terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado marcos*k=EUAGGELION tk=TO KATA MARKON t=AGION t=EUAGGELION
[1,1] ARKHÊ TOU EUAGGELIOU IÊSOU KHRISTOU a=[UIOU a=THEOU] b=UIOU b=TOU b=THEOU
[1,2] a=KATHÔS b=ÔS GEGRAPTAI EN a=TÔ a=ÊSAIA a=TÔ a=PROPHÊTÊ b=TOIS b=PROPHÊTAIS IDOU b=EGÔ APOSTELLÔ TON AGGELON MOU PRO PROSÔPOU SOU OS KATASKEUASEI TÊN ODON b=SOU b=EMPROSTHEN SOU
[1,3] PHÔNÊ BOÔNTOS EN TÊ ERÊMÔ ETOIMASATE TÊN ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU
[1,4] EGENETO IÔANNÊS a=[O] BAPTIZÔN EN TÊ ERÊMÔ KAI KÊRUSSÔN BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTIÔN
[1,5] KAI EXEPOREUETO PROS AUTON PASA Ê IOUDAIA KHÔRA KAI OI IEROSOLUMITAI a=PANTES KAI EBAPTIZONTO a=UP a=AUTOU b=PANTES EN TÔ IORDANÊ POTAMÔ b=UP b=AUTOU EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUTÔN
[1,6] a=KAI ÊN b=DE am=O IÔANNÊS ENDEDUMENOS TRIKHAS KAMÊLOU KAI ZÔNÊN DERMATINÊN PERI TÊN OSPHUN AUTOU KAI ESTHIÔN AKRIDAS KAI MELI AGRION
[1,7] KAI EKÊRUSSEN LEGÔN ERKHETAI O ISKHUROTEROS MOU OPISÔ MOU OU OUK EIMI IKANOS KUPSAS LUSAI TON IMANTA TÔN UPODÊMATÔN AUTOU
[1,8] EGÔ b=MEN EBAPTISA UMAS b=EN UDATI AUTOS DE BAPTISEI UMAS EN PNEUMATI AGIÔ
[1,9] KAI EGENETO EN EKEINAIS TAIS ÊMERAIS ÊLTHEN IÊSOUS APO k=NAZARETH amt=NAZARET TÊS GALILAIAS KAI EBAPTISTHÊ b=UPO b=IÔANNOU EIS TON IORDANÊN a=UPO a=IÔANNOU
[1,10] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS ANABAINÔN a=EK b=APO TOU UDATOS EIDEN SKHIZOMENOUS TOUS OURANOUS KAI TO PNEUMA a=ÔS b=ÔSEI PERISTERAN KATABAINON a=EIS b=EP AUTON
[1,11] KAI PHÔNÊ EGENETO EK TÔN OURANÔN SU EI O UIOS MOU O AGAPÊTOS EN a=SOI b=Ô EUDOKÊSA
[1,12] KAI EUTHUS TO PNEUMA AUTON EKBALLEI EIS TÊN ERÊMON
[1,13] KAI ÊN b=EKEI EN TÊ ERÊMÔ a=TESSERAKONTA ÊMERAS b=TESSARAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU SATANA KAI ÊN META TÔN THÊRIÔN KAI OI AGGELOI DIÊKONOUN AUTÔ
[1,14] META DE TO PARADOTHÊNAI TON IÔANNÊN ÊLTHEN O IÊSOUS EIS TÊN GALILAIAN KÊRUSSÔN TO EUAGGELION b=TÊS b=BASILEIAS TOU THEOU
[1,15] KAI LEGÔN OTI PEPLÊRÔTAI O KAIROS KAI ÊGGIKEN Ê BASILEIA TOU THEOU METANOEITE KAI PISTEUETE EN TÔ EUAGGELIÔ
[1,16] a=KAI b=PERIPATÔN a=PARAGÔN b=DE PARA TÊN THALASSAN TÊS GALILAIAS EIDEN SIMÔNA KAI ANDREAN TON ADELPHON b=AUTOU m=TOU am=SIMÔNOS a=AMPHIBALLONTAS b=BALLONTAS b=AMPHIBLÊSTRON EN TÊ THALASSÊ ÊSAN GAR ALIEIS
[1,17] KAI EIPEN AUTOIS O IÊSOUS DEUTE OPISÔ MOU KAI POIÊSÔ UMAS GENESTHAI ALIEIS ANTHRÔPÔN
[1,18] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS APHENTES TA DIKTUA b=AUTÔN ÊKOLOUTHÊSAN AUTÔ
[1,19] KAI PROBAS b=EKEITHEN OLIGON EIDEN IAKÔBON TON TOU ZEBEDAIOU KAI IÔANNÊN TON ADELPHON AUTOU KAI AUTOUS EN TÔ PLOIÔ KATARTIZONTAS TA DIKTUA
[1,20] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS EKALESEN AUTOUS KAI APHENTES TON PATERA AUTÔN ZEBEDAION EN TÔ PLOIÔ META TÔN MISTHÔTÔN APÊLTHON OPISÔ AUTOU
[1,21] KAI EISPOREUONTAI EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS TOIS SABBASIN EISELTHÔN EIS TÊN SUNAGÔGÊN EDIDASKEN
[1,22] KAI EXEPLÊSSONTO EPI TÊ DIDAKHÊ AUTOU ÊN GAR DIDASKÔN AUTOUS ÔS EXOUSIAN EKHÔN KAI OUKH ÔS OI GRAMMATEIS
[1,23] KAI a=EUTHUS ÊN EN TÊ SUNAGÔGÊ AUTÔN ANTHRÔPOS EN PNEUMATI AKATHARTÔ KAI ANEKRAXEN
[1,24] LEGÔN b=EA TI ÊMIN KAI SOI IÊSOU NAZARÊNE ÊLTHES APOLESAI ÊMAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU
[1,25] KAI EPETIMÊSEN AUTÔ O IÊSOUS LEGÔN PHIMÔTHÊTI KAI EXELTHE EX AUTOU
[1,26] KAI SPARAXAN AUTON TO PNEUMA TO AKATHARTON KAI a=PHÔNÊSAN b=KRAXAN PHÔNÊ MEGALÊ EXÊLTHEN EX AUTOU
[1,27] KAI ETHAMBÊTHÊSAN a=APANTES b=PANTES ÔSTE SUZÊTEIN PROS am=EAUTOUS tk=AUTOUS LEGONTAS TI ESTIN TOUTO b=TIS b=Ê DIDAKHÊ b=Ê KAINÊ b=AUTÊ b=OTI KAT EXOUSIAN KAI TOIS a=PNEUMASI b=PNEUMASIN TOIS AKATHARTOIS EPITASSEI KAI UPAKOUOUSIN AUTÔ
[1,28] a=KAI EXÊLTHEN b=DE Ê AKOÊ AUTOU EUTHUS a=PANTAKHOU EIS OLÊN TÊN PERIKHÔRON TÊS GALILAIAS
[1,29] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS EK TÊS SUNAGÔGÊS EXELTHONTES ÊLTHON EIS TÊN OIKIAN SIMÔNOS KAI ANDREOU META IAKÔBOU KAI IÔANNOU
[1,30] Ê DE PENTHERA SIMÔNOS KATEKEITO PURESSOUSA KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS LEGOUSIN AUTÔ PERI AUTÊS
[1,31] KAI PROSELTHÔN ÊGEIREN AUTÊN KRATÊSAS TÊS KHEIROS b=AUTÊS KAI APHÊKEN AUTÊN O PURETOS b=EUTHEÔS KAI DIÊKONEI AUTOIS
[1,32] OPSIAS DE GENOMENÊS OTE EDU O ÊLIOS EPHERON PROS AUTON PANTAS TOUS KAKÔS EKHONTAS KAI TOUS DAIMONIZOMENOUS
[1,33] KAI a=ÊN a=OLÊ Ê POLIS b=OLÊ EPISUNÊGMENÊ b=ÊN PROS TÊN THURAN
[1,34] KAI ETHERAPEUSEN POLLOUS KAKÔS EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS KAI DAIMONIA POLLA EXEBALEN KAI OUK ÊPHIEN LALEIN TA DAIMONIA OTI ÊDEISAN AUTON
[1,35] KAI PRÔI a=ENNUKHA b=ENNUKHON LIAN ANASTAS EXÊLTHEN KAI APÊLTHEN EIS ERÊMON TOPON KAKEI PROSÊUKHETO
[1,36] KAI a=KATEDIÔXEN b=KATEDIÔXAN AUTON b=O SIMÔN KAI OI MET AUTOU
[1,37] KAI a=EURON b=EURONTES AUTON a=KAI LEGOUSIN AUTÔ OTI PANTES atk=ZÊTOUSIN SE m=ZÊTOUSIN
[1,38] KAI LEGEI AUTOIS AGÔMEN a=ALLAKHOU EIS TAS EKHOMENAS KÔMOPOLEIS INA am=KAI am=EKEI tk=KAKEI KÊRUXÔ EIS TOUTO GAR a=EXÊLTHON b=EXELÊLUTHA
[1,39] KAI a=ÊLTHEN b=ÊN KÊRUSSÔN a=EIS b=EN a=TAS b=TAIS a=SUNAGÔGAS b=SUNAGÔGAIS AUTÔN EIS OLÊN TÊN GALILAIAN KAI TA DAIMONIA EKBALLÔN
[1,40] KAI ERKHETAI PROS AUTON LEPROS PARAKALÔN AUTON a=[KAI a=GONUPETÔN] b=KAI b=GONUPETÔN b=AUTON KAI LEGÔN AUTÔ OTI EAN THELÊS DUNASAI ME KATHARISAI
[1,41] a=KAI b=O b=DE b=IÊSOUS SPLAGKHNISTHEIS EKTEINAS TÊN KHEIRA b=ÊPSATO AUTOU a=ÊPSATO KAI LEGEI AUTÔ THELÔ KATHARISTHÊTI
[1,42] KAI a=EUTHUS b=EIPONTOS b=AUTOU b=EUTHEÔS APÊLTHEN AP AUTOU Ê LEPRA KAI EKATHARISTHÊ
[1,43] KAI EMBRIMÊSAMENOS AUTÔ a=EUTHUS b=EUTHEÔS EXEBALEN AUTON
[1,44] KAI LEGEI AUTÔ ORA MÊDENI MÊDEN EIPÊS a=ALLA b=ALL UPAGE SEAUTON DEIXON TÔ IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU A PROSETAXEN a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EIS MARTURION AUTOIS
[1,45] O DE EXELTHÔN ÊRXATO KÊRUSSEIN POLLA KAI DIAPHÊMIZEIN TON LOGON ÔSTE MÊKETI AUTON DUNASTHAI PHANERÔS EIS POLIN EISELTHEIN ALL EXÔ a=EP b=EN ERÊMOIS TOPOIS ÊN KAI ÊRKHONTO PROS AUTON a=PANTOTHEN b=PANTAKHOTHEN
[2,1] KAI a=EISELTHÔN atk=PALIN b=EISÊLTHEN m=PALIN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM DI ÊMERÔN b=KAI ÊKOUSTHÊ OTI a=EN b=EIS a=OIKÔ b=OIKON ESTIN
[2,2] KAI b=EUTHEÔS SUNÊKHTHÊSAN POLLOI ÔSTE MÊKETI KHÔREIN MÊDE TA PROS TÊN THURAN KAI ELALEI AUTOIS TON LOGON
[2,3] KAI ERKHONTAI a=PHERONTES PROS AUTON PARALUTIKON b=PHERONTES AIROMENON UPO TESSARÔN
[2,4] KAI MÊ DUNAMENOI a=PROSENEGKAI b=PROSEGGISAI AUTÔ DIA TON OKHLON APESTEGASAN TÊN STEGÊN OPOU ÊN KAI EXORUXANTES a=KHALÔSI b=KHALÔSIN TON a=KRABATTON a=OPOU b=KRABBATON b=EPH b=Ô O PARALUTIKOS KATEKEITO
[2,5] a=KAI IDÔN b=DE O IÊSOUS TÊN PISTIN AUTÔN LEGEI TÔ PARALUTIKÔ TEKNON a=APHIENTAI b=APHEÔNTAI a=SOU b=SOI AI AMARTIAI b=SOU
[2,6] ÊSAN DE TINES TÔN GRAMMATEÔN EKEI KATHÊMENOI KAI DIALOGIZOMENOI EN TAIS KARDIAIS AUTÔN
[2,7] TI OUTOS OUTÔS LALEI a=BLASPHÊMEI b=BLASPHÊMIAS TIS DUNATAI APHIENAI AMARTIAS EI MÊ EIS O THEOS
[2,8] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS EPIGNOUS O IÊSOUS TÔ PNEUMATI AUTOU OTI OUTÔS m=AUTOI DIALOGIZONTAI EN EAUTOIS a=LEGEI b=EIPEN AUTOIS TI TAUTA DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UMÔN
[2,9] TI ESTIN EUKOPÔTERON EIPEIN TÔ PARALUTIKÔ a=APHIENTAI b=APHEÔNTAI am=SOU tk=SOI AI AMARTIAI Ê EIPEIN a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI ARON b=SOU TON a=KRABATTON a=SOU b=KRABBATON KAI PERIPATEI
[2,10] INA DE EIDÊTE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU ANTHRÔPOU APHIENAI a=AMARTIAS EPI TÊS GÊS b=AMARTIAS LEGEI TÔ PARALUTIKÔ
[2,11] SOI LEGÔ a=EGEIRE b=EGEIRAI b=KAI ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI UPAGE EIS TON OIKON SOU
[2,12] KAI ÊGERTHÊ b=EUTHEÔS KAI a=EUTHUS ARAS TON a=KRABATTON b=KRABBATON EXÊLTHEN a=EMPROSTHEN b=ENANTION PANTÔN ÔSTE EXISTASTHAI PANTAS KAI DOXAZEIN TON THEON LEGONTAS OTI b=OUDEPOTE OUTÔS a=OUDEPOTE EIDOMEN
[2,13] KAI EXÊLTHEN PALIN PARA TÊN THALASSAN KAI PAS O OKHLOS ÊRKHETO PROS AUTON KAI EDIDASKEN AUTOUS
[2,14] KAI PARAGÔN EIDEN LEUIN TON TOU ALPHAIOU KATHÊMENON EPI TO TELÔNION KAI LEGEI AUTÔ AKOLOUTHEI MOI KAI ANASTAS ÊKOLOUTHÊSEN AUTÔ
[2,15] KAI a=GINETAI b=EGENETO b=EN b=TÔ KATAKEISTHAI AUTON EN TÊ OIKIA AUTOU KAI POLLOI TELÔNAI KAI AMARTÔLOI SUNANEKEINTO TÔ IÊSOU KAI TOIS MATHÊTAIS AUTOU ÊSAN GAR POLLOI KAI a=ÊKOLOUTHOUN b=ÊKOLOUTHÊSAN AUTÔ
[2,16] KAI OI GRAMMATEIS a=TÔN a=PHARISAIÔN b=KAI b=OI b=PHARISAIOI IDONTES a=OTI b=AUTON a=ESTHIEI b=ESTHIONTA META TÔN b=TELÔNÔN b=KAI AMARTÔLÔN a=KAI a=TELÔNÔN ELEGON TOIS MATHÊTAIS AUTOU b=TI OTI META TÔN TELÔNÔN KAI AMARTÔLÔN ESTHIEI b=KAI b=PINEI
[2,17] KAI AKOUSAS O IÊSOUS LEGEI AUTOIS a=[OTI] OU KHREIAN EKHOUSIN OI ISKHUONTES IATROU ALL OI KAKÔS EKHONTES OUK ÊLTHON KALESAI DIKAIOUS ALLA AMARTÔLOUS b=EIS b=METANOIAN
[2,18] KAI ÊSAN OI MATHÊTAI IÔANNOU KAI OI a=PHARISAIOI b=TÔN b=PHARISAIÔN NÊSTEUONTES KAI ERKHONTAI KAI LEGOUSIN AUTÔ am=DIA am=TI tk=DIATI OI MATHÊTAI IÔANNOU KAI OI a=MATHÊTAI TÔN PHARISAIÔN NÊSTEUOUSIN OI DE SOI MATHÊTAI OU NÊSTEUOUSIN
[2,19] KAI EIPEN AUTOIS O IÊSOUS MÊ DUNANTAI OI UIOI TOU NUMPHÔNOS EN Ô O NUMPHIOS MET AUTÔN ESTIN NÊSTEUEIN OSON KHRONON b=METH b=EAUTÔN EKHOUSIN TON NUMPHION a=MET a=AUTÔN OU DUNANTAI NÊSTEUEIN
[2,20] ELEUSONTAI DE ÊMERAI OTAN APARTHÊ AP AUTÔN O NUMPHIOS KAI TOTE NÊSTEUSOUSIN EN a=EKEINÊ b=EKEINAIS a=TÊ b=TAIS a=ÊMERA b=ÊMERAIS
[2,21] b=KAI OUDEIS EPIBLÊMA RAKOUS AGNAPHOU a=EPIRAPTEI b=EPIRRAPTEI EPI a=IMATION b=IMATIÔ a=PALAION b=PALAIÔ EI DE MÊ AIREI TO PLÊRÔMA a=AP AUTOU TO KAINON TOU PALAIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI
[2,22] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE MÊ a=RÊXEI b=RÊSSEI O OINOS b=O b=NEOS TOUS ASKOUS KAI O OINOS a=APOLLUTAI b=EKKHEITAI KAI OI ASKOI b=APOLOUNTAI ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS b=BLÊTEON
[2,23] KAI EGENETO b=PARAPOREUESTHAI AUTON EN TOIS SABBASIN a=PARAPOREUESTHAI DIA TÔN SPORIMÔN KAI b=ÊRXANTO OI MATHÊTAI AUTOU a=ÊRXANTO ODON POIEIN TILLONTES TOUS STAKHUAS
[2,24] KAI OI PHARISAIOI ELEGON AUTÔ IDE TI POIOUSIN b=EN TOIS SABBASIN O OUK EXESTIN
[2,25] KAI a=LEGEI b=AUTOS b=ELEGEN AUTOIS OUDEPOTE ANEGNÔTE TI EPOIÊSEN am=DAUID tk=DABID OTE KHREIAN ESKHEN KAI EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU
[2,26] PÔS EISÊLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU EPI ABIATHAR tk=TOU ARKHIEREÔS KAI TOUS ARTOUS TÊS PROTHESEÔS EPHAGEN OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI MÊ a=TOUS b=TOIS a=IEREIS b=IEREUSIN KAI EDÔKEN KAI TOIS SUN AUTÔ OUSIN
[2,27] KAI ELEGEN AUTOIS TO SABBATON DIA TON ANTHRÔPON EGENETO a=KAI OUKH O ANTHRÔPOS DIA TO SABBATON
[2,28] ÔSTE KURIOS ESTIN O UIOS TOU ANTHRÔPOU KAI TOU SABBATOU
[3,1] KAI EISÊLTHEN PALIN EIS TÊN SUNAGÔGÊN KAI ÊN EKEI ANTHRÔPOS EXÊRAMMENÊN EKHÔN TÊN KHEIRA
[3,2] KAI PARETÊROUN AUTON EI TOIS SABBASIN THERAPEUSEI AUTON INA KATÊGORÊSÔSIN AUTOU
[3,3] KAI LEGEI TÔ ANTHRÔPÔ TÔ b=EXÊRAMMENÊN b=EKHONTI TÊN a=XÊRAN KHEIRA a=EKHONTI a=EGEIRE b=EGEIRAI EIS TO MESON
[3,4] KAI LEGEI AUTOIS EXESTIN TOIS SABBASIN a=AGATHON a=POIÊSAI b=AGATHOPOIÊSAI Ê KAKOPOIÊSAI PSUKHÊN SÔSAI Ê APOKTEINAI OI DE ESIÔPÔN
[3,5] KAI PERIBLEPSAMENOS AUTOUS MET ORGÊS SULLUPOUMENOS EPI TÊ PÔRÔSEI TÊS KARDIAS AUTÔN LEGEI TÔ ANTHRÔPÔ EKTEINON TÊN KHEIRA b=SOU KAI EXETEINEN KAI a=APEKATESTATHÊ b=APOKATESTATHÊ Ê KHEIR AUTOU b=UGIÊS b=ÔS b=Ê b=ALLÊ
[3,6] KAI EXELTHONTES OI PHARISAIOI a=EUTHUS b=EUTHEÔS META TÔN ÊRÔDIANÔN SUMBOULION a=EDIDOUN b=EPOIOUN KAT AUTOU OPÔS AUTON APOLESÔSIN
[3,7] KAI O IÊSOUS b=ANEKHÔRÊSEN META TÔN MATHÊTÔN AUTOU a=ANEKHÔRÊSEN PROS TÊN THALASSAN KAI POLU PLÊTHOS APO TÊS GALILAIAS a=[ÊKOLOUTHÊSEN] b=ÊKOLOUTHÊSAN b=AUTÔ KAI APO TÊS IOUDAIAS
[3,8] KAI APO IEROSOLUMÔN KAI APO TÊS IDOUMAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU KAI b=OI PERI TURON KAI SIDÔNA PLÊTHOS POLU a=AKOUONTES b=AKOUSANTES OSA EPOIEI ÊLTHON PROS AUTON
[3,9] KAI EIPEN TOIS MATHÊTAIS AUTOU INA PLOIARION PROSKARTERÊ AUTÔ DIA TON OKHLON INA MÊ THLIBÔSIN AUTON
[3,10] POLLOUS GAR ETHERAPEUSEN ÔSTE EPIPIPTEIN AUTÔ INA AUTOU APSÔNTAI OSOI EIKHON MASTIGAS
[3,11] KAI TA PNEUMATA TA AKATHARTA OTAN AUTON a=ETHEÔROUN b=ETHEÔREI a=PROSEPIPTON b=PROSEPIPTEN AUTÔ KAI a=EKRAZON b=EKRAZEN a=LEGONTES b=LEGONTA OTI SU EI O UIOS TOU THEOU
[3,12] KAI POLLA EPETIMA AUTOIS INA MÊ atk=AUTON PHANERON m=AUTON POIÊSÔSIN
[3,13] KAI ANABAINEI EIS TO OROS KAI PROSKALEITAI OUS ÊTHELEN AUTOS KAI APÊLTHON PROS AUTON
[3,14] KAI EPOIÊSEN DÔDEKA a=[OUS a=KAI a=APOSTOLOUS a=ÔNOMASEN] INA ÔSIN MET AUTOU KAI INA APOSTELLÊ AUTOUS KÊRUSSEIN
[3,15] KAI EKHEIN EXOUSIAN b=THERAPEUEIN b=TAS b=NOSOUS b=KAI EKBALLEIN TA DAIMONIA
[3,16] a=[KAI a=EPOIÊSEN a=TOUS a=DÔDEKA] KAI EPETHÊKEN a=ONOMA TÔ SIMÔNI b=ONOMA PETRON
[3,17] KAI IAKÔBON TON TOU ZEBEDAIOU KAI IÔANNÊN TON ADELPHON TOU IAKÔBOU KAI EPETHÊKEN AUTOIS a= b=ONOMATA a=BOANÊRGES b=BOANERGES O ESTIN UIOI BRONTÊS
[3,18] KAI ANDREAN KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION KAI a=MATHTHAION b=MATTHAION KAI THÔMAN KAI IAKÔBON TON TOU ALPHAIOU KAI THADDAION KAI SIMÔNA TON a=KANANAION b=KANANITÊN
[3,19] KAI IOUDAN a=ISKARIÔTH b=ISKARIÔTÊN OS KAI PAREDÔKEN AUTON ~a=
[3,20] KAI a=ERKHETAI b=ERKHONTAI EIS OIKON ~b=
[3,20] KAI SUNERKHETAI PALIN a=[O] OKHLOS ÔSTE MÊ DUNASTHAI AUTOUS a=MÊDE b=MÊTE ARTON PHAGEIN
[3,21] KAI AKOUSANTES OI PAR AUTOU EXÊLTHON KRATÊSAI AUTON ELEGON GAR OTI EXESTÊ
[3,22] KAI OI GRAMMATEIS OI APO IEROSOLUMÔN KATABANTES ELEGON OTI BEELZEBOUL EKHEI KAI OTI EN TÔ ARKHONTI TÔN DAIMONIÔN EKBALLEI TA DAIMONIA
[3,23] KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS EN PARABOLAIS ELEGEN AUTOIS PÔS DUNATAI SATANAS SATANAN EKBALLEIN
[3,24] KAI EAN BASILEIA EPH EAUTÊN MERISTHÊ OU DUNATAI STATHÊNAI Ê BASILEIA EKEINÊ
[3,25] KAI EAN OIKIA EPH EAUTÊN MERISTHÊ OU a=DUNÊSETAI b=DUNATAI b=STATHÊNAI Ê OIKIA EKEINÊ a=STATHÊNAI
[3,26] KAI EI O SATANAS ANESTÊ EPH EAUTON KAI a=EMERISTHÊ b=MEMERISTAI OU DUNATAI a=STÊNAI b=STATHÊNAI ALLA TELOS EKHEI
[3,27] a=ALL atk=OU atk=DUNATAI OUDEIS m=DUNATAI b=TA b=SKEUÊ b=TOU b=ISKHUROU b=EISELTHÔN EIS TÊN OIKIAN a=TOU a=ISKHUROU a=EISELTHÔN a=TA a=SKEUÊ AUTOU DIARPASAI EAN MÊ PRÔTON TON ISKHURON DÊSÊ KAI TOTE TÊN OIKIAN AUTOU m=DIARPASÊ atk=DIARPASEI
[3,28] AMÊN LEGÔ UMIN OTI PANTA APHETHÊSETAI b=TA b=AMARTÊMATA TOIS UIOIS TÔN ANTHRÔPÔN a=TA a=AMARTÊMATA KAI a=AI BLASPHÊMIAI a=OSA b=OSAS a=EAN b=AN BLASPHÊMÊSÔSIN
[3,29] OS D AN BLASPHÊMÊSÊ EIS TO PNEUMA TO AGION OUK EKHEI APHESIN EIS TON AIÔNA a=ALLA b=ALL ENOKHOS ESTIN AIÔNIOU a=AMARTÊMATOS b=KRISEÔS
[3,30] OTI ELEGON PNEUMA AKATHARTON EKHEI
[3,31] b=ERKHONTAI b=OUN b=OI b=ADELPHOI KAI a=ERKHETAI Ê MÊTÊR AUTOU KAI a=OI a=ADELPHOI a=AUTOU a=KAI EXÔ a=STÊKONTES b=ESTÔTES APESTEILAN PROS AUTON a=KALOUNTES b=PHÔNOUNTES AUTON
[3,32] KAI EKATHÊTO b=OKHLOS PERI AUTON a=OKHLOS a=KAI a=LEGOUSIN b=EIPON b=DE AUTÔ IDOU Ê MÊTÊR SOU KAI OI ADELPHOI m=SOU m=KAI m=AI m=ADELPHAI SOU a=[KAI a=AI a=ADELPHAI a=SOU] EXÔ ZÊTOUSIN SE
[3,33] KAI a=APOKRITHEIS b=APEKRITHÊ AUTOIS a=LEGEI b=LEGÔN TIS ESTIN Ê MÊTÊR MOU a=KAI b=Ê OI ADELPHOI a=[MOU] b=MOU
[3,34] KAI PERIBLEPSAMENOS b=KUKLÔ TOUS PERI AUTON a=KUKLÔ KATHÊMENOUS LEGEI IDE Ê MÊTÊR MOU KAI OI ADELPHOI MOU
[3,35] OS a=[GAR] b=GAR AN POIÊSÊ TO THELÊMA TOU THEOU OUTOS ADELPHOS MOU KAI ADELPHÊ b=MOU KAI MÊTÊR ESTIN
[4,1] KAI PALIN ÊRXATO DIDASKEIN PARA TÊN THALASSAN KAI a=SUNAGETAI b=SUNÊKHTHÊ PROS AUTON OKHLOS a=PLEISTOS b=POLUS ÔSTE AUTON b=EMBANTA EIS b=TO PLOION a=EMBANTA KATHÊSTHAI EN TÊ THALASSÊ KAI PAS O OKHLOS PROS TÊN THALASSAN EPI TÊS GÊS a=ÊSAN b=ÊN
[4,2] KAI EDIDASKEN AUTOUS EN PARABOLAIS POLLA KAI ELEGEN AUTOIS EN TÊ DIDAKHÊ AUTOU
[4,3] AKOUETE IDOU EXÊLTHEN O SPEIRÔN b=TOU SPEIRAI
[4,4] KAI EGENETO EN TÔ SPEIREIN O MEN EPESEN PARA TÊN ODON KAI ÊLTHEN TA PETEINA tk=TOU tk=OURANOU KAI KATEPHAGEN AUTO
[4,5] a=KAI ALLO b=DE EPESEN EPI TO PETRÔDES OPOU OUK EIKHEN GÊN POLLÊN KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS EXANETEILEN DIA TO MÊ EKHEIN BATHOS GÊS
[4,6] a=KAI a=OTE a=ANETEILEN a=O a=ÊLIOS b=ÊLIOU b=DE b=ANATEILANTOS EKAUMATISTHÊ KAI DIA TO MÊ EKHEIN RIZAN EXÊRANTHÊ
[4,7] KAI ALLO EPESEN EIS TAS AKANTHAS KAI ANEBÊSAN AI AKANTHAI KAI SUNEPNIXAN AUTO KAI KARPON OUK EDÔKEN
[4,8] KAI a=ALLA b=ALLO EPESEN EIS TÊN GÊN TÊN KALÊN KAI EDIDOU KARPON ANABAINONTA KAI a=AUXANOMENA b=AUXANONTA KAI EPHEREN EN TRIAKONTA KAI EN EXÊKONTA KAI EN EKATON
[4,9] KAI ELEGEN a=OS a=EKHEI tk=AUTOIS b=O b=EKHÔN ÔTA AKOUEIN AKOUETÔ
[4,10] a=KAI OTE b=DE EGENETO KATAMONAS a=ÊRÔTÔN b=ÊRÔTÊSAN AUTON OI PERI AUTON SUN TOIS DÔDEKA a=TAS b=TÊN a=PARABOLAS b=PARABOLÊN
[4,11] KAI ELEGEN AUTOIS UMIN b=DEDOTAI b=GNÔNAI TO MUSTÊRION a=DEDOTAI TÊS BASILEIAS TOU THEOU EKEINOIS DE TOIS EXÔ EN PARABOLAIS TA PANTA GINETAI
[4,12] INA BLEPONTES BLEPÔSIN KAI MÊ IDÔSIN KAI AKOUONTES AKOUÔSIN KAI MÊ SUNIÔSIN MÊPOTE EPISTREPSÔSIN KAI APHETHÊ AUTOIS b=TA b=AMARTÊMATA
[4,13] KAI LEGEI AUTOIS OUK OIDATE TÊN PARABOLÊN TAUTÊN KAI PÔS PASAS TAS PARABOLAS GNÔSESTHE
[4,14] O SPEIRÔN TON LOGON SPEIREI
[4,15] OUTOI DE EISIN OI PARA TÊN ODON OPOU SPEIRETAI O LOGOS KAI OTAN AKOUSÔSIN a=EUTHUS b=EUTHEÔS ERKHETAI O SATANAS KAI AIREI TON LOGON TON ESPARMENON a=EIS a=AUTOUS b=EN b=TAIS b=KARDIAIS b=AUTÔN
[4,16] KAI OUTOI EISIN b=OMOIÔS OI EPI TA PETRÔDÊ SPEIROMENOI OI OTAN AKOUSÔSIN TON LOGON a=EUTHUS b=EUTHEÔS META KHARAS LAMBANOUSIN AUTON
[4,17] KAI OUK EKHOUSIN RIZAN EN EAUTOIS ALLA PROSKAIROI EISIN EITA GENOMENÊS THLIPSEÔS Ê DIÔGMOU DIA TON LOGON a=EUTHUS b=EUTHEÔS SKANDALIZONTAI
[4,18] KAI a=ALLOI b=OUTOI EISIN OI EIS TAS AKANTHAS SPEIROMENOI at=OUTOI at=EISIN OI TON LOGON a=AKOUSANTES b=AKOUONTES
[4,19] KAI AI MERIMNAI TOU AIÔNOS b=TOUTOU KAI Ê APATÊ TOU PLOUTOU KAI AI PERI TA LOIPA EPITHUMIAI EISPOREUOMENAI SUMPNIGOUSIN TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI
[4,20] KAI a=EKEINOI b=OUTOI EISIN OI EPI TÊN GÊN TÊN KALÊN SPARENTES OITINES AKOUOUSIN TON LOGON KAI PARADEKHONTAI KAI KARPOPHOROUSIN EN TRIAKONTA KAI EN EXÊKONTA KAI EN EKATON
[4,21] KAI ELEGEN AUTOIS MÊTI a=ERKHETAI O LUKHNOS b=ERKHETAI INA UPO TON MODION TETHÊ Ê UPO TÊN KLINÊN OUKH INA EPI TÊN LUKHNIAN a=TETHÊ b=EPITETHÊ
[4,22] OU GAR ESTIN b=TI KRUPTON b=O EAN MÊ a=INA PHANERÔTHÊ OUDE EGENETO APOKRUPHON ALL INA a=ELTHÊ EIS PHANERON b=ELTHÊ
[4,23] EI TIS EKHEI ÔTA AKOUEIN AKOUETÔ
[4,24] KAI ELEGEN AUTOIS BLEPETE TI AKOUETE EN Ô METRÔ METREITE METRÊTHÊSETAI UMIN KAI PROSTETHÊSETAI UMIN b=TOIS b=AKOUOUSIN
[4,25] OS GAR a=EKHEI b=AN b=EKHÊ DOTHÊSETAI AUTÔ KAI OS OUK EKHEI KAI O EKHEI ARTHÊSETAI AP AUTOU
[4,26] KAI ELEGEN OUTÔS ESTIN Ê BASILEIA TOU THEOU ÔS b=EAN ANTHRÔPOS BALÊ TON SPORON EPI TÊS GÊS
[4,27] KAI KATHEUDÊ KAI EGEIRÊTAI NUKTA KAI ÊMERAN KAI O SPOROS a=BLASTA b=BLASTANÊ KAI MÊKUNÊTAI ÔS OUK OIDEN AUTOS
[4,28] AUTOMATÊ b=GAR Ê GÊ KARPOPHOREI PRÔTON KHORTON EITA STAKHUN EITA a= b=PLÊRÊ SITON EN TÔ STAKHUI
[4,29] OTAN DE a=PARADOI b=PARADÔ O KARPOS a=EUTHUS b=EUTHEÔS APOSTELLEI TO DREPANON OTI PARESTÊKEN O THERISMOS
[4,30] KAI ELEGEN a=PÔS b=TINI OMOIÔSÔMEN TÊN BASILEIAN TOU THEOU Ê EN a=TINI b=POIA b=PARABOLÊ b=PARABALÔMEN AUTÊN a=PARABOLÊ a=THÔMEN
[4,31] ÔS m=KOKKON atk=KOKKÔ SINAPEÔS OS OTAN SPARÊ EPI TÊS GÊS a=MIKROTERON a=ON b=MIKROTEROS PANTÔN TÔN SPERMATÔN b=ESTIN TÔN EPI TÊS GÊS
[4,32] KAI OTAN SPARÊ ANABAINEI KAI GINETAI a=MEIZON PANTÔN TÔN LAKHANÔN b=MEIZÔN KAI POIEI KLADOUS MEGALOUS ÔSTE DUNASTHAI UPO TÊN SKIAN AUTOU TA PETEINA TOU OURANOU KATASKÊNOUN
[4,33] KAI TOIAUTAIS PARABOLAIS POLLAIS ELALEI AUTOIS TON LOGON KATHÔS m=EDUNANTO atk=ÊDUNANTO AKOUEIN
[4,34] KHÔRIS DE PARABOLÊS OUK ELALEI AUTOIS KAT IDIAN DE TOIS a=IDIOIS MATHÊTAIS b=AUTOU EPELUEN PANTA
[4,35] KAI LEGEI AUTOIS EN EKEINÊ TÊ ÊMERA OPSIAS GENOMENÊS DIELTHÔMEN EIS TO PERAN
[4,36] KAI APHENTES TON OKHLON PARALAMBANOUSIN AUTON ÔS ÊN EN TÔ PLOIÔ KAI ALLA a=PLOIA b=DE b=PLOIARIA ÊN MET AUTOU
[4,37] KAI GINETAI LAILAPS b=ANEMOU MEGALÊ a=ANEMOU a=KAI TA b=DE KUMATA EPEBALLEN EIS TO PLOION ÔSTE b=AUTO ÊDÊ GEMIZESTHAI a=TO a=PLOION
[4,38] KAI b=ÊN AUTOS a=ÊN a=EN b=EPI TÊ PRUMNÊ EPI TO PROSKEPHALAION KATHEUDÔN KAI a=EGEIROUSIN b=DIEGEIROUSIN AUTON KAI LEGOUSIN AUTÔ DIDASKALE OU MELEI SOI OTI APOLLUMETHA
[4,39] KAI DIEGERTHEIS EPETIMÊSEN TÔ ANEMÔ KAI EIPEN TÊ THALASSÊ SIÔPA PEPHIMÔSO KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI EGENETO GALÊNÊ MEGALÊ
[4,40] KAI EIPEN AUTOIS TI DEILOI ESTE a=OUPÔ b=OUTÔS b=PÔS b=OUK EKHETE PISTIN
[4,41] KAI EPHOBÊTHÊSAN PHOBON MEGAN KAI ELEGON PROS ALLÊLOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI O ANEMOS KAI Ê THALASSA a=UPAKOUEI b=UPAKOUOUSIN AUTÔ
[5,1] KAI ÊLTHON EIS TO PERAN TÊS THALASSÊS EIS TÊN KHÔRAN TÔN a=GERASÊNÔN b=GADARÊNÔN
[5,2] KAI a=EXELTHONTOS b=EXELTHONTI a=AUTOU b=AUTÔ EK TOU PLOIOU a=EUTHUS b=EUTHEÔS a=UPÊNTÊSEN b=APÊNTÊSEN AUTÔ EK TÔN MNÊMEIÔN ANTHRÔPOS EN PNEUMATI AKATHARTÔ
[5,3] OS TÊN KATOIKÊSIN EIKHEN EN TOIS am=MNÊMASIN tk=MNÊMEIOIS KAI a=OUDE a=ALUSEI a=OUKETI b=OUTE b=ALUSESIN OUDEIS am=EDUNATO tk=ÊDUNATO AUTON DÊSAI
[5,4] DIA TO AUTON POLLAKIS PEDAIS KAI ALUSESIN DEDESTHAI KAI DIESPASTHAI UP AUTOU TAS ALUSEIS KAI TAS PEDAS SUNTETRIPHTHAI KAI OUDEIS b=AUTON ISKHUEN a=AUTON DAMASAI
[5,5] KAI am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS NUKTOS KAI ÊMERAS EN TOIS a=MNÊMASIN b=ORESIN KAI EN TOIS a=ORESIN b=MNÊMASIN ÊN KRAZÔN KAI KATAKOPTÔN EAUTON LITHOIS
[5,6] a=KAI IDÔN b=DE TON IÊSOUN APO MAKROTHEN EDRAMEN KAI PROSEKUNÊSEN AUTÔ
[5,7] KAI KRAXAS PHÔNÊ MEGALÊ a=LEGEI b=EIPEN TI EMOI KAI SOI IÊSOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU ORKIZÔ SE TON THEON MÊ ME BASANISÊS
[5,8] ELEGEN GAR AUTÔ EXELTHE TO PNEUMA TO AKATHARTON EK TOU ANTHRÔPOU
[5,9] KAI EPÊRÔTA AUTON TI b=SOI ONOMA a=SOI KAI a=LEGEI b=APEKRITHÊ a=AUTÔ b=LEGÔN a=LEGIÔN b=LEGEÔN ONOMA MOI OTI POLLOI ESMEN
[5,10] KAI PAREKALEI AUTON POLLA INA MÊ a=AUTA b=AUTOUS APOSTEILÊ EXÔ TÊS KHÔRAS
[5,11] ÊN DE EKEI PROS am=TÔ tk=TA am=OREI tk=ORÊ AGELÊ KHOIRÔN MEGALÊ BOSKOMENÊ
[5,12] KAI PAREKALESAN AUTON b=PANTES b=OI b=DAIMONES LEGONTES PEMPSON ÊMAS EIS TOUS KHOIROUS INA EIS AUTOUS EISELTHÔMEN
[5,13] KAI EPETREPSEN AUTOIS b=EUTHEÔS b=O b=IÊSOUS KAI EXELTHONTA TA PNEUMATA TA AKATHARTA EISÊLTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI ÔRMÊSEN Ê AGELÊ KATA TOU KRÊMNOU EIS TÊN THALASSAN b=ÊSAN b=DE ÔS DISKHILIOI KAI EPNIGONTO EN TÊ THALASSÊ
[5,14] a=KAI OI b=DE BOSKONTES a=AUTOUS b=TOUS b=KHOIROUS EPHUGON KAI a=APÊGGEILAN b=ANÊGGEILAN EIS TÊN POLIN KAI EIS TOUS AGROUS KAI a=ÊLTHON b=EXÊLTHON IDEIN TI ESTIN TO GEGONOS
[5,15] KAI ERKHONTAI PROS TON IÊSOUN KAI THEÔROUSIN TON DAIMONIZOMENON KATHÊMENON b=KAI IMATISMENON KAI SÔPHRONOUNTA TON ESKHÊKOTA TON a=LEGIÔNA b=LEGEÔNA KAI EPHOBÊTHÊSAN
[5,16] atk=KAI DIÊGÊSANTO m=DE AUTOIS OI IDONTES PÔS EGENETO TÔ DAIMONIZOMENÔ KAI PERI TÔN KHOIRÔN
[5,17] KAI ÊRXANTO PARAKALEIN AUTON APELTHEIN APO TÔN ORIÔN AUTÔN
[5,18] KAI a=EMBAINONTOS b=EMBANTOS AUTOU EIS TO PLOION PAREKALEI AUTON O DAIMONISTHEIS INA b=Ê MET AUTOU a=Ê
[5,19] a=KAI b=O b=DE b=IÊSOUS OUK APHÊKEN AUTON ALLA LEGEI AUTÔ UPAGE EIS TON OIKON SOU PROS TOUS SOUS KAI a=APAGGEILON b=ANAGGEILON AUTOIS OSA b=SOI O KURIOS a=SOI am=PEPOIÊKEN tk=EPOIÊSEN KAI ÊLEÊSEN SE
[5,20] KAI APÊLTHEN KAI ÊRXATO KÊRUSSEIN EN TÊ DEKAPOLEI OSA EPOIÊSEN AUTÔ O IÊSOUS KAI PANTES ETHAUMAZON
[5,21] KAI DIAPERASANTOS TOU IÊSOU a=[EN b=EN TÔ a=PLOIÔ] b=PLOIÔ PALIN EIS TO PERAN SUNÊKHTHÊ OKHLOS POLUS EP AUTON KAI ÊN PARA TÊN THALASSAN
[5,22] KAI b=IDOU ERKHETAI EIS TÔN ARKHISUNAGÔGÔN ONOMATI a=IAIROS b=IAEIROS KAI IDÔN AUTON PIPTEI PROS TOUS PODAS AUTOU
[5,23] KAI a=PARAKALEI b=PAREKALEI AUTON POLLA LEGÔN OTI TO THUGATRION MOU ESKHATÔS EKHEI INA ELTHÔN EPITHÊS b=AUTÊ TAS KHEIRAS a=AUTÊ a=INA b=OPÔS SÔTHÊ KAI a=ZÊSÊ b=ZÊSETAI
[5,24] KAI APÊLTHEN MET AUTOU KAI ÊKOLOUTHEI AUTÔ OKHLOS POLUS KAI SUNETHLIBON AUTON
[5,25] KAI GUNÊ b=TIS OUSA EN RUSEI AIMATOS b=ETÊ DÔDEKA a=ETÊ
[5,26] KAI POLLA PATHOUSA UPO POLLÔN IATRÔN KAI DAPANÊSASA TA PAR am=AUTÊS tk=EAUTÊS PANTA KAI MÊDEN ÔPHELÊTHEISA ALLA MALLON EIS TO KHEIRON ELTHOUSA
[5,27] AKOUSASA PERI TOU IÊSOU ELTHOUSA EN TÔ OKHLÔ OPISTHEN ÊPSATO TOU IMATIOU AUTOU
[5,28] ELEGEN GAR OTI a=EAN a=APSÔMAI KAN TÔN IMATIÔN AUTOU b=APSÔMAI SÔTHÊSOMAI
[5,29] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS EXÊRANTHÊ Ê PÊGÊ TOU AIMATOS AUTÊS KAI EGNÔ TÔ SÔMATI OTI IATAI APO TÊS MASTIGOS
[5,30] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS O IÊSOUS EPIGNOUS EN EAUTÔ TÊN EX AUTOU DUNAMIN EXELTHOUSAN EPISTRAPHEIS EN TÔ OKHLÔ ELEGEN TIS MOU ÊPSATO TÔN IMATIÔN
[5,31] KAI ELEGON AUTÔ OI MATHÊTAI AUTOU BLEPEIS TON OKHLON SUNTHLIBONTA SE KAI LEGEIS TIS MOU ÊPSATO
[5,32] KAI PERIEBLEPETO IDEIN TÊN TOUTO POIÊSASAN
[5,33] Ê DE GUNÊ PHOBÊTHEISA KAI TREMOUSA EIDUIA O GEGONEN b=EP AUTÊ ÊLTHEN KAI PROSEPESEN AUTÔ KAI EIPEN AUTÔ PASAN TÊN ALÊTHEIAN
[5,34] O DE EIPEN AUTÊ a=THUGATÊR b=THUGATER Ê PISTIS SOU SESÔKEN SE UPAGE EIS EIRÊNÊN KAI ISTHI UGIÊS APO TÊS MASTIGOS SOU
[5,35] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHONTAI APO TOU ARKHISUNAGÔGOU LEGONTES OTI Ê THUGATÊR SOU APETHANEN TI ETI SKULLEIS TON DIDASKALON
[5,36] O DE IÊSOUS a=PARAKOUSAS b=EUTHEÔS b=AKOUSAS TON LOGON LALOUMENON LEGEI TÔ ARKHISUNAGÔGÔ MÊ PHOBOU MONON PISTEUE
[5,37] KAI OUK APHÊKEN OUDENA a=MET a=AUTOU b=AUTÔ SUNAKOLOUTHÊSAI EI MÊ a=TON PETRON KAI IAKÔBON KAI IÔANNÊN TON ADELPHON IAKÔBOU
[5,38] KAI a=ERKHONTAI b=ERKHETAI EIS TON OIKON TOU ARKHISUNAGÔGOU KAI THEÔREI THORUBON ak=KAI KLAIONTAS KAI ALALAZONTAS POLLA
[5,39] KAI EISELTHÔN LEGEI AUTOIS TI THORUBEISTHE KAI KLAIETE TO PAIDION OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI
[5,40] KAI KATEGELÔN AUTOU a=AUTOS b=O DE EKBALÔN am=PANTAS tk=APANTAS PARALAMBANEI TON PATERA TOU PAIDIOU KAI TÊN MÊTERA KAI TOUS MET AUTOU KAI EISPOREUETAI OPOU ÊN TO PAIDION b=ANAKEIMENON
[5,41] KAI KRATÊSAS TÊS KHEIROS TOU PAIDIOU LEGEI AUTÊ TALITHA a=KOUM b=KOUMI O ESTIN METHERMÊNEUOMENON TO KORASION SOI LEGÔ a=EGEIRE b=EGEIRAI
[5,42] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS ANESTÊ TO KORASION KAI PERIEPATEI ÊN GAR ETÔN DÔDEKA KAI EXESTÊSAN a=[EUTHUS] EKSTASEI MEGALÊ
[5,43] KAI DIESTEILATO AUTOIS POLLA INA MÊDEIS a=GNOI b=GNÔ TOUTO KAI EIPEN DOTHÊNAI AUTÊ PHAGEIN
[6,1] KAI EXÊLTHEN EKEITHEN KAI a=ERKHETAI b=ÊLTHEN EIS TÊN PATRIDA AUTOU KAI AKOLOUTHOUSIN AUTÔ OI MATHÊTAI AUTOU
[6,2] KAI GENOMENOU SABBATOU ÊRXATO a=DIDASKEIN EN TÊ SUNAGÔGÊ b=DIDASKEIN KAI POLLOI AKOUONTES EXEPLÊSSONTO LEGONTES POTHEN TOUTÔ TAUTA KAI TIS Ê SOPHIA Ê DOTHEISA a=TOUTÔ b=AUTÔ tk=OTI KAI a=AI DUNAMEIS TOIAUTAI DIA TÔN KHEIRÔN AUTOU a=GINOMENAI b=GINONTAI
[6,3] OUK OUTOS ESTIN O TEKTÔN O UIOS a=TÊS MARIAS a=KAI ADELPHOS b=DE IAKÔBOU KAI a=IÔSÊTOS b=IÔSÊ KAI IOUDA KAI SIMÔNOS KAI OUK EISIN AI ADELPHAI AUTOU ÔDE PROS ÊMAS KAI ESKANDALIZONTO EN AUTÔ
[6,4] a=KAI ELEGEN b=DE AUTOIS O IÊSOUS OTI OUK ESTIN PROPHÊTÊS ATIMOS EI MÊ EN TÊ PATRIDI AUTOU KAI EN TOIS a=SUGGENEUSIN a=AUTOU b=SUGGENESIN KAI EN TÊ OIKIA AUTOU
[6,5] KAI OUK a=EDUNATO b=ÊDUNATO EKEI a=POIÊSAI OUDEMIAN DUNAMIN b=POIÊSAI EI MÊ OLIGOIS ARRÔSTOIS EPITHEIS TAS KHEIRAS ETHERAPEUSEN
[6,6] KAI ETHAUMAZEN DIA TÊN APISTIAN AUTÔN KAI PERIÊGEN TAS KÔMAS KUKLÔ DIDASKÔN
[6,7] KAI PROSKALEITAI TOUS DÔDEKA KAI ÊRXATO AUTOUS APOSTELLEIN DUO DUO KAI EDIDOU AUTOIS EXOUSIAN TÔN PNEUMATÔN TÔN AKATHARTÔN
[6,8] KAI PARÊGGEILEN AUTOIS INA MÊDEN AIRÔSIN EIS ODON EI MÊ RABDON MONON MÊ b=PÊRAN b=MÊ ARTON a=MÊ a=PÊRAN MÊ EIS TÊN ZÔNÊN KHALKON
[6,9] a=ALLA b=ALL UPODEDEMENOUS SANDALIA KAI MÊ k=ENDUSASTHAI amt=ENDUSÊSTHE DUO KHITÔNAS
[6,10] KAI ELEGEN AUTOIS OPOU EAN EISELTHÊTE EIS OIKIAN EKEI MENETE EÔS AN EXELTHÊTE EKEITHEN
[6,11] KAI a=OS b=OSOI AN a=TOPOS MÊ a=DEXÊTAI b=DEXÔNTAI UMAS MÊDE AKOUSÔSIN UMÔN EKPOREUOMENOI EKEITHEN EKTINAXATE TON KHOUN TON UPOKATÔ TÔN PODÔN UMÔN EIS MARTURION AUTOIS b=AMÊN b=LEGÔ b=UMIN b=ANEKTOTERON b=ESTAI b=SODOMOIS b=Ê b=GOMORROIS b=EN b=ÊMERA b=KRISEÔS b=Ê b=TÊ b=POLEI b=EKEINÊ
[6,12] KAI EXELTHONTES a=EKÊRUXAN b=EKÊRUSSON INA a=METANOÔSIN b=METANOÊSÔSIN
[6,13] KAI DAIMONIA POLLA EXEBALLON KAI ÊLEIPHON ELAIÔ POLLOUS ARRÔSTOUS KAI ETHERAPEUON
[6,14] KAI ÊKOUSEN O BASILEUS ÊRÔDÊS PHANERON GAR EGENETO TO ONOMA AUTOU KAI a=ELEGON b=ELEGEN OTI IÔANNÊS O BAPTIZÔN a=EGÊGERTAI EK NEKRÔN b=ÊGERTHÊ KAI DIA TOUTO ENERGOUSIN AI DUNAMEIS EN AUTÔ
[6,15] ALLOI a=DE ELEGON OTI ÊLIAS ESTIN ALLOI DE ELEGON OTI PROPHÊTÊS b=ESTIN tk=Ê ÔS EIS TÔN PROPHÊTÔN
[6,16] AKOUSAS DE m=[O] atk=O ÊRÔDÊS a=ELEGEN b=EIPEN b=OTI ON EGÔ APEKEPHALISA IÔANNÊN OUTOS b=ESTIN b=AUTOS ÊGERTHÊ b=EK b=NEKRÔN
[6,17] AUTOS GAR O ÊRÔDÊS APOSTEILAS EKRATÊSEN TON IÔANNÊN KAI EDÊSEN AUTON EN tk=TÊ PHULAKÊ DIA ÊRÔDIADA TÊN GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU OTI AUTÊN EGAMÊSEN
[6,18] ELEGEN GAR O IÔANNÊS TÔ ÊRÔDÊ OTI OUK EXESTIN SOI EKHEIN TÊN GUNAIKA TOU ADELPHOU SOU
[6,19] Ê DE ÊRÔDIAS ENEIKHEN AUTÔ KAI ÊTHELEN AUTON APOKTEINAI KAI OUK ÊDUNATO
[6,20] O GAR ÊRÔDÊS EPHOBEITO TON IÔANNÊN EIDÔS AUTON ANDRA DIKAION KAI AGION KAI SUNETÊREI AUTON KAI AKOUSAS AUTOU POLLA a=ÊPOREI b=EPOIEI KAI ÊDEÔS AUTOU ÊKOUEN
[6,21] KAI GENOMENÊS ÊMERAS EUKAIROU OTE ÊRÔDÊS TOIS GENESIOIS AUTOU DEIPNON a=EPOIÊSEN b=EPOIEI TOIS MEGISTASIN AUTOU KAI TOIS KHILIARKHOIS KAI TOIS PRÔTOIS TÊS GALILAIAS
[6,22] KAI EISELTHOUSÊS TÊS THUGATROS a=AUTOU b=AUTÊS b=TÊS ÊRÔDIADOS KAI ORKHÊSAMENÊS a=ÊRESEN b=KAI b=ARESASÊS TÔ ÊRÔDÊ KAI TOIS SUNANAKEIMENOIS EIPEN O BASILEUS TÔ KORASIÔ AITÊSON ME O EAN THELÊS KAI DÔSÔ SOI
[6,23] KAI ÔMOSEN AUTÊ a=[POLLA] b=OTI O a=TI EAN ME AITÊSÊS DÔSÔ SOI EÔS ÊMISOUS TÊS BASILEIAS MOU
[6,24] a=KAI b=Ê b=DE EXELTHOUSA EIPEN TÊ MÊTRI AUTÊS TI a=AITÊSÔMAI b=AITÊSOMAI Ê DE EIPEN TÊN KEPHALÊN IÔANNOU TOU a=BAPTIZONTOS b=BAPTISTOU
[6,25] KAI EISELTHOUSA a=EUTHUS b=EUTHEÔS META SPOUDÊS PROS TON BASILEA ÊTÊSATO LEGOUSA THELÔ INA a=EXAUTÊS b=MOI DÔS a=MOI b=EX b=AUTÊS EPI PINAKI TÊN KEPHALÊN IÔANNOU TOU BAPTISTOU
[6,26] KAI PERILUPOS GENOMENOS O BASILEUS DIA TOUS ORKOUS KAI TOUS a=ANAKEIMENOUS b=SUNANAKEIMENOUS OUK ÊTHELÊSEN b=AUTÊN ATHETÊSAI a=AUTÊN
[6,27] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS APOSTEILAS O BASILEUS am=SPEKOULATORA tk=SPEKOULATÔRA EPETAXEN a=ENEGKAI b=ENEKHTHÊNAI TÊN KEPHALÊN AUTOU a=KAI ~b=
[6,28] b=O b=DE APELTHÔN APEKEPHALISEN AUTON EN TÊ PHULAKÊ ~a=
[6,28] KAI ÊNEGKEN TÊN KEPHALÊN AUTOU EPI PINAKI KAI EDÔKEN AUTÊN TÔ KORASIÔ KAI TO KORASION EDÔKEN AUTÊN TÊ MÊTRI AUTÊS
[6,29] KAI AKOUSANTES OI MATHÊTAI AUTOU ÊLTHON KAI ÊRAN TO PTÔMA AUTOU KAI ETHÊKAN AUTO EN t=TÔ MNÊMEIÔ
[6,30] KAI SUNAGONTAI OI APOSTOLOI PROS TON IÊSOUN KAI APÊGGEILAN AUTÔ PANTA b=KAI OSA EPOIÊSAN KAI OSA EDIDAXAN
[6,31] KAI a=LEGEI b=EIPEN AUTOIS DEUTE UMEIS AUTOI KAT IDIAN EIS ERÊMON TOPON KAI a=ANAPAUSASTHE b=ANAPAUESTHE OLIGON ÊSAN GAR OI ERKHOMENOI KAI OI UPAGONTES POLLOI KAI OUDE PHAGEIN am=EUKAIROUN tk=ÊUKAIROUN
[6,32] KAI APÊLTHON a=EN a=TÔ a=PLOIÔ EIS ERÊMON TOPON b=TÔ b=PLOIÔ KAT IDIAN
[6,33] KAI EIDON AUTOUS UPAGONTAS tk=OI tk=OKHLOI KAI EPEGNÔSAN b=AUTON POLLOI KAI PEZÊ APO PASÔN TÔN POLEÔN SUNEDRAMON EKEI KAI PROÊLTHON AUTOUS b=KAI b=SUNÊLTHON b=PROS b=AUTON
[6,34] KAI EXELTHÔN EIDEN b=O b=IÊSOUS POLUN OKHLON KAI ESPLAGKHNISTHÊ EP a=AUTOUS b=AUTOIS OTI ÊSAN ÔS PROBATA MÊ EKHONTA POIMENA KAI ÊRXATO DIDASKEIN AUTOUS POLLA
[6,35] KAI ÊDÊ ÔRAS POLLÊS GENOMENÊS PROSELTHONTES AUTÔ OI MATHÊTAI AUTOU a=ELEGON b=LEGOUSIN OTI ERÊMOS ESTIN O TOPOS KAI ÊDÊ ÔRA POLLÊ
[6,36] APOLUSON AUTOUS INA APELTHONTES EIS TOUS KUKLÔ AGROUS KAI KÔMAS AGORASÔSIN EAUTOIS b=ARTOUS TI b=GAR PHAGÔSIN b=OUK b=EKHOUSIN
[6,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN KAI LEGOUSIN AUTÔ APELTHONTES AGORASÔMEN tk=DIAKOSIÔN DÊNARIÔN am=DIAKOSIÔN ARTOUS KAI a=DÔSOMEN b=DÔMEN AUTOIS PHAGEIN
[6,38] O DE LEGEI AUTOIS POSOUS ARTOUS EKHETE UPAGETE b=KAI IDETE KAI GNONTES LEGOUSIN PENTE KAI DUO IKHTHUAS
[6,39] KAI EPETAXEN AUTOIS ANAKLINAI PANTAS SUMPOSIA SUMPOSIA EPI TÔ KHLÔRÔ KHORTÔ
[6,40] KAI a=ANEPESAN b=ANEPESON PRASIAI PRASIAI a=KATA b=ANA EKATON KAI a=KATA b=ANA PENTÊKONTA
[6,41] KAI LABÔN TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGÊSEN KAI KATEKLASEN TOUS ARTOUS KAI EDIDOU TOIS MATHÊTAIS a=[AUTOU] b=AUTOU INA a=PARATITHÔSIN b=PARATHÔSIN AUTOIS KAI TOUS DUO IKHTHUAS EMERISEN PASIN
[6,42] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTHÊSAN
[6,43] KAI ÊRAN a=KLASMATA b=KLASMATÔN DÔDEKA a=KOPHINÔN b=KOPHINOUS a=PLÊRÔMATA b=PLÊREIS KAI APO TÔN IKHTHUÔN
[6,44] KAI ÊSAN OI PHAGONTES a=[TOUS a=ARTOUS] b=TOUS b=ARTOUS tk=ÔSEI PENTAKISKHILIOI ANDRES
[6,45] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS ÊNAGKASEN TOUS MATHÊTAS AUTOU EMBÊNAI EIS TO PLOION KAI PROAGEIN EIS TO PERAN PROS k=BÊTHSAIDA amt=BÊTHSAIDAN EÔS AUTOS a=APOLUEI b=APOLUSÊ TON OKHLON
[6,46] KAI APOTAXAMENOS AUTOIS APÊLTHEN EIS TO OROS PROSEUXASTHAI
[6,47] KAI OPSIAS GENOMENÊS ÊN TO PLOION EN MESÔ TÊS THALASSÊS KAI AUTOS MONOS EPI TÊS GÊS
[6,48] KAI a=IDÔN b=EIDEN AUTOUS BASANIZOMENOUS EN TÔ ELAUNEIN ÊN GAR O ANEMOS ENANTIOS AUTOIS b=KAI PERI TETARTÊN PHULAKÊN TÊS NUKTOS ERKHETAI PROS AUTOUS PERIPATÔN EPI TÊS THALASSÊS KAI ÊTHELEN PARELTHEIN AUTOUS
[6,49] OI DE IDONTES AUTON b=PERIPATOUNTA EPI TÊS THALASSÊS a=PERIPATOUNTA EDOXAN a=OTI PHANTASMA a=ESTIN b=EINAI KAI ANEKRAXAN
[6,50] PANTES GAR AUTON EIDON KAI ETARAKHTHÊSAN a=O a=DE a=EUTHUS b=KAI b=EUTHEÔS ELALÊSEN MET AUTÔN KAI LEGEI AUTOIS THARSEITE EGÔ EIMI MÊ PHOBEISTHE
[6,51] KAI ANEBÊ PROS AUTOUS EIS TO PLOION KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI LIAN a=[EK b=EK a=PERISSOU] b=PERISSOU EN EAUTOIS EXISTANTO b=KAI b=ETHAUMAZON
[6,52] OU GAR SUNÊKAN EPI TOIS ARTOIS a=ALL ÊN b=GAR am=AUTÔN Ê KARDIA tk=AUTÔN PEPÔRÔMENÊ
[6,53] KAI DIAPERASANTES b=ÊLTHON EPI TÊN GÊN a=ÊLTHON a=EIS amk=GENNÊSARET t=GENÊSARET KAI PROSÔRMISTHÊSAN
[6,54] KAI EXELTHONTÔN AUTÔN EK TOU PLOIOU a=EUTHUS b=EUTHEÔS EPIGNONTES AUTON
[6,55] a=PERIEDRAMON b=PERIDRAMONTES OLÊN TÊN a=KHÔRAN b=PERIKHÔRON EKEINÊN a=KAI ÊRXANTO EPI TOIS a=KRABATTOIS b=KRABBATOIS TOUS KAKÔS EKHONTAS PERIPHEREIN OPOU ÊKOUON OTI b=EKEI ESTIN
[6,56] KAI OPOU AN EISEPOREUETO EIS KÔMAS Ê a=EIS POLEIS Ê a=EIS AGROUS EN TAIS AGORAIS a=ETITHESAN b=ETITHOUN TOUS ASTHENOUNTAS KAI PAREKALOUN AUTON INA KAN TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU APSÔNTAI KAI OSOI AN a=ÊPSANTO b=ÊPTONTO AUTOU ESÔZONTO
[7,1] KAI SUNAGONTAI PROS AUTON OI PHARISAIOI KAI TINES TÔN GRAMMATEÔN ELTHONTES APO IEROSOLUMÔN
[7,2] KAI IDONTES TINAS TÔN MATHÊTÔN AUTOU a=OTI KOINAIS KHERSIN TOUT ESTIN ANIPTOIS a=ESTHIOUSIN a=TOUS b=ESTHIONTAS ARTOUS b=EMEMPSANTO
[7,3] OI GAR PHARISAIOI KAI PANTES OI IOUDAIOI EAN MÊ PUGMÊ NIPSÔNTAI TAS KHEIRAS OUK ESTHIOUSIN KRATOUNTES TÊN PARADOSIN TÔN PRESBUTERÔN
[7,4] KAI a=AP b=APO AGORAS EAN MÊ BAPTISÔNTAI OUK ESTHIOUSIN KAI ALLA POLLA ESTIN A PARELABON KRATEIN BAPTISMOUS POTÊRIÔN KAI XESTÔN KAI KHALKIÔN a=[KAI b=KAI a=KLINÔN] b=KLINÔN
[7,5] a=KAI b=EPEITA EPERÔTÔSIN AUTON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS am=DIA am=TI tk=DIATI a=OU a=PERIPATOUSIN OI MATHÊTAI SOU b=OU b=PERIPATOUSIN KATA TÊN PARADOSIN TÔN PRESBUTERÔN ALLA a=KOINAIS b=ANIPTOIS KHERSIN ESTHIOUSIN TON ARTON
[7,6] O DE b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS b=OTI KALÔS a=EPROPHÊTEUSEN b=PROEPHÊTEUSEN ÊSAIAS PERI UMÔN TÔN UPOKRITÔN ÔS GEGRAPTAI a=[OTI] OUTOS O LAOS TOIS KHEILESIN ME TIMA Ê DE KARDIA AUTÔN PORRÔ APEKHEI AP EMOU
[7,7] MATÊN DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHRÔPÔN
[7,8] APHENTES b=GAR TÊN ENTOLÊN TOU THEOU KRATEITE TÊN PARADOSIN TÔN ANTHRÔPÔN b=BAPTISMOUS b=XESTÔN b=KAI b=POTÊRIÔN b=KAI b=ALLA b=PAROMOIA b=TOIAUTA b=POLLA b=POIEITE
[7,9] KAI ELEGEN AUTOIS KALÔS ATHETEITE TÊN ENTOLÊN TOU THEOU INA TÊN PARADOSIN UMÔN a=STÊSÊTE b=TÊRÊSÊTE
[7,10] a=MÔUSÊS b=MÔSÊS GAR EIPEN TIMA TON PATERA SOU KAI TÊN MÊTERA SOU KAI O KAKOLOGÔN PATERA Ê MÊTERA THANATÔ TELEUTATÔ
[7,11] UMEIS DE LEGETE EAN EIPÊ ANTHRÔPOS TÔ PATRI Ê TÊ MÊTRI KORBAN O ESTIN DÔRON O EAN EX EMOU ÔPHELÊTHÊS
[7,12] b=KAI OUKETI APHIETE AUTON OUDEN POIÊSAI TÔ PATRI b=AUTOU Ê TÊ MÊTRI b=AUTOU
[7,13] AKUROUNTES TON LOGON TOU THEOU TÊ PARADOSEI UMÔN Ê PAREDÔKATE KAI PAROMOIA TOIAUTA POLLA POIEITE
[7,14] KAI PROSKALESAMENOS a=PALIN b=PANTA TON OKHLON ELEGEN AUTOIS a=AKOUSATE b=AKOUETE MOU PANTES KAI a=SUNETE b=SUNIETE
[7,15] OUDEN ESTIN EXÔTHEN TOU ANTHRÔPOU EISPOREUOMENON EIS AUTON O DUNATAI b=AUTON KOINÔSAI a=AUTON ALLA TA a=EK a=TOU a=ANTHRÔPOU EKPOREUOMENA b=AP b=AUTOU b=EKEINA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHRÔPON
[7,16] b=EI b=TIS b=EKHEI b=ÔTA b=AKOUEIN b=AKOUETÔ
[7,17] KAI OTE EISÊLTHEN EIS OIKON APO TOU OKHLOU EPÊRÔTÔN AUTON OI MATHÊTAI AUTOU a=TÊN a=PARABOLÊN b=PERI b=TÊS b=PARABOLÊS
[7,18] KAI LEGEI AUTOIS OUTÔS KAI UMEIS ASUNETOI ESTE OU NOEITE OTI PAN TO EXÔTHEN EISPOREUOMENON EIS TON ANTHRÔPON OU DUNATAI AUTON KOINÔSAI
[7,19] OTI OUK EISPOREUETAI AUTOU EIS TÊN KARDIAN ALL EIS TÊN KOILIAN KAI EIS TON APHEDRÔNA EKPOREUETAI a=KATHARIZÔN b=KATHARIZON PANTA TA BRÔMATA
[7,20] ELEGEN DE OTI TO EK TOU ANTHRÔPOU EKPOREUOMENON EKEINO KOINOI TON ANTHRÔPON
[7,21] ESÔTHEN GAR EK TÊS KARDIAS TÔN ANTHRÔPÔN OI DIALOGISMOI OI KAKOI EKPOREUONTAI b=MOIKHEIAI PORNEIAI a=KLOPAI PHONOI
[7,22] a=MOIKHEIAI b=KLOPAI PLEONEXIAI PONÊRIAI DOLOS ASELGEIA OPHTHALMOS PONÊROS BLASPHÊMIA UPERÊPHANIA APHROSUNÊ
[7,23] PANTA TAUTA TA PONÊRA ESÔTHEN EKPOREUETAI KAI KOINOI TON ANTHRÔPON
[7,24] b=KAI EKEITHEN a=DE ANASTAS APÊLTHEN EIS TA a=ORIA b=METHORIA TUROU b=KAI b=SIDÔNOS KAI EISELTHÔN EIS tk=TÊN OIKIAN OUDENA ÊTHELEN GNÔNAI KAI OUK ÊDUNÊTHÊ LATHEIN
[7,25] a=ALL a=EUTHUS AKOUSASA b=GAR GUNÊ PERI AUTOU ÊS EIKHEN TO THUGATRION AUTÊS PNEUMA AKATHARTON ELTHOUSA PROSEPESEN PROS TOUS PODAS AUTOU
[7,26] b=ÊN b=DE Ê a=DE GUNÊ a=ÊN ELLÊNIS m=SURAPHOINIKISSA tk=SUROPHOINISSA a=SUROPHOINIKISSA TÔ GENEI KAI ÊRÔTA AUTON INA TO DAIMONION am=EKBALÊ tk=EKBALLÊ EK TÊS THUGATROS AUTÊS
[7,27] a=KAI a=ELEGEN b=O b=DE b=IÊSOUS b=EIPEN AUTÊ APHES PRÔTON KHORTASTHÊNAI TA TEKNA OU GAR b=KALON ESTIN a=KALON LABEIN TON ARTON TÔN TEKNÔN KAI b=BALEIN TOIS KUNARIOIS a=BALEIN
[7,28] Ê DE APEKRITHÊ KAI LEGEI AUTÔ b=NAI KURIE KAI b=GAR TA KUNARIA UPOKATÔ TÊS TRAPEZÊS a=ESTHIOUSIN b=ESTHIEI APO TÔN PSIKHIÔN TÔN PAIDIÔN
[7,29] KAI EIPEN AUTÊ DIA TOUTON TON LOGON UPAGE EXELÊLUTHEN b=TO b=DAIMONION EK TÊS THUGATROS SOU a=TO a=DAIMONION
[7,30] KAI APELTHOUSA EIS TON OIKON AUTÊS EUREN TO a=PAIDION a=BEBLÊMENON a=EPI a=TÊN a=KLINÊN a=KAI a=TO DAIMONION EXELÊLUTHOS b=KAI b=TÊN b=THUGATERA b=BEBLÊMENÊN b=EPI b=TÊS b=KLINÊS
[7,31] KAI PALIN EXELTHÔN EK TÔN ORIÔN TUROU b=KAI b=SIDÔNOS ÊLTHEN a=DIA a=SIDÔNOS a=EIS b=PROS TÊN THALASSAN TÊS GALILAIAS ANA MESON TÔN ORIÔN DEKAPOLEÔS
[7,32] KAI PHEROUSIN AUTÔ KÔPHON a=KAI m=MOGGILALON atk=MOGILALON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA EPITHÊ AUTÔ TÊN KHEIRA
[7,33] KAI APOLABOMENOS AUTON APO TOU OKHLOU KAT IDIAN EBALEN TOUS DAKTULOUS AUTOU EIS TA ÔTA AUTOU KAI PTUSAS ÊPSATO TÊS GLÔSSÊS AUTOU
[7,34] KAI ANABLEPSAS EIS TON OURANON ESTENAXEN KAI LEGEI AUTÔ EPHPHATHA O ESTIN DIANOIKHTHÊTI
[7,35] KAI a=[EUTHEÔS] b=EUTHEÔS a=ÊNOIGÊSAN b=DIÊNOIKHTHÊSAN AUTOU AI AKOAI KAI ELUTHÊ O DESMOS TÊS GLÔSSÊS AUTOU KAI ELALEI ORTHÔS
[7,36] KAI DIESTEILATO AUTOIS INA MÊDENI a=LEGÔSIN b=EIPÔSIN OSON DE b=AUTOS AUTOIS DIESTELLETO a=AUTOI MALLON PERISSOTERON EKÊRUSSON
[7,37] KAI UPERPERISSÔS EXEPLÊSSONTO LEGONTES KALÔS PANTA PEPOIÊKEN KAI TOUS KÔPHOUS POIEI AKOUEIN KAI a=[TOUS] b=TOUS ALALOUS LALEIN
[8,1] EN EKEINAIS TAIS ÊMERAIS a=PALIN a=POLLOU b=PAMPOLLOU OKHLOU ONTOS KAI MÊ EKHONTÔN TI PHAGÔSIN PROSKALESAMENOS b=O b=IÊSOUS TOUS MATHÊTAS b=AUTOU LEGEI AUTOIS
[8,2] SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI ÊDÊ am=ÊMERAI tk=ÊMERAS TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAGÔSIN
[8,3] KAI EAN APOLUSÔ AUTOUS NÊSTEIS EIS OIKON AUTÔN EKLUTHÊSONTAI EN TÊ ODÔ a=KAI TINES b=GAR AUTÔN a=APO MAKROTHEN m=ÊKOUSIN atk=ÊKASIN
[8,4] KAI APEKRITHÊSAN AUTÔ OI MATHÊTAI AUTOU a=OTI POTHEN TOUTOUS DUNÊSETAI TIS ÔDE KHORTASAI ARTÔN EP ERÊMIAS
[8,5] KAI a=ÊRÔTA b=EPÊRÔTA AUTOUS POSOUS EKHETE ARTOUS OI DE a=EIPAN b=EIPON EPTA
[8,6] KAI a=PARAGGELLEI b=PARÊGGEILEN TÔ OKHLÔ ANAPESEIN EPI TÊS GÊS KAI LABÔN TOUS EPTA ARTOUS EUKHARISTÊSAS EKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATHÊTAIS AUTOU INA a=PARATITHÔSIN b=PARATHÔSIN KAI PARETHÊKAN TÔ OKHLÔ
[8,7] KAI EIKHON IKHTHUDIA OLIGA KAI EULOGÊSAS b=EIPEN b=PARATHEINAI b=KAI AUTA a=EIPEN a=KAI a=TAUTA a=PARATITHENAI
[8,8] a=KAI EPHAGON b=DE KAI EKHORTASTHÊSAN KAI ÊRAN PERISSEUMATA KLASMATÔN EPTA SPURIDAS
[8,9] ÊSAN DE b=OI b=PHAGONTES ÔS TETRAKISKHILIOI KAI APELUSEN AUTOUS
[8,10] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS EMBAS EIS TO PLOION META TÔN MATHÊTÔN AUTOU ÊLTHEN EIS TA MERÊ DALMANOUTHA
[8,11] KAI EXÊLTHON OI PHARISAIOI KAI ÊRXANTO SUZÊTEIN AUTÔ ZÊTOUNTES PAR AUTOU SÊMEION APO TOU OURANOU PEIRAZONTES AUTON
[8,12] KAI ANASTENAXAS TÔ PNEUMATI AUTOU LEGEI TI Ê GENEA AUTÊ a=ZÊTEI SÊMEION b=EPIZÊTEI AMÊN LEGÔ UMIN EI DOTHÊSETAI TÊ GENEA TAUTÊ SÊMEION
[8,13] KAI APHEIS AUTOUS b=EMBAS PALIN a=EMBAS b=EIS tk=TO b=PLOION APÊLTHEN EIS TO PERAN
[8,14] KAI EPELATHONTO k=OI k=MATHÊTAI LABEIN ARTOUS KAI EI MÊ ENA ARTON OUK EIKHON METH EAUTÔN EN TÔ PLOIÔ
[8,15] KAI DIESTELLETO AUTOIS LEGÔN ORATE BLEPETE APO TÊS ZUMÊS TÔN PHARISAIÔN KAI TÊS ZUMÊS ÊRÔDOU
[8,16] KAI DIELOGIZONTO PROS ALLÊLOUS b=LEGONTES OTI ARTOUS OUK a=EKHOUSIN b=EKHOMEN
[8,17] KAI GNOUS b=O b=IÊSOUS LEGEI AUTOIS TI DIALOGIZESTHE OTI ARTOUS OUK EKHETE OUPÔ NOEITE OUDE SUNIETE b=ETI PEPÔRÔMENÊN EKHETE TÊN KARDIAN UMÔN
[8,18] OPHTHALMOUS EKHONTES OU BLEPETE KAI ÔTA EKHONTES OUK AKOUETE KAI OU MNÊMONEUETE
[8,19] OTE TOUS PENTE ARTOUS EKLASA EIS TOUS PENTAKISKHILIOUS POSOUS KOPHINOUS b=PLÊREIS KLASMATÔN a=PLÊREIS ÊRATE LEGOUSIN AUTÔ DÔDEKA
[8,20] OTE b=DE TOUS EPTA EIS TOUS TETRAKISKHILIOUS POSÔN SPURIDÔN PLÊRÔMATA KLASMATÔN ÊRATE a=KAI b=OI a=LEGOUSIN b=DE a=[AUTÔ] b=EIPON EPTA
[8,21] KAI ELEGEN AUTOIS a=OUPÔ b=PÔS b=OU SUNIETE
[8,22] KAI a=ERKHONTAI b=ERKHETAI EIS k=BÊTHSAIDA amt=BÊTHSAIDAN KAI PHEROUSIN AUTÔ TUPHLON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA AUTOU APSÊTAI
[8,23] KAI EPILABOMENOS TÊS KHEIROS TOU TUPHLOU a=EXÊNEGKEN b=EXÊGAGEN AUTON EXÔ TÊS KÔMÊS KAI PTUSAS EIS TA OMMATA AUTOU EPITHEIS TAS KHEIRAS AUTÔ EPÊRÔTA AUTON EI TI a=BLEPEIS b=BLEPEI
[8,24] KAI ANABLEPSAS ELEGEN BLEPÔ TOUS ANTHRÔPOUS amt=OTI ÔS DENDRA amt=ORÔ PERIPATOUNTAS
[8,25] EITA PALIN EPETHÊKEN TAS KHEIRAS EPI TOUS OPHTHALMOUS AUTOU KAI a=DIEBLEPSEN b=EPOIÊSEN b=AUTON b=ANABLEPSAI KAI a=APEKATESTÊ b=APOKATESTATHÊ KAI a=ENEBLEPEN b=ENEBLEPSEN TÊLAUGÔS a=APANTA b=APANTAS
[8,26] KAI APESTEILEN AUTON EIS m=[TON] tk=TON OIKON AUTOU LEGÔN MÊDE EIS TÊN KÔMÊN EISELTHÊS b=MÊDE b=EIPÊS b=TINI b=EN b=TÊ b=KÔMÊ
[8,27] KAI EXÊLTHEN O IÊSOUS KAI OI MATHÊTAI AUTOU EIS TAS KÔMAS KAISAREIAS TÊS PHILIPPOU KAI EN TÊ ODÔ EPÊRÔTA TOUS MATHÊTAS AUTOU LEGÔN AUTOIS TINA ME LEGOUSIN OI ANTHRÔPOI EINAI
[8,28] OI DE a=EIPAN a=AUTÔ a=LEGONTES a=[OTI] b=APEKRITHÊSAN IÔANNÊN TON BAPTISTÊN KAI ALLOI ÊLIAN ALLOI DE a=OTI a=EIS b=ENA TÔN PROPHÊTÔN
[8,29] KAI AUTOS a=EPÊRÔTA b=LEGEI a=AUTOUS b=AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI APOKRITHEIS b=DE O PETROS LEGEI AUTÔ SU EI O KHRISTOS
[8,30] KAI EPETIMÊSEN AUTOIS INA MÊDENI LEGÔSIN PERI AUTOU
[8,31] KAI ÊRXATO DIDASKEIN AUTOUS OTI DEI TON UION TOU ANTHRÔPOU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTHÊNAI a=UPO b=APO TÔN PRESBUTERÔN KAI am=TÔN ARKHIEREÔN KAI am=TÔN GRAMMATEÔN KAI APOKTANTHÊNAI KAI META TREIS ÊMERAS ANASTÊNAI
[8,32] KAI PARRÊSIA TON LOGON ELALEI KAI PROSLABOMENOS b=AUTON O PETROS a=AUTON ÊRXATO EPITIMAN AUTÔ
[8,33] O DE EPISTRAPHEIS KAI IDÔN TOUS MATHÊTAS AUTOU EPETIMÊSEN b=TÔ PETRÔ a=KAI a=LEGEI b=LEGÔN UPAGE OPISÔ MOU SATANA OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA TÔN ANTHRÔPÔN
[8,34] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON SUN TOIS MATHÊTAIS AUTOU EIPEN AUTOIS a=EI a=TIS b=OSTIS THELEI OPISÔ MOU am=AKOLOUTHEIN tk=ELTHEIN APARNÊSASTHÔ EAUTON KAI ARATÔ TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEITÔ MOI
[8,35] OS GAR a=EAN b=AN THELÊ TÊN PSUKHÊN AUTOU SÔSAI APOLESEI AUTÊN OS D AN a=APOLESEI b=APOLESÊ TÊN m=EAUTOU PSUKHÊN atk=AUTOU ENEKEN EMOU KAI TOU EUAGGELIOU b=OUTOS SÔSEI AUTÊN
[8,36] TI GAR a=ÔPHELEI b=ÔPHELÊSEI ANTHRÔPON a=KERDÊSAI b=EAN b=KERDÊSÊ TON KOSMON OLON KAI a=ZÊMIÔTHÊNAI b=ZÊMIÔTHÊ TÊN PSUKHÊN AUTOU
[8,37] b=Ê TI a=GAR a=DOI b=DÔSEI ANTHRÔPOS ANTALLAGMA TÊS PSUKHÊS AUTOU
[8,38] OS GAR am=EAN tk=AN EPAISKHUNTHÊ ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS EN TÊ GENEA TAUTÊ TÊ MOIKHALIDI KAI AMARTÔLÔ KAI O UIOS TOU ANTHRÔPOU EPAISKHUNTHÊSETAI AUTON OTAN ELTHÊ EN TÊ DOXÊ TOU PATROS AUTOU META TÔN AGGELÔN TÔN AGIÔN
[9,1] KAI ELEGEN AUTOIS AMÊN LEGÔ UMIN OTI EISIN TINES b=TÔN ÔDE a=TÔN ESTÊKOTÔN OITINES OU MÊ GEUSÔNTAI THANATOU EÔS AN IDÔSIN TÊN BASILEIAN TOU THEOU ELÊLUTHUIAN EN DUNAMEI
[9,2] KAI a=META b=METH ÊMERAS EX PARALAMBANEI O IÊSOUS TON PETRON KAI TON IAKÔBON KAI m=[TON] atk=TON IÔANNÊN KAI ANAPHEREI AUTOUS EIS OROS UPSÊLON KAT IDIAN MONOUS KAI METEMORPHÔTHÊ EMPROSTHEN AUTÔN
[9,3] KAI TA IMATIA AUTOU m=EGENONTO atk=EGENETO STILBONTA LEUKA LIAN b=ÔS b=KHIÔN OIA GNAPHEUS EPI TÊS GÊS OU DUNATAI a=OUTÔS LEUKANAI
[9,4] KAI ÔPHTHÊ AUTOIS ÊLIAS SUN a=MÔUSEI b=MÔSEI KAI ÊSAN SULLALOUNTES TÔ IÊSOU
[9,5] KAI APOKRITHEIS O PETROS LEGEI TÔ IÊSOU RABBI KALON ESTIN ÊMAS ÔDE EINAI KAI POIÊSÔMEN b=SKÊNAS TREIS a=SKÊNAS SOI MIAN KAI a=MÔUSEI b=MÔSEI MIAN KAI ÊLIA MIAN
[9,6] OU GAR ÊDEI TI a=APOKRITHÊ m=LALÊSEI tk=LALÊSÊ b=ÊSAN b=GAR EKPHOBOI a=GAR a=EGENONTO
[9,7] KAI EGENETO NEPHELÊ EPISKIAZOUSA AUTOIS KAI a=EGENETO b=ÊLTHEN PHÔNÊ EK TÊS NEPHELÊS tk=LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAPÊTOS b=AUTOU AKOUETE a=AUTOU
[9,8] KAI EXAPINA PERIBLEPSAMENOI OUKETI OUDENA EIDON ALLA TON IÊSOUN MONON METH EAUTÔN
[9,9] a=KAI KATABAINONTÔN b=DE AUTÔN a=EK b=APO TOU OROUS DIESTEILATO AUTOIS INA MÊDENI b=DIÊGÊSÔNTAI A EIDON a=DIÊGÊSÔNTAI EI MÊ OTAN O UIOS TOU ANTHRÔPOU EK NEKRÔN ANASTÊ
[9,10] KAI TON LOGON EKRATÊSAN PROS EAUTOUS SUZÊTOUNTES TI ESTIN TO EK NEKRÔN ANASTÊNAI
[9,11] KAI EPÊRÔTÔN AUTON LEGONTES OTI LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI ÊLIAN DEI ELTHEIN PRÔTON
[9,12] O DE a=EPHÊ b=APOKRITHEIS b=EIPEN AUTOIS ÊLIAS MEN ELTHÔN PRÔTON a=APOKATHISTANEI b=APOKATHISTA PANTA KAI PÔS GEGRAPTAI EPI TON UION TOU ANTHRÔPOU INA POLLA PATHÊ KAI a=EXOUDENÊTHÊ b=EXOUDENÔTHÊ
[9,13] ALLA LEGÔ UMIN OTI KAI ÊLIAS ELÊLUTHEN KAI EPOIÊSAN AUTÔ OSA a=ÊTHELON b=ÊTHELÊSAN KATHÔS GEGRAPTAI EP AUTON
[9,14] KAI a=ELTHONTES b=ELTHÔN PROS TOUS MATHÊTAS a=EIDON b=EIDEN OKHLON POLUN PERI AUTOUS KAI GRAMMATEIS SUZÊTOUNTAS a=PROS a=AUTOUS b=AUTOIS
[9,15] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS PAS O OKHLOS a=IDONTES b=IDÔN AUTON a=EXETHAMBÊTHÊSAN b=EXETHAMBÊTHÊ KAI PROSTREKHONTES ÊSPAZONTO AUTON
[9,16] KAI EPÊRÔTÊSEN a=AUTOUS b=TOUS b=GRAMMATEIS TI SUZÊTEITE PROS AUTOUS
[9,17] KAI a=APEKRITHÊ a=AUTÔ b=APOKRITHEIS EIS EK TOU OKHLOU b=EIPEN DIDASKALE ÊNEGKA TON UION MOU PROS SE EKHONTA PNEUMA ALALON
[9,18] KAI OPOU a=EAN b=AN AUTON KATALABÊ RÊSSEI AUTON KAI APHRIZEI KAI TRIZEI TOUS ODONTAS b=AUTOU KAI XÊRAINETAI KAI a=EIPA b=EIPON TOIS MATHÊTAIS SOU INA AUTO EKBALÔSIN KAI OUK ISKHUSAN
[9,19] O DE APOKRITHEIS a=AUTOIS b=AUTÔ LEGEI Ô GENEA APISTOS EÔS POTE PROS UMAS ESOMAI EÔS POTE ANEXOMAI UMÔN PHERETE AUTON PROS ME
[9,20] KAI ÊNEGKAN AUTON PROS AUTON KAI IDÔN AUTON b=EUTHEÔS TO PNEUMA a=EUTHUS a=SUNESPARAXEN b=ESPARAXEN AUTON KAI PESÔN EPI TÊS GÊS EKULIETO APHRIZÔN
[9,21] KAI EPÊRÔTÊSEN TON PATERA AUTOU POSOS KHRONOS ESTIN ÔS TOUTO GEGONEN AUTÔ O DE EIPEN a=EK PAIDIOTHEN
[9,22] KAI POLLAKIS b=AUTON KAI EIS m=TO PUR a=AUTON EBALEN KAI EIS UDATA INA APOLESÊ AUTON ALL EI TI a=DUNÊ b=DUNASAI BOÊTHÊSON ÊMIN SPLAGKHNISTHEIS EPH ÊMAS
[9,23] O DE IÊSOUS EIPEN AUTÔ TO EI a=DUNÊ b=DUNASAI b=PISTEUSAI PANTA DUNATA TÔ PISTEUONTI
[9,24] a=EUTHUS b=KAI b=EUTHEÔS KRAXAS O PATÊR TOU PAIDIOU b=META b=DAKRUÔN ELEGEN PISTEUÔ b=KURIE BOÊTHEI MOU TÊ APISTIA
[9,25] IDÔN DE O IÊSOUS OTI EPISUNTREKHEI OKHLOS EPETIMÊSEN TÔ PNEUMATI TÔ AKATHARTÔ LEGÔN AUTÔ TO b=PNEUMA b=TO ALALON KAI KÔPHON a=PNEUMA EGÔ b=SOI EPITASSÔ a=SOI EXELTHE EX AUTOU KAI MÊKETI EISELTHÊS EIS AUTON
[9,26] KAI a=KRAXAS b=KRAXAN KAI POLLA a=SPARAXAS b=SPARAXAN b=AUTON EXÊLTHEN KAI EGENETO ÔSEI NEKROS ÔSTE a=TOUS POLLOUS LEGEIN OTI APETHANEN
[9,27] O DE IÊSOUS KRATÊSAS b=AUTON TÊS KHEIROS a=AUTOU ÊGEIREN AUTON KAI ANESTÊ
[9,28] KAI a=EISELTHONTOS b=EISELTHONTA a=AUTOU b=AUTON EIS OIKON OI MATHÊTAI AUTOU b=EPÊRÔTÔN b=AUTON KAT IDIAN a=EPÊRÔTÔN a=AUTON OTI ÊMEIS OUK ÊDUNÊTHÊMEN EKBALEIN AUTO
[9,29] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO TO GENOS EN OUDENI DUNATAI EXELTHEIN EI MÊ EN PROSEUKHÊ b=KAI b=NÊSTEIA
[9,30] a=KAKEITHEN b=KAI b=EKEITHEN EXELTHONTES PAREPOREUONTO DIA TÊS GALILAIAS KAI OUK ÊTHELEN INA TIS a=GNOI b=GNÔ
[9,31] EDIDASKEN GAR TOUS MATHÊTAS AUTOU KAI ELEGEN AUTOIS OTI O UIOS TOU ANTHRÔPOU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS ANTHRÔPÔN KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI APOKTANTHEIS a=META b=TÊ a=TREIS b=TRITÊ a=ÊMERAS b=ÊMERA ANASTÊSETAI
[9,32] OI DE ÊGNOOUN TO RÊMA KAI EPHOBOUNTO AUTON EPERÔTÊSAI
[9,33] KAI a=ÊLTHON b=ÊLTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI EN TÊ OIKIA GENOMENOS EPÊRÔTA AUTOUS TI EN TÊ ODÔ b=PROS b=EAUTOUS DIELOGIZESTHE
[9,34] OI DE ESIÔPÔN PROS ALLÊLOUS GAR DIELEKHTHÊSAN EN TÊ ODÔ TIS MEIZÔN
[9,35] KAI KATHISAS EPHÔNÊSEN TOUS DÔDEKA KAI LEGEI AUTOIS EI TIS THELEI PRÔTOS EINAI ESTAI PANTÔN ESKHATOS KAI PANTÔN DIAKONOS
[9,36] KAI LABÔN PAIDION ESTÊSEN AUTO EN MESÔ AUTÔN KAI ENAGKALISAMENOS AUTO EIPEN AUTOIS
[9,37] OS a=AN b=EAN EN TÔN TOIOUTÔN PAIDIÔN DEXÊTAI EPI TÔ ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS a=AN b=EAN EME a=DEKHÊTAI b=DEXÊTAI OUK EME DEKHETAI ALLA TON APOSTEILANTA ME
[9,38] a=EPHÊ b=APEKRITHÊ b=DE AUTÔ m=[O] atk=O IÔANNÊS b=LEGÔN DIDASKALE EIDOMEN TINA ak=EN TÔ ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA b=OS b=OUK b=AKOLOUTHEI b=ÊMIN KAI a=EKÔLUOMEN b=EKÔLUSAMEN AUTON OTI OUK a=ÊKOLOUTHEI b=AKOLOUTHEI ÊMIN
[9,39] O DE IÊSOUS EIPEN MÊ KÔLUETE AUTON OUDEIS GAR ESTIN OS POIÊSEI DUNAMIN EPI TÔ ONOMATI MOU KAI DUNÊSETAI TAKHU KAKOLOGÊSAI ME
[9,40] OS GAR OUK ESTIN KATH ak=ÊMÔN mt=UMÔN UPER ak=ÊMÔN mt=UMÔN ESTIN
[9,41] OS GAR AN POTISÊ UMAS POTÊRION UDATOS EN tk=TÔ ONOMATI b=MOU OTI KHRISTOU ESTE AMÊN LEGÔ UMIN a=OTI OU MÊ APOLESÊ TON MISTHON AUTOU
[9,42] KAI OS m=EAN atk=AN SKANDALISÊ ENA TÔN MIKRÔN ak=TOUTÔN TÔN PISTEUONTÔN a=[EIS b=EIS a=EME] b=EME KALON ESTIN AUTÔ MALLON EI PERIKEITAI a=MULOS b=LITHOS a=ONIKOS b=MULIKOS PERI TON TRAKHÊLON AUTOU KAI BEBLÊTAI EIS TÊN THALASSAN
[9,43] KAI EAN SKANDALIZÊ SE Ê KHEIR SOU APOKOPSON AUTÊN KALON b=SOI ESTIN a=SE KULLON a=EISELTHEIN EIS TÊN ZÔÊN b=EISELTHEIN Ê TAS DUO KHEIRAS EKHONTA APELTHEIN EIS TÊN GEENNAN EIS TO PUR TO ASBESTON
[9,44] b=OPOU b=O b=SKÔLÊX b=AUTÔN b=OU b=TELEUTA b=KAI b=TO b=PUR b=OU b=SBENNUTAI
[9,45] KAI EAN O POUS SOU SKANDALIZÊ SE APOKOPSON AUTON KALON ESTIN a=SE b=SOI EISELTHEIN EIS TÊN ZÔÊN KHÔLON Ê TOUS DUO PODAS EKHONTA BLÊTHÊNAI EIS TÊN GEENNAN b=EIS b=TO b=PUR b=TO b=ASBESTON
[9,46] b=OPOU b=O b=SKÔLÊX b=AUTÔN b=OU b=TELEUTA b=KAI b=TO b=PUR b=OU b=SBENNUTAI
[9,47] KAI EAN O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZÊ SE EKBALE AUTON KALON a=SE b=SOI ESTIN MONOPHTHALMON EISELTHEIN EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU Ê DUO OPHTHALMOUS EKHONTA BLÊTHÊNAI EIS TÊN GEENNAN b=TOU b=PUROS
[9,48] OPOU O SKÔLÊX AUTÔN OU TELEUTA KAI TO PUR OU SBENNUTAI
[9,49] PAS GAR PURI b=ALISTHÊSETAI b=KAI b=PASA b=THUSIA b=ALI ALISTHÊSETAI
[9,50] KALON TO ALAS EAN DE TO ALAS ANALON GENÊTAI EN TINI AUTO ARTUSETE EKHETE EN EAUTOIS a=ALA b=ALAS KAI EIRÊNEUETE EN ALLÊLOIS
[10,1] a=KAI a=EKEITHEN b=KAKEITHEN ANASTAS ERKHETAI EIS TA ORIA TÊS IOUDAIAS a=[KAI] b=DIA b=TOU PERAN TOU IORDANOU KAI SUMPOREUONTAI PALIN OKHLOI PROS AUTON KAI ÔS EIÔTHEI PALIN EDIDASKEN AUTOUS
[10,2] KAI PROSELTHONTES m=[OI] tk=OI PHARISAIOI a=EPÊRÔTÔN b=EPÊRÔTÊSAN AUTON EI EXESTIN ANDRI GUNAIKA APOLUSAI PEIRAZONTES AUTON
[10,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS TI UMIN ENETEILATO a=MÔUSÊS b=MÔSÊS
[10,4] OI DE a=EIPAN b=EIPON b=MÔSÊS EPETREPSEN a=MÔUSÊS BIBLION APOSTASIOU GRAPSAI KAI APOLUSAI
[10,5] b=KAI b=APOKRITHEIS O a=DE IÊSOUS EIPEN AUTOIS PROS TÊN SKLÊROKARDIAN UMÔN EGRAPSEN UMIN TÊN ENTOLÊN TAUTÊN
[10,6] APO DE ARKHÊS KTISEÔS ARSEN KAI THÊLU EPOIÊSEN AUTOUS b=O b=THEOS
[10,7] ENEKEN TOUTOU KATALEIPSEI ANTHRÔPOS TON PATERA AUTOU KAI TÊN MÊTERA a=[KAI b=KAI PROSKOLLÊTHÊSETAI PROS TÊN GUNAIKA a=AUTOU] b=AUTOU
[10,8] KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN ÔSTE OUKETI EISIN DUO ALLA MIA SARX
[10,9] O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHRÔPOS MÊ KHÔRIZETÔ
[10,10] KAI a=EIS b=EN a=TÊN b=TÊ a=OIKIAN b=OIKIA PALIN OI MATHÊTAI b=AUTOU PERI a=TOUTOU a=EPÊRÔTÔN b=TOU b=AUTOU b=EPÊRÔTÊSAN AUTON
[10,11] KAI LEGEI AUTOIS OS a=AN b=EAN APOLUSÊ TÊN GUNAIKA AUTOU KAI GAMÊSÊ ALLÊN MOIKHATAI EP AUTÊN
[10,12] KAI EAN a=AUTÊ b=GUNÊ a=APOLUSASA b=APOLUSÊ TON ANDRA AUTÊS a=GAMÊSÊ a=ALLON b=KAI b=GAMÊTHÊ b=ALLÔ MOIKHATAI
[10,13] KAI PROSEPHERON AUTÔ PAIDIA INA b=APSÊTAI AUTÔN a=APSÊTAI OI DE MATHÊTAI a=EPETIMÊSAN a=AUTOIS b=EPETIMÔN b=TOIS b=PROSPHEROUSIN
[10,14] IDÔN DE O IÊSOUS ÊGANAKTÊSEN KAI EIPEN AUTOIS APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME tk=KAI MÊ KÔLUETE AUTA TÔN GAR TOIOUTÔN ESTIN Ê BASILEIA TOU THEOU
[10,15] AMÊN LEGÔ UMIN OS a=AN b=EAN MÊ DEXÊTAI TÊN BASILEIAN TOU THEOU ÔS PAIDION OU MÊ EISELTHÊ EIS AUTÊN
[10,16] KAI ENAGKALISAMENOS AUTA a=KATEULOGEI TITHEIS TAS KHEIRAS EP b=AUTA m=EULOGEI tk=ÊULOGEI AUTA
[10,17] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EIS ODON PROSDRAMÔN EIS KAI GONUPETÊSAS AUTON EPÊRÔTA AUTON DIDASKALE AGATHE TI POIÊSÔ INA ZÔÊN AIÔNION KLÊRONOMÊSÔ
[10,18] O DE IÊSOUS EIPEN AUTÔ TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI MÊ EIS O THEOS
[10,19] TAS ENTOLAS OIDAS MÊ b=MOIKHEUSÊS b=MÊ PHONEUSÊS a=MÊ a=MOIKHEUSÊS MÊ KLEPSÊS MÊ PSEUDOMARTURÊSÊS MÊ APOSTERÊSÊS TIMA TON PATERA SOU KAI TÊN MÊTERA
[10,20] O DE a=EPHÊ b=APOKRITHEIS b=EIPEN AUTÔ DIDASKALE TAUTA PANTA EPHULAXAMÊN EK NEOTÊTOS MOU
[10,21] O DE IÊSOUS EMBLEPSAS AUTÔ ÊGAPÊSEN AUTON KAI EIPEN AUTÔ EN a=SE b=SOI USTEREI UPAGE OSA EKHEIS PÔLÊSON KAI DOS a=[TOIS] tk=TOIS PTÔKHOIS KAI EXEIS THÊSAURON EN OURANÔ KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI b=ARAS b=TON b=STAURON
[10,22] O DE STUGNASAS EPI TÔ LOGÔ APÊLTHEN LUPOUMENOS ÊN GAR EKHÔN KTÊMATA POLLA
[10,23] KAI PERIBLEPSAMENOS O IÊSOUS LEGEI TOIS MATHÊTAIS AUTOU PÔS DUSKOLÔS OI TA KHRÊMATA EKHONTES EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU EISELEUSONTAI
[10,24] OI DE MATHÊTAI ETHAMBOUNTO EPI TOIS LOGOIS AUTOU O DE IÊSOUS PALIN APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS TEKNA PÔS DUSKOLON ESTIN b=TOUS b=PEPOITHOTAS b=EPI tk=TOIS b=KHRÊMASIN EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN
[10,25] EUKOPÔTERON ESTIN KAMÊLON DIA a=[TÊS] b=TÊS TRUMALIAS a=[TÊS] b=TÊS RAPHIDOS ak=DIELTHEIN mt=EISELTHEIN Ê PLOUSION EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN
[10,26] OI DE PERISSÔS EXEPLÊSSONTO LEGONTES PROS EAUTOUS KAI TIS DUNATAI SÔTHÊNAI
[10,27] EMBLEPSAS b=DE AUTOIS O IÊSOUS LEGEI PARA ANTHRÔPOIS ADUNATON ALL OU PARA tk=TÔ THEÔ PANTA GAR DUNATA b=ESTIN PARA TÔ THEÔ
[10,28] tk=KAI ÊRXATO a=LEGEIN O PETROS b=LEGEIN AUTÔ IDOU ÊMEIS APHÊKAMEN PANTA KAI a=ÊKOLOUTHÊKAMEN b=ÊKOLOUTHÊSAMEN SOI
[10,29] a=EPHÊ b=APOKRITHEIS m=[DE] tk=DE O IÊSOUS b=EIPEN AMÊN LEGÔ UMIN OUDEIS ESTIN OS APHÊKEN OIKIAN Ê ADELPHOUS Ê ADELPHAS Ê b=PATERA b=Ê MÊTERA Ê a=PATERA b=GUNAIKA Ê TEKNA Ê AGROUS ENEKEN EMOU KAI a=ENEKEN m=[ENEKEN] TOU EUAGGELIOU
[10,30] EAN MÊ LABÊ EKATONTAPLASIONA NUN EN TÔ KAIRÔ TOUTÔ OIKIAS KAI ADELPHOUS KAI ADELPHAS KAI MÊTERAS KAI TEKNA KAI AGROUS META DIÔGMÔN KAI EN TÔ AIÔNI TÔ ERKHOMENÔ ZÔÊN AIÔNION
[10,31] POLLOI DE ESONTAI PRÔTOI ESKHATOI KAI am=[OI] tk=OI ESKHATOI PRÔTOI
[10,32] ÊSAN DE EN TÊ ODÔ ANABAINONTES EIS IEROSOLUMA KAI ÊN PROAGÔN AUTOUS O IÊSOUS KAI ETHAMBOUNTO a=OI a=DE b=KAI AKOLOUTHOUNTES EPHOBOUNTO KAI PARALABÔN PALIN TOUS DÔDEKA ÊRXATO AUTOIS LEGEIN TA MELLONTA AUTÔ SUMBAINEIN
[10,33] OTI IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS TOU ANTHRÔPOU PARADOTHÊSETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI atk=TOIS GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANATÔ KAI PARADÔSOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN
[10,34] KAI EMPAIXOUSIN AUTÔ KAI b=MASTIGÔSOUSIN b=AUTON b=KAI EMPTUSOUSIN AUTÔ KAI a=MASTIGÔSOUSIN b=APOKTENOUSIN AUTON KAI a=APOKTENOUSIN a=KAI a=META a=TREIS a=ÊMERAS b=TÊ b=TRITÊ b=ÊMERA ANASTÊSETAI
[10,35] KAI PROSPOREUONTAI AUTÔ IAKÔBOS KAI IÔANNÊS OI UIOI ZEBEDAIOU LEGONTES a=AUTÔ DIDASKALE THELOMEN INA O EAN AITÊSÔMEN a=SE POIÊSÊS ÊMIN
[10,36] O DE EIPEN AUTOIS TI THELETE a=[ME] b=POIÊSAI a=POIÊSÔ b=ME UMIN
[10,37] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTÔ DOS ÊMIN INA EIS a=SOU EK DEXIÔN b=SOU KAI EIS EX a=ARISTERÔN b=EUÔNUMÔN b=SOU KATHISÔMEN EN TÊ DOXÊ SOU
[10,38] O DE IÊSOUS EIPEN AUTOIS OUK OIDATE TI AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POTÊRION O EGÔ PINÔ a=Ê b=KAI TO BAPTISMA O EGÔ BAPTIZOMAI BAPTISTHÊNAI
[10,39] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTÔ DUNAMETHA O DE IÊSOUS EIPEN AUTOIS TO b=MEN POTÊRION O EGÔ PINÔ PIESTHE KAI TO BAPTISMA O EGÔ BAPTIZOMAI BAPTISTHÊSESTHE
[10,40] TO DE KATHISAI EK DEXIÔN MOU a=Ê b=KAI EX EUÔNUMÔN tk=MOU OUK ESTIN EMON DOUNAI ALL OIS ÊTOIMASTAI
[10,41] KAI AKOUSANTES OI DEKA ÊRXANTO AGANAKTEIN PERI IAKÔBOU KAI IÔANNOU
[10,42] a=KAI b=O b=DE b=IÊSOUS PROSKALESAMENOS AUTOUS a=O a=IÊSOUS LEGEI AUTOIS OIDATE OTI OI DOKOUNTES ARKHEIN TÔN ETHNÔN KATAKURIEUOUSIN AUTÔN KAI OI MEGALOI AUTÔN KATEXOUSIAZOUSIN AUTÔN
[10,43] OUKH OUTÔS DE a=ESTIN b=ESTAI EN UMIN ALL OS a=AN b=EAN THELÊ b=GENESTHAI MEGAS a=GENESTHAI EN UMIN ESTAI tk=DIAKONOS UMÔN am=DIAKONOS
[10,44] KAI OS m=EAN atk=AN THELÊ a=EN a=UMIN a=EINAI b=UMÔN b=GENESTHAI PRÔTOS ESTAI PANTÔN DOULOS
[10,45] KAI GAR O UIOS TOU ANTHRÔPOU OUK ÊLTHEN DIAKONÊTHÊNAI ALLA DIAKONÊSAI KAI DOUNAI TÊN PSUKHÊN AUTOU LUTRON ANTI POLLÔN
[10,46] KAI ERKHONTAI EIS IERIKHÔ KAI EKPOREUOMENOU AUTOU APO IERIKHÔ KAI TÔN MATHÊTÔN AUTOU KAI OKHLOU IKANOU a=O UIOS TIMAIOU BARTIMAIOS b=O TUPHLOS a=PROSAITÊS EKATHÊTO PARA TÊN ODON b=PROSAITÔN
[10,47] KAI AKOUSAS OTI IÊSOUS O a=NAZARÊNOS b=NAZÔRAIOS ESTIN ÊRXATO KRAZEIN KAI LEGEIN b=O b=UIOS a=UIE am=DAUID tk=DABID IÊSOU ELEÊSON ME
[10,48] KAI EPETIMÔN AUTÔ POLLOI INA SIÔPÊSÊ O DE POLLÔ MALLON EKRAZEN UIE am=DAUID tk=DABID ELEÊSON ME
[10,49] KAI STAS O IÊSOUS EIPEN a=PHÔNÊSATE AUTON b=PHÔNÊTHÊNAI KAI PHÔNOUSIN TON TUPHLON LEGONTES AUTÔ THARSEI a=EGEIRE b=EGEIRAI PHÔNEI SE
[10,50] O DE APOBALÔN TO IMATION AUTOU a=ANAPÊDÊSAS b=ANASTAS ÊLTHEN PROS TON IÊSOUN
[10,51] KAI APOKRITHEIS b=LEGEI AUTÔ O IÊSOUS a=EIPEN TI a=SOI THELEIS POIÊSÔ b=SOI O DE TUPHLOS EIPEN AUTÔ am=RABBOUNI tk=RABBONI INA ANABLEPSÔ
[10,52] a=KAI O b=DE IÊSOUS EIPEN AUTÔ UPAGE Ê PISTIS SOU SESÔKEN SE KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS ANEBLEPSEN KAI ÊKOLOUTHEI a=AUTÔ b=TÔ b=IÊSOU EN TÊ ODÔ
[11,1] KAI OTE EGGIZOUSIN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALÊM EIS m=BÊTHSPHAGÊ atk=BÊTHPHAGÊ KAI BÊTHANIAN PROS TO OROS TÔN ELAIÔN APOSTELLEI DUO TÔN MATHÊTÔN AUTOU
[11,2] KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS TÊN KÔMÊN TÊN KATENANTI UMÔN KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS EISPOREUOMENOI EIS AUTÊN EURÊSETE PÔLON DEDEMENON EPH ON OUDEIS a=OUPÔ ANTHRÔPÔN a=EKATHISEN b=KEKATHIKEN a=LUSATE b=LUSANTES AUTON a=KAI a=PHERETE b=AGAGETE
[11,3] KAI EAN TIS UMIN EIPÊ TI POIEITE TOUTO EIPATE b=OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS AUTON am=APOSTELLEI a=PALIN tk=APOSTELEI ÔDE
[11,4] a=KAI APÊLTHON b=DE KAI EURON m=[TON] tk=TON PÔLON DEDEMENON PROS b=TÊN THURAN EXÔ EPI TOU AMPHODOU KAI LUOUSIN AUTON
[11,5] KAI TINES TÔN EKEI ESTÊKOTÔN ELEGON AUTOIS TI POIEITE LUONTES TON PÔLON
[11,6] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTOIS KATHÔS a=EIPEN b=ENETEILATO O IÊSOUS KAI APHÊKAN AUTOUS
[11,7] KAI a=PHEROUSIN b=ÊGAGON TON PÔLON PROS TON IÊSOUN KAI a=EPIBALLOUSIN b=EPEBALON AUTÔ TA IMATIA AUTÔN KAI EKATHISEN EP a=AUTON b=AUTÔ
[11,8] a=KAI POLLOI b=DE TA IMATIA AUTÔN ESTRÔSAN EIS TÊN ODON ALLOI DE a=STIBADAS b=STOIBADAS a=KOPSANTES b=EKOPTON EK TÔN a=AGRÔN b=DENDRÔN b=KAI b=ESTRÔNNUON b=EIS b=TÊN b=ODON
[11,9] KAI OI PROAGONTES KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON b=LEGONTES ÔSANNA EULOGÊMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU
[11,10] EULOGÊMENÊ Ê ERKHOMENÊ BASILEIA b=EN b=ONOMATI b=KURIOU TOU PATROS ÊMÔN am=DAUID tk=DABID ÔSANNA EN TOIS UPSISTOIS
[11,11] KAI EISÊLTHEN EIS IEROSOLUMA b=O b=IÊSOUS b=KAI EIS TO IERON KAI PERIBLEPSAMENOS PANTA OPSIAS ÊDÊ OUSÊS TÊS ÔRAS EXÊLTHEN EIS BÊTHANIAN META TÔN DÔDEKA
[11,12] KAI TÊ EPAURION EXELTHONTÔN AUTÔN APO BÊTHANIAS EPEINASEN
[11,13] KAI IDÔN SUKÊN a=APO MAKROTHEN EKHOUSAN PHULLA ÊLTHEN EI ARA b=EURÊSEI TI a=EURÊSEI EN AUTÊ KAI ELTHÔN EP AUTÊN OUDEN EUREN EI MÊ PHULLA a=O b=OU GAR b=ÊN KAIROS a=OUK a=ÊN SUKÔN
[11,14] KAI APOKRITHEIS b=O b=IÊSOUS EIPEN AUTÊ MÊKETI b=EK b=SOU EIS TON AIÔNA a=EK a=SOU MÊDEIS KARPON PHAGOI KAI ÊKOUON OI MATHÊTAI AUTOU
[11,15] KAI ERKHONTAI EIS IEROSOLUMA KAI EISELTHÔN b=O b=IÊSOUS EIS TO IERON ÊRXATO EKBALLEIN TOUS PÔLOUNTAS KAI a=TOUS AGORAZONTAS EN TÔ IERÔ KAI TAS TRAPEZAS TÔN KOLLUBISTÔN KAI TAS KATHEDRAS TÔN PÔLOUNTÔN TAS PERISTERAS KATESTREPSEN
[11,16] KAI OUK ÊPHIEN INA TIS DIENEGKÊ SKEUOS DIA TOU IEROU
[11,17] KAI EDIDASKEN a=KAI a=ELEGEN b=LEGÔN AUTOIS OU GEGRAPTAI OTI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKHÊS KLÊTHÊSETAI PASIN TOIS ETHNESIN UMEIS DE a=PEPOIÊKATE b=EPOIÊSATE AUTON SPÊLAION LÊSTÔN
[11,18] KAI ÊKOUSAN OI a=ARKHIEREIS b=GRAMMATEIS KAI OI a=GRAMMATEIS b=ARKHIEREIS KAI EZÊTOUN PÔS AUTON am=APOLESÔSIN tk=APOLESOUSIN EPHOBOUNTO GAR AUTON b=OTI PAS a=GAR O OKHLOS EXEPLÊSSETO EPI TÊ DIDAKHÊ AUTOU
[11,19] KAI a=OTAN b=OTE OPSE EGENETO a=EXEPOREUONTO b=EXEPOREUETO EXÔ TÊS POLEÔS
[11,20] KAI b=PRÔI PARAPOREUOMENOI a=PRÔI EIDON TÊN SUKÊN EXÊRAMMENÊN EK RIZÔN
[11,21] KAI ANAMNÊSTHEIS O PETROS LEGEI AUTÔ RABBI IDE Ê SUKÊ ÊN KATÊRASÔ EXÊRANTAI
[11,22] KAI APOKRITHEIS am=O IÊSOUS LEGEI AUTOIS EKHETE PISTIN THEOU
[11,23] AMÊN b=GAR LEGÔ UMIN OTI OS AN EIPÊ TÔ OREI TOUTÔ ARTHÊTI KAI BLÊTHÊTI EIS TÊN THALASSAN KAI MÊ DIAKRITHÊ EN TÊ KARDIA AUTOU ALLA a=PISTEUÊ b=PISTEUSÊ OTI a=O b=A a=LALEI b=LEGEI GINETAI ESTAI AUTÔ b=O b=EAN b=EIPÊ
[11,24] DIA TOUTO LEGÔ UMIN PANTA OSA a=PROSEUKHESTHE a=KAI b=AN b=PROSEUKHOMENOI m=AITÊSTHE atk=AITEISTHE PISTEUETE OTI a=ELABETE b=LAMBANETE KAI ESTAI UMIN
[11,25] KAI OTAN a=STÊKETE b=STÊKÊTE PROSEUKHOMENOI APHIETE EI TI EKHETE KATA TINOS INA KAI O PATÊR UMÔN O EN TOIS OURANOIS APHÊ UMIN TA PARAPTÔMATA UMÔN
[11,26] b=EI b=DE b=UMEIS b=OUK b=APHIETE b=OUDE b=O b=PATÊR b=UMÔN b=O b=EN b=TOIS b=OURANOIS b=APHÊSEI b=TA b=PARAPTÔMATA b=UMÔN
[11,27] KAI ERKHONTAI PALIN EIS IEROSOLUMA KAI EN TÔ IERÔ PERIPATOUNTOS AUTOU ERKHONTAI PROS AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI
[11,28] KAI a=ELEGON b=LEGOUSIN AUTÔ EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS a=Ê b=KAI TIS SOI a=EDÔKEN TÊN EXOUSIAN TAUTÊN b=EDÔKEN INA TAUTA POIÊS
[11,29] O DE IÊSOUS b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS EPERÔTÊSÔ UMAS m=KAI m=EGÔ tk=KAGÔ ENA LOGON KAI APOKRITHÊTE MOI KAI ERÔ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIÔ
[11,30] TO BAPTISMA a=TO IÔANNOU EX OURANOU ÊN Ê EX ANTHRÔPÔN APOKRITHÊTE MOI
[11,31] KAI a=DIELOGIZONTO b=ELOGIZONTO PROS EAUTOUS LEGONTES EAN EIPÔMEN EX OURANOU EREI am=DIA am=TI tk=DIATI a=[OUN] b=OUN OUK EPISTEUSATE AUTÔ
[11,32] a=ALLA b=ALL tk=EAN EIPÔMEN EX ANTHRÔPÔN EPHOBOUNTO TON a=OKHLON b=LAON APANTES GAR EIKHON TON IÔANNÊN b=OTI ONTÔS a=OTI PROPHÊTÊS ÊN
[11,33] KAI APOKRITHENTES b=LEGOUSIN TÔ IÊSOU a=LEGOUSIN OUK OIDAMEN KAI O IÊSOUS b=APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS OUDE EGÔ LEGÔ UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIÔ
[12,1] KAI ÊRXATO AUTOIS EN PARABOLAIS a=LALEIN b=LEGEIN AMPELÔNA b=EPHUTEUSEN ANTHRÔPOS a=EPHUTEUSEN KAI PERIETHÊKEN PHRAGMON KAI ÔRUXEN UPOLÊNION KAI ÔKODOMÊSEN PURGON KAI a=EXEDETO b=EXEDOTO AUTON GEÔRGOIS KAI APEDÊMÊSEN
[12,2] KAI APESTEILEN PROS TOUS GEÔRGOUS TÔ KAIRÔ DOULON INA PARA TÔN GEÔRGÔN LABÊ APO a=TÔN b=TOU a=KARPÔN b=KARPOU TOU AMPELÔNOS
[12,3] a=KAI b=OI b=DE LABONTES AUTON EDEIRAN KAI APESTEILAN KENON
[12,4] KAI PALIN APESTEILEN PROS AUTOUS ALLON DOULON KAKEINON a=EKEPHALIÔSAN b=LITHOBOLÊSANTES b=EKEPHALAIÔSAN KAI a=ÊTIMASAN b=APESTEILAN b=ÊTIMÔMENON
[12,5] KAI b=PALIN ALLON APESTEILEN KAKEINON APEKTEINAN KAI POLLOUS ALLOUS a=OUS b=TOUS MEN DERONTES a=OUS b=TOUS DE a=APOKTENNONTES m=APOKTENONTES tk=APOKTEINONTES
[12,6] ETI b=OUN ENA a=EIKHEN UION b=EKHÔN AGAPÊTON b=AUTOU APESTEILEN b=KAI AUTON a=ESKHATON PROS AUTOUS b=ESKHATON LEGÔN OTI ENTRAPÊSONTAI TON UION MOU
[12,7] EKEINOI DE OI GEÔRGOI b=EIPON PROS EAUTOUS a=EIPAN OTI OUTOS ESTIN O KLÊRONOMOS DEUTE APOKTEINÔMEN AUTON KAI ÊMÔN ESTAI Ê KLÊRONOMIA
[12,8] KAI LABONTES b=AUTON APEKTEINAN a=AUTON KAI EXEBALON a=AUTON EXÔ TOU AMPELÔNOS
[12,9] TI a=[OUN] b=OUN POIÊSEI O KURIOS TOU AMPELÔNOS ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GEÔRGOUS KAI DÔSEI TON AMPELÔNA ALLOIS
[12,10] OUDE TÊN GRAPHÊN TAUTÊN ANEGNÔTE LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENÊTHÊ EIS KEPHALÊN GÔNIAS
[12,11] PARA KURIOU EGENETO AUTÊ KAI ESTIN THAUMASTÊ EN OPHTHALMOIS ÊMÔN
[12,12] KAI EZÊTOUN AUTON KRATÊSAI KAI EPHOBÊTHÊSAN TON OKHLON EGNÔSAN GAR OTI PROS AUTOUS TÊN PARABOLÊN EIPEN KAI APHENTES AUTON APÊLTHON
[12,13] KAI APOSTELLOUSIN PROS AUTON TINAS TÔN PHARISAIÔN KAI TÔN ÊRÔDIANÔN INA AUTON AGREUSÔSIN LOGÔ
[12,14] a=KAI b=OI b=DE ELTHONTES LEGOUSIN AUTÔ DIDASKALE OIDAMEN OTI ALÊTHÊS EI KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS EIS PROSÔPON ANTHRÔPÔN ALL EP ALÊTHEIAS TÊN ODON TOU THEOU DIDASKEIS EXESTIN a=DOUNAI KÊNSON KAISARI b=DOUNAI Ê OU ~b=
[12,15] DÔMEN Ê MÊ DÔMEN ~a=
[12,15] O DE EIDÔS AUTÔN TÊN UPOKRISIN EIPEN AUTOIS TI ME PEIRAZETE PHERETE MOI DÊNARION INA IDÔ
[12,16] OI DE ÊNEGKAN KAI LEGEI AUTOIS TINOS Ê EIKÔN AUTÊ KAI Ê EPIGRAPHÊ OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTÔ KAISAROS
[12,17] b=KAI b=APOKRITHEIS O a=DE IÊSOUS EIPEN AUTOIS b=APODOTE TA KAISAROS a=APODOTE KAISARI KAI TA TOU THEOU TÔ THEÔ KAI a=EXETHAUMAZON b=ETHAUMASAN EP AUTÔ
[12,18] KAI ERKHONTAI SADDOUKAIOI PROS AUTON OITINES LEGOUSIN ANASTASIN MÊ EINAI KAI a=EPÊRÔTÔN b=EPÊRÔTÊSAN AUTON LEGONTES
[12,19] DIDASKALE a=MÔUSÊS b=MÔSÊS EGRAPSEN ÊMIN OTI EAN TINOS ADELPHOS APOTHANÊ KAI KATALIPÊ GUNAIKA KAI b=TEKNA MÊ APHÊ a=TEKNON INA LABÊ O ADELPHOS AUTOU TÊN GUNAIKA b=AUTOU KAI EXANASTÊSÊ SPERMA TÔ ADELPHÔ AUTOU
[12,20] EPTA k=OUN ADELPHOI ÊSAN KAI O PRÔTOS ELABEN GUNAIKA KAI APOTHNÊSKÔN OUK APHÊKEN SPERMA
[12,21] KAI O DEUTEROS ELABEN AUTÊN KAI APETHANEN a=MÊ a=KATALIPÔN b=KAI b=OUDE b=AUTOS b=APHÊKEN SPERMA KAI O TRITOS ÔSAUTÔS
[12,22] KAI b=ELABON b=AUTÊN OI EPTA b=KAI OUK APHÊKAN SPERMA a=ESKHATON b=ESKHATÊ PANTÔN b=APETHANEN KAI Ê GUNÊ a=APETHANEN
[12,23] EN TÊ tk=OUN ANASTASEI a=[OTAN b=OTAN a=ANASTÔSIN] b=ANASTÔSIN TINOS AUTÔN ESTAI GUNÊ OI GAR EPTA ESKHON AUTÊN GUNAIKA
[12,24] a=EPHÊ b=KAI a=AUTOIS b=APOKRITHEIS O IÊSOUS b=EIPEN b=AUTOIS OU DIA TOUTO PLANASTHE MÊ EIDOTES TAS GRAPHAS MÊDE TÊN DUNAMIN TOU THEOU
[12,25] OTAN GAR EK NEKRÔN ANASTÔSIN OUTE GAMOUSIN OUTE a=GAMIZONTAI b=GAMISKONTAI ALL EISIN ÔS AGGELOI b=OI EN TOIS OURANOIS
[12,26] PERI DE TÔN NEKRÔN OTI EGEIRONTAI OUK ANEGNÔTE EN TÊ BIBLÔ a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS EPI am=TOU tk=TÊS BATOU a=PÔS b=ÔS EIPEN AUTÔ O THEOS LEGÔN EGÔ O THEOS ABRAAM KAI a=[O] b=O THEOS ISAAK KAI a=[O] b=O THEOS IAKÔB
[12,27] OUK ESTIN b=O THEOS NEKRÔN ALLA b=THEOS ZÔNTÔN b=UMEIS b=OUN POLU PLANASTHE
[12,28] KAI PROSELTHÔN EIS TÔN GRAMMATEÔN AKOUSAS AUTÔN SUZÊTOUNTÔN a=IDÔN b=EIDÔS OTI KALÔS b=AUTOIS APEKRITHÊ a=AUTOIS EPÊRÔTÊSEN AUTON POIA ESTIN b=PRÔTÊ m=PANTÔN tk=PASÔN ENTOLÊ a=PRÔTÊ a=PANTÔN
[12,29] b=O b=DE b=IÊSOUS APEKRITHÊ a=O a=IÊSOUS b=AUTÔ OTI PRÔTÊ a=ESTIN m=PANTÔN tk=PASÔN b=TÔN b=ENTOLÔN AKOUE ISRAÊL KURIOS O THEOS ÊMÔN KURIOS EIS ESTIN
[12,30] KAI AGAPÊSEIS KURION TON THEON SOU EX OLÊS TÊS KARDIAS SOU KAI EX OLÊS TÊS PSUKHÊS SOU KAI EX OLÊS TÊS DIANOIAS SOU KAI EX OLÊS TÊS ISKHUOS SOU b=AUTÊ b=PRÔTÊ b=ENTOLÊ
[12,31] b=KAI DEUTERA b=OMOIA AUTÊ AGAPÊSEIS TON PLÊSION SOU ÔS SEAUTON MEIZÔN TOUTÔN ALLÊ ENTOLÊ OUK ESTIN
[12,32] KAI EIPEN AUTÔ O GRAMMATEUS KALÔS DIDASKALE EP ALÊTHEIAS EIPAS OTI EIS ESTIN tk=THEOS KAI OUK ESTIN ALLOS PLÊN AUTOU
[12,33] KAI TO AGAPAN AUTON EX OLÊS TÊS KARDIAS KAI EX OLÊS TÊS SUNESEÔS KAI EX OLÊS TÊS b=PSUKHÊS b=KAI b=EX b=OLÊS b=TÊS ISKHUOS KAI TO AGAPAN TON PLÊSION ÔS EAUTON a=PERISSOTERON b=PLEION ESTIN PANTÔN TÔN OLOKAUTÔMATÔN KAI tk=TÔN THUSIÔN
[12,34] KAI O IÊSOUS IDÔN a=[AUTON] b=AUTON OTI NOUNEKHÔS APEKRITHÊ EIPEN AUTÔ OU MAKRAN EI APO TÊS BASILEIAS TOU THEOU KAI OUDEIS OUKETI ETOLMA AUTON EPERÔTÊSAI
[12,35] KAI APOKRITHEIS O IÊSOUS ELEGEN DIDASKÔN EN TÔ IERÔ PÔS LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI O KHRISTOS UIOS a=DAUID ESTIN m=DAUID tk=DABID
[12,36] AUTOS b=GAR am=DAUID tk=DABID EIPEN EN atk=TÔ PNEUMATI atk=TÔ AGIÔ m=LEGEI atk=EIPEN b=O KURIOS TÔ KURIÔ MOU KATHOU EK DEXIÔN MOU EÔS AN THÔ TOUS EKHTHROUS SOU a=UPOKATÔ b=UPOPODION TÔN PODÔN SOU
[12,37] AUTOS b=OUN am=DAUID tk=DABID LEGEI AUTON KURION KAI POTHEN b=UIOS AUTOU ESTIN a=UIOS KAI a=[O] b=O POLUS OKHLOS ÊKOUEN AUTOU ÊDEÔS
[12,38] KAI b=ELEGEN b=AUTOIS EN TÊ DIDAKHÊ AUTOU a=ELEGEN BLEPETE APO TÔN GRAMMATEÔN TÔN THELONTÔN EN STOLAIS PERIPATEIN KAI ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS
[12,39] KAI PRÔTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGÔGAIS KAI PRÔTOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS
[12,40] OI KATESTHIONTES TAS OIKIAS TÔN KHÊRÔN KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHOMENOI OUTOI a=LÊMPSONTAI b=LÊPSONTAI PERISSOTERON KRIMA
[12,41] KAI KATHISAS b=O b=IÊSOUS KATENANTI TOU GAZOPHULAKIOU ETHEÔREI PÔS O OKHLOS BALLEI KHALKON EIS TO GAZOPHULAKION KAI POLLOI PLOUSIOI EBALLON POLLA
[12,42] KAI ELTHOUSA MIA KHÊRA PTÔKHÊ EBALEN LEPTA DUO O ESTIN KODRANTÊS
[12,43] KAI PROSKALESAMENOS TOUS MATHÊTAS AUTOU a=EIPEN b=LEGEI AUTOIS AMÊN LEGÔ UMIN OTI Ê KHÊRA AUTÊ Ê PTÔKHÊ PLEION PANTÔN a=EBALEN b=BEBLÊKEN TÔN am=BALLONTÔN tk=BALONTÔN EIS TO GAZOPHULAKION
[12,44] PANTES GAR EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON AUTÊ DE EK TÊS USTERÊSEÔS AUTÊS PANTA OSA EIKHEN EBALEN OLON TON BION AUTÊS
[13,1] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EK TOU IEROU LEGEI AUTÔ EIS TÔN MATHÊTÔN AUTOU DIDASKALE IDE POTAPOI LITHOI KAI POTAPAI OIKODOMAI
[13,2] KAI O IÊSOUS b=APOKRITHEIS EIPEN AUTÔ BLEPEIS TAUTAS TAS MEGALAS OIKODOMAS OU MÊ APHETHÊ a=ÔDE LITHOS EPI a=LITHON b=LITHÔ OS OU MÊ KATALUTHÊ
[13,3] KAI KATHÊMENOU AUTOU EIS TO OROS TÔN ELAIÔN KATENANTI TOU IEROU a=EPÊRÔTA b=EPÊRÔTÔN AUTON KAT IDIAN PETROS KAI IAKÔBOS KAI IÔANNÊS KAI ANDREAS
[13,4] a=EIPON b=EIPE ÊMIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO SÊMEION OTAN MELLÊ b=PANTA TAUTA SUNTELEISTHAI a=PANTA
[13,5] O DE IÊSOUS b=APOKRITHEIS b=AUTOIS ÊRXATO LEGEIN a=AUTOIS BLEPETE MÊ TIS UMAS PLANÊSÊ
[13,6] POLLOI b=GAR ELEUSONTAI EPI TÔ ONOMATI MOU LEGONTES OTI EGÔ EIMI KAI POLLOUS PLANÊSOUSIN
[13,7] OTAN DE AKOUSÊTE POLEMOUS KAI AKOAS POLEMÔN MÊ THROEISTHE DEI b=GAR GENESTHAI ALL OUPÔ TO TELOS
[13,8] EGERTHÊSETAI GAR ETHNOS a=EP b=EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN b=KAI ESONTAI SEISMOI KATA TOPOUS b=KAI ESONTAI LIMOI a=ARKHÊ b=KAI b=TARAKHAI b=ARKHAI ÔDINÔN TAUTA
[13,9] BLEPETE DE UMEIS EAUTOUS PARADÔSOUSIN b=GAR UMAS EIS SUNEDRIA KAI EIS SUNAGÔGAS DARÊSESTHE KAI EPI ÊGEMONÔN KAI BASILEÔN k=AKHTHÊSESTHE amt=STATHÊSESTHE ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS
[13,10] KAI EIS PANTA TA ETHNÊ b=DEI PRÔTON a=DEI KÊRUKHTHÊNAI TO EUAGGELION
[13,11] a=KAI OTAN a=AGÔSIN b=DE b=AGAGÔSIN UMAS PARADIDONTES MÊ PROMERIMNATE TI LALÊSÊTE b=MÊDE b=MELETATE ALL O EAN DOTHÊ UMIN EN EKEINÊ TÊ ÔRA TOUTO LALEITE OU GAR ESTE UMEIS OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TO AGION
[13,12] a=KAI PARADÔSEI b=DE ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PATÊR TEKNON KAI EPANASTÊSONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANATÔSOUSIN AUTOUS
[13,13] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTÔN DIA TO ONOMA MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS SÔTHÊSETAI
[13,14] OTAN DE IDÊTE TO BDELUGMA TÊS ERÊMÔSEÔS a=ESTÊKOTA b=TO b=RÊTHEN b=UPO b=DANIÊL b=TOU b=PROPHÊTOU mk=ESTÔS t=ESTOS OPOU OU DEI O ANAGINÔSKÔN NOEITÔ TOTE OI EN TÊ IOUDAIA PHEUGETÔSAN EIS TA ORÊ
[13,15] O a=[DE] b=DE EPI TOU DÔMATOS MÊ KATABATÔ b=EIS b=TÊN b=OIKIAN MÊDE a=EISELTHATÔ b=EISELTHETÔ ARAI TI EK TÊS OIKIAS AUTOU
[13,16] KAI O EIS TON AGRON b=ÔN MÊ EPISTREPSATÔ EIS TA OPISÔ ARAI TO IMATION AUTOU
[13,17] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS THÊLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS ÊMERAIS
[13,18] PROSEUKHESTHE DE INA MÊ GENÊTAI b=Ê b=PHUGÊ b=UMÔN KHEIMÔNOS
[13,19] ESONTAI GAR AI ÊMERAI EKEINAI THLIPSIS OIA OU GEGONEN TOIAUTÊ AP ARKHÊS KTISEÔS a=ÊN b=ÊS EKTISEN O THEOS EÔS TOU NUN KAI OU MÊ GENÊTAI
[13,20] KAI EI MÊ b=KURIOS EKOLOBÔSEN a=KURIOS TAS ÊMERAS OUK AN ESÔTHÊ PASA SARX ALLA DIA TOUS EKLEKTOUS OUS EXELEXATO EKOLOBÔSEN TAS ÊMERAS
[13,21] m=[KAI] atk=KAI TOTE EAN TIS UMIN EIPÊ a=IDE b=IDOU ÔDE O KHRISTOS a=IDE b=Ê b=IDOU EKEI MÊ am=PISTEUETE tk=PISTEUSÊTE
[13,22] EGERTHÊSONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI PSEUDOPROPHÊTAI KAI DÔSOUSIN SÊMEIA KAI TERATA PROS TO APOPLANAN EI DUNATON b=KAI TOUS EKLEKTOUS
[13,23] UMEIS DE BLEPETE b=IDOU PROEIRÊKA UMIN PANTA
[13,24] a=ALLA b=ALL EN EKEINAIS TAIS ÊMERAIS META TÊN THLIPSIN EKEINÊN O ÊLIOS SKOTISTHÊSETAI KAI Ê SELÊNÊ OU DÔSEI TO PHEGGOS AUTÊS
[13,25] KAI OI ASTERES a=ESONTAI a=EK TOU OURANOU a=PIPTONTES b=ESONTAI b=EKPIPTONTES KAI AI DUNAMEIS AI EN TOIS OURANOIS SALEUTHÊSONTAI
[13,26] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHRÔPOU ERKHOMENON EN NEPHELAIS META DUNAMEÔS POLLÊS KAI DOXÊS
[13,27] KAI TOTE APOSTELEI TOUS AGGELOUS b=AUTOU KAI EPISUNAXEI TOUS EKLEKTOUS a=[AUTOU] b=AUTOU EK TÔN TESSARÔN ANEMÔN AP AKROU GÊS EÔS AKROU OURANOU
[13,28] APO DE TÊS SUKÊS MATHETE TÊN PARABOLÊN OTAN b=AUTÊS ÊDÊ O KLADOS a=AUTÊS APALOS GENÊTAI KAI EKPHUÊ TA PHULLA GINÔSKETE OTI EGGUS TO THEROS ESTIN
[13,29] OUTÔS KAI UMEIS OTAN b=TAUTA IDÊTE a=TAUTA GINOMENA GINÔSKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS
[13,30] AMÊN LEGÔ UMIN OTI OU MÊ PARELTHÊ Ê GENEA AUTÊ MEKHRIS OU b=PANTA TAUTA a=PANTA GENÊTAI
[13,31] O OURANOS KAI Ê GÊ m=PARELEUSETAI atk=PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU MÊ a=PARELEUSONTAI b=PARELTHÔSIN
[13,32] PERI DE TÊS ÊMERAS EKEINÊS am=Ê tk=KAI atk=TÊS ÔRAS OUDEIS OIDEN OUDE OI AGGELOI b=OI EN OURANÔ OUDE O UIOS EI MÊ O PATÊR
[13,33] BLEPETE AGRUPNEITE b=KAI b=PROSEUKHESTHE OUK OIDATE GAR POTE O KAIROS ESTIN
[13,34] ÔS ANTHRÔPOS APODÊMOS APHEIS TÊN OIKIAN AUTOU KAI DOUS TOIS DOULOIS AUTOU TÊN EXOUSIAN b=KAI EKASTÔ TO ERGON AUTOU KAI TÔ THURÔRÔ ENETEILATO INA GRÊGORÊ
[13,35] GRÊGOREITE OUN OUK OIDATE GAR POTE O KURIOS TÊS OIKIAS ERKHETAI a=Ê OPSE Ê a=MESONUKTION b=MESONUKTIOU Ê ALEKTOROPHÔNIAS Ê PRÔI
[13,36] MÊ ELTHÔN EXAIPHNÊS EURÊ UMAS KATHEUDONTAS
[13,37] a=O b=A DE UMIN LEGÔ PASIN LEGÔ GRÊGOREITE
[14,1] ÊN DE TO PASKHA KAI TA AZUMA META DUO ÊMERAS KAI EZÊTOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS PÔS AUTON EN DOLÔ KRATÊSANTES APOKTEINÔSIN
[14,2] ELEGON a=GAR b=DE MÊ EN TÊ EORTÊ MÊPOTE b=THORUBOS ESTAI a=THORUBOS TOU LAOU
[14,3] KAI ONTOS AUTOU EN BÊTHANIA EN TÊ OIKIA SIMÔNOS TOU LEPROU KATAKEIMENOU AUTOU ÊLTHEN GUNÊ EKHOUSA ALABASTRON MUROU NARDOU PISTIKÊS POLUTELOUS b=KAI SUNTRIPSASA a=TÊN b=TO ALABASTRON KATEKHEEN AUTOU b=KATA TÊS KEPHALÊS
[14,4] ÊSAN DE TINES AGANAKTOUNTES PROS EAUTOUS b=KAI b=LEGONTES EIS TI Ê APÔLEIA AUTÊ TOU MUROU GEGONEN
[14,5] ÊDUNATO GAR TOUTO a=TO a=MURON PRATHÊNAI EPANÔ b=TRIAKOSIÔN DÊNARIÔN a=TRIAKOSIÔN KAI DOTHÊNAI TOIS PTÔKHOIS KAI ENEBRIMÔNTO AUTÊ
[14,6] O DE IÊSOUS EIPEN APHETE AUTÊN TI AUTÊ KOPOUS PAREKHETE KALON ERGON a=ÊRGASATO b=EIRGASATO am=EN tk=EIS am=EMOI tk=EME
[14,7] PANTOTE GAR TOUS PTÔKHOUS EKHETE METH EAUTÔN KAI OTAN THELÊTE DUNASTHE a=AUTOIS b=AUTOUS EU POIÊSAI EME DE OU PANTOTE EKHETE
[14,8] O am=ESKHEN tk=EIKHEN b=AUTÊ EPOIÊSEN PROELABEN MURISAI b=MOU TO SÔMA a=MOU EIS TON ENTAPHIASMON
[14,9] AMÊN a=DE m=[DE] LEGÔ UMIN OPOU am=EAN tk=AN KÊRUKHTHÊ TO EUAGGELION b=TOUTO EIS OLON TON KOSMON KAI O EPOIÊSEN AUTÊ LALÊTHÊSETAI EIS MNÊMOSUNON AUTÊS
[14,10] KAI b=O IOUDAS a=ISKARIÔTH O b=ISKARIÔTÊS EIS TÔN DÔDEKA APÊLTHEN PROS TOUS ARKHIEREIS INA b=PARADÔ AUTON a=PARADOI AUTOIS
[14,11] OI DE AKOUSANTES EKHARÊSAN KAI EPÊGGEILANTO AUTÔ ARGURION DOUNAI KAI EZÊTEI PÔS b=EUKAIRÔS AUTON a=EUKAIRÔS a=PARADOI b=PARADÔ
[14,12] KAI TÊ PRÔTÊ ÊMERA TÔN AZUMÔN OTE TO PASKHA ETHUON LEGOUSIN AUTÔ OI MATHÊTAI AUTOU POU THELEIS APELTHONTES ETOIMASÔMEN INA PHAGÊS TO PASKHA
[14,13] KAI APOSTELLEI DUO TÔN MATHÊTÔN AUTOU KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS TÊN POLIN KAI APANTÊSEI UMIN ANTHRÔPOS KERAMION UDATOS BASTAZÔN AKOLOUTHÊSATE AUTÔ
[14,14] KAI OPOU EAN EISELTHÊ EIPATE TÔ OIKODESPOTÊ OTI O DIDASKALOS LEGEI POU ESTIN TO KATALUMA a=MOU OPOU TO PASKHA META TÔN MATHÊTÔN MOU PHAGÔ
[14,15] KAI AUTOS UMIN DEIXEI a=ANAGAION b=ANÔGEON MEGA ESTRÔMENON ETOIMON a=KAI EKEI ETOIMASATE ÊMIN
[14,16] KAI EXÊLTHON OI MATHÊTAI b=AUTOU KAI ÊLTHON EIS TÊN POLIN KAI EURON KATHÔS EIPEN AUTOIS KAI ÊTOIMASAN TO PASKHA
[14,17] KAI OPSIAS GENOMENÊS ERKHETAI META TÔN DÔDEKA
[14,18] KAI ANAKEIMENÔN AUTÔN KAI ESTHIONTÔN b=EIPEN O IÊSOUS a=EIPEN AMÊN LEGÔ UMIN OTI EIS EX UMÔN PARADÔSEI ME O ESTHIÔN MET EMOU
[14,19] b=OI b=DE ÊRXANTO LUPEISTHAI KAI LEGEIN AUTÔ EIS a=KATA b=KATH EIS b=MÊTI b=EGÔ b=KAI b=ALLOS MÊTI EGÔ
[14,20] O DE b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS EIS b=EK TÔN DÔDEKA O EMBAPTOMENOS MET EMOU EIS TO TRUBLION
[14,21] a=OTI O MEN UIOS TOU ANTHRÔPOU UPAGEI KATHÔS GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE TÔ ANTHRÔPÔ EKEINÔ DI OU O UIOS TOU ANTHRÔPOU PARADIDOTAI KALON b=ÊN AUTÔ EI OUK EGENNÊTHÊ O ANTHRÔPOS EKEINOS
[14,22] KAI ESTHIONTÔN AUTÔN LABÔN b=O b=IÊSOUS ARTON EULOGÊSAS EKLASEN KAI EDÔKEN AUTOIS KAI EIPEN LABETE b=PHAGETE TOUTO ESTIN TO SÔMA MOU
[14,23] KAI LABÔN b=TO POTÊRION EUKHARISTÊSAS EDÔKEN AUTOIS KAI EPION EX AUTOU PANTES
[14,24] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO AIMA MOU b=TO TÊS b=KAINÊS DIATHÊKÊS TO a=EKKHUNNOMENON a=UPER b=PERI POLLÔN b=EKKHUNOMENON
[14,25] AMÊN LEGÔ UMIN OTI OUKETI OU MÊ PIÔ EK TOU am=GENÊMATOS tk=GENNÊMATOS TÊS AMPELOU EÔS TÊS ÊMERAS EKEINÊS OTAN AUTO PINÔ KAINON EN TÊ BASILEIA TOU THEOU
[14,26] KAI UMNÊSANTES EXÊLTHON EIS TO OROS TÔN ELAIÔN
[14,27] KAI LEGEI AUTOIS O IÊSOUS OTI PANTES SKANDALISTHÊSESTHE b=EN b=EMOI b=EN b=TÊ b=NUKTI b=TAUTÊ OTI GEGRAPTAI PATAXÔ TON POIMENA KAI b=DIASKORPISTHÊSETAI TA PROBATA a=DIASKORPISTHÊSONTAI
[14,28] ALLA META TO EGERTHÊNAI ME PROAXÔ UMAS EIS TÊN GALILAIAN
[14,29] O DE PETROS EPHÊ AUTÔ b=KAI EI a=KAI PANTES SKANDALISTHÊSONTAI ALL OUK EGÔ
[14,30] KAI LEGEI AUTÔ O IÊSOUS AMÊN LEGÔ SOI OTI am=SU SÊMERON a=TAUTÊ b=EN TÊ NUKTI b=TAUTÊ PRIN Ê DIS ALEKTORA PHÔNÊSAI TRIS b=APARNÊSÊ ME a=APARNÊSÊ
[14,31] O DE a=EKPERISSÔS a=ELALEI b=EK b=PERISSOU b=ELEGEN b=MALLON EAN b=ME DEÊ a=ME SUNAPOTHANEIN SOI OU MÊ SE m=APARNÊSÔMAI atk=APARNÊSOMAI ÔSAUTÔS DE KAI PANTES ELEGON
[14,32] KAI ERKHONTAI EIS KHÔRION OU TO ONOMA a=GETHSÊMANI b=GETHSÊMANÊ KAI LEGEI TOIS MATHÊTAIS AUTOU KATHISATE ÔDE EÔS PROSEUXÔMAI
[14,33] KAI PARALAMBANEI TON PETRON KAI a=[TON] tk=TON IAKÔBON KAI a=[TON] IÔANNÊN a=MET b=METH a=AUTOU b=EAUTOU KAI ÊRXATO EKTHAMBEISTHAI KAI ADÊMONEIN
[14,34] KAI LEGEI AUTOIS PERILUPOS ESTIN Ê PSUKHÊ MOU EÔS THANATOU MEINATE ÔDE KAI GRÊGOREITE
[14,35] KAI m=PROSELTHÔN atk=PROELTHÔN MIKRON a=EPIPTEN b=EPESEN EPI TÊS GÊS KAI PROSÊUKHETO INA EI DUNATON ESTIN PARELTHÊ AP AUTOU Ê ÔRA
[14,36] KAI ELEGEN ABBA O PATÊR PANTA DUNATA SOI PARENEGKE TO POTÊRION a=TOUTO AP EMOU b=TOUTO ALL OU TI EGÔ THELÔ ALLA TI SU
[14,37] KAI ERKHETAI KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI TÔ PETRÔ SIMÔN KATHEUDEIS OUK ISKHUSAS MIAN ÔRAN GRÊGORÊSAI
[14,38] GRÊGOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA MÊ a=ELTHÊTE b=EISELTHÊTE EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON Ê DE SARX ASTHENÊS
[14,39] KAI PALIN APELTHÔN PROSÊUXATO TON AUTON LOGON EIPÔN
[14,40] KAI a=PALIN a=ELTHÔN b=UPOSTREPSAS EUREN AUTOUS b=PALIN KATHEUDONTAS ÊSAN GAR a=AUTÔN OI OPHTHALMOI a=KATABARUNOMENOI b=AUTÔN b=BEBARÊMENOI KAI OUK ÊDEISAN TI b=AUTÔ APOKRITHÔSIN a=AUTÔ
[14,41] KAI ERKHETAI TO TRITON KAI LEGEI AUTOIS KATHEUDETE atk=TO LOIPON KAI ANAPAUESTHE APEKHEI ÊLTHEN Ê ÔRA IDOU PARADIDOTAI O UIOS TOU ANTHRÔPOU EIS TAS KHEIRAS TÔN AMARTÔLÔN
[14,42] EGEIRESTHE AGÔMEN IDOU O PARADIDOUS ME ÊGGIKEN
[14,43] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS ETI AUTOU LALOUNTOS PARAGINETAI IOUDAS EIS b=ÔN TÔN DÔDEKA KAI MET AUTOU OKHLOS b=POLUS META MAKHAIRÔN KAI XULÔN PARA TÔN ARKHIEREÔN KAI TÔN GRAMMATEÔN KAI TÔN PRESBUTERÔN
[14,44] DEDÔKEI DE O PARADIDOUS AUTON SUSSÊMON AUTOIS LEGÔN ON AN PHILÊSÔ AUTOS ESTIN KRATÊSATE AUTON KAI a=APAGETE b=APAGAGETE ASPHALÔS
[14,45] KAI ELTHÔN a=EUTHUS b=EUTHEÔS PROSELTHÔN AUTÔ LEGEI m=AUTÔ b=RABBI RABBI KAI KATEPHILÊSEN AUTON
[14,46] OI DE EPEBALON b=EP b=AUTON TAS KHEIRAS a=AUTÔ b=AUTÔN KAI EKRATÊSAN AUTON
[14,47] EIS DE a=[TIS] b=TIS TÔN PARESTÊKOTÔN SPASAMENOS TÊN MAKHAIRAN EPAISEN TON DOULON TOU ARKHIEREÔS KAI APHEILEN AUTOU TO a=ÔTARION b=ÔTION
[14,48] KAI APOKRITHEIS O IÊSOUS EIPEN AUTOIS ÔS EPI LÊSTÊN a=EXÊLTHATE b=EXÊLTHETE META MAKHAIRÔN KAI XULÔN SULLABEIN ME
[14,49] KATH ÊMERAN ÊMÊN PROS UMAS EN TÔ IERÔ DIDASKÔN KAI OUK EKRATÊSATE ME ALL INA PLÊRÔTHÔSIN AI GRAPHAI
[14,50] KAI APHENTES AUTON b=PANTES EPHUGON a=PANTES
[14,51] KAI b=EIS b=TIS NEANISKOS a=TIS m=ÊKOLOUTHÊSEN a=SUNÊKOLOUTHEI tk=ÊKOLOUTHEI AUTÔ PERIBEBLÊMENOS SINDONA EPI GUMNOU KAI KRATOUSIN AUTON b=OI b=NEANISKOI
[14,52] O DE KATALIPÔN TÊN SINDONA GUMNOS EPHUGEN b=AP b=AUTÔN
[14,53] KAI APÊGAGON TON IÊSOUN PROS TON ARKHIEREA KAI SUNERKHONTAI b=AUTÔ PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI KAI OI GRAMMATEIS
[14,54] KAI O PETROS APO MAKROTHEN ÊKOLOUTHÊSEN AUTÔ EÔS ESÔ EIS TÊN AULÊN TOU ARKHIEREÔS KAI ÊN SUGKATHÊMENOS META TÔN UPÊRETÔN KAI THERMAINOMENOS PROS TO PHÔS
[14,55] OI DE ARKHIEREIS KAI OLON TO SUNEDRION EZÊTOUN KATA TOU IÊSOU MARTURIAN EIS TO THANATÔSAI AUTON KAI OUKH a=ÊURISKON b=EURISKON
[14,56] POLLOI GAR EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU KAI ISAI AI MARTURIAI OUK ÊSAN
[14,57] KAI TINES ANASTANTES EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU LEGONTES
[14,58] OTI ÊMEIS ÊKOUSAMEN AUTOU LEGONTOS OTI EGÔ KATALUSÔ TON NAON TOUTON TON KHEIROPOIÊTON KAI DIA TRIÔN ÊMERÔN ALLON AKHEIROPOIÊTON OIKODOMÊSÔ
[14,59] KAI OUDE OUTÔS ISÊ ÊN Ê MARTURIA AUTÔN
[14,60] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIS tk=TO MESON EPÊRÔTÊSEN TON IÊSOUN LEGÔN OUK APOKRINÊ OUDEN TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN
[14,61] O DE ESIÔPA KAI a=OUK b=OUDEN APEKRINATO a=OUDEN PALIN O ARKHIEREUS EPÊRÔTA AUTON KAI LEGEI AUTÔ SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU EULOGÊTOU
[14,62] O DE IÊSOUS EIPEN EGÔ EIMI KAI OPSESTHE TON UION TOU ANTHRÔPOU tk=KATHÊMENON EK DEXIÔN am=KATHÊMENON TÊS DUNAMEÔS KAI ERKHOMENON META TÔN NEPHELÔN TOU OURANOU
[14,63] O DE ARKHIEREUS DIARRÊXAS TOUS KHITÔNAS AUTOU LEGEI TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTURÔN
[14,64] ÊKOUSATE TÊS BLASPHÊMIAS TI UMIN PHAINETAI OI DE PANTES KATEKRINAN AUTON b=EINAI ENOKHON a=EINAI THANATOU
[14,65] KAI ÊRXANTO TINES EMPTUEIN AUTÔ KAI PERIKALUPTEIN a=AUTOU TO PROSÔPON b=AUTOU KAI KOLAPHIZEIN AUTON KAI LEGEIN AUTÔ PROPHÊTEUSON KAI OI UPÊRETAI RAPISMASIN AUTON a=ELABON b=EBALLON
[14,66] KAI ONTOS TOU PETROU a=KATÔ EN TÊ AULÊ b=KATÔ ERKHETAI MIA TÔN PAIDISKÔN TOU ARKHIEREÔS
[14,67] KAI IDOUSA TON PETRON THERMAINOMENON EMBLEPSASA AUTÔ LEGEI KAI SU META TOU NAZARÊNOU b=IÊSOU ÊSTHA a=TOU a=IÊSOU
[14,68] O DE ÊRNÊSATO LEGÔN a=OUTE b=OUK OIDA a=OUTE b=OUDE EPISTAMAI b=TI SU a=TI LEGEIS KAI EXÊLTHEN EXÔ EIS TO PROAULION a=[KAI b=KAI ALEKTÔR a=EPHÔNÊSEN] b=EPHÔNÊSEN
[14,69] KAI Ê PAIDISKÊ IDOUSA AUTON b=PALIN ÊRXATO a=PALIN LEGEIN TOIS a=PARESTÔSIN b=PARESTÊKOSIN OTI OUTOS EX AUTÔN ESTIN
[14,70] O DE PALIN ÊRNEITO KAI META MIKRON PALIN OI PARESTÔTES ELEGON TÔ PETRÔ ALÊTHÔS EX AUTÔN EI KAI GAR GALILAIOS EI b=KAI b=Ê b=LALIA b=SOU b=OMOIAZEI
[14,71] O DE ÊRXATO ANATHEMATIZEIN KAI am=OMNUNAI tk=OMNUEIN OTI OUK OIDA TON ANTHRÔPON TOUTON ON LEGETE
[14,72] KAI a=EUTHUS EK DEUTEROU ALEKTÔR EPHÔNÊSEN KAI ANEMNÊSTHÊ O PETROS am=TO tk=TOU am=RÊMA tk=RÊMATOS a=ÔS m=O tk=OU EIPEN AUTÔ O IÊSOUS OTI PRIN ALEKTORA PHÔNÊSAI DIS b=APARNÊSÊ b=ME TRIS a=ME a=APARNÊSÊ KAI EPIBALÔN EKLAIEN
[15,1] KAI a=EUTHUS b=EUTHEÔS b=EPI b=TO PRÔI SUMBOULION POIÊSANTES OI ARKHIEREIS META TÔN PRESBUTERÔN KAI GRAMMATEÔN KAI OLON TO SUNEDRION DÊSANTES TON IÊSOUN APÊNEGKAN KAI PAREDÔKAN b=TÔ PILATÔ
[15,2] KAI EPÊRÔTÊSEN AUTON O PILATOS SU EI O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN O DE APOKRITHEIS b=EIPEN AUTÔ a=LEGEI SU LEGEIS
[15,3] KAI KATÊGOROUN AUTOU OI ARKHIEREIS POLLA k=AUTOS k=DE k=OUDEN k=APEKRINATO
[15,4] O DE PILATOS PALIN a=EPÊRÔTA b=EPÊRÔTÊSEN AUTON LEGÔN OUK APOKRINÊ OUDEN IDE POSA SOU a=KATÊGOROUSIN b=KATAMARTUROUSIN
[15,5] O DE IÊSOUS OUKETI OUDEN APEKRITHÊ ÔSTE THAUMAZEIN TON PILATON
[15,6] KATA DE EORTÊN APELUEN AUTOIS ENA DESMION a=ON b=ONPER a=PARÊTOUNTO b=ÊTOUNTO
[15,7] ÊN DE O LEGOMENOS BARABBAS META TÔN a=STASIASTÔN b=SUSTASIASTÔN DEDEMENOS OITINES EN TÊ STASEI PHONON PEPOIÊKEISAN
[15,8] KAI a=ANABAS b=ANABOÊSAS O OKHLOS ÊRXATO AITEISTHAI KATHÔS b=AEI EPOIEI AUTOIS
[15,9] O DE PILATOS APEKRITHÊ AUTOIS LEGÔN THELETE APOLUSÔ UMIN TON BASILEA TÔN IOUDAIÔN
[15,10] EGINÔSKEN GAR OTI DIA PHTHONON PARADEDÔKEISAN AUTON OI ARKHIEREIS
[15,11] OI DE ARKHIEREIS ANESEISAN TON OKHLON INA MALLON TON BARABBAN APOLUSÊ AUTOIS
[15,12] O DE PILATOS b=APOKRITHEIS PALIN a=APOKRITHEIS a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS TI OUN a=[THELETE] b=THELETE POIÊSÔ a=[ON a=LEGETE] a=TON b=ON b=LEGETE BASILEA TÔN IOUDAIÔN
[15,13] OI DE PALIN EKRAXAN STAURÔSON AUTON
[15,14] O DE PILATOS ELEGEN AUTOIS TI GAR b=KAKON EPOIÊSEN a=KAKON OI DE a=PERISSÔS b=PERISSOTERÔS EKRAXAN STAURÔSON AUTON
[15,15] O DE PILATOS BOULOMENOS TÔ OKHLÔ TO IKANON POIÊSAI APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN KAI PAREDÔKEN TON IÊSOUN PHRAGELLÔSAS INA STAURÔTHÊ
[15,16] OI DE STRATIÔTAI APÊGAGON AUTON ESÔ TÊS AULÊS O ESTIN PRAITÔRION KAI SUGKALOUSIN OLÊN TÊN SPEIRAN
[15,17] KAI a=ENDIDUSKOUSIN b=ENDUOUSIN AUTON PORPHURAN KAI PERITITHEASIN AUTÔ PLEXANTES AKANTHINON STEPHANON
[15,18] KAI ÊRXANTO ASPAZESTHAI AUTON KHAIRE m=O m=BASILEUS atk=BASILEU TÔN IOUDAIÔN
[15,19] KAI ETUPTON AUTOU TÊN KEPHALÊN KALAMÔ KAI ENEPTUON AUTÔ KAI TITHENTES TA GONATA PROSEKUNOUN AUTÔ
[15,20] KAI OTE ENEPAIXAN AUTÔ EXEDUSAN AUTON TÊN PORPHURAN KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA a=AUTOU b=TA b=IDIA KAI EXAGOUSIN AUTON INA STAURÔSÔSIN AUTON
[15,21] KAI AGGAREUOUSIN PARAGONTA TINA SIMÔNA KURÊNAION ERKHOMENON AP AGROU TON PATERA ALEXANDROU KAI ROUPHOU INA ARÊ TON STAURON AUTOU
[15,22] KAI PHEROUSIN AUTON EPI a=TON a=GOLGOTHAN b=GOLGOTHA TOPON O ESTIN METHERMÊNEUOMENON KRANIOU TOPOS
[15,23] KAI EDIDOUN AUTÔ b=PIEIN ESMURNISMENON OINON a=OS b=O DE OUK ELABEN
[15,24] KAI a=STAUROUSIN b=STAURÔSANTES AUTON a=KAI am=DIAMERIZONTAI tk=DIEMERIZON TA IMATIA AUTOU BALLONTES KLÊRON EP AUTA TIS TI ARÊ
[15,25] ÊN DE ÔRA TRITÊ KAI ESTAURÔSAN AUTON
[15,26] KAI ÊN Ê EPIGRAPHÊ TÊS AITIAS AUTOU EPIGEGRAMMENÊ O BASILEUS TÔN IOUDAIÔN
[15,27] KAI SUN AUTÔ STAUROUSIN DUO LÊSTAS ENA EK DEXIÔN KAI ENA EX EUÔNUMÔN AUTOU
[15,28] b=KAI b=EPLÊRÔTHÊ b=Ê b=GRAPHÊ b=Ê b=LEGOUSA b=KAI b=META b=ANOMÔN b=ELOGISTHÊ
[15,29] KAI OI PARAPOREUOMENOI EBLASPHÊMOUN AUTON KINOUNTES TAS KEPHALAS AUTÔN KAI LEGONTES OUA O KATALUÔN TON NAON KAI a=OIKODOMÔN EN TRISIN ÊMERAIS b=OIKODOMÔN
[15,30] SÔSON SEAUTON a=KATABAS b=KAI b=KATABA APO TOU STAUROU
[15,31] OMOIÔS tk=DE KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES PROS ALLÊLOUS META TÔN GRAMMATEÔN ELEGON ALLOUS ESÔSEN EAUTON OU DUNATAI SÔSAI
[15,32] O KHRISTOS O BASILEUS b=TOU ISRAÊL KATABATÔ NUN APO TOU STAUROU INA IDÔMEN KAI PISTEUSÔMEN m=[AUTÔ] KAI OI SUNESTAURÔMENOI a=SUN AUTÔ ÔNEIDIZON AUTON
[15,33] a=KAI GENOMENÊS b=DE ÔRAS EKTÊS SKOTOS EGENETO EPH OLÊN TÊN GÊN EÔS ÔRAS am=ENATÊS tk=ENNATÊS
[15,34] KAI TÊ a=ENATÊ ÔRA b=TÊ m=ENATÊ tk=ENNATÊ EBOÊSEN O IÊSOUS PHÔNÊ MEGALÊ b=LEGÔN ELÔI ELÔI a=LEMA m=LIMA tk=LAMMA SABAKHTHANI O ESTIN METHERMÊNEUOMENON O THEOS MOU O THEOS MOU EIS TI b=ME EGKATELIPES a=ME
[15,35] KAI TINES TÔN PARESTÊKOTÔN AKOUSANTES ELEGON a=IDE b=IDOU ÊLIAN PHÔNEI
[15,36] DRAMÔN DE a=TIS b=EIS a=[KAI] b=KAI GEMISAS SPOGGON OXOUS PERITHEIS b=TE KALAMÔ EPOTIZEN AUTON LEGÔN APHETE IDÔMEN EI ERKHETAI ÊLIAS KATHELEIN AUTON
[15,37] O DE IÊSOUS APHEIS PHÔNÊN MEGALÊN EXEPNEUSEN
[15,38] KAI TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTHÊ EIS DUO a=AP b=APO ANÔTHEN EÔS KATÔ
[15,39] IDÔN DE O KENTURIÔN O PARESTÊKÔS EX ENANTIAS AUTOU OTI OUTÔS b=KRAXAS EXEPNEUSEN EIPEN ALÊTHÔS b=O b=ANTHRÔPOS OUTOS a=O a=ANTHRÔPOS UIOS b=ÊN THEOU a=ÊN
[15,40] ÊSAN DE KAI GUNAIKES APO MAKROTHEN THEÔROUSAI EN AIS b=ÊN KAI MARIA Ê MAGDALÊNÊ KAI MARIA Ê b=TOU IAKÔBOU TOU MIKROU KAI a=IÔSÊTOS b=IÔSÊ MÊTÊR KAI SALÔMÊ
[15,41] AI b=KAI OTE ÊN EN TÊ GALILAIA ÊKOLOUTHOUN AUTÔ KAI DIÊKONOUN AUTÔ KAI ALLAI POLLAI AI SUNANABASAI AUTÔ EIS IEROSOLUMA
[15,42] KAI ÊDÊ OPSIAS GENOMENÊS EPEI ÊN PARASKEUÊ O ESTIN PROSABBATON
[15,43] a=ELTHÔN b=ÊLTHEN IÔSÊPH a=[O] b=O APO ARIMATHAIAS EUSKHÊMÔN BOULEUTÊS OS KAI AUTOS ÊN PROSDEKHOMENOS TÊN BASILEIAN TOU THEOU TOLMÊSAS EISÊLTHEN PROS a=TON PILATON KAI ÊTÊSATO TO SÔMA TOU IÊSOU
[15,44] O DE PILATOS ETHAUMASEN EI ÊDÊ TETHNÊKEN KAI PROSKALESAMENOS TON KENTURIÔNA EPÊRÔTÊSEN AUTON EI PALAI APETHANEN
[15,45] KAI GNOUS APO TOU KENTURIÔNOS EDÔRÊSATO TO a=PTÔMA b=SÔMA TÔ IÔSÊPH
[15,46] KAI AGORASAS SINDONA b=KAI KATHELÔN AUTON ENEILÊSEN TÊ SINDONI KAI a=ETHÊKEN b=KATETHÊKEN AUTON EN MNÊMEIÔ O ÊN LELATOMÊMENON EK PETRAS KAI PROSEKULISEN LITHON EPI TÊN THURAN TOU MNÊMEIOU
[15,47] Ê DE MARIA Ê MAGDALÊNÊ KAI MARIA a=Ê a=IÔSÊTOS b=IÔSÊ ETHEÔROUN POU a=TETHEITAI b=TITHETAI
[16,1] KAI DIAGENOMENOU TOU SABBATOU MARIA Ê MAGDALÊNÊ KAI MARIA m=[Ê atk=Ê m=TOU] a=[TOU] tk=TOU IAKÔBOU KAI SALÔMÊ ÊGORASAN ARÔMATA INA ELTHOUSAI ALEIPSÔSIN AUTON
[16,2] KAI LIAN PRÔI a=TÊ a=MIA a=TÔN b=TÊS b=MIAS SABBATÔN ERKHONTAI EPI TO MNÊMEION ANATEILANTOS TOU ÊLIOU
[16,3] KAI ELEGON PROS EAUTAS TIS APOKULISEI ÊMIN TON LITHON EK TÊS THURAS TOU MNÊMEIOU
[16,4] KAI ANABLEPSASAI THEÔROUSIN OTI APOKEKULISTAI O LITHOS ÊN GAR MEGAS SPHODRA
[16,5] KAI EISELTHOUSAI EIS TO MNÊMEION EIDON NEANISKON KATHÊMENON EN TOIS DEXIOIS PERIBEBLÊMENON STOLÊN LEUKÊN KAI EXETHAMBÊTHÊSAN
[16,6] O DE LEGEI AUTAIS MÊ EKTHAMBEISTHE IÊSOUN ZÊTEITE TON NAZARÊNON TON ESTAURÔMENON ÊGERTHÊ OUK ESTIN ÔDE IDE O TOPOS OPOU ETHÊKAN AUTON
[16,7] a=ALLA b=ALL UPAGETE EIPATE TOIS MATHÊTAIS AUTOU KAI TÔ PETRÔ OTI PROAGEI UMAS EIS TÊN GALILAIAN EKEI AUTON OPSESTHE KATHÔS EIPEN UMIN
[16,8] KAI EXELTHOUSAI tk=TAKHU EPHUGON APO TOU MNÊMEIOU EIKHEN a=GAR b=DE AUTAS TROMOS KAI EKSTASIS KAI OUDENI OUDEN a=EIPAN b=EIPON EPHOBOUNTO a=GAR [[PANTA a=DE a=TA a=PARÊGGELMENA a=TOIS a=PERI a=TON a=PETRON a=SUNTOMÔS a=EXÊGGEILAN a=META a=DE a=TAUTA a=KAI a=AUTOS a=O a=IÊSOUS a=APO a=ANATOLÊS a=KAI a=AKHRI a=DUSEÔS a=EXAPESTEILEN a=DI a=AUTÔN a=TO a=IERON a=KAI a=APHTHARTON a=KÊRUGMA a=TÊS a=AIÔNIOU a=SÔTÊRIAS a=AMÊN]] b=GAR
[16,9] a=[[ANASTAS b=ANASTAS DE PRÔI PRÔTÊ SABBATOU EPHANÊ PRÔTON MARIA TÊ MAGDALÊNÊ a=PAR b=APH ÊS EKBEBLÊKEI EPTA DAIMONIA
[16,10] EKEINÊ POREUTHEISA APÊGGEILEN TOIS MET AUTOU GENOMENOIS a=PENTHOUSI b=PENTHOUSIN KAI KLAIOUSIN
[16,11] KAKEINOI AKOUSANTES OTI ZÊ KAI ETHEATHÊ UP AUTÊS ÊPISTÊSAN
[16,12] META DE TAUTA DUSIN EX AUTÔN PERIPATOUSIN EPHANERÔTHÊ EN ETERA MORPHÊ POREUOMENOIS EIS AGRON
[16,13] KAKEINOI APELTHONTES APÊGGEILAN TOIS LOIPOIS OUDE EKEINOIS EPISTEUSAN
[16,14] USTERON a=[DE] ANAKEIMENOIS AUTOIS TOIS ENDEKA EPHANERÔTHÊ KAI ÔNEIDISEN TÊN APISTIAN AUTÔN KAI SKLÊROKARDIAN OTI TOIS THEASAMENOIS AUTON EGÊGERMENON OUK EPISTEUSAN
[16,15] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIS TON KOSMON APANTA KÊRUXATE TO EUAGGELION PASÊ TÊ KTISEI
[16,16] O PISTEUSAS KAI BAPTISTHEIS SÔTHÊSETAI O DE APISTÊSAS KATAKRITHÊSETAI
[16,17] SÊMEIA DE TOIS PISTEUSASIN TAUTA PARAKOLOUTHÊSEI EN TÔ ONOMATI MOU DAIMONIA EKBALOUSIN GLÔSSAIS LALÊSOUSIN KAINAIS
[16,18] a=[KAI a=EN a=TAIS a=KHERSIN] OPHEIS AROUSIN KAN THANASIMON TI PIÔSIN OU MÊ AUTOUS am=BLAPSÊ tk=BLAPSEI EPI ARRÔSTOUS KHEIRAS EPITHÊSOUSIN KAI KALÔS EXOUSIN
[16,19] O MEN OUN KURIOS a=IÊSOUS META TO LALÊSAI AUTOIS a=ANELÊMPHTHÊ b=ANELÊPHTHÊ EIS TON OURANON KAI EKATHISEN EK DEXIÔN TOU THEOU
[16,20] EKEINOI DE EXELTHONTES EKÊRUXAN PANTAKHOU TOU KURIOU SUNERGOUNTOS KAI TON LOGON BEBAIOUNTOS DIA TÔN EPAKOLOUTHOUNTÔN a=SÊMEIÔN]] b=SÊMEIÔN b=AMÊN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário