terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado tiago*IAKÔBOU tk=EPISTOLÊ tk=KATHOLIKÊ
[1,1] IAKÔBOS THEOU KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU DOULOS TAIS DÔDEKA PHULAIS TAIS EN TÊ DIASPORA KHAIREIN
[1,2] PASAN KHARAN ÊGÊSASTHE ADELPHOI MOU OTAN PEIRASMOIS PERIPESÊTE POIKILOIS
[1,3] GINÔSKONTES OTI TO DOKIMION UMÔN TÊS PISTEÔS KATERGAZETAI UPOMONÊN
[1,4] Ê DE UPOMONÊ ERGON TELEION EKHETÔ INA ÊTE TELEIOI KAI OLOKLÊROI EN MÊDENI LEIPOMENOI
[1,5] EI DE TIS UMÔN LEIPETAI SOPHIAS AITEITÔ PARA TOU DIDONTOS THEOU PASIN APLÔS KAI m=OUK atk=MÊ ONEIDIZONTOS KAI DOTHÊSETAI AUTÔ
[1,6] AITEITÔ DE EN PISTEI MÊDEN DIAKRINOMENOS O GAR DIAKRINOMENOS EOIKEN KLUDÔNI THALASSÊS ANEMIZOMENÔ KAI RIPIZOMENÔ
[1,7] MÊ GAR OIESTHÔ O ANTHRÔPOS EKEINOS OTI a=LÊMPSETAI b=LÊPSETAI TI PARA TOU KURIOU
[1,8] ANÊR DIPSUKHOS AKATASTATOS EN PASAIS TAIS ODOIS AUTOU
[1,9] KAUKHASTHÔ DE O ADELPHOS O TAPEINOS EN TÔ UPSEI AUTOU
[1,10] O DE PLOUSIOS EN TÊ TAPEINÔSEI AUTOU OTI ÔS ANTHOS KHORTOU PARELEUSETAI
[1,11] ANETEILEN GAR O ÊLIOS SUN TÔ KAUSÔNI KAI EXÊRANEN TON KHORTON KAI TO ANTHOS AUTOU EXEPESEN KAI Ê EUPREPEIA TOU PROSÔPOU AUTOU APÔLETO OUTÔS KAI O PLOUSIOS EN TAIS POREIAIS AUTOU MARANTHÊSETAI
[1,12] MAKARIOS ANÊR OS UPOMENEI PEIRASMON OTI DOKIMOS GENOMENOS a=LÊMPSETAI b=LÊPSETAI TON STEPHANON TÊS ZÔÊS ON EPÊGGEILATO b=O b=KURIOS TOIS AGAPÔSIN AUTON
[1,13] MÊDEIS PEIRAZOMENOS LEGETÔ OTI APO tk=TOU THEOU PEIRAZOMAI O GAR THEOS APEIRASTOS ESTIN KAKÔN PEIRAZEI DE AUTOS OUDENA
[1,14] EKASTOS DE PEIRAZETAI UPO TÊS IDIAS EPITHUMIAS EXELKOMENOS KAI DELEAZOMENOS
[1,15] EITA Ê EPITHUMIA SULLABOUSA TIKTEI AMARTIAN Ê DE AMARTIA APOTELESTHEISA APOKUEI THANATON
[1,16] MÊ PLANASTHE ADELPHOI MOU AGAPÊTOI
[1,17] PASA DOSIS AGATHÊ KAI PAN DÔRÊMA TELEION ANÔTHEN ESTIN KATABAINON APO TOU PATROS TÔN PHÔTÔN PAR Ô OUK ENI PARALLAGÊ Ê TROPÊS APOSKIASMA
[1,18] BOULÊTHEIS APEKUÊSEN ÊMAS LOGÔ ALÊTHEIAS EIS TO EINAI ÊMAS APARKHÊN TINA TÔN AUTOU KTISMATÔN
[1,19] a=ISTE b=ÔSTE ADELPHOI MOU AGAPÊTOI ESTÔ a=DE PAS ANTHRÔPOS TAKHUS EIS TO AKOUSAI BRADUS EIS TO LALÊSAI BRADUS EIS ORGÊN
[1,20] ORGÊ GAR ANDROS DIKAIOSUNÊN THEOU a=OUK b=OU a=ERGAZETAI b=KATERGAZETAI
[1,21] DIO APOTHEMENOI PASAN RUPARIAN KAI PERISSEIAN KAKIAS EN PRAUTÊTI DEXASTHE TON EMPHUTON LOGON TON DUNAMENON SÔSAI TAS PSUKHAS UMÔN
[1,22] GINESTHE DE POIÊTAI LOGOU KAI MÊ MONON AKROATAI PARALOGIZOMENOI EAUTOUS
[1,23] OTI EI TIS AKROATÊS LOGOU ESTIN KAI OU POIÊTÊS OUTOS EOIKEN ANDRI KATANOOUNTI TO PROSÔPON TÊS GENESEÔS AUTOU EN ESOPTRÔ
[1,24] KATENOÊSEN GAR EAUTON KAI APELÊLUTHEN KAI EUTHEÔS EPELATHETO OPOIOS ÊN
[1,25] O DE PARAKUPSAS EIS NOMON TELEION TON TÊS ELEUTHERIAS KAI PARAMEINAS b=OUTOS OUK AKROATÊS EPILÊSMONÊS GENOMENOS ALLA POIÊTÊS ERGOU OUTOS MAKARIOS EN TÊ POIÊSEI AUTOU ESTAI
[1,26] EI TIS DOKEI THRÊSKOS EINAI b=EN b=UMIN MÊ KHALINAGÔGÔN GLÔSSAN AUTOU am=ALLA tk=ALL APATÔN KARDIAN AUTOU TOUTOU MATAIOS Ê THRÊSKEIA
[1,27] THRÊSKEIA KATHARA KAI AMIANTOS PARA atk=TÔ THEÔ KAI PATRI AUTÊ ESTIN EPISKEPTESTHAI ORPHANOUS KAI KHÊRAS EN TÊ THLIPSEI AUTÔN ASPILON EAUTON TÊREIN APO TOU KOSMOU
[2,1] ADELPHOI MOU MÊ EN a=PROSÔPOLÊMPSIAIS b=PROSÔPOLÊPSIAIS EKHETE TÊN PISTIN TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU TÊS DOXÊS
[2,2] EAN GAR EISELTHÊ EIS b=TÊN SUNAGÔGÊN UMÔN ANÊR KHRUSODAKTULIOS EN ESTHÊTI LAMPRA EISELTHÊ DE KAI PTÔKHOS EN RUPARA ESTHÊTI
[2,3] b=KAI EPIBLEPSÊTE a=DE EPI TON PHOROUNTA TÊN ESTHÊTA TÊN LAMPRAN KAI EIPÊTE b=AUTÔ SU KATHOU ÔDE KALÔS KAI TÔ PTÔKHÔ EIPÊTE SU STÊTHI EKEI Ê KATHOU b=ÔDE UPO TO UPOPODION MOU
[2,4] b=KAI OU DIEKRITHÊTE EN EAUTOIS KAI EGENESTHE KRITAI DIALOGISMÔN PONÊRÔN
[2,5] AKOUSATE ADELPHOI MOU AGAPÊTOI OUKH O THEOS EXELEXATO TOUS PTÔKHOUS a=TÔ a=KOSMÔ b=TOU b=KOSMOU tk=TOUTOU PLOUSIOUS EN PISTEI KAI KLÊRONOMOUS TÊS BASILEIAS ÊS EPÊGGEILATO TOIS AGAPÔSIN AUTON
[2,6] UMEIS DE ÊTIMASATE TON PTÔKHON OUKH OI PLOUSIOI KATADUNASTEUOUSIN UMÔN KAI AUTOI ELKOUSIN UMAS EIS KRITÊRIA
[2,7] OUK AUTOI BLASPHÊMOUSIN TO KALON ONOMA TO EPIKLÊTHEN EPH UMAS
[2,8] EI MENTOI NOMON TELEITE BASILIKON KATA TÊN GRAPHÊN AGAPÊSEIS TON PLÊSION SOU ÔS SEAUTON KALÔS POIEITE
[2,9] EI DE a=PROSÔPOLÊMPTEITE b=PROSÔPOLÊPTEITE AMARTIAN ERGAZESTHE ELEGKHOMENOI UPO TOU NOMOU ÔS PARABATAI
[2,10] OSTIS GAR OLON TON NOMON a=TÊRÊSÊ b=TÊRÊSEI a=PTAISÊ b=PTAISEI DE EN ENI GEGONEN PANTÔN ENOKHOS
[2,11] O GAR EIPÔN MÊ m=MOIKHEUSEIS atk=MOIKHEUSÊS EIPEN KAI MÊ m=PHONEUSEIS atk=PHONEUSÊS EI DE OU a=MOIKHEUEIS b=MOIKHEUSEIS a=PHONEUEIS b=PHONEUSEIS DE GEGONAS PARABATÊS NOMOU
[2,12] OUTÔS LALEITE KAI OUTÔS POIEITE ÔS DIA NOMOU ELEUTHERIAS MELLONTES KRINESTHAI
[2,13] Ê GAR KRISIS am=ANELEOS tk=ANILEÔS TÔ MÊ POIÊSANTI ELEOS tk=KAI KATAKAUKHATAI m=ELEON atk=ELEOS KRISEÔS
[2,14] TI TO OPHELOS ADELPHOI MOU EAN PISTIN LEGÊ TIS EKHEIN ERGA DE MÊ EKHÊ MÊ DUNATAI Ê PISTIS SÔSAI AUTON
[2,15] EAN b=DE ADELPHOS Ê ADELPHÊ GUMNOI UPARKHÔSIN KAI LEIPOMENOI b=ÔSIN TÊS EPHÊMEROU TROPHÊS
[2,16] EIPÊ DE TIS AUTOIS EX UMÔN UPAGETE EN EIRÊNÊ THERMAINESTHE KAI KHORTAZESTHE MÊ DÔTE DE AUTOIS TA EPITÊDEIA TOU SÔMATOS TI TO OPHELOS
[2,17] OUTÔS KAI Ê PISTIS EAN MÊ b=ERGA EKHÊ a=ERGA NEKRA ESTIN KATH EAUTÊN
[2,18] ALL EREI TIS SU PISTIN EKHEIS KAGÔ ERGA EKHÔ DEIXON MOI TÊN PISTIN SOU ak=KHÔRIS mt=EK TÔN ERGÔN b=SOU KAGÔ b=DEIXÔ SOI a=DEIXÔ EK TÔN ERGÔN MOU TÊN PISTIN b=MOU
[2,19] SU PISTEUEIS OTI b=O b=THEOS EIS ESTIN a=O a=THEOS KALÔS POIEIS KAI TA DAIMONIA PISTEUOUSIN KAI PHRISSOUSIN
[2,20] THELEIS DE GNÔNAI Ô ANTHRÔPE KENE OTI Ê PISTIS KHÔRIS TÔN ERGÔN a=ARGÊ b=NEKRA ESTIN
[2,21] ABRAAM O PATÊR ÊMÔN OUK EX ERGÔN EDIKAIÔTHÊ ANENEGKAS ISAAK TON UION AUTOU EPI TO THUSIASTÊRION
[2,22] BLEPEIS OTI Ê PISTIS SUNÊRGEI TOIS ERGOIS AUTOU KAI EK TÔN ERGÔN Ê PISTIS ETELEIÔTHÊ
[2,23] KAI EPLÊRÔTHÊ Ê GRAPHÊ Ê LEGOUSA EPISTEUSEN DE ABRAAM TÔ THEÔ KAI ELOGISTHÊ AUTÔ EIS DIKAIOSUNÊN KAI PHILOS THEOU EKLÊTHÊ
[2,24] ORATE b=TOINUN OTI EX ERGÔN DIKAIOUTAI ANTHRÔPOS KAI OUK EK PISTEÔS MONON
[2,25] OMOIÔS DE KAI RAAB Ê PORNÊ OUK EX ERGÔN EDIKAIÔTHÊ UPODEXAMENÊ TOUS AGGELOUS KAI ETERA ODÔ EKBALOUSA
[2,26] ÔSPER GAR TO SÔMA KHÔRIS PNEUMATOS NEKRON ESTIN OUTÔS KAI Ê PISTIS KHÔRIS b=TÔN ERGÔN NEKRA ESTIN
[3,1] MÊ POLLOI DIDASKALOI GINESTHE ADELPHOI MOU EIDOTES OTI MEIZON KRIMA a=LÊMPSOMETHA b=LÊPSOMETHA
[3,2] POLLA GAR PTAIOMEN APANTES EI TIS EN LOGÔ OU PTAIEI OUTOS TELEIOS ANÊR DUNATOS KHALINAGÔGÊSAI KAI OLON TO SÔMA
[3,3] a=EI m=IDE a=DE tk=IDOU TÔN IPPÔN TOUS KHALINOUS EIS TA STOMATA BALLOMEN a=EIS b=PROS TO PEITHESTHAI AUTOUS ÊMIN KAI OLON TO SÔMA AUTÔN METAGOMEN
[3,4] IDOU KAI TA PLOIA TÊLIKAUTA ONTA KAI UPO b=SKLÊRÔN ANEMÔN a=SKLÊRÔN ELAUNOMENA METAGETAI UPO ELAKHISTOU PÊDALIOU OPOU b=AN Ê ORMÊ TOU EUTHUNONTOS a=BOULETAI b=BOULÊTAI
[3,5] OUTÔS KAI Ê GLÔSSA MIKRON MELOS ESTIN KAI a=MEGALA a=AUKHEI b=MEGALAUKHEI IDOU a=ÊLIKON b=OLIGON PUR ÊLIKÊN ULÊN ANAPTEI
[3,6] KAI Ê GLÔSSA PUR O KOSMOS TÊS ADIKIAS b=OUTÔS Ê GLÔSSA KATHISTATAI EN TOIS MELESIN ÊMÔN Ê SPILOUSA OLON TO SÔMA KAI PHLOGIZOUSA TON TROKHON TÊS GENESEÔS KAI PHLOGIZOMENÊ UPO TÊS GEENNÊS
[3,7] PASA GAR PHUSIS THÊRIÔN TE KAI PETEINÔN ERPETÔN TE KAI ENALIÔN DAMAZETAI KAI DEDAMASTAI TÊ PHUSEI TÊ ANTHRÔPINÊ
[3,8] TÊN DE GLÔSSAN OUDEIS a=DAMASAI DUNATAI ANTHRÔPÔN a=AKATASTATON b=DAMASAI b=AKATASKHETON KAKON MESTÊ IOU THANATÊPHOROU
[3,9] EN AUTÊ EULOGOUMEN TON a=KURION b=THEON KAI PATERA KAI EN AUTÊ KATARÔMETHA TOUS ANTHRÔPOUS TOUS KATH OMOIÔSIN THEOU GEGONOTAS
[3,10] EK TOU AUTOU STOMATOS EXERKHETAI EULOGIA KAI KATARA OU KHRÊ ADELPHOI MOU TAUTA OUTÔS GINESTHAI
[3,11] MÊTI Ê PÊGÊ EK TÊS AUTÊS OPÊS BRUEI TO GLUKU KAI TO PIKRON
[3,12] MÊ DUNATAI ADELPHOI MOU SUKÊ ELAIAS POIÊSAI Ê AMPELOS SUKA a=OUTE b=OUTÔS b=OUDEMIA b=PÊGÊ ALUKON b=KAI GLUKU POIÊSAI UDÔR
[3,13] TIS SOPHOS KAI EPISTÊMÔN EN UMIN DEIXATÔ EK TÊS KALÊS ANASTROPHÊS TA ERGA AUTOU EN PRAUTÊTI SOPHIAS
[3,14] EI DE ZÊLON PIKRON EKHETE KAI ERITHEIAN EN TÊ KARDIA UMÔN MÊ KATAKAUKHASTHE KAI PSEUDESTHE KATA TÊS ALÊTHEIAS
[3,15] OUK ESTIN AUTÊ Ê SOPHIA ANÔTHEN KATERKHOMENÊ a=ALLA b=ALL EPIGEIOS PSUKHIKÊ DAIMONIÔDÊS
[3,16] OPOU GAR ZÊLOS KAI ERITHEIA EKEI AKATASTASIA KAI PAN PHAULON PRAGMA
[3,17] Ê DE ANÔTHEN SOPHIA PRÔTON MEN AGNÊ ESTIN EPEITA EIRÊNIKÊ EPIEIKÊS EUPEITHÊS MESTÊ ELEOUS KAI KARPÔN AGATHÔN ADIAKRITOS b=KAI ANUPOKRITOS
[3,18] KARPOS DE b=TÊS DIKAIOSUNÊS EN EIRÊNÊ SPEIRETAI TOIS POIOUSIN EIRÊNÊN
[4,1] POTHEN POLEMOI KAI a=POTHEN MAKHAI EN UMIN OUK ENTEUTHEN EK TÔN ÊDONÔN UMÔN TÔN STRATEUOMENÔN EN TOIS MELESIN UMÔN
[4,2] EPITHUMEITE KAI OUK EKHETE PHONEUETE KAI ZÊLOUTE KAI OU DUNASTHE EPITUKHEIN MAKHESTHE KAI POLEMEITE OUK EKHETE tk=DE DIA TO MÊ AITEISTHAI UMAS
[4,3] AITEITE KAI OU LAMBANETE DIOTI KAKÔS AITEISTHE INA EN TAIS ÊDONAIS UMÔN DAPANÊSÊTE
[4,4] b=MOIKHOI b=KAI MOIKHALIDES OUK OIDATE OTI Ê PHILIA TOU KOSMOU EKHTHRA TOU THEOU ESTIN OS a=EAN b=AN OUN BOULÊTHÊ PHILOS EINAI TOU KOSMOU EKHTHROS TOU THEOU KATHISTATAI
[4,5] Ê DOKEITE OTI KENÔS Ê GRAPHÊ LEGEI PROS PHTHONON EPIPOTHEI TO PNEUMA O a=KATÔKISEN b=KATÔKÊSEN EN ÊMIN
[4,6] MEIZONA DE DIDÔSIN KHARIN DIO LEGEI O THEOS UPERÊPHANOIS ANTITASSETAI TAPEINOIS DE DIDÔSIN KHARIN
[4,7] UPOTAGÊTE OUN TÔ THEÔ ANTISTÊTE a=DE m=[DE] TÔ DIABOLÔ KAI PHEUXETAI APH UMÔN
[4,8] EGGISATE TÔ THEÔ KAI EGGIEI UMIN KATHARISATE KHEIRAS AMARTÔLOI KAI AGNISATE KARDIAS DIPSUKHOI
[4,9] TALAIPÔRÊSATE KAI PENTHÊSATE KAI KLAUSATE O GELÔS UMÔN EIS PENTHOS a=METATRAPÊTÔ b=METASTRAPHÊTÔ KAI Ê KHARA EIS KATÊPHEIAN
[4,10] TAPEINÔTHÊTE ENÔPION b=TOU KURIOU KAI UPSÔSEI UMAS
[4,11] MÊ KATALALEITE ALLÊLÔN ADELPHOI O KATALALÔN ADELPHOU a=Ê b=KAI KRINÔN TON ADELPHON AUTOU KATALALEI NOMOU KAI KRINEI NOMON EI DE NOMON KRINEIS OUK EI POIÊTÊS NOMOU ALLA KRITÊS
[4,12] EIS ESTIN a=[O] b=O NOMOTHETÊS a=KAI a=KRITÊS O DUNAMENOS SÔSAI KAI APOLESAI SU am=DE TIS EI a=O b=OS a=KRINÔN b=KRINEIS TON a=PLÊSION b=ETERON
[4,13] AGE NUN OI LEGONTES SÊMERON ak=Ê mt=KAI AURION ak=POREUSOMETHA mt=POREUSÔMETHA EIS TÊNDE TÊN POLIN KAI ak=POIÊSOMEN mt=POIÊSÔMEN EKEI ENIAUTON b=ENA KAI ak=EMPOREUSOMETHA mt=EMPOREUSÔMETHA KAI ak=KERDÊSOMEN mt=KERDÊSÔMEN
[4,14] OITINES OUK EPISTASTHE TO TÊS AURION POIA b=GAR Ê ZÔÊ UMÔN ATMIS GAR a=ESTE m=ESTAI tk=ESTIN Ê PROS OLIGON PHAINOMENÊ EPEITA b=DE am=KAI APHANIZOMENÊ
[4,15] ANTI TOU LEGEIN UMAS EAN O KURIOS THELÊSÊ KAI ak=ZÊSOMEN mt=ZÊSÔMEN KAI ak=POIÊSOMEN mt=POIÊSÔMEN TOUTO Ê EKEINO
[4,16] NUN DE KAUKHASTHE EN TAIS ALAZONEIAIS UMÔN PASA KAUKHÊSIS TOIAUTÊ PONÊRA ESTIN
[4,17] EIDOTI OUN KALON POIEIN KAI MÊ POIOUNTI AMARTIA AUTÔ ESTIN
[5,1] AGE NUN OI PLOUSIOI KLAUSATE OLOLUZONTES EPI TAIS TALAIPÔRIAIS UMÔN TAIS EPERKHOMENAIS
[5,2] O PLOUTOS UMÔN SESÊPEN KAI TA IMATIA UMÔN SÊTOBRÔTA GEGONEN
[5,3] O KHRUSOS UMÔN KAI O ARGUROS KATIÔTAI KAI O IOS AUTÔN EIS MARTURION UMIN ESTAI KAI PHAGETAI TAS SARKAS UMÔN ÔS PUR ETHÊSAURISATE EN ESKHATAIS ÊMERAIS
[5,4] IDOU O MISTHOS TÔN ERGATÔN TÔN AMÊSANTÔN TAS KHÔRAS UMÔN O APESTERÊMENOS APH UMÔN KRAZEI KAI AI BOAI TÔN THERISANTÔN EIS TA ÔTA KURIOU SABAÔTH EISELÊLUTHASIN
[5,5] ETRUPHÊSATE EPI TÊS GÊS KAI ESPATALÊSATE ETHREPSATE TAS KARDIAS UMÔN b=ÔS EN ÊMERA SPHAGÊS
[5,6] KATEDIKASATE EPHONEUSATE TON DIKAION OUK ANTITASSETAI UMIN
[5,7] MAKROTHUMÊSATE OUN ADELPHOI EÔS TÊS PAROUSIAS TOU KURIOU IDOU O GEÔRGOS EKDEKHETAI TON TIMION KARPON TÊS GÊS MAKROTHUMÔN EP m=AUTON atk=AUTÔ EÔS tk=AN LABÊ a=PROIMON b=UETON b=PRÔIMON KAI OPSIMON
[5,8] MAKROTHUMÊSATE KAI UMEIS STÊRIXATE TAS KARDIAS UMÔN OTI Ê PAROUSIA TOU KURIOU ÊGGIKEN
[5,9] MÊ STENAZETE a=ADELPHOI KAT ALLÊLÔN b=ADELPHOI INA MÊ am=KRITHÊTE tk=KATAKRITHÊTE IDOU amk=O KRITÊS PRO TÔN THURÔN ESTÊKEN
[5,10] UPODEIGMA LABETE tk=TÊS tk=KAKOPATHEIAS ADELPHOI b=MOU am=TÊS m=KAKOPATHEIAS a=KAKOPATHIAS KAI TÊS MAKROTHUMIAS TOUS PROPHÊTAS OI ELALÊSAN a=EN TÔ ONOMATI KURIOU
[5,11] IDOU MAKARIZOMEN TOUS a=UPOMEINANTAS b=UPOMENONTAS TÊN UPOMONÊN IÔB ÊKOUSATE KAI TO TELOS KURIOU m=IDETE atk=EIDETE OTI POLUSPLAGKHNOS ESTIN atk=O atk=KURIOS KAI OIKTIRMÔN
[5,12] PRO PANTÔN DE ADELPHOI MOU MÊ OMNUETE MÊTE TON OURANON MÊTE TÊN GÊN MÊTE ALLON TINA ORKON ÊTÔ DE UMÔN TO NAI NAI KAI TO OU OU INA MÊ ak=UPO mt=EIS ak=KRISIN mt=UPOKRISIN PESÊTE
[5,13] KAKOPATHEI TIS EN UMIN PROSEUKHESTHÔ EUTHUMEI TIS PSALLETÔ
[5,14] ASTHENEI TIS EN UMIN PROSKALESASTHÔ TOUS PRESBUTEROUS TÊS EKKLÊSIAS KAI PROSEUXASTHÔSAN EP AUTON ALEIPSANTES a=[AUTON] b=AUTON ELAIÔ EN TÔ ONOMATI TOU KURIOU
[5,15] KAI Ê EUKHÊ TÊS PISTEÔS SÔSEI TON KAMNONTA KAI EGEREI AUTON O KURIOS KAN AMARTIAS Ê PEPOIÊKÔS APHETHÊSETAI AUTÔ
[5,16] EXOMOLOGEISTHE a=OUN ALLÊLOIS a=TAS b=TA a=AMARTIAS b=PARAPTÔMATA KAI EUKHESTHE UPER ALLÊLÔN OPÔS IATHÊTE POLU ISKHUEI DEÊSIS DIKAIOU ENERGOUMENÊ
[5,17] ÊLIAS ANTHRÔPOS ÊN OMOIOPATHÊS ÊMIN KAI PROSEUKHÊ PROSÊUXATO TOU MÊ BREXAI KAI OUK EBREXEN EPI TÊS GÊS ENIAUTOUS TREIS KAI MÊNAS EX
[5,18] KAI PALIN PROSÊUXATO KAI O OURANOS UETON EDÔKEN KAI Ê GÊ EBLASTÊSEN TON KARPON AUTÊS
[5,19] ADELPHOI a=MOU EAN TIS EN UMIN PLANÊTHÊ APO TÊS ALÊTHEIAS KAI EPISTREPSÊ TIS AUTON
[5,20] GINÔSKETÔ OTI O EPISTREPSAS AMARTÔLON EK PLANÊS ODOU AUTOU SÔSEI PSUKHÊN a=AUTOU EK THANATOU KAI KALUPSEI PLÊTHOS AMARTIÔN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário