKHMAS EKHOUSA DEKA EAN APOLESÊ DRAKHMÊN MIAN OUKHI APTEI LUKHNON KAI SAROI TÊN OIKIAN KAI ZÊTEI EPIMELÔS EÔS a=OU b=OTOU EURÊ
[15,9] KAI EUROUSA a=SUGKALEI b=SUGKALEITAI TAS PHILAS KAI b=TAS GEITONAS LEGOUSA SUGKHARÊTE MOI OTI EURON TÊN DRAKHMÊN ÊN APÔLESA
[15,10] OUTÔS LEGÔ UMIN b=KHARA GINETAI a=KHARA ENÔPION TÔN AGGELÔN TOU THEOU EPI ENI AMARTÔLÔ METANOOUNTI
[15,11] EIPEN DE ANTHRÔPOS TIS EIKHEN DUO UIOUS
[15,12] KAI EIPEN O NEÔTEROS AUTÔN TÔ PATRI PATER DOS MOI TO EPIBALLON MEROS TÊS OUSIAS a=O a=DE b=KAI DIEILEN AUTOIS TON BION
[15,13] KAI MET OU POLLAS ÊMERAS SUNAGAGÔN a=PANTA b=APANTA O NEÔTEROS UIOS APEDÊMÊSEN EIS KHÔRAN MAKRAN KAI EKEI DIESKORPISEN TÊN OUSIAN AUTOU ZÔN ASÔTÔS
[15,14] DAPANÊSANTOS DE AUTOU PANTA EGENETO LIMOS a=ISKHURA b=ISKHUROS KATA TÊN KHÔRAN EKEINÊN KAI AUTOS ÊRXATO USTEREISTHAI
[15,15] KAI POREUTHEIS EKOLLÊTHÊ ENI TÔN POLITÔN TÊS KHÔRAS EKEINÊS KAI EPEMPSEN AUTON EIS TOUS AGROUS AUTOU BOSKEIN KHOIROUS
[15,16] KAI EPETHUMEI a=KHORTASTHÊNAI a=EK b=GEMISAI b=TÊN b=KOILIAN b=AUTOU b=APO TÔN KERATIÔN ÔN ÊSTHION OI KHOIROI KAI OUDEIS EDIDOU AUTÔ
[15,17] EIS EAUTON DE ELTHÔN a=EPHÊ b=EIPEN POSOI MISTHIOI TOU PATROS MOU a=PERISSEUONTAI b=PERISSEUOUSIN ARTÔN EGÔ DE LIMÔ a=ÔDE APOLLUMAI
[15,18] ANASTAS POREUSOMAI PROS TON PATERA MOU KAI ERÔ AUTÔ PATER ÊMARTON EIS TON OURANON KAI ENÔPION SOU
[15,19] b=KAI OUKETI EIMI AXIOS KLÊTHÊNAI UIOS SOU POIÊSON ME ÔS ENA TÔN MISTHIÔN SOU
[15,20] KAI ANASTAS ÊLTHEN PROS TON PATERA m=AUTOU atk=EAUTOU ETI DE AUTOU MAKRAN APEKHONTOS EIDEN AUTON O PATÊR AUTOU KAI ESPLAGKHNISTHÊ KAI DRAMÔN EPEPESEN EPI TON TRAKHÊLON AUTOU KAI KATEPHILÊSEN AUTON
[15,21] EIPEN DE b=AUTÔ O UIOS a=AUTÔ PATER ÊMARTON EIS TON OURANON KAI ENÔPION SOU b=KAI OUKETI EIMI AXIOS KLÊTHÊNAI UIOS SOU
[15,22] EIPEN DE O PATÊR PROS TOUS DOULOUS AUTOU a=TAKHU EXENEGKATE b=TÊN STOLÊN TÊN PRÔTÊN KAI ENDUSATE AUTON KAI DOTE DAKTULION EIS TÊN KHEIRA AUTOU KAI UPODÊMATA EIS TOUS PODAS
[15,23] KAI a=PHERETE b=ENEGKANTES TON MOSKHON TON SITEUTON THUSATE KAI PHAGONTES EUPHRANTHÔMEN
[15,24] OTI OUTOS O UIOS MOU NEKROS ÊN KAI ANEZÊSEN b=KAI b=APOLÔLÔS ÊN a=APOLÔLÔS KAI EURETHÊ KAI ÊRXANTO EUPHRAINESTHAI
[15,25] ÊN DE O UIOS AUTOU O PRESBUTEROS EN AGRÔ KAI ÔS ERKHOMENOS ÊGGISEN TÊ OIKIA ÊKOUSEN SUMPHÔNIAS KAI KHORÔN
[15,26] KAI PROSKALESAMENOS ENA TÔN PAIDÔN t=AUTOU EPUNTHANETO TI a=AN EIÊ TAUTA
[15,27] O DE EIPEN AUTÔ OTI O ADELPHOS SOU ÊKEI KAI ETHUSEN O PATÊR SOU TON MOSKHON TON SITEUTON OTI UGIAINONTA AUTON APELABEN
[15,28] ÔRGISTHÊ DE KAI OUK ÊTHELEN EISELTHEIN O a=DE b=OUN PATÊR AUTOU EXELTHÔN PAREKALEI AUTON
[15,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN TÔ PATRI a=AUTOU IDOU TOSAUTA ETÊ DOULEUÔ SOI KAI OUDEPOTE ENTOLÊN SOU PARÊLTHON KAI EMOI OUDEPOTE EDÔKAS ERIPHON INA META TÔN PHILÔN MOU EUPHRANTHÔ
[15,30] OTE DE O UIOS SOU OUTOS O KATAPHAGÔN SOU TON BION META PORNÔN ÊLTHEN ETHUSAS AUTÔ TON b=MOSKHON b=TON SITEUTON a=MOSKHON
[15,31] O DE EIPEN AUTÔ TEKNON SU PANTOTE MET EMOU EI KAI PANTA TA EMA SA ESTIN
[15,32] EUPHRANTHÊNAI DE KAI KHARÊNAI EDEI OTI O ADELPHOS SOU OUTOS NEKROS ÊN KAI a=EZÊSEN b=ANEZÊSEN KAI APOLÔLÔS b=ÊN KAI EURETHÊ
[16,1] ELEGEN DE KAI PROS TOUS MATHÊTAS b=AUTOU ANTHRÔPOS TIS ÊN PLOUSIOS OS EIKHEN OIKONOMON KAI OUTOS DIEBLÊTHÊ AUTÔ ÔS DIASKORPIZÔN TA UPARKHONTA AUTOU
[16,2] KAI PHÔNÊSAS AUTON EIPEN AUTÔ TI TOUTO AKOUÔ PERI SOU APODOS TON LOGON TÊS OIKONOMIAS SOU OU GAR a=DUNÊ b=DUNÊSÊ ETI OIKONOMEIN
[16,3] EIPEN DE EN EAUTÔ O OIKONOMOS TI POIÊSÔ OTI O KURIOS MOU APHAIREITAI TÊN OIKONOMIAN AP EMOU SKAPTEIN OUK ISKHUÔ EPAITEIN AISKHUNOMAI
[16,4] EGNÔN TI POIÊSÔ INA OTAN METASTATHÔ a=EK TÊS OIKONOMIAS DEXÔNTAI ME EIS TOUS OIKOUS AUTÔN
[16,5] KAI PROSKALESAMENOS ENA EKASTON TÔN a=KHREOPHEILETÔN b=KHREÔPHEILETÔN TOU KURIOU EAUTOU ELEGEN TÔ PRÔTÔ POSON OPHEILEIS TÔ KURIÔ MOU
[16,6] O DE EIPEN EKATON BATOUS ELAIOU a=O a=DE b=KAI EIPEN AUTÔ DEXAI SOU a=TA b=TO a=GRAMMATA b=GRAMMA KAI KATHISAS TAKHEÔS GRAPSON PENTÊKONTA
[16,7] EPEITA ETERÔ EIPEN SU DE POSON OPHEILEIS O DE EIPEN EKATON KOROUS SITOU b=KAI LEGEI AUTÔ DEXAI SOU a=TA b=TO a=GRAMMATA b=GRAMMA KAI GRAPSON OGDOÊKONTA
[16,8] KAI EPÊNESEN O KURIOS TON OIKONOMON TÊS ADIKIAS OTI PHRONIMÔS EPOIÊSEN OTI OI UIOI TOU AIÔNOS TOUTOU PHRONIMÔTEROI UPER TOUS UIOUS TOU PHÔTOS EIS TÊN GENEAN amt=TÊN EAUTÔN EISIN
[16,9] a=KAI a=EGÔ b=KAGÔ UMIN LEGÔ b=POIÊSATE EAUTOIS a=POIÊSATE PHILOUS EK TOU MAMÔNA TÊS ADIKIAS INA OTAN a=EKLIPÊ b=EKLIPÊTE DEXÔNTAI UMAS EIS TAS AIÔNIOUS SKÊNAS
[16,10] O PISTOS EN ELAKHISTÔ KAI EN POLLÔ PISTOS ESTIN KAI O EN ELAKHISTÔ ADIKOS KAI EN POLLÔ ADIKOS ESTIN
[16,11] EI OUN EN TÔ ADIKÔ MAMÔNA PISTOI OUK EGENESTHE TO ALÊTHINON TIS UMIN PISTEUSEI
[16,12] KAI EI EN TÔ ALLOTRIÔ PISTOI OUK EGENESTHE TO UMETERON TIS UMIN DÔSEI
[16,13] OUDEIS OIKETÊS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN Ê GAR TON ENA MISÊSEI KAI TON ETERON AGAPÊSEI Ê ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRONÊSEI OU DUNASTHE THEÔ DOULEUEIN KAI MAMÔNA
[16,14] ÊKOUON DE TAUTA PANTA b=KAI OI PHARISAIOI PHILARGUROI UPARKHONTES KAI EXEMUKTÊRIZON AUTON
[16,15] KAI EIPEN AUTOIS UMEIS ESTE OI DIKAIOUNTES EAUTOUS ENÔPION TÔN ANTHRÔPÔN O DE THEOS GINÔSKEI TAS KARDIAS UMÔN OTI TO EN ANTHRÔPOIS UPSÊLON BDELUGMA ENÔPION TOU THEOU tk=ESTIN
[16,16] O NOMOS KAI OI PROPHÊTAI a=MEKHRI b=EÔS IÔANNOU APO TOTE Ê BASILEIA TOU THEOU EUAGGELIZETAI KAI PAS EIS AUTÊN BIAZETAI
[16,17] EUKOPÔTERON DE ESTIN TON OURANON KAI TÊN GÊN PARELTHEIN Ê TOU NOMOU MIAN KERAIAN PESEIN
[16,18] PAS O APOLUÔN TÊN GUNAIKA AUTOU KAI GAMÔN ETERAN MOIKHEUEI KAI b=PAS O APOLELUMENÊN APO ANDROS GAMÔN MOIKHEUEI
[16,19] ANTHRÔPOS DE TIS ÊN PLOUSIOS KAI ENEDIDUSKETO PORPHURAN KAI BUSSON EUPHRAINOMENOS KATH ÊMERAN LAMPRÔS
[16,20] PTÔKHOS DE TIS b=ÊN ONOMATI LAZAROS b=OS EBEBLÊTO PROS TON PULÔNA AUTOU a=EILKÔMENOS b=ÊLKÔMENOS
[16,21] KAI EPITHUMÔN KHORTASTHÊNAI APO TÔN b=PSIKHIÔN b=TÔN PIPTONTÔN APO TÊS TRAPEZÊS TOU PLOUSIOU ALLA KAI OI KUNES ERKHOMENOI a=EPELEIKHON b=APELEIKHON TA ELKÊ AUTOU
[16,22] EGENETO DE APOTHANEIN TON PTÔKHON KAI APENEKHTHÊNAI AUTON UPO TÔN AGGELÔN EIS TON KOLPON tk=TOU ABRAAM APETHANEN DE KAI O PLOUSIOS KAI ETAPHÊ
[16,23] KAI EN TÔ ADÊ EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU UPARKHÔN EN BASANOIS ORA b=TON ABRAAM APO MAKROTHEN KAI LAZARON EN TOIS KOLPOIS AUTOU
[16,24] KAI AUTOS PHÔNÊSAS EIPEN PATER ABRAAM ELEÊSON ME KAI PEMPSON LAZARON INA BAPSÊ TO AKRON TOU DAKTULOU AUTOU UDATOS KAI KATAPSUXÊ TÊN GLÔSSAN MOU OTI ODUNÔMAI EN TÊ PHLOGI TAUTÊ
[16,25] EIPEN DE ABRAAM TEKNON MNÊSTHÊTI OTI APELABES b=SU TA AGATHA SOU EN TÊ ZÔÊ SOU KAI LAZAROS OMOIÔS TA KAKA NUN DE am=ÔDE tk=ODE PARAKALEITAI SU DE ODUNASAI
[16,26] KAI a=EN b=EPI a=PASI b=PASIN TOUTOIS METAXU ÊMÔN KAI UMÔN KHASMA MEGA ESTÊRIKTAI OPÔS OI THELONTES DIABÊNAI am=ENTHEN tk=ENTEUTHEN PROS UMAS MÊ DUNÔNTAI MÊDE b=OI EKEITHEN PROS ÊMAS DIAPERÔSIN
[16,27] EIPEN DE ERÔTÔ b=OUN SE a=OUN PATER INA PEMPSÊS AUTON EIS TON OIKON TOU PATROS MOU
[16,28] EKHÔ GAR PENTE ADELPHOUS OPÔS DIAMARTURÊTAI AUTOIS INA MÊ KAI AUTOI ELTHÔSIN EIS TON TOPON TOUTON TÊS BASANOU
[16,29] LEGEI a=DE b=AUTÔ ABRAAM a=EKHOUSI b=EKHOUSIN a=MÔUSEA b=MÔSEA KAI TOUS PROPHÊTAS AKOUSATÔSAN AUTÔN
[16,30] O DE EIPEN OUKHI PATER ABRAAM ALL EAN TIS APO NEKRÔN POREUTHÊ PROS AUTOUS METANOÊSOUSIN
[16,31] EIPEN DE AUTÔ EI a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS KAI TÔN PROPHÊTÔN OUK AKOUOUSIN a=OUD b=OUDE EAN TIS EK NEKRÔN ANASTÊ PEISTHÊSONTAI
[17,1] EIPEN DE PROS TOUS MATHÊTAS a=AUTOU ANENDEKTON ESTIN TOU b=MÊ b=ELTHEIN TA SKANDALA a=MÊ a=ELTHEIN a=PLÊN OUAI b=DE DI OU ERKHETAI
[17,2] LUSITELEI AUTÔ EI a=LITHOS b=MULOS a=MULIKOS b=ONIKOS PERIKEITAI PERI TON TRAKHÊLON AUTOU KAI ERRIPTAI EIS TÊN THALASSAN Ê INA SKANDALISÊ b=ENA TÔN MIKRÔN TOUTÔN a=ENA
[17,3] PROSEKHETE EAUTOIS EAN b=DE AMARTÊ b=EIS b=SE O ADELPHOS SOU EPITIMÊSON AUTÔ KAI EAN METANOÊSÊ APHES AUTÔ
[17,4] KAI EAN EPTAKIS TÊS ÊMERAS a=AMARTÊSÊ b=AMARTÊ EIS SE KAI EPTAKIS b=TÊS b=ÊMERAS EPISTREPSÊ a=PROS tk=EPI atk=SE LEGÔN METANOÔ APHÊSEIS AUTÔ
[17,5] KAI a=EIPAN b=EIPON OI APOSTOLOI TÔ KURIÔ PROSTHES ÊMIN PISTIN
[17,6] EIPEN DE O KURIOS EI am=EKHETE tk=EIKHETE PISTIN ÔS KOKKON SINAPEÔS ELEGETE AN TÊ SUKAMINÔ a=[TAUTÊ] b=TAUTÊ EKRIZÔTHÊTI KAI PHUTEUTHÊTI EN TÊ THALASSÊ KAI UPÊKOUSEN AN UMIN
[17,7] TIS DE EX UMÔN DOULON EKHÔN AROTRIÔNTA Ê POIMAINONTA OS EISELTHONTI EK TOU AGROU EREI a=AUTÔ EUTHEÔS PARELTHÔN am=ANAPESE tk=ANAPESAI
[17,8] ALL OUKHI EREI AUTÔ ETOIMASON TI DEIPNÊSÔ KAI PERIZÔSAMENOS DIAKONEI MOI EÔS PHAGÔ KAI PIÔ KAI META TAUTA PHAGESAI KAI PIESAI SU
[17,9] MÊ b=KHARIN EKHEI a=KHARIN TÔ DOULÔ b=EKEINÔ OTI EPOIÊSEN TA DIATAKHTHENTA tk=AUTÔ b=OU b=DOKÔ
[17,10] OUTÔS KAI UMEIS OTAN POIÊSÊTE PANTA TA DIATAKHTHENTA UMIN LEGETE OTI DOULOI AKHREIOI ESMEN b=OTI O m=OPHEILOMEN atk=ÔPHEILOMEN POIÊSAI PEPOIÊKAMEN
[17,11] KAI EGENETO EN TÔ POREUESTHAI b=AUTON EIS IEROUSALÊM KAI AUTOS DIÊRKHETO DIA a=MESON b=MESOU SAMAREIAS KAI GALILAIAS
[17,12] KAI EISERKHOMENOU AUTOU EIS TINA KÔMÊN APÊNTÊSAN a=[AUTÔ] b=AUTÔ DEKA LEPROI ANDRES OI ESTÊSAN PORRÔTHEN
[17,13] KAI AUTOI ÊRAN PHÔNÊN LEGONTES IÊSOU EPISTATA ELEÊSON ÊMAS
[17,14] KAI IDÔN EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EPIDEIXATE EAUTOUS TOIS IEREUSIN KAI EGENETO EN TÔ UPAGEIN AUTOUS EKATHARISTHÊSAN
[17,15] EIS DE EX AUTÔN IDÔN OTI IATHÊ UPESTREPSEN META PHÔNÊS MEGALÊS DOXAZÔN TON THEON
[17,16] KAI EPESEN EPI PROSÔPON PARA TOUS PODAS AUTOU EUKHARISTÔN AUTÔ KAI AUTOS ÊN a=SAMARITÊS b=SAMAREITÊS
[17,17] APOKRITHEIS DE O IÊSOUS EIPEN OUKHI OI DEKA EKATHARISTHÊSAN OI DE ENNEA POU
[17,18] OUKH EURETHÊSAN UPOSTREPSANTES DOUNAI DOXAN TÔ THEÔ EI MÊ O ALLOGENÊS OUTOS
[17,19] KAI EIPEN AUTÔ ANASTAS POREUOU Ê PISTIS SOU SESÔKEN SE
[17,20] EPERÔTÊTHEIS DE UPO TÔN PHARISAIÔN POTE ERKHETAI Ê BASILEIA TOU THEOU APEKRITHÊ AUTOIS KAI EIPEN OUK ERKHETAI Ê BASILEIA TOU THEOU META PARATÊRÊSEÔS
[17,21] OUDE EROUSIN IDOU ÔDE Ê b=IDOU EKEI IDOU GAR Ê BASILEIA TOU THEOU ENTOS UMÔN ESTIN
[17,22] EIPEN DE PROS TOUS MATHÊTAS ELEUSONTAI ÊMERAI OTE EPITHUMÊSETE MIAN TÔN ÊMERÔN TOU UIOU TOU ANTHRÔPOU IDEIN KAI OUK OPSESTHE
[17,23] KAI EROUSIN UMIN IDOU b=ÔDE b=Ê b=IDOU EKEI a=[Ê] a=IDOU a=ÔDE MÊ APELTHÊTE MÊDE DIÔXÊTE
[17,24] ÔSPER GAR Ê ASTRAPÊ b=Ê ASTRAPTOUSA EK TÊS a=UPO a=TON b=UP OURANON EIS TÊN UP OURANON LAMPEI OUTÔS ESTAI tk=KAI O UIOS TOU ANTHRÔPOU a=[EN b=EN TÊ ÊMERA a=AUTOU] b=AUTOU
[17,25] PRÔTON DE DEI AUTON POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTHÊNAI APO TÊS GENEAS TAUTÊS
[17,26] KAI KATHÔS EGENETO EN TAIS ÊMERAIS tk=TOU NÔE OUTÔS ESTAI KAI EN TAIS ÊMERAIS TOU UIOU TOU ANTHRÔPOU
[17,27] ÊSTHION EPINON EGAMOUN a=EGAMIZONTO b=EXEGAMIZONTO AKHRI ÊS ÊMERAS EISÊLTHEN NÔE EIS TÊN KIBÔTON KAI ÊLTHEN O KATAKLUSMOS KAI APÔLESEN a=PANTAS b=APANTAS
[17,28] OMOIÔS a=KATHÔS b=KAI b=ÔS EGENETO EN TAIS ÊMERAIS LÔT ÊSTHION EPINON ÊGORAZON EPÔLOUN EPHUTEUON ÔKODOMOUN
[17,29] Ê DE ÊMERA EXÊLTHEN LÔT APO SODOMÔN EBREXEN PUR KAI THEION AP OURANOU KAI APÔLESEN a=PANTAS b=APANTAS
[17,30] KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA ESTAI Ê ÊMERA O UIOS TOU ANTHRÔPOU APOKALUPTETAI
[17,31] EN EKEINÊ TÊ ÊMERA OS ESTAI EPI TOU DÔMATOS KAI TA SKEUÊ AUTOU EN TÊ OIKIA MÊ KATABATÔ ARAI AUTA KAI O EN b=TÔ AGRÔ OMOIÔS MÊ EPISTREPSATÔ EIS TA OPISÔ
[17,32] MNÊMONEUETE TÊS GUNAIKOS LÔT
[17,33] OS EAN ZÊTÊSÊ TÊN PSUKHÊN AUTOU a=PERIPOIÊSASTHAI b=SÔSAI APOLESEI AUTÊN b=KAI OS a=D a=AN b=EAN APOLESÊ b=AUTÊN ZÔOGONÊSEI AUTÊN
[17,34] LEGÔ UMIN TAUTÊ TÊ NUKTI ESONTAI DUO EPI KLINÊS MIAS atk=O EIS a=PARALÊMPHTHÊSETAI b=PARALÊPHTHÊSETAI KAI O ETEROS APHETHÊSETAI
[17,35] b=DUO ESONTAI a=DUO ALÊTHOUSAI EPI TO AUTO k=Ê b=MIA b=PARALÊPHTHÊSETAI b=KAI Ê a=MIA a=PARALÊMPHTHÊSETAI a=Ê a=DE ETERA APHETHÊSETAI
[17,36] k=DUO k=ESONTAI k=EN k=TÔ k=AGRÔ k=O k=EIS k=PARALÊPHTHÊSETAI k=KAI k=O k=ETEROS k=APHETHÊSETAI
[17,37] KAI APOKRITHENTES LEGOUSIN AUTÔ POU KURIE O DE EIPEN AUTOIS OPOU TO SÔMA EKEI a=KAI b=SUNAKHTHÊSONTAI OI AETOI a=EPISUNAKHTHÊSONTAI
[18,1] ELEGEN DE b=KAI PARABOLÊN AUTOIS PROS TO DEIN PANTOTE PROSEUKHESTHAI a=AUTOUS KAI MÊ a=EGKAKEIN b=EKKAKEIN
[18,2] LEGÔN KRITÊS TIS ÊN EN TINI POLEI TON THEON MÊ PHOBOUMENOS KAI ANTHRÔPON MÊ ENTREPOMENOS
[18,3] KHÊRA DE ÊN EN TÊ POLEI EKEINÊ KAI ÊRKHETO PROS AUTON LEGOUSA EKDIKÊSON ME APO TOU ANTIDIKOU MOU
[18,4] KAI OUK a=ÊTHELEN b=ÊTHELÊSEN EPI KHRONON META DE TAUTA EIPEN EN EAUTÔ EI KAI TON THEON OU PHOBOUMAI a=OUDE b=KAI ANTHRÔPON b=OUK ENTREPOMAI
[18,5] DIA GE TO PAREKHEIN MOI KOPON TÊN KHÊRAN TAUTÊN EKDIKÊSÔ AUTÊN INA MÊ EIS TELOS ERKHOMENÊ m=UPOPIAZÊ atk=UPÔPIAZÊ ME
[18,6] EIPEN DE O KURIOS AKOUSATE TI O KRITÊS TÊS ADIKIAS LEGEI
[18,7] O DE THEOS OU MÊ am=POIÊSÊ tk=POIÊSEI TÊN EKDIKÊSIN TÔN EKLEKTÔN AUTOU TÔN BOÔNTÔN a=AUTÔ b=PROS b=AUTON ÊMERAS KAI NUKTOS KAI a=MAKROTHUMEI b=MAKROTHUMÔN EP AUTOIS
[18,8] LEGÔ UMIN OTI POIÊSEI TÊN EKDIKÊSIN AUTÔN EN TAKHEI PLÊN O UIOS TOU ANTHRÔPOU ELTHÔN ARA EURÊSEI TÊN PISTIN EPI TÊS GÊS
[18,9] EIPEN DE atk=KAI PROS TINAS TOUS PEPOITHOTAS EPH EAUTOIS OTI EISIN DIKAIOI KAI EXOUTHENOUNTAS TOUS LOIPOUS TÊN PARABOLÊN TAUTÊN
[18,10] ANTHRÔPOI DUO ANEBÊSAN EIS TO IERON PROSEUXASTHAI O EIS PHARISAIOS KAI O ETEROS TELÔNÊS
[18,11] O PHARISAIOS STATHEIS PROS EAUTON TAUTA PROSÊUKHETO O THEOS EUKHARISTÔ SOI OTI OUK EIMI ÔSPER OI LOIPOI TÔN ANTHRÔPÔN ARPAGES ADIKOI MOIKHOI Ê KAI ÔS OUTOS O TELÔNÊS
[18,12] NÊSTEUÔ DIS TOU SABBATOU APODEKATÔ PANTA OSA KTÔMAI
[18,13] b=KAI O a=DE TELÔNÊS MAKROTHEN ESTÔS OUK ÊTHELEN OUDE TOUS OPHTHALMOUS a=EPARAI EIS TON OURANON b=EPARAI ALL ETUPTEN b=EIS TO STÊTHOS AUTOU LEGÔN O THEOS ILASTHÊTI MOI TÔ AMARTÔLÔ
[18,14] LEGÔ UMIN KATEBÊ OUTOS DEDIKAIÔMENOS EIS TON OIKON AUTOU a=PAR a=EKEINON b=Ê m=GAR b=EKEINOS OTI PAS O UPSÔN EAUTON TAPEINÔTHÊSETAI O DE TAPEINÔN EAUTON UPSÔTHÊSETAI
[18,15] PROSEPHERON DE AUTÔ KAI TA BREPHÊ INA AUTÔN APTÊTAI IDONTES DE OI MATHÊTAI a=EPETIMÔN b=EPETIMÊSAN AUTOIS
[18,16] O DE IÊSOUS a=PROSEKALESATO b=PROSKALESAMENOS AUTA a=LEGÔN b=EIPEN APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME KAI MÊ KÔLUETE AUTA TÔN GAR TOIOUTÔN ESTIN Ê BASILEIA TOU THEOU
[18,17] AMÊN LEGÔ UMIN OS a=AN b=EAN MÊ DEXÊTAI TÊN BASILEIAN TOU THEOU ÔS PAIDION OU MÊ EISELTHÊ EIS AUTÊN
[18,18] KAI EPÊRÔTÊSEN TIS AUTON ARKHÔN LEGÔN DIDASKALE AGATHE TI POIÊSAS ZÔÊN AIÔNION KLÊRONOMÊSÔ
[18,19] EIPEN DE AUTÔ O IÊSOUS TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI MÊ EIS O THEOS
[18,20] TAS ENTOLAS OIDAS MÊ MOIKHEUSÊS MÊ PHONEUSÊS MÊ KLEPSÊS MÊ PSEUDOMARTURÊSÊS TIMA TON PATERA SOU KAI TÊN MÊTERA b=SOU
[18,21] O DE EIPEN TAUTA PANTA a=EPHULAXA b=EPHULAXAMÊN EK NEOTÊTOS b=MOU
[18,22] AKOUSAS DE b=TAUTA O IÊSOUS EIPEN AUTÔ ETI EN SOI LEIPEI PANTA OSA EKHEIS PÔLÊSON KAI DIADOS PTÔKHOIS KAI EXEIS THÊSAURON EN a=[TOIS] a=OURANOIS b=OURANÔ KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI
[18,23] O DE AKOUSAS TAUTA PERILUPOS a=EGENÊTHÊ b=EGENETO ÊN GAR PLOUSIOS SPHODRA
[18,24] IDÔN DE AUTON O IÊSOUS a=[PERILUPON b=PERILUPON a=GENOMENON] b=GENOMENON EIPEN PÔS DUSKOLÔS OI TA KHRÊMATA EKHONTES b=EISELEUSONTAI EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU a=EISPOREUONTAI
[18,25] EUKOPÔTERON GAR ESTIN KAMÊLON DIA a=TRÊMATOS b=TRUMALIAS a=BELONÊS b=RAPHIDOS EISELTHEIN Ê PLOUSION EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN
[18,26] a=EIPAN b=EIPON DE OI AKOUSANTES KAI TIS DUNATAI SÔTHÊNAI
[18,27] O DE EIPEN TA ADUNATA PARA ANTHRÔPOIS DUNATA b=ESTIN PARA TÔ THEÔ a=ESTIN
[18,28] EIPEN DE atk=O PETROS IDOU ÊMEIS a=APHENTES b=APHÊKAMEN a=TA b=PANTA a=IDIA b=KAI ÊKOLOUTHÊSAMEN SOI
[18,29] O DE EIPEN AUTOIS AMÊN LEGÔ UMIN OTI OUDEIS ESTIN OS APHÊKEN OIKIAN Ê a=GUNAIKA b=GONEIS Ê ADELPHOUS Ê a=GONEIS b=GUNAIKA Ê TEKNA ENEKEN TÊS BASILEIAS TOU THEOU
[18,30] OS a=OUKHI b=OU MÊ a= b=APOLABÊ POLLAPLASIONA EN TÔ KAIRÔ TOUTÔ KAI EN TÔ AIÔNI TÔ ERKHOMENÔ ZÔÊN AIÔNION
[18,31] PARALABÔN DE TOUS DÔDEKA EIPEN PROS AUTOUS IDOU ANABAINOMEN EIS a=IEROUSALÊM b=IEROSOLUMA KAI TELESTHÊSETAI PANTA TA GEGRAMMENA DIA TÔN PROPHÊTÔN TÔ UIÔ TOU ANTHRÔPOU
[18,32] PARADOTHÊSETAI GAR TOIS ETHNESIN KAI EMPAIKHTHÊSETAI KAI UBRISTHÊSETAI KAI EMPTUSTHÊSETAI
[18,33] KAI MASTIGÔSANTES APOKTENOUSIN AUTON KAI TÊ ÊMERA TÊ TRITÊ ANASTÊSETAI
[18,34] KAI AUTOI OUDEN TOUTÔN SUNÊKAN KAI ÊN TO RÊMA TOUTO KEKRUMMENON AP AUTÔN KAI OUK EGINÔSKON TA LEGOMENA
[18,35] EGENETO DE EN TÔ EGGIZEIN AUTON EIS IERIKHÔ TUPHLOS TIS EKATHÊTO PARA TÊN ODON a=EPAITÔN b=PROSAITÔN
[18,36] AKOUSAS DE OKHLOU DIAPOREUOMENOU EPUNTHANETO TI EIÊ TOUTO
[18,37] APÊGGEILAN DE AUTÔ OTI IÊSOUS O NAZÔRAIOS PARERKHETAI
[18,38] KAI EBOÊSEN LEGÔN IÊSOU UIE am=DAUID tk=DABID ELEÊSON ME
[18,39] KAI OI PROAGONTES EPETIMÔN AUTÔ INA a=SIGÊSÊ b=SIÔPÊSÊ AUTOS DE POLLÔ MALLON EKRAZEN UIE am=DAUID tk=DABID ELEÊSON ME
[18,40] STATHEIS DE O IÊSOUS EKELEUSEN AUTON AKHTHÊNAI PROS AUTON EGGISANTOS DE AUTOU EPÊRÔTÊSEN AUTON
[18,41] b=LEGÔN TI SOI THELEIS POIÊSÔ O DE EIPEN KURIE INA ANABLEPSÔ
[18,42] KAI O IÊSOUS EIPEN AUTÔ ANABLEPSON Ê PISTIS SOU SESÔKEN SE
[18,43] KAI PARAKHRÊMA ANEBLEPSEN KAI ÊKOLOUTHEI AUTÔ DOXAZÔN TON THEON KAI PAS O LAOS IDÔN EDÔKEN AINON TÔ THEÔ
[19,1] KAI EISELTHÔN DIÊRKHETO TÊN IERIKHÔ
[19,2] KAI IDOU ANÊR ONOMATI KALOUMENOS ZAKKHAIOS KAI AUTOS ÊN ARKHITELÔNÊS KAI a=AUTOS b=OUTOS b=ÊN PLOUSIOS
[19,3] KAI EZÊTEI IDEIN TON IÊSOUN TIS ESTIN KAI OUK ÊDUNATO APO TOU OKHLOU OTI TÊ ÊLIKIA MIKROS ÊN
[19,4] KAI PRODRAMÔN a=EIS a=TO EMPROSTHEN ANEBÊ EPI a=SUKOMOREAN b=SUKOMÔRAIAN INA IDÊ AUTON OTI m=[DI] tk=DI EKEINÊS m=EMELLEN atk=ÊMELLEN DIERKHESTHAI
[19,5] KAI ÔS ÊLTHEN EPI TON TOPON ANABLEPSAS O IÊSOUS b=EIDEN b=AUTON b=KAI EIPEN PROS AUTON ZAKKHAIE SPEUSAS KATABÊTHI SÊMERON GAR EN TÔ OIKÔ SOU DEI ME MEINAI
[19,6] KAI SPEUSAS KATEBÊ KAI UPEDEXATO AUTON KHAIRÔN
[19,7] KAI IDONTES am=PANTES tk=APANTES DIEGOGGUZON LEGONTES OTI PARA AMARTÔLÔ ANDRI EISÊLTHEN KATALUSAI
[19,8] STATHEIS DE ZAKKHAIOS EIPEN PROS TON KURION IDOU TA a=ÊMISIA a=MOU b=ÊMISÊ TÔN UPARKHONTÔN b=MOU KURIE b=DIDÔMI TOIS PTÔKHOIS a=DIDÔMI KAI EI TINOS TI ESUKOPHANTÊSA APODIDÔMI TETRAPLOUN
[19,9] EIPEN DE PROS AUTON O IÊSOUS OTI SÊMERON SÔTÊRIA TÔ OIKÔ TOUTÔ EGENETO KATHOTI KAI AUTOS UIOS ABRAAM ESTIN
[19,10] ÊLTHEN GAR O UIOS TOU ANTHRÔPOU ZÊTÊSAI KAI SÔSAI TO APOLÔLOS
[19,11] AKOUONTÔN DE AUTÔN TAUTA PROSTHEIS EIPEN PARABOLÊN DIA TO EGGUS b=AUTON EINAI IEROUSALÊM a=AUTON KAI DOKEIN AUTOUS OTI PARAKHRÊMA MELLEI Ê BASILEIA TOU THEOU ANAPHAINESTHAI
[19,12] EIPEN OUN ANTHRÔPOS TIS EUGENÊS EPOREUTHÊ EIS KHÔRAN MAKRAN LABEIN EAUTÔ BASILEIAN KAI UPOSTREPSAI
[19,13] KALESAS DE DEKA DOULOUS EAUTOU EDÔKEN AUTOIS DEKA MNAS KAI EIPEN PROS AUTOUS PRAGMATEUSASTHE a=EN a=Ô b=EÔS ERKHOMAI
[19,14] OI DE POLITAI AUTOU EMISOUN AUTON KAI APESTEILAN PRESBEIAN OPISÔ AUTOU LEGONTES OU THELOMEN TOUTON BASILEUSAI EPH ÊMAS
[19,15] KAI EGENETO EN TÔ EPANELTHEIN AUTON LABONTA TÊN BASILEIAN m=[KAI] atk=KAI EIPEN PHÔNÊTHÊNAI AUTÔ TOUS DOULOUS TOUTOUS OIS a=DEDÔKEI b=EDÔKEN TO ARGURION INA a=GNOI b=GNÔ b=TIS TI a=DIEPRAGMATEUSANTO b=DIEPRAGMATEUSATO
[19,16] PAREGENETO DE O PRÔTOS LEGÔN KURIE Ê MNA SOU b=PROSEIRGASATO DEKA a=PROSÊRGASATO MNAS
[19,17] KAI EIPEN AUTÔ a=EUGE b=EU AGATHE DOULE OTI EN ELAKHISTÔ PISTOS EGENOU ISTHI EXOUSIAN EKHÔN EPANÔ DEKA POLEÔN
[19,18] KAI ÊLTHEN O DEUTEROS LEGÔN b=KURIE Ê MNA SOU a=KURIE EPOIÊSEN PENTE MNAS
[19,19] EIPEN DE KAI TOUTÔ KAI SOU b=GINOU EPANÔ a=GINOU PENTE POLEÔN
[19,20] KAI a=O ETEROS ÊLTHEN LEGÔN KURIE IDOU Ê MNA SOU ÊN EIKHON APOKEIMENÊN EN SOUDARIÔ
[19,21] EPHOBOUMÊN GAR SE OTI ANTHRÔPOS AUSTÊROS EI AIREIS O OUK ETHÊKAS KAI THERIZEIS O OUK ESPEIRAS
[19,22] LEGEI b=DE AUTÔ EK TOU STOMATOS SOU KRINÔ SE PONÊRE DOULE ÊDEIS OTI EGÔ ANTHRÔPOS AUSTÊROS EIMI AIRÔN O OUK ETHÊKA KAI THERIZÔN O OUK ESPEIRA
[19,23] KAI am=DIA am=TI tk=DIATI OUK EDÔKAS a=MOU TO ARGURION b=MOU EPI tk=TÊN TRAPEZAN a=KAGÔ b=KAI b=EGÔ ELTHÔN SUN TOKÔ AN b=EPRAXA AUTO a=EPRAXA
[19,24] KAI TOIS PARESTÔSIN EIPEN ARATE AP AUTOU TÊN MNAN KAI DOTE TÔ TAS DEKA MNAS EKHONTI
[19,25] KAI a=EIPAN b=EIPON AUTÔ KURIE EKHEI DEKA MNAS
[19,26] LEGÔ b=GAR UMIN OTI PANTI TÔ EKHONTI DOTHÊSETAI APO DE TOU MÊ EKHONTOS KAI O EKHEI ARTHÊSETAI b=AP b=AUTOU
[19,27] PLÊN TOUS EKHTHROUS MOU a=TOUTOUS b=EKEINOUS TOUS MÊ THELÊSANTAS ME BASILEUSAI EP AUTOUS AGAGETE ÔDE KAI KATASPHAXATE a=AUTOUS EMPROSTHEN MOU
[19,28] KAI EIPÔN TAUTA EPOREUETO EMPROSTHEN ANABAINÔN EIS IEROSOLUMA
[19,29] KAI EGENETO ÔS ÊGGISEN EIS m=BÊTHSPHAGÊ atk=BÊTHPHAGÊ KAI a= b=BÊTHANIAN PROS TO OROS TO KALOUMENON ELAIÔN APESTEILEN DUO TÔN MATHÊTÔN b=AUTOU
[19,30] a=LEGÔN b=EIPÔN UPAGETE EIS TÊN KATENANTI KÔMÊN EN Ê EISPOREUOMENOI EURÊSETE PÔLON DEDEMENON EPH ON OUDEIS PÔPOTE ANTHRÔPÔN EKATHISEN a=KAI LUSANTES AUTON AGAGETE
[19,31] KAI EAN TIS UMAS ERÔTA am=DIA am=TI tk=DIATI LUETE OUTÔS EREITE b=AUTÔ OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI
[19,32] APELTHONTES DE OI APESTALMENOI EURON KATHÔS EIPEN AUTOIS
[19,33] LUONTÔN DE AUTÔN TON PÔLON a=EIPAN b=EIPON OI KURIOI AUTOU PROS AUTOUS TI LUETE TON PÔLON
[19,34] OI DE a=EIPAN a=OTI b=EIPON O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI
[19,35] KAI ÊGAGON AUTON PROS TON IÊSOUN KAI a=EPIRIPSANTES b=EPIRRIPSANTES a=AUTÔN b=EAUTÔN TA IMATIA EPI TON PÔLON EPEBIBASAN TON IÊSOUN
[19,36] POREUOMENOU DE AUTOU UPESTRÔNNUON TA IMATIA AUTÔN EN TÊ ODÔ
[19,37] EGGIZONTOS DE AUTOU ÊDÊ PROS TÊ KATABASEI TOU OROUS TÔN ELAIÔN ÊRXANTO APAN TO PLÊTHOS TÔN MATHÊTÔN KHAIRONTES AINEIN TON THEON PHÔNÊ MEGALÊ PERI PASÔN ÔN EIDON DUNAMEÔN
[19,38] LEGONTES EULOGÊMENOS O ERKHOMENOS a=O BASILEUS EN ONOMATI KURIOU b=EIRÊNÊ EN OURANÔ a=EIRÊNÊ KAI DOXA EN UPSISTOIS
[19,39] KAI TINES TÔN PHARISAIÔN APO TOU OKHLOU a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON DIDASKALE EPITIMÊSON TOIS MATHÊTAIS SOU
[19,40] KAI APOKRITHEIS EIPEN b=AUTOIS LEGÔ UMIN b=OTI EAN OUTOI a=SIÔPÊSOUSIN b=SIÔPÊSÔSIN OI LITHOI a=KRAXOUSIN b=KEKRAXONTAI
[19,41] KAI ÔS ÊGGISEN IDÔN TÊN POLIN EKLAUSEN EP a=AUTÊN b=AUTÊ
[19,42] LEGÔN OTI EI EGNÔS b=KAI b=SU b=KAI b=GE EN TÊ ÊMERA b=SOU TAUTÊ a=KAI a=SU TA PROS EIRÊNÊN b=SOU NUN DE EKRUBÊ APO OPHTHALMÔN SOU
[19,43] OTI ÊXOUSIN ÊMERAI EPI SE KAI a=PAREMBALOUSIN b=PERIBALOUSIN OI EKHTHROI SOU KHARAKA SOI KAI PERIKUKLÔSOUSIN SE KAI SUNEXOUSIN SE PANTOTHEN
[19,44] KAI EDAPHIOUSIN SE KAI TA TEKNA SOU EN SOI KAI OUK APHÊSOUSIN b=EN b=SOI LITHON EPI a=LITHON a=EN a=SOI b=LITHÔ ANTH ÔN OUK EGNÔS TON KAIRON TÊS EPISKOPÊS SOU
[19,45] KAI EISELTHÔN EIS TO IERON ÊRXATO EKBALLEIN TOUS PÔLOUNTAS b=EN b=AUTÔ b=KAI b=AGORAZONTAS
[19,46] LEGÔN AUTOIS GEGRAPTAI a=KAI a=ESTAI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKHÊS b=ESTIN UMEIS DE AUTON EPOIÊSATE SPÊLAION LÊSTÔN
[19,47] KAI ÊN DIDASKÔN TO KATH ÊMERAN EN TÔ IERÔ OI DE ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EZÊTOUN AUTON APOLESAI KAI OI PRÔTOI TOU LAOU
[19,48] KAI OUKH EURISKON TO TI POIÊSÔSIN O LAOS GAR APAS EXEKREMATO AUTOU AKOUÔN
[20,1] KAI EGENETO EN MIA TÔN ÊMERÔN b=EKEINÔN DIDASKONTOS AUTOU TON LAON EN TÔ IERÔ KAI EUAGGELIZOMENOU EPESTÊSAN OI m=IEREIS atk=ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS SUN TOIS PRESBUTEROIS
[20,2] KAI a=EIPAN a=LEGONTES b=EIPON PROS AUTON a=EIPON b=LEGONTES b=EIPE ÊMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS Ê TIS ESTIN O DOUS SOI TÊN EXOUSIAN TAUTÊN
[20,3] APOKRITHEIS DE EIPEN PROS AUTOUS ERÔTÊSÔ UMAS KAGÔ b=ENA LOGON KAI EIPATE MOI
[20,4] TO BAPTISMA IÔANNOU EX OURANOU ÊN Ê EX ANTHRÔPÔN
[20,5] OI DE SUNELOGISANTO PROS EAUTOUS LEGONTES OTI EAN EIPÔMEN EX OURANOU EREI am=DIA am=TI tk=DIATI tk=OUN OUK EPISTEUSATE AUTÔ
[20,6] EAN DE EIPÔMEN EX ANTHRÔPÔN b=PAS O LAOS a=APAS KATALITHASEI ÊMAS PEPEISMENOS GAR ESTIN IÔANNÊN PROPHÊTÊN EINAI
[20,7] KAI APEKRITHÊSAN MÊ EIDENAI POTHEN
[20,8] KAI O IÊSOUS EIPEN AUTOIS OUDE EGÔ LEGÔ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIÔ
[20,9] ÊRXATO DE PROS TON LAON LEGEIN TÊN PARABOLÊN TAUTÊN ANTHRÔPOS a=[TIS] tk=TIS EPHUTEUSEN AMPELÔNA KAI a=EXEDETO b=EXEDOTO AUTON GEÔRGOIS KAI APEDÊMÊSEN KHRONOUS IKANOUS
[20,10] KAI b=EN KAIRÔ APESTEILEN PROS TOUS GEÔRGOUS DOULON INA APO TOU KARPOU TOU AMPELÔNOS a=DÔSOUSIN b=DÔSIN AUTÔ OI DE GEÔRGOI b=DEIRANTES b=AUTON EXAPESTEILAN a=AUTON a=DEIRANTES KENON
[20,11] KAI PROSETHETO b=PEMPSAI ETERON a=PEMPSAI DOULON OI DE KAKEINON DEIRANTES KAI ATIMASANTES EXAPESTEILAN KENON
[20,12] KAI PROSETHETO b=PEMPSAI TRITON a=PEMPSAI OI DE KAI TOUTON TRAUMATISANTES EXEBALON
[20,13] EIPEN DE O KURIOS TOU AMPELÔNOS TI POIÊSÔ PEMPSÔ TON UION MOU TON AGAPÊTON ISÔS TOUTON b=IDONTES ENTRAPÊSONTAI
[20,14] IDONTES DE AUTON OI GEÔRGOI DIELOGIZONTO PROS a=ALLÊLOUS b=EAUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O KLÊRONOMOS b=DEUTE APOKTEINÔMEN AUTON INA ÊMÔN GENÊTAI Ê KLÊRONOMIA
[20,15] KAI EKBALONTES AUTON EXÔ TOU AMPELÔNOS APEKTEINAN TI OUN POIÊSEI AUTOIS O KURIOS TOU AMPELÔNOS
[20,16] ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GEÔRGOUS TOUTOUS KAI DÔSEI TON AMPELÔNA ALLOIS AKOUSANTES DE a=EIPAN b=EIPON MÊ GENOITO
[20,17] O DE EMBLEPSAS AUTOIS EIPEN TI OUN ESTIN TO GEGRAMMENON TOUTO LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENÊTHÊ EIS KEPHALÊN GÔNIAS
[20,18] PAS O PESÔN EP EKEINON TON LITHON SUNTHLASTHÊSETAI EPH ON D AN PESÊ LIKMÊSEI AUTON
[20,19] KAI EZÊTÊSAN OI a=GRAMMATEIS b=ARKHIEREIS KAI OI a=ARKHIEREIS b=GRAMMATEIS EPIBALEIN EP AUTON TAS KHEIRAS EN AUTÊ TÊ ÔRA KAI EPHOBÊTHÊSAN atk=TON atk=LAON EGNÔSAN GAR OTI PROS AUTOUS a=EIPEN TÊN PARABOLÊN TAUTÊN b=EIPEN
[20,20] KAI PARATÊRÊSANTES APESTEILAN EGKATHETOUS UPOKRINOMENOUS EAUTOUS DIKAIOUS EINAI INA EPILABÔNTAI AUTOU LOGOU a=ÔSTE b=EIS b=TO PARADOUNAI AUTON TÊ ARKHÊ KAI TÊ EXOUSIA TOU ÊGEMONOS
[20,21] KAI EPÊRÔTÊSAN AUTON LEGONTES DIDASKALE OIDAMEN OTI ORTHÔS LEGEIS KAI DIDASKEIS KAI OU LAMBANEIS PROSÔPON ALL EP ALÊTHEIAS TÊN ODON TOU THEOU DIDASKEIS
[20,22] EXESTIN a=ÊMAS b=ÊMIN KAISARI PHORON DOUNAI Ê OU
[20,23] KATANOÊSAS DE AUTÔN TÊN PANOURGIAN EIPEN PROS AUTOUS b=TI b=ME b=PEIRAZETE
[20,24] a=DEIXATE b=EPIDEIXATE MOI DÊNARION TINOS EKHEI EIKONA KAI EPIGRAPHÊN a=OI b=APOKRITHENTES DE a=EIPAN b=EIPON KAISAROS
[20,25] O DE EIPEN a=PROS b=AUTOIS a=AUTOUS b=APODOTE TOINUN a=APODOTE TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU TÔ THEÔ
[20,26] KAI OUK ISKHUSAN EPILABESTHAI AUTOU RÊMATOS ENANTION TOU LAOU KAI THAUMASANTES EPI TÊ APOKRISEI AUTOU ESIGÊSAN
[20,27] PROSELTHONTES DE TINES TÔN SADDOUKAIÔN OI a= b=ANTILEGONTES ANASTASIN MÊ EINAI EPÊRÔTÊSAN AUTON
[20,28] LEGONTES DIDASKALE a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EGRAPSEN ÊMIN EAN TINOS ADELPHOS APOTHANÊ EKHÔN GUNAIKA KAI OUTOS ATEKNOS a=Ê b=APOTHANÊ INA LABÊ O ADELPHOS AUTOU TÊN GUNAIKA KAI EXANASTÊSÊ SPERMA TÔ ADELPHÔ AUTOU
[20,29] EPTA OUN ADELPHOI ÊSAN KAI O PRÔTOS LABÔN GUNAIKA APETHANEN ATEKNOS
[20,30] KAI b=ELABEN O DEUTEROS b=TÊN b=GUNAIKA b=KAI b=OUTOS b=APETHANEN b=ATEKNOS
[20,31] KAI O TRITOS ELABEN AUTÊN ÔSAUTÔS m=ÔSAUTÔS DE KAI OI EPTA k=KAI OU KATELIPON TEKNA KAI APETHANON
[20,32] USTERON m=[DE] t=DE b=PANTÔN b=APETHANEN KAI Ê GUNÊ a=APETHANEN
[20,33] a=Ê a=GUNÊ a=OUN EN TÊ b=OUN ANASTASEI TINOS AUTÔN GINETAI GUNÊ OI GAR EPTA ESKHON AUTÊN GUNAIKA
[20,34] KAI b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS O IÊSOUS OI UIOI TOU AIÔNOS TOUTOU GAMOUSIN KAI a=GAMISKONTAI b=EKGAMISKONTAI
[20,35] OI DE KATAXIÔTHENTES TOU AIÔNOS EKEINOU TUKHEIN KAI TÊS ANASTASEÔS TÊS EK NEKRÔN OUTE GAMOUSIN OUTE a=GAMIZONTAI m=EKGAMIZONTAI tk=EKGAMISKONTAI
[20,36] a=OUDE b=OUTE GAR APOTHANEIN ETI DUNANTAI ISAGGELOI GAR EISIN KAI UIOI EISIN b=TOU THEOU TÊS ANASTASEÔS UIOI ONTES
[20,37] OTI DE EGEIRONTAI OI NEKROI KAI a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EMÊNUSEN EPI TÊS BATOU ÔS LEGEI KURION TON THEON ABRAAM KAI b=TON THEON ISAAK KAI b=TON THEON IAKÔB
[20,38] THEOS DE OUK ESTIN NEKRÔN ALLA ZÔNTÔN PANTES GAR AUTÔ ZÔSIN
[20,39] APOKRITHENTES DE TINES TÔN GRAMMATEÔN a=EIPAN b=EIPON DIDASKALE KALÔS EIPAS
[20,40] OUKETI a=GAR b=DE ETOLMÔN EPERÔTAN AUTON OUDEN
[20,41] EIPEN DE PROS AUTOUS PÔS LEGOUSIN TON KHRISTON b=UION m=DAUID tk=DABID EINAI a=DAUID a=UION
[20,42] b=KAI AUTOS a=GAR am=DAUID tk=DABID LEGEI EN BIBLÔ PSALMÔN EIPEN b=O KURIOS TÔ KURIÔ MOU KATHOU EK DEXIÔN MOU
[20,43] EÔS AN THÔ TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TÔN PODÔN SOU
[20,44] am=DAUID tk=DABID OUN KURION AUTON KALEI KAI PÔS b=UIOS AUTOU a=UIOS ESTIN
[20,45] AKOUONTOS DE PANTOS TOU LAOU EIPEN TOIS MATHÊTAIS a=[AUTOU] b=AUTOU
[20,46] PROSEKHETE APO TÔN GRAMMATEÔN TÔN THELONTÔN PERIPATEIN EN STOLAIS KAI PHILOUNTÔN ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI PRÔTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGÔGAIS KAI PRÔTOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS
[20,47] OI KATESTHIOUSIN TAS OIKIAS TÔN KHÊRÔN KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHONTAI OUTOI a=LÊMPSONTAI b=LÊPSONTAI PERISSOTERON KRIMA
[21,1] ANABLEPSAS DE EIDEN TOUS BALLONTAS b=TA b=DÔRA b=AUTÔN EIS TO GAZOPHULAKION a=TA a=DÔRA a=AUTÔN PLOUSIOUS
[21,2] EIDEN DE tk=KAI TINA m=KAI KHÊRAN PENIKHRAN BALLOUSAN EKEI b=DUO LEPTA a=DUO
[21,3] KAI EIPEN ALÊTHÔS LEGÔ UMIN OTI Ê KHÊRA a=AUTÊ Ê PTÔKHÊ b=AUTÊ PLEION PANTÔN EBALEN
[21,4] a=PANTES b=APANTES GAR OUTOI EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON EIS TA DÔRA b=TOU b=THEOU AUTÊ DE EK TOU USTERÊMATOS AUTÊS a=PANTA b=APANTA TON BION ON EIKHEN EBALEN
[21,5] KAI TINÔN LEGONTÔN PERI TOU IEROU OTI LITHOIS KALOIS KAI ANATHÊMASIN KEKOSMÊTAI EIPEN
[21,6] TAUTA A THEÔREITE ELEUSONTAI ÊMERAI EN AIS OUK APHETHÊSETAI LITHOS EPI LITHÔ OS OU KATALUTHÊSETAI
[21,7] EPÊRÔTÊSAN DE AUTON LEGONTES DIDASKALE POTE OUN TAUTA ESTAI KAI TI TO SÊMEION OTAN MELLÊ TAUTA GINESTHAI
[21,8] O DE EIPEN BLEPETE MÊ PLANÊTHÊTE POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI TÔ ONOMATI MOU LEGONTES b=OTI EGÔ EIMI KAI O KAIROS ÊGGIKEN MÊ b=OUN POREUTHÊTE OPISÔ AUTÔN
[21,9] OTAN DE AKOUSÊTE POLEMOUS KAI AKATASTASIAS MÊ PTOÊTHÊTE DEI GAR TAUTA GENESTHAI PRÔTON ALL OUK EUTHEÔS TO TELOS
[21,10] TOTE ELEGEN AUTOIS EGERTHÊSETAI ETHNOS a=EP b=EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN
[21,11] SEISMOI TE MEGALOI b=KATA b=TOPOUS KAI a=KATA a=TOPOUS LIMOI KAI LOIMOI ESONTAI PHOBÊTRA TE KAI b=SÊMEIA AP OURANOU a=SÊMEIA MEGALA ESTAI
[21,12] PRO DE TOUTÔN am=PANTÔN tk=APANTÔN EPIBALOUSIN EPH UMAS TAS KHEIRAS AUTÔN KAI DIÔXOUSIN PARADIDONTES EIS a=TAS SUNAGÔGAS KAI PHULAKAS a=APAGOMENOUS b=AGOMENOUS EPI BASILEIS KAI ÊGEMONAS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU
[21,13] APOBÊSETAI b=DE UMIN EIS MARTURION
[21,14] a=THETE b=THESTHE OUN a=EN b=EIS a=TAIS b=TAS a=KARDIAIS b=KARDIAS UMÔN MÊ PROMELETAN APOLOGÊTHÊNAI
[21,15] EGÔ GAR DÔSÔ UMIN STOMA KAI SOPHIAN Ê OU DUNÊSONTAI b=ANTEIPEIN b=OUDE ANTISTÊNAI a=Ê a=ANTEIPEIN a=APANTES b=PANTES OI ANTIKEIMENOI UMIN
[21,16] PARADOTHÊSESTHE DE KAI UPO GONEÔN KAI atk=ADELPHÔN atk=KAI SUGGENÔN KAI PHILÔN KAI m=ADELPHÔN m=KAI THANATÔSOUSIN EX UMÔN
[21,17] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTÔN DIA TO ONOMA MOU
[21,18] KAI THRIX EK TÊS KEPHALÊS UMÔN OU MÊ APOLÊTAI
[21,19] EN TÊ UPOMONÊ UMÔN KTÊSASTHE TAS PSUKHAS UMÔN
[21,20] OTAN DE IDÊTE KUKLOUMENÊN UPO STRATOPEDÔN b=TÊN IEROUSALÊM TOTE GNÔTE OTI ÊGGIKEN Ê ERÊMÔSIS AUTÊS
[21,21] TOTE OI EN TÊ IOUDAIA PHEUGETÔSAN EIS TA ORÊ KAI OI EN MESÔ AUTÊS EKKHÔREITÔSAN KAI OI EN TAIS KHÔRAIS MÊ EISERKHESTHÔSAN EIS AUTÊN
[21,22] OTI ÊMERAI EKDIKÊSEÔS AUTAI EISIN TOU am=PLÊSTHÊNAI tk=PLÊRÔTHÊNAI PANTA TA GEGRAMMENA
[21,23] OUAI b=DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS THÊLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS ÊMERAIS ESTAI GAR ANAGKÊ MEGALÊ EPI TÊS GÊS KAI ORGÊ b=EN TÔ LAÔ TOUTÔ
[21,24] KAI PESOUNTAI STOMATI a=MAKHAIRÊS b=MAKHAIRAS KAI AIKHMALÔTISTHÊSONTAI EIS b=PANTA TA ETHNÊ a=PANTA KAI IEROUSALÊM ESTAI PATOUMENÊ UPO ETHNÔN AKHRI a=OU PLÊRÔTHÔSIN KAIROI ETHNÔN
[21,25] KAI a=ESONTAI b=ESTAI SÊMEIA EN ÊLIÔ KAI SELÊNÊ KAI ASTROIS KAI EPI TÊS GÊS SUNOKHÊ ETHNÔN EN APORIA a=ÊKHOUS b=ÊKHOUSÊS THALASSÊS KAI SALOU
[21,26] APOPSUKHONTÔN ANTHRÔPÔN APO PHOBOU KAI PROSDOKIAS TÔN EPERKHOMENÔN TÊ OIKOUMENÊ AI GAR DUNAMEIS TÔN OURANÔN SALEUTHÊSONTAI
[21,27] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHRÔPOU ERKHOMENON EN NEPHELÊ META DUNAMEÔS KAI DOXÊS POLLÊS
[21,28] ARKHOMENÔN DE TOUTÔN GINESTHAI ANAKUPSATE KAI EPARATE TAS KEPHALAS UMÔN DIOTI EGGIZEI Ê APOLUTRÔSIS UMÔN
[21,29] KAI EIPEN PARABOLÊN AUTOIS IDETE TÊN SUKÊN KAI PANTA TA DENDRA
[21,30] OTAN PROBALÔSIN ÊDÊ BLEPONTES APH EAUTÔN GINÔSKETE OTI ÊDÊ EGGUS TO THEROS ESTIN
[21,31] OUTÔS KAI UMEIS OTAN IDÊTE TAUTA GINOMENA GINÔSKETE OTI EGGUS ESTIN Ê BASILEIA TOU THEOU
[21,32] AMÊN LEGÔ UMIN OTI OU MÊ PARELTHÊ Ê GENEA AUTÊ EÔS AN PANTA GENÊTAI
[21,33] O OURANOS KAI Ê GÊ PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU MÊ a=PARELEUSONTAI b=PARELTHÔSIN
[21,34] PROSEKHETE DE EAUTOIS MÊPOTE am=BARÊTHÔSIN tk=BARUNTHÔSIN UMÔN AI KARDIAI EN KRAIPALÊ KAI METHÊ KAI MERIMNAIS BIÔTIKAIS KAI a=EPISTÊ b=AIPHNIDIOS EPH UMAS a=AIPHNIDIOS b=EPISTÊ Ê ÊMERA EKEINÊ
[21,35] ÔS PAGIS a=EPEISELEUSETAI GAR b=EPELEUSETAI EPI PANTAS TOUS KATHÊMENOUS EPI PROSÔPON PASÊS TÊS GÊS
[21,36] AGRUPNEITE a=DE b=OUN EN PANTI KAIRÔ DEOMENOI INA a=KATISKHUSÊTE b=KATAXIÔTHÊTE EKPHUGEIN atk=TAUTA PANTA TA MELLONTA GINESTHAI KAI STATHÊNAI EMPROSTHEN TOU UIOU TOU ANTHRÔPOU
[21,37] ÊN DE TAS ÊMERAS EN TÔ IERÔ DIDASKÔN TAS DE NUKTAS EXERKHOMENOS ÊULIZETO EIS TO OROS TO KALOUMENON ELAIÔN
[21,38] KAI PAS O LAOS ÔRTHRIZEN PROS AUTON EN TÔ IERÔ AKOUEIN AUTOU
[22,1] ÊGGIZEN DE Ê EORTÊ TÔN AZUMÔN Ê LEGOMENÊ PASKHA
[22,2] KAI EZÊTOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TO PÔS ANELÔSIN AUTON EPHOBOUNTO GAR TON LAON
[22,3] EISÊLTHEN DE tk=O SATANAS EIS IOUDAN TON a=KALOUMENON b=EPIKALOUMENON ISKARIÔTÊN ONTA EK TOU ARITHMOU TÔN DÔDEKA
[22,4] KAI APELTHÔN SUNELALÊSEN TOIS ARKHIEREUSIN KAI tk=TOIS STRATÊGOIS TO PÔS b=AUTON b=PARADÔ AUTOIS a=PARADÔ a=AUTON
[22,5] KAI EKHARÊSAN KAI SUNETHENTO AUTÔ ARGURION DOUNAI
[22,6] KAI EXÔMOLOGÊSEN KAI EZÊTEI EUKAIRIAN TOU PARADOUNAI AUTON b=AUTOIS ATER OKHLOU a=AUTOIS
[22,7] ÊLTHEN DE Ê ÊMERA TÔN AZUMÔN a=[EN] b=EN Ê EDEI THUESTHAI TO PASKHA
[22,8] KAI APESTEILEN PETRON KAI IÔANNÊN EIPÔN POREUTHENTES ETOIMASATE ÊMIN TO PASKHA INA PHAGÔMEN
[22,9] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTÔ POU THELEIS m=ETOIMASOMEN atk=ETOIMASÔMEN
[22,10] O DE EIPEN AUTOIS IDOU EISELTHONTÔN UMÔN EIS TÊN POLIN SUNANTÊSEI UMIN ANTHRÔPOS KERAMION UDATOS BASTAZÔN AKOLOUTHÊSATE AUTÔ EIS TÊN OIKIAN a=EIS a=ÊN b=OU EISPOREUETAI
[22,11] KAI EREITE TÔ OIKODESPOTÊ TÊS OIKIAS LEGEI SOI O DIDASKALOS POU ESTIN TO KATALUMA OPOU TO PASKHA META TÔN MATHÊTÔN MOU PHAGÔ
[22,12] KAKEINOS UMIN DEIXEI a=ANAGAION b=ANÔGEON MEGA ESTRÔMENON EKEI ETOIMASATE
[22,13] APELTHONTES DE EURON KATHÔS a=EIRÊKEI b=EIRÊKEN AUTOIS KAI ÊTOIMASAN TO PASKHA
[22,14] KAI OTE EGENETO Ê ÔRA ANEPESEN KAI OI b=DÔDEKA APOSTOLOI SUN AUTÔ
[22,15] KAI EIPEN PROS AUTOUS EPITHUMIA EPETHUMÊSA TOUTO TO PASKHA PHAGEIN METH UMÔN PRO TOU ME PATHEIN
[22,16] LEGÔ GAR UMIN OTI b=OUKETI OU MÊ PHAGÔ a=AUTO b=EX b=AUTOU EÔS OTOU PLÊRÔTHÊ EN TÊ BASILEIA TOU THEOU
[22,17] KAI DEXAMENOS POTÊRION EUKHARISTÊSAS EIPEN LABETE TOUTO KAI DIAMERISATE a=EIS a=EAUTOUS b=EAUTOIS
[22,18] LEGÔ GAR UMIN a=[OTI] b=OTI OU MÊ PIÔ APO TOU a=NUN a=APO a=TOU am=GENÊMATOS tk=GENNÊMATOS TÊS AMPELOU EÔS a=OU b=OTOU Ê BASILEIA TOU THEOU ELTHÊ
[22,19] KAI LABÔN ARTON EUKHARISTÊSAS EKLASEN KAI EDÔKEN AUTOIS LEGÔN TOUTO ESTIN TO SÔMA MOU TO UPER UMÔN DIDOMENON TOUTO POIEITE EIS TÊN EMÊN ANAMNÊSIN
[22,20] b=ÔSAUTÔS KAI TO POTÊRION a=ÔSAUTÔS META TO DEIPNÊSAI LEGÔN TOUTO TO POTÊRION Ê KAINÊ DIATHÊKÊ EN TÔ AIMATI MOU TO UPER UMÔN a=EKKHUNNOMENON b=EKKHUNOMENON
[22,21] PLÊN IDOU Ê KHEIR TOU PARADIDONTOS ME MET EMOU EPI TÊS TRAPEZÊS
[22,22] a=OTI b=KAI O b=MEN UIOS a=MEN TOU ANTHRÔPOU b=POREUETAI KATA TO ÔRISMENON a=POREUETAI PLÊN OUAI TÔ ANTHRÔPÔ EKEINÔ DI OU PARADIDOTAI
[22,23] KAI AUTOI ÊRXANTO SUZÊTEIN PROS EAUTOUS TO TIS ARA EIÊ EX AUTÔN O TOUTO MELLÔN PRASSEIN
[22,24] EGENETO DE KAI PHILONEIKIA EN AUTOIS TO TIS AUTÔN DOKEI EINAI MEIZÔN
[22,25] O DE EIPEN AUTOIS OI BASILEIS TÔN ETHNÔN KURIEUOUSIN AUTÔN KAI OI EXOUSIAZONTES AUTÔN EUERGETAI KALOUNTAI
[22,26] UMEIS DE OUKH OUTÔS ALL O MEIZÔN EN UMIN a=GINESTHÔ b=GENESTHÔ ÔS O NEÔTEROS KAI O ÊGOUMENOS ÔS O DIAKONÔN
[22,27] TIS GAR MEIZÔN O ANAKEIMENOS Ê O DIAKONÔN OUKHI O ANAKEIMENOS EGÔ DE b=EIMI EN MESÔ UMÔN a=EIMI ÔS O DIAKONÔN
[22,28] UMEIS DE ESTE OI DIAMEMENÊKOTES MET EMOU EN TOIS PEIRASMOIS MOU
[22,29] KAGÔ DIATITHEMAI UMIN KATHÔS DIETHETO MOI O PATÊR MOU BASILEIAN
[22,30] INA a=ESTHÊTE b=ESTHIÊTE KAI PINÊTE EPI TÊS TRAPEZÊS MOU m=[EN atk=EN TÊ BASILEIA m=MOU] atk=MOU KAI a=KATHÊSESTHE m=KATHISESTHE tk=KATHISÊSTHE EPI THRONÔN b=KRINONTES TAS DÔDEKA PHULAS a=KRINONTES TOU ISRAÊL
[22,31] b=EIPEN b=DE b=O b=KURIOS SIMÔN SIMÔN IDOU O SATANAS EXÊTÊSATO UMAS TOU SINIASAI ÔS TON SITON
[22,32] EGÔ DE EDEÊTHÊN PERI SOU INA MÊ am=EKLIPÊ tk=EKLEIPÊ Ê PISTIS SOU KAI SU POTE EPISTREPSAS a=STÊRISON b=STÊRIXON TOUS ADELPHOUS SOU
[22,33] O DE EIPEN AUTÔ KURIE META SOU ETOIMOS EIMI KAI EIS PHULAKÊN KAI EIS THANATON POREUESTHAI
[22,34] O DE EIPEN LEGÔ SOI PETRE OU b=MÊ m=PHÔNÊSÊ atk=PHÔNÊSEI SÊMERON ALEKTÔR a=EÔS b=PRIN b=Ê TRIS b=APARNÊSÊ b=MÊ b=EIDENAI ME a=APARNÊSÊ a=EIDENAI
[22,35] KAI EIPEN AUTOIS OTE APESTEILA UMAS ATER a=BALLANTIOU b=BALANTIOU KAI PÊRAS KAI UPODÊMATÔN MÊ TINOS USTERÊSATE OI DE a=EIPAN b=EIPON am=OUTHENOS tk=OUDENOS
[22,36] EIPEN a=DE b=OUN AUTOIS ALLA NUN O EKHÔN a=BALLANTION b=BALANTION ARATÔ OMOIÔS KAI PÊRAN KAI O MÊ EKHÔN m=PÔLÊSEI atk=PÔLÊSATÔ TO IMATION AUTOU KAI m=AGORASEI atk=AGORASATÔ MAKHAIRAN
[22,37] LEGÔ GAR UMIN OTI b=ETI TOUTO TO GEGRAMMENON DEI TELESTHÊNAI EN EMOI TO KAI META ANOMÔN ELOGISTHÊ KAI GAR a=TO b=TA PERI EMOU TELOS EKHEI
[22,38] OI DE a=EIPAN b=EIPON KURIE IDOU MAKHAIRAI ÔDE DUO O DE EIPEN AUTOIS IKANON ESTIN
[22,39] KAI EXELTHÔN EPOREUTHÊ KATA TO ETHOS EIS TO OROS TÔN ELAIÔN ÊKOLOUTHÊSAN DE AUTÔ KAI OI MATHÊTAI b=AUTOU
[22,40] GENOMENOS DE EPI TOU TOPOU EIPEN AUTOIS PROSEUKHESTHE MÊ EISELTHEIN EIS PEIRASMON
[22,41] KAI AUTOS APESPASTHÊ AP AUTÔN ÔSEI LITHOU BOLÊN KAI THEIS TA GONATA PROSÊUKHETO
[22,42] LEGÔN PATER EI BOULEI ak=PARENEGKE a=TOUTO mt=PARENEGKEIN TO POTÊRION b=TOUTO AP EMOU PLÊN MÊ TO THELÊMA MOU ALLA TO SON a=GINESTHÔ b=GENESTHÔ
[22,43] a=[[ÔPHTHÊ b=ÔPHTHÊ DE AUTÔ AGGELOS AP OURANOU ENISKHUÔN AUTON
[22,44] KAI GENOMENOS EN AGÔNIA EKTENESTERON PROSÊUKHETO a=KAI EGENETO b=DE O IDRÔS AUTOU ÔSEI THROMBOI AIMATOS KATABAINONTES EPI TÊN a=GÊN]] b=GÊN
[22,45] KAI ANASTAS APO TÊS PROSEUKHÊS ELTHÔN PROS TOUS MATHÊTAS k=AUTOU EUREN b=AUTOUS KOIMÔMENOUS a=AUTOUS APO TÊS LUPÊS
[22,46] KAI EIPEN AUTOIS TI KATHEUDETE ANASTANTES PROSEUKHESTHE INA MÊ EISELTHÊTE EIS PEIRASMON
[22,47] ETI b=DE AUTOU LALOUNTOS IDOU OKHLOS KAI O LEGOMENOS IOUDAS EIS TÔN DÔDEKA PROÊRKHETO am=AUTOUS tk=AUTÔN KAI ÊGGISEN TÔ IÊSOU PHILÊSAI AUTON
[22,48] b=O b=DE IÊSOUS a=DE EIPEN AUTÔ IOUDA PHILÊMATI TON UION TOU ANTHRÔPOU PARADIDÔS
[22,49] IDONTES DE OI PERI AUTON TO ESOMENON a=EIPAN b=EIPON b=AUTÔ KURIE EI PATAXOMEN EN a=MAKHAIRÊ b=MAKHAIRA
[22,50] KAI EPATAXEN EIS TIS EX AUTÔN b=TON b=DOULON TOU ARKHIEREÔS a=TON a=DOULON KAI APHEILEN b=AUTOU TO OUS a=AUTOU TO DEXION
[22,51] APOKRITHEIS DE O IÊSOUS EIPEN EATE EÔS TOUTOU KAI APSAMENOS TOU ÔTIOU b=AUTOU IASATO AUTON
[22,52] EIPEN DE b=O IÊSOUS PROS TOUS PARAGENOMENOUS EP AUTON ARKHIEREIS KAI STRATÊGOUS TOU IEROU KAI PRESBUTEROUS ÔS EPI LÊSTÊN a=EXÊLTHATE b=EXELÊLUTHATE META MAKHAIRÔN KAI XULÔN
[22,53] KATH ÊMERAN ONTOS MOU METH UMÔN EN TÔ IERÔ OUK EXETEINATE TAS KHEIRAS EP EME ALL AUTÊ b=UMÔN ESTIN a=UMÔN Ê ÔRA KAI Ê EXOUSIA TOU SKOTOUS
[22,54] SULLABONTES DE AUTON ÊGAGON KAI EISÊGAGON b=AUTON EIS a=TÊN b=TON a=OIKIAN b=OIKON TOU ARKHIEREÔS O DE PETROS ÊKOLOUTHEI MAKROTHEN
[22,55] a=PERIAPSANTÔN b=APSANTÔN DE PUR EN MESÔ TÊS AULÊS KAI SUGKATHISANTÔN b=AUTÔN EKATHÊTO O PETROS a=MESOS b=EN b=MESÔ AUTÔN
[22,56] IDOUSA DE AUTON PAIDISKÊ TIS KATHÊMENON PROS TO PHÔS KAI ATENISASA AUTÔ EIPEN KAI OUTOS SUN AUTÔ ÊN
[22,57] O DE ÊRNÊSATO b=AUTON LEGÔN b=GUNAI OUK OIDA AUTON a=GUNAI
[22,58] KAI META BRAKHU ETEROS IDÔN AUTON EPHÊ KAI SU EX AUTÔN EI O DE PETROS a=EPHÊ b=EIPEN ANTHRÔPE OUK EIMI
[22,59] KAI DIASTASÊS ÔSEI ÔRAS MIAS ALLOS TIS DIISKHURIZETO LEGÔN EP ALÊTHEIAS KAI OUTOS MET AUTOU ÊN KAI GAR GALILAIOS ESTIN
[22,60] EIPEN DE O PETROS ANTHRÔPE OUK OIDA O LEGEIS KAI PARAKHRÊMA ETI LALOUNTOS AUTOU EPHÔNÊSEN tk=O ALEKTÔR
[22,61] KAI STRAPHEIS O KURIOS ENEBLEPSEN TÔ PETRÔ KAI UPEMNÊSTHÊ O PETROS TOU a=RÊMATOS b=LOGOU TOU KURIOU ÔS EIPEN AUTÔ OTI PRIN ALEKTORA PHÔNÊSAI a=SÊMERON APARNÊSÊ ME TRIS
[22,62] KAI EXELTHÔN EXÔ b=O b=PETROS EKLAUSEN PIKRÔS
[22,63] KAI OI ANDRES OI SUNEKHONTES a=AUTON b=TON b=IÊSOUN ENEPAIZON AUTÔ DERONTES
[22,64] KAI PERIKALUPSANTES AUTON b=ETUPTON b=AUTOU b=TO b=PROSÔPON b=KAI EPÊRÔTÔN b=AUTON LEGONTES PROPHÊTEUSON TIS ESTIN O PAISAS SE
[22,65] KAI ETERA POLLA BLASPHÊMOUNTES ELEGON EIS AUTON
[22,66] KAI ÔS EGENETO ÊMERA SUNÊKHTHÊ TO PRESBUTERION TOU LAOU ARKHIEREIS atk=TE KAI GRAMMATEIS KAI a=APÊGAGON b=ANÊGAGON AUTON EIS TO SUNEDRION am=AUTÔN tk=EAUTÔN LEGONTES
[22,67] EI SU EI O KHRISTOS a=EIPON b=EIPE ÊMIN EIPEN DE AUTOIS EAN UMIN EIPÔ OU MÊ PISTEUSÊTE
[22,68] EAN DE b=KAI ERÔTÊSÔ OU MÊ APOKRITHÊTE b=MOI b=Ê b=APOLUSÊTE
[22,69] APO TOU NUN a=DE ESTAI O UIOS TOU ANTHRÔPOU KATHÊMENOS EK DEXIÔN TÊS DUNAMEÔS TOU THEOU
[22,70] a=EIPAN b=EIPON DE PANTES SU OUN EI O UIOS TOU THEOU O DE PROS AUTOUS EPHÊ UMEIS LEGETE OTI EGÔ EIMI
[22,71] OI DE a=EIPAN b=EIPON TI ETI b=KHREIAN EKHOMEN MARTURIAS a=KHREIAN AUTOI GAR ÊKOUSAMEN APO TOU STOMATOS AUTOU
[23,1] KAI ANASTAN APAN TO PLÊTHOS AUTÔN am=ÊGAGON tk=ÊGAGEN AUTON EPI TON PILATON
[23,2] ÊRXANTO DE KATÊGOREIN AUTOU LEGONTES TOUTON a=EURAMEN b=EUROMEN DIASTREPHONTA TO ETHNOS a=ÊMÔN KAI KÔLUONTA b=KAISARI PHOROUS a=KAISARI DIDONAI a=KAI LEGONTA EAUTON KHRISTON BASILEA EINAI
[23,3] O DE PILATOS a=ÊRÔTÊSEN b=EPÊRÔTÊSEN AUTON LEGÔN SU EI O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN O DE APOKRITHEIS AUTÔ EPHÊ SU LEGEIS
[23,4] O DE PILATOS EIPEN PROS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS OKHLOUS OUDEN EURISKÔ AITION EN TÔ ANTHRÔPÔ TOUTÔ
[23,5] OI DE EPISKHUON LEGONTES OTI ANASEIEI TON LAON DIDASKÔN KATH OLÊS TÊS IOUDAIAS a=KAI ARXAMENOS APO TÊS GALILAIAS EÔS ÔDE
[23,6] PILATOS DE AKOUSAS b=GALILAIAN EPÊRÔTÊSEN EI O ANTHRÔPOS GALILAIOS ESTIN
[23,7] KAI EPIGNOUS OTI EK TÊS EXOUSIAS ÊRÔDOU ESTIN ANEPEMPSEN AUTON PROS ÊRÔDÊN ONTA KAI AUTON EN IEROSOLUMOIS EN TAUTAIS TAIS ÊMERAIS
[23,8] O DE ÊRÔDÊS IDÔN TON IÊSOUN EKHARÊ LIAN ÊN GAR b=THELÔN EX a=IKANÔN a=KHRONÔN a=THELÔN b=IKANOU IDEIN AUTON DIA TO AKOUEIN b=POLLA PERI AUTOU KAI ÊLPIZEN TI SÊMEION IDEIN UP AUTOU GINOMENON
[23,9] EPÊRÔTA DE AUTON EN LOGOIS IKANOIS AUTOS DE OUDEN APEKRINATO AUTÔ
[23,10] EISTÊKEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EUTONÔS KATÊGOROUNTES AUTOU
[23,11] EXOUTHENÊSAS DE AUTON a=[KAI] O ÊRÔDÊS SUN TOIS STRATEUMASIN AUTOU KAI EMPAIXAS PERIBALÔN b=AUTON ESTHÊTA LAMPRAN ANEPEMPSEN AUTON TÔ PILATÔ
[23,12] EGENONTO DE PHILOI O TE a=ÊRÔDÊS b=PILATOS KAI O a=PILATOS b=ÊRÔDÊS EN AUTÊ TÊ ÊMERA MET ALLÊLÔN PROUPÊRKHON GAR EN EKHTHRA ONTES PROS a=AUTOUS b=EAUTOUS
[23,13] PILATOS DE SUGKALESAMENOS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS ARKHONTAS KAI TON LAON
[23,14] EIPEN PROS AUTOUS PROSÊNEGKATE MOI TON ANTHRÔPON TOUTON ÔS APOSTREPHONTA TON LAON KAI IDOU EGÔ ENÔPION UMÔN ANAKRINAS a=OUTHEN b=OUDEN EURON EN TÔ ANTHRÔPÔ TOUTÔ AITION ÔN KATÊGOREITE KAT AUTOU
[23,15] ALL OUDE ÊRÔDÊS a=ANEPEMPSEN b=ANEPEMPSA GAR b=UMAS b=PROS AUTON a=PROS a=ÊMAS KAI IDOU OUDEN AXION THANATOU ESTIN PEPRAGMENON AUTÔ
[23,16] PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUSÔ
[23,17] b=ANAGKÊN b=DE b=EIKHEN b=APOLUEIN b=AUTOIS b=KATA b=EORTÊN b=ENA
[23,18] a=ANEKRAGON b=ANEKRAXAN DE PAMPLÊTHEI LEGONTES AIRE TOUTON APOLUSON DE ÊMIN atk=TON BARABBAN
[23,19] OSTIS ÊN DIA STASIN TINA GENOMENÊN EN TÊ POLEI KAI PHONON a=BLÊTHEIS a=EN a=TÊ a=PHULAKÊ b=BEBLÊMENOS b=EIS b=PHULAKÊN
[23,20] PALIN a=DE b=OUN O PILATOS PROSEPHÔNÊSEN a=AUTOIS THELÔN APOLUSAI TON IÊSOUN
[23,21] OI DE EPEPHÔNOUN LEGONTES a=STAUROU b=STAURÔSON a=STAUROU b=STAURÔSON AUTON
[23,22] O DE TRITON EIPEN PROS AUTOUS TI GAR KAKON EPOIÊSEN OUTOS OUDEN AITION THANATOU EURON EN AUTÔ PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUSÔ
[23,23] OI DE EPEKEINTO PHÔNAIS MEGALAIS AITOUMENOI AUTON STAURÔTHÊNAI KAI KATISKHUON AI PHÔNAI AUTÔN b=KAI b=TÔN b=ARKHIEREÔN
[23,24] a=KAI b=O b=DE PILATOS EPEKRINEN GENESTHAI TO AITÊMA AUTÔN
[23,25] APELUSEN DE tk=AUTOIS TON DIA STASIN KAI PHONON BEBLÊMENON EIS b=TÊN PHULAKÊN ON ÊTOUNTO TON DE IÊSOUN PAREDÔKEN TÔ THELÊMATI AUTÔN
[23,26] KAI ÔS APÊGAGON AUTON EPILABOMENOI a=SIMÔNA a=TINA a=KURÊNAION a=ERKHOMENON b=SIMÔNOS b=TINOS b=KURÊNAIOU tk=TOU b=ERKHOMENOU AP AGROU EPETHÊKAN AUTÔ TON STAURON PHEREIN OPISTHEN TOU IÊSOU
[23,27] ÊKOLOUTHEI DE AUTÔ POLU PLÊTHOS TOU LAOU KAI GUNAIKÔN AI b=KAI EKOPTONTO KAI ETHRÊNOUN AUTON
[23,28] STRAPHEIS DE PROS AUTAS a=[O] b=O IÊSOUS EIPEN THUGATERES IEROUSALÊM MÊ KLAIETE EP EME PLÊN EPH EAUTAS KLAIETE KAI EPI TA TEKNA UMÔN
[23,29] OTI IDOU ERKHONTAI ÊMERAI EN AIS EROUSIN MAKARIAI AI STEIRAI KAI a=AI KOILIAI AI OUK EGENNÊSAN KAI MASTOI OI OUK a=ETHREPSAN b=ETHÊLASAN
[23,30] TOTE ARXONTAI LEGEIN TOIS ORESIN PESETE EPH ÊMAS KAI TOIS BOUNOIS KALUPSATE ÊMAS
[23,31] OTI EI EN TÔ UGRÔ XULÔ TAUTA POIOUSIN EN TÔ XÊRÔ TI GENÊTAI
[23,32] ÊGONTO DE KAI ETEROI b=DUO KAKOURGOI a=DUO SUN AUTÔ ANAIRETHÊNAI
[23,33] KAI OTE a=ÊLTHON b=APÊLTHON EPI TON TOPON TON KALOUMENON KRANION EKEI ESTAURÔSAN AUTON KAI TOUS KAKOURGOUS ON MEN EK DEXIÔN ON DE EX ARISTERÔN
[23,34] a=[[O b=O DE IÊSOUS ELEGEN PATER APHES AUTOIS OU GAR OIDASIN TI a=POIOUSIN]] b=POIOUSIN DIAMERIZOMENOI DE TA IMATIA AUTOU EBALON a=KLÊROUS b=KLÊRON
[23,35] KAI EISTÊKEI O LAOS THEÔRÔN EXEMUKTÊRIZON DE KAI OI ARKHONTES b=SUN b=AUTOIS LEGONTES ALLOUS ESÔSEN SÔSATÔ EAUTON EI OUTOS ESTIN O KHRISTOS b=O TOU THEOU a=O EKLEKTOS
[23,36] a=ENEPAIXAN b=ENEPAIZON DE AUTÔ KAI OI STRATIÔTAI PROSERKHOMENOI b=KAI OXOS PROSPHERONTES AUTÔ
[23,37] KAI LEGONTES EI SU EI O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN SÔSON SEAUTON
[23,38] ÊN DE KAI EPIGRAPHÊ b=GEGRAMMENÊ EP AUTÔ b=GRAMMASIN b=ELLÊNIKOIS b=KAI b=RÔMAIKOIS b=KAI b=EBRAIKOIS b=OUTOS b=ESTIN O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN a=OUTOS
[23,39] EIS DE TÔN KREMASTHENTÔN KAKOURGÔN EBLASPHÊMEI AUTON LEGÔN a=OUKHI b=EI SU EI O KHRISTOS SÔSON SEAUTON KAI ÊMAS
[23,40] APOKRITHEIS DE O ETEROS a=EPITIMÔN b=EPETIMA AUTÔ a=EPHÊ b=LEGÔN OUDE PHOBÊ SU TON THEON OTI EN TÔ AUTÔ KRIMATI EI
[23,41] KAI ÊMEIS MEN DIKAIÔS AXIA GAR ÔN EPRAXAMEN APOLAMBANOMEN OUTOS DE OUDEN ATOPON EPRAXEN
[23,42] KAI ELEGEN b=TÔ IÊSOU MNÊSTHÊTI MOU b=KURIE OTAN ELTHÊS a=EIS b=EN a=TÊN b=TÊ a=BASILEIAN b=BASILEIA SOU
[23,43] KAI EIPEN AUTÔ b=O b=IÊSOUS AMÊN b=LEGÔ SOI a=LEGÔ SÊMERON MET EMOU ESÊ EN TÔ PARADEISÔ
[23,44] a=KAI ÊN a=ÊDÊ b=DE ÔSEI ÔRA EKTÊ KAI SKOTOS EGENETO EPH OLÊN TÊN GÊN EÔS ÔRAS am=ENATÊS tk=ENNATÊS
[23,45] a=TOU a=ÊLIOU a=EKLIPONTOS b=KAI b=ESKOTISTHÊ b=O b=ÊLIOS b=KAI ESKHISTHÊ a=DE TO KATAPETASMA TOU NAOU MESON
[23,46] KAI PHÔNÊSAS PHÔNÊ MEGALÊ O IÊSOUS EIPEN PATER EIS KHEIRAS SOU a=PARATITHEMAI b=PARATHÊSOMAI TO PNEUMA MOU a=TOUTO b=KAI a=DE b=TAUTA EIPÔN EXEPNEUSEN
[23,47] IDÔN DE O a=EKATONTARKHÊS b=EKATONTARKHOS TO GENOMENON a=EDOXAZEN b=EDOXASEN TON THEON LEGÔN ONTÔS O ANTHRÔPOS OUTOS DIKAIOS ÊN
[23,48] KAI PANTES OI SUMPARAGENOMENOI OKHLOI EPI TÊN THEÔRIAN TAUTÊN a=THEÔRÊSANTES b=THEÔROUNTES TA GENOMENA TUPTONTES b=EAUTÔN TA STÊTHÊ UPESTREPHON
[23,49] EISTÊKEISAN DE PANTES OI GNÔSTOI a=AUTÔ a=APO b=AUTOU MAKROTHEN KAI GUNAIKES AI a=SUNAKOLOUTHOUSAI b=SUNAKOLOUTHÊSASAI AUTÔ APO TÊS GALILAIAS ORÔSAI TAUTA
[23,50] KAI IDOU ANÊR ONOMATI IÔSÊPH BOULEUTÊS UPARKHÔN a=[KAI] ANÊR AGATHOS KAI DIKAIOS
[23,51] OUTOS OUK ÊN SUGKATATETHEIMENOS TÊ BOULÊ KAI TÊ PRAXEI AUTÔN APO ARIMATHAIAS POLEÔS TÔN IOUDAIÔN OS b=KAI PROSEDEKHETO b=KAI b=AUTOS TÊN BASILEIAN TOU THEOU
[23,52] OUTOS PROSELTHÔN TÔ PILATÔ ÊTÊSATO TO SÔMA TOU IÊSOU
[23,53] KAI KATHELÔN b=AUTO ENETULIXEN AUTO SINDONI KAI ETHÊKEN a=AUTON b=AUTO EN MNÊMATI LAXEUTÔ OU OUK ÊN b=OUDEPÔ OUDEIS a=OUPÔ KEIMENOS
[23,54] KAI ÊMERA ÊN a=PARASKEUÊS b=PARASKEUÊ atk=KAI SABBATON EPEPHÔSKEN
[23,55] KATAKOLOUTHÊSASAI DE a=AI tk=KAI GUNAIKES AITINES ÊSAN SUNELÊLUTHUIAI b=AUTÔ EK TÊS GALILAIAS a=AUTÔ ETHEASANTO TO MNÊMEION KAI ÔS ETETHÊ TO SÔMA AUTOU
[23,56] UPOSTREPSASAI DE ÊTOIMASAN ARÔMATA KAI MURA KAI TO MEN SABBATON ÊSUKHASAN KATA TÊN ENTOLÊN
[24,1] TÊ DE MIA TÔN SABBATÔN ORTHROU a=BATHEÔS b=BATHEOS b=ÊLTHON EPI TO MNÊMA a=ÊLTHON PHEROUSAI A ÊTOIMASAN ARÔMATA b=KAI b=TINES b=SUN b=AUTAIS
[24,2] EURON DE TON LITHON APOKEKULISMENON APO TOU MNÊMEIOU
[24,3] b=KAI EISELTHOUSAI a=DE OUKH EURON TO SÔMA TOU KURIOU IÊSOU
[24,4] KAI EGENETO EN TÔ a=APOREISTHAI b=DIAPOREISTHAI AUTAS PERI TOUTOU KAI IDOU tk=DUO ANDRES am=DUO EPESTÊSAN AUTAIS EN a=ESTHÊTI b=ESTHÊSESIN a=ASTRAPTOUSÊ b=ASTRAPTOUSAIS
[24,5] EMPHOBÔN DE GENOMENÔN AUTÔN KAI KLINOUSÔN a=TA b=TO a=PROSÔPA b=PROSÔPON EIS TÊN GÊN a=EIPAN b=EIPON PROS AUTAS TI ZÊTEITE TON ZÔNTA META TÔN NEKRÔN
[24,6] OUK ESTIN ÔDE a=ALLA b=ALL ÊGERTHÊ MNÊSTHÊTE ÔS ELALÊSEN UMIN ETI ÔN EN TÊ GALILAIA
[24,7] LEGÔN b=OTI b=DEI TON UION TOU ANTHRÔPOU a=OTI a=DEI PARADOTHÊNAI EIS KHEIRAS ANTHRÔPÔN AMARTÔLÔN KAI STAURÔTHÊNAI KAI TÊ TRITÊ ÊMERA ANASTÊNAI
[24,8] KAI EMNÊSTHÊSAN TÔN RÊMATÔN AUTOU
[24,9] KAI UPOSTREPSASAI APO TOU MNÊMEIOU APÊGGEILAN TAUTA PANTA TOIS ENDEKA KAI PASIN TOIS LOIPOIS
[24,10] ÊSAN DE Ê MAGDALÊNÊ MARIA KAI IÔANNA KAI MARIA a=Ê m=[Ê] IAKÔBOU KAI AI LOIPAI SUN AUTAIS b=AI ELEGON PROS TOUS APOSTOLOUS TAUTA
[24,11] KAI EPHANÊSAN ENÔPION AUTÔN ÔSEI LÊROS TA RÊMATA a=TAUTA b=AUTÔN KAI ÊPISTOUN AUTAIS
[24,12] O DE PETROS ANASTAS EDRAMEN EPI TO MNÊMEION KAI PARAKUPSAS BLEPEI TA OTHONIA b=KEIMENA MONA KAI APÊLTHEN PROS EAUTON THAUMAZÔN TO GEGONOS
[24,13] KAI IDOU DUO EX AUTÔN b=ÊSAN b=POREUOMENOI EN AUTÊ TÊ ÊMERA a=ÊSAN a=POREUOMENOI EIS KÔMÊN APEKHOUSAN STADIOUS EXÊKONTA APO IEROUSALÊM Ê ONOMA EMMAOUS
[24,14] KAI AUTOI ÔMILOUN PROS ALLÊLOUS PERI PANTÔN TÔN SUMBEBÊKOTÔN TOUTÔN
[24,15] KAI EGENETO EN TÔ OMILEIN AUTOUS KAI SUZÊTEIN KAI AUTOS b=O IÊSOUS EGGISAS SUNEPOREUETO AUTOIS
[24,16] OI DE OPHTHALMOI AUTÔN EKRATOUNTO TOU MÊ EPIGNÔNAI AUTON
[24,17] EIPEN DE PROS AUTOUS TINES OI LOGOI OUTOI OUS ANTIBALLETE PROS ALLÊLOUS PERIPATOUNTES KAI a=ESTATHÊSAN b=ESTE SKUTHRÔPOI
[24,18] APOKRITHEIS DE b=O EIS a=ONOMATI b=Ô b=ONOMA KLEOPAS EIPEN PROS AUTON SU MONOS PAROIKEIS tk=EN IEROUSALÊM KAI OUK EGNÔS TA GENOMENA EN AUTÊ EN TAIS ÊMERAIS TAUTAIS
[24,19] KAI EIPEN AUTOIS POIA OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTÔ TA PERI IÊSOU TOU a=NAZARÊNOU b=NAZÔRAIOU OS EGENETO ANÊR PROPHÊTÊS DUNATOS EN ERGÔ KAI LOGÔ ENANTION TOU THEOU KAI PANTOS TOU LAOU
[24,20] OPÔS TE PAREDÔKAN AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI ARKHONTES ÊMÔN EIS KRIMA THANATOU KAI ESTAURÔSAN AUTON
[24,21] ÊMEIS DE ÊLPIZOMEN OTI AUTOS ESTIN O MELLÔN LUTROUSTHAI TON ISRAÊL ALLA GE a=KAI SUN PASIN TOUTOIS TRITÊN TAUTÊN ÊMERAN AGEI b=SÊMERON APH OU TAUTA EGENETO
[24,22] ALLA KAI GUNAIKES TINES EX ÊMÔN EXESTÊSAN ÊMAS GENOMENAI a=ORTHRINAI b=ORTHRIAI EPI TO MNÊMEION
[24,23] KAI MÊ EUROUSAI TO SÔMA AUTOU ÊLTHON LEGOUSAI KAI OPTASIAN AGGELÔN EÔRAKENAI OI LEGOUSIN AUTON ZÊN
[24,24] KAI APÊLTHON TINES TÔN SUN ÊMIN EPI TO MNÊMEION KAI EURON OUTÔS KATHÔS KAI AI GUNAIKES EIPON AUTON DE OUK EIDON
[24,25] KAI AUTOS EIPEN PROS AUTOUS Ô ANOÊTOI KAI BRADEIS TÊ KARDIA TOU PISTEUEIN EPI PASIN OIS ELALÊSAN OI PROPHÊTAI
[24,26] OUKHI TAUTA EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI EISELTHEIN EIS TÊN DOXAN AUTOU
[24,27] KAI ARXAMENOS APO a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS KAI APO PANTÔN TÔN PROPHÊTÔN a=DIERMÊNEUSEN b=DIÊRMÊNEUEN AUTOIS EN PASAIS TAIS GRAPHAIS TA PERI EAUTOU
[24,28] KAI ÊGGISAN EIS TÊN KÔMÊN OU EPOREUONTO KAI AUTOS a=PROSEPOIÊSATO b=PROSEPOIEITO a=PORRÔTERON b=PORRÔTERÔ POREUESTHAI
[24,29] KAI PAREBIASANTO AUTON LEGONTES MEINON METH ÊMÔN OTI PROS ESPERAN ESTIN KAI KEKLIKEN a=ÊDÊ Ê ÊMERA KAI EISÊLTHEN TOU MEINAI SUN AUTOIS
[24,30] KAI EGENETO EN TÔ KATAKLITHÊNAI AUTON MET AUTÔN LABÔN TON ARTON EULOGÊSEN KAI KLASAS EPEDIDOU AUTOIS
[24,31] AUTÔN DE DIÊNOIKHTHÊSAN OI OPHTHALMOI KAI EPEGNÔSAN AUTON KAI AUTOS APHANTOS EGENETO AP AUTÔN
[24,32] KAI a=EIPAN b=EIPON PROS ALLÊLOUS OUKHI Ê KARDIA ÊMÔN KAIOMENÊ ÊN a=[EN b=EN a=ÊMIN] b=ÊMIN ÔS ELALEI ÊMIN EN TÊ ODÔ b=KAI ÔS DIÊNOIGEN ÊMIN TAS GRAPHAS
[24,33] KAI ANASTANTES AUTÊ TÊ ÔRA UPESTREPSAN EIS IEROUSALÊM KAI EURON a=ÊTHROISMENOUS b=SUNÊTHROISMENOUS TOUS ENDEKA KAI TOUS SUN AUTOIS
[24,34] LEGONTAS OTI a=ONTÔS ÊGERTHÊ O KURIOS b=ONTÔS KAI ÔPHTHÊ SIMÔNI
[24,35] KAI AUTOI EXÊGOUNTO TA EN TÊ ODÔ KAI ÔS EGNÔSTHÊ AUTOIS EN TÊ KLASEI TOU ARTOU
[24,36] TAUTA DE AUTÔN LALOUNTÔN AUTOS b=O b=IÊSOUS ESTÊ EN MESÔ AUTÔN KAI LEGEI AUTOIS EIRÊNÊ UMIN
[24,37] PTOÊTHENTES DE KAI EMPHOBOI GENOMENOI EDOKOUN PNEUMA THEÔREIN
[24,38] KAI EIPEN AUTOIS TI TETARAGMENOI ESTE KAI am=DIA am=TI tk=DIATI DIALOGISMOI ANABAINOUSIN EN a=TÊ b=TAIS a=KARDIA b=KARDIAIS UMÔN
[24,39] IDETE TAS KHEIRAS MOU KAI TOUS PODAS MOU OTI b=AUTOS EGÔ EIMI a=AUTOS PSÊLAPHÊSATE ME KAI IDETE OTI PNEUMA SARKA KAI OSTEA OUK EKHEI KATHÔS EME THEÔREITE EKHONTA
[24,40] KAI TOUTO EIPÔN a=EDEIXEN b=EPEDEIXEN AUTOIS TAS KHEIRAS KAI TOUS PODAS
[24,41] ETI DE APISTOUNTÔN AUTÔN APO TÊS KHARAS KAI THAUMAZONTÔN EIPEN AUTOIS EKHETE TI BRÔSIMON ENTHADE
[24,42] OI DE EPEDÔKAN AUTÔ IKHTHUOS OPTOU MEROS b=KAI b=APO b=MELISSIOU b=KÊRIOU
[24,43] KAI LABÔN ENÔPION AUTÔN EPHAGEN
[24,44] EIPEN DE a=PROS a=AUTOUS b=AUTOIS OUTOI OI LOGOI a=MOU OUS ELALÊSA PROS UMAS ETI ÔN SUN UMIN OTI DEI PLÊRÔTHÊNAI PANTA TA GEGRAMMENA EN TÔ NOMÔ a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS KAI a=TOIS PROPHÊTAIS KAI PSALMOIS PERI EMOU
[24,45] TOTE DIÊNOIXEN AUTÔN TON NOUN TOU SUNIENAI TAS GRAPHAS
[24,46] KAI EIPEN AUTOIS OTI OUTÔS GEGRAPTAI b=KAI b=OUTÔS b=EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI ANASTÊNAI EK NEKRÔN TÊ TRITÊ ÊMERA
[24,47] KAI KÊRUKHTHÊNAI EPI TÔ ONOMATI AUTOU METANOIAN a=EIS b=KAI APHESIN AMARTIÔN EIS PANTA TA ETHNÊ a=ARXAMENOI b=ARXAMENON APO IEROUSALÊM
[24,48] UMEIS b=DE b=ESTE MARTURES TOUTÔN
[24,49] KAI a=[IDOU] b=IDOU EGÔ APOSTELLÔ TÊN EPAGGELIAN TOU PATROS MOU EPH UMAS UMEIS DE KATHISATE EN TÊ POLEI b=IEROUSALÊM EÔS OU ENDUSÊSTHE b=DUNAMIN EX UPSOUS a=DUNAMIN
[24,50] EXÊGAGEN DE AUTOUS a=[EXÔ] b=EXÔ EÔS a=PROS b=EIS BÊTHANIAN KAI EPARAS TAS KHEIRAS AUTOU EULOGÊSEN AUTOUS
[24,51] KAI EGENETO EN TÔ EULOGEIN AUTON AUTOUS DIESTÊ AP AUTÔN KAI ANEPHERETO EIS TON OURANON
[24,52] KAI AUTOI PROSKUNÊSANTES AUTON UPESTREPSAN EIS IEROUSALÊM META KHARAS MEGALÊS
[24,53] KAI ÊSAN am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS EN TÔ IERÔ b=AINOUNTES b=KAI EULOGOUNTES TON THEON b=AMÊN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário