terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado 2 tessalonicences*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS THESSALONIKEIS tk=EPISTOLÊ tk=DEUTERA am=B
[1,1] PAULOS KAI SILOUANOS KAI TIMOTHEOS TÊ EKKLÊSIA THESSALONIKEÔN EN THEÔ PATRI ÊMÔN KAI KURIÔ IÊSOU KHRISTÔ
[1,2] KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS a=[ÊMÔN] b=ÊMÔN KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[1,3] EUKHARISTEIN OPHEILOMEN TÔ THEÔ PANTOTE PERI UMÔN ADELPHOI KATHÔS AXION ESTIN OTI UPERAUXANEI Ê PISTIS UMÔN KAI PLEONAZEI Ê AGAPÊ ENOS EKASTOU PANTÔN UMÔN EIS ALLÊLOUS
[1,4] ÔSTE b=ÊMAS AUTOUS a=ÊMAS EN UMIN a=EGKAUKHASTHAI b=KAUKHASTHAI EN TAIS EKKLÊSIAIS TOU THEOU UPER TÊS UPOMONÊS UMÔN KAI PISTEÔS EN PASIN TOIS DIÔGMOIS UMÔN KAI TAIS THLIPSESIN AIS ANEKHESTHE
[1,5] ENDEIGMA TÊS DIKAIAS KRISEÔS TOU THEOU EIS TO KATAXIÔTHÊNAI UMAS TÊS BASILEIAS TOU THEOU UPER ÊS KAI PASKHETE
[1,6] EIPER DIKAION PARA THEÔ ANTAPODOUNAI TOIS THLIBOUSIN UMAS THLIPSIN
[1,7] KAI UMIN TOIS THLIBOMENOIS ANESIN METH ÊMÔN EN TÊ APOKALUPSEI TOU KURIOU IÊSOU AP OURANOU MET AGGELÔN DUNAMEÔS AUTOU
[1,8] EN PURI PHLOGOS DIDONTOS EKDIKÊSIN TOIS MÊ EIDOSIN THEON KAI TOIS MÊ UPAKOUOUSIN TÔ EUAGGELIÔ TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU m=[KHRISTOU] tk=KHRISTOU
[1,9] OITINES DIKÊN TISOUSIN OLETHRON AIÔNION APO PROSÔPOU TOU KURIOU KAI APO TÊS DOXÊS TÊS ISKHUOS AUTOU
[1,10] OTAN ELTHÊ ENDOXASTHÊNAI EN TOIS AGIOIS AUTOU KAI THAUMASTHÊNAI EN PASIN TOIS am=PISTEUSASIN tk=PISTEUOUSIN OTI EPISTEUTHÊ TO MARTURION ÊMÔN EPH UMAS EN TÊ ÊMERA EKEINÊ
[1,11] EIS O KAI PROSEUKHOMETHA PANTOTE PERI UMÔN INA UMAS AXIÔSÊ TÊS KLÊSEÔS O THEOS ÊMÔN KAI PLÊRÔSÊ PASAN EUDOKIAN AGATHÔSUNÊS KAI ERGON PISTEÔS EN DUNAMEI
[1,12] OPÔS ENDOXASTHÊ TO ONOMA TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU m=[KHRISTOU] tk=KHRISTOU EN UMIN KAI UMEIS EN AUTÔ KATA TÊN KHARIN TOU THEOU ÊMÔN KAI KURIOU IÊSOU KHRISTOU
[2,1] ERÔTÔMEN DE UMAS ADELPHOI UPER TÊS PAROUSIAS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU KAI ÊMÔN EPISUNAGÔGÊS EP AUTON
[2,2] EIS TO MÊ TAKHEÔS SALEUTHÊNAI UMAS APO TOU NOOS a=MÊDE b=MÊTE THROEISTHAI MÊTE DIA PNEUMATOS MÊTE DIA LOGOU MÊTE DI EPISTOLÊS ÔS DI ÊMÔN ÔS OTI ENESTÊKEN Ê ÊMERA TOU a=KURIOU b=KHRISTOU
[2,3] MÊ TIS UMAS EXAPATÊSÊ KATA MÊDENA TROPON OTI EAN MÊ ELTHÊ Ê APOSTASIA PRÔTON KAI APOKALUPHTHÊ O ANTHRÔPOS TÊS a=ANOMIAS b=AMARTIAS O UIOS TÊS APÔLEIAS
[2,4] O ANTIKEIMENOS KAI UPERAIROMENOS EPI k=PAN k=TO amt=PANTA LEGOMENON THEON Ê SEBASMA ÔSTE AUTON EIS TON NAON TOU THEOU b=ÔS b=THEON KATHISAI APODEIKNUNTA EAUTON OTI ESTIN THEOS
[2,5] OU MNÊMONEUETE OTI ETI ÔN PROS UMAS TAUTA ELEGON UMIN
[2,6] KAI NUN TO KATEKHON OIDATE EIS TO APOKALUPHTHÊNAI AUTON EN TÔ EAUTOU KAIRÔ
[2,7] TO GAR MUSTÊRION ÊDÊ ENERGEITAI TÊS ANOMIAS MONON O KATEKHÔN ARTI EÔS EK MESOU GENÊTAI
[2,8] KAI TOTE APOKALUPHTHÊSETAI O ANOMOS ON O KURIOS a=[IÊSOUS] a=ANELEI b=ANALÔSEI TÔ PNEUMATI TOU STOMATOS AUTOU KAI KATARGÊSEI TÊ EPIPHANEIA TÊS PAROUSIAS AUTOU
[2,9] OU ESTIN Ê PAROUSIA KAT ENERGEIAN TOU SATANA EN PASÊ DUNAMEI KAI SÊMEIOIS KAI TERASIN PSEUDOUS
[2,10] KAI EN PASÊ APATÊ b=TÊS ADIKIAS b=EN TOIS APOLLUMENOIS ANTH ÔN TÊN AGAPÊN TÊS ALÊTHEIAS OUK EDEXANTO EIS TO SÔTHÊNAI AUTOUS
[2,11] KAI DIA TOUTO a=PEMPEI b=PEMPSEI AUTOIS O THEOS ENERGEIAN PLANÊS EIS TO PISTEUSAI AUTOUS TÔ PSEUDEI
[2,12] INA KRITHÔSIN PANTES OI MÊ PISTEUSANTES TÊ ALÊTHEIA a=ALLA b=ALL EUDOKÊSANTES b=EN TÊ ADIKIA
[2,13] ÊMEIS DE OPHEILOMEN EUKHARISTEIN TÔ THEÔ PANTOTE PERI UMÔN ADELPHOI ÊGAPÊMENOI UPO KURIOU OTI a=EILATO b=EILETO UMAS O THEOS a=APARKHÊN b=AP b=ARKHÊS EIS SÔTÊRIAN EN AGIASMÔ PNEUMATOS KAI PISTEI ALÊTHEIAS
[2,14] EIS O a=[KAI] EKALESEN UMAS DIA TOU EUAGGELIOU ÊMÔN EIS PERIPOIÊSIN DOXÊS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[2,15] ARA OUN ADELPHOI STÊKETE KAI KRATEITE TAS PARADOSEIS AS EDIDAKHTHÊTE EITE DIA LOGOU EITE DI EPISTOLÊS ÊMÔN
[2,16] AUTOS DE O KURIOS ÊMÔN IÊSOUS KHRISTOS KAI a=[O] b=O THEOS a=O b=KAI PATÊR ÊMÔN O AGAPÊSAS ÊMAS KAI DOUS PARAKLÊSIN AIÔNIAN KAI ELPIDA AGATHÊN EN KHARITI
[2,17] PARAKALESAI UMÔN TAS KARDIAS KAI STÊRIXAI b=UMAS EN PANTI b=LOGÔ b=KAI ERGÔ a=KAI a=LOGÔ AGATHÔ
[3,1] TO LOIPON PROSEUKHESTHE ADELPHOI PERI ÊMÔN INA O LOGOS TOU KURIOU TREKHÊ KAI DOXAZÊTAI KATHÔS KAI PROS UMAS
[3,2] KAI INA RUSTHÔMEN APO TÔN ATOPÔN KAI PONÊRÔN ANTHRÔPÔN OU GAR PANTÔN Ê PISTIS
[3,3] PISTOS DE ESTIN O KURIOS OS STÊRIXEI UMAS KAI PHULAXEI APO TOU PONÊROU
[3,4] PEPOITHAMEN DE EN KURIÔ EPH UMAS OTI A PARAGGELLOMEN a=[KAI] b=UMIN b=KAI POIEITE KAI POIÊSETE
[3,5] O DE KURIOS KATEUTHUNAI UMÔN TAS KARDIAS EIS TÊN AGAPÊN TOU THEOU KAI EIS amk=TÊN UPOMONÊN TOU KHRISTOU
[3,6] PARAGGELLOMEN DE UMIN ADELPHOI EN ONOMATI TOU KURIOU a=[ÊMÔN] b=ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU STELLESTHAI UMAS APO PANTOS ADELPHOU ATAKTÔS PERIPATOUNTOS KAI MÊ KATA TÊN PARADOSIN ÊN a=PARELABOSAN m=PARELABON tk=PARELABEN PAR ÊMÔN
[3,7] AUTOI GAR OIDATE PÔS DEI MIMEISTHAI ÊMAS OTI OUK ÊTAKTÊSAMEN EN UMIN
[3,8] OUDE DÔREAN ARTON EPHAGOMEN PARA TINOS ALL EN KOPÔ KAI MOKHTHÔ a=NUKTOS b=NUKTA KAI a=ÊMERAS b=ÊMERAN ERGAZOMENOI PROS TO MÊ EPIBARÊSAI TINA UMÔN
[3,9] OUKH OTI OUK EKHOMEN EXOUSIAN ALL INA EAUTOUS TUPON DÔMEN UMIN EIS TO MIMEISTHAI ÊMAS
[3,10] KAI GAR OTE ÊMEN PROS UMAS TOUTO PARÊGGELLOMEN UMIN OTI EI TIS OU THELEI ERGAZESTHAI MÊDE ESTHIETÔ
[3,11] AKOUOMEN GAR TINAS PERIPATOUNTAS EN UMIN ATAKTÔS MÊDEN ERGAZOMENOUS ALLA PERIERGAZOMENOUS
[3,12] TOIS DE TOIOUTOIS PARAGGELLOMEN KAI PARAKALOUMEN a=EN a=KURIÔ b=DIA b=TOU b=KURIOU b=ÊMÔN IÊSOU a=KHRISTÔ b=KHRISTOU INA META ÊSUKHIAS ERGAZOMENOI TON EAUTÔN ARTON ESTHIÔSIN
[3,13] UMEIS DE ADELPHOI MÊ a=EGKAKÊSÊTE b=EKKAKÊSÊTE KALOPOIOUNTES
[3,14] EI DE TIS OUKH UPAKOUEI TÔ LOGÔ ÊMÔN DIA TÊS EPISTOLÊS TOUTON SÊMEIOUSTHE b=KAI MÊ a=SUNANAMIGNUSTHAI b=SUNANAMIGNUSTHE AUTÔ INA ENTRAPÊ
[3,15] KAI MÊ ÔS EKHTHRON ÊGEISTHE ALLA NOUTHETEITE ÔS ADELPHON
[3,16] AUTOS DE O KURIOS TÊS EIRÊNÊS DÔÊ UMIN TÊN EIRÊNÊN DIA PANTOS EN PANTI TROPÔ O KURIOS META PANTÔN UMÔN
[3,17] O ASPASMOS TÊ EMÊ KHEIRI PAULOU O ESTIN SÊMEION EN PASÊ EPISTOLÊ OUTÔS GRAPHÔ
[3,18] Ê KHARIS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU META PANTÔN UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=THESSALONIKEIS t=DEUTERA t=EGRAPHÊ t=APO t=ATHÊNÔN] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário