terça-feira, 30 de junho de 2009

novo testamento trasliterado colossenses*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk=Ê PROS KOLOSSAEIS tk=EPISTOLÊ t=PAULOU
[1,1] PAULOS APOSTOLOS b=IÊSOU KHRISTOU a=IÊSOU DIA THELÊMATOS THEOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS
[1,2] TOIS EN ak=KOLOSSAIS mt=KOLASSAIS AGIOIS KAI PISTOIS ADELPHOIS EN KHRISTÔ KHARIS UMIN KAI EIRÊNÊ APO THEOU PATROS ÊMÔN b=KAI b=KURIOU b=IÊSOU b=KHRISTOU
[1,3] EUKHARISTOUMEN TÔ THEÔ b=KAI PATRI TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU PANTOTE PERI UMÔN PROSEUKHOMENOI
[1,4] AKOUSANTES TÊN PISTIN UMÔN EN KHRISTÔ IÊSOU KAI TÊN AGAPÊN a=ÊN a=EKHETE b=TÊN EIS PANTAS TOUS AGIOUS
[1,5] DIA TÊN ELPIDA TÊN APOKEIMENÊN UMIN EN TOIS OURANOIS ÊN PROÊKOUSATE EN TÔ LOGÔ TÊS ALÊTHEIAS TOU EUAGGELIOU
[1,6] TOU PARONTOS EIS UMAS KATHÔS KAI EN PANTI TÔ KOSMÔ b=KAI ESTIN KARPOPHOROUMENON a=KAI m=[KAI a=AUXANOMENON m=AUXANOMENON] KATHÔS KAI EN UMIN APH ÊS ÊMERAS ÊKOUSATE KAI EPEGNÔTE TÊN KHARIN TOU THEOU EN ALÊTHEIA
[1,7] KATHÔS b=KAI EMATHETE APO EPAPHRA TOU AGAPÊTOU SUNDOULOU ÊMÔN OS ESTIN PISTOS UPER UMÔN DIAKONOS TOU KHRISTOU
[1,8] O KAI DÊLÔSAS ÊMIN TÊN UMÔN AGAPÊN EN PNEUMATI
[1,9] DIA TOUTO KAI ÊMEIS APH ÊS ÊMERAS ÊKOUSAMEN OU PAUOMETHA UPER UMÔN PROSEUKHOMENOI KAI AITOUMENOI INA PLÊRÔTHÊTE TÊN EPIGNÔSIN TOU THELÊMATOS AUTOU EN PASÊ SOPHIA KAI SUNESEI PNEUMATIKÊ
[1,10] PERIPATÊSAI b=UMAS AXIÔS TOU KURIOU EIS PASAN ARESKEIAN EN PANTI ERGÔ AGATHÔ KARPOPHOROUNTES KAI AUXANOMENOI a=TÊ a=EPIGNÔSEI b=EIS b=TÊN b=EPIGNÔSIN TOU THEOU
[1,11] EN PASÊ DUNAMEI DUNAMOUMENOI KATA TO KRATOS TÊS DOXÊS AUTOU EIS PASAN UPOMONÊN KAI MAKROTHUMIAN META KHARAS
[1,12] EUKHARISTOUNTES TÔ PATRI TÔ IKANÔSANTI a=UMAS b=ÊMAS EIS TÊN MERIDA TOU KLÊROU TÔN AGIÔN EN TÔ PHÔTI
[1,13] OS ERRUSATO ÊMAS EK TÊS EXOUSIAS TOU SKOTOUS KAI METESTÊSEN EIS TÊN BASILEIAN TOU UIOU TÊS AGAPÊS AUTOU
[1,14] EN Ô EKHOMEN TÊN APOLUTRÔSIN m=[DIA tk=DIA b=TOU b=AIMATOS m=AUTOU] tk=AUTOU TÊN APHESIN TÔN AMARTIÔN
[1,15] OS ESTIN EIKÔN TOU THEOU TOU AORATOU PRÔTOTOKOS PASÊS KTISEÔS
[1,16] OTI EN AUTÔ EKTISTHÊ TA PANTA b=TA EN TOIS OURANOIS KAI b=TA EPI TÊS GÊS TA ORATA KAI TA AORATA EITE THRONOI EITE KURIOTÊTES EITE ARKHAI EITE EXOUSIAI TA PANTA DI AUTOU KAI EIS AUTON EKTISTAI
[1,17] KAI AUTOS ESTIN PRO PANTÔN KAI TA PANTA EN AUTÔ SUNESTÊKEN
[1,18] KAI AUTOS ESTIN Ê KEPHALÊ TOU SÔMATOS TÊS EKKLÊSIAS OS ESTIN ARKHÊ PRÔTOTOKOS EK TÔN NEKRÔN INA GENÊTAI EN PASIN AUTOS PRÔTEUÔN
[1,19] OTI EN AUTÔ EUDOKÊSEN PAN TO PLÊRÔMA KATOIKÊSAI
[1,20] KAI DI AUTOU APOKATALLAXAI TA PANTA EIS AUTON EIRÊNOPOIÊSAS DIA TOU AIMATOS TOU STAUROU AUTOU a=[DI b=DI a=AUTOU] b=AUTOU EITE TA EPI TÊS GÊS EITE TA m=EPI atk=EN TOIS OURANOIS
[1,21] KAI UMAS POTE ONTAS APÊLLOTRIÔMENOUS KAI EKHTHROUS TÊ DIANOIA EN TOIS ERGOIS TOIS PONÊROIS NUNI DE APOKATÊLLAXEN
[1,22] EN TÔ SÔMATI TÊS SARKOS AUTOU DIA TOU THANATOU PARASTÊSAI UMAS AGIOUS KAI AMÔMOUS KAI ANEGKLÊTOUS KATENÔPION AUTOU
[1,23] a=EI a=GE b=EIGE EPIMENETE TÊ PISTEI TETHEMELIÔMENOI KAI EDRAIOI KAI MÊ METAKINOUMENOI APO TÊS ELPIDOS TOU EUAGGELIOU OU ÊKOUSATE TOU KÊRUKHTHENTOS EN PASÊ b=TÊ KTISEI TÊ UPO TON OURANON OU EGENOMÊN EGÔ PAULOS DIAKONOS
[1,24] k=OS NUN KHAIRÔ EN TOIS PATHÊMASIN tk=MOU UPER UMÔN KAI ANTANAPLÊRÔ TA USTERÊMATA TÔN THLIPSEÔN TOU KHRISTOU EN TÊ SARKI MOU UPER TOU SÔMATOS AUTOU O ESTIN Ê EKKLÊSIA
[1,25] ÊS EGENOMÊN EGÔ DIAKONOS KATA TÊN OIKONOMIAN TOU THEOU TÊN DOTHEISAN MOI EIS UMAS PLÊRÔSAI TON LOGON TOU THEOU
[1,26] TO MUSTÊRION TO APOKEKRUMMENON APO TÔN AIÔNÔN KAI APO TÔN GENEÔN a=NUN b=NUNI DE EPHANERÔTHÊ TOIS AGIOIS AUTOU
[1,27] OIS ÊTHELÊSEN O THEOS GNÔRISAI am=TI tk=TIS am=TO tk=O PLOUTOS TÊS DOXÊS TOU MUSTÊRIOU TOUTOU EN TOIS ETHNESIN a=O b=OS ESTIN KHRISTOS EN UMIN Ê ELPIS TÊS DOXÊS
[1,28] ON ÊMEIS KATAGGELLOMEN NOUTHETOUNTES PANTA ANTHRÔPON KAI DIDASKONTES PANTA ANTHRÔPON EN PASÊ SOPHIA INA PARASTÊSÔMEN PANTA ANTHRÔPON TELEION EN KHRISTÔ b=IÊSOU
[1,29] EIS O KAI KOPIÔ AGÔNIZOMENOS KATA TÊN ENERGEIAN AUTOU TÊN ENERGOUMENÊN EN EMOI EN DUNAMEI
[2,1] THELÔ GAR UMAS EIDENAI ÊLIKON AGÔNA EKHÔ a=UPER b=PERI UMÔN KAI TÔN EN LAODIKEIA KAI OSOI OUKH a=EORAKAN b=EÔRAKASIN TO PROSÔPON MOU EN SARKI
[2,2] INA PARAKLÊTHÔSIN AI KARDIAI AUTÔN a=SUMBIBASTHENTES b=SUMBIBASTHENTÔN EN AGAPÊ KAI EIS a=PAN b=PANTA a=PLOUTOS b=PLOUTON TÊS PLÊROPHORIAS TÊS SUNESEÔS EIS EPIGNÔSIN TOU MUSTÊRIOU TOU THEOU b=KAI b=PATROS b=KAI b=TOU KHRISTOU
[2,3] EN Ô EISIN PANTES OI THÊSAUROI TÊS SOPHIAS KAI b=TÊS GNÔSEÔS APOKRUPHOI
[2,4] TOUTO b=DE LEGÔ INA a=MÊDEIS b=MÊ b=TIS UMAS PARALOGIZÊTAI EN PITHANOLOGIA
[2,5] EI GAR KAI TÊ SARKI APEIMI ALLA TÔ PNEUMATI SUN UMIN EIMI KHAIRÔN KAI BLEPÔN UMÔN TÊN TAXIN KAI TO STEREÔMA TÊS EIS KHRISTON PISTEÔS UMÔN
[2,6] ÔS OUN PARELABETE TON KHRISTON IÊSOUN TON KURION EN AUTÔ PERIPATEITE
[2,7] ERRIZÔMENOI KAI EPOIKODOMOUMENOI EN AUTÔ KAI BEBAIOUMENOI b=EN TÊ PISTEI KATHÔS EDIDAKHTHÊTE PERISSEUONTES EN b=AUTÊ b=EN EUKHARISTIA
[2,8] BLEPETE MÊ TIS UMAS ESTAI O SULAGÔGÔN DIA TÊS PHILOSOPHIAS KAI KENÊS APATÊS KATA TÊN PARADOSIN TÔN ANTHRÔPÔN KATA TA STOIKHEIA TOU KOSMOU KAI OU KATA KHRISTON
[2,9] OTI EN AUTÔ KATOIKEI PAN TO PLÊRÔMA TÊS THEOTÊTOS SÔMATIKÔS
[2,10] KAI ESTE EN AUTÔ PEPLÊRÔMENOI OS ESTIN Ê KEPHALÊ PASÊS ARKHÊS KAI EXOUSIAS
[2,11] EN Ô KAI PERIETMÊTHÊTE PERITOMÊ AKHEIROPOIÊTÔ EN TÊ APEKDUSEI TOU SÔMATOS b=TÔN b=AMARTIÔN TÊS SARKOS EN TÊ PERITOMÊ TOU KHRISTOU
[2,12] SUNTAPHENTES AUTÔ EN TÔ a=BAPTISMÔ b=BAPTISMATI EN Ô KAI SUNÊGERTHÊTE DIA TÊS PISTEÔS TÊS ENERGEIAS TOU THEOU TOU EGEIRANTOS AUTON EK b=TÔN NEKRÔN
[2,13] KAI UMAS NEKROUS ONTAS a=[EN] b=EN TOIS PARAPTÔMASIN KAI TÊ AKROBUSTIA TÊS SARKOS UMÔN amk=SUNEZÔOPOIÊSEN t=SUNEZÔPOIÊSEN am=UMAS SUN AUTÔ KHARISAMENOS k=UMIN amt=ÊMIN PANTA TA PARAPTÔMATA
[2,14] EXALEIPSAS TO KATH ÊMÔN KHEIROGRAPHON TOIS DOGMASIN O ÊN UPENANTION ÊMIN KAI AUTO ÊRKEN EK TOU MESOU PROSÊLÔSAS AUTO TÔ STAURÔ
[2,15] APEKDUSAMENOS TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS EDEIGMATISEN EN PARRÊSIA THRIAMBEUSAS AUTOUS EN AUTÔ
[2,16] MÊ OUN TIS UMAS KRINETÔ EN BRÔSEI a=KAI b=Ê EN POSEI Ê EN MEREI EORTÊS Ê a=NEOMÊNIAS b=NOUMÊNIAS Ê SABBATÔN
[2,17] A ESTIN SKIA TÔN MELLONTÔN TO DE SÔMA atk=TOU KHRISTOU
[2,18] MÊDEIS UMAS KATABRABEUETÔ THELÔN EN TAPEINOPHROSUNÊ KAI THRÊSKEIA TÔN AGGELÔN A b=MÊ EÔRAKEN EMBATEUÔN EIKÊ PHUSIOUMENOS UPO TOU NOOS TÊS SARKOS AUTOU
[2,19] KAI OU KRATÔN TÊN KEPHALÊN EX OU PAN TO SÔMA DIA TÔN APHÔN KAI SUNDESMÔN EPIKHORÊGOUMENON KAI SUMBIBAZOMENON AUXEI TÊN AUXÊSIN TOU THEOU
[2,20] EI tk=OUN APETHANETE SUN tk=TÔ KHRISTÔ APO TÔN STOIKHEIÔN TOU KOSMOU TI ÔS ZÔNTES EN KOSMÔ DOGMATIZESTHE
[2,21] MÊ APSÊ MÊDE GEUSÊ MÊDE THIGÊS
[2,22] A ESTIN PANTA EIS PHTHORAN TÊ APOKHRÊSEI KATA TA ENTALMATA KAI DIDASKALIAS TÔN ANTHRÔPÔN
[2,23] ATINA ESTIN LOGON MEN EKHONTA SOPHIAS EN a=ETHELOTHRÊSKIA b=ETHELOTHRÊSKEIA KAI TAPEINOPHROSUNÊ a=[KAI] b=KAI APHEIDIA SÔMATOS OUK EN TIMÊ TINI PROS PLÊSMONÊN TÊS SARKOS
[3,1] EI OUN SUNÊGERTHÊTE TÔ KHRISTÔ TA ANÔ ZÊTEITE OU O KHRISTOS ESTIN EN DEXIA TOU THEOU KATHÊMENOS
[3,2] TA ANÔ PHRONEITE MÊ TA EPI TÊS GÊS
[3,3] APETHANETE GAR KAI Ê ZÔÊ UMÔN KEKRUPTAI SUN TÔ KHRISTÔ EN TÔ THEÔ
[3,4] OTAN O KHRISTOS PHANERÔTHÊ Ê ZÔÊ a=UMÔN b=ÊMÔN TOTE KAI UMEIS SUN AUTÔ PHANERÔTHÊSESTHE EN DOXÊ
[3,5] NEKRÔSATE OUN TA MELÊ b=UMÔN TA EPI TÊS GÊS PORNEIAN AKATHARSIAN PATHOS EPITHUMIAN KAKÊN KAI TÊN PLEONEXIAN ÊTIS ESTIN a=EIDÔLOLATRIA b=EIDÔLOLATREIA
[3,6] DI A ERKHETAI Ê ORGÊ TOU THEOU a=[EPI b=EPI TOUS UIOUS TÊS a=APEITHEIAS] b=APEITHEIAS
[3,7] EN OIS KAI UMEIS PERIEPATÊSATE POTE OTE EZÊTE EN a=TOUTOIS b=AUTOIS
[3,8] NUNI DE APOTHESTHE KAI UMEIS TA PANTA ORGÊN THUMON KAKIAN BLASPHÊMIAN AISKHROLOGIAN EK TOU STOMATOS UMÔN
[3,9] MÊ PSEUDESTHE EIS ALLÊLOUS APEKDUSAMENOI TON PALAION ANTHRÔPON SUN TAIS PRAXESIN AUTOU
[3,10] KAI ENDUSAMENOI TON NEON TON ANAKAINOUMENON EIS EPIGNÔSIN KAT EIKONA TOU KTISANTOS AUTON
[3,11] OPOU OUK ENI ELLÊN KAI IOUDAIOS PERITOMÊ KAI AKROBUSTIA BARBAROS SKUTHÊS DOULOS ELEUTHEROS ALLA a=[TA] b=TA PANTA KAI EN PASIN KHRISTOS
[3,12] ENDUSASTHE OUN ÔS EKLEKTOI TOU THEOU AGIOI KAI ÊGAPÊMENOI SPLAGKHNA am=OIKTIRMOU tk=OIKTIRMÔN KHRÊSTOTÊTA TAPEINOPHROSUNÊN a=PRAUTÊTA b=PRAOTÊTA MAKROTHUMIAN
[3,13] ANEKHOMENOI ALLÊLÔN KAI KHARIZOMENOI EAUTOIS EAN TIS PROS TINA EKHÊ MOMPHÊN KATHÔS KAI O a=KURIOS b=KHRISTOS EKHARISATO UMIN OUTÔS KAI UMEIS
[3,14] EPI PASIN DE TOUTOIS TÊN AGAPÊN a=O b=ÊTIS ESTIN SUNDESMOS TÊS TELEIOTÊTOS
[3,15] KAI Ê EIRÊNÊ TOU a=KHRISTOU b=THEOU BRABEUETÔ EN TAIS KARDIAIS UMÔN EIS ÊN KAI EKLÊTHÊTE EN ENI SÔMATI KAI EUKHARISTOI GINESTHE
[3,16] O LOGOS TOU KHRISTOU ENOIKEITÔ EN UMIN PLOUSIÔS EN PASÊ SOPHIA DIDASKONTES KAI NOUTHETOUNTES EAUTOUS PSALMOIS b=KAI UMNOIS b=KAI ÔDAIS PNEUMATIKAIS EN a=[TÊ] KHARITI ADONTES EN a=TAIS b=TÊ a=KARDIAIS b=KARDIA UMÔN TÔ a=THEÔ b=KURIÔ
[3,17] KAI PAN O TI a=EAN b=AN POIÊTE EN LOGÔ Ê EN ERGÔ PANTA EN ONOMATI KURIOU IÊSOU EUKHARISTOUNTES TÔ THEÔ b=KAI PATRI DI AUTOU
[3,18] AI GUNAIKES UPOTASSESTHE TOIS b=IDIOIS ANDRASIN ÔS ANÊKEN EN KURIÔ
[3,19] OI ANDRES AGAPATE TAS GUNAIKAS KAI MÊ PIKRAINESTHE PROS AUTAS
[3,20] TA TEKNA UPAKOUETE TOIS GONEUSIN KATA PANTA TOUTO GAR b=ESTIN EUARESTON a=ESTIN am=EN tk=TÔ KURIÔ
[3,21] OI PATERES MÊ ERETHIZETE TA TEKNA UMÔN INA MÊ ATHUMÔSIN
[3,22] OI DOULOI UPAKOUETE KATA PANTA TOIS KATA SARKA KURIOIS MÊ EN a=OPHTHALMODOULIA b=OPHTHALMODOULEIAIS ÔS ANTHRÔPARESKOI ALL EN APLOTÊTI KARDIAS PHOBOUMENOI TON a=KURION b=THEON
[3,23] b=KAI b=PAN O b=TI EAN POIÊTE EK PSUKHÊS ERGAZESTHE ÔS TÔ KURIÔ KAI OUK ANTHRÔPOIS
[3,24] EIDOTES OTI APO KURIOU a=APOLÊMPSESTHE m=LÊPSESTHE tk=APOLÊPSESTHE TÊN ANTAPODOSIN TÊS KLÊRONOMIAS TÔ b=GAR KURIÔ KHRISTÔ DOULEUETE
[3,25] O a=GAR b=DE ADIKÔN a=KOMISETAI b=KOMIEITAI O ÊDIKÊSEN KAI OUK ESTIN a=PROSÔPOLÊMPSIA b=PROSÔPOLÊPSIA
[4,1] OI KURIOI TO DIKAION KAI TÊN ISOTÊTA TOIS DOULOIS PAREKHESTHE EIDOTES OTI KAI UMEIS EKHETE KURION EN a=OURANÔ b=OURANOIS
[4,2] TÊ PROSEUKHÊ PROSKARTEREITE GRÊGOROUNTES EN AUTÊ EN EUKHARISTIA
[4,3] PROSEUKHOMENOI AMA KAI PERI ÊMÔN INA O THEOS ANOIXÊ ÊMIN THURAN TOU LOGOU LALÊSAI TO MUSTÊRION TOU KHRISTOU DI O KAI DEDEMAI
[4,4] INA PHANERÔSÔ AUTO ÔS DEI ME LALÊSAI
[4,5] EN SOPHIA PERIPATEITE PROS TOUS EXÔ TON KAIRON EXAGORAZOMENOI
[4,6] O LOGOS UMÔN PANTOTE EN KHARITI ALATI ÊRTUMENOS EIDENAI PÔS DEI UMAS ENI EKASTÔ APOKRINESTHAI
[4,7] TA KAT EME PANTA GNÔRISEI UMIN TUKHIKOS O AGAPÊTOS ADELPHOS KAI PISTOS DIAKONOS KAI SUNDOULOS EN KURIÔ
[4,8] ON EPEMPSA PROS UMAS EIS AUTO TOUTO INA a=GNÔTE b=GNÔ TA PERI a=ÊMÔN b=UMÔN KAI PARAKALESÊ TAS KARDIAS UMÔN
[4,9] SUN ONÊSIMÔ TÔ PISTÔ KAI AGAPÊTÔ ADELPHÔ OS ESTIN EX UMÔN PANTA UMIN a=GNÔRISOUSIN b=GNÔRIOUSIN TA ÔDE
[4,10] ASPAZETAI UMAS ARISTARKHOS O SUNAIKHMALÔTOS MOU KAI MARKOS O ANEPSIOS BARNABA PERI OU ELABETE ENTOLAS EAN ELTHÊ PROS UMAS DEXASTHE AUTON
[4,11] KAI IÊSOUS O LEGOMENOS IOUSTOS OI ONTES EK PERITOMÊS OUTOI MONOI SUNERGOI EIS TÊN BASILEIAN TOU THEOU OITINES EGENÊTHÊSAN MOI PARÊGORIA
[4,12] ASPAZETAI UMAS EPAPHRAS O EX UMÔN DOULOS KHRISTOU a=[IÊSOU] PANTOTE AGÔNIZOMENOS UPER UMÔN EN TAIS PROSEUKHAIS INA a=STATHÊTE b=STÊTE TELEIOI KAI a=PEPLÊROPHORÊMENOI b=PEPLÊRÔMENOI EN PANTI THELÊMATI TOU THEOU
[4,13] MARTURÔ GAR AUTÔ OTI EKHEI b=ZÊLON POLUN a=PONON UPER UMÔN KAI TÔN EN LAODIKEIA KAI TÔN EN IERAPOLEI
[4,14] ASPAZETAI UMAS LOUKAS O IATROS O AGAPÊTOS KAI DÊMAS
[4,15] ASPASASTHE TOUS EN LAODIKEIA ADELPHOUS KAI NUMPHAN KAI TÊN KAT OIKON a=AUTÊS b=AUTOU EKKLÊSIAN
[4,16] KAI OTAN ANAGNÔSTHÊ PAR UMIN Ê EPISTOLÊ POIÊSATE INA KAI EN TÊ m=LAODIKAIÔN atk=LAODIKEÔN EKKLÊSIA ANAGNÔSTHÊ KAI TÊN EK LAODIKEIAS INA KAI UMEIS ANAGNÔTE
[4,17] KAI EIPATE ARKHIPPÔ BLEPE TÊN DIAKONIAN ÊN PARELABES EN KURIÔ INA AUTÊN PLÊROIS
[4,18] O ASPASMOS TÊ EMÊ KHEIRI PAULOU MNÊMONEUETE MOU TÔN DESMÔN Ê KHARIS METH UMÔN b=AMÊN ~~ t=[PROS t=KOLASSAEIS t=EGRAPHÊ t=APO t=RÔMÊS t=DIA t=TUKHIKOU t=KAI t=ONÊSIMOU] .

Nenhum comentário:

Postar um comentário