terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado tito*k=PAULOU tk=Ê PROS TITON tk=EPISTOLÊ t=PAULOU
[1,1] PAULOS DOULOS THEOU APOSTOLOS DE IÊSOU KHRISTOU KATA PISTIN EKLEKTÔN THEOU KAI EPIGNÔSIN ALÊTHEIAS TÊS KAT EUSEBEIAN
[1,2] EP ELPIDI ZÔÊS AIÔNIOU ÊN EPÊGGEILATO O APSEUDÊS THEOS PRO KHRONÔN AIÔNIÔN
[1,3] EPHANERÔSEN DE KAIROIS IDIOIS TON LOGON AUTOU EN KÊRUGMATI O EPISTEUTHÊN EGÔ KAT EPITAGÊN TOU SÔTÊROS ÊMÔN THEOU
[1,4] TITÔ GNÊSIÔ TEKNÔ KATA KOINÊN PISTIN KHARIS a=KAI b=ELEOS EIRÊNÊ APO THEOU PATROS KAI b=KURIOU b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU TOU SÔTÊROS ÊMÔN
[1,5] TOUTOU KHARIN a=APELIPON b=KATELIPON SE EN KRÊTÊ INA TA LEIPONTA EPIDIORTHÔSÊ KAI KATASTÊSÊS KATA POLIN PRESBUTEROUS ÔS EGÔ SOI DIETAXAMÊN
[1,6] EI TIS ESTIN ANEGKLÊTOS MIAS GUNAIKOS ANÊR TEKNA EKHÔN PISTA MÊ EN KATÊGORIA ASÔTIAS Ê ANUPOTAKTA
[1,7] DEI GAR TON EPISKOPON ANEGKLÊTON EINAI ÔS THEOU OIKONOMON MÊ AUTHADÊ MÊ ORGILON MÊ PAROINON MÊ PLÊKTÊN MÊ AISKHROKERDÊ
[1,8] ALLA PHILOXENON PHILAGATHON SÔPHRONA DIKAION OSION EGKRATÊ
[1,9] ANTEKHOMENON TOU KATA TÊN DIDAKHÊN PISTOU LOGOU INA DUNATOS Ê KAI PARAKALEIN EN TÊ DIDASKALIA TÊ UGIAINOUSÊ KAI TOUS ANTILEGONTAS ELEGKHEIN
[1,10] EISIN GAR POLLOI a=[KAI] b=KAI ANUPOTAKTOI MATAIOLOGOI KAI PHRENAPATAI MALISTA OI EK a=TÊS PERITOMÊS
[1,11] OUS DEI EPISTOMIZEIN OITINES OLOUS OIKOUS ANATREPOUSIN DIDASKONTES A MÊ DEI AISKHROU KERDOUS KHARIN
[1,12] EIPEN TIS EX AUTÔN IDIOS AUTÔN PROPHÊTÊS KRÊTES AEI PSEUSTAI KAKA THÊRIA GASTERES ARGAI
[1,13] Ê MARTURIA AUTÊ ESTIN ALÊTHÊS DI ÊN AITIAN ELEGKHE AUTOUS APOTOMÔS INA UGIAINÔSIN EN TÊ PISTEI
[1,14] MÊ PROSEKHONTES IOUDAIKOIS MUTHOIS KAI ENTOLAIS ANTHRÔPÔN APOSTREPHOMENÔN TÊN ALÊTHEIAN
[1,15] PANTA b=MEN KATHARA TOIS KATHAROIS TOIS DE a=MEMIAMMENOIS b=MEMIASMENOIS KAI APISTOIS OUDEN KATHARON ALLA MEMIANTAI AUTÔN KAI O NOUS KAI Ê SUNEIDÊSIS
[1,16] THEON OMOLOGOUSIN EIDENAI TOIS DE ERGOIS ARNOUNTAI BDELUKTOI ONTES KAI APEITHEIS KAI PROS PAN ERGON AGATHON ADOKIMOI
[2,1] SU DE LALEI A PREPEI TÊ UGIAINOUSÊ DIDASKALIA
[2,2] PRESBUTAS m=NÊPHALEOUS atk=NÊPHALIOUS EINAI SEMNOUS SÔPHRONAS UGIAINONTAS TÊ PISTEI TÊ AGAPÊ TÊ UPOMONÊ
[2,3] PRESBUTIDAS ÔSAUTÔS EN KATASTÊMATI IEROPREPEIS MÊ DIABOLOUS MÊ OINÔ POLLÔ DEDOULÔMENAS KALODIDASKALOUS
[2,4] INA SÔPHRONIZÔSIN TAS NEAS PHILANDROUS EINAI PHILOTEKNOUS
[2,5] SÔPHRONAS AGNAS a=OIKOURGOUS b=OIKOUROUS AGATHAS UPOTASSOMENAS TOIS IDIOIS ANDRASIN INA MÊ O LOGOS TOU THEOU BLASPHÊMÊTAI
[2,6] TOUS NEÔTEROUS ÔSAUTÔS PARAKALEI SÔPHRONEIN
[2,7] PERI PANTA SEAUTON PAREKHOMENOS TUPON KALÔN ERGÔN EN TÊ DIDASKALIA a=APHTHORIAN b=ADIAPHTHORIAN SEMNOTÊTA b=APHTHARSIAN
[2,8] LOGON UGIÊ AKATAGNÔSTON INA O EX ENANTIAS ENTRAPÊ MÊDEN EKHÔN b=PERI m=ÊMÔN tk=UMÔN LEGEIN a=PERI a=ÊMÔN PHAULON
[2,9] DOULOUS IDIOIS DESPOTAIS UPOTASSESTHAI EN PASIN EUARESTOUS EINAI MÊ ANTILEGONTAS
[2,10] MÊ NOSPHIZOMENOUS ALLA b=PISTIN PASAN a=PISTIN ENDEIKNUMENOUS AGATHÊN INA TÊN DIDASKALIAN a=TÊN TOU SÔTÊROS amk=ÊMÔN t=UMÔN THEOU KOSMÔSIN EN PASIN
[2,11] EPEPHANÊ GAR Ê KHARIS TOU THEOU b=Ê SÔTÊRIOS PASIN ANTHRÔPOIS
[2,12] PAIDEUOUSA ÊMAS INA ARNÊSAMENOI TÊN ASEBEIAN KAI TAS KOSMIKAS EPITHUMIAS SÔPHRONÔS KAI DIKAIÔS KAI EUSEBÔS ZÊSÔMEN EN TÔ NUN AIÔNI
[2,13] PROSDEKHOMENOI TÊN MAKARIAN ELPIDA KAI EPIPHANEIAN TÊS DOXÊS TOU MEGALOU THEOU KAI SÔTÊROS ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[2,14] OS EDÔKEN EAUTON UPER ÊMÔN INA LUTRÔSÊTAI ÊMAS APO PASÊS ANOMIAS KAI KATHARISÊ EAUTÔ LAON PERIOUSION ZÊLÔTÊN KALÔN ERGÔN
[2,15] TAUTA LALEI KAI PARAKALEI KAI ELEGKHE META PASÊS EPITAGÊS MÊDEIS SOU PERIPHRONEITÔ
[3,1] UPOMIMNÊSKE AUTOUS ARKHAIS b=KAI EXOUSIAIS UPOTASSESTHAI PEITHARKHEIN PROS PAN ERGON AGATHON ETOIMOUS EINAI
[3,2] MÊDENA BLASPHÊMEIN AMAKHOUS EINAI EPIEIKEIS PASAN ENDEIKNUMENOUS a=PRAUTÊTA b=PRAOTÊTA PROS PANTAS ANTHRÔPOUS
[3,3] ÊMEN GAR POTE KAI ÊMEIS ANOÊTOI APEITHEIS PLANÔMENOI DOULEUONTES EPITHUMIAIS KAI ÊDONAIS POIKILAIS EN KAKIA KAI PHTHONÔ DIAGONTES STUGÊTOI MISOUNTES ALLÊLOUS
[3,4] OTE DE Ê KHRÊSTOTÊS KAI Ê PHILANTHRÔPIA EPEPHANÊ TOU SÔTÊROS ÊMÔN THEOU
[3,5] OUK EX ERGÔN TÔN EN DIKAIOSUNÊ a=A b=ÔN EPOIÊSAMEN ÊMEIS ALLA KATA a=TO b=TON AUTOU a=ELEOS b=ELEON ESÔSEN ÊMAS DIA LOUTROU PALIGGENESIAS KAI ANAKAINÔSEÔS PNEUMATOS AGIOU
[3,6] OU EXEKHEEN EPH ÊMAS PLOUSIÔS DIA IÊSOU KHRISTOU TOU SÔTÊROS ÊMÔN
[3,7] INA DIKAIÔTHENTES TÊ EKEINOU KHARITI KLÊRONOMOI a=GENÊTHÔMEN b=GENÔMETHA KAT ELPIDA ZÔÊS AIÔNIOU
[3,8] PISTOS O LOGOS KAI PERI TOUTÔN BOULOMAI SE DIABEBAIOUSTHAI INA PHRONTIZÔSIN KALÔN ERGÔN PROISTASTHAI OI PEPISTEUKOTES tk=TÔ THEÔ TAUTA ESTIN b=TA KALA KAI ÔPHELIMA TOIS ANTHRÔPOIS
[3,9] MÔRAS DE ZÊTÊSEIS KAI GENEALOGIAS KAI EREIS KAI MAKHAS NOMIKAS PERIISTASO EISIN GAR ANÔPHELEIS KAI MATAIOI
[3,10] AIRETIKON ANTHRÔPON META MIAN KAI DEUTERAN NOUTHESIAN PARAITOU
[3,11] EIDÔS OTI EXESTRAPTAI O TOIOUTOS KAI AMARTANEI ÔN AUTOKATAKRITOS
[3,12] OTAN PEMPSÔ ARTEMAN PROS SE Ê TUKHIKON SPOUDASON ELTHEIN PROS ME EIS NIKOPOLIN EKEI GAR KEKRIKA PARAKHEIMASAI
[3,13] ZÊNAN TON NOMIKON KAI a=APOLLÔN b=APOLLÔ SPOUDAIÔS PROPEMPSON INA MÊDEN AUTOIS LEIPÊ
[3,14] MANTHANETÔSAN DE KAI OI ÊMETEROI KALÔN ERGÔN PROISTASTHAI EIS TAS ANAGKAIAS KHREIAS INA MÊ ÔSIN AKARPOI
[3,15] ASPAZONTAI SE OI MET EMOU PANTES ASPASAI TOUS PHILOUNTAS ÊMAS EN PISTEI Ê KHARIS META PANTÔN UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=TITON t=TÊS t=KRÊTÔN t=EKKLÊSIAS t=PRÔTON t=EPISKOPON t=KHEIROTONÊTHENTA t=EGRAPHÊ t=APO t=NIKOPOLEÔS t=TÊS t=MAKEDONIAS] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário