terça-feira, 30 de junho de 2009

novotestamento trasliterado judas*t=EPISTOLÊ t=TOU IOUDA k=EPISTOLÊ tk=KATHOLIKÊ
[1,1] IOUDAS IÊSOU KHRISTOU DOULOS ADELPHOS DE IAKÔBOU TOIS EN THEÔ PATRI a=ÊGAPÊMENOIS b=ÊGIASMENOIS KAI IÊSOU KHRISTÔ TETÊRÊMENOIS KLÊTOIS
[1,2] ELEOS UMIN KAI EIRÊNÊ KAI AGAPÊ PLÊTHUNTHEIÊ
[1,3] AGAPÊTOI PASAN SPOUDÊN POIOUMENOS GRAPHEIN UMIN PERI TÊS KOINÊS a=ÊMÔN SÔTÊRIAS ANAGKÊN ESKHON GRAPSAI UMIN PARAKALÔN EPAGÔNIZESTHAI TÊ APAX PARADOTHEISÊ TOIS AGIOIS PISTEI
[1,4] PAREISEDUSAN GAR TINES ANTHRÔPOI OI PALAI PROGEGRAMMENOI EIS TOUTO TO KRIMA ASEBEIS TÊN TOU THEOU ÊMÔN a=KHARITA b=KHARIN METATITHENTES EIS ASELGEIAN KAI TON MONON DESPOTÊN b=THEON KAI KURION ÊMÔN IÊSOUN KHRISTON ARNOUMENOI
[1,5] UPOMNÊSAI DE UMAS BOULOMAI EIDOTAS a=[UMAS] a=PANTA b=UMAS b=APAX b=TOUTO OTI a=[O] b=O KURIOS a=APAX LAON EK GÊS AIGUPTOU SÔSAS TO DEUTERON TOUS MÊ PISTEUSANTAS APÔLESEN
[1,6] AGGELOUS TE TOUS MÊ TÊRÊSANTAS TÊN EAUTÔN ARKHÊN ALLA APOLIPONTAS TO IDION OIKÊTÊRION EIS KRISIN MEGALÊS ÊMERAS DESMOIS AIDIOIS UPO ZOPHON TETÊRÊKEN
[1,7] ÔS SODOMA KAI GOMORRA KAI AI PERI AUTAS POLEIS TON OMOION b=TOUTOIS TROPON a=TOUTOIS EKPORNEUSASAI KAI APELTHOUSAI OPISÔ SARKOS ETERAS PROKEINTAI DEIGMA PUROS AIÔNIOU DIKÊN UPEKHOUSAI
[1,8] OMOIÔS MENTOI KAI OUTOI ENUPNIAZOMENOI SARKA MEN MIAINOUSIN KURIOTÊTA DE ATHETOUSIN DOXAS DE BLASPHÊMOUSIN
[1,9] O DE MIKHAÊL O ARKHAGGELOS OTE TÔ DIABOLÔ DIAKRINOMENOS DIELEGETO PERI TOU a=MÔUSEÔS b=MÔSEÔS SÔMATOS OUK ETOLMÊSEN KRISIN EPENEGKEIN BLASPHÊMIAS a=ALLA b=ALL EIPEN EPITIMÊSAI SOI KURIOS
[1,10] OUTOI DE OSA MEN OUK OIDASIN BLASPHÊMOUSIN OSA DE PHUSIKÔS ÔS TA ALOGA ZÔA EPISTANTAI EN TOUTOIS PHTHEIRONTAI
[1,11] OUAI AUTOIS OTI TÊ ODÔ TOU KAIN EPOREUTHÊSAN KAI TÊ PLANÊ TOU BALAAM MISTHOU EXEKHUTHÊSAN KAI TÊ ANTILOGIA TOU KORE APÔLONTO
[1,12] OUTOI EISIN a=OI EN TAIS AGAPAIS UMÔN SPILADES SUNEUÔKHOUMENOI k=UMIN APHOBÔS EAUTOUS POIMAINONTES NEPHELAI ANUDROI UPO ANEMÔN am=PARAPHEROMENAI tk=PERIPHEROMENAI DENDRA PHTHINOPÔRINA AKARPA DIS APOTHANONTA EKRIZÔTHENTA
[1,13] KUMATA AGRIA THALASSÊS EPAPHRIZONTA TAS EAUTÔN AISKHUNAS ASTERES PLANÊTAI OIS O ZOPHOS TOU SKOTOUS EIS tk=TON AIÔNA TETÊRÊTAI
[1,14] PROEPHÊTEUSEN DE KAI TOUTOIS EBDOMOS APO ADAM ENÔKH LEGÔN IDOU ÊLTHEN KURIOS EN tk=MURIASIN AGIAIS am=MURIASIN AUTOU
[1,15] POIÊSAI KRISIN KATA PANTÔN KAI am=ELEGXAI tk=EXELEGXAI b=PANTAS b=TOUS b=ASEBEIS b=AUTÔN a=PASAN a=PSUKHÊN PERI PANTÔN TÔN ERGÔN ASEBEIAS AUTÔN ÔN ÊSEBÊSAN KAI PERI PANTÔN TÔN SKLÊRÔN ÔN ELALÊSAN KAT AUTOU AMARTÔLOI ASEBEIS
[1,16] OUTOI EISIN GOGGUSTAI MEMPSIMOIROI KATA TAS EPITHUMIAS a=EAUTÔN b=AUTÔN POREUOMENOI KAI TO STOMA AUTÔN LALEI UPEROGKA THAUMAZONTES PROSÔPA ÔPHELEIAS KHARIN
[1,17] UMEIS DE AGAPÊTOI MNÊSTHÊTE TÔN RÊMATÔN TÔN PROEIRÊMENÔN UPO TÔN APOSTOLÔN TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU
[1,18] OTI ELEGON UMIN a=[OTI] a=EP a=ESKHATOU a=[TOU] a=KHRONOU b=OTI b=EN b=ESKHATÔ b=KHRONÔ ESONTAI EMPAIKTAI KATA TAS EAUTÔN EPITHUMIAS POREUOMENOI TÔN ASEBEIÔN
[1,19] OUTOI EISIN OI APODIORIZONTES k=EAUTOUS PSUKHIKOI PNEUMA MÊ EKHONTES
[1,20] UMEIS DE AGAPÊTOI a=EPOIKODOMOUNTES a=EAUTOUS TÊ AGIÔTATÊ UMÔN PISTEI b=EPOIKODOMOUNTES b=EAUTOUS EN PNEUMATI AGIÔ PROSEUKHOMENOI
[1,21] EAUTOUS EN AGAPÊ THEOU TÊRÊSATE PROSDEKHOMENOI TO ELEOS TOU KURIOU ÊMÔN IÊSOU KHRISTOU EIS ZÔÊN AIÔNION
[1,22] KAI OUS MEN a=ELEATE b=ELEEITE a=DIAKRINOMENOUS b=DIAKRINOMENOI
[1,23] OUS DE b=EN b=PHOBÔ SÔZETE EK tk=TOU PUROS ARPAZONTES a=OUS a=DE a=ELEATE a=EN a=PHOBÔ MISOUNTES KAI TON APO TÊS SARKOS ESPILÔMENON KHITÔNA
[1,24] TÔ DE DUNAMENÔ PHULAXAI ak=UMAS mt=AUTOUS APTAISTOUS KAI STÊSAI KATENÔPION TÊS DOXÊS AUTOU AMÔMOUS EN AGALLIASEI
[1,25] MONÔ b=SOPHÔ THEÔ SÔTÊRI ÊMÔN a=DIA a=IÊSOU a=KHRISTOU a=TOU a=KURIOU a=ÊMÔN DOXA b=KAI MEGALÔSUNÊ KRATOS KAI EXOUSIA a=PRO a=PANTOS a=TOU a=AIÔNOS KAI NUN KAI EIS PANTAS TOUS AIÔNAS AMÊN .

Nenhum comentário:

Postar um comentário