terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado romanos*tk=PAULOU tk=TOU tk=APOSTOLOU tk=Ê PROS RÔMAIOUS tk=EPISTOLÊ
[1,1] PAULOS DOULOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU KLÊTOS APOSTOLOS APHÔRISMENOS EIS EUAGGELION THEOU
[1,2] O PROEPÊGGEILATO DIA TÔN PROPHÊTÔN AUTOU EN GRAPHAIS AGIAIS
[1,3] PERI TOU UIOU AUTOU TOU GENOMENOU EK SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KATA SARKA
[1,4] TOU ORISTHENTOS UIOU THEOU EN DUNAMEI KATA PNEUMA AGIÔSUNÊS EX ANASTASEÔS NEKRÔN IÊSOU KHRISTOU TOU KURIOU ÊMÔN
[1,5] DI OU ELABOMEN KHARIN KAI APOSTOLÊN EIS UPAKOÊN PISTEÔS EN PASIN TOIS ETHNESIN UPER TOU ONOMATOS AUTOU
[1,6] EN OIS ESTE KAI UMEIS KLÊTOI IÊSOU KHRISTOU
[1,7] PASIN TOIS OUSIN EN RÔMÊ AGAPÊTOIS THEOU KLÊTOIS AGIOIS KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS ÊMÔN KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[1,8] PRÔTON MEN EUKHARISTÔ TÔ THEÔ MOU DIA IÊSOU KHRISTOU a=PERI b=UPER PANTÔN UMÔN OTI Ê PISTIS UMÔN KATAGGELLETAI EN OLÔ TÔ KOSMÔ
[1,9] MARTUS GAR MOU ESTIN O THEOS Ô LATREUÔ EN TÔ PNEUMATI MOU EN TÔ EUAGGELIÔ TOU UIOU AUTOU ÔS ADIALEIPTÔS MNEIAN UMÔN POIOUMAI
[1,10] PANTOTE EPI TÔN PROSEUKHÔN MOU DEOMENOS a=EI a=PÔS b=EIPÔS ÊDÊ POTE EUODÔTHÊSOMAI EN TÔ THELÊMATI TOU THEOU ELTHEIN PROS UMAS
[1,11] EPIPOTHÔ GAR IDEIN UMAS INA TI METADÔ KHARISMA UMIN PNEUMATIKON EIS TO STÊRIKHTHÊNAI UMAS
[1,12] TOUTO DE ESTIN SUMPARAKLÊTHÊNAI EN UMIN DIA TÊS EN ALLÊLOIS PISTEÔS UMÔN TE KAI EMOU
[1,13] OU THELÔ DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI OTI POLLAKIS PROETHEMÊN ELTHEIN PROS UMAS KAI EKÔLUTHÊN AKHRI TOU DEURO INA tk=KARPON TINA am=KARPON SKHÔ KAI EN UMIN KATHÔS KAI EN TOIS LOIPOIS ETHNESIN
[1,14] ELLÊSIN TE KAI BARBAROIS SOPHOIS TE KAI ANOÊTOIS OPHEILETÊS EIMI
[1,15] OUTÔS TO KAT EME PROTHUMON KAI UMIN TOIS EN RÔMÊ EUAGGELISASTHAI
[1,16] OU GAR EPAISKHUNOMAI TO EUAGGELION b=TOU b=KHRISTOU DUNAMIS GAR THEOU ESTIN EIS SÔTÊRIAN PANTI TÔ PISTEUONTI IOUDAIÔ TE PRÔTON KAI ELLÊNI
[1,17] DIKAIOSUNÊ GAR THEOU EN AUTÔ APOKALUPTETAI EK PISTEÔS EIS PISTIN KATHÔS GEGRAPTAI O DE DIKAIOS EK PISTEÔS ZÊSETAI
[1,18] APOKALUPTETAI GAR ORGÊ THEOU AP OURANOU EPI PASAN ASEBEIAN KAI ADIKIAN ANTHRÔPÔN TÔN TÊN ALÊTHEIAN EN ADIKIA KATEKHONTÔN
[1,19] DIOTI TO GNÔSTON TOU THEOU PHANERON ESTIN EN AUTOIS O b=GAR THEOS a=GAR AUTOIS EPHANERÔSEN
[1,20] TA GAR AORATA AUTOU APO KTISEÔS KOSMOU TOIS POIÊMASIN NOOUMENA KATHORATAI Ê TE AIDIOS AUTOU DUNAMIS KAI THEIOTÊS EIS TO EINAI AUTOUS ANAPOLOGÊTOUS
[1,21] DIOTI GNONTES TON THEON OUKH ÔS THEON EDOXASAN Ê a=ÊUKHARISTÊSAN b=EUKHARISTÊSAN ALL EMATAIÔTHÊSAN EN TOIS DIALOGISMOIS AUTÔN KAI ESKOTISTHÊ Ê ASUNETOS AUTÔN KARDIA
[1,22] PHASKONTES EINAI SOPHOI EMÔRANTHÊSAN
[1,23] KAI ÊLLAXAN TÊN DOXAN TOU APHTHARTOU THEOU EN OMOIÔMATI EIKONOS PHTHARTOU ANTHRÔPOU KAI PETEINÔN KAI TETRAPODÔN KAI ERPETÔN
[1,24] DIO b=KAI PAREDÔKEN AUTOUS O THEOS EN TAIS EPITHUMIAIS TÔN KARDIÔN AUTÔN EIS AKATHARSIAN TOU ATIMAZESTHAI TA SÔMATA AUTÔN EN a=AUTOIS b=EAUTOIS
[1,25] OITINES METÊLLAXAN TÊN ALÊTHEIAN TOU THEOU EN TÔ PSEUDEI KAI ESEBASTHÊSAN KAI ELATREUSAN TÊ KTISEI PARA TON KTISANTA OS ESTIN EULOGÊTOS EIS TOUS AIÔNAS AMÊN
[1,26] DIA TOUTO PAREDÔKEN AUTOUS O THEOS EIS PATHÊ ATIMIAS AI TE GAR THÊLEIAI AUTÔN METÊLLAXAN TÊN PHUSIKÊN KHRÊSIN EIS TÊN PARA PHUSIN
[1,27] OMOIÔS TE KAI OI ak=ARSENES mt=ARRENES APHENTES TÊN PHUSIKÊN KHRÊSIN TÊS THÊLEIAS EXEKAUTHÊSAN EN TÊ OREXEI AUTÔN EIS ALLÊLOUS ARSENES EN ARSESIN TÊN ASKHÊMOSUNÊN KATERGAZOMENOI KAI TÊN ANTIMISTHIAN ÊN EDEI TÊS PLANÊS AUTÔN EN EAUTOIS APOLAMBANONTES
[1,28] KAI KATHÔS OUK EDOKIMASAN TON THEON EKHEIN EN EPIGNÔSEI PAREDÔKEN AUTOUS O THEOS EIS ADOKIMON NOUN POIEIN TA MÊ KATHÊKONTA
[1,29] PEPLÊRÔMENOUS PASÊ ADIKIA b=PORNEIA PONÊRIA PLEONEXIA KAKIA MESTOUS PHTHONOU PHONOU ERIDOS DOLOU KAKOÊTHEIAS PSITHURISTAS
[1,30] KATALALOUS THEOSTUGEIS UBRISTAS UPERÊPHANOUS ALAZONAS EPHEURETAS KAKÔN GONEUSIN APEITHEIS
[1,31] ASUNETOUS ASUNTHETOUS ASTORGOUS b=ASPONDOUS ANELEÊMONAS
[1,32] OITINES TO DIKAIÔMA TOU THEOU EPIGNONTES OTI OI TA TOIAUTA PRASSONTES AXIOI THANATOU EISIN OU MONON AUTA POIOUSIN ALLA KAI SUNEUDOKOUSIN TOIS PRASSOUSIN
[2,1] DIO ANAPOLOGÊTOS EI Ô ANTHRÔPE PAS O KRINÔN EN Ô GAR KRINEIS TON ETERON SEAUTON KATAKRINEIS TA GAR AUTA PRASSEIS O KRINÔN
[2,2] OIDAMEN DE OTI TO KRIMA TOU THEOU ESTIN KATA ALÊTHEIAN EPI TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS
[2,3] LOGIZÊ DE TOUTO Ô ANTHRÔPE O KRINÔN TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS KAI POIÔN AUTA OTI SU EKPHEUXÊ TO KRIMA TOU THEOU
[2,4] Ê TOU PLOUTOU TÊS KHRÊSTOTÊTOS AUTOU KAI TÊS ANOKHÊS KAI TÊS MAKROTHUMIAS KATAPHRONEIS AGNOÔN OTI TO KHRÊSTON TOU THEOU EIS METANOIAN SE AGEI
[2,5] KATA DE TÊN SKLÊROTÊTA SOU KAI AMETANOÊTON KARDIAN THÊSAURIZEIS SEAUTÔ ORGÊN EN ÊMERA ORGÊS KAI APOKALUPSEÔS m=KAI DIKAIOKRISIAS TOU THEOU
[2,6] OS APODÔSEI EKASTÔ KATA TA ERGA AUTOU
[2,7] TOIS MEN KATH UPOMONÊN ERGOU AGATHOU DOXAN KAI TIMÊN KAI APHTHARSIAN ZÊTOUSIN ZÔÊN AIÔNION
[2,8] TOIS DE EX ERITHEIAS KAI a=APEITHOUSI b=APEITHOUSIN b=MEN TÊ ALÊTHEIA PEITHOMENOIS DE TÊ ADIKIA b=THUMOS b=KAI ORGÊ a=KAI a=THUMOS
[2,9] THLIPSIS KAI STENOKHÔRIA EPI PASAN PSUKHÊN ANTHRÔPOU TOU KATERGAZOMENOU TO KAKON IOUDAIOU TE PRÔTON KAI ELLÊNOS
[2,10] DOXA DE KAI TIMÊ KAI EIRÊNÊ PANTI TÔ ERGAZOMENÔ TO AGATHON IOUDAIÔ TE PRÔTON KAI ELLÊNI
[2,11] OU GAR ESTIN a=PROSÔPOLÊMPSIA b=PROSÔPOLÊPSIA PARA TÔ THEÔ
[2,12] OSOI GAR ANOMÔS ÊMARTON ANOMÔS KAI APOLOUNTAI KAI OSOI EN NOMÔ ÊMARTON DIA NOMOU KRITHÊSONTAI
[2,13] OU GAR OI AKROATAI b=TOU NOMOU DIKAIOI PARA a=[TÔ] b=TÔ THEÔ ALL OI POIÊTAI b=TOU NOMOU DIKAIÔTHÊSONTAI
[2,14] OTAN GAR ETHNÊ TA MÊ NOMON EKHONTA PHUSEI TA TOU NOMOU a=POIÔSIN b=POIÊ OUTOI NOMON MÊ EKHONTES EAUTOIS EISIN NOMOS
[2,15] OITINES ENDEIKNUNTAI TO ERGON TOU NOMOU GRAPTON EN TAIS KARDIAIS AUTÔN SUMMARTUROUSÊS AUTÔN TÊS SUNEIDÊSEÔS KAI METAXU ALLÊLÔN TÔN LOGISMÔN KATÊGOROUNTÔN Ê KAI APOLOGOUMENÔN
[2,16] EN ÊMERA OTE KRINEI O THEOS TA KRUPTA TÔN ANTHRÔPÔN KATA TO EUAGGELION MOU DIA b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU
[2,17] a=EI a=DE b=IDE SU IOUDAIOS EPONOMAZÊ KAI EPANAPAUÊ b=TÔ NOMÔ KAI KAUKHASAI EN THEÔ
[2,18] KAI GINÔSKEIS TO THELÊMA KAI DOKIMAZEIS TA DIAPHERONTA KATÊKHOUMENOS EK TOU NOMOU
[2,19] PEPOITHAS TE SEAUTON ODÊGON EINAI TUPHLÔN PHÔS TÔN EN SKOTEI
[2,20] PAIDEUTÊN APHRONÔN DIDASKALON NÊPIÔN EKHONTA TÊN MORPHÔSIN TÊS GNÔSEÔS KAI TÊS ALÊTHEIAS EN TÔ NOMÔ
[2,21] O OUN DIDASKÔN ETERON SEAUTON OU DIDASKEIS O KÊRUSSÔN MÊ KLEPTEIN KLEPTEIS
[2,22] O LEGÔN MÊ MOIKHEUEIN MOIKHEUEIS O BDELUSSOMENOS TA EIDÔLA IEROSULEIS
[2,23] OS EN NOMÔ KAUKHASAI DIA TÊS PARABASEÔS TOU NOMOU TON THEON ATIMAZEIS
[2,24] TO GAR ONOMA TOU THEOU DI UMAS BLASPHÊMEITAI EN TOIS ETHNESIN KATHÔS GEGRAPTAI
[2,25] PERITOMÊ MEN GAR ÔPHELEI EAN NOMON PRASSÊS EAN DE PARABATÊS NOMOU ÊS Ê PERITOMÊ SOU AKROBUSTIA GEGONEN
[2,26] EAN OUN Ê AKROBUSTIA TA DIKAIÔMATA TOU NOMOU PHULASSÊ a=OUKH b=OUKHI Ê AKROBUSTIA AUTOU EIS PERITOMÊN LOGISTHÊSETAI
[2,27] KAI KRINEI Ê EK PHUSEÔS AKROBUSTIA TON NOMON TELOUSA SE TON DIA GRAMMATOS KAI PERITOMÊS PARABATÊN NOMOU
[2,28] OU GAR O EN TÔ PHANERÔ IOUDAIOS ESTIN OUDE Ê EN TÔ PHANERÔ EN SARKI PERITOMÊ
[2,29] ALL O EN TÔ KRUPTÔ IOUDAIOS KAI PERITOMÊ KARDIAS EN PNEUMATI OU GRAMMATI OU O EPAINOS OUK EX ANTHRÔPÔN ALL EK TOU THEOU
[3,1] TI OUN TO PERISSON TOU IOUDAIOU Ê TIS Ê ÔPHELEIA TÊS PERITOMÊS
[3,2] POLU KATA PANTA TROPON PRÔTON MEN a=[GAR] b=GAR OTI EPISTEUTHÊSAN TA LOGIA TOU THEOU
[3,3] TI GAR EI ÊPISTÊSAN TINES MÊ Ê APISTIA AUTÔN TÊN PISTIN TOU THEOU KATARGÊSEI
[3,4] MÊ GENOITO GINESTHÔ DE O THEOS ALÊTHÊS PAS DE ANTHRÔPOS PSEUSTÊS KATHÔS GEGRAPTAI OPÔS AN DIKAIÔTHÊS EN TOIS LOGOIS SOU KAI a=NIKÊSEIS b=NIKÊSÊS EN TÔ KRINESTHAI SE
[3,5] EI DE Ê ADIKIA ÊMÔN THEOU DIKAIOSUNÊN SUNISTÊSIN TI EROUMEN MÊ ADIKOS O THEOS O EPIPHERÔN TÊN ORGÊN KATA ANTHRÔPON LEGÔ
[3,6] MÊ GENOITO EPEI PÔS KRINEI O THEOS TON KOSMON
[3,7] EI a=DE b=GAR Ê ALÊTHEIA TOU THEOU EN TÔ EMÔ PSEUSMATI EPERISSEUSEN EIS TÊN DOXAN AUTOU TI ETI KAGÔ ÔS AMARTÔLOS KRINOMAI
[3,8] KAI MÊ KATHÔS BLASPHÊMOUMETHA KAI KATHÔS PHASIN TINES ÊMAS LEGEIN OTI POIÊSÔMEN TA KAKA INA ELTHÊ TA AGATHA ÔN TO KRIMA ENDIKON ESTIN
[3,9] TI OUN PROEKHOMETHA OU PANTÔS PROÊTIASAMETHA GAR IOUDAIOUS TE KAI ELLÊNAS PANTAS UPH AMARTIAN EINAI
[3,10] KATHÔS GEGRAPTAI m=[OTI] atk=OTI OUK ESTIN DIKAIOS OUDE EIS
[3,11] OUK ESTIN O SUNIÔN OUK ESTIN O EKZÊTÔN TON THEON
[3,12] PANTES EXEKLINAN AMA a=ÊKHREÔTHÊSAN b=ÊKHREIÔTHÊSAN OUK ESTIN a=O POIÔN KHRÊSTOTÊTA a=[OUK b=OUK a=ESTIN] b=ESTIN EÔS ENOS
[3,13] TAPHOS ANEÔGMENOS O LARUGX AUTÔN TAIS GLÔSSAIS AUTÔN EDOLIOUSAN IOS ASPIDÔN UPO TA KHEILÊ AUTÔN
[3,14] ÔN TO STOMA ARAS KAI PIKRIAS GEMEI
[3,15] OXEIS OI PODES AUTÔN EKKHEAI AIMA
[3,16] SUNTRIMMA KAI TALAIPÔRIA EN TAIS ODOIS AUTÔN
[3,17] KAI ODON EIRÊNÊS OUK EGNÔSAN
[3,18] OUK ESTIN PHOBOS THEOU APENANTI TÔN OPHTHALMÔN AUTÔN
[3,19] OIDAMEN DE OTI OSA O NOMOS LEGEI TOIS EN TÔ NOMÔ LALEI INA PAN STOMA PHRAGÊ KAI UPODIKOS GENÊTAI PAS O KOSMOS TÔ THEÔ
[3,20] DIOTI EX ERGÔN NOMOU OU DIKAIÔTHÊSETAI PASA SARX ENÔPION AUTOU DIA GAR NOMOU EPIGNÔSIS AMARTIAS
[3,21] NUNI DE KHÔRIS NOMOU DIKAIOSUNÊ THEOU PEPHANERÔTAI MARTUROUMENÊ UPO TOU NOMOU KAI TÔN PROPHÊTÔN
[3,22] DIKAIOSUNÊ DE THEOU DIA PISTEÔS IÊSOU KHRISTOU EIS PANTAS b=KAI b=EPI b=PANTAS TOUS PISTEUONTAS OU GAR ESTIN DIASTOLÊ
[3,23] PANTES GAR ÊMARTON KAI USTEROUNTAI TÊS DOXÊS TOU THEOU
[3,24] DIKAIOUMENOI DÔREAN TÊ AUTOU KHARITI DIA TÊS APOLUTRÔSEÔS TÊS EN KHRISTÔ IÊSOU
[3,25] ON PROETHETO O THEOS ILASTÊRION DIA a=[TÊS] b=TÊS PISTEÔS EN TÔ AUTOU AIMATI EIS ENDEIXIN TÊS DIKAIOSUNÊS AUTOU DIA TÊN PARESIN TÔN PROGEGONOTÔN AMARTÊMATÔN
[3,26] EN TÊ ANOKHÊ TOU THEOU PROS a=TÊN ENDEIXIN TÊS DIKAIOSUNÊS AUTOU EN TÔ NUN KAIRÔ EIS TO EINAI AUTON DIKAION KAI DIKAIOUNTA TON EK PISTEÔS IÊSOU
[3,27] POU OUN Ê KAUKHÊSIS EXEKLEISTHÊ DIA POIOU NOMOU TÔN ERGÔN OUKHI ALLA DIA NOMOU PISTEÔS
[3,28] LOGIZOMETHA a=GAR b=OUN b=PISTEI DIKAIOUSTHAI a=PISTEI ANTHRÔPON KHÔRIS ERGÔN NOMOU
[3,29] Ê IOUDAIÔN O THEOS MONON OUKHI b=DE KAI ETHNÔN NAI KAI ETHNÔN
[3,30] a=EIPER b=EPEIPER EIS O THEOS OS DIKAIÔSEI PERITOMÊN EK PISTEÔS KAI AKROBUSTIAN DIA TÊS PISTEÔS
[3,31] NOMON OUN KATARGOUMEN DIA TÊS PISTEÔS MÊ GENOITO ALLA NOMON a=ISTANOMEN b=ISTÔMEN
[4,1] TI OUN EROUMEN a=EURÊKENAI ABRAAM TON a=PROPATORA b=PATERA ÊMÔN b=EURÊKENAI KATA SARKA
[4,2] EI GAR ABRAAM EX ERGÔN EDIKAIÔTHÊ EKHEI KAUKHÊMA ALL OU PROS b=TON THEON
[4,3] TI GAR Ê GRAPHÊ LEGEI EPISTEUSEN DE ABRAAM TÔ THEÔ KAI ELOGISTHÊ AUTÔ EIS DIKAIOSUNÊN
[4,4] TÔ DE ERGAZOMENÔ O MISTHOS OU LOGIZETAI KATA KHARIN ALLA KATA tk=TO OPHEILÊMA
[4,5] TÔ DE MÊ ERGAZOMENÔ PISTEUONTI DE EPI TON DIKAIOUNTA TON ASEBÊ LOGIZETAI Ê PISTIS AUTOU EIS DIKAIOSUNÊN
[4,6] KATHAPER KAI am=DAUID tk=DABID LEGEI TON MAKARISMON TOU ANTHRÔPOU Ô O THEOS LOGIZETAI DIKAIOSUNÊN KHÔRIS ERGÔN
[4,7] MAKARIOI ÔN APHETHÊSAN AI ANOMIAI KAI ÔN EPEKALUPHTHÊSAN AI AMARTIAI
[4,8] MAKARIOS ANÊR a=OU b=Ô OU MÊ LOGISÊTAI KURIOS AMARTIAN
[4,9] O MAKARISMOS OUN OUTOS EPI TÊN PERITOMÊN Ê KAI EPI TÊN AKROBUSTIAN LEGOMEN GAR b=OTI ELOGISTHÊ TÔ ABRAAM Ê PISTIS EIS DIKAIOSUNÊN
[4,10] PÔS OUN ELOGISTHÊ EN PERITOMÊ ONTI Ê EN AKROBUSTIA OUK EN PERITOMÊ ALL EN AKROBUSTIA
[4,11] KAI SÊMEION ELABEN PERITOMÊS SPHRAGIDA TÊS DIKAIOSUNÊS TÊS PISTEÔS TÊS EN TÊ AKROBUSTIA EIS TO EINAI AUTON PATERA PANTÔN TÔN PISTEUONTÔN DI AKROBUSTIAS EIS TO LOGISTHÊNAI a=[KAI] b=KAI AUTOIS a=[TÊN] b=TÊN DIKAIOSUNÊN
[4,12] KAI PATERA PERITOMÊS TOIS OUK EK PERITOMÊS MONON ALLA KAI TOIS STOIKHOUSIN TOIS IKHNESIN TÊS m=PISTEÔS m=TÊS EN b=TÊ AKROBUSTIA atk=PISTEÔS TOU PATROS ÊMÔN ABRAAM
[4,13] OU GAR DIA NOMOU Ê EPAGGELIA TÔ ABRAAM Ê TÔ SPERMATI AUTOU TO KLÊRONOMON AUTON EINAI b=TOU KOSMOU ALLA DIA DIKAIOSUNÊS PISTEÔS
[4,14] EI GAR OI EK NOMOU KLÊRONOMOI KEKENÔTAI Ê PISTIS KAI KATÊRGÊTAI Ê EPAGGELIA
[4,15] O GAR NOMOS ORGÊN KATERGAZETAI OU a=DE b=GAR OUK ESTIN NOMOS OUDE PARABASIS
[4,16] DIA TOUTO EK PISTEÔS INA KATA KHARIN EIS TO EINAI BEBAIAN TÊN EPAGGELIAN PANTI TÔ SPERMATI OU TÔ EK TOU NOMOU MONON ALLA KAI TÔ EK PISTEÔS ABRAAM OS ESTIN PATÊR PANTÔN ÊMÔN
[4,17] KATHÔS GEGRAPTAI OTI PATERA POLLÔN ETHNÔN TETHEIKA SE KATENANTI OU EPISTEUSEN THEOU TOU ZÔOPOIOUNTOS TOUS NEKROUS KAI KALOUNTOS TA MÊ ONTA ÔS ONTA
[4,18] OS PAR ELPIDA EP ELPIDI EPISTEUSEN EIS TO GENESTHAI AUTON PATERA POLLÔN ETHNÔN KATA TO EIRÊMENON OUTÔS ESTAI TO SPERMA SOU
[4,19] KAI MÊ ASTHENÊSAS TÊ PISTEI b=OU KATENOÊSEN TO EAUTOU SÔMA a=[ÊDÊ] b=ÊDÊ NENEKRÔMENON EKATONTAETÊS POU UPARKHÔN KAI TÊN NEKRÔSIN TÊS MÊTRAS SARRAS
[4,20] EIS DE TÊN EPAGGELIAN TOU THEOU OU DIEKRITHÊ TÊ APISTIA ALL ENEDUNAMÔTHÊ TÊ PISTEI DOUS DOXAN TÔ THEÔ
[4,21] KAI PLÊROPHORÊTHEIS OTI O EPÊGGELTAI DUNATOS ESTIN KAI POIÊSAI
[4,22] DIO a=[KAI] b=KAI ELOGISTHÊ AUTÔ EIS DIKAIOSUNÊN
[4,23] OUK EGRAPHÊ DE DI AUTON MONON OTI ELOGISTHÊ AUTÔ
[4,24] ALLA KAI DI ÊMAS OIS MELLEI LOGIZESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EPI TON EGEIRANTA IÊSOUN TON KURION ÊMÔN EK NEKRÔN
[4,25] OS PAREDOTHÊ DIA TA PARAPTÔMATA ÊMÔN KAI ÊGERTHÊ DIA TÊN DIKAIÔSIN ÊMÔN
[5,1] DIKAIÔTHENTES OUN EK PISTEÔS EIRÊNÊN EKHOMEN PROS TON THEON DIA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[5,2] DI OU KAI TÊN PROSAGÔGÊN ESKHÊKAMEN a=[TÊ b=TÊ a=PISTEI] b=PISTEI EIS TÊN KHARIN TAUTÊN EN Ê ESTÊKAMEN KAI KAUKHÔMETHA EP ELPIDI TÊS DOXÊS TOU THEOU
[5,3] OU MONON DE ALLA KAI KAUKHÔMETHA EN TAIS THLIPSESIN EIDOTES OTI Ê THLIPSIS UPOMONÊN KATERGAZETAI
[5,4] Ê DE UPOMONÊ DOKIMÊN Ê DE DOKIMÊ ELPIDA
[5,5] Ê DE ELPIS OU KATAISKHUNEI OTI Ê AGAPÊ TOU THEOU EKKEKHUTAI EN TAIS KARDIAIS ÊMÔN DIA PNEUMATOS AGIOU TOU DOTHENTOS ÊMIN
[5,6] ETI GAR KHRISTOS ONTÔN ÊMÔN ASTHENÔN a=ETI KATA KAIRON UPER ASEBÔN APETHANEN
[5,7] MOLIS GAR UPER DIKAIOU TIS APOTHANEITAI UPER GAR TOU AGATHOU TAKHA TIS KAI TOLMA APOTHANEIN
[5,8] SUNISTÊSIN DE TÊN EAUTOU AGAPÊN EIS ÊMAS O THEOS OTI ETI AMARTÔLÔN ONTÔN ÊMÔN KHRISTOS UPER ÊMÔN APETHANEN
[5,9] POLLÔ OUN MALLON DIKAIÔTHENTES NUN EN TÔ AIMATI AUTOU SÔTHÊSOMETHA DI AUTOU APO TÊS ORGÊS
[5,10] EI GAR EKHTHROI ONTES KATÊLLAGÊMEN TÔ THEÔ DIA TOU THANATOU TOU UIOU AUTOU POLLÔ MALLON KATALLAGENTES SÔTHÊSOMETHA EN TÊ ZÔÊ AUTOU
[5,11] OU MONON DE ALLA KAI KAUKHÔMENOI EN TÔ THEÔ DIA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU DI OU NUN TÊN KATALLAGÊN ELABOMEN
[5,12] DIA TOUTO ÔSPER DI ENOS ANTHRÔPOU Ê AMARTIA EIS TON KOSMON EISÊLTHEN KAI DIA TÊS AMARTIAS O THANATOS KAI OUTÔS EIS PANTAS ANTHRÔPOUS O THANATOS DIÊLTHEN EPH Ô PANTES ÊMARTON
[5,13] AKHRI GAR NOMOU AMARTIA ÊN EN KOSMÔ AMARTIA DE OUK ELLOGEITAI MÊ ONTOS NOMOU
[5,14] a=ALLA b=ALL EBASILEUSEN O THANATOS APO ADAM MEKHRI a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS KAI EPI TOUS MÊ AMARTÊSANTAS EPI TÔ OMOIÔMATI TÊS PARABASEÔS ADAM OS ESTIN TUPOS TOU MELLONTOS
[5,15] ALL OUKH ÔS TO PARAPTÔMA OUTÔS KAI TO KHARISMA EI GAR TÔ TOU ENOS PARAPTÔMATI OI POLLOI APETHANON POLLÔ MALLON Ê KHARIS TOU THEOU KAI Ê DÔREA EN KHARITI TÊ TOU ENOS ANTHRÔPOU IÊSOU KHRISTOU EIS TOUS POLLOUS EPERISSEUSEN
[5,16] KAI OUKH ÔS DI ENOS AMARTÊSANTOS TO DÔRÊMA TO MEN GAR KRIMA EX ENOS EIS KATAKRIMA TO DE KHARISMA EK POLLÔN PARAPTÔMATÔN EIS DIKAIÔMA
[5,17] EI GAR TÔ TOU ENOS PARAPTÔMATI O THANATOS EBASILEUSEN DIA TOU ENOS POLLÔ MALLON OI TÊN PERISSEIAN TÊS KHARITOS KAI TÊS DÔREAS TÊS DIKAIOSUNÊS LAMBANONTES EN ZÔÊ BASILEUSOUSIN DIA TOU ENOS IÊSOU KHRISTOU
[5,18] ARA OUN ÔS DI ENOS PARAPTÔMATOS EIS PANTAS ANTHRÔPOUS EIS KATAKRIMA OUTÔS KAI DI ENOS DIKAIÔMATOS EIS PANTAS ANTHRÔPOUS EIS DIKAIÔSIN ZÔÊS
[5,19] ÔSPER GAR DIA TÊS PARAKOÊS TOU ENOS ANTHRÔPOU AMARTÔLOI KATESTATHÊSAN OI POLLOI OUTÔS KAI DIA TÊS UPAKOÊS TOU ENOS DIKAIOI KATASTATHÊSONTAI OI POLLOI
[5,20] NOMOS DE PAREISÊLTHEN INA PLEONASÊ TO PARAPTÔMA OU DE EPLEONASEN Ê AMARTIA UPEREPERISSEUSEN Ê KHARIS
[5,21] INA ÔSPER EBASILEUSEN Ê AMARTIA EN TÔ THANATÔ OUTÔS KAI Ê KHARIS BASILEUSÊ DIA DIKAIOSUNÊS EIS ZÔÊN AIÔNION DIA IÊSOU KHRISTOU TOU KURIOU ÊMÔN
[6,1] TI OUN EROUMEN a=EPIMENÔMEN b=EPIMENOUMEN TÊ AMARTIA INA Ê KHARIS PLEONASÊ
[6,2] MÊ GENOITO OITINES APETHANOMEN TÊ AMARTIA PÔS ETI ZÊSOMEN EN AUTÊ
[6,3] Ê AGNOEITE OTI OSOI EBAPTISTHÊMEN EIS KHRISTON IÊSOUN EIS TON THANATON AUTOU EBAPTISTHÊMEN
[6,4] SUNETAPHÊMEN OUN AUTÔ DIA TOU BAPTISMATOS EIS TON THANATON INA ÔSPER ÊGERTHÊ KHRISTOS EK NEKRÔN DIA TÊS DOXÊS TOU PATROS OUTÔS KAI ÊMEIS EN KAINOTÊTI ZÔÊS PERIPATÊSÔMEN
[6,5] EI GAR SUMPHUTOI GEGONAMEN TÔ OMOIÔMATI TOU THANATOU AUTOU ALLA KAI TÊS ANASTASEÔS ESOMETHA
[6,6] TOUTO GINÔSKONTES OTI O PALAIOS ÊMÔN ANTHRÔPOS SUNESTAURÔTHÊ INA KATARGÊTHÊ TO SÔMA TÊS AMARTIAS TOU MÊKETI DOULEUEIN ÊMAS TÊ AMARTIA
[6,7] O GAR APOTHANÔN DEDIKAIÔTAI APO TÊS AMARTIAS
[6,8] EI DE APETHANOMEN SUN KHRISTÔ PISTEUOMEN OTI KAI SUZÊSOMEN AUTÔ
[6,9] EIDOTES OTI KHRISTOS EGERTHEIS EK NEKRÔN OUKETI APOTHNÊSKEI THANATOS AUTOU OUKETI KURIEUEI
[6,10] O GAR APETHANEN TÊ AMARTIA APETHANEN EPHAPAX O DE ZÊ ZÊ TÔ THEÔ
[6,11] OUTÔS KAI UMEIS LOGIZESTHE EAUTOUS a=[EINAI] NEKROUS MEN b=EINAI TÊ AMARTIA ZÔNTAS DE TÔ THEÔ EN KHRISTÔ IÊSOU b=TÔ b=KURIÔ b=ÊMÔN
[6,12] MÊ OUN BASILEUETÔ Ê AMARTIA EN TÔ THNÊTÔ UMÔN SÔMATI EIS TO UPAKOUEIN b=AUTÊ b=EN TAIS EPITHUMIAIS AUTOU
[6,13] MÊDE PARISTANETE TA MELÊ UMÔN OPLA ADIKIAS TÊ AMARTIA ALLA PARASTÊSATE EAUTOUS TÔ THEÔ a=ÔSEI b=ÔS EK NEKRÔN ZÔNTAS KAI TA MELÊ UMÔN OPLA DIKAIOSUNÊS TÔ THEÔ
[6,14] AMARTIA GAR UMÔN OU KURIEUSEI OU GAR ESTE UPO NOMON a=ALLA b=ALL UPO KHARIN
[6,15] TI OUN a=AMARTÊSÔMEN b=AMARTÊSOMEN OTI OUK ESMEN UPO NOMON a=ALLA b=ALL UPO KHARIN MÊ GENOITO
[6,16] OUK OIDATE OTI Ô PARISTANETE EAUTOUS DOULOUS EIS UPAKOÊN DOULOI ESTE Ô UPAKOUETE ÊTOI AMARTIAS EIS THANATON Ê UPAKOÊS EIS DIKAIOSUNÊN
[6,17] KHARIS DE TÔ THEÔ OTI ÊTE DOULOI TÊS AMARTIAS UPÊKOUSATE DE EK KARDIAS EIS ON PAREDOTHÊTE TUPON DIDAKHÊS
[6,18] ELEUTHERÔTHENTES DE APO TÊS AMARTIAS EDOULÔTHÊTE TÊ DIKAIOSUNÊ
[6,19] ANTHRÔPINON LEGÔ DIA TÊN ASTHENEIAN TÊS SARKOS UMÔN ÔSPER GAR PARESTÊSATE TA MELÊ UMÔN DOULA TÊ AKATHARSIA KAI TÊ ANOMIA EIS TÊN ANOMIAN OUTÔS NUN PARASTÊSATE TA MELÊ UMÔN DOULA TÊ DIKAIOSUNÊ EIS AGIASMON
[6,20] OTE GAR DOULOI ÊTE TÊS AMARTIAS ELEUTHEROI ÊTE TÊ DIKAIOSUNÊ
[6,21] TINA OUN KARPON EIKHETE TOTE EPH OIS NUN EPAISKHUNESTHE TO GAR TELOS EKEINÔN THANATOS
[6,22] NUNI DE ELEUTHERÔTHENTES APO TÊS AMARTIAS DOULÔTHENTES DE TÔ THEÔ EKHETE TON KARPON UMÔN EIS AGIASMON TO DE TELOS ZÔÊN AIÔNION
[6,23] TA GAR OPSÔNIA TÊS AMARTIAS THANATOS TO DE KHARISMA TOU THEOU ZÔÊ AIÔNIOS EN KHRISTÔ IÊSOU TÔ KURIÔ ÊMÔN
[7,1] Ê AGNOEITE ADELPHOI GINÔSKOUSIN GAR NOMON LALÔ OTI O NOMOS KURIEUEI TOU ANTHRÔPOU EPH OSON KHRONON ZÊ
[7,2] Ê GAR UPANDROS GUNÊ TÔ ZÔNTI ANDRI DEDETAI NOMÔ EAN DE APOTHANÊ O ANÊR KATÊRGÊTAI APO TOU NOMOU TOU ANDROS
[7,3] ARA OUN ZÔNTOS TOU ANDROS MOIKHALIS KHRÊMATISEI EAN GENÊTAI ANDRI ETERÔ EAN DE APOTHANÊ O ANÊR ELEUTHERA ESTIN APO TOU NOMOU TOU MÊ EINAI AUTÊN MOIKHALIDA GENOMENÊN ANDRI ETERÔ
[7,4] ÔSTE ADELPHOI MOU KAI UMEIS ETHANATÔTHÊTE TÔ NOMÔ DIA TOU SÔMATOS TOU KHRISTOU EIS TO GENESTHAI UMAS ETERÔ TÔ EK NEKRÔN EGERTHENTI INA KARPOPHORÊSÔMEN TÔ THEÔ
[7,5] OTE GAR ÊMEN EN TÊ SARKI TA PATHÊMATA TÔN AMARTIÔN TA DIA TOU NOMOU ENÊRGEITO EN TOIS MELESIN ÊMÔN EIS TO KARPOPHORÊSAI TÔ THANATÔ
[7,6] NUNI DE KATÊRGÊTHÊMEN APO TOU NOMOU k=APOTHANONTOS amt=APOTHANONTES EN Ô KATEIKHOMETHA ÔSTE DOULEUEIN ÊMAS EN KAINOTÊTI PNEUMATOS KAI OU PALAIOTÊTI GRAMMATOS
[7,7] TI OUN EROUMEN O NOMOS AMARTIA MÊ GENOITO ALLA TÊN AMARTIAN OUK EGNÔN EI MÊ DIA NOMOU TÊN TE GAR EPITHUMIAN OUK ÊDEIN EI MÊ O NOMOS ELEGEN OUK EPITHUMÊSEIS
[7,8] APHORMÊN DE LABOUSA Ê AMARTIA DIA TÊS ENTOLÊS KATEIRGASATO EN EMOI PASAN EPITHUMIAN KHÔRIS GAR NOMOU AMARTIA NEKRA
[7,9] EGÔ DE EZÔN KHÔRIS NOMOU POTE ELTHOUSÊS DE TÊS ENTOLÊS Ê AMARTIA ANEZÊSEN EGÔ DE APETHANON
[7,10] KAI EURETHÊ MOI Ê ENTOLÊ Ê EIS ZÔÊN AUTÊ EIS THANATON
[7,11] Ê GAR AMARTIA APHORMÊN LABOUSA DIA TÊS ENTOLÊS EXÊPATÊSEN ME KAI DI AUTÊS APEKTEINEN
[7,12] ÔSTE O MEN NOMOS AGIOS KAI Ê ENTOLÊ AGIA KAI DIKAIA KAI AGATHÊ
[7,13] TO OUN AGATHON EMOI a=EGENETO b=GEGONEN THANATOS MÊ GENOITO ALLA Ê AMARTIA INA PHANÊ AMARTIA DIA TOU AGATHOU MOI KATERGAZOMENÊ THANATON INA GENÊTAI KATH UPERBOLÊN AMARTÔLOS Ê AMARTIA DIA TÊS ENTOLÊS
[7,14] OIDAMEN GAR OTI O NOMOS PNEUMATIKOS ESTIN EGÔ DE a=SARKINOS b=SARKIKOS EIMI PEPRAMENOS UPO TÊN AMARTIAN
[7,15] O GAR KATERGAZOMAI OU GINÔSKÔ OU GAR O THELÔ TOUTO PRASSÔ ALL O MISÔ TOUTO POIÔ
[7,16] EI DE O OU THELÔ TOUTO POIÔ SUMPHÊMI TÔ NOMÔ OTI KALOS
[7,17] NUNI DE OUKETI EGÔ KATERGAZOMAI AUTO a=ALLA b=ALL Ê OIKOUSA EN EMOI AMARTIA
[7,18] OIDA GAR OTI OUK OIKEI EN EMOI am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EN TÊ SARKI MOU AGATHON TO GAR THELEIN PARAKEITAI MOI TO DE KATERGAZESTHAI TO KALON a=OU b=OUKH b=EURISKÔ
[7,19] OU GAR O THELÔ POIÔ AGATHON a=ALLA b=ALL O OU THELÔ KAKON TOUTO PRASSÔ
[7,20] EI DE O OU THELÔ a=[EGÔ] b=EGÔ TOUTO POIÔ OUKETI EGÔ KATERGAZOMAI AUTO a=ALLA b=ALL Ê OIKOUSA EN EMOI AMARTIA
[7,21] EURISKÔ ARA TON NOMON TÔ THELONTI EMOI POIEIN TO KALON OTI EMOI TO KAKON PARAKEITAI
[7,22] SUNÊDOMAI GAR TÔ NOMÔ TOU THEOU KATA TON ESÔ ANTHRÔPON
[7,23] BLEPÔ DE ETERON NOMON EN TOIS MELESIN MOU ANTISTRATEUOMENON TÔ NOMÔ TOU NOOS MOU KAI AIKHMALÔTIZONTA ME am=EN TÔ NOMÔ TÊS AMARTIAS TÔ ONTI EN TOIS MELESIN MOU
[7,24] TALAIPÔROS EGÔ ANTHRÔPOS TIS ME RUSETAI EK TOU SÔMATOS TOU THANATOU TOUTOU
[7,25] a=KHARIS a=DE b=EUKHARISTÔ TÔ THEÔ DIA IÊSOU KHRISTOU TOU KURIOU ÊMÔN ARA OUN AUTOS EGÔ TÔ MEN NOI DOULEUÔ NOMÔ THEOU TÊ DE SARKI NOMÔ AMARTIAS
[8,1] OUDEN ARA NUN KATAKRIMA TOIS EN KHRISTÔ IÊSOU b=MÊ b=KATA b=SARKA b=PERIPATOUSIN b=ALLA b=KATA b=PNEUMA
[8,2] O GAR NOMOS TOU PNEUMATOS TÊS ZÔÊS EN KHRISTÔ IÊSOU ÊLEUTHERÔSEN a=SE b=ME APO TOU NOMOU TÊS AMARTIAS KAI TOU THANATOU
[8,3] TO GAR ADUNATON TOU NOMOU EN Ô ÊSTHENEI DIA TÊS SARKOS O THEOS TON EAUTOU UION PEMPSAS EN OMOIÔMATI SARKOS AMARTIAS KAI PERI AMARTIAS KATEKRINEN TÊN AMARTIAN EN TÊ SARKI
[8,4] INA TO DIKAIÔMA TOU NOMOU PLÊRÔTHÊ EN ÊMIN TOIS MÊ KATA SARKA PERIPATOUSIN ALLA KATA PNEUMA
[8,5] OI GAR KATA SARKA ONTES TA TÊS SARKOS PHRONOUSIN OI DE KATA PNEUMA TA TOU PNEUMATOS
[8,6] TO GAR PHRONÊMA TÊS SARKOS THANATOS TO DE PHRONÊMA TOU PNEUMATOS ZÔÊ KAI EIRÊNÊ
[8,7] DIOTI TO PHRONÊMA TÊS SARKOS EKHTHRA EIS THEON TÔ GAR NOMÔ TOU THEOU OUKH UPOTASSETAI OUDE GAR DUNATAI
[8,8] OI DE EN SARKI ONTES THEÔ ARESAI OU DUNANTAI
[8,9] UMEIS DE OUK ESTE EN SARKI a=ALLA b=ALL EN PNEUMATI EIPER PNEUMA THEOU OIKEI EN UMIN EI DE TIS PNEUMA KHRISTOU OUK EKHEI OUTOS OUK ESTIN AUTOU
[8,10] EI DE KHRISTOS EN UMIN TO MEN SÔMA NEKRON am=DIA tk=DI AMARTIAN TO DE PNEUMA ZÔÊ DIA DIKAIOSUNÊN
[8,11] EI DE TO PNEUMA TOU EGEIRANTOS a=TON IÊSOUN EK NEKRÔN OIKEI EN UMIN O EGEIRAS b=TON KHRISTON EK NEKRÔN ZÔOPOIÊSEI KAI TA THNÊTA SÔMATA UMÔN DIA ak=TOU mt=TO ak=ENOIKOUNTOS mt=ENOIKOUN AUTOU ak=PNEUMATOS mt=PNEUMA EN UMIN
[8,12] ARA OUN ADELPHOI OPHEILETAI ESMEN OU TÊ SARKI TOU KATA SARKA ZÊN
[8,13] EI GAR KATA SARKA ZÊTE MELLETE APOTHNÊSKEIN EI DE PNEUMATI TAS PRAXEIS TOU SÔMATOS THANATOUTE ZÊSESTHE
[8,14] OSOI GAR PNEUMATI THEOU AGONTAI OUTOI b=EISIN UIOI THEOU a=EISIN
[8,15] OU GAR ELABETE PNEUMA DOULEIAS PALIN EIS PHOBON a=ALLA b=ALL ELABETE PNEUMA UIOTHESIAS EN Ô KRAZOMEN ABBA O PATÊR
[8,16] AUTO TO PNEUMA SUMMARTUREI TÔ PNEUMATI ÊMÔN OTI ESMEN TEKNA THEOU
[8,17] EI DE TEKNA KAI KLÊRONOMOI KLÊRONOMOI MEN THEOU SUGKLÊRONOMOI DE KHRISTOU EIPER SUMPASKHOMEN INA KAI SUNDOXASTHÔMEN
[8,18] LOGIZOMAI GAR OTI OUK AXIA TA PATHÊMATA TOU NUN KAIROU PROS TÊN MELLOUSAN DOXAN APOKALUPHTHÊNAI EIS ÊMAS
[8,19] Ê GAR APOKARADOKIA TÊS KTISEÔS TÊN APOKALUPSIN TÔN UIÔN TOU THEOU APEKDEKHETAI
[8,20] TÊ GAR MATAIOTÊTI Ê KTISIS UPETAGÊ OUKH EKOUSA ALLA DIA TON UPOTAXANTA a=EPH b=EP ELPIDI
[8,21] OTI KAI AUTÊ Ê KTISIS ELEUTHERÔTHÊSETAI APO TÊS DOULEIAS TÊS PHTHORAS EIS TÊN ELEUTHERIAN TÊS DOXÊS TÔN TEKNÔN TOU THEOU
[8,22] OIDAMEN GAR OTI PASA Ê KTISIS SUSTENAZEI KAI SUNÔDINEI AKHRI TOU NUN
[8,23] OU MONON DE ALLA KAI AUTOI TÊN APARKHÊN TOU PNEUMATOS EKHONTES b=KAI ÊMEIS a=KAI AUTOI EN EAUTOIS STENAZOMEN UIOTHESIAN APEKDEKHOMENOI TÊN APOLUTRÔSIN TOU SÔMATOS ÊMÔN
[8,24] TÊ GAR ELPIDI ESÔTHÊMEN ELPIS DE BLEPOMENÊ OUK ESTIN ELPIS O GAR BLEPEI TIS b=TI b=KAI ELPIZEI
[8,25] EI DE O OU BLEPOMEN ELPIZOMEN DI UPOMONÊS APEKDEKHOMETHA
[8,26] ÔSAUTÔS DE KAI TO PNEUMA SUNANTILAMBANETAI a=TÊ b=TAIS a=ASTHENEIA b=ASTHENEIAIS ÊMÔN TO GAR TI m=PROSEUXOMETHA atk=PROSEUXÔMETHA KATHO DEI OUK OIDAMEN a=ALLA b=ALL AUTO TO PNEUMA UPERENTUGKHANEI b=UPER b=ÊMÔN STENAGMOIS ALALÊTOIS
[8,27] O DE a=ERAUNÔN b=EREUNÔN TAS KARDIAS OIDEN TI TO PHRONÊMA TOU PNEUMATOS OTI KATA THEON ENTUGKHANEI UPER AGIÔN
[8,28] OIDAMEN DE OTI TOIS AGAPÔSIN TON THEON PANTA SUNERGEI EIS AGATHON TOIS KATA PROTHESIN KLÊTOIS OUSIN
[8,29] OTI OUS PROEGNÔ KAI PROÔRISEN SUMMORPHOUS TÊS EIKONOS TOU UIOU AUTOU EIS TO EINAI AUTON PRÔTOTOKON EN POLLOIS ADELPHOIS
[8,30] OUS DE PROÔRISEN TOUTOUS KAI EKALESEN KAI OUS EKALESEN TOUTOUS KAI EDIKAIÔSEN OUS DE EDIKAIÔSEN TOUTOUS KAI EDOXASEN
[8,31] TI OUN EROUMEN PROS TAUTA EI O THEOS UPER ÊMÔN TIS KATH ÊMÔN
[8,32] OS GE TOU IDIOU UIOU OUK EPHEISATO a=ALLA b=ALL UPER ÊMÔN PANTÔN PAREDÔKEN AUTON PÔS OUKHI KAI SUN AUTÔ TA PANTA ÊMIN KHARISETAI
[8,33] TIS EGKALESEI KATA EKLEKTÔN THEOU THEOS O DIKAIÔN
[8,34] TIS O KATAKRINÔN KHRISTOS a=[IÊSOUS] O APOTHANÔN MALLON DE b=KAI EGERTHEIS OS KAI ESTIN EN DEXIA TOU THEOU OS KAI ENTUGKHANEI UPER ÊMÔN
[8,35] TIS ÊMAS KHÔRISEI APO TÊS AGAPÊS TOU KHRISTOU THLIPSIS Ê STENOKHÔRIA Ê DIÔGMOS Ê LIMOS Ê GUMNOTÊS Ê KINDUNOS Ê MAKHAIRA
[8,36] KATHÔS GEGRAPTAI OTI am=ENEKEN tk=ENEKA SOU THANATOUMETHA OLÊN TÊN ÊMERAN ELOGISTHÊMEN ÔS PROBATA SPHAGÊS
[8,37] ALL EN TOUTOIS PASIN UPERNIKÔMEN DIA TOU AGAPÊSANTOS ÊMAS
[8,38] PEPEISMAI GAR OTI OUTE THANATOS OUTE ZÔÊ OUTE AGGELOI OUTE ARKHAI OUTE b=DUNAMEIS b=OUTE ENESTÔTA OUTE MELLONTA a=OUTE a=DUNAMEIS
[8,39] OUTE UPSÔMA OUTE BATHOS OUTE TIS KTISIS ETERA DUNÊSETAI ÊMAS KHÔRISAI APO TÊS AGAPÊS TOU THEOU TÊS EN KHRISTÔ IÊSOU TÔ KURIÔ ÊMÔN
[9,1] ALÊTHEIAN LEGÔ EN KHRISTÔ OU PSEUDOMAI SUMMARTUROUSÊS MOI TÊS SUNEIDÊSEÔS MOU EN PNEUMATI AGIÔ
[9,2] OTI LUPÊ MOI ESTIN MEGALÊ KAI ADIALEIPTOS ODUNÊ TÊ KARDIA MOU
[9,3] m=EUKHOMÊN atk=ÊUKHOMÊN GAR b=AUTOS b=EGÔ ANATHEMA EINAI a=AUTOS a=EGÔ APO TOU KHRISTOU UPER TÔN ADELPHÔN MOU TÔN SUGGENÔN MOU KATA SARKA
[9,4] OITINES EISIN ISRAÊLITAI ÔN Ê UIOTHESIA KAI Ê DOXA KAI AI DIATHÊKAI KAI Ê NOMOTHESIA KAI Ê LATREIA KAI AI EPAGGELIAI
[9,5] ÔN OI PATERES KAI EX ÔN O KHRISTOS TO KATA SARKA O ÔN EPI PANTÔN THEOS EULOGÊTOS EIS TOUS AIÔNAS AMÊN
[9,6] OUKH OION DE OTI EKPEPTÔKEN O LOGOS TOU THEOU OU GAR PANTES OI EX ISRAÊL OUTOI ISRAÊL
[9,7] OUD OTI EISIN SPERMA ABRAAM PANTES TEKNA ALL EN ISAAK KLÊTHÊSETAI SOI SPERMA
[9,8] am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN OU TA TEKNA TÊS SARKOS TAUTA TEKNA TOU THEOU ALLA TA TEKNA TÊS EPAGGELIAS LOGIZETAI EIS SPERMA
[9,9] EPAGGELIAS GAR O LOGOS OUTOS KATA TON KAIRON TOUTON ELEUSOMAI KAI ESTAI TÊ SARRA UIOS
[9,10] OU MONON DE ALLA KAI REBEKKA EX ENOS KOITÊN EKHOUSA ISAAK TOU PATROS ÊMÔN
[9,11] MÊPÔ GAR GENNÊTHENTÔN MÊDE PRAXANTÔN TI AGATHON Ê a=PHAULON b=KAKON INA Ê KAT EKLOGÊN am=PROTHESIS TOU THEOU tk=PROTHESIS MENÊ OUK EX ERGÔN ALL EK TOU KALOUNTOS
[9,12] a=ERRETHÊ b=ERRÊTHÊ AUTÊ OTI O MEIZÔN DOULEUSEI TÔ ELASSONI
[9,13] KATHÔS GEGRAPTAI TON IAKÔB ÊGAPÊSA TON DE ÊSAU EMISÊSA
[9,14] TI OUN EROUMEN MÊ ADIKIA PARA TÔ THEÔ MÊ GENOITO
[9,15] TÔ a=MÔUSÊ GAR m=MÔUSÊ tk=MÔSÊ LEGEI ELEÊSÔ ON AN ELEÔ KAI a=OIKTIRÊSÔ b=OIKTEIRÊSÔ ON AN a=OIKTIRÔ b=OIKTEIRÔ
[9,16] ARA OUN OU TOU THELONTOS OUDE TOU TREKHONTOS ALLA TOU a=ELEÔNTOS b=ELEOUNTOS THEOU
[9,17] LEGEI GAR Ê GRAPHÊ TÔ PHARAÔ OTI EIS AUTO TOUTO EXÊGEIRA SE OPÔS ENDEIXÔMAI EN SOI TÊN DUNAMIN MOU KAI OPÔS DIAGGELÊ TO ONOMA MOU EN PASÊ TÊ GÊ
[9,18] ARA OUN ON THELEI ELEEI ON DE THELEI SKLÊRUNEI
[9,19] EREIS b=OUN MOI a=OUN TI a=[OUN] ETI MEMPHETAI TÔ GAR BOULÊMATI AUTOU TIS ANTHESTÊKEN
[9,20] b=MENOUNGE Ô ANTHRÔPE a=MENOUNGE SU TIS EI O ANTAPOKRINOMENOS TÔ THEÔ MÊ EREI TO PLASMA TÔ PLASANTI TI ME EPOIÊSAS OUTÔS
[9,21] Ê OUK EKHEI EXOUSIAN O KERAMEUS TOU PÊLOU EK TOU AUTOU PHURAMATOS POIÊSAI O MEN EIS TIMÊN SKEUOS O DE EIS ATIMIAN
[9,22] EI DE THELÔN O THEOS ENDEIXASTHAI TÊN ORGÊN KAI GNÔRISAI TO DUNATON AUTOU ÊNEGKEN EN POLLÊ MAKROTHUMIA SKEUÊ ORGÊS KATÊRTISMENA EIS APÔLEIAN
[9,23] KAI INA GNÔRISÊ TON PLOUTON TÊS DOXÊS AUTOU EPI SKEUÊ ELEOUS A PROÊTOIMASEN EIS DOXAN
[9,24] OUS KAI EKALESEN ÊMAS OU MONON EX IOUDAIÔN ALLA KAI EX ETHNÔN
[9,25] ÔS KAI EN TÔ ÔSÊE LEGEI KALESÔ TON OU LAON MOU LAON MOU KAI TÊN OUK ÊGAPÊMENÊN ÊGAPÊMENÊN
[9,26] KAI ESTAI EN TÔ TOPÔ OU a=ERRETHÊ b=ERRÊTHÊ AUTOIS OU LAOS MOU UMEIS EKEI KLÊTHÊSONTAI UIOI THEOU ZÔNTOS
[9,27] ÊSAIAS DE KRAZEI UPER TOU ISRAÊL EAN Ê O ARITHMOS TÔN UIÔN ISRAÊL ÔS Ê AMMOS TÊS THALASSÊS TO a=UPOLEIMMA b=KATALEIMMA SÔTHÊSETAI
[9,28] LOGON GAR SUNTELÔN KAI SUNTEMNÔN b=EN b=DIKAIOSUNÊ b=OTI b=LOGON b=SUNTETMÊMENON POIÊSEI KURIOS EPI TÊS GÊS
[9,29] KAI KATHÔS PROEIRÊKEN ÊSAIAS EI MÊ KURIOS SABAÔTH EGKATELIPEN ÊMIN SPERMA ÔS SODOMA AN EGENÊTHÊMEN KAI ÔS GOMORRA AN ÔMOIÔTHÊMEN
[9,30] TI OUN EROUMEN OTI ETHNÊ TA MÊ DIÔKONTA DIKAIOSUNÊN KATELABEN DIKAIOSUNÊN DIKAIOSUNÊN DE TÊN EK PISTEÔS
[9,31] ISRAÊL DE DIÔKÔN NOMON DIKAIOSUNÊS EIS NOMON b=DIKAIOSUNÊS OUK EPHTHASEN
[9,32] am=DIA am=TI tk=DIATI OTI OUK EK PISTEÔS ALL ÔS EX ERGÔN b=NOMOU PROSEKOPSAN b=GAR TÔ LITHÔ TOU PROSKOMMATOS
[9,33] KATHÔS GEGRAPTAI IDOU TITHÊMI EN SIÔN LITHON PROSKOMMATOS KAI PETRAN SKANDALOU KAI b=PAS O PISTEUÔN EP AUTÔ OU KATAISKHUNTHÊSETAI
[10,1] ADELPHOI Ê MEN EUDOKIA TÊS EMÊS KARDIAS KAI Ê DEÊSIS b=Ê PROS TON THEON UPER a=AUTÔN b=TOU b=ISRAÊL b=ESTIN EIS SÔTÊRIAN
[10,2] MARTURÔ GAR AUTOIS OTI ZÊLON THEOU EKHOUSIN ALL OU KAT EPIGNÔSIN
[10,3] AGNOOUNTES GAR TÊN TOU THEOU DIKAIOSUNÊN KAI TÊN IDIAN a=[DIKAIOSUNÊN] b=DIKAIOSUNÊN ZÊTOUNTES STÊSAI TÊ DIKAIOSUNÊ TOU THEOU OUKH UPETAGÊSAN
[10,4] TELOS GAR NOMOU KHRISTOS EIS DIKAIOSUNÊN PANTI TÔ PISTEUONTI
[10,5] am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS GAR GRAPHEI TÊN DIKAIOSUNÊN TÊN EK a=[TOU] b=TOU NOMOU OTI O POIÊSAS AUTA ANTHRÔPOS ZÊSETAI EN AUTOIS
[10,6] Ê DE EK PISTEÔS DIKAIOSUNÊ OUTÔS LEGEI MÊ EIPÊS EN TÊ KARDIA SOU TIS ANABÊSETAI EIS TON OURANON TOUT ESTIN KHRISTON KATAGAGEIN
[10,7] Ê TIS KATABÊSETAI EIS TÊN ABUSSON TOUT ESTIN KHRISTON EK NEKRÔN ANAGAGEIN
[10,8] ALLA TI LEGEI EGGUS SOU TO RÊMA ESTIN EN TÔ STOMATI SOU KAI EN TÊ KARDIA SOU TOUT ESTIN TO RÊMA TÊS PISTEÔS O KÊRUSSOMEN
[10,9] OTI EAN OMOLOGÊSÊS EN TÔ STOMATI SOU KURION IÊSOUN KAI PISTEUSÊS EN TÊ KARDIA SOU OTI O THEOS AUTON ÊGEIREN EK NEKRÔN SÔTHÊSÊ
[10,10] KARDIA GAR PISTEUETAI EIS DIKAIOSUNÊN STOMATI DE OMOLOGEITAI EIS SÔTÊRIAN
[10,11] LEGEI GAR Ê GRAPHÊ PAS O PISTEUÔN EP AUTÔ OU KATAISKHUNTHÊSETAI
[10,12] OU GAR ESTIN DIASTOLÊ IOUDAIOU TE KAI ELLÊNOS O GAR AUTOS KURIOS PANTÔN PLOUTÔN EIS PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS AUTON
[10,13] PAS GAR OS AN EPIKALESÊTAI TO ONOMA KURIOU SÔTHÊSETAI
[10,14] PÔS OUN a=EPIKALESÔNTAI b=EPIKALESONTAI EIS ON OUK EPISTEUSAN PÔS DE a=PISTEUSÔSIN b=PISTEUSOUSIN OU OUK ÊKOUSAN PÔS DE a=AKOUSÔSIN b=AKOUSOUSIN KHÔRIS KÊRUSSONTOS
[10,15] PÔS DE a=KÊRUXÔSIN b=KÊRUXOUSIN EAN MÊ APOSTALÔSIN KATHÔS GEGRAPTAI ÔS ÔRAIOI OI PODES TÔN EUAGGELIZOMENÔN a=[TA] b=EIRÊNÊN b=TÔN b=EUAGGELIZOMENÔN b=TA AGATHA
[10,16] ALL OU PANTES UPÊKOUSAN TÔ EUAGGELIÔ ÊSAIAS GAR LEGEI KURIE TIS EPISTEUSEN TÊ AKOÊ ÊMÔN
[10,17] ARA Ê PISTIS EX AKOÊS Ê DE AKOÊ DIA RÊMATOS a=KHRISTOU b=THEOU
[10,18] ALLA LEGÔ MÊ OUK ÊKOUSAN MENOUNGE EIS PASAN TÊN GÊN EXÊLTHEN O PHTHOGGOS AUTÔN KAI EIS TA PERATA TÊS OIKOUMENÊS TA RÊMATA AUTÔN
[10,19] ALLA LEGÔ MÊ b=OUK b=EGNÔ ISRAÊL a=OUK a=EGNÔ PRÔTOS am=MÔUSÊS tk=MÔSÊS LEGEI EGÔ PARAZÊLÔSÔ UMAS EP OUK ETHNEI a=EP b=EPI ETHNEI ASUNETÔ PARORGIÔ UMAS
[10,20] ÊSAIAS DE APOTOLMA KAI LEGEI EURETHÊN a=[EN] TOIS EME MÊ ZÊTOUSIN EMPHANÊS EGENOMÊN TOIS EME MÊ EPERÔTÔSIN
[10,21] PROS DE TON ISRAÊL LEGEI OLÊN TÊN ÊMERAN EXEPETASA TAS KHEIRAS MOU PROS LAON APEITHOUNTA KAI ANTILEGONTA
[11,1] LEGÔ OUN MÊ APÔSATO O THEOS TON LAON AUTOU MÊ GENOITO KAI GAR EGÔ ISRAÊLITÊS EIMI EK SPERMATOS ABRAAM PHULÊS BENIAMIN
[11,2] OUK APÔSATO O THEOS TON LAON AUTOU ON PROEGNÔ Ê OUK OIDATE EN ÊLIA TI LEGEI Ê GRAPHÊ ÔS ENTUGKHANEI TÔ THEÔ KATA TOU ISRAÊL b=LEGÔN
[11,3] KURIE TOUS PROPHÊTAS SOU APEKTEINAN b=KAI TA THUSIASTÊRIA SOU KATESKAPSAN KAGÔ UPELEIPHTHÊN MONOS KAI ZÊTOUSIN TÊN PSUKHÊN MOU
[11,4] ALLA TI LEGEI AUTÔ O KHRÊMATISMOS KATELIPON EMAUTÔ EPTAKISKHILIOUS ANDRAS OITINES OUK EKAMPSAN GONU TÊ BAAL
[11,5] OUTÔS OUN KAI EN TÔ NUN KAIRÔ LEIMMA KAT EKLOGÊN KHARITOS GEGONEN
[11,6] EI DE KHARITI OUKETI EX ERGÔN EPEI Ê KHARIS OUKETI GINETAI KHARIS b=EI b=DE b=EX b=ERGÔN b=OUKETI b=ESTIN b=KHARIS b=EPEI b=TO b=ERGON b=OUKETI b=ESTIN b=ERGON
[11,7] TI OUN O EPIZÊTEI ISRAÊL am=TOUTO tk=TOUTOU OUK EPETUKHEN Ê DE EKLOGÊ EPETUKHEN OI DE LOIPOI EPÔRÔTHÊSAN
[11,8] KATHÔS GEGRAPTAI EDÔKEN AUTOIS O THEOS PNEUMA KATANUXEÔS OPHTHALMOUS TOU MÊ BLEPEIN KAI ÔTA TOU MÊ AKOUEIN EÔS TÊS SÊMERON ÊMERAS
[11,9] KAI am=DAUID tk=DABID LEGEI GENÊTHÊTÔ Ê TRAPEZA AUTÔN EIS PAGIDA KAI EIS THÊRAN KAI EIS SKANDALON KAI EIS ANTAPODOMA AUTOIS
[11,10] SKOTISTHÊTÔSAN OI OPHTHALMOI AUTÔN TOU MÊ BLEPEIN KAI TON NÔTON AUTÔN a=DIA a=PANTOS b=DIAPANTOS SUGKAMPSON
[11,11] LEGÔ OUN MÊ EPTAISAN INA PESÔSIN MÊ GENOITO ALLA TÔ AUTÔN PARAPTÔMATI Ê SÔTÊRIA TOIS ETHNESIN EIS TO PARAZÊLÔSAI AUTOUS
[11,12] EI DE TO PARAPTÔMA AUTÔN PLOUTOS KOSMOU KAI TO ÊTTÊMA AUTÔN PLOUTOS ETHNÔN POSÔ MALLON TO PLÊRÔMA AUTÔN
[11,13] UMIN a=DE b=GAR LEGÔ TOIS ETHNESIN EPH OSON MEN a=OUN EIMI EGÔ ETHNÔN APOSTOLOS TÊN DIAKONIAN MOU DOXAZÔ
[11,14] EI PÔS PARAZÊLÔSÔ MOU TÊN SARKA KAI SÔSÔ TINAS EX AUTÔN
[11,15] EI GAR Ê APOBOLÊ AUTÔN KATALLAGÊ KOSMOU TIS Ê a=PROSLÊMPSIS b=PROSLÊPSIS EI MÊ ZÔÊ EK NEKRÔN
[11,16] EI DE Ê APARKHÊ AGIA KAI TO PHURAMA KAI EI Ê RIZA AGIA KAI OI KLADOI
[11,17] EI DE TINES TÔN KLADÔN EXEKLASTHÊSAN SU DE AGRIELAIOS ÔN ENEKENTRISTHÊS EN AUTOIS KAI SUGKOINÔNOS TÊS RIZÊS b=KAI TÊS PIOTÊTOS TÊS ELAIAS EGENOU
[11,18] MÊ KATAKAUKHÔ TÔN KLADÔN EI DE KATAKAUKHASAI OU SU TÊN RIZAN BASTAZEIS a=ALLA b=ALL Ê RIZA SE
[11,19] EREIS OUN EXEKLASTHÊSAN tk=OI KLADOI INA EGÔ EGKENTRISTHÔ
[11,20] KALÔS TÊ APISTIA EXEKLASTHÊSAN SU DE TÊ PISTEI ESTÊKAS MÊ a=UPSÊLA a=PHRONEI b=UPSÊLOPHRONEI ALLA PHOBOU
[11,21] EI GAR O THEOS TÔN KATA PHUSIN KLADÔN OUK EPHEISATO a=[MÊ a=PÔS] b=MÊPÔS OUDE SOU am=PHEISETAI tk=PHEISÊTAI
[11,22] IDE OUN KHRÊSTOTÊTA KAI APOTOMIAN THEOU EPI MEN TOUS PESONTAS a=APOTOMIA b=APOTOMIAN EPI DE SE a=KHRÊSTOTÊS a=THEOU b=KHRÊSTOTÊTA EAN a=EPIMENÊS b=EPIMEINÊS TÊ KHRÊSTOTÊTI EPEI KAI SU EKKOPÊSÊ
[11,23] a=KAKEINOI b=KAI b=EKEINOI DE EAN MÊ a=EPIMENÔSIN b=EPIMEINÔSIN TÊ APISTIA EGKENTRISTHÊSONTAI DUNATOS GAR atk=ESTIN O THEOS m=ESTIN PALIN EGKENTRISAI AUTOUS
[11,24] EI GAR SU EK TÊS KATA PHUSIN EXEKOPÊS AGRIELAIOU KAI PARA PHUSIN ENEKENTRISTHÊS EIS KALLIELAION POSÔ MALLON OUTOI OI KATA PHUSIN EGKENTRISTHÊSONTAI TÊ IDIA ELAIA
[11,25] OU GAR THELÔ UMAS AGNOEIN ADELPHOI TO MUSTÊRION TOUTO INA MÊ ÊTE a=[PAR] b=PAR EAUTOIS PHRONIMOI OTI PÔRÔSIS APO MEROUS TÔ ISRAÊL GEGONEN a=AKHRI b=AKHRIS OU TO PLÊRÔMA TÔN ETHNÔN EISELTHÊ
[11,26] KAI OUTÔS PAS ISRAÊL SÔTHÊSETAI KATHÔS GEGRAPTAI ÊXEI EK SIÔN O RUOMENOS b=KAI APOSTREPSEI ASEBEIAS APO IAKÔB
[11,27] KAI AUTÊ AUTOIS Ê PAR EMOU DIATHÊKÊ OTAN APHELÔMAI TAS AMARTIAS AUTÔN
[11,28] KATA MEN TO EUAGGELION EKHTHROI DI UMAS KATA DE TÊN EKLOGÊN AGAPÊTOI DIA TOUS PATERAS
[11,29] AMETAMELÊTA GAR TA KHARISMATA KAI Ê KLÊSIS TOU THEOU
[11,30] ÔSPER GAR b=KAI UMEIS POTE ÊPEITHÊSATE TÔ THEÔ NUN DE ÊLEÊTHÊTE TÊ TOUTÔN APEITHEIA
[11,31] OUTÔS KAI OUTOI NUN ÊPEITHÊSAN TÔ UMETERÔ ELEEI INA KAI AUTOI a=[NUN] ELEÊTHÔSIN
[11,32] SUNEKLEISEN GAR O THEOS TOUS PANTAS EIS APEITHEIAN INA TOUS PANTAS ELEÊSÊ
[11,33] Ô BATHOS PLOUTOU KAI SOPHIAS KAI GNÔSEÔS THEOU ÔS a=ANEXERAUNÊTA b=ANEXEREUNÊTA TA KRIMATA AUTOU KAI ANEXIKHNIASTOI AI ODOI AUTOU
[11,34] TIS GAR EGNÔ NOUN KURIOU Ê TIS SUMBOULOS AUTOU EGENETO
[11,35] Ê TIS PROEDÔKEN AUTÔ KAI ANTAPODOTHÊSETAI AUTÔ
[11,36] OTI EX AUTOU KAI DI AUTOU KAI EIS AUTON TA PANTA AUTÔ Ê DOXA EIS TOUS AIÔNAS AMÊN
[12,1] PARAKALÔ OUN UMAS ADELPHOI DIA TÔN OIKTIRMÔN TOU THEOU PARASTÊSAI TA SÔMATA UMÔN THUSIAN ZÔSAN AGIAN EUARESTON TÔ THEÔ TÊN LOGIKÊN LATREIAN UMÔN
[12,2] KAI MÊ m=SUSKHÊMATIZESTHAI atk=SUSKHÊMATIZESTHE TÔ AIÔNI TOUTÔ ALLA m=METAMORPHOUSTHAI atk=METAMORPHOUSTHE TÊ ANAKAINÔSEI TOU NOOS b=UMÔN EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TI TO THELÊMA TOU THEOU TO AGATHON KAI EUARESTON KAI TELEION
[12,3] LEGÔ GAR DIA TÊS KHARITOS TÊS DOTHEISÊS MOI PANTI TÔ ONTI EN UMIN MÊ UPERPHRONEIN PAR O DEI PHRONEIN ALLA PHRONEIN EIS TO SÔPHRONEIN EKASTÔ ÔS O THEOS EMERISEN METRON PISTEÔS
[12,4] KATHAPER GAR EN ENI SÔMATI b=MELÊ POLLA a=MELÊ EKHOMEN TA DE MELÊ PANTA OU TÊN AUTÊN EKHEI PRAXIN
[12,5] OUTÔS OI POLLOI EN SÔMA ESMEN EN KHRISTÔ a=TO b=O DE KATH EIS ALLÊLÔN MELÊ
[12,6] EKHONTES DE KHARISMATA KATA TÊN KHARIN TÊN DOTHEISAN ÊMIN DIAPHORA EITE PROPHÊTEIAN KATA TÊN ANALOGIAN TÊS PISTEÔS
[12,7] EITE DIAKONIAN EN TÊ DIAKONIA EITE O DIDASKÔN EN TÊ DIDASKALIA
[12,8] EITE O PARAKALÔN EN TÊ PARAKLÊSEI O METADIDOUS EN APLOTÊTI O PROISTAMENOS EN SPOUDÊ O ELEÔN EN ILAROTÊTI
[12,9] Ê AGAPÊ ANUPOKRITOS APOSTUGOUNTES TO PONÊRON KOLLÔMENOI TÔ AGATHÔ
[12,10] TÊ PHILADELPHIA EIS ALLÊLOUS PHILOSTORGOI TÊ TIMÊ ALLÊLOUS PROÊGOUMENOI
[12,11] TÊ SPOUDÊ MÊ OKNÊROI TÔ PNEUMATI ZEONTES TÔ amk=KURIÔ t=KAIRÔ DOULEUONTES
[12,12] TÊ ELPIDI KHAIRONTES TÊ THLIPSEI UPOMENONTES TÊ PROSEUKHÊ PROSKARTEROUNTES
[12,13] TAIS KHREIAIS TÔN AGIÔN KOINÔNOUNTES TÊN PHILOXENIAN DIÔKONTES
[12,14] EULOGEITE TOUS DIÔKONTAS a=[UMAS] b=UMAS EULOGEITE KAI MÊ KATARASTHE
[12,15] KHAIREIN META KHAIRONTÔN b=KAI KLAIEIN META KLAIONTÔN
[12,16] TO AUTO EIS ALLÊLOUS PHRONOUNTES MÊ TA UPSÊLA PHRONOUNTES ALLA TOIS TAPEINOIS SUNAPAGOMENOI MÊ GINESTHE PHRONIMOI PAR EAUTOIS
[12,17] MÊDENI KAKON ANTI KAKOU APODIDONTES PRONOOUMENOI KALA ENÔPION PANTÔN ANTHRÔPÔN
[12,18] EI DUNATON TO EX UMÔN META PANTÔN ANTHRÔPÔN EIRÊNEUONTES
[12,19] MÊ EAUTOUS EKDIKOUNTES AGAPÊTOI ALLA DOTE TOPON TÊ ORGÊ GEGRAPTAI GAR EMOI EKDIKÊSIS EGÔ ANTAPODÔSÔ LEGEI KURIOS
[12,20] a=ALLA EAN b=OUN PEINA O EKHTHROS SOU PSÔMIZE AUTON EAN DIPSA POTIZE AUTON TOUTO GAR POIÔN ANTHRAKAS PUROS SÔREUSEIS EPI TÊN KEPHALÊN AUTOU
[12,21] MÊ NIKÔ UPO TOU KAKOU ALLA NIKA EN TÔ AGATHÔ TO KAKON
[13,1] PASA PSUKHÊ EXOUSIAIS UPEREKHOUSAIS UPOTASSESTHÔ OU GAR ESTIN EXOUSIA EI MÊ am=UPO tk=APO THEOU AI DE OUSAI a=UPO b=EXOUSIAI b=UPO b=TOU THEOU TETAGMENAI EISIN
[13,2] ÔSTE O ANTITASSOMENOS TÊ EXOUSIA TÊ TOU THEOU DIATAGÊ ANTHESTÊKEN OI DE ANTHESTÊKOTES EAUTOIS KRIMA a=LÊMPSONTAI b=LÊPSONTAI
[13,3] OI GAR ARKHONTES OUK EISIN PHOBOS a=TÔ b=TÔN a=AGATHÔ b=AGATHÔN a=ERGÔ b=ERGÔN ALLA a=TÔ b=TÔN a=KAKÔ b=KAKÔN THELEIS DE MÊ PHOBEISTHAI TÊN EXOUSIAN TO AGATHON POIEI KAI EXEIS EPAINON EX AUTÊS
[13,4] THEOU GAR DIAKONOS ESTIN SOI EIS TO AGATHON EAN DE TO KAKON POIÊS PHOBOU OU GAR EIKÊ TÊN MAKHAIRAN PHOREI THEOU GAR DIAKONOS ESTIN EKDIKOS EIS ORGÊN TÔ TO KAKON PRASSONTI
[13,5] DIO ANAGKÊ UPOTASSESTHAI OU MONON DIA TÊN ORGÊN ALLA KAI DIA TÊN SUNEIDÊSIN
[13,6] DIA TOUTO GAR KAI PHOROUS TELEITE LEITOURGOI GAR THEOU EISIN EIS AUTO TOUTO PROSKARTEROUNTES
[13,7] APODOTE b=OUN PASIN TAS OPHEILAS TÔ TON PHORON TON PHORON TÔ TO TELOS TO TELOS TÔ TON PHOBON TON PHOBON TÔ TÊN TIMÊN TÊN TIMÊN
[13,8] MÊDENI MÊDEN OPHEILETE EI MÊ TO b=AGAPAN ALLÊLOUS a=AGAPAN O GAR AGAPÔN TON ETERON NOMON PEPLÊRÔKEN
[13,9] TO GAR OU MOIKHEUSEIS OU PHONEUSEIS OU KLEPSEIS m=[OU tk=OU m=PSEUDOMARTURÊSEIS] tk=PSEUDOMARTURÊSEIS OUK EPITHUMÊSEIS KAI EI TIS ETERA ENTOLÊ EN b=TOUTÔ TÔ LOGÔ a=TOUTÔ ANAKEPHALAIOUTAI a=[EN b=EN a=TÔ] b=TÔ AGAPÊSEIS TON PLÊSION SOU ÔS am=SEAUTON tk=EAUTON
[13,10] Ê AGAPÊ TÔ PLÊSION KAKON OUK ERGAZETAI PLÊRÔMA OUN NOMOU Ê AGAPÊ
[13,11] KAI TOUTO EIDOTES TON KAIRON OTI ÔRA b=ÊMAS ÊDÊ a=UMAS EX UPNOU EGERTHÊNAI NUN GAR EGGUTERON ÊMÔN Ê SÔTÊRIA Ê OTE EPISTEUSAMEN
[13,12] Ê NUX PROEKOPSEN Ê DE ÊMERA ÊGGIKEN APOTHÔMETHA OUN TA ERGA TOU SKOTOUS b=KAI ENDUSÔMETHA a=[DE] TA OPLA TOU PHÔTOS
[13,13] ÔS EN ÊMERA EUSKHÊMONÔS PERIPATÊSÔMEN MÊ KÔMOIS KAI METHAIS MÊ KOITAIS KAI ASELGEIAIS MÊ ERIDI KAI ZÊLÔ
[13,14] a=ALLA b=ALL ENDUSASTHE TON KURION IÊSOUN KHRISTON KAI TÊS SARKOS PRONOIAN MÊ POIEISTHE EIS EPITHUMIAS
[14,1] TON DE ASTHENOUNTA TÊ PISTEI PROSLAMBANESTHE MÊ EIS DIAKRISEIS DIALOGISMÔN
[14,2] OS MEN PISTEUEI PHAGEIN PANTA O DE ASTHENÔN LAKHANA ESTHIEI
[14,3] O ESTHIÔN TON MÊ ESTHIONTA MÊ EXOUTHENEITÔ b=KAI O a=DE MÊ ESTHIÔN TON ESTHIONTA MÊ KRINETÔ O THEOS GAR AUTON PROSELABETO
[14,4] SU TIS EI O KRINÔN ALLOTRION OIKETÊN TÔ IDIÔ KURIÔ STÊKEI Ê PIPTEI STATHÊSETAI DE a=DUNATEI b=DUNATOS GAR b=ESTIN O a=KURIOS b=THEOS STÊSAI AUTON
[14,5] OS MEN a=[GAR] KRINEI ÊMERAN PAR ÊMERAN OS DE KRINEI PASAN ÊMERAN EKASTOS EN TÔ IDIÔ NOI PLÊROPHOREISTHÔ
[14,6] O PHRONÔN TÊN ÊMERAN KURIÔ PHRONEI KAI b=O b=MÊ b=PHRONÔN b=TÊN b=ÊMERAN b=KURIÔ b=OU b=PHRONEI m=KAI O ESTHIÔN KURIÔ ESTHIEI EUKHARISTEI GAR TÔ THEÔ KAI O MÊ ESTHIÔN KURIÔ OUK ESTHIEI KAI EUKHARISTEI TÔ THEÔ
[14,7] OUDEIS GAR ÊMÔN EAUTÔ ZÊ KAI OUDEIS EAUTÔ APOTHNÊSKEI
[14,8] EAN TE GAR ZÔMEN TÔ KURIÔ ZÔMEN EAN TE APOTHNÊSKÔMEN TÔ KURIÔ APOTHNÊSKOMEN EAN TE OUN ZÔMEN EAN TE APOTHNÊSKÔMEN TOU KURIOU ESMEN
[14,9] EIS TOUTO GAR KHRISTOS b=KAI APETHANEN KAI b=ANESTÊ b=KAI am=EZÊSEN tk=ANEZÊSEN INA KAI NEKRÔN KAI ZÔNTÔN KURIEUSÊ
[14,10] SU DE TI KRINEIS TON ADELPHON SOU Ê KAI SU TI EXOUTHENEIS TON ADELPHON SOU PANTES GAR PARASTÊSOMETHA TÔ BÊMATI TOU a=THEOU b=KHRISTOU
[14,11] GEGRAPTAI GAR ZÔ EGÔ LEGEI KURIOS OTI EMOI KAMPSEI PAN GONU KAI PASA GLÔSSA EXOMOLOGÊSETAI TÔ THEÔ
[14,12] ARA a=[OUN] b=OUN EKASTOS ÊMÔN PERI EAUTOU LOGON DÔSEI a=[TÔ b=TÔ a=THEÔ] b=THEÔ
[14,13] MÊKETI OUN ALLÊLOUS KRINÔMEN ALLA TOUTO KRINATE MALLON TO MÊ TITHENAI PROSKOMMA TÔ ADELPHÔ Ê SKANDALON
[14,14] OIDA KAI PEPEISMAI EN KURIÔ IÊSOU OTI OUDEN KOINON DI m=AUTOU atk=EAUTOU EI MÊ TÔ LOGIZOMENÔ TI KOINON EINAI EKEINÔ KOINON
[14,15] EI a=GAR b=DE DIA BRÔMA O ADELPHOS SOU LUPEITAI OUKETI KATA AGAPÊN PERIPATEIS MÊ TÔ BRÔMATI SOU EKEINON APOLLUE UPER OU KHRISTOS APETHANEN
[14,16] MÊ BLASPHÊMEISTHÔ OUN UMÔN TO AGATHON
[14,17] OU GAR ESTIN Ê BASILEIA TOU THEOU BRÔSIS KAI POSIS ALLA DIKAIOSUNÊ KAI EIRÊNÊ KAI KHARA EN PNEUMATI AGIÔ
[14,18] O GAR EN a=TOUTÔ b=TOUTOIS DOULEUÔN TÔ KHRISTÔ EUARESTOS TÔ THEÔ KAI DOKIMOS TOIS ANTHRÔPOIS
[14,19] ARA OUN TA TÊS EIRÊNÊS DIÔKÔMEN KAI TA TÊS OIKODOMÊS TÊS EIS ALLÊLOUS
[14,20] MÊ ENEKEN BRÔMATOS KATALUE TO ERGON TOU THEOU PANTA MEN KATHARA ALLA KAKON TÔ ANTHRÔPÔ TÔ DIA PROSKOMMATOS ESTHIONTI
[14,21] KALON TO MÊ PHAGEIN KREA MÊDE PIEIN OINON MÊDE EN Ô O ADELPHOS SOU PROSKOPTEI b=Ê b=SKANDALIZETAI b=Ê b=ASTHENEI
[14,22] SU PISTIN a=[ÊN] EKHEIS KATA am=SEAUTON tk=SAUTON EKHE ENÔPION TOU THEOU MAKARIOS O MÊ KRINÔN EAUTON EN Ô DOKIMAZEI
[14,23] O DE DIAKRINOMENOS EAN PHAGÊ KATAKEKRITAI OTI OUK EK PISTEÔS PAN DE O OUK EK PISTEÔS AMARTIA ESTIN ~m=(
[16,25]-
[27])
[15,1] OPHEILOMEN DE ÊMEIS OI DUNATOI TA ASTHENÊMATA TÔN ADUNATÔN BASTAZEIN KAI MÊ EAUTOIS ARESKEIN
[15,2] EKASTOS tk=GAR ÊMÔN TÔ PLÊSION ARESKETÔ EIS TO AGATHON PROS OIKODOMÊN
[15,3] KAI GAR O KHRISTOS OUKH EAUTÔ ÊRESEN ALLA KATHÔS GEGRAPTAI OI ONEIDISMOI TÔN ONEIDIZONTÔN SE a=EPEPESAN b=EPEPESON EP EME
[15,4] OSA GAR PROEGRAPHÊ EIS TÊN ÊMETERAN DIDASKALIAN a=EGRAPHÊ b=PROEGRAPHÊ INA DIA TÊS UPOMONÊS KAI am=DIA TÊS PARAKLÊSEÔS TÔN GRAPHÔN TÊN ELPIDA EKHÔMEN
[15,5] O DE THEOS TÊS UPOMONÊS KAI TÊS PARAKLÊSEÔS DÔÊ UMIN TO AUTO PHRONEIN EN ALLÊLOIS KATA KHRISTON IÊSOUN
[15,6] INA OMOTHUMADON EN ENI STOMATI DOXAZÊTE TON THEON KAI PATERA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[15,7] DIO PROSLAMBANESTHE ALLÊLOUS KATHÔS KAI O KHRISTOS PROSELABETO am=UMAS tk=ÊMAS EIS DOXAN a=TOU THEOU
[15,8] LEGÔ a=GAR b=DE tk=IÊSOUN KHRISTON m=IÊSOUN DIAKONON GEGENÊSTHAI PERITOMÊS UPER ALÊTHEIAS THEOU EIS TO BEBAIÔSAI TAS EPAGGELIAS TÔN PATERÔN
[15,9] TA DE ETHNÊ UPER ELEOUS DOXASAI TON THEON KATHÔS GEGRAPTAI DIA TOUTO EXOMOLOGÊSOMAI SOI EN ETHNESIN KAI TÔ ONOMATI SOU PSALÔ
[15,10] KAI PALIN LEGEI EUPHRANTHÊTE ETHNÊ META TOU LAOU AUTOU
[15,11] KAI PALIN AINEITE b=TON b=KURION PANTA TA ETHNÊ a=TON a=KURION KAI a=EPAINESATÔSAN b=EPAINESATE AUTON PANTES OI LAOI
[15,12] KAI PALIN ÊSAIAS LEGEI ESTAI Ê RIZA TOU IESSAI KAI O ANISTAMENOS ARKHEIN ETHNÔN EP AUTÔ ETHNÊ ELPIOUSIN
[15,13] O DE THEOS TÊS ELPIDOS PLÊRÔSAI UMAS PASÊS KHARAS KAI EIRÊNÊS EN TÔ PISTEUEIN EIS TO PERISSEUEIN UMAS EN TÊ ELPIDI EN DUNAMEI PNEUMATOS AGIOU
[15,14] PEPEISMAI DE ADELPHOI MOU KAI AUTOS EGÔ PERI UMÔN OTI KAI AUTOI MESTOI ESTE AGATHÔSUNÊS PEPLÊRÔMENOI PASÊS a=[TÊS] GNÔSEÔS DUNAMENOI KAI m=ALLOUS atk=ALLÊLOUS NOUTHETEIN
[15,15] TOLMÊROTERON DE EGRAPSA UMIN b=ADELPHOI APO MEROUS ÔS EPANAMIMNÊSKÔN UMAS DIA TÊN KHARIN TÊN DOTHEISAN MOI UPO TOU THEOU
[15,16] EIS TO EINAI ME LEITOURGON b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU EIS TA ETHNÊ IEROURGOUNTA TO EUAGGELION TOU THEOU INA GENÊTAI Ê PROSPHORA TÔN ETHNÔN EUPROSDEKTOS ÊGIASMENÊ EN PNEUMATI AGIÔ
[15,17] EKHÔ OUN a=[TÊN] KAUKHÊSIN EN KHRISTÔ IÊSOU TA PROS am=TON THEON
[15,18] OU GAR TOLMÊSÔ b=LALEIN TI a=LALEIN ÔN OU KATEIRGASATO KHRISTOS DI EMOU EIS UPAKOÊN ETHNÔN LOGÔ KAI ERGÔ
[15,19] EN DUNAMEI SÊMEIÔN KAI TERATÔN EN DUNAMEI PNEUMATOS a=[THEOU] b=THEOU ÔSTE ME APO IEROUSALÊM KAI KUKLÔ MEKHRI TOU ILLURIKOU PEPLÊRÔKENAI TO EUAGGELION TOU KHRISTOU
[15,20] OUTÔS DE PHILOTIMOUMENON EUAGGELIZESTHAI OUKH OPOU ÔNOMASTHÊ KHRISTOS INA MÊ EP ALLOTRION THEMELION OIKODOMÔ
[15,21] ALLA KATHÔS GEGRAPTAI OIS OUK ANÊGGELÊ PERI AUTOU OPSONTAI KAI OI OUK AKÊKOASIN SUNÊSOUSIN
[15,22] DIO KAI ENEKOPTOMÊN TA POLLA TOU ELTHEIN PROS UMAS
[15,23] NUNI DE MÊKETI TOPON EKHÔN EN TOIS a=KLIMASI b=KLIMASIN TOUTOIS EPIPOTHIAN DE EKHÔN TOU ELTHEIN PROS UMAS APO POLLÔN ETÔN
[15,24] ÔS a=AN b=EAN POREUÔMAI EIS TÊN SPANIAN b=ELEUSOMAI b=PROS b=UMAS ELPIZÔ GAR DIAPOREUOMENOS THEASASTHAI UMAS KAI UPH UMÔN PROPEMPHTHÊNAI EKEI EAN UMÔN PRÔTON APO MEROUS EMPLÊSTHÔ
[15,25] NUNI DE POREUOMAI EIS IEROUSALÊM DIAKONÔN TOIS AGIOIS
[15,26] EUDOKÊSAN GAR MAKEDONIA KAI AKHAIA KOINÔNIAN TINA POIÊSASTHAI EIS TOUS PTÔKHOUS TÔN AGIÔN TÔN EN IEROUSALÊM
[15,27] EUDOKÊSAN GAR KAI OPHEILETAI b=AUTÔN EISIN a=AUTÔN EI GAR TOIS PNEUMATIKOIS AUTÔN EKOINÔNÊSAN TA ETHNÊ OPHEILOUSIN KAI EN TOIS SARKIKOIS LEITOURGÊSAI AUTOIS
[15,28] TOUTO OUN EPITELESAS KAI SPHRAGISAMENOS AUTOIS TON KARPON TOUTON APELEUSOMAI DI UMÔN EIS b=TÊN SPANIAN
[15,29] OIDA DE OTI ERKHOMENOS PROS UMAS EN PLÊRÔMATI EULOGIAS b=TOU b=EUAGGELIOU b=TOU KHRISTOU ELEUSOMAI
[15,30] PARAKALÔ DE UMAS a=[ADELPHOI] b=ADELPHOI DIA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU KAI DIA TÊS AGAPÊS TOU PNEUMATOS SUNAGÔNISASTHAI MOI EN TAIS PROSEUKHAIS UPER EMOU PROS TON THEON
[15,31] INA RUSTHÔ APO TÔN APEITHOUNTÔN EN TÊ IOUDAIA KAI b=INA Ê DIAKONIA MOU Ê EIS IEROUSALÊM EUPROSDEKTOS b=GENÊTAI TOIS AGIOIS a=GENÊTAI
[15,32] INA EN KHARA a=ELTHÔN b=ELTHÔ PROS UMAS DIA THELÊMATOS THEOU b=KAI SUNANAPAUSÔMAI UMIN
[15,33] O DE THEOS TÊS EIRÊNÊS META PANTÔN UMÔN AMÊN
[16,1] SUNISTÊMI DE UMIN PHOIBÊN TÊN ADELPHÊN ÊMÔN OUSAN a=[KAI] DIAKONON TÊS EKKLÊSIAS TÊS EN KEGKHREAIS
[16,2] INA AUTÊN PROSDEXÊSTHE EN KURIÔ AXIÔS TÔN AGIÔN KAI PARASTÊTE AUTÊ EN Ô AN UMÔN KHRÊZÊ PRAGMATI KAI GAR AUTÊ PROSTATIS POLLÔN EGENÊTHÊ KAI b=AUTOU EMOU a=AUTOU
[16,3] ASPASASTHE am=PRISKAN tk=PRISKILLAN KAI AKULAN TOUS SUNERGOUS MOU EN KHRISTÔ IÊSOU
[16,4] OITINES UPER TÊS PSUKHÊS MOU TON EAUTÔN TRAKHÊLON UPETHÊKAN OIS OUK EGÔ MONOS EUKHARISTÔ ALLA KAI PASAI AI EKKLÊSIAI TÔN ETHNÔN
[16,5] KAI TÊN KAT OIKON AUTÔN EKKLÊSIAN ASPASASTHE EPAINETON TON AGAPÊTON MOU OS ESTIN APARKHÊ TÊS a=ASIAS b=AKHAIAS EIS KHRISTON
[16,6] ASPASASTHE a=MARIAN b=MARIAM ÊTIS POLLA EKOPIASEN EIS a=UMAS b=ÊMAS
[16,7] ASPASASTHE ANDRONIKON KAI IOUNIAN TOUS SUGGENEIS MOU KAI SUNAIKHMALÔTOUS MOU OITINES EISIN EPISÊMOI EN TOIS APOSTOLOIS OI KAI PRO EMOU a=GEGONAN b=GEGONASIN EN KHRISTÔ
[16,8] ASPASASTHE a=AMPLIATON b=AMPLIAN TON AGAPÊTON MOU EN KURIÔ
[16,9] ASPASASTHE OURBANON TON SUNERGON ÊMÔN EN KHRISTÔ KAI STAKHUN TON AGAPÊTON MOU
[16,10] ASPASASTHE APELLÊN TON DOKIMON EN KHRISTÔ ASPASASTHE TOUS EK TÔN ARISTOBOULOU
[16,11] ASPASASTHE am=ÊRÔDIÔNA tk=ÊRODIÔNA TON SUGGENÊ MOU ASPASASTHE TOUS EK TÔN NARKISSOU TOUS ONTAS EN KURIÔ
[16,12] ASPASASTHE TRUPHAINAN KAI TRUPHÔSAN TAS KOPIÔSAS EN KURIÔ ASPASASTHE PERSIDA TÊN AGAPÊTÊN ÊTIS POLLA EKOPIASEN EN KURIÔ
[16,13] ASPASASTHE ROUPHON TON EKLEKTON EN KURIÔ KAI TÊN MÊTERA AUTOU KAI EMOU
[16,14] ASPASASTHE ASUGKRITON PHLEGONTA b=ERMAN b=PATROBAN ERMÊN a=PATROBAN a=ERMAN KAI TOUS SUN AUTOIS ADELPHOUS
[16,15] ASPASASTHE PHILOLOGON KAI IOULIAN NÊREA KAI TÊN ADELPHÊN AUTOU KAI OLUMPAN KAI TOUS SUN AUTOIS PANTAS AGIOUS
[16,16] ASPASASTHE ALLÊLOUS EN PHILÊMATI AGIÔ ASPAZONTAI UMAS AI EKKLÊSIAI a=PASAI TOU KHRISTOU
[16,17] PARAKALÔ DE UMAS ADELPHOI SKOPEIN TOUS TAS DIKHOSTASIAS KAI TA SKANDALA PARA TÊN DIDAKHÊN ÊN UMEIS EMATHETE POIOUNTAS KAI a=EKKLINETE b=EKKLINATE AP AUTÔN
[16,18] OI GAR TOIOUTOI TÔ KURIÔ ÊMÔN b=IÊSOU KHRISTÔ OU DOULEUOUSIN ALLA TÊ EAUTÔN KOILIA KAI DIA TÊS KHRÊSTOLOGIAS KAI EULOGIAS EXAPATÔSIN TAS KARDIAS TÔN AKAKÔN
[16,19] Ê GAR UMÔN UPAKOÊ EIS PANTAS APHIKETO b=KHAIRÔ b=OUN b=TO EPH UMIN a=OUN a=KHAIRÔ THELÔ DE UMAS SOPHOUS b=MEN EINAI EIS TO AGATHON AKERAIOUS DE EIS TO KAKON
[16,20] O DE THEOS TÊS EIRÊNÊS SUNTRIPSEI TON SATANAN UPO TOUS PODAS UMÔN EN TAKHEI Ê KHARIS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU b=KHRISTOU METH UMÔN k=AMÊN
[16,21] a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI UMAS TIMOTHEOS O SUNERGOS MOU KAI LOUKIOS KAI IASÔN KAI SÔSIPATROS OI SUGGENEIS MOU
[16,22] ASPAZOMAI UMAS EGÔ TERTIOS O GRAPSAS TÊN EPISTOLÊN EN KURIÔ
[16,23] ASPAZETAI UMAS GAIOS O XENOS MOU KAI b=TÊS b=EKKLÊSIAS OLÊS a=TÊS a=EKKLÊSIAS ASPAZETAI UMAS ERASTOS O OIKONOMOS TÊS POLEÔS KAI KOUARTOS O ADELPHOS
[16,24] b=Ê b=KHARIS b=TOU b=KURIOU b=ÊMÔN b=IÊSOU b=KHRISTOU b=META b=PANTÔN b=UMÔN b=AMÊN
[16,25] a=[TÔ m=[
[14,24]] b=TÔ DE DUNAMENÔ UMAS STÊRIXAI KATA TO EUAGGELION MOU KAI TO KÊRUGMA IÊSOU KHRISTOU KATA APOKALUPSIN MUSTÊRIOU KHRONOIS AIÔNIOIS SESIGÊMENOU
[16,26] m=[
[14,25]] PHANERÔTHENTOS DE NUN DIA TE GRAPHÔN PROPHÊTIKÔN KAT EPITAGÊN TOU AIÔNIOU THEOU EIS UPAKOÊN PISTEÔS EIS PANTA TA ETHNÊ GNÔRISTHENTOS
[16,27] m=[
[14,26]] MONÔ SOPHÔ THEÔ DIA IÊSOU KHRISTOU amt=Ô Ê DOXA EIS TOUS AIÔNAS a=AMÊN] b=AMÊN ~~ t=[PROS t=RÔMAIOUS t=EGRAPHÊ t=APO t=KORINTHOU t=DIA t=PHOIBÊS t=TÊS t=DIAKONOU t=TÊS t=EN t=KEGKHREAIS t=EKKLÊSIAS] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário